Postupy: Myši

Ako vytvorím makrá?

Makrá sú postupnosti udalostí (napríklad stlačenia klávesov, kliknutia myšou a oneskorenia), ktoré možno prehrať a takto si pomôcť s opakujúcimi sa úlohami. Môžu sa používať aj na opakované prehrávanie postupností, ktoré sú dlhé alebo zložité na spustenie. Makro zaznamenané v softvéri IntelliPoint môžete priradiť klávesu alebo tlačidlu myši. Pomocou funkcie opakovania makra tiež môžete nepretržite prehrávať a opakovať makro a potom ho kedykoľvek zastaviť.

Makrá aplikácií IntelliType Pro a IntelliPoint používajú príponu .mhm a sú uložené ako samostatné súbory v predvolenom podpriečinku Dokumenty\Microsoft Hardware\Macros. Makrá zaznamenané v aplikáciách IntelliType Pro a IntelliPoint sú zameniteľné. Môžete ich spúšťať alebo upravovať v ktoromkoľvek z týchto programov.

Upozornenie: Do makier neukladajte heslá ani iné citlivé informácie.

 1. Pomocou myši, ktorú chcete nakonfigurovať, spustite aplikáciu IntelliPoint.
  (Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, kliknite na položku Microsoft Mouse a potom kliknite na položku Microsoft Mouse.)
 2. V zozname pod tlačidlom, ktorého priradenie chcete zmeniť, vyberte položku Macro (Makro).
 3. Kliknite na položku Nové.
  Vytvorí sa prázdne makro a pridá sa do zoznamu makier.
 4. Do poľa File Name (Názov súboru) zadajte názov nového makra.
 5. Kliknite na pole Editor a zadajte makro.
  Môžete zaznamenať rôzne udalosti, napríklad stlačenia klávesov, kliknutia myšou a oneskorenia medzi akciami. Nemôžete zachytiť pohyby myši ani akcie vykonané prostredníctvom makier priradené ku klávesom, ktorých priradenie možno zmeniť.
 6. Kliknite na položku Save (Uložiť).
 7. V zozname Available Macros (Dostupné makrá) skontrolujte, či je vybraté nové makro, a kliknite na tlačidlo OK.

Súčasné zaznamenanie dvoch alebo viacerých udalostí

 1. Zadajte prvú udalosť (napríklad: stlačenie klávesu SHIFT).
 2. Dvojitým kliknutím vyberte udalosť.
 3. Kliknite na vybratú udalosť pravým tlačidlom myši a vyberte položku Split (Rozdeliť). Udalosť sa rozdelí na tri samostatné udalosti: stlačenie a podržanie tlačidla, časové oneskorenie a uvoľnenie tlačidla.
 4. Medzi dvoma samostatnými udalosťami kliknite myšou (pred alebo po oneskorení).
 5. Zadajte druhú udalosť (napríklad: tlačidlo myši č. 1).

Úprava existujúceho makra

 1. Pomocou myši, ktorú chcete nakonfigurovať, spustite aplikáciu IntelliPoint.
  (Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, kliknite na položku Microsoft Mouse a potom kliknite na položku Microsoft Mouse.)
 2. V zozname pod tlačidlom, ktorého priradenie chcete zmeniť, vyberte položku Macro Editor.
 3. V zozname Available Macros (Dostupné makrá) vyberte makro, ktoré chcete upraviť.
 4. Kliknite do poľa Editor a upravte makro alebo zadajte nové udalosti.
 5. Kliknite na položku Save (Uložiť) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Prehrávanie makra

 • Kliknite tlačidlom, ktoré je priradené makru.

Zrušenie makra počas prehrávania

 • Znova kliknite tlačidlom priradeným makru alebo spustite iné makro.

Povolenie funkcie opakovania makra (opakovaného prehrávania makra)

 1. Na karte Buttons (Tlačidlá) kliknite na šípku nadol pri tlačidle, ktoré chcete zmeniť, a potom vyberte možnosť Macro Editor.
 2. V aplikácii Macro Editor vyberte príslušné makro v poli Available Macros (Dostupné makrá).
 3. Začiarknite políčko Enable Macro Repeat (Povoliť opakovanie makra) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky

Funkcia opakovania makra nepodporuje prepínanie medzi aplikáciami. Ak napríklad otvoríte webový prehľadávač, kým sa makro opakuje v hre, makro sa prestane opakovať. Podobne ak do makra zahrniete príkaz na prepnutie na inú aplikáciu, funkcia opakovania makra sa neprejaví a makro sa spustí len raz.

 • Ak stlačíte tlačidlo priradené funkcii spustenia opakujúceho sa makra a potom stlačíte tlačidlo priradené inému makru, opakujúce sa makro sa zastaví.
 • Opakujúce sa makro neobsahuje na konci postupnosti časové oneskorenie. Ak chcete oneskorenie pridať, môžete tak urobiť v okne editora.
 • Po spustení opakujúceho sa makra sa v softvéri zobrazí hlásenie, ktoré vám to oznámi. Toto hlásenie však uvidíte, iba ak hry nie sú spustené v režime na celú obrazovku.

Spustenie a zastavenie opakujúceho sa makra

 1. Po povolení funkcie Macro Repeat (Opakovanie makra) stlačte kláves priradený makru, čím ho spustíte.
 2. Opätovným stlačením tlačidla zastavíte opakovanie makra.
  Opakujúce sa makro môžete zastaviť a potom spustiť iné makro aj tak, že stlačíte kláves priradený k inému makru.
Microsoft