Microsoft-onlineprenumerationsavtal

Detta Microsoft-onlineprenumerationsavtal gäller mellan den enhet som godkänner avtalet (”dig”, ”du”) och Microsoft Ireland Operations Limited (”oss”, ”vi”). Detta avtal består av: (1) nedanstående allmänna villkor, (2) Användningsrättigheterna för onlinetjänster, (3) Servicenivåavtalen och (4) prissättnings- och betalningsvillkor som finns tillgängliga via Portalen. Detta avtal träder i kraft det datum då vi tillhandahåller dig en bekräftelse för den första Beställningen. Du ingår detta avtal endast i affärssyften. Termer med stor begynnelsebokstav definieras i Avsnitt 11.

Allmänna villkor

1.       Användning av produkterna.

a.     Allmänt. Detta avtal styr din användning av Produkterna. Du måste eventuellt aktivera en Produkt före användning. Minimisystemkrav eller andra faktorer kan påverka möjligheten att använda Produkterna.

b.    Licens. Vi beviljar dig en icke-exklusiv, ej överförbar, global och begränsad rättighet att bereda dig åtkomst till och använda Onlinetjänsterna och att installera och använda Klientprogramvaran. Dessa rättigheter är (a) ej eviga såvida inget annat uttryckligen anges (som genom utköpsalternativet) och (b) villkorade av att du fortsätter att uppfylla villkoren i detta avtal, inklusive betalning för produkterna. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig i detta avtal, inklusive underförstådda rättigheter eller andra rättigheter.

c.     SLAs. Vi tillhandahåller Onlinetjänster enligt SLAs.

d.    Sekretess och säkerhet. Sekretess- och säkerhetsmeddelanden för Onlinetjänster anges i Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna. För vissa Onlinetjänster finns ytterligare information om säkerhet och sekretess i Förtroendecentret.

e.     Användningsbegränsningar. Du får inte utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för en Produkt, såvida inte detta trots denna begränsning är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag. Du får inte till tredje man hyra ut, leasa ut, låna ut, återförsälja eller tillhandahålla värdtjänst för någon Produkt, förutom vad som uttryckligen tillåts för en viss Produkt i Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna. Du får inte dela på och använda komponenterna i en Produkt på två eller fler datorer, uppgradera eller nedgradera komponenter vid olika tillfällen eller överlåta komponenter separat, med undantag för vad som anges i Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna.

f.      Programvara som inte kommer från Microsoft.

(i)    Du är ensam ansvarig för all programvara som inte kommer från Microsoft som du installerar eller använder med Onlinetjänsterna. Vi är inte part till eller bundna av några villkor som styr din användning av programvara som inte kommer från Microsoft. Utan att begränsa ovanstående, är programvara eller skript som inte kommer från Microsoft och som det länkas till eller hänvisas från på en webbplats för onlinetjänster, licensierad till dig under licenserna för öppen källkod som används av de tredje parter som äger sådan kod, inte av oss.

(ii)   Om du installerar och använder programvara som inte kommer från Microsoft tillsammans med Onlinetjänsterna, styr och kontrollerar du installationen och användningen av Onlinetjänsterna genom dina handlingar (t.ex. genom din användning av applikationsprogrammeringsgränssnitt och andra tekniska metoder som är en del av Onlinetjänsterna). Vi kör inte och gör inga kopior av sådan programvara som inte kommer från Microsoft utanför vår relation med dig.

(iii)  Om du installerar eller använder programvara som inte kommer från Microsoft med Onlinetjänsterna, får du inte göra detta på ett sätt som skulle underkasta vår immateriella egendom skyldigheter som går utöver dem som ingår i detta avtal.

g.    Ansvar för dina ID:n och konton. Du är skyldig att skydda sekretessen för eventuella Windows Live-ID:n, Microsoft Onlinetjänster-ID:n eller andra autentiseringsuppgifter som är kopplade till din användning av en Onlinetjänst enligt detta avtal. Dessutom ansvarar du för eventuella lösenord och all aktivitet på dina onlinetjänstkonton, inklusive konton som tillhör användare som du levererar till och affärer med tredje man som äger rum genom ditt konto eller därmed förenade konton. Du måste hålla dina konton och lösenord hemliga. Du måste omedelbart informera oss om varje möjligt missbruk av dina konton och varje form av säkerhetsbrott gällande onlinetjänsten.

h.    Ditt ansvar för användning av diskussionsgrupper. Du ansvarar för dina användares användning av diskussionsgrupper, däribland att garantera efterlevnad av villkoren som gäller för diskussionsgrupperna och som finns på diskussionsgruppernas webbplats. Vi friskriver oss uttryckligen från allt ansvar som uppstår av eller berör din eller dina användares användning av, eller oförmåga att använda en diskussionsgrupps webbplats. Med en ”diskussionsgrupp” så som det används i detta avsnitt, avses ett eller flera forum som vi eller ett av våra Koncernbolag kan upprätta för att kunderna eller allmänheten ska kunna erhålla information eller samarbeta beträffande användning av Produkten/Produkterna, och som kan nås via Portalen eller någon annan webbplats som vi anger.

2.       Beställning, prissättning, betalningar, förnyelser och skatter.

a.     Portalen tillhandahåller de tillgängliga Prenumerationsalternativen för varje Produkt, vilka allmänt kan delas in i följande kategorier.

(i)   Fastställt erbjudande: Du förbinder dig i förväg att köpa ett visst antal av en Produkt för användning under en Giltighetstid. Du betalar på periodisk basis och i förväg under Giltighetstiden.

(ii)  Konsumtionserbjudande: Du betalar baserat på faktisk användning under föregående månad utan något förskottsåtagande. Betalning sker på periodisk basis i efterskott.

(iii) Kombinationserbjudande: Du kan ha en Prenumeration som är en kombination av ett Fastställt erbjudande och ett Konsumtionserbjudande.

Beträffande tillgängliga kostnadsfria erbjudanden gäller inte bestämmelserna i detta avtal med avseende på prissättning, avslutningsavgifter och betalning.

b.    Beställning. Du kan göra en Beställning på Portalen.

(i)    För Fastställda erbjudanden kan du öka eller minska antalet Produktlicenser under Giltighetstiden. Licenser som läggs till en Prenumeration går ut när den ursprungliga Giltighetstiden går ut. Om du minskar antalet under Giltighetstiden kan vi debitera en avslutningsavgift för minskningen av antalet enligt beskrivningen nedan i avsnittet ”Annullering av en Prenumeration”. Varje Prenumeration ska vara för en fastställd Giltighetstid (t.ex. 30 dagar eller 12 månader) enligt vad som anges på Portalen.

(ii)   Du får göra Beställningar åt dina Koncernbolag inom ramen för detta avtal och bevilja dina Koncernbolag administrativa rättigheter att hantera sina Produkter. Koncernbolag kan inte göra Beställningar enligt detta avtal. Om du beviljar rättigheter till dina Koncernbolag ska sådana Koncernbolag vara bundna av detta avtal. Du får även överlåta en licens för en Produkt till en tredje part om denne behöver en sådan licens i enlighet med dina interna verksamhetsbehov. Du samtycker till att vara gemensamt och solidariskt ansvarig för varje Produkt som beställs eller andra handlingar som utförs av dina Koncernbolag eller tredje part till vilken du tillhandahåller rättigheter inom ramen för detta avtal.

c.     Prissättning, betalning och fakturor. Prissättning och betalningsvillkor för Produkterna är tillgängliga på eller via Portalen. Betalning förfaller och måste ske enligt det betalningsalternativ du valde för varje Produkt på Portalen. Du samtycker till att Microsoft utfärdar försäljningsfakturor till dig elektroniskt.

(i)    För Fastställda erbjudanden kan prisnivån baseras på storleken på Beställningen av en viss Produkt. Din prisnivå kan justeras om antalet licenser i Prenumerationen ökar eller minskar under Giltighetstiden och du kvalificerar dig för en annan prisnivå. Prisnivåändringar är inte retroaktiva. Varje ändring av det belopp som förfaller till betalning för den Prenumerationen beräknas proportionellt. Priserna för varje prisnivå fastställs när Beställningen först görs och gäller för hela Giltighetstiden. Priser och prisnivåer kan ändras i början av förnyelse av en Prenumeration.

(ii)   För Konsumtionserbjudanden baseras prissättningen och pristabeller på den faktiska användningen och kan när som helst ändras efter föregående meddelande.

d.    Förnyelse.

(i)    För Fastställda erbjudanden kan du välja att en Prenumeration (1) automatiskt förnyas eller (2) inte förnyas när Giltighetstiden upphör. Automatisk förnyelse är förvalt. Du kan ändra detta val på Portalen när som helst under Giltighetstiden. Om du väljer att automatiskt förnya Prenumerationen och nuvarande Giltighetstid är längre än en kalendermånad får du ett skriftligt meddelande från oss om den automatiska förnyelsen innan Giltighetstiden går ut. Om du väljer att automatiskt förnya en Prenumeration förnyas antalet licenser i Prenumerationen automatiskt vid förnyelsen, inklusive eventuella licenser som har lagts till under Giltighetstiden.

(ii)   För Konsumtionserbjudanden är ingen förnyelse nödvändig, eftersom din möjlighet att använda Produkten fortsätter tills den tillämpliga Produkten upphör.

(iii)  Provprenumerationer kan inte förnyas.

e.     Nytt avtal. Innan du gör nya Beställningar eller förnyar Prenumerationer kan vi kräva att du ingår ett uppdaterat avtal som gäller för dina nya Beställningar och förnyade Prenumerationer från och med det datumet.

f.      Skatter. Alla belopp som du är skyldig oss är exklusive skatt. Du ska betala all tillämplig moms, varu-, tjänste- eller försäljningsskatt eller liknande skatt som du är skyldig att betala enligt en Beställning som har gjorts i enlighet med detta avtal och som vi har rätt att indriva från dig enligt tillämplig lag. Du ansvarar för tillämpliga stämpelavgifter och för alla andra skatter som du är skyldig att betala enligt lag, inklusive skatter från distributionen eller tillhandahållandet av Produkter till dina Koncernbolag. Vi ansvarar för alla skatter som baseras på vårt nettoresultat eller på vårt eget ägande. Om skatter enligt lag måste innehållas på betalningar från dig till oss, kan du dra av sådana skatter från det belopp som du är skyldig oss och betala dem till vederbörlig skattemyndighet, förutsatt att du säkrar och skickar ett officiellt kvitto på dessa innehållna skatter och andra dokument som vi rimligen kan begära för att kunna kräva avräkning av skatt erlagd i utlandet eller återbetalning. Du ska se till att alla innehållna skatter minimeras i den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lag.

3.       Giltighetstid, upphävning och uppsägning.

a.     Avtalets giltighetstid och uppsägning. Detta avtal gäller tills vidare om du inte säger upp det enligt villkoren i detta Avsnitt. För Fastställda erbjudanden upphäver en uppsägning endast din rätt att förnya Prenumerationer enligt en befintlig Beställning eller rätten att göra nya Beställningar av ytterligare Produkter inom ramen för detta avtal. Uppsägning påverkar inte en Prenumeration som inte på annat sätt sagts upp och detta avtal fortsätter att gälla för en sådan Prenumeration under återstoden av Giltighetstiden. För Konsumtionserbjudanden upphäver en uppsägning Kundens rätt att använda Produkten.

b.    Uppsägning av en Prenumeration. Du kan säga upp en Prenumeration när som helst under dess Giltighetstid. En uppsägning träder i kraft vid slutet av den månatliga Prenumerationsperiod i vilken du säger upp Prenumerationen. Du måste betala för perioden före uppsägningens ikraftträdandedatum.

För Fastställda erbjudanden gäller följande:

(i)    Prenumeration på en månad. En Prenumeration med en Giltighetstid på en månad kan sägas upp när som helst utan avgift.

(ii)   Prenumeration på ett år. Om du säger upp en Prenumeration med en Giltighetstid på ett år inom 30 dagar efter det datum då Prenumerationen trädde i kraft eller förnyades måste du betala för de första 30 dagarna av Prenumerationen. Inga belopp förfaller till betalning under återstoden av Prenumerationen. Om du säger upp en Prenumeration vid någon annan tidpunkt under Giltighetstiden måste du betala 25 % av den Prenumerationsavgift som annars förfaller under återstoden av Giltighetstiden på ett år.

c.     Uppsägning av detta avtal eller en Prenumeration. Du måste följa proceduren på Portalen, om det finns en sådan, eller i annat fall kontakta Microsofts kundtjänst (kontaktinformation finns på Portalen) för att säga upp detta avtal eller en Prenumeration.

d.    Effekt av uppsägning eller upphörande på Klientprogramvara. Om detta avtal eller en Prenumeration sägs upp eller upphör, och om du inte utnyttjar ett tillgängligt utköpsalternativ, måste du radera samtliga kopior av Ytterligare programvara och Klientprogramvara som är licensierade inom ramen för detta avtal samt förstöra all tillhörande media. Vi kan be dig om en skriftlig bekräftelse på att Produkterna och medierna tagits bort och förstörts.

4.       Sekretess.

Du samtycker till att behandla utformningen och prestandan hos de Onlinetjänster som är tillgängliga för dig genom lösenordsskyddad åtkomst samt all dokumentation eller allt material som vi gör tillgängligt för dig inom ramen för detta avtal som konfidentiellt och till att inte avslöja det för tredje man förutom i främjandet av parternas affärsrelation. Ingen part ska göra några offentliga uttalanden om villkoren eller vår affärsrelation i enlighet med vad som anges i detta avtal utan att först ha fått den andra partens skriftliga medgivande.

5.       Garantier.

a.     Begränsad garanti. Vi garanterar att:

(i)    Onlinetjänsterna ska fungera enligt Servicenivåavtalet, och

(ii)   Klientprogramvara ska fungera enligt beskrivningen i tillämplig användardokumentation från Microsoft.

b.    Begränsad garantiperiod. Den begränsade garantin för:

(i)    Onlinetjänster gäller under hela den tid som du använder Onlinetjänsten.

(ii)   Klientrogramvara gäller ett år från det datum då du först använder den.

c.     Undantag från begränsad garanti. Följande begränsningar gäller för denna begränsade garanti:

(i)    eventuella underförstådda garantier eller andra villkor som inte går att friskriva sig från enligt lag ska endast gälla ett år från att den begränsade garantin börjar gälla,

(ii)   denna begränsade garanti täcker inte problem som uppkommer på grund av olyckshändelse, oriktig användning eller användning av Produkterna på ett sätt som inte överensstämmer med detta avtal eller Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna eller som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll,

(iii)  denna begränsade garanti gäller inte problem som uppkommer på grund av oförmåga att uppfylla minimisystemkraven, och

(iv)  denna begränsade garanti gäller inte gratis-, prov-, eller betaprodukter eller förhandssläppta Produkter.

d.    Kompensation för överträdelse av den begränsade garantin. Om vi inte lyckas uppfylla någon av de begränsade garantierna ovan och du meddelar oss inom garantiperioden att en Produkt inte uppfyller den begränsade garantin ska vi:

(i)    för onlinetjänster, tillhandahålla de kompensationer som anges i servicenivåavtalet för den berörda onlinetjänsten

(ii)   för Klientprogramvara, efter vårt val, antingen (1) återbetala det betalade beloppet eller (2) reparera eller ersätta Klientprogramvaran.

Detta är din enda möjlighet till kompensation för överträdelse av den begränsade garantin, om inte annan kompensation måste ges enligt tillämplig lag.

e.     FRISKRIVNING FRÅN ANDRA GARANTIER. VI UTFÄRDAR INGA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER ANDRA VILLKOR UTÖVER DENNA BEGRÄNSADE GARANTI. VI FRISKRIVER OSS FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER, GARANTIER ELLER ANDRA VILLKOR, INKLUSIVE GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, ÄGANDERÄTT ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. DESSA FRISKRIVNINGAR GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

6.       Försvar mot krav avseende intrång, röjande av företagshemlighet och krav från tredje man.

a.     Vårt avtal om skydd. Vi ska försvara dig mot alla krav från tredje part som ej är Koncernbolag, om någon Produkt misstänks göra intrång i denne tredje parts patent, upphovsrätt eller varumärke eller innebär olaglig användning av denne tredje parts företagshemligheter. Vi ska också betala det skadestånd som utdöms till följd av en ogynnsam lagakraftvunnen dom (eller fastställs i en förlikning som vi accepterar). Detta Avsnitt 7 utgör den enda påföljd som kan göras gällande för dessa krav.

b.    Begränsningar av skyldigheten att försvara. Våra skyldigheter gäller inte i den utsträckning kravet eller domen grundas på något av följande:

(i)    Kunddata, programvara som inte kommer från Microsoft, ändringar som du gör i Produkten eller material som du tillhandahåller eller gör tillgänglig som en del av användningen av en Produkt,

(ii)   kombinationen av Produkten med en produkt, data eller företagsprocess som inte kommer från Microsoft eller skadestånd som är hänförligt till värdet av användningen av en produkt, data eller företagsprocess som inte kommer från Microsoft,

(iii)  distribution av Produkten till, eller dess användning till förmån för, en tredje man (ej Koncernbolag),

(iv)  din användning av Microsofts varumärke(n) utan uttryckligt skriftligt medgivande att göra det, eller din användning av Produkten efter att vi har meddelat dig om att användningen måste upphöra på grund av intrångskrav från tredje part.

Du ska ersätta oss för alla kostnader och skador som härrör från någon av ovanstående handlingar.

c.     Ditt avtal om skydd. Du ska försvara oss och våra Koncernbolag mot alla krav från tredje part som ej är Koncernbolag (1) som grundar sig på att Kunddata eller programvara som inte kommer från Microsoft och som du tillhandahåller som en del av din användning av en Produkt gör intrång i denne tredje parts patent, upphovsrätt eller varumärke eller innebär uppsåtlig olaglig användning av denne tredje parts Företagshemligheter, eller (2) som är relaterade till din användning av Produkten i strid mot detta avtal. Du måste betala det belopp som utdöms till följd av en ogynnsam lagakraftvunnen dom (eller fastställs i en förlikning som du accepterar). Detta Avsnitt 7 utgör vår enda påföljd som kan göras gällande för dessa krav.

d.    Rättigheter och kompensation i händelse av möjligt intrång eller röjande av företagshemlighet.

(i)    Våra Produkter. Om vi rimligtvis anser att en Produkt kan göra intrång i eller röja en tredje parts immateriella rättigheter strävar vi efter att: (1) för dig utverka rätten att fortsätta att använda produkten, eller (2) ändra produkten eller ersätta den med en funktionell motsvarighet så att den inte längre gör intrång och meddela dig om att sluta att använda den tidigare versionen. Om de föregående alternativen inte är kommersiellt rimliga kan vi säga upp dina rättigheter att använda Produkten. I sådant fall tillhandahåller vi dig ett meddelande och en återbetalning av eventuella belopp som du betalade i förväg för en oanvänd Produkt.

(ii)   Dina Kunddata eller användning av programvara som inte kommer från Microsoft tillsammans med våra Onlinetjänster. Om en tredje part som inte är ett koncernbolag hävdar att dina Kunddata eller programvara som inte kommer från Microsoft som används tillsammans med Onlinetjänsterna inkräktar på dennes immateriella rättigheter, kan vi be dig att ta bort det objekt som påstås göra intrång. Om du inte gör detta inom en rimlig tidsperiod kan vi stänga av eller säga upp den Onlinetjänst som Kunddatan eller programvaran som inte kommer från Microsoft har samband med.

e.     Den skyddade partens skyldigheter. Du måste snarast meddela oss skriftligen om ett krav som lyder under underavsnittet med rubriken ”Vårt avtal om skydd” och vi måste snarast meddela dig skriftligen om ett krav som lyder under underavsnittet med rubriken ”Ditt avtal om skydd”. Den part som åberopar denna rätt till skydd måste (1) ge den andra parten ensam kontroll över försvaret eller förlikningen och (2) tillhandahålla rimlig assistans till försvaret av kravet. Den part som tillhandahåller skyddet ska ersätta den andra parten för dess rimliga kontanta utlägg i samband med sådan assistans.

7.       Ansvarsbegränsning.

a.     Ansvarsbegränsning. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag begränsas varje parts, dennes Koncernbolags och dennes underleverantörers ansvar enligt detta avtal till direkta skador till högst (1) för Produkter förutom Onlinetjänster, det belopp som du har betalat för den Produkt som har gett upphov till detta ansvar och (2) för Onlinetjänster, det belopp som du har betalat för den Onlinetjänst som har gett upphov till detta ansvar under de föregående 12 månaderna. Om Produkterna tillhandahölls utan kostnad, begränsas vårt och våra Koncernbolags och underleverantörers ansvar gentemot dig enligt detta avtal till fem tusen amerikanska dollar (5 000 USD). Dessa begränsningar gäller oavsett om ansvaret grundas på avtalsbrott, utomkontraktuellt skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar, överträdelse av garantiåtaganden eller annan rättslig grund. Dessa beloppsmässiga begränsningar gäller emellertid inte:

(i)    Parternas skyldigheter enligt Avsnittet ”Försvar av krav avseende intrång, röjande av företagshemlighet och krav från tredje part”,

(ii)   ansvar för någon parts brott mot skyldigheter enligt avsnittet ”Sekretess”, förutom att vårt och våra koncernbolags och underleverantörers ansvar för eller i relation till kunddata i samtliga fall ska begränsas till den summa som du betalade för den Onlinetjänst som gav upphov till ansvaret under de föregående tolv månaderna och

(iii)  överträdelse av någon part av den andre partens immateriella rättigheter.

b.    FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR VISSA SKADOR. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, OAVSETT DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR KRAVET, ANSVARAR INGEN AV PARTERNA ELLER DERAS KONCERNBOLAG ELLER UNDERLEVERANTÖRER FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER UTEBLIVEN VINST ELLER UTEBLIVNA INTÄKTER, DRIFTAVBROTT ELLER FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED DETTA AVTAL ÄVEN OM DESSA MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER SÅDAN RISK SKÄLIGEN HAR KUNNAT FÖRUTSES. DENNA FRISKRIVNING GÄLLER DOCK INTE NÅGONDERA PARTS ANSVAR GENTEMOT DEN ANDRE BETRÄFFANDE BROTT MOT SEKRETESSKRAVET (UTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM SÅDANT BROTT ÄR RELATERAT TILL KUNDDATA), DEN ANDRA PARTENS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER PARTERNAS RESPEKTIVE SKYLDIGHETER I AVSNITTET ”Försvar mot krav avseende intrång, röjande av företagshemlighet OCH Krav FRÅN TREDJE PART”.

8.       Kontroll av efterlevnad.

Under Giltighetstiden för en Prenumeration och under de tre nästföljande åren ska du föra samtliga sedvanliga och erforderliga register avseende Prenumerationen/Prenumerationerna och din användning av Produkterna inom ramen för detta avtal. Vi kan begära att du utför en intern revision av samtliga Produkter som används inom din enhet, under vilken antalet licenser som används jämförs med antalet licenser som har utfärdats till och/eller har betalats av dig. Genom att begära en intern revision avstår vi inte från vår rättighet att hävda detta avtal eller att skydda våra immateriella rättigheter med andra medel som tillåts enligt lag.

Om en granskning eller ett granskningsformulär visar att du använder Produkter utan licens ska du omedelbart beställa de licenser som erfordras för att täcka tidigare och nuvarande användning. Om omfattande olicensierad användning upptäcks måste du ersätta oss för samtliga kostnader för kontrollen samt inom 30 dagar förvärva de ytterligare licenser som saknas från en återförsäljare.

9.       Klientprogramvara och Ytterligare programvara.

a.     Klientprogramvara och Ytterligare programvara.Ytterligare programvara. För att få optimal åtkomst och kunna använda vissa Onlinetjänster kan det hända att du måste installera Ytterligare programvara. Du får använda Ytterligare programvara endast för att stödja tillämplig Onlinetjänst.

Vi kan kontrollera versionen av den Ytterligare programvara som du använder och rekommendera eller ladda ned en uppdatering till din enhet utan att underrätta dig. Om du inte installerar uppdateringar kan din förmåga att använda vissa av Onlinetjänstens funktioner påverkas. Din rätt att använda Ytterligare programvara upphör när din rätt att använda Onlinetjänsten upphör eller när vi uppdaterar Onlinetjänsten och den Ytterligare programvaran inte längre stödjer den, beroende på vilket som inträffar först. Du måste avinstallera den Ytterligare programvaran när din rätt att använda den upphör. Vi kan även göra programvaran obrukbar då.

b.    Klientprogramvara. Vi beviljar dig licenser för det antal exemplar av Klientprogramvara som du beställer. Vi beviljar dig även rättighet att använda en tidigare (äldre) version istället för en version av Klientprogramvara som du licensierar om vi anger sådan användning i Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna. Se Onlinetjänsternas Användningsrättigheter för mer information.

c.     När licenser blir eviga. Såvida du inte erhåller eviga licenser enligt ett utköpsalternativ som anges på Portalen gäller den licens för Klientrogramvara som du erhåller inom ramen för detta avtal endast under Giltighetstiden. Alla hänvisningar i Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna till att köra Klientprogramvara på evig basis gäller endast om du erhåller eviga licenser.

d.    Licensbekräftelse. Bevis på dina licenser är (1) detta avtal, (2) en Orderbekräftelse (3) dokumentationen som bekräftar licensöverlåtelser (för alla tillåtna överlåtelser) och, om tillämpligt, (4) bevis på att betalning erlagts.

e.     Licensrättigheterna har inget samband med fullgörelse av programvarumedia. Ditt förvärv av programvarumedia eller åtkomst till en nätverkskälla påverkar inte din licens för Klientprogramvara som erhålls inom ramen för detta avtal. Vi licensierar bara Klientprogramvara till dig, vi säljer den inte.

f.      Kopior. Du får göra så många kopior av Klientprogramvaran som du behöver för att distribuera dem i hela din enhet, förutsatt att du har en giltig licens för vare sådan kopia. Kopiorna som du gör av Klientprogramvaran och den Ytterligare programvaran måste vara fullständiga exemplar (inklusive upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden) och ha framställts från media eller en nätverkskälla som Microsoft har godkänt. Du kan anlita en tredje man för att framställa och installera dessa kopior, men du ansvarar alltid för den tredje mannens handlingar. Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att informera alla som du ger tillåtelse att använda Klientprogramvara att den har licensierats från oss och endast får användas enligt villkoren i detta avtal.

g.    Re-imaging-rättigheter. Under vissa omständigheter är re-imaging av en programvaruprodukt på en enhet tillåtet med Klientprogramvarumedian. Om du förvärvade programvaruprodukten (1) från en OEM-tillverkare (Original Equipment Manufacturer), (2) som kartongförpackad programvaruprodukt via en detaljhandelskälla eller (3) enligt ett annat Microsoft-program, kan de media som tillhandahålls enligt detta avtal användas i syfte att skapa avbildningar för användning i stället för de exemplar som tillhandahålls genom den separata källan. Du har denna rättighet förutsatt att:

(i)    Du har en giltig licens från den separata källan för varje exemplar av programvaruprodukten som är en re-imaging.

(ii)   Klientprogramvaran, språket, versionen och komponenterna för de kopior som görs är identiska med programvaruprodukten, språket, versionen och alla komponenter för de exemplar som de ersätter, och antalet kopior eller tillåtet antal exemplar av re-imagingen av programvaruprodukten förblir detsamma.

(iii)  Med undantag för kopior av ett operativsystem och kopior av en programvaruprodukt som är licensierad inom ramen för ett annat Microsoft-program är Klientprogramvarutypen (t.ex. uppgraderingslicens eller fullständig Licens) identisk med programvaruproduktstypen från den separata källan.

(iv)  Du följer alla specifika krav för re-imaging som anges i Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna.

(v)   Du samtycker till att re-imaging som görs i enlighet med detta underavsnitt är underkastad de villkor och användningsrättigheter som tillhandahålls med programvaruprodukten från den separata källan.

Detta underavsnitt innebär ingen ny eller utökad garanti eller supportskyldighet.

h.    Överlåtelse och tilldelning av licenser.

(i)    Licensöverlåtelser. Licensöverlåtelser är inte tillåtna, förutom om det uttryckligen anges i Formuläret för överlåtelse av Eviga licenser som finns på www.microsoft.com/licensing/contracts.

(ii)   Intern tilldelning av licenser. Licenser måste tilldelas en enskild användare eller enhet. Licenser får vidareöverlåtas enligt beskrivningen i Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna.

i.      Licens för kvalificerande desktop-operativsystem. Licenser för desktop-operativsystemprogramvara som är tillgängliga inom ramen för detta avtal är endast uppgraderingslicenser (”Uppgraderingslicenser för operativsystem”), inte fullständiga licenser. Samtliga datorer som Uppgraderingslicenser för operativsystem ska köras på måste vara licensierade att köra något av de fullständiga kvalificerande desktop-operativsystem som anges i Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna.

Du får vidareöverlåta Uppgraderingslicenser för operativsystem internt från den ursprungliga datorn till en ersättningsdator inom din enhet, under förutsättning att (1) ersättningsdatorn är licensierad att köra ett fullständigt kvalificerande operativsystem som anges i Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna, (2) du tar bort all programvara för Uppgraderingslicenser för operativsystem från den ursprungliga datorn och (3) vidareöverlåtelsen inte sker inom 90 dagar från den senaste vidareöverlåtelsen.

10.     Övrigt.

a.     Meddelanden till oss. Du måste skicka meddelanden, auktoriseringar och förfrågningar i anslutning till detta avtal med vanlig post, EMS, bud eller fax till de adresser som anges nedan. Vi anser att meddelandena har mottagits det datum som anges på postkvittot eller på mottagningsbekräftelsen/kvittot avseende bud eller fax.

Meddelanden ska skickas till:

Kopior ska skickas till:

Microsoft Ireland Operations Limited

Atrium Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Irland

Via fax: (425) 936-7329

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Via fax: (425) 936-7329

b.    Elektroniska meddelanden till dig. Vi kan tillhandahålla dig information om Onlinetjänsterna i elektronisk form. Detta kan ske via e-post till den adress som du anger när du anmäler dig för onlinetjänsten (som du kan uppdatera via Portalen) eller via en webbplats som vi anger. Meddelande via e-post lämnas per överföringsdatum. Förutsatt att du använder Onlinetjänsten har du erforderlig program- och maskinvara för att kunna ta emot dessa meddelanden. Du får inte använda Onlinetjänsten om du inte ger ditt samtycke till att ta emot dessa elektroniska meddelanden. Dessutom kan olika tjänstemeddelanden skickas med e-post till de kontoadministratörer som du anger och kan uppdatera via Portalen.

c.     Oberoende leverantörer. Du och vi är oberoende leverantörer i detta avtals alla syften. Du har inget kontors- eller franchisetagarförhållande eller förtroendeförhållande till oss inom ramen för detta avtal.

d.    Inga utomstående förmånstagare. Detta avtal skapar inga rättigheter för utomstående förmånstagare för någon individ eller enhet som inte är en part i detta avtal.

e.     Överlåtelse. Du har inte rätt att överlåta detta avtal. Vi kan överlåta detta avtal till våra Koncernbolag.

f.      Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om en domstol finner någon bestämmelse i detta avtal vara olaglig, ogiltig eller icke verkställbar ska övriga bestämmelser i detta avtal äga fortsatt full giltighet och parterna ska komplettera avtalet så att den strukna bestämmelsen ändå ska få största möjliga verkan.

g.    Avstående från rättigheter. Avstående från rättigheten att göra gällande enskilda brott mot detta avtal innebär inte avstående från rätten att göra gällande andra brott mot avtalet. Avstående från rättighet gäller endast om det görs skriftligen och underskrivs av en behörig firmatecknare för parten som avstår.

h.    Tillämplig lag. Detta avtal regleras av irländsk lagstiftning. FN:s konvention från den 11 april 1980 angående avtal om internationell handel av varor och tillhörande instrument gäller inte för detta avtal. Produkterna skyddas av upphovsrätt och andra lagar om immateriella rättigheter och internationella konventioner.

i.      Tvistlösning. Om vi väcker talan med anledning av detta avtal gör vi det i den jurisdiktion där du har ditt huvudkontor. Om du väcker talan med anledning av detta avtal (inklusive andra avtal i vilka dessa villkor är införlivade) ska du göra det i Irland. Detta val av jurisdiktion ska inte hindra någon av parterna från att söka interimistiska åtgärder avseende kränkning av immateriella rättigheter eller brott mot sekretesskyldigheter i någon lämplig jurisdiktion.

j.      Detta avtal är icke-exklusivt. Du har rätt att ingå avtal för att licensiera, använda eller främja programvara och tjänster som tillhandahålls av andra leverantörer än Microsoft.

k.     Avtalet i dess helhet. Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering med avseende på avtalets innehåll och ersätter alla tidigare och samtidiga kommunikationer.

l.      Fortsatt giltighet. Bestämmelser avseende äganderätt och licensrättigheter, arvoden, Användningsrättigheter för Onlinetjänster, användningsrestriktioner, bevis på eviga licenser, licensöverlåtelser, garantier, exportrestriktioner, försvar av krav avseende intrång och röjande av företagshemlighet, Microsofts och Kundens skyldighet att skydda varandra, ansvarsbegränsningar, sekretess, kontroll av efterlevnad, skyldigheter vid avtalets upphörande samt de andra bestämmelser som finns i avsnittet ”Övrigt” ska fortsätta att gälla även sedan detta avtal har upphört att gälla.

m.   Kundens samtycke till partnerarvoden. När du gör en Beställning av vissa Produkter kan du ange en ”Registreringspartner” (”Partner of Record”) som kopplas till dina Prenumerationer. Genom att ange en Registreringspartner, direkt eller via tredje man, samtycker du till att vi betalar vissa arvoden till Registreringspartnern. Arvodena är för stöd innan försäljningen och kan också omfatta stöd efter försäljningen. Arvodena baseras på och ökar med storleken på din Beställning. Dina priser för Produkterna är desamma oavsett om du anger en Registreringspartner eller ej.

n.    Ingen överlåtelse av äganderätt. Vi överlåter inte någon äganderätt till några Produkter. Vi förbehåller oss samtliga rättigheter, inklusive men utan begränsning till licensrättigheter, som inte uttryckligen beviljas i detta avtal. Produkterna skyddas av upphovsrätten och andra lagar och internationella avtal om immateriella rättigheter.

o.    Force majeure. Ingendera av parterna ansvarar för bristande uppfyllelse orsakade av händelser utanför parternas rimliga kontroll (till exempel eldsvåda, explosion, strömavbrott, jordbävning, översvämning, kraftig storm, strejk, handelsförbud, fackföreningsdispyter, civilas eller militära myndigheters handlingar, krig, terrorism (inklusive cyberterrorism), force majeure, internetleverantörers handlingar och underlåtelser, reglerande organs och myndighetsorgans agerande och underlåtelser (inklusive utfärdandet av lagar eller bestämmelser eller andra myndighetshandlingar som påverkar tillhandahållandet av Onlinetjänster)). Detta Avsnitt ska dock inte gälla dina betalningsskyldigheter under detta avtal.

p.    Amerikansk exportjurisdiktion. Produkterna lyder under amerikansk exportjurisdiktion. Du måste följa all tillämplig lagstiftning, inklusive amerikanska exportregler, ITAR (International Traffic in Arms Regulations) samt restriktioner vad gäller slutanvändare, slutanvändning och destination som utfärdas av amerikanska och andra myndigheter. Mer information finns på http://www.microsoft.com/exporting/.

q.    Naturkatastrof. I händelse av en naturkatastrof kan vi anslå information eller tillhandahålla ytterligare hjälp eller rättigheter på http://www.microsoft.com.

r.     Fortsatt giltighet. Bestämmelser avseende äganderätt och licensrättigheter, arvoden, Användningsrättigheter för Onlinetjänster, användningsrestriktioner, bevis på eviga Licenser, licensöverlåtelser, garantier, försvar av krav avseende intrång och röjande av företagshemlighet, parternas skyldighet att skydda varandra, ansvarsbegränsningar, sekretess, kontroll av efterlevnad, skyldigheter vid avtalets upphörande samt de andra bestämmelser som finns i avsnittet ”Övrigt” ska fortsätta att gälla även sedan detta avtal har upphört att gälla.

s.     Avstående från rättigheter att upphäva onlineköp. I den utsträckning tillämplig lag medger det avstår du från dina rättigheter att upphäva köp inom ramen för detta avtal enligt eventuella lagar som styr distansförsäljning eller elektroniska avtal eller onlineavtal samt rättigheter och skyldigheter gällande föregående information, efterföljande bekräftelse, upphävanderätt eller ångerfrister.

11.     Definitioner.

Med ”Koncernbolag” avses en juridisk person som en part äger, som äger en part eller som tillsammans med parten ägs av en annan juridisk person. Med ”Äganderätt” avses, i den här definitionen, en ägarandel på mer än 50 procent i en enhet.

Med ”Klientprogramvara” avses den Microsoft-klientprogramvara som anges i Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna. Klientrogramvara erbjuds som en fristående produkt eller som en del av en Onlinetjänst.

Med ”Fastställt erbjudande”, ”Konsumtionserbjudande” och ”Kombinationserbjudande” avses Prenumerationsalternativen för en Produkt enligt beskrivningen nedan i Avsnitt 3a.

Med ”Kunddata” avses alla data, inklusive alla text-, ljud- programvaru- eller bildfiler, som du tillhandahåller oss, eller som tillhandahålls oss i ditt ställe, via din användning av Onlinetjänsterna.

Med ”Onlinetjänst” avses alla Microsofts Onlinetjänster som anges i Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna. En Onlinetjänst kan innefatta Ytterligare programvara och/eller Klientprogramvara.

Med ”Användningsrättigheter för Onlinetjänster” avses de användningsrättigheter för varje Produkt som publiceras på http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights eller på någon annan webbplats som vi anger. Användningsrättigheterna för Onlinetjänsterna innehåller villkor som styr din användning av Produkter utöver villkoren i detta avtal.

Med ”Beställning” avses en beställning av en Produkt via Portalen. En Beställning kan innehålla ett flertal Prenumerationer på en Produkt.

Med ”Portal” avses Microsofts kundportal för Onlinetjänster på http://www.microsoft.com/online eller på någon annan webbplats som vi anger.

Med ”Produkt” avses alla Onlinetjänster och Klientprogramvaror.

Med ”Servicenivåavtal” eller ”SLA” avses ett avtal för de åtaganden som vi gör avseende leverans av en Onlinetjänst och/eller dess prestanda. SLAs publiceras på http://www.microsoft.com/licensing/contracts eller på någon annan webbplats som vi anger.

Med ”Prenumeration” avses att temporärt betala för och erhålla användning av en specifik produkt som har beställts.

Med ”Ytterligare Programvara” avses Microsoft-programvara som du tillhandahålls som en del av en Onlinetjänst och som endast får användas tillsammans med Onlinetjänsten för att möjliggöra vissa funktioner i Onlinetjänsten.

Med ”Giltighetstid” avses Prenumerationens varaktighet.

Med ”Förtroendecenter” avses den Microsoft-webbplats som tillhandahåller information om de säkerhets- och sekretesstillämpningar som gäller för Office 365 och Microsoft-datacenter som hanterar Office 365. Förtroendecentret finns online på http://www.microsoft.com/online/legal/v2/?docid=21&langid=en-us.


 

Bilaga till Microsoft-onlineprenumerationsavtal

Databehandlingsavtal för Onlinetjänster

Detta Databehandlingsavtal (Data Processing Agreement, ”DPA”) för Onlinetjänster kompletterar villkoren i Microsoft-onlineprenumerationsavtalet.

1.       Definitioner.

I detta DPA avser ”Kunddata” alla data, inklusive alla text-, ljud- och bildfiler, som tillhandahålls Microsoft av Kunden eller å Kundens vägnar genom Kundens användning av Onlinetjänsterna, ”Microsoft” avser Microsoft Ireland Operations Limited och ”Kunden” avser den enhet som har ingått Microsoft-onlineprenumerationsavtalet med Microsoft. Termer med stor begynnelsebokstav, som används i detta DPA men inte definieras, ska ha den definition som anges i Microsoft-onlineprenumerationsavtalet och i alla dokument som uttryckligen ändrar eller kompletterar dessa termer (gemensamt kallade ”Avtalet”). Termer som inte definieras i detta DPA eller i Avtalet ska ha den betydelse som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (”Dataskyddsdirektivet”).

2.       Parternas roller.

För Onlinetjänsterna kontrollerar Kunden data och Microsoft behandlar data å Kundens vägnar. Som behandlare av data ska Microsoft endast agera enligt Kundens instruktioner. Avtalet utgör Kundens fullständiga och slutgiltiga instruktioner till Microsoft för dess användning av Kunddata enligt Avtalet.

3.       Giltighetstid för behandling av data.

Microsoft behandlar kunddata under den giltighetstid då Microsoft tillhandahåller Kunden Onlinetjänster. När Kundens användning av Onlinetjänsterna upphör eller sägs upp kan Kunden hämta Kunddata och Microsoft ska radera alla Kunddata, båda enligt vad som anges i Avtalet.

4.       Databehandlingens omfattning och syfte.

Omfattningen av och syftet med behandlingen av de Kunddata som Kunden tillhandahåller Microsoft genom användningen av Onlinetjänsterna beskrivs i Avtalet. Microsoft ska endast behandla sådana Kunddata i syfte att tillhandahålla Onlinetjänsterna och att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med Avtalet.

5.       Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Microsoft ska vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Kunddata från obehörig åtkomst, användning och röjande.

6.       Rättelse, radering och spärrning av Kunddata.

Under giltighetstiden för Microsofts tillhandahållande av Onlinetjänster till Kunden ska Microsoft, efter eget godtycke och i den mån det är nödvändigt enligt tillämplig lag genom tillämpning av Artikel 12(b) i Dataskyddsdirektivet, antingen: (1) ge Kunden möjlighet att rätta, radera eller spärra de Kunddata som Kunden tillhandahåller Microsoft genom användningen av Onlinetjänsterna eller (2) göra sådana rättelser, raderingar eller spärrningar å Kundens vägnar.

7.       Microsofts personal.

Microsofts personal ska inte behandla Kunddata utan tillstånd. Sådan personal ska då den tillträder sin tjänstgöring förpliktas att bevara sekretessen. Sekretessförpliktelsen ska fortsätta efter att åtagandet har avslutats.

8.       Överlåtelse av kunddata: Underleverantörer.

Kunden utser Microsoft att överlåta, lagra och behandla de Kunddata som Microsoft behandlar å Kundens vägnar i USA eller något annat land där Microsoft eller dess Koncernbolag bedriver verksamhet för att kunna tillhandahålla Onlinetjänsterna. Microsoft kan även anlita andra företag för att tillhandahålla begränsade tjänster å dess vägnar, till exempel för att tillhandahålla kundsupport. Inga sådana underleverantörer har rätt att använda personlig information i något annat syfte än att leverera de tjänster som Microsoft har anlitat dem för att tillhandahålla. Microsoft ansvarar för att dess underleverantörer efterlever förpliktelserna i detta DPA. Kunden samtycker till att Microsoft överlåter kunddata till underleverantörer i USA och alla andra länder där de bedriver verksamhet enligt vad som beskrivs häri. Förutom det som anges ovan, i överenskommelse mellan Microsoft och Kunden, eller om det krävs enligt lag, ska Microsoft inte överlåta personlig information som Kunden tillhandahåller Microsoft genom användningen av Onlinetjänsterna till någon tredje part (inte ens i lagringssyfte).

9.       Safe Harbor.

Microsoft Corporation och dess dotterbolag i USA (1) omfattas av EU:s och Schweiz Safe
Harbor-avtal och följer de skyddsregler som det amerikanska handelsministeriet har upprättat avseende insamling, användning och lagring av information från EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz (”Safe Harbor-principer”) och (2) ska under den giltighetstid som anges i Avtalet förbli certifierade enligt EU:s och Schweiz Safe Harbor-program så länge dessa följs av USA:s regering.
Alla underleverantörer som Microsoft Corporation överlåter personuppgifter till ska först ingå skriftliga avtal som kräver att underleverantörerna tillhandahåller minst samma sekretessnivå för de personuppgifter som de tar emot från Microsoft Corporation i enlighet med tillämpliga Safe Harbor-principer.

10.     Dataskyddstjänsteman.

Microsofts dataskyddstjänsteman är:

Att.: Data Protection Officer

c/o Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Irland

11.     Giltighetstid.

Detta DPA upphör att gälla samtidigt som det Microsoft-onlineprenumerationsavtal som detta DPA är en bilaga till.