Postupy: Myši

Aké sú predvolené tlačidlá a priradenia kolieska na mojej myši?

V nasledujúcej tabuľke je uvedené predvolené priradenie tlačidiel pre myši od spoločnosti Microsoft.

Poznámka:
Niektorými uvedenými funkciami nie sú vybavené všetky modely myší.

Tlačidlo

Akcia

Spôsob používania

Ľavé

Kliknite na tlačidlo

Presuňte ukazovateľ na položku na obrazovke a potom rýchlo stlačte a uvoľnite ľavé tlačidlo.

Dvojité kliknutie

Presuňte ukazovateľ na položku na obrazovke a potom rýchlo dvakrát stlačte a uvoľnite ľavé tlačidlo.

Presunutie objektu

Presuňte ukazovateľ na položku na obrazovke, stlačte a podržte ľavé tlačidlo, posunutím ukazovateľa presuňte objekt na nové miesto a potom uvoľnite ľavé tlačidlo.

Pravé

Kliknutie pravým tlačidlom

Presuňte ukazovateľ na príslušné miesto na obrazovke a stlačením pravého tlačidla zobrazte ponuku odkazov alebo inú funkciu špecifickú pre daný program.

Wheel (Koliesko)

Zvislé posúvanie

V okne umožňujúcom posúvanie môžete otáčaním kolieska k sebe posúvať okno nadol a otáčaním od seba ho posúvať nahor.

Vodorovné posúvanie (iba niektoré modely)

V okne umožňujúcom posúvanie môžete nakláňaním kolieska doľava posúvať okno doľava a nakláňaním doprava ho posúvať doprava.

Dotykový pásik (iba niektoré modely)

V prípade zariadení s dotykovým pásikom môžete posúvaním prsta nahor a nadol alebo dopredu a dozadu posúvať obraz.

Lupa

V niektorých programoch (napríklad Microsoft Word alebo Microsoft Excel) môžete podržaním klávesu CTRL a súčasným posúvaním približovať alebo vzďaľovať obraz na obrazovke.

Wheel (Koliesko)

Kliknutie stredným tlačidlom

Stlačením kolieska ako tlačidla môžete získať prístup k ďalším funkciám. V niektorých programoch môžete kliknutím stredným tlačidlom použiť funkcie špecifické pre daný program. V programe Internet Explorer 7 môžete napríklad kliknutím stredným tlačidlom otvoriť prepojenie na novej karte.

Prepínanie okien, Priestorové prepínanie okien alebo Instant Viewer

Vyberte spôsob zobrazenia všetkých otvorených programov: Prepínanie okien umožňuje zobraziť miniatúrne snímky všetkých spustených programov. Priestorové prepínanie okien umožňuje prepínať medzi všetkými otvorenými oknami naraz. Ak funkcia Prepínanie okien alebo Priestorové prepínanie okien nie je k dispozícii, týmto tlačidlom otvoríte aplikáciu Instant Viewer a zobrazíte všetky otvorené položky v mriežke s miniatúrnymi snímkami.

Iné priraditeľné tlačidlá

 

Ostatné tlačidlá môžu byť predvolene nepriradené alebo mať predvolené priradenie, napríklad: posun dozadu a dopredu v programoch, ktoré podporujú príkazy Dozadu a Dopredu, ako sú webové prehľadávače. Zväčšenie textu a obrázkov v určitej časti obrazovky.

Špeciálne tlačidlá

 

Niektoré modely myší sú vybavené tlačidlami so špeciálnymi funkciami, napríklad tlačidlami na prezentácie alebo hry, ktorých priradenie nemožno zmeniť.

Zoznam všetkých možností priradenia tlačidiel

Kliknutím sem zobrazíte tabuľku, v ktorej sú uvedené a opísané priradenia tlačidiel myši.

Priradenia

Opis

Kliknite na tlačidlo

Umožňuje vybrať objekt, na ktorý ukazujete, umiestniť kurzor a presunúť text alebo objekty z jedného miesta na iné.

Kliknutie pravým tlačidlom

Umožňuje zobraziť ponuky odkazov.

Nasledujúce okno

Umožňuje aktivovať nasledujúce okno.

Dozadu

V okne prehľadávača umožňuje zobraziť naposledy navštívenú stránku.

Dopredu (prehľadávač)

V okne prehľadávača umožňuje zobraziť poslednú stránku, ktorú ste navštívili pred kliknutím na tlačidlo Dozadu.

Automatické posúvanie

Umožňuje automaticky posúvať dokument alebo webovú stránku určenou rýchlosťou pohybom myši nahor alebo nadol. Táto funkcia umožňuje čítať dokumenty bez použitia rúk.

Kliknutie stredným tlačidlom

V niektorých programoch môžete kliknutím stredným tlačidlom použiť funkcie špecifické pre daný program. V programe Internet Explorer 7 môžete napríklad kliknutím stredným tlačidlom otvoriť prepojenie na novej karte.

Disabled (Vypnuté)

Umožňuje vypnúť tlačidlo myši.

Alt

Funguje rovnako ako stlačenie klávesu ALT na klávesnici.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie ClickLock

Umožňuje prepínať medzi zapnutím a vypnutím funkcie ClickLock. Táto funkcia má rovnaký účinok ako zapnutie alebo vypnutie funkcie ClickLock na karte Activities (Aktivity).

Zavrieť

Umožňuje zavrieť aktívny dokument alebo okno.

Kopírovať (CTRL+C)

Umožňuje skopírovať vybratý text alebo položku do schránky.

CTRL

Funguje rovnako ako stlačenie klávesu CTRL na klávesnici.

Vystrihnúť (CTRL+X)

Umožňuje vystrihnúť vybratý text alebo položku do schránky.

Odstrániť

Umožňuje odstrániť vybratý text, položku alebo iný objekt.

Zapnutie alebo vypnutie digitálneho písania

Umožňuje zapisovať poznámky na snímky v prezentácii programu Microsoft PowerPoint (v režime na celú obrazovku).

Dvojité kliknutie

Umožňuje používať jednoduché kliknutie namiesto dvojitého.

Zadanie

Umožňuje spustiť príkaz, použiť ovládací prvok alebo vykonať akciu pre vybratú položku.

Ukončenie programu

Umožňuje zavrieť vybratý program.

Prepínanie okien/Priestorové prepínanie okien

Prepínanie okien umožňuje zobraziť miniatúrne snímky všetkých spustených programov. Priestorové prepínanie okien umožňuje zobraziť všetky otvorené programy ako trojrozmernú skupinu dlaždíc, cez ktoré môžete rýchlo prechádzať. Ak funkcia Prepínanie okien alebo Priestorové prepínanie okien nie je k dispozícii, týmto tlačidlom otvoríte aplikáciu Instant Viewer a zobrazíte všetky otvorené položky v mriežke s miniatúrnymi snímkami.

Prepínanie v hre

Umožňuje zaznamenať a prehrať až dve postupnosti obľúbených klávesov v hre.

Instant Viewer

Umožňuje zobraziť všetky otvorené položky v mriežke s miniatúrnymi snímkami.

Macro Editor (Editor makier)

Umožňuje vytvárať a meniť makrá.

Macro (Makro)

Umožňuje otvoriť editor makier, v ktorom môžete vytvoriť nové makro a priradiť alebo zmeniť existujúce makro.

Lupa

Umožňuje zväčšiť text a obrázky v ľubovoľnej časti obrazovky.

Maximalizovať

Umožňuje maximalizovať vybraté okno.

Minimalizovať

Umožňuje minimalizovať vybraté okno.

Nové

Umožňuje vytvoriť nový dokument alebo súbor.

Otvoriť

Umožňuje otvoriť existujúci dokument alebo súbor.

Prilepiť (CTRL+V)

Umožňuje prilepiť text alebo položku do schránky.

Rýchle otočenie

Umožňuje otočiť postavu v hre opačným smerom.

Znova

Umožňuje zopakovať poslednú akciu.

Shift

Funguje rovnako ako stlačenie klávesu SHIFT na klávesnici.

Zobraziť alebo skryť pracovnú plochu

Minimalizuje alebo maximalizuje všetky otvorené okná.

Späť (CTRL+Z)

Umožňuje vrátiť späť predchádzajúcu akciu.

Priblíženie

Umožňuje priblížiť obraz na obrazovke.

Vzdialenie

Umožňuje vzdialiť obraz na obrazovke.

Stlačenie klávesu

Umožňuje priradiť tlačidlu myši klávesovú skratku.

Zvýšenie presnosti

Umožňuje upraviť rýchlosť ukazovateľa pri presných úlohách, ako je mierenie v hrách alebo úprava fotografií.

Spustenie (vlastné)

Umožňuje spustiť zadaný program alebo hru.

Microsoft