Microsofti võrguteenuste kordustellimuste leping

Antud Microsofti võrguteenuste kordustellimuste leping on lepingu kinnitanud üksuse (teie) ja ettevõtte Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft“) vahel sõlmitud seaduslik leping. Lepingu osad on: (1) alltoodud tingimused; (2) võrguteenuste kasutusõigused; (3) teenindustaseme lepingud ja (4) portaali kaudu kasutatavad hinnad ja maksetingimused. Leping jõustub kuupäeval, mil edastame teile teie esimese tellimuse kinnituse. Sõlmite selle lepingu ainult ärieesmärkidel. Mõisteid on selgitatud punktis 11.

Tingimused

1.       Toodete kasutamine.

a.     Üldsätted. Toodete kasutamisel kehtib käesolev leping. Enne kasutamist võib olla vajalik toote aktiveerimine. Minimaalsed nõuded süsteemile või muud asjaolud võivad mõjutada toote kasutamise võimalusi.

b.    Litsents. Anname teile mittevälistava, mitteüleantava, ülemaailmse ja piiratud õiguse pääseda juurde võrguteenustele ja neid kasutada ning installida ja kasutada klienditarkvara. Need õigused on (a) tähtajalised, v.a juhul, kui on selgesõnaliselt teisiti nimetatud (nt väljaostuvõimaluse kaudu), ja (b) tingimuslikud, eeldades jätkuvat lepingu tingimuste järgimist, sh toote eest tasumine. Jätame endale kõik õigused, mis ei ole selgesõnaliselt teile käesolevas lepingus üle antud, sh kõik õigused, millele vihjatakse vms.

c.     SLA-d. Pakume võrguteenuseid vastavalt teenindustaseme lepingutele (SLA-dele).

d.    Privaatsus ja turve. Võrguteenuste privaatsus- ja turbeavaldused on kirjas võrguteenuste kasutusõigustes. Teatud võrguteenuste kohta võib lisateavet turbe ja privaatsuse kohta leida ka usalduskeskusest.

e.     Kasutuspiirangud. Te ei tohi ühtegi toodet pöördprojekteerida, dekompileerida ega osadeks lahutada, v.a siis, kui selline tegevus on hoolimata käesolevast piirangust kohaldatava seadusega lubatud, ega ühtegi toodet muule osapoolele rendile anda, liisida, laenata, edasi müüa või majutuseks anda, v.a antud toote kohta võrguteenuste kasutusõigustes selgesõnaliselt lubatud juhtudel. Te ei tohi eraldada ja kasutada toote komponente kahes või enamas arvutis, komponente erinevatel aegadel täiendada või varasemale versioonile muuta ega komponente eraldi üle anda, v.a võrguteenuste kasutusõigustes lubatud viisil.

f.      Mitte-Microsofti tarkvara.

(i)    Vastutate ainuisikuliselt mis tahes mitte-Microsofti tarkvara eest, mille installite või mida kasutate koos võrguteenustega. Meid ei seo mingid tingimused, mis kehtivad mitte-Microsofti tarkvara kasutamisele. Eelnevat piiramata on mis tahes võrguteenuse veebisaidil lingitud või viidatud mitte-Microsofti tarkvara või skriptid litsentsitud teile avatud lähtekoodi litsentside alusel, mida kasutavad koodi omanikuks olevad kolmandad osapooled, mitte meie.

(ii)   Kui installite või kasutate mis tahes mitte-Microsofti tarkvara koos võrguteenustega, siis suunate ja juhite sellise tarkvara installimist ja kasutamist võrguteenustes oma toimingutega (nt rakenduste programmeerimisliideste ja muude tehniliste vahendite kasutamise kaudu, mis on võrguteenuste osa). Me ei käita ega kopeeri selliseid mitte-Microsofti tarkvara eksemplare väljaspool teiega suhtlemist.

(iii)  Kui installite või kasutate mis tahes mitte-Microsofti tarkvara koos võrguteenustega, ei tohi te teha seda ühelgi viisil, mis allutaks meie intellektuaalse omandi võ tehnoloogia lepingulisi kohustusi ületavatele kohustustele.

g.    Vastutus teie ID-de ja kontode eest. Vastutate mis tahes Windows Live’i ID-de Microsofti võrguteenuste ID-de või muude käesoleva lepingu alusel võrguteenuste kasutamisega seotud autentimismandaatide konfidentsiaalsuse hoidmise eest. Lisaks vastutate oma salasõnade eest, kui need on olemas, ja kogu tegevuse eest oma võrguteenuse kontodel, sealhulgas nende kasutajate tegevuse ja toimingute eest muude osapooltega, mis toimuvad teie konto või seotud kontode kaudu. Kohustute hoidma oma kontod ja salasõnad konfidentsiaalsena. Kui teie kontosid on vääriti kasutatud või kui võrguteenusega on seotud mis tahes turvarike, peate sellest meile kohe teada andma.

h.    Teie vastutus kogukondade kasutamise eest. Vastutate selle eest, kuidas teie kasutajad kasutavad mis tahes kogukonda, sh tagades kogukonna veebisaidil olevate tingimuste täitmise, mis kogukonnale kehtivad. Loobume selgesõnaliselt mis tahes vastutusest, mis tuleneb teie või teie kasutajate poolsest kogukonna veebisaidi kasutamisest või suutmatusest seda kasutada. Käesolevas jaotises kasutatav mõiste „kogukond“ tähistab ühte või mitut foorumit, mida meie võime või meie sidusettevõte võib klientidele või üldsusele luua, et saada teavet või teha koostööd toodete kasutamise osas, ning millele võib pääseda juurde portaali kaudu või meie nimetatud alternatiivsel veebisaidil.

2.       Tellimine, hinnakujundus, maksed, uuendamine ja maksud.

a.     Portaalis on olemas igale tootele kehtivad kordustellimise võimalused ning neid saab üldiselt paigutada järgmistesse kategooriatesse.

(i)   Kohustusega pakkumine: kohustute eelnevalt ostma teatud koguse toodet kasutamiseks teatud perioodil. Tasute perioodipõhiselt tähtaja jooksul ettemaksuga.

(ii)  Tarbimispakkumine: tasute vastavalt tegelikule kasutamisele eelneval kuul esialgse kohustuseta. Tasumine toimub perioodipõhiselt tagantjärele.

(iii) Kombineeritud pakkumine: teil võib olla kordustellimus, mis on kombinatsioon kohustusega pakkumisest ja tarbimispakkumisest.

Mis tahes tasuta pakkumiste puhul ei kehti käesoleva lepingu sätted, mis on seotud hindade, tühistamistasude ja maksmisega.

b.    Tellimine. Tellimuse saate esitada portaalist.

(i)    Kohustusega pakkumiste puhul võite tootelitsentside arvu tähtaja jooksul suurendada või vähendada. Kordustellimusele lisatud litsentsid aeguvad esialgse tähtaja lõppedes. Kui vähendate tähtaja jooksul arvu, võime esitada teile arvu vähendamise eest tühistamistasu arve vastavalt allolevas jaotises „Kordustellimuse tühistamine“ kirjeldatud tingimustele. Iga kordustellimus kehtib kindla aja vältel (nt 30 päeva või 12 kuud), nagu portaalis on täpsustatud.

(ii)   Võite esitada võrguteenuste tellimusi oma sidusettevõtete nimel käesoleva lepingu alusel ja anda oma sidusettevõtetele nende toodete haldusõigused. Sidusettevõtted ei või käesoleva lepingu alusel tellimusi esitada. Kui annate oma sidusettevõtetele mis tahes õigusi, alluvad vastavad sidusettevõtted käesolevale lepingule. Võite määrata tootele ka muu osapoole litsentsi, kui vastav muu osapool vajab litsentsi teie omavahelisteks ärilisteks vajadusteks. Nõustute üheskoos ja eraldi vastutama mis tahes toote eest, mis on tellitud, või muu toimingu eest, mille olete sooritanud teie või on sooritanud teie mis tahes sidusettevõte või muu osapool, kellele käesoleva lepingu alusel õigused andnud olete.

c.     Hind ja maksmine ning arved. Toodete hind ja maksetingimused on saadaval portaalis või selle kaudu. Maksed tuleb sooritada vastavalt portaalis iga toote kohta valitud makseviisile. Annate nõusoleku saada Microsoftilt müügiarveid elektrooniliselt.

(i)    Kohustusega pakkumiste puhul võib hinnatase põhineda antud toote tellitaval kogusel. Hinnataset võidakse muuta, kui kordustellimuse litsentside arvu kehtivusaja jooksul suurendatakse või vähendatakse ning teile seetõttu teistsugune hinnatase kohaldub. Hinnataseme muutused ei ole tagasiulatuvad. Mis tahes sellest tulenevad muutused selle kordustellimuse eest tasutavas summas arvestatakse proportsionaalselt. Iga hinnataseme hinnad fikseeritakse tellimuse esmase esitamise hetkel ning need kehtivad kogu kehtivusaja jooksul. Hinnad ja hinnatasemed võivad muutuda mis tahes kordustellimuse pikendamise alguses.

(ii)   Tarbimispakkumiste puhul põhinevad hinnad ja hinnaskeemid tegelikul kasutamisel ning võivad etteteatamisega muutuda mis tahes hetkel.

d.    Pikendamine.

(i)    Kohustusega pakkumiste puhul võite otsustada võrguteenuste kordustellimust (1) automaatselt pikendada või (2) tähtaja lõppemisel mitte pikendada. Automaatne pikendamine on eelnevalt valitud. Võite oma valikut portaalis kehtivusajal mis tahes hetkel muuta. Kui valite kordustellimuse automaatse pikendamise ja olemasolev kehtivusaeg ületab ühte kalendrikuud, saadame teile kirjaliku teate automaatse pikendamise kohta enne kehtivusaja lõppu. Kui valite kordustellimuse automaatse pikendamise, uuendatakse automaatselt litsentside arvu kordustellimuses pikendamise ajal, sh mis tahes kehtivusaja jooksul lisatud litsentsid.

(ii)   Tarbimispakkumiste puhul ei ole pikendamine vajalik, kuna saate toodet kasutada seni, kuni seda pakutakse.

(iii)  Proovi-kordustellimusi ei saa pikendada.

e.     Uus leping. Enne uute tellimuste esitamist või mis tahes kordustellimuste pikendamist võime paluda teilt uuendatud lepingu sõlmimist, mis kehtib teie uutele tellimustele ja pikendatud kordustellimustele alates vastavast kuupäevast.

f.      Maksud. Kõik meile tasumisele kuuluvad summad on esitatud igasuguste maksudeta. Kohustute tasuma mis tahes kehtiva käibemaksu, kauba- ja teenusemaksu jms, mida selle lepingu alusel esitatud tellimuse põhjal võlgnete ja mida me kehtiva seaduse alusel teilt võime nõuda. Vastutate mis tahes kehtiva riigilõivu ja muude maksude tasumise eest, mida olete seaduse alusel kohustatud maksma, sh kõigi maksude tasumise eest, mis tekivad toodete või teenuste levitamisel või edastamisel kliendi teie sidusettevõtetele. Meie kohustume tasuma makse, mis põhinevad meie isiklikul puhastulul või omandiõigusel. Kui teie poolt meile tehtud maksetest tuleb kinni pidada mis tahes maksud, võite need maksud meile võlguolevast summast maha arvestada ning maksta need vastavale maksuametile, kui on tagatud, et saate kinnipeetava summa kohta ja edastate kohe meile nende kinnipidamiste kohta ametliku kviitungi ning muud mõistlikult nõutavad dokumendid, et saaksime taotleda välismaist maksukrediiti või hüvitamist. Tagate, et mis tahes kinnipeetud maksud vähendatakse kohaldatava seaduse alusel vähima võimaliku määrani.

3.       Kehtivusaeg, peatamine ja lõpetamine.

a.     Lepingu kehtivusaeg ja lõpetamine. Leping kehtib seni, kuni selle käesolevas jaotises kirjeldatud viisil lõpetate. Kohustusega pakkumiste puhul lõpetab lepingu lõpetamine ainult teie õiguse olemasoleva tellimuse alusel kordustellimust pikendada või esitada käesoleva lepingu alusel tellimusi täiendavatele toodetele. Lõpetamine ei mõjuta ühtki kordustellimust, mida ei ole muul viisil lõpetatud, ning käesolev leping jääb sellise kordustellimuse suhtes jõusse kehtivusaja lõpuni. Tarbimispakkumiste puhul lõpetab lõpetamine kliendi õiguse toodet kasutada.

b.    Kordustellimuse lõpetamine. Võite lõpetada kordustellimuse selle kehtivusaja jooksul, millal soovite. Lõpetamine jõustub igakuise kordustellimuse tsükli lõpus, mille jooksul kordustellimuse lõpetate. Peate tasuma perioodi eest, mis eelneb lõpetamise jõustumise kuupäevale.

Kohustusega pakkumiste puhul kehtib järgmine.

(i)    Ühekuine kordustellimus. Ühe kuu pikkuse kehtivusajaga kordustellimuse saab lõpetada tasuta mis tahes hetkel.

(ii)   Üheaastane kordustellimus. Kui lõpetate ühe aasta pikkuse kordustellimuse 30 päeva jooksul kordustellimuse jõustumise või pikendamise kuupäevast, tuleb tasuda kordustellimuse esimese 30 päeva eest. Kordustellimuse ülejäänud aja eest maksta ei tule. Kui lõpetate kordustellimuse mis tahes muul hetkel kehtivusaja jooksul, peate tasuma 25% kordustellimuse tasust, mis on jäänud maksta järelejäänud üheaastase kehtivusaja eest.

c.     Käesoleva lepingu või kordustellimuse lõpetamise protseduur. Järgige protsessi portaalis, kui see on seal olemas, või võtke ühendust Microsofti klienditeenindusega (vt portaalist kontaktteavet) käesoleva lepingu või kordustellimuse lõpetamiseks.

d.    Lõpetamise või aegumise mõju klienttarkvarale. Kui käesolev leping või kordustellimus lõpetatakse või aegub ning te ei kasuta olemasolevat väljaostuvõimalust, peate kustutama kõik täiendava tarkvara ja klienttarkvara eksemplarid, mis on käesoleva lepingu alusel litsentsitud, ning hävitama mis tahes seotud kandjad. Võime kustutamise ja hävitamise kohta paluda kirjalikku tõendit.

4.       Konfidentsiaalsus.

Nõustute, et käsitlete teile üksnes parooliga kaitstud juurdepääsuga kättesaadavate võrguteenuste kujundust ja toimimist või dokumente ja materjale, mille teile käesoleva lepingu alusel kättesaadavaks teeme, konfidentsiaalsena ning ei avalda neid ühelegi kõrvalisele isikult, v.a osapoolte vastastikuste ärisuhete huvides. Kumbki pool ei võta avalikult sõna ärisuhte tingimuste teemal käesoleva lepingu alusel teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.

5.       Garantiid.

a.     Piiratud garantii. Garanteerime, et:

(i)    võrguteenused toimivad teenindustaseme lepingu alusel ja

(ii)   klienttarkvara toimib sisulises vastavuses Microsofti kasutajadokumentatsioonis kirjeldatule.

b.    Piiratud garantii tähtaeg. Piiratud garantii:

(i)    võrguteenustele on vastava võrguteenuse kasutamise periood;

(ii)   klienttarkvarale on üks aasta kuupäevast, millal tarkvara esimest korda kasutate.

c.     Piiratud garantii välistused. Sellel piiratud garantiil on järgmised piirangud:

(i)    mis tahes kaudsed garantiid või tingimused kehtivad seadusega lubatud määral ainult ühe aasta jooksul piiratud garantii algusest;

(ii)   piiratud garantii ei kehti probleemidele, mille põhjustavad õnnetus, väärkasutus või toodete kasutamine viisil, mis ei sobi kokku käesoleva lepinguga või võrguteenuste kasutusõigustega või mis tulenevad meie mõistliku kontrolli alt välja jäävatest sündmustest;

(iii)  piiratud garantii ei kehti probleemidele, mida põhjustas süsteemi miinimumnõuete eiramine;

(iv)  piiratud garantii ei kehti tasuta, proovi-, väljalaske-eelsetele ega beetatoodetele.

d.    Hüvitised piiratud garantii rikkumise eest. Kui me ei täida mis tahes ülalnimetatud piiratud garantiid ja teavitate meid garantiiaja jooksul, et toode ei vasta piiratud garantii tingimustele, siis me:

(i)    võrguteenuste puhul pakub hüvitisi, mis on vastava võrguteenuse kohta teenindustaseme lepingus ära toodud, ja

(ii)   klienttarkvara puhul omal valikul kas (1) tagastame tasutud hinna või (2) parandame või asendame klienttarkvara.

Need on teie ainsad hüvitused piiratud garantii rikkumise eest, kui rakenduv seadus ei nõua muude hüvituste pakkumist.

e.     MUUDEST GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE. PEALE SELLE PIIRATUD GARANTII EI ANNA ME ÜHTKI MUUD OTSEST EGA KAUDSET GARANTIID EGA TINGIMUST. ÜTLEME LAHTI KÕIKIDEST KAUDSETEST LUBADUSTEST, GARANTIIDEST VÕI TINGIMUSTEST, SH KAUBASTATAVUSE GARANTIIDEST, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSEST, RAHULDAVAST KVALITEEDIST, OMANDIÕIGUSEST JA MITTERIKKUMISEST. NEED LAHTIÜTLEMISED KEHTIVAD, KUI KOHALDATAV SEADUS NEID EI KEELA.

6.       Kaitse rikkumise, plagieerimise ja kolmandate isikute pretensioonide eest.

a.     Meie nõusolek kaitsmiseks. Kaitseme teid kõikide muudest isikutest sõltumatute osapoolte pretensioonide eest, mille kohaselt toode või parandus rikub selle osapoole patenti, autoriõigust või kaubamärki või kasutab ebaseaduslikult tema ärisaladust. Tasume ka mis tahes pretensioonist tuleneva negatiivse kohtulahendi (või kohtuvälise kokkuleppe, millega nõustume) alusel tasumisele kuuluva summa. Jaotises 7 on kirjeldatud parandusmeede selliste pretensioonide jaoks.

b.    Kaitsmiskohustuse piirangud. Meie kohustused ei kehti ulatuses, milles pretensioon või väljamõistetud kahjuhüvitis põhinevad:

(i)    kliendi andmed, mitte-Microsofti tarkvara, muudatused, mida tootele teete, või materjalid, mida toote kasutamisega seoses pakute või kättesaadavaks teete;

(ii)   toote kombineerimine mitte-Microsofti toote, andmete või äriprotsessiga või kahjud, mis on seotud mitte-Microsofti toote, andmete või äriprotsessi kasutamisega;

(iii)  teiepoolsel toote levitamisel ettevõttega mitte seotud kolmanda osapoolele või selle kasutamisel ettevõttega mitte seotud kolmanda osapoole huvides;

(iv)  teiepoolsel Microsofti kaubamärgi/-märkide kasutamisel selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta või toote kasutamisel pärast seda, kui teatame teile, et kasutamine tuleb kolmanda osapoole pretensiooni tõttu lõpetada.

Hüvitate meile kõik ülalnimetatud toimingutest tulenevad kulud või kahjud.

c.     Teie nõusolek kaitsmiseks. Kaitsete meid ja meie sidusettevõtteid mis tahes pretensioonide eest, mille on esitanud ettevõttega mitteseotud muu osapool, kui (1) mis tahes kliendi andmed või mitte-Microsofti tarkvara, mida pakute enese poolt toote kasutamise osana, rikub muu osapoole patenti, autoriõigust või kaubamärki või kasutab tahtlikult ebaseaduslikult selle ärisaladust või (2) see on seotud teiepoolse toote kasutamisega käesolevat lepingut rikkudes. Peate tasuma ka mis tahes pretensioonist tuleneva negatiivse kohtulahendi (või kohtuvälise kokkuleppe, millega nõustute) alusel tasumisele kuuluva summa. Jaotises 7 on kirjeldatud meie parandusmeede selliste pretensioonide jaoks.

d.    Õigused ja hüvitused võimaliku rikkumise või plagieerimise korral.

(i)    Meie tooted. Kui meil on alust uskuda, et toode võib rikkuda või plagieerida muu osapoole intellektuaalse omandi õigusi, siis püüame: (1) hankida teile õiguse toote kasutamist jätkata või (2) muudame seda või asendame selle võrdväärsete funktsioonidega tootega, kõrvaldades rikkumise, ning palume teil eelmise versiooni kasutamise lõpetada. Kui eelnimetatud võimalused ei ole majanduslikult mõistlikud, võime lõpetada teie õigused toodet kasutada. Niisugusel juhul teavitame teid sellest ning tagastame kõik summad, mille olete kasutamata toote eest ette tasunud.

(ii)   Teie kliendiandmed või mitte-Microsofti tarkvara kasutamine meie võrguteenustega. Kui ettevõttega mitteseotud muu osapool väidab, et teie kliendiandmed või mitte-Microsofti tarkvara, mida kasutatakse koos võrguteenustega, rikub nende intellektuaalse omandi õigusi, võime paluda teil väidetavalt rikkuva üksuse eemaldada. Kui te seda mõistliku aja jooksul ei tee, võime kliendiandmete või mitte-Microsofti tarkvaraga seotud võrguteenuse peatada või lõpetada.

e.     Kaitstud osapoole kohustused. Kohustute meid viivitamatult kirjalikult teavitama nõudest, mis kuulub alajaotise alla pealkirjaga „Meie nõusolek kaitsmiseks“ ning kohustume teid viivitamatult kirjalikult teavitama nõudest, mis kuulub alajaotise alla pealkirjaga „Teie nõusolek kaitsmiseks“. Osapool, kes tugineb kaitsmise õigusele, kohustub (1) andma teisele poolele ainukontrolli kaitsmise või lahendamise üle ja (2) osutama mõistlikku abi pretensiooni kaitsmisel. Kaitset pakkuv osapool kompenseerib teisele poolele mõistlikus ulatuses abi osutamisel tekkivad tegelikud kulud.

7.       Vastutuse piirang

a.     Vastutuse piirang. Kehtivate seaduste alusel on iga poole, tema sidusettevõtete ja alltöövõtjate vastutus piiratud otseste kahjudega kuni (1) toodete puhul (v.a võrguteenused) summaga, mida kohustusite vastutuse tekitanud toote eest tasuma ja (2) võrguteenuste puhul summaga, mida kohustusite vastutuse tekitanud võrguteenuse eest tasuma eelneva 12 kuu jooksul. Tasuta antud toodete puhul on meie ja meie sidusettevõtete ning alltöövõtjate vastutus teie ees käesoleva lepingu kohaselt piiratud viie tuhande Ameerika Ühendriikide dollariga ($5000,00 USD). Need piirangud kehtivad vaatamata sellele, kas vastutus põhineb lepingu rikkumisel, lepinguvälisel kahjul (k.a hooletus), rangel vastutusel, garantiide rikkumisel või mõnel muul õiguslikul teoorial. Kuid need rahalised piirangud ei kehti järgmistel juhtudel.

(i)    Poolte kohustused jaotises „Kaitse rikkumise, plagieerimise ja muude osapoolte pretensioonide eest“.

(ii)   Kohustused, mis tulenevad põhitingimuste jaotises „Konfidentsiaalsus“ kirjeldatud ükskõik kumma poole mis tahes kohustuste rikkumisest, v.a meie ja meie sidusettevõtete ning alltöövõtjate vastutus seoses kliendi andmetega, mis on igal juhul piiratud summaga, mida te vastutuse tekitanud võrguteenuse eest eelneva kaheteistkümne kuu jooksul tasusite.

(iii)  Kui üks pool rikub teise poole intellektuaalse omandi õigusi.

b.    TEATAVATE KAHJUDE VÄLISTAMINE. KOHALDATAVATES ÕIGUSAKTIDES SUURIMAL LUBATUD MÄÄRAL, SÕLTUMATA PRETENSIOONI ÕIGUSLIKUST ALUSEST, EI VASTUTA KUMBKI OSAPOOL EGA KUMMAGI OSAPOOLE SIDUSETTEVÕTTED EGA ALLHANKIJAD KAUDSETE, TEGEVUSEST TULENEVATE, SPETSIAALSETE VÕI JUHUSLIKE KAHJUDE EEST EGA SAAMATA JÄÄNUD TULUDEST, ÄRITEGEVUSE KATKESTAMISEST VÕI ÄRILISE TÄHTSUSEGA ANDMETE KAOTSIMINEKUST PÕHJUSTATUD KAHJUDE EEST, MIS TEKIVAD SEOSES SELLE LEPINGUGA, ISEGI KUI HOIATATI SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKU TEKKIMISE EEST JA ISEGI KUI SELLISE VÕIMALUSE TEKKIMINE OLI MÕISTLIKULT ETTENÄHTAV. KUID SEE VASTUTUSE VÄLISTUS EI KEHTI KOHUSTUSTELE, MIS KUMMALGI LEPINGUPOOLEL ON TEISE LEPINGUPOOLE EES SEOSES KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUSTE (V.A ULATUSES, MIL MÄÄRAL RIKKUMINE PUUDUTAB KLIENDI ANDMEID), TEISE LEPINGUPOOLE INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSTE RIKKUMISEGA EGA JAOTISTES PEALKIRJAGA „KAITSE RIKKUMISE JA PLAGIEERIMISE NING MUUDE OSAPOOLTE PRETENSIOONIDE EEST“ NIMETATUD POOLTE KOHUSTUSTE RIKKUMISEGA.

8.       Vastavuse kontrollimine.

Mis tahes kordustellimuse kehtivusajal ja kolm aastat pärast seda peate hoidma alles kõik tavapärased ja korrektsed dokumendid, mis puudutavad kordustellimust/-tellimusi ning toodete kasutamist käesoleva lepingu alusel. Võime nõuda teilt siseauditi läbiviimist kõikidele teie üksuses kasutatavatele toodetele, võrrelda kasutatavate litsentside arvu teile väljastatud ja/või teie tasutud litsentside arvuga. Auditit nõudes ei loobu me oma õigustest selle lepingu jõustamiseks või Microsofti intellektuaalse omandi kaitsmiseks muul seadusega võimaldatud viisil.

Kui kontrollimine või eneseaudit paljastab litsentsimata kasutusi, peate kohe tellima piisavad litsentsid oma eelneva ja praeguse kasutuse katmiseks. Kui tuvastatakse oluline litsentsimata kasutamine, peate meile hüvitama kontrollimisel kantud kulu ja hankima vajalikud täiendavad litsentsid üksikute jaemüügilitsentside hinnaga 30 päeva jooksul.

9.       Klienttarkvara ja täiendav tarkvara.

a.     Täiendav tarkvara. Teatud võrguteenustele optimaalseks juurdepääsuks ja nende kasutamiseks võib olla vajalik täiendava tarkvara installimine. Võite kasutada täiendavat tarkvara ainult vastava võrguteenuse toeks.

Võime teie kasutatava täiendava tarkvara versiooni kontrollida ning värskendusi soovitada või neid ette teatades või teatamata teie seadmetesse alla laadida. Värskenduste installimata jätmine võib mõjutada teie võimalusi teatud võrguteenuste funktsioone kasutada. Teie õigus täiendavat tarkvara kasutada lõpeb, kui teie õigus võrguteenust kasutada lõpeb või kui värskendame võrguteenust ja täiendav tarkvara ei toeta seda enam, olenevalt sellest, kumb juhtub esimesena. Kui teie õigus seda täiendavat tarkvara kasutada lõpeb, peate tarkvara desinstallima. Samuti võime selle töö sel ajal keelata.

b.    Klienttarkvara. Anname teile litsentsid sellele arvule klienttarkvara eksemplaridele, mille tellisite. Samuti tagame teile õiguse kasutada eelnevaid (vanemaid) versioone litsentsitud klienttarkvara versiooni asemel, kui oleme sellise kasutamise võrguteenuste kasutusõigustes täpsustanud. Lisateavet leiate võrguteenuste kasutusõigustest.

c.     Litsentsi muutumine püsilitsentsiks. Kui te ei omanda püsilitsentse portaalis kirjeldatud väljaostuvõimaluse alusel, kehtib teie hangitud klienttarkvara litsents ainult kehtivusaja jooksul. Kõik viited võrguteenuste kasutusõigustes klienttarkvara püsiva käitamise kohta kehtivad ainult siis, kui olete hankinud püsilitsentsid.

d.    Litsentsi kinnitamine. Teie litsentse tõendab (1) see leping, (2) mis tahes tellimuse kinnitus, (3) litsentsi üleminekuid tõendavad dokumendid (mis tahes lubatud üleandmiste korral) ja, kui on olemas, (4) maksetõend.

e.     Litsentsiõigused ei ole seotud ühegi tarkvarakandjaga. Kui omandate tarkvarakandja või juurdepääsu võrguallikale, ei mõjuta see teie käesoleva lepingu alusel saadud klienttarkvara litsentsi. Litsentsime teile klienttarkvara, me ei müü seda.

f.      Koopiad. Võite teha klienttarkvarast nii palju koopiaid, kui vajate oma üksuses levitamiseks, kui teil on iga koopia jaoks kehtiv litsents. Koopiad, mille klienttarkvarast ja täiendavast tarkvarast teete, peavad olema terviklikud koopiad (sh autoriõiguse- ja kaubamärgiteated) ning kopeeritud Microsofti poolt heaks kiidetud kandjalt või võrguallikast. Võite koopiate tegemiseks ja installimiseks kasutada kolmandat isikut, kuid nõustute vastutamisega kolmanda isiku tegevuste eest. Peate tegema mõistlikke jõupingutusi igaühe teavitamiseks, kellel klienttarkvara kasutada lubate, et see on meilt litsentsitud ja allub käesoleva lepingu tingimustele.

g.    Tõmmise tegemise õigus. Teatud juhtudel võite teha arvutil tarkvaratootest tõmmise, kasutades klienttarkvara kandjat. Kui hankisite tarkvaratoote (1) arvutitootjalt (OEM), (2) tarkvaratoote täispaketina jaemüüjalt või (3) muu Microsofti programmi alusel, võite selle lepingu alusel pakutud andmekandjat kasutada tõmmiste loomiseks eraldi allika kaudu pakutud koopiate asemel. Teil on see õigus, kui

(i)    olete omandanud kehtiva litsentsi eraldi allikast iga tarkvaraeksemplari jaoks, millest tõmmis tehakse;

(ii)   tehtud koopiate klienttarkvara, keel, versioon ja komponendid on identsed asendatavate koopiate tarkvaratoote, keele, versiooni ja komponentidega ning tarkvaratoote lubatud koopiate või tõmmiste arv ei muutu;

(iii)  klienttarkvara tüüp (nt versioonitäiendus või täislitsents) on identne eraldi allika tarkvaratoote tüübiga, v.a operatsioonisüsteemi koopiate ja muu Microsofti programmi raames litsentsitud tarkvaratoote koopiate puhul;

(iv)  järgite võrguteenuste kasutusõigustes nimetatud mis tahes tootespetsiifilisi nõudeid toote tõmmiste tegemiseks ja

(v)   nõustute, et selle alajaotise alusel tehtud tõmmistele kehtivad eraldi allikast saadud tarkvaratoote tingimused ja kasutusõigused.

See alajaotis ei loo ega pikenda mingit garantii või toe pakkumise kohustust.

h.    Litsentside ülekandmine ja edasiandmine.

(i)    Litsentside üleandmine. Litsentside üleandmine ei ole lubatud, v.a juhtudel, mis on selgesõnaliselt nimetatud püsilitsentside üleandmise vormil aadressil www.microsoft.com/licensing/contracts.

(ii)   Litsentside sisemine ümbermääramine. Litsentsid peavad olema määratud ühele kasutajale või seadmele. Litsentsid võib ümber määrata võrguteenuste kasutusõigustes kirjeldatud viisil.

i.      Kvalifitseeruva lauaarvuti operatsioonisüsteemi litsents. Selle lepingu alusel pakutavad lauaarvuti operatsioonisüsteemi tarkvaralitsentsid on üksnes täiendlitsentsid („operatsioonisüsteemi täiendlitsentsid“), mitte täislitsentsid. Kõik operatsioonisüsteemi täiendlitsentse käitavad arvutid, peavad olema litsentsitud käitama ühte kvalifitseeruva lauaarvuti operatsioonisüsteemi täislitsentsi, mis on nimetatud võrguteenuste kasutusõigustes.

Võite oma juriidilise üksuse siseselt lauaarvuti operatsioonisüsteemi täiendlitsentsid ümber määrata originaalarvutist asendusarvutisse, kui (1) asendusarvuti on litsentsitud käitama võrguteenuste kasutusõigustes nimetatud täielikult kvalifitseeruvat operatsioonisüsteemi, (2) eemaldate kogu operatsioonisüsteemi täiendlitsentsi tarkvara originaalarvutist ja (3) ümbermääramine ei toimu 90 päeva jooksul eelnevast ümbermääramisest.

10.     Mitmesugust.

a.     Teated meile. Käesoleva lepinguga seotud teated, volitused ja taotlused peate saatma tava- või kiirpostiga, kullerpostiga või faksiga allpool loetletud aadressidele ja numbritele. Loeme teated kättesaaduks tagastuskviitungi kuupäeval või kulleri või faksi kättesaamisteate kuupäeval.

Teated tuleks saata järgmisel aadressil:

Eksemplarid tuleks saata:

Microsoft Ireland Operations Limited

Atrium Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Ireland

Faks: (425) 936-7329

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Faks: (425) 936-7329

b.    Elektroonilised teated teile. Võime teile võrguteenuse kohta elektroonilisel kujul teavet saata. See võib aset leida meili teel aadressil, mille esitasite teenuse kasutajaks registreerumisel (mida saate portaalis uuendada), või meie teatatud veebisaidi kaudu. Meili teel edastatakse teateid edastuskuupäeva seisuga. Kuni kasutate võrguteenust, on teie käsutuses nende teadete vastuvõtuks vajalik tark- ja riistvara. Te ei tohi võrguteenust kasutada, kui te ei nõustu nende elektrooniliste teadete saamisega. Lisaks võidakse konto administraatoritele, kelle määrate ja kelle andmeid saate portaali kaudu uuendada, saata mitmesuguseid teateid teenuse kohta.

c.     Sõltumatud töövõtjad. Teie ja meie oleme sõltumatud töövõtjad kõigis käesoleva lepinguga seotud küsimustes. Teil ei ole meiega käesoleva lepingu alusel vahendustegevust, edasimüügiga seotud suhteid ega hoolduskohustust.

d.    Puuduvad kolmandast isikust kasusaajad. Käesolev leping ei too kaasa kolmandast osapoolest kasusaajate õigusi ühelegi isikule ega üksusele, kes ei ole käesoleva lepingu osapool.

e.     Määramine. Teie ei või käesolevat lepingut edasi anda. Meie võime käesoleva lepingu oma sidusettevõtetele üle anda.

f.      Lepingu osade lahutamine. Kui kohus hindab selle lepingu mis tahes sätet või sätteid ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks, jääb ülejäänud leping jõusse ning seda lepingut muudetakse, et taasjõustada eemaldatud sätted võimalikult suures osas.

g.    Loobumine. Loobumine selle lepingu mis tahes rikkumise puhul pretensiooni esitamisest ei loeta loobumiseks mõne muu rikkumise puhul pretensiooni esitamisest. Kõik loobumised peavad olema kirjalikud ja loobuva poole volitatud esindaja allkirjaga.

h.    Kohalduv seadus. Käesolevat lepingut reguleerivad Iiri Vabariigi seadused. Selle lepingu puhul ei kohaldata 1980. aasta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni rahvusvaheliste kaubamüügi lepingute kohta ja selle juriidilisi dokumente. Tooted on kaitstud autoriõigusega ja muude intellektuaalse omandi seaduste ja rahvusvaheliste lepingutega.

i.      Vaidluste lahendamine. Kui võtame midagi ette selle lepingu jõustamiseks, teeme seda jurisdiktsioonis, kus on teie peakontor. Kui võtate selle lepingu (k.a mis tahes leping, mis sisaldab neid tingimusi) jõustamiseks midagi ette, teete seda Iirimaal. See õiguspiirkonna valik ei takista kummalgi poolel otsimast kohtulikku abi mis tahes sobivas õiguspiirkonnas intellektuaalse omandi õiguste või konfidentsiaalsuskohustuste rikkumise puhul.

j.      See leping ei ole ainuõigust andev. Võite vabalt sõlmida lepinguid mitte-Microsofti tarkvara või teenuste litsentsimiseks, kasutamiseks või müügiedenduseks.

k.     Tervikleping. Käesolev leping moodustab käsitletava teema osas lepingupoolte kogulepingu ning sellega asendatakse kõik varasemad ja samaaegselt vahetatud teated.

l.      Kestvus. Omandiõigusi ja litsentsiõigusi, tasusid, võrguteenuste kasutusõigusi, kasutuspiiranguid, püsilitsentside tõendeid, litsentside üleandmist, garantiisid, ekspordipiiranguid, kaitset rikkumise ja plagieerimise eest, Microsofti ja kliendi kohustusi teineteist kaitsta, vastutuse piiranguid, konfidentsiaalsust, vastavuse kontrollimist ja kohustuste lõpetamist või aegumist puudutavad sätted ning muud sätted jaotises „Mitmesugust“ kestavad selle lepingu või liitumise lõpetamisel või aegumisel edasi.

m.   Kliendi nõusolek partneri tasudega. Kui esitate teatud toodete tellimuse, võite nimetada oma tellimusega seotud äripartneri. Äripartneri nimetamisega (kas otse või lastes seda teha muul isikul) annate nõusoleku teatud tasu maksmiseks äripartnerile. Tasu makstakse müügieelse toe eest ja see võib sisaldada ka müügijärgset tuge. Tasu suurus põhineb teie tellimuse mahul ja kasvab vastavalt selle suurenemisele. Teile kehtivad toodete hinnad on samad, olenemata sellest, kas nimetate äripartneri või mitte.

n.    Omandi üleandmist ei toimu. Me ei anna üle mis tahes tootega seotud ühtki omandiõigust. Jätame endale kõik õigused, sh piiranguteta õigused litsentsidele, mis ei ole selgesõnaliselt teile käesolevas lepingus üle antud. Tooted on kaitstud autoriõiguse ja muude intellektuaalse omandi seaduste ja rahvusvaheliste lepingutega.

o.    Vääramatu jõud. Kumbki pool ei vastuta mis tahes kohustuste täitmatajätmise eest põhjustel, mis ei allu poole mõistlikule kontrollile (nt tulekahju, plahvatus, elektrikatkestus, maavärin, üleujutus, suured tormid, streik, embargo, töövaidlused, tsiviil- või sõjalise organi tegevus, sõda, terrorism (sh küberterrorism), loodusõnnetused, Interneti-liikluse kandjate tegevus või tegevusetus, seadusandlike või valitsusorganite tegevus või tegevusetus (sh seaduste või eeskirjade või muude valitsuse dokumentide vastuvõtmine, mis mõjutab võrguteenuste osutamist)). See jaotis ei mõjuta teie maksekohustusi käesoleva lepingu alusel.

p.    USA ekspordiõigused. Toodetele kohaldub USA ekspordiõigus. Peate täitma kõiki kohalduvaid seadusi, k.a USA ekspordihalduse eeskirjad, rahvusvahelised relvakaubanduse eeskirjad ning ka lõppkasutaja, lõppkasutuse ja sihtkoha piirangud, mille on kehtestanud USA ning teised valitsused. Lisateavet vaadake aadressilt http://www.microsoft.com/exporting/.

q.    Loodusõnnetus. Loodusõnnetuse korral võime edastada lisateavet, pakkuda täiendavat abi või õigusi, postitades need sel ajal aadressile http://www.microsoft.com.

r.     Kestvus. Omandiõigusi ja litsentsiõigusi, tasusid, võrguteenuste kasutusõigusi, kasutuspiiranguid, püsilitsentside tõendeid, litsentside üleandmist, garantiisid, kaitset rikkumise ja plagieerimise ning kolmanda isiku pretensioonide eest, poolte kohustusi teineteist kaitsta, vastutuse piiranguid, konfidentsiaalsust, vastavuse kontrollimist ja kohustuste lõpetamist või aegumist puudutavad sätted ning muud sätted jaotises „Mitmesugust“ kestavad selle lepingu või liitumise lõpetamisel või aegumisel edasi.

s.     Loobumine õigusest tühistada võrguoste. Kehtivate seadustega lubatud suurimal määral loobute oma õigustest tühistada käesoleva lepingu alusel sooritatud oste, järgides mis tahes seadust, mis reguleerib kaugmüüki või elektroonilisi või võrgulepinguid, samuti mis tahes õigusest või kohustusest eelneva teabe, järgneva kinnituse, tagasivõtmiseõiguste või järelemõtlemisaegade suhtes.

11.     Mõisted.

„Sidusettevõtte“ on mis tahes juriidiline isik, mida lepingupool omab, mis omab lepingupoolt või mis on nende ühisomandis. „Omand“ tähendab käesolevas lepingus üksuse enam kui 50%-list osalust.

„Klienttarkvara“ on võrguteenuste kasutusõigustes määratletud mis tahes Microsofti klienttarkvara. Klienttarkvara pakutakse eraldi või võrguteenuse osana.

„Kohustusega pakkumine“, „tarbimispakkumine“ ja „kombineeritud pakkumine“ on toote kordustellimise võimalused vastavalt alltoodud jaotises 3a kirjeldatule.

„Kliendi andmed“ on kõik andmed, sh kõik teksti-, heli-, tarkvara- ja kujutisefailid, mille edastasite meile või mis edastati meile teie nimel võrguteenuseid kasutades.

„Võrguteenus“ on võrguteenuste kasutusõigustes määratletud mis tahes Microsofti võrguteenus. Võrguteenus võib sisaldada täiendavat tarkvara ja/või klienttarkvara.

„Võrguteenuste kasutusõigused“ on iga toote kasutusõigused, mis on avaldatud aadressil http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights või muul meie näidatud saidil. Võrguteenuste kasutusõigused sisaldavad teiepoolset toote kasutamist reguleerivaid tingimusi, mis lisanduvad käesoleva lepingu tingimustele.

„Tellimus“ on portaali kaudu esitatud toote tellimus. Tellimus võib sisaldada mitut toote kordustellimust.

„Portaal“ on Microsofti võrguteenuste portaal aadressil http://www.microsoft.com/online või meie näidatud alternatiivsel veebisaidil.

„Toode“ on mis tahes võrguteenus ja mis tahes klienttarkvara.

„Teenindustaseme leping“ või „SLA“ on leping, mis kajastab meie lubadusi võrguteenuste osutamise ja/või nende toimimise kohta. SLA-d on avaldatud aadressil http://www.microsoft.com/licensing/contracts või muul meie näidatud aadressil.

„Kordustellimus“ on ajutine kokkulepe maksta teatud tellitud toote eest ja seda kasutada.

„Täiendav tarkvara“ on Microsofti tarkvara, mis on antud teile võrguteenuse osana ja mida võib kasutada ainult koos võrguteenusega teatud võrguteenuse funktsioonide lubamiseks.

„Kehtivusaeg“ on kordustellimuse kestus.

„Usalduskeskus“ on Microsofti veebisait, mis annab teavet rakenduse Office 365 ja rakendust Office 365 käitavate Microsofti andmekeskuste turbe- ja privaatsuspõhimõtete kohta. Usalduskeskuse leiate veebis aadressilt http://www.microsoft.com/online/legal/v2/?docid=21&langid=en-us.


 

Lisa Microsofti võrguteenuste kordustellimuste lepingule

Võrguteenuste andmetöötluse leping

Käesolev võrguteenuste andmetöötluse leping (DPA) täiendab Microsofti võrguteenuste lepingu tingimusi.

1.       Mõisted.

Käesolevas DPA-s tähendavad „kliendiandmed“ kõiki andmeid, sh teksti-, heli- või kujutisefaile, mis on edastatud Microsoftile kliendi poolt või tema nimel võrguteenuseid kasutades, „Microsoft“ tähendab ettevõtet Microsoft Ireland Operations Limited ja „klient“ on üksus, mis on sõlminud Microsoftiga Microsofti võrguteenuste kordustellimuse lepingu. Selles DPA-s kasutatud, kuid määratlemata tingimused on määratletud Microsofti võrguteenuste kordustellimuste lepingus ja mis tahes dokumentides, mis selgesõnaliselt muudavad või täiendavad neid tingimusi (üheskoos „leping“). Käesolevas DPA-s määratlemata mõistetel on tähendus vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 95/46/EC 24. oktoobrist 1995, mis käsitleb isikukaitset seoses isikuandmete töötlemisega ja selliste andmete vaba liikumist (Andmekaitse direktiiv).

2.       Poolte rollid.

Võrguteenuste puhul on klient andmete kontrollija ja Microsoft andmete töötleja, toimides kliendi nimel. Andmete töötlejana tegutseb Microsoft ainult kliendi juhiste alusel. Leping kujutab endast kliendi terviklikke ja lõplikke juhiseid Microsoftile kliendiandmete kasutamise kohta lepingu alusel.

3.       Andmetöötluse kestus.

Microsoft töötleb kliendiandmeid kliendile võrguteenuste osutamise perioodil. Kui kliendi võrguteenuste kasutamine aegub või lõpetatakse, võib klient kliendiandmed eemaldada ja Microsoft kustutab kliendiandmed vastavalt lepingu sätetele.

4.       Andmetöötluse ulatus ja eesmärk.

Microsoftile kliendi poolt võrguteenuste kasutamisel esitatud kliendiandmete töötlemise ulatus ja eesmärk on kirjeldatud lepingus. Microsoft töötleb selliseid kliendiandmeid ainult võrguteenuste osutamiseks ja oma kohustuste täitmiseks vastavalt lepingule.

5.       Tehnilised ja organisatsioonilised turbemeetmed.

Kliendiandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest kasutab Microsoft tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

6.       Kliendiandmete parandamine, kustutamine ja blokeerimine.

Microsofti poolt kliendile võrguteenuste osutamise kestel omal valikul ja kehtivate seaduste alusel vastavalt vajadusele, rakendades Andmekaitse direktiivi punkti 12(b), teeb Microsoft järgmist: (1) annab kliendile võimaluse parandada, kustutada või blokeerida kliendiandmeid, mida ta Microsoftile võrguteenuseid kasutades esitab, või (2) teha vastavaid parandusi, kustutada ja blokeerida kliendi nimel.

7.       Microsofti töötajad.

Microsofti töötajad ei töötle kliendiandmeid vastava õiguseta. Sellistele töötajatele rakendub tööleasumisel konfidentsiaalsuskohustus. Konfidentsiaalsuskohustus jääb jõusse ka nende töösuhte lõppemisel.

8.       Kliendiandmete ülekandmine; alltöövõtjad.

Klient annab Microsoftile ülesande edastada, säilitada ja töödelda kliendi nimel Microsofti poolt töödeldavaid kliendiandmeid Ameerika Ühendriikides või mis tahes muus riigis, kus Microsofti või selle sidusettevõtete esindused paiknevad, võrguteenuste osutamiseks. Microsoft võib palgata ka teisi ettevõtteid osutama enda nimel piiratud teenuseid, nt klienditoe teenust. Ükski selline alltöövõtja ei tohi kasutada isikuandmeid ühelgi muul eesmärgil kui teenuste osutamiseks, mille Microsoft on neile ülesandeks teinud. Microsoft vastutab selle eest, et tema alltöövõtjad järgivad käesoleva DPA kohustusi. Klient annab nõusoleku, et Microsoft võib edastada kliendiandmeid alltöövõtjatele Ameerika Ühendriikides või mis tahes muus riigis, kus nende esindused paiknevad, vastavalt käesolevas dokumendis kirjeldatule. Välja arvatud ülalnimetatud juhtudel, Microsofti ja kliendi vahelisel kokkuleppel või seaduse alusel, ei edasta Microsoft kliendi poolt talle võrguteenuste kasutamisel esitatud isikuandmeid ühelegi kõrvalisele isikule (isegi mitte säilitamiseks).

9.       Turvasadam.

Microsoft Corporation ja tema kontrollile alluvad USA sidusettevõtted (1) järgivad EL-i turvasadama ja Šveitsi turvasadama raamistikke, mille USA kaubandusministeerium on välja töötanud Euroopa Liidust, Euroopa Majanduspiirkonnast ja Šveitsist pärinevate andmete kogumise, kasutamise ja säilitamise kohta (Turvasadama põhimõtted) ja (2) on lepingus märgitud perioodil sertifitseeritud EL-i ja Šveitsi turvasadama programmi alusel, kuni USA valitsus neid jätkab. Kõik alltöövõtjad, kellele Microsoft Corporation isikuandmeid edastab, sõlmivad esmalt kirjaliku lepingu, mille nõuete kohaselt peab alltöövõtja tagama Microsoft Corporationilt saadud isikuandmete privaatsuse kaitse vähemalt sellisel tasemel, nagu on nõutud vastavate turvasadama põhimõtetega.

10.     Andmekaitseametnik.

Microsofti andmekaitseametnik on:

Attn: Data Protection Officer

c/o Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland

11.     Kehtivuse tähtaeg.

Käesolev DPA on samaulatuslik Microsofti võrguteenuste kordustellimuste lepinguga, mille lisa käesolev DPA on.