Postupy: Myši

Ako pre zariadenie od spoločnosti Microsoft nakonfigurujem nastavenia špecifické pre určitú aplikáciu?

Po inštalácii a otvorení softvéru IntelliPoint sa automaticky rozpoznajú a zobrazia podporované myši a klávesnice od spoločnosti Microsoft pripojené k počítaču. Ak pridáte nové podporované zariadenie alebo odpojíte existujúce, obrázky zariadení zobrazené v používateľskom rozhraní sa automaticky zaktualizujú.

Poznámka:
Možnosti nastavení pre konkrétnu aplikáciu, ktoré sú dostupné v softvéri IntelliPoint, závisia od vybratého modelu zariadenia.

Výber zariadenia od spoločnosti Microsoft

 1. Posúvaním v zozname zobrazených zariadení vyhľadajte zariadenie, ktoré chcete konfigurovať.
 2. Ak sa vaše zariadenie nezobrazuje, odpojte ho, vypnite a znova spustite aplikáciu Microsoft Mouse and Keyboard Center. Ak sa zariadenie naďalej nezobrazuje, overte, či je podporované, alebo si ďalšie návrhy pozrite v časti Riešenie problémov s nastavením zariadenia.

Konfigurácia nastavení pre konkrétnu aplikáciu

Tlačidlá alebo klávesy môžete priradiť tak, aby v jednotlivých programoch vykonávali iné príkazy. To isté tlačidlo alebo kláves napríklad môžete priradiť príkazu na aktivovanie digitálneho písania v programe PowerPoint, makru v hre a lupe v akejkoľvek inej aplikácii.

Zmena priradenia tlačidla alebo klávesu pre konkrétnu aplikáciu

 1. Kliknite na položku App-specific settings (Nastavenia pre konkrétnu aplikáciu). Ak ste už pridali nejaké aplikácie, zobrazí sa ich zoznam.
 2. Ak chcete do zoznamu pridať novú aplikáciu, kliknite na položku Add New (Pridať novú).
 3. V zobrazenom zozname aplikácií nainštalovaných v počítači kliknite na aplikáciu, ktorú chcete pridať.
 4. Kliknite na aplikáciu, ktorej priradenie tlačidiel alebo klávesov chcete zmeniť. Zobrazí sa zoznam aktuálnych priradení tlačidiel alebo klávesov.
 5. Kliknite na tlačidlo alebo kláves, ktorého priradenie chcete zmeniť. Zobrazí sa zoznam najčastejšie používaných príkazov.
 6. Ak chcete zobraziť ďalšie príkazy, kliknite na položku View all commands (Zobraziť všetky príkazy).
 7. Naľavo od niektorých príkazov sa zobrazuje ikona InfoTip. Kliknutím na túto ikonu zobrazíte ďalšie informácie o príkaze.
 8. Ak chcete zmeniť priradenie, kliknite na požadovaný príkaz.
 9. Ak chcete tlačidlo alebo kláves vypnúť, kliknite na položku Disable this button (Vypnúť toto tlačidlo).
 10. Kliknutím na tlačidlo Back (Naspäť) sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
 11. Kroky č. 4 až 7 zopakujte pre každé tlačidlo alebo kláves, ktorého priradenie chcete zmeniť.
 12. Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, kliknite na položku Restore Defaults (Obnoviť predvolené) a potom na položku Restore to confirm (Potvrdiť obnovenie).
Microsoft