Postupy: Klávesnice

Ako vytvorím makrá?

Makrá sú postupnosti akcií (napríklad stlačenia klávesov, kliknutia myšou a oneskorenia), ktoré možno prehrať a takto si pomôcť s opakujúcimi sa úlohami. Môžu sa používať aj na opakované prehrávanie postupností, ktoré sú dlhé alebo zložité na spustenie. Makro zaznamenané v softvéri IntelliType Pro môžete priradiť ku klávesu alebo tlačidlu myši. Pomocou funkcie opakovania makra tiež môžete nepretržite prehrávať a opakovať makro a potom ho kedykoľvek zastaviť.

Poznámky

Funkcia opakovania makra nepodporuje prepínanie medzi aplikáciami. Ak napríklad otvoríte webový prehľadávač, kým sa makro opakuje v hre, makro sa prestane opakovať. Podobne ak do makra zahrniete príkaz na prepnutie na inú aplikáciu, funkcia opakovania makra sa neprejaví a makro sa spustí len raz.

 • Ak stlačíte kláves priradený k funkcii spustenia opakujúceho sa makra a potom stlačíte kláves priradený k inému makru, opakujúce sa makro sa zastaví.
 • Opakujúce sa makro neobsahuje na konci postupnosti časové oneskorenie. Podľa potreby môžete oneskorenie pridať v okne editora.
 • Po spustení opakujúceho sa makra sa v softvéri zobrazí hlásenie, ktoré vám to oznámi. Toto hlásenie však uvidíte, iba ak hry nie sú spustené v režime na celú obrazovku.

Makrá aplikácií IntelliType Pro a IntelliPoint používajú príponu .mhm a sú uložené ako samostatné súbory v predvolenom podpriečinku Dokumenty\Microsoft Hardware\Macros. Makrá zaznamenané v aplikáciách IntelliType Pro a IntelliPoint sú zameniteľné. Môžete ich spúšťať alebo upravovať v ktoromkoľvek z týchto programov.

Upozornenie: Do makier neukladajte heslá ani iné citlivé informácie.

 1. Pomocou klávesnice, ktorú chcete nakonfigurovať, spustite aplikáciu IntelliType Pro.
  (Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, kliknite na položku Microsoft Keyboard a potom kliknite na položku Microsoft Keyboard.)
 2. Na karte Key Settings (Nastavenie klávesov) skontrolujte, či sa zobrazuje používaná klávesnica.
 3. Vyberte príslušný kláves v zozname Key Settings (Nastavenie klávesov).
 4. Kliknite na položku Assign/Manage Macro (Priradiť/spravovať makro).
 5. Kliknite na položku New (Nové).
  Vytvorí sa prázdne makro a pridá sa do zoznamu makier.
 6. Do poľa File Name (Názov súboru) zadajte názov nového makra.
 7. Kliknite do poľa Editor, zadajte makro a potom kliknite na položku Save (Uložiť).
  Môžete zaznamenať rôzne udalosti, napríklad stlačenia klávesov, kliknutia myšou a oneskorenia medzi akciami. Nemôžete zachytiť pohyby myši ani akcie vykonané prostredníctvom makier priradené ku klávesom, ktorých priradenie možno zmeniť.
 8. Kliknite na položku Save (Uložiť).
 9. V zozname Available Macros (Dostupné makrá) skontrolujte, či je vybraté nové makro, a kliknite na tlačidlo OK.

Súčasné zaznamenanie dvoch alebo viacerých udalostí

 1. Zadajte prvú udalosť (napríklad: stlačenie klávesu SHIFT).
 2. Dvojitým kliknutím vyberte udalosť.
 3. Kliknite na vybratú udalosť pravým tlačidlom myši a vyberte položku Split (Rozdeliť). Udalosť sa rozdelí na tri samostatné udalosti: stlačenie a podržanie tlačidla, časové oneskorenie a uvoľnenie tlačidla.
 4. Medzi dvoma samostatnými udalosťami kliknite myšou (pred alebo po oneskorení).
 5. Zadajte druhú udalosť (napríklad: tlačidlo myši č. 1).

Úprava existujúceho makra

 1. Pomocou klávesnice, ktorú chcete nakonfigurovať, spustite aplikáciu IntelliType Pro.
  (Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, kliknite na položku Microsoft Keyboard a potom kliknite na položku Microsoft Headset.)
 2. Vyberte príslušný kláves v zozname Key Settings (Nastavenie klávesov).
 3. Kliknite na položku Assign/Manage Macro (Priradiť/spravovať makro). Otvorí sa okno aplikácie Macro Editor.
 4. V zozname Available Macros (Dostupné makrá) vyberte makro, ktoré chcete upraviť.
 5. Kliknite na okno editora a upravte makro alebo zadajte nové udalosti.
 6. Kliknite na položku Save (Uložiť) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Povolenie funkcie opakovania makra (opakovaného prehrávania makra)

 1. Na karte Key Settings (Nastavenia klávesov) otvorte aplikáciu Macro Editor kliknutím na tlačidlo Assign/Manage Macro (Priradiť/spravovať makro).
 2. V aplikácii Macro Editor vyberte príslušné makro v poli Available Macros (Dostupné makrá).
 3. Začiarknite políčko Enable Macro Repeat (Povoliť opakovanie makra) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Prehrávanie makra

 • Stlačte kláves, ktorý je priradený makru.

Zrušenie makra počas prehrávania

 • Znova stlačte kláves priradený makru alebo spustite iné makro.

Spustenie a zastavenie opakujúceho sa makra

 1. Po povolení funkcie Macro Repeat (Opakovanie makra) stlačte kláves priradený makru, čím ho spustíte.
 2. Opätovným stlačením klávesu zastavíte opakovanie makra.
  Opakujúce sa makro môžete zastaviť a potom spustiť iné makro aj tak, že stlačíte kláves priradený k inému makru.

Používanie funkcie stlačenia a podržania pre opakujúce sa makro

 1. Po povolení funkcie Macro Repeat (Opakovanie makra) pre makro spustite makro stlačením a podržaním klávesu priradenému k makru.
  Zaznie zvukový signál informujúci o tom, že používate funkciu opakovania makra.
 2. Uvoľnením klávesu zastavíte opakovanie makra.
Microsoft