„Microsoft“ internete teikiamų paslaugų prenumeratos sutartis

Ši „Microsoft“ internete teikiamų paslaugų prenumeratos sutartis yra juridinio asmens, kuris sutinka su šia sutartimi („jūs“), ir „Microsoft Ireland Operations Limited“ („mums“, „mumis“, „mes“) sutartis. Šią sutartį sudaro: (1) toliau nurodytos sąlygos; (2) Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisės; (3) Paslaugų lygio sutartys ir (4) Portale pateikti įkainiai bei mokėjimo sąlygos. Ši sutartis įsigalioja datą, kurią jums pateikiame jūsų pirmojo Užsakymo patvirtinimą. Šią sutartį sudarote tik verslo tikslais. Didžiąja raide rašomi terminai apibrėžti 11 skyriuje.

Sąlygos

1.       Produktų naudojimas

a.     Bendroji dalis. Ši sutartis reglamentuoja jūsų naudojimąsi Produktais. Prieš naudojant gali reikėti suaktyvinti Produktą. Minimalieji sistemos reikalavimai arba kiti veiksniai gali paveikti jūsų galimybę naudotis Produktais.

b.    Licencija. Suteikiame jums neišimtinę, neperleidžiamą pasaulinę ir ribotą teisę pasiekti ir naudoti Internete teikiamas paslaugas bei įdiegti ir naudoti Kliento programinę įrangą. Šios teisės yra (a) terminuotos, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip (pvz., naudojant išpirkimo galimybę), ir (b) joms nuolat taikomos šios sutarties sąlygos, įskaitant Produktų apmokėjimą. Pasiliekame visas teises, kurios aiškiai nėra jums suteiktos šia sutartimi, įskaitant visas numanomas arba kitokias teises.

c.     SLA. Internete teikiamas paslaugas teiksime pagal SLA.

d.    Privatumas ir sauga. Internete teikiamų paslaugų privatumo ir saugos nuostatos pateiktos Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisėse. Papildomos kai kurių Internete teikiamų paslaugų informacijos apie saugą ir privatumą taip pat galima rasti Patikimumo centre.

e.     Naudojimo apribojimai. Negalite perdaryti, dekompiliuoti arba išskaidyti jokio Produkto, išskyrus atvejus, kai tai leidžia taikytina teisė (tuomet šis apribojimas nepaisomas). Negalite Produkto išnuomoti, suteikti išperkamosios nuomos pagrindais, paskolinti, parduoti arba suteikti komerciniais pagrindais jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisės aiškiai leidžia tai atlikti su konkrečiu Produktu. Negalite atskirti ir naudoti Produkto sudedamųjų dalių dviejuose ar daugiau kompiuterių, sudedamųjų dalių plėtoti arba paleisti ankstesnių jų versijų skirtingu laiku arba perleisti jas atskirai, išskyrus Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisėse nurodytus atvejus.

f.      Ne „Microsoft“ programinė įranga.

(i)    Tik jūs esate atsakingi už bet kokią ne „Microsoft“ programinę įrangą, kurią įdiegiate arba naudojate su Internete teikiamomis paslaugomis. Nesame jokių sąlygų, kurios reglamentuoja jūsų naudojimąsi ne „Microsoft“ programine įranga, šalis ir neprivalome jų laikytis. Neapsiribojant pirmiau pateikta informacija, ne „Microsoft“ programine įranga arba scenarijais, susietais arba nurodytais bet kurioje Internete teikiamų paslaugų svetainėje, jums leidžiama naudotis pagal atvirojo kodo licencijas, naudojamas trečiųjų šalių, kurioms (o ne „Microsoft“) toks kodas priklauso.

(ii)   Jei įdiegiate arba su Internete teikiamomis paslaugomis naudojate bet kokią ne „Microsoft“ programinę įrangą, jūs vadovaujate ir valdote tokios programinės įrangos diegimą ir naudojimą su Internete teikiamomis paslaugomis, atlikdami veiksmus (pvz., naudodami taikomosios programos programavimo sąsajas bei kitas technines priemones, kurios yra Internete teikiamų paslaugų dalis). Nevykdysime ir nekopijuosime tokios ne „Microsoft“ programinės įrangos, jei tai peržengia mūsų ryšių su jumis ribas.

(iii)  Jei bet kurią ne „Microsoft“ programinę įrangą įdiegiate arba ją naudojate su Internete teikiamomis paslaugomis, tai gali būti leidžiama tiek, kiek mūsų intelektinei nuosavybei arba technologijai nėra taikomi įsipareigojimai, nenurodyti šioje sutartyje.

g.    Atsakomybė už savo ID ir abonementus. Esate atsakingi už visų „Windows Live ID“, „Microsoft“ internete teikiamų paslaugų ID arba kitų autentifikavimo kredencialų, susijusių su jūsų naudojimusi Internete teikiama paslauga pagal šią sutartį, konfidencialumo apsaugą. Be to, esate atsakingi už savo slaptažodžius, jei yra, ir visą veiklą Internete teikiamų paslaugų abonementuose, įskaitant vartotojams suteikiamus abonementus ir sandorius su trečiosiomis šalimis, kurie sudaromi naudojant savo abonementą arba susijusius abonementus. Jūsų abonementai ir slaptažodžiai turi būti konfidencialūs. Turite iš karto mums pranešti apie bet kokį galimą netinkamą savo abonementų naudojimą arba bet kokį saugos pažeidimą, susijusį su Internete teikiama paslauga.

h.    Atsakomybė už bendruomenių naudojimą. Esate atsakingi už savo vartotojų naudojimąsi bet kuria bendruomene, įskaitant bendruomenės žiniatinklio svetainėje esančių sąlygų, reglamentuojančių bendruomenę, laikymąsi. Aiškiai atsisakome bet kokios atsakomybės, atsirandančios arba susijusios su jūsų vartotojų naudojimusi arba negalėjimu naudotis bendruomenės žiniatinklio svetaine. Šiame skyriuje vartojamas terminas „bendruomenė“ reiškia vieną arba daugiau forumų, kuriuos mes arba mūsų Susijusi įmonė gali sukurti klientams arba plačiajai visuomenei, kad būtų galima gauti informacijos apie Produkto (-ų), pasiekiamo (-ų) naudojantis Portalu arba pakaitine mūsų nurodyta žiniatinklio svetaine, naudojimą arba kad būtų galima tuo klausimu bendradarbiauti.

2.       Užsakymas, įkainiai, mokėjimas, naujinimas ir mokesčiai

a.     Portale pateikiami galimi kiekvieno Produkto Prenumeratos variantai, kuriuos galima suskirstyti taip:

(i)   Įsipareigojimo pasiūlymas: iš anksto įsipareigojate pirkti tam tikrą kiekį Produkto, skirto naudoti tam tikrą Galiojimo laikotarpį. Galiojimo laikotarpiu mokama iš anksto ir reguliariai.

(ii)  Naudojimo pasiūlymas: mokama pagal faktinį ankstesnio mėnesio naudojimą, iš anksto nėra mokama. Reguliariai sumokate sumą, kurią esate skolingi.

(iii) Mišrusis pasiūlymas: galite turėti Prenumeratą, kuri yra Įsipareigojimo pasiūlymo ir Naudojimo pasiūlymo derinys.

Visiems nemokamiems pasiūlymams šios sutarties nuostatos dėl įkainių, atšaukimo mokesčių ir mokėjimo nėra taikomos.

b.    Užsakymas. Užsakymą galima pateikti Portale.

(i)    Naudodamiesi Įsipareigojimo pasiūlymais, Galiojimo laikotarpiu galite padidinti arba sumažinti Produkto licencijų kiekį. Į Prenumeratą įtrauktos Licencijos baigs galioti pasibaigus pradiniam Galiojimo laikotarpiui. Jei Galiojimo laikotarpiu sumažinsite kiekį, galime jums taikyti atšaukimo mokestį, kaip aprašyta tolesniame skyriuje „Prenumeratos atšaukimas“. Kiekviena Prenumerata turi būti skirta nustatytam Laikotarpiui (pvz., 30 dienų arba 12 mėnesių), kaip nurodyta Portale.

(ii)   Užsakymus pagal šią sutartį galite pateikti už savo Susijusias įmones ir suteikti joms administravimo teises valdyti savo Produktus. Susijusios įmonės negali pateikti Užsakymų pagal šią sutartį. Jei savo Susijusioms įmonėms suteiksite kokių nors teisių, tokios Susijusios įmonės turės laikytis šios sutarties. Be to, Produkto licenciją galite perleisti trečiajai šaliai, jei jai tokia licencija reikalinga dėl jūsų vidinių verslo poreikių. Sutinkate kartu ir atskirai būti atsakingi už bet kokį užsakytą Produktą arba už kitus veiksmus, kuriuos atliko bet kuri jūsų Susijusi įmonė arba bet kuri trečioji šalis, kuriai suteikėte teises pagal šią sutartį.

c.     Įkainiai, mokėjimas ir sąskaitos. Įkainiai ir mokėjimo už Produktus sąlygos pateikiamos Portale arba pasiekiamos per jį. Mokėjimai turi būti atlikti atsižvelgiant į Portale kiekvienam Produktui pasirinktą mokėjimo būdą. Sutinkate elektroniniu būdu perduoti sau „Microsoft“ pardavimo sąskaitą.

(i)    Naudojantis Įsipareigojimo pasiūlymais, kainų lygis gali būti pagristas konkretaus Produkto Užsakymo kiekiu. Jūsų kainų lygis gali būti pakoreguotas, jei Galiojimo laikotarpiu Prenumeratos licencijų skaičius padidėja arba sumažėja ir jums taikytinas kitas kainų lygis. Kainų lygio pokyčiai netaikomi atgaline data. Visi Prenumeratos mokėjimo pakeitimai bus paskirstyti proporcingai. Kiekvieno kainų lygio kainos yra užfiksuojamos atsižvelgiant į Užsakymo pateikimo pirmą kartą laiką ir taikomos visą Galiojimo laikotarpį. Kainos ir kainų lygiai gali būti pakeisti atnaujinus bet kurią Prenumeratą.

(ii)   Naudojimo pasiūlymų atveju įkainiai ir tarifų planai bus pagrįsti faktiniu naudojimu ir pranešus pakeičiami bet kuriuo metu.

d.    Atnaujinimas.

(i)    Įsipareigojimo pasiūlymų atveju galite pasirinkti Prenumeratą (1) automatiškai atnaujinti arba (2) neatnaujinti, kai baigiasi Galiojimo laikotarpis. Automatinis naujinimas yra pasirinktas iš anksto. Galiojimo laikotarpiu Portale galite bet kada pakeisti savo pasirinkimą. Jei pasirinksite automatiškai atnaujinti Prenumeratą, o Galiojimo laikotarpis bus ilgesnis nei vienas kalendorinis mėnuo, pateiksime jums rašytinį pranešimą apie automatinį atnaujinimą anksčiau, nei baigsis Galiojimo laikotarpis. Jei pasirenkate automatiškai atnaujinti Prenumeratą, automatiškai atnaujinamas Prenumeratos licencijų kiekis, turimas atnaujinimo metu, ir visos Galiojimo laikotarpiu pridėtos licencijos.

(ii)   Naudojimo pasiūlymų atveju atnaujinimas nebūtinas, nes galėsite naudotis Produktu, kol konkretaus Produkto teikimas bus nutrauktas.

(iii)  Bandomųjų prenumeratų negalima atnaujinti.

e.     Nauja sutartis. Prieš jums pateikiant naujus Užsakymus arba atnaujinant kurias nors Prenumeratas, galime paprašyti jūsų sudaryti atnaujintą sutartį, kuri nuo tos datos reglamentuos naujus jūsų Užsakymus ir atnaujinimo Prenumeratas.

f.      Mokesčiai. Visoms sumoms, kurios turi būti mums sumokėtos, netaikomi jokie mokesčiai. Turite sumokėti visus taikytinus pridėtinės vertės, prekių ir paslaugų, pardavimo arba panašius mokesčius, kurie mokėtini už bet kokį pagal šią sutartį pateiktą Užsakymą ir kuriuos galima surinkti iš jūsų pagal taikytiną teisę. Būsite atsakingi už visus taikytinus žyminius mokesčius ir visus kitus mokesčius, kuriuos esate teisiškai įpareigotas sumokėti, įskaitant visus mokesčius, atsirandančius platinant arba teikiant Produktus savo Susijusioms įmonėms. Esame atsakingi už visus mokesčius, susijusius su mūsų grynosiomis pajamomis arba nuosavybe. Jei kokius nors mokėtinus mokesčius reikia išskaičiuoti iš mums atliekamų mokėjimų, galite atimti tokius mokesčius iš sumos, kurią esate mums skolingi, ir sumokėti atitinkamai mokesčius administruojančiai institucijai, tačiau jūs dėl šių išskaičiuotų mokesčių turite „Microsoft“ nedelsdami pristatyti oficialų kvitą ir kitus dokumentus, kurių pagrįstai reikalaujame, kad gautume užsienyje mokamų mokesčių lengvatą arba susigrąžintumėme sumokėtus mokesčius. Užtikrinsite, kad visi išskaityti mokesčiai būtų kuo labiau sumažinti, kiek tai įmanoma pagal taikytiną teisę.

3.       Galiojimo laikotarpis, sustabdymas ir nutraukimas

a.     Sutarties galiojimo laikotarpis ir nutraukimas. Ši sutartis galios, kol nutrauksite ją pagal šio skyriaus sąlygas. Naudojantis Įsipareigojimo pasiūlymais, nutraukimas tik atims teisę atnaujinti Prenumeratas pagal esamą Užsakymą arba pateikti naujų Užsakymų dėl papildomų Produktų pagal šią sutartį. Nutraukimas nepaveiks jokios kitu būdu nenutrauktos Prenumeratos, tokios Prenumeratos sutartis liks galioti visą likusį Galiojimo laikotarpį. Naudojimo pasiūlymų atveju nutraukimas atims iš Kliento teisę naudotis Produktu.

b.    Prenumeratos nutraukimas. Prenumeratą per Galiojimo laikotarpį galite nutraukti bet kada. Nutraukimas įsigalios mėnesinės Prenumeratos ciklo, per kurį nutraukiate Prenumeratą, pabaigoje. Reikės sumokėti už laikotarpį iki nutraukimo įsigaliojimo dienos.

Įsipareigojimo pasiūlymams taikoma:

(i)    Vieno mėnesio trukmės Prenumerata. Vieno mėnesio Galiojimo laikotarpio Prenumerata gali būti bet kada nutraukta netaikant jokio mokesčio.

(ii)   Vienų metų Prenumerata. Jei vienų metų Galiojimo laikotarpio Prenumeratą nutrauksite per 30 dienų nuo Prenumeratos įsigaliojimo arba atnaujinimo datos, reikės sumokėti už pirmąsias 30 Prenumeratos dienų. Likusiam Prenumeratos laikotarpiui jokie mokėjimai nebus taikomi. Jei Prenumeratą nutrauksite bet kuriuo kitu Galiojimo laikotarpio metu, turėsite sumokėti 25 % Prenumeratos mokestį už likusį vienų metų Galiojimo laikotarpį.

c.     Kaip nutraukti šią sutartį arba Prenumeratą. Norėdami nutraukti šią sutartį arba Prenumeratą, turite laikytis Portale nurodytos tvarkos, jei yra, arba kreiptis į „Microsoft“ klientų aptarnavimo tarnybą (žr. Portale pateiktą kontaktinę informaciją).

d.    Kliento programinės įrangos naudojimo nutraukimo arba galiojimo pabaigos pasekmės. Jei ši sutartis arba Prenumerata nutraukiama ar baigia galioti, o jūs nepasinaudojate pasiekiama išpirkimo galimybe, turite panaikinti visas Papildomos programinės įrangos ir Kliento programinės įrangos, licencijuotos pagal šią sutartį, kopijas bei sunaikinti visas susijusias laikmenas. Galime paprašyti pateikti raštišką panaikinimo ir sunaikinimo patvirtinimą.

4.       Konfidencialumas

Sutinkate, kad Internete teikiamų paslaugų, pasiekiamų tik naudojantis slaptažodžiu apsaugota prieiga, dizainas ir veikimas bei visi dokumentai arba medžiaga, kurie tampa jums pasiekiami pagal šią sutartį, yra konfidencialūs ir neturi būti atskleisti jokiai trečiajai šaliai, išskyrus šalių tarpusavio verslo ryšius. Jokia šalis neturi paskelbti jokio viešo pranešimo dėl sąlygų arba mūsų verslo ryšių, kaip nurodyta šioje sutartyje, be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo.

5.       Garantijos

a.     Ribotoji garantija. Garantuojame, kad:

(i)    Internete teikiamos paslaugos veiks pagal Paslaugų lygio sutartį ir

(ii)   Kliento programinė įranga iš esmės veiks taip, kaip aprašyta taikytinoje „Microsoft“ naudojimo instrukcijoje..

b.    Ribotosios garantijos terminas. Ribotoji garantija, skirta

(i)    Internete teikiamoms paslaugoms, galioja, kol naudojatės Internete teikiama paslauga, o

(ii)   Kliento programinei įrangai galioja vienus metus nuo pirmojo panaudojimo.

c.     Ribotosios garantijos išimtys. Šiai ribotajai garantijai taikomi tokie apribojimai:

(i)    visos numanomos garantijos, užtikrinimai ar sąlygos, kurių negalima atsisakyti pagal įstatymus, galios vienus metus nuo ribotosios garantijos galiojimo pradžios;

(ii)   ši ribotoji garantija neapima problemų, kurios kyla dėl nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo ar naudojant Produktus būdu, nesuderinamu su šia sutartimi arba Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisėmis, arba kurios kyla dėl įvykių, kurių mes pagrįstai negalime kontroliuoti;

(iii)  ši ribotoji garantija netaikoma problemoms, kurios kyla dėl minimaliųjų sistemos reikalavimų nesilaikymo, ir

(iv)  ši ribotoji garantija netaikoma nemokamoms, bandomosioms, negalutinėms ar Produktų beta versijoms.

d.    Teisių gynimo priemonės pažeidus ribotąją garantiją. Jei nesilaikome kurios nors iš pirmiau nurodytų garantijų ir jūs pranešate mums per garantijos laikotarpį, kad Produktas neatitinka ribotosios garantijos, tada mūsų įmonė:

(i)    Internete teikiamų paslaugų atveju teiks teisių gynimo priemones, nustatytas aktualios internete teikiamos paslaugos Paslaugų lygio sutartyje; ir

(ii)   Kliento programinės įrangos atveju savo nuožiūra arba (1) grąžins sumokėtas lėšas, arba (2) pataisys ar pakeis Kliento programinę įrangą.

Tai yra vienintelės jūsų teisių gynimo priemonės pažeidus ribotąją garantiją, nebent pagal taikytiną teisę reikalaujama taikyti kitas teisių gynimo priemones.

e.     KITŲ GARANTIJŲ APRIBOJIMAS. BE ŠIOS RIBOTOSIOS GARANTIJOS, NETEIKIAME JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ ARBA SĄLYGŲ. ATSISAKOME VISŲ NUMANOMŲ PAREIŠKIMŲ, GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL PERKAMUMO, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, GARANTIJAS DĖL TINKAMOS KOKYBĖS, NUOSAVYBĖS TEISIŲ AR DĖL PAŽEIDIMO NEBUVIMO. ŠIE APRIBOJIMAI BUS TAIKOMI, NEBENT TAI DRAUDŽIA TAIKYTINA TEISĖ.

6.       Gynyba nuo ieškinių dėl pažeidimo, neteisėto pasisavinimo ir trečiųjų šalių ieškinių

a.     Mūsų susitarimas ginti. Ginsime jus nuo bet kokių nesusijusios trečiosios šalies ieškinių, pateiktų dėl to, kad bet kuris Produktas pažeidžia tos šalies patentą, autorių teises ar prekės ženklo savininko teises, arba dėl to, kad neteisėtai naudojama tos šalies komercinė paslaptis. Be to, sumokėsime nepalankiu galutiniu teismo sprendimu priteistą (arba pagal taikos sutartį, su kuria sutinkame, nustatytą) sumą. Šiame 7 skyriuje pateikiamos išskirtinės teisių gynimo priemonės gavus tokius ieškinius.

b.    Įsipareigojimo ginti apribojimai. Mūsų įsipareigojimai negalios, jei ieškinys arba sprendimas pagrįsti:

(i)    Kliento duomenimis, ne „Microsoft“ programine įranga, jūsų atliktomis Produkto modifikacijomis arba medžiaga, kurią pateikiate arba padarote pasiekiamą naudodamiesi Produktu;

(ii)   jūsų atliekamu Produkto derinimu su ne „Microsoft“ produktu, duomenimis arba verslo procesu; nuostoliais, kurie priskiriami naudojimuisi ne „Microsoft“ produktu, duomenimis arba verslo procesu;

(iii)  jūsų atliekamu pakartotiniu Produkto platinimu arba naudojimu bet kurios nesusijusios trečiosios šalies naudai;

(iv)  jūsų naudojimusi „Microsoft“ prekės ženklu (-ais) be aiškaus raštiško sutikimo tai daryti arba jūsų naudojimusi Produktu po to, kai jums nurodėme nutraukti naudojimą dėl trečiosios šalies ieškinio.

Atlyginsite mums visas išlaidas ar žalą, patirtą dėl bet kurio iš pirmiau išvardytų veiksmų.

c.     Jūsų susitarimas ginti. Ginsite mus arba mūsų Susijusias įmones nuo visų ieškinių, kuriuos pateikia nesusijusi trečioji šalis dėl to, (1) kad kurie nors Kliento duomenys arba ne „Microsoft“ programinė įranga, kurią pateikiate naudodamiesi Produktu, pažeidžia trečiosios šalies patentą, autorių teises ar prekės ženklo savininko teises arba kad Komercinė paslaptis tyčia naudojama neteisėtai; arba dėl to, (2) kad naudojatės Produktu pažeisdami šią sutartį. Turite sumokėti nepalankiu galutiniu teismo sprendimu priteistą (arba pagal taikos sutartį, su kuria sutinkate, nustatytą) sumą. Šiame 7 skyriuje pateikiamos mūsų išskirtinės teisių gynimo priemonės gavus tokius ieškinius.

d.    Teisės ir teisių gynimo priemonės galimo pažeidimo arba neteisėto pasisavinimo atveju.

(i)    Mūsų produktai. Jei pagrįstai tikime, kad Produktas gali pažeisti arba neteisėtai pasisavinti trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises, sieksime: (1) užtikrinti jūsų teisę toliau naudotis Produktu arba (2) modifikuoti ar pakeisti funkciniu atitikmeniu, kuris nieko nepažeistų, ir nurodysime jums nustoti naudoti ankstesnę versiją. Jei pirmiau pateikti variantai nėra komerciniu požiūriu pagrįsti, galime atimti jūsų teises naudotis Produktu. Tokiu atveju pateiksime jums pranešimą ir grąžinsime visas sumas, iš anksto sumokėtas už nepanaudotą Produktą.

(ii)   Jūsų Kliento duomenys arba naudojamasis ne „Microsoft“ programine įranga su mūsų Internete teikiamomis paslaugomis. Jei nesusijusi trečioji šalis pareiškia, kad jūsų Kliento duomenys arba ne „Microsoft“ programinė įranga, naudota su Internete teikiamomis paslaugomis, pažeidžia jos intelektinės nuosavybės teises, galime paprašyti jūsų pašalinti tariamai pažeidžiantį elementą. Jei nepadarote to per pagrįstą laikotarpį, galime sulaikyti arba nutraukti Internete teikiamos paslaugos, su kuria yra susiję Kliento duomenys arba ne „Microsoft“ programinė įranga, teikimą.

e.     Ginamosios šalies įsipareigojimai. Turite nedelsdami raštu pranešti mums apie ieškinį, kuriam taikomas punktas „Mūsų susitarimas ginti“, o mes nedelsdami turime pranešti jums raštu apie ieškinį, kuriam taikomas punktas „Jūsų susitarimas ginti“. Šalis, besinaudojanti savo teise būti ginama, turi 1) suteikti kitai šaliai išimtinę kontrolę ginantis ar sudarant taikos sutartį ir 2) teikti reikiamą pagalbą ginantis gavus ieškinį. Šalis, teikianti gynybą, atlygins kitai šaliai už teikiant pagalbą patirtas pagrįstas smulkias išlaidas.

7.       Atsakomybės ribojimas

a.     Atsakomybės ribojimas. Tiek, kiek leidžia taikytina teisė, kiekvienos šalies, jos Susijusių įmonių ir rangovų atsakomybė, atsiradusi pagal šią sutartį, apribojama tiesioginiais nuostoliais, kurių suma (1) už Produktus, išskyrus Internete teikiamas paslaugas, atitinka sumą, kurią turėjote sumokėti už Produktą, dėl kurio tokia atsakomybė atsirado, ir (2) už Internete teikiamas paslaugas atitinka sumą, kurią turėjote sumokėti už Internete teikiamą paslaugą, dėl kurios tokia atsakomybė atsirado per pastaruosius 12 mėnesių. Tuo atveju, kai Produktai suteikiami nemokamai, mūsų ir mūsų Susijusių įmonių bei rangovų atsakomybė pagal šią sutartį apribojama penkių tūkstančių Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių suma (5 000,00 USD). Šie apribojimai taikomi nepaisant to, ar tokia atsakomybė grindžiama sutarties pažeidimu, civilinės teisės pažeidimu (įskaitant neatsargumą), atsakomybė be kaltės, garantijų pažeidimu ar bet kokia kita teisės teorija. Bet šie piniginiai apribojimai netaikomi:

(i)    šalių įsipareigojimams pagal Skyrių „Gynyba nuo ieškinių dėl pažeidimo, neteisėto pasisavinimo ir trečiųjų šalių ieškinių“;

(ii)   įsipareigojimams, atsirandantiems dėl bet kurios šalies įsipareigojimų, nurodytų skyriuje „Konfidencialumas“, pažeidimo, išskyrus tai, kad mūsų ir mūsų Susijusių įmonių bei rangovų atsakomybė, atsirandanti dėl Kliento duomenų arba su jais susijusi, visais atvejais bus apribojama suma, kurią sumokėjote už Internete teikiamą paslaugą, dėl kurios tokia atsakomybė atsirado per pastaruosius 12 mėnesių, ir

(iii)  bet kurios šalies sukelto kitos šalies intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.

b.    ATSAKOMYBĖS DĖL TAM TIKRŲ NUOSTOLIŲ NETAIKYMAS. TAIKYTINOS TEISĖS LEISTINA APIMTIMI, KAD IR KOKS BŪTŲ IEŠKINIO TEISINIS PAGRINDAS, NĖ VIENA ŠALIS ARBA JOS SUSIJUSIOS ĮMONĖS AR RANGOVAI NEATSAKO UŽ NETIESIOGINIUS, PRIEŽASTINIUS, YPATINGUS AR ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS, NUOSTOLIUS DĖL PELNO AR PAJAMŲ NETEKIMO, VEIKLOS NUTRAUKIMO AR VERSLO INFORMACIJOS PRARADIMO, PATIRTUS DĖL ŠIOS SUTARTIES, NET JEI BUVO ĮSPĖTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ AR TOKIA GALIMYBĖ BUVO PAGRĮSTAI NUMATOMA. TAČIAU ŠI IŠIMTIS NETAIKOMA JOKIOS ŠALIES ATSAKOMYBEI KITOS ŠALIES ATŽVILGIU UŽ KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMŲ PAŽEIDIMĄ (IŠSKYRUS TAI, KIEK ŠIS PAŽEIDIMAS YRA SUSIJĘS SU KLIENTO DUOMENIMIS), KITOS ŠALIES INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PAŽEIDIMĄ AR ŠALIŲ ATITINKAMUS ĮSIPAREIGOJIMUS, NURODYTUS SKYRIUJE „GYNYBA NUO IEŠKINIŲ DĖL PAŽEIDIMO, NETEISĖTO PASISAVINIMO IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ IEŠKINIŲ“.

8.       Atitikimo tikrinimas

Bet kurios Prenumeratos Galiojimo laikotarpiu ir trejus metus vėliau turite saugoti visus įprastus ir reikalingus dokumentus, susijusius su Prenumerata (-omis) ir naudojimusi Produktais pagal šią sutartį. Galime paprašyti, kad atliktumėte vidinį visų Produktų naudojimo savo įmonėje auditą ir palygintumėte naudojamų licencijų skaičių ir jums išduotų ir / arba jūsų apmokėtų licencijų skaičių. Prašydami atlikti auditą neatsisakome savo teisių priversti vykdyti šią sutartį arba ginti „Microsoft“ intelektinę nuosavybę visais kitais įstatymų leidžiamais būdais.

Jei tikrinant arba per pačios įmonės atliktą auditą nustatoma, kad produktai naudojami be licencijos, nedelsdami turite užsakyti pakankamai licencijų, kad jūsų praeities ir dabartinis naudojimas būtų teisėtas. Jei nustatomas esminis produkto naudojimas be licencijų, turite mums atlyginti visas tikrinimo išlaidas ir per 30 dienų už mažmeninės prekybos licencijų kainą įsigyti būtinas papildomas licencijas.

9.       Kliento programinė įranga ir Papildoma programinė įranga

a.     Papildoma programinė įranga. Norint optimaliai pasiekti ir naudoti tam tikras Internete teikiamas paslaugas, gali reikėti įdiegti Papildomą programinę įrangą. Papildomą programinę įrangą galite naudoti tik norėdami palaikyti atitinkamą Internete teikiamą paslaugą.

Galime patikrinti jūsų naudojamos Papildomos programinės įrangos versiją ir galime rekomenduoti arba pranešę arba nepranešę atsiųsti jūsų įrenginių naujinimų. Neįdiegus naujinimų gali būti apribota jūsų galimybė naudoti tam tikras Internete teikiamos paslaugos funkcijas. Jūsų teisė naudoti Papildomą programinę įrangą baigia galioti tada, kai baigia galioti teisė naudoti Internete teikiamą paslaugą arba kai mes atnaujiname Internete teikiamą paslaugą ir Papildoma programinė įranga daugiau jos nebepalaiko; atsižvelgiama į tai, kas įvyksta anksčiau. Turite pašalinti Papildomą programinę įrangą, kai baigia galioti jūsų teisė ją naudoti. Be to, galime tuo metu ją išjungti.

b.    Kliento programinė įranga. Suteikiame jums licencijas, skirtas užsakytos Kliento programinės įrangos kopijoms. Be to, suteikiame jums teisę naudoti ankstesnę (senesnę) versiją vietoj licencijuotos Kliento programinės įrangos versijos, jei tokį naudojimą nurodome Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisėse. Papildomos informacijos žr. Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisėse.

c.     Kada licencijos tampa nuolatinėmis. Jei nuolatinių licencijų neįsigyjate Portale pasinaudoję išpirkimo galimybe, jūsų pagal šią sutartį įsigyta Kliento programinės įrangos licencija galioja tik Prenumeratos galiojimo laikotarpiu. Visos Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisės neribotai vykdyti Kliento programinę įrangą taikomos tik tuo atveju, jei įsigyjate nuolatinių licencijų.

d.    Licencijos patvirtinimas. Jūsų licencijų įrodymas yra (1) ši sutartis, (2) bet koks Užsakymo patvirtinimas, (3) dokumentai, įrodantys licencijos perleidimus (leidžiamus perleidimus), ir, jei taikoma, (4) mokėjimo įrodymas.

e.     Licencijos teisės nėra susijusios su programinės įrangos laikmenų vykdymu. Programinės įrangos laikmenų įsigijimas arba prieiga prie tinklo šaltinio nedaro įtakos jūsų Kliento programinės įrangos licencijai, įsigytai pagal šią sutartį. Suteikiame licenciją naudoti Kliento programinę įrangą, bet jos neparduodame.

f.      Kopijos. Galite pasidaryti tiek Kliento programinės įrangos kopijų, kiek reikia, ir išplatinti jas savo įmonėje, jei turite galiojančią kiekvienos kopijos licenciją. Sukurtos Kliento programinės įrangos ir Papildomos programinės įrangos kopijos turi būti visos sudėties (įskaitant pranešimus apie autorių teises ir prekių ženklus) ir padarytos iš „Microsoft“ patvirtintų laikmenų arba tinklo šaltinio. Kopijas gali sukurti ir įdiegti trečioji šalis, tačiau jūs sutinkate būti atsakingi už trečiosios šalies veiksmus. Turite dėti pagrįstas pastangas informuoti visus, kuriems leidžiate naudotis Kliento programine įranga, kad licencijos yra gautos iš mūsų ir joms taikomos šios sutarties sąlygos.

g.    Pakartotinio atvaizdavimo teisė. Kai kuriais atvejais galite pakartotinai atvaizduoti įrenginyje programinės įrangos produktą, naudodami Kliento programinės įrangos laikmeną. Jei programinės įrangos produktą įsigijote (1) iš originaliosios įrangos gamintojo (OĮG), (2) iš mažmeninės prekybos šaltinio kaip visos sudėties programinės įrangos produkto paketą arba (3) pagal kitą „Microsoft“ programą, galite naudoti pagal šią sutartį jums pateiktą laikmeną norėdami sukurti atvaizdus, naudotinus vietoj kopijų, pateiktų naudojant atskirą šaltinį. Ši teisė suteikiama, jei:

(i)    turite galiojančią kiekvienos pakartotinai atvaizduoto programinės įrangos produkto kopijos licenciją, gautą iš atskiro šaltinio;

(ii)   Kliento programinė įranga, kalba, versija ir kopijų komponentai visiškai atitinka programinės įrangos produktą, kalbą, versiją ir visus kopijų komponentus, kuriuos jie pakeičia, o leidžiamas pakartotinai atvaizduoto programinės įrangos produkto kopijų ar egzempliorių skaičius išlieka toks pat;

(iii)  išskyrus operacinės sistemos kopijas ir programinės įrangos produkto, licencijuoto pagal kitą „Microsoft“ programą, kopijas, Kliento programinės įrangos tipas (pvz., plėtotė ar visos sudėties licencija) turi visiškai atitikti programinės įrangos, kuri buvo įsigyta iš atskiro šaltinio, produkto tipą;

(iv)  jūs laikotės visų konkrečių pakartotinio atvaizdavimo reikalavimų, nurodytų Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisėse, ir

(v)   sutinkate, kad pakartotiniams atvaizdams, sukurtiems pagal šį punktą, taikomos sąlygos ir naudojimo teisės, pateikiamos su programinės įrangos produktu, gautu iš atskiro šaltinio.

Šis punktas nesukuria ir nepratęsia jokių garantijų arba palaikymo įsipareigojimų.

h.    Licencijų perleidimas ir priskyrimas.

(i)    Licencijų perleidimas. Licencijų neleidžiama perleisti, išskyrus Nuolatinių licencijų perleidimo formoje, pateiktoje www.microsoft.com/licensing/contracts, aiškiai nurodytus atvejus.

(ii)   Vidinis licencijų priskyrimas. Licencijos turi būti priskirtos atskiram vartotojui arba įrenginiui. Licencijas galima perskirstyti, kaip nurodyta Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisėse.

i.      Priskirta kompiuterio operacinės sistemos licencija. Kompiuterio operacinės sistemos programinės įrangos licencijos, kurias galima įsigyti pagal šią sutartį, yra tik plėtotės licencijos („OS plėtotės licencijos“), bet ne visos sudėties licencijos. Visi jūsų kompiuteriai, kuriuose bus vykdomos OS plėtotės licencijos, turi būti licencijuoti vykdyti vieną iš visos sudėties priskirtų kompiuterio operacinių sistemų, nustatytų Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisėse.

Įmonės viduje galite perskirstyti OS plėtotės licencijas iš pradinio kompiuterio į pakaitinį kompiuterį, kol (1) pakaitinis kompiuteris turi licenciją vykdyti visos sudėties priskirtą operacinę sistemą, nustatytą Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisėse, (2) iš pradinio kompiuterio pašalinate bet kokią OS plėtotės licencijos programinę įrangą ir (3) perskirstymas vyksta ne anksčiau kaip po 90 dienų nuo paskutinio perskirstymo.

10.     Kitos sąlygos

a.     Mums skirti pranešimai. Su šia sutartimi susijusius pranešimus, įgaliojimus ir užklausas turite siųsti paprastu arba greituoju paštu, per kurjerį arba faksu toliau nurodytais adresais. Pranešimus laikysime pristatytais tą dieną, kuri bus nurodyta įteikimo kvite arba dokumente, patvirtinančiame, kad pranešimas gautas per kurjerį arba faksu.

Pranešimai turi būti siunčiami:

Kopijos turi būti siunčiamos adresu:

„Microsoft Ireland Operations Limited“

Atrium Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Ireland

Faksu (425) 936-7329

„Microsoft Corporation“

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Faksu (425) 936-7329

b.    Jums skirti elektroniniai pranešimai. Informaciją apie Internete teikiamą paslaugą galime pateikti jums elektroniniu pavidalu. Tai galime padaryti elektroniniu paštu, siųsdami informaciją adresu, kurį nurodote užsisakydami Internete teikiamą paslaugą (galima atnaujinti Portale), arba naudodami nurodytą svetainę. El. pašto pranešimo perdavimo data yra jo išsiuntimo data. Kol naudojatės Internete teikiama paslauga, turite programinę įrangą ir aparatūrą, reikalingą šiems pranešimams gauti. Negalite naudotis Internete teikiama paslauga, jei nesutinkate gauti šių elektroninių pranešimų. Be to, įvairūs paslaugos pranešimai gali būti siunčiami el. paštu abonemento administratoriams, kuriuos nurodote ir galite atnaujinti Portale.

c.     Nepriklausomi rangovai. Jūs ir mes esame nepriklausomi rangovai visais šios sutarties klausimais. Pagal šią sutartį jūs neturite su mumis jokių agentūrinių, patikėtinių ryšių arba mūsų frančizės.

d.    Nėra trečiųjų šalių naudos gavėjų. Ši sutartis nesukuria jokių trečiosios šalies naudos gavėjo teisių jokiam privačiam arba juridiniam asmeniui, kuris nėra šios sutarties šalis.

e.     Teisių perleidimas. Jūs negalite perleisti šios sutarties. Mes galime perleisti šią sutartį savo Susijusioms įmonėms.

f.      Atskiriamumas. Jei teismo sprendimu bet kuri šios sutarties nuostata (-os) pripažįstama (-os) neteisėta (-omis), negaliojančia (-omis) ar neįvykdoma (-omis), likusi šios sutarties dalis lieka galioti, o ši sutartis bus pakeista taip, kad panaikinta nuostata galiotų maksimalia apimtimi.

g.    Atsisakymas. Pretenzijų dėl bet kurio šios sutarties pažeidimo atsisakymas nėra pretenzijų dėl kurio kito pažeidimo atsisakymas. Bet koks atsisakymas turi būti raštiškas ir pasirašytas pretenzijų atsisakančios šalies įgaliotojo atstovo.

h.    Taikytina teisė. Šiai sutarčiai taikomi Airijos įstatymai. Šiai sutarčiai netaikoma 1980 m. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių bei susiję dokumentai. Produktus gina autoriaus teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisių įstatymai bei tarptautinės sutartys.

i.      Ginčų sprendimas. Jei imamės veiksmų priversti vykdyti šią sutartį, tai bus atliekama jurisdikcijoje, kurioje turite buveinę. Jeigu jūs imatės veiksmų priversti vykdyti šią sutartį (įskaitant bet kurią kitą sutartį, į kurią įtrauktos šios sąlygos), tai bus atliekama Airijoje. Šis jurisdikcijos pasirinkimas neatima galimybės bet kuriai šaliai siekti teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, susijusio su intelektinės nuosavybės teisių ar konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimu bet kurioje tinkamoje jurisdikcijoje.

j.      Ši sutartis yra neišimtinė. Esate laisvi sudaryti sutartis dėl ne „Microsoft“ programinės įrangos ar paslaugų licencijavimo, naudojimo ar reklamos.

k.     Vientisa sutartis. Ši sutartis yra vientisa sutartis, taikoma nurodytam objektui; ji pakeičia visus ankstesnius arba vienkartinius pranešimus.

l.      Sąlygų galiojimas. Nuostatos, susijusios su nuosavybės ir licencijos teisėmis, mokesčiais, Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisėmis, naudojimo apribojimais, nuolatinių licencijų įrodymais, licencijų perleidimu, garantijomis, eksporto apribojimais, gynyba nuo teisių pažeidimo ir neteisėto pasisavinimo ieškinių, „Microsoft“ ir Kliento įsipareigojimais ginti vienas kitą, atsakomybės apribojimais, konfidencialumu, patikrinimu dėl sutarties laikymosi, įsipareigojimais sutarties nutraukimo ar galiojimo pabaigos atveju ir kitomis šio skyriaus „Kitos nuostatos“ sąlygomis, liks galioti nutraukus šią sutartį arba jai baigus galioti.

m.   Kliento sutikimas mokėti partnerio mokesčius. Kai pateikiate Užsakymą dėl tam tikrų Produktų, galite nustatyti „Dokumento partnerį“, susijusį su savo Prenumeratomis. Nustatydami Dokumento partnerį, tiesiogiai arba leisdami tai atlikti trečiajai šaliai, sutinkate mokėti tam tikrus mokesčius Dokumento partneriui. Mokesčiai mokami už palaikymą prieš parduodant, taip pat gali būti mokami už palaikymą pardavus. Mokesčiai apskaičiuojami pagal jūsų Užsakymo dydį ir didėja kartu su Užsakymu. Jums taikomos Produktų kainos yra tokios pat, nesvarbu, ar nustatote Dokumento partnerį.

n.    Nuosavybės perleidimo draudimas. Neperleidžiame jokių Produktų nuosavybės teisių. Pasiliekame visas teises, įskaitant licencijos teises, kurios nėra specialiai suteiktos šia sutartimi, bet tuo neapsiribojant. Produktus gina autorių teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių įstatymai bei tarptautinės sutartys.

o.    Nenugalima jėga. Jokia šalis nebus atsakinga už jokį nevykdymą dėl priežasčių, kurios nuo jos pagrįstai nepriklauso (pvz., gaisras, sprogimas, elektros energijos tiekimo sutrikimas, žemės drebėjimas, potvynis, stipri audra, streikas, embargas, darbo ginčai, civilinės arba karinės valdžios veiksmai, karas, terorizmas (įskaitant kibernetinį terorizmą), stichinės nelaimės, interneto ryšio įmonių veiksmai arba neveiklumas, priežiūros arba valstybinių institucijų veiksmai arba neveiklumas (įskaitant įstatymų arba taisyklių priėmimą ar kitus Vyriausybės veiksmus, darančius įtaką Internete teikiamoms paslaugoms). Tačiau šis skyrius nebus taikomas jūsų mokėjimo įsipareigojimams pagal šią sutartį.

p.    JAV eksporto jurisdikcija. Produktams taikoma JAV eksporto jurisdikcija. Turite laikytis visų taikytinų įstatymų, įskaitant JAV eksporto administracijos taisykles, Tarptautines ginklų pervežimo taisykles ir JAV bei kitų vyriausybių nustatytus galutinio vartotojo, galutinio naudojimo bei paskirties apribojimus. Papildomos informacijos žr. http://www.microsoft.com/exporting.

q.    Stichinė nelaimė. Stichinės nelaimės atveju galime paskelbti informacijos arba suteikti papildomos pagalbos ar teisių adresu http://www.microsoft.com.

r.     Sąlygų galiojimas. Nuostatos, susijusios su nuosavybės ir licencijos teisėmis, mokesčiais, Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisėmis, naudojimo apribojimais, nuolatinių licencijų įrodymais, licencijų perleidimu, garantijomis, gynyba nuo teisių pažeidimo ir neteisėto pasisavinimo ieškinių, šalių įsipareigojimais ginti viena kitą, atsakomybės apribojimais, konfidencialumu, patikrinimu dėl sutarties laikymosi, įsipareigojimais sutarties nutraukimo ar galiojimo pabaigos atveju ir kitomis sąlygomis, pateiktomis skyriuje „Kitos nuostatos“, lieka galioti nutraukus šią sutartį arba baigus jai galioti.

s.     Teisės anuliuoti internetu įsigytus pirkinius atsisakymas. Didžiausia taikytinos teisės leidžiama apimtimi atsisakote teisių anuliuoti pirkinius pagal šią sutartį laikydamiesi bet kokio įstatymo, reglamentuojančio nuotolinį pardavimą arba elektronines ar internetines sutartis, taip pat – visų teisių arba įsipareigojimų dėl ankstesnės informacijos, vėlesnio patvirtinimo, panaikinimo teisių arba svarstymo laikotarpių.

11.     Sąvokos

„Susijusi įmonė“ yra bet kuris juridinis asmuo, kuris priklauso šaliai, kuriam priklauso šalis arba kuris kartu su šalimi priklauso kitam asmeniui. „Nuosavybė“ šiame apibrėžime reiškia didesnės kaip 50 % juridinio asmens dalies valdymą.

„Kliento programinė įranga“ yra bet kuri „Microsoft“ kliento programinė įranga, nurodyta Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisėse. Kliento programinė įranga suteikiama savarankiškai arba kaip Internete teikiamos paslaugos komponentas.

„Įsipareigojimo pasiūlymas“, „Naudojimo pasiūlymas“ ir „Mišrusis pasiūlymas“ yra Produkto prenumeratos variantai, kaip aprašyta toliau 3a skyriuje.

„Kliento duomenys“ yra visi duomenys, įskaitant visus teksto, garso, programinės įrangos arba vaizdo failus, kuriuos jūs pateikėte arba kurie pateikti jūsų vardu mums, naudojantis Internete teikiamomis paslaugomis.

„Internete teikiama paslauga“ yra bet kuri „Microsoft“ internete teikiama paslauga, nurodyta Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisėse. Internete teikiama paslauga gali apimti Papildomą programinę įrangą ir / arba Kliento programinę įrangą.

„Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisės“ yra kiekvieno Produkto, paskelbto http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights arba kitoje mūsų nurodytoje svetainėje, naudojimo teisės. Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisės apima sąlygas, reglamentuojančias jūsų naudojimąsi Produktais, ir papildo šios sutarties sąlygas.

„Užsakymas“ yra Produkto užsakymas naudojantis Portalu. Užsakymas gali apimti keletą Produkto prenumeratų.

„Portalas“ yra „Microsoft“ internete teikiamų paslaugų portalas, kurio adresas http://www.microsoft.com/online arba kita mūsų nurodyta žiniatinklio svetainė.

„Produktas“ yra bet kuri Internete teikiama paslauga ir bet kuri Kliento programinė įranga.

„Paslaugų lygio sutartis“, arba „SLA“, yra sutartis, reiškianti įsipareigojimus, kuriuos prisiimame dėl Internete teikiamos paslaugos teikimo ir / arba veikimo. SLA skelbiamos adresu http://www.microsoft.com/licensing/contracts arba kitoje mūsų nurodytoje svetainėje.

„Prenumerata“ yra laikinas susitarimas mokėti ir gauti naudotis konkrečiu užsakytu Produktu.

„Papildoma programinė įranga“ yra „Microsoft“ programinė įranga, pateikiama jums kaip Internete teikiamos paslaugos dalis ir gali būti naudojama tik su Internete teikiama paslauga siekiant įgalinti tam tikras Internete teikiamos paslaugos funkcijas.

„Galiojimo laikotarpis“ yra Prenumeratos galiojimo trukmė.

„Patikimumo centras“ yra „Microsoft“ svetainė, kurioje suteikiama informacijos apie saugos ir privatumo praktiką, susijusią su „Office 365“ ir „Microsoft“ duomenų centrais, kuriuose naudojama „Office 365“. Patikimumo centrą galima rasti internete adresu http://www.microsoft.com/online/legal/v2/?docid=21&langid=en-us.


„Microsoft“ internete teikiamų paslaugų prenumeratos sutarties priedas

Internete teikiamų paslaugų duomenų apdorojimo sutartis

Ši Internete teikiamų paslaugų duomenų apdorojimo sutartis („DPA“) papildo „Microsoft“ interneto prenumeratos sutartį.

1.       Sąvokos

Šioje DPA „Kliento duomenys“ yra visi duomenys, įskaitant visus teksto, garso arba vaizdo failus, kuriuos įmonei „Microsoft“ pateikia Klientas arba kurie pateikiami Kliento vardu Klientui naudojantis Internete teikiamomis paslaugomis; „Microsoft“ yra „Microsoft Ireland Operations Limited“, o „Klientas“ – juridinis asmuo, su „Microsoft“ sudaręs „Microsoft“ internete teikiamų paslaugų prenumeratos sutartį. Šioje DPA vartojamų, bet neapibrėžtų, didžiąja raide rašomų terminų apibrėžtys yra tokios pat, kaip pateikta „Microsoft“ internete teikiamų paslaugų prenumeratos sutartyje ir visuose dokumentuose, kurie aiškiai pakeičia arba papildo tas sąlygas (bendrai vadinama „Sutartis“). Šioje DPA arba Sutartyje neapibrėžtų terminų reikšmė bus tokia, kaip nurodyta 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo („Duomenų apsaugos direktyva“).

2.       Šalių vaidmenys

Internete teikiamų paslaugų atveju Klientas yra duomenų valdytojas, o „Microsoft“ – duomenų tvarkytoja, veikianti Kliento vardu. Kaip duomenų tvarkytoja „Microsoft“ veiks tik pagal Kliento nurodymus. Sutartyje yra išsamios ir galutinės Kliento instrukcijos, skirtos „Microsoft“ dėl Kliento duomenų naudojimo pagal Sutartį.

3.       Duomenų apdorojimo trukmė

„Microsoft“ apdoros Kliento duomenis Internete teikiamų paslaugų teikimo Klientui laikotarpiu. Kai baigiasi Kliento naudojimosi Internete teikiamomis paslaugomis laikotarpis arba naudojimasis nutraukiamas, Klientas gali pašalinti savo duomenis, o „Microsoft“ panaikins Kliento duomenis, kaip nustatyta Sutartyje.

4.       Duomenų apdorojimo apimtis ir tikslas

Kliento duomenų, kuriuos jis pateikia įmonei „Microsoft“ naudodamasis Internete teikiamomis paslaugomis, apdorojimo apimtis ir tikslas yra aprašyti Sutartyje. „Microsoft“ tokius Kliento duomenis apdoros tik siekdama suteikti Internete teikiamas paslaugas ir vykdydama savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

5.       Techninės ir organizacinės saugos priemonės

„Microsoft“ imsis techninių ir organizacinių priemonių siekdama padėti apsaugoti Kliento duomenis nuo neleistinos prieigos, naudojimo arba atskleidimo.

6.       Kliento duomenų taisymas, naikinimas ir blokavimas

Kol „Microsoft“ teikia Klientui Internete teikiamas paslaugas, „Microsoft“ savo pasirinkimu, jei būtina, pagal taikytiną teisę siekdama įgyvendinti Duomenų apsaugos direktyvos 12 straipsnio b dalį: (1) suteiks Klientui galimybę pataisyti, panaikinti arba blokuoti Kliento duomenis, kuriuos jis pateikia įmonei „Microsoft“ naudodamasis Internete teikiamomis paslaugomis, arba (2) tokias pataisas, naikinimus arba blokavimus atliks Kliento vardu.

7.       „Microsoft“ darbuotojai

„Microsoft“ darbuotojai neapdoros Kliento duomenų negavę leidimo. Tokie darbuotojai turi būti įpareigoti išlaikyti konfidencialumą, kai vykdo savo pareigas. Konfidencialumo įsipareigojimas išliks ir baigus galioti jų darbo sutarčiai.

8.       Kliento duomenų perleidimas, subrangovai

Klientas nurodo „Microsoft“ perleisti, saugoti ir apdoroti Kliento duomenis, kuriuos „Microsoft“ apdoroja Kliento vardu Jungtinėse Amerikos Valstijose arba bet kurioje kitoje šalyje, kurioje „Microsoft“ arba jos susijusios įmonės laiko įrangą, kad galėtų teikti Internete teikiamas paslaugas. Be to, „Microsoft“ gali samdyti kitas įmones ribotoms paslaugoms teikti savo vardu, pvz., teikti klientų aptarnavimo paslaugas. Visiems tokiems subrangovams draudžiama naudoti asmeninius duomenis bet kokiu tikslu, išskyrus paslaugų, kurias teikti pasamdė „Microsoft“, teikimą. „Microsoft“ atsakinga už tai, kad jos subrangovai laikytųsi šioje DPA nustatytų įsipareigojimų. Klientas sutinka, kad „Microsoft“ perleistų jo duomenis savo subrangovams Jungtinėse Amerikos Valstijose arba bet kurioje kitoje šalyje, kurioje subrangovai turi įrangos, kaip aprašyta šiame dokumente. Išskyrus tai, kas nustatyta pirmiau, kaip sutarta įmonės „Microsoft“ ir Kliento arba kaip reikalaujama pagal įstatymus, „Microsoft“ neperleis jokiai trečiajai šaliai (net ir saugoti) asmeninių duomenų, kuriuos Klientas pateikia „Microsoft“ naudodamasis Internete teikiamomis paslaugomis.

9.       Saugus uostas

„Microsoft Corporation“ ir jos kontroliuojami JAV filialai (1) laikosi ES saugaus uosto ir Šveicarijos saugaus uosto principų, kaip nustatė JAV komercijos departamentas, dėl Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo („saugaus uosto principai“) bei (2) Sutartyje nustatytą laikotarpį išliks sertifikuoti pagal ES ir Šveicarijos saugaus uosto programas tiek, kiek jas palaikys Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė. Visi subrangovai, kuriems „Microsoft Corporation“ perleidžia asmeninius duomenis, pirmiau sudarys rašytines sutartis, kuriose reikalaujama, kad subrangovas suteiktų bent tokio pat lygio asmeninių duomenų, kuriuos gauna iš „Microsoft Corporation“, privatumo apsaugą, kaip reikalauja atitinkami Saugaus uosto principai.

10.     Asmens duomenų apsaugos pareigūnas

„Microsoft“ asmens duomenų apsaugos pareigūnas:

Kam: Data Protection Officer

c/o Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland

11.     Galiojimo terminas

Ši DPA sutampa su „Microsoft“ internete teikiamų paslaugų prenumeratos sutartimi, prie kurios ši DPA pridedama.