Postupy: Klávesnice

Ako zmením priradenie klávesov pre obľúbené položky na klávesnici?

Na niektorých klávesniciach sa nachádzajú klávesy pre obľúbené položky. Tieto klávesy môžete priradiť na otvorenie obľúbených webových stránok, súborov alebo priečinkov.

Ak používate systém Windows 7, klávesy pre obľúbené položky umožňujú prechádzať otvorenými programami a ich oknami (skupinami programov) prostredníctvom panela úloh systému Windows 7. Môžete získať prístup až k piatim skupinám programov v závislosti od počtu klávesov pre obľúbené položky na klávesnici. Pomocou zoznamu odkazov môžete programy pripnúť na panel úloh, aby ste ich mohli rýchlo otvoriť.

Používanie klávesov pre obľúbené položky s obľúbenými položkami na paneli úloh a zoznamom odkazov systému Windows 7

Obľúbené položky na paneli úloh systému Windows 7

Po otvorení programu sa na paneli úloh zobrazí ikona. Táto ikona zodpovedá niektorému z očíslovaných klávesov pre obľúbené položky. Kláves pre obľúbené položky č. 1 napríklad zodpovedá prvej skupine programov na paneli úloh, kláves pre obľúbené položky č. 2 zodpovedá druhej skupine programov atď.

Ak napríklad otvoríte program Microsoft Word a potom otvoríte tri dokumenty, stlačením súvisiaceho klávesu, napríklad klávesu pre obľúbené položky č. 3, zobrazíte okno prvého dokumentu. Opätovným stlačením klávesu pre obľúbené položky č. 3 zobrazíte okno druhého dokumentu atď.

Prístup k programom a oknám na paneli úloh systému Windows 7 pomocou klávesov pre obľúbené položky

 • Stlačte kláves pre obľúbené položky, ktorý zodpovedá ikone na paneli úloh.

  Ak je otvorené len jedno okno programu, stláčaním klávesu pre obľúbené položky môžete prepínať medzi minimalizovaním a obnovením okna.

  Ak je otvorené viac než jedno okno toho istého programu, stláčaním klávesu pre obľúbené položky budete prechádzať všetkými oknami a kartami, aj keď sú okná minimalizované.

  Ak je v niektorých programoch podporujúcich karty, napríklad v programe Internet Explorer, otvorená viac než jedna karta, stláčaním klávesu pre obľúbené položky budete cyklicky prechádzať jednotlivými kartami.

  Ak ste program pripli na panel úloh, ale ešte ste ho nespustili, stlačením klávesu pre obľúbené položky sa program spustí.

Zoznam odkazov systému Windows 7

Položky v zozname odkazov systému Windows 7 sa určujú podľa programu, ktorý ste otvorili. oznam odkazov pre program Microsoft Word napríklad obsahuje často otvárané dokumenty, zoznam odkazov pre program Internet Explorer obsahuje často otvárané karty, webové stránky atď.

Prístup k programom a oknám v zozname odkazov systému Windows 7 pomocou klávesov pre obľúbené položky

 1. Podržaním stlačeného číslovaného klávesu My Favorites (Obľúbené položky) zobrazte zoznam odkazov pre súvisiaci program.
  Zobrazí sa zoznam odkazov s možnosťami, ktoré sa určujú podľa vybratého programu.
 2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovanú možnosť a stlačte kláves ENTER.

Pripnutie (pridanie) programu na panel úloh alebo do zoznamu odkazov systému Windows 7

 1. Otvorte aplikáciu, ktorú chcete pripnúť na panel úloh alebo do zoznamu odkazov.
 2. Podržaním stlačeného číslovaného klávesu My Favorites (Obľúbené položky) zobrazte zoznam odkazov pre súvisiaci program.
 3. Zobrazí sa zoznam odkazov s možnosťami, ktoré sa určujú podľa vybratého programu.
 4. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Pin program to taskbar (Pripnúť program na panel úloh) a stlačte kláves ENTER.

Zrušenie pripnutia (odstránenie) programu z panela úloh alebo zo zoznamu odkazov systému Windows 7

 1. Podržaním stlačeného číslovaného klávesu My Favorites (Obľúbené položky) zobrazte zoznam odkazov pre súvisiaci program.
 2. Zobrazí sa zoznam odkazov s možnosťami, ktoré sa určujú podľa vybratého programu.
 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Unpin program from taskbar (Zrušiť pripnutie programu z panela úloh) a stlačte kláves ENTER.

Premiestnenie a usporiadanie skupín programov na paneli úloh systému Windows 7

Počet skupín programov, ku ktorým môžete pristupovať prostredníctvom klávesov pre obľúbené položky, závisí od počtu týchto klávesov na klávesnici.

Softvér IntelliType Pro automaticky priradí klávesy pre obľúbené položky programom v poradí, v akom sa zobrazujú na paneli úloh. Ikony na paneli úloh však môžete usporiadať a uistiť sa tak, že klávesy pre obľúbené položky sú priradené najčastejšie používaným programom.

Ak je napríklad otvorených sedem programov a všimnete si, že siedmy program používate často a tretí nie, stačí vymeniť ich miesta na paneli úloh a rovnako sa zmení aj priradenie klávesov pre obľúbené položky.

Premiestnenie a usporiadanie skupín programov na paneli úloh

 • Kliknite na ikonu skupiny programov, ktorú chcete premiestniť, a presuňte ju na nové miesto.

Používanie klávesov pre obľúbené položky na otvorenie konkrétnych webových stránok, súborov, priečinkov alebo programov

Priradenie klávesu pre obľúbené položky

 1. Otvorte webovú stránku, súbor alebo priečinok.
 2. Na klávesnici stlačte a podržte niektorý z očíslovaných klávesov pre obľúbené položky.
  Zobrazí sa dialógové okno My Favorites Key Settings (Nastavenia klávesov pre obľúbené položky) s webovou adresou, súborom alebo umiestnením priečinka, ktorý ste otvorili v kroku č. 1.
 3. Kliknutím na tlačidlo OK nastavte priradenie.
alebo
 1. Stlačte kláves pre obľúbené položky.
 2. Zobrazí sa dialógové okno Show My Favorites (Zobrazenie obľúbených položiek).
 3. V zozname My Favorites keys (Moje klávesy pre obľúbené položky) vyhľadajte kláves, ktorý chcete priradiť, a kliknite na položku Change (Zmeniť).
 4. Zobrazí sa dialógové okno My Favorites Key Settings (Nastavenia klávesov pre obľúbené položky).
 5. Vyhľadajte požadovanú webovú stránku, súbor alebo umiestnenie priečinka. Potom kliknite na položku Open (Otvoriť).
 6. Kliknutím na tlačidlo OK nastavte priradenie.

Používanie klávesu pre obľúbené položky

 • Stlačte očíslovaný kláves pre obľúbené položky.

Zobrazenie zoznamu nastavení pre všetky klávesy pre obľúbené položky

 • Stlačte tlačidlo Show Favorites (Zobraziť obľúbené položky).

  V dialógovom okne Show My Favorites (Zobraziť obľúbené položky) môžete zmeniť nastavenie klávesu po kliknutí na tlačidlo Change (Zmeniť) napravo od jednotlivých nastavení.

Poznámka

Symbol označujúci kláves Show Favorites (Zobraziť obľúbené položky) sa môže líšiť v závislosti od modelu klávesnice.

Microsoft