Postupy: Webové kamery

Ako vytvorím obrazový a zvukový obsah?

Pomocou kamery LifeCam môžete zachytávať digitálne obrazové a zvukové nahrávky a digitálne fotografie.

Vytváranie digitálnych nahrávok a fotografií

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, kliknite na položku Microsoft LifeCam a potom kliknite na položku Microsoft LifeCam.
 2. Ak chcete vytvoriť obrazovú nahrávku, kliknite na tlačidlo Start video capture (Spustiť záznam videa).
  Ak chcete vytvoriť zvukovú nahrávku, kliknite na tlačidlo Start audio capture (Spustiť záznam zvuku).
  Ak chcete nasnímať fotografiu, kliknite na tlačidlo Capture a photo (Zhotoviť fotografiu).
 3. Ak chcete záznam zastaviť, kliknite na tlačidlo Stop (Zastaviť).

Poznámky

Ak je video pomalé alebo sa prerušuje, zastavte záznam videa, zmeňte rozlíšenie kamery LifeCam na nižšie rozlíšenie videa a znova spustite záznam. (Ak chcete v softvéri LifeCam obnoviť rozlíšenie, na karte Settings (Nastavenia) vyberte nižšie rozlíšenie.)

 • Ak tlačidlo Start video capture (Spustiť záznam videa), Start audio capture (Spustiť záznam zvuku) alebo Capture a photo (Zhotoviť fotografiu) nie je k dispozícii, vyberte nižšie rozlíšenie.
 • Všetky fotografie, obrazové a zvukové nahrávky zhotovené počas relácie kamery LifeCam sa zobrazia ako miniatúry na paneli viacerých klipov v spodnej časti okna softvéru. Kliknutím na miniatúru ju môžete zobraziť v predvolenom zobrazovači.
 • Zaznamenaný obsah, ktorý si chcete uchovať, uložte. Po ukončení relácie webovej kamery sa neuložený obsah neuloží automaticky ani nezachová na paneli viacerých klipov.
 • Fotografie, obrazové a zvukové nahrávky zhotovené pomocou webovej kamery LifeCam sú uložené v priečinku Users/<meno používateľa>/Pictures/LifeCam Files, kde<meno používateľa> je meno, pomocou ktorého sa prihlasujete v počítači. (Ak chcete tento priečinok otvoriť zo softvéru LifeCam, kliknite na tlačidlo Open LifeCam Files (Otvoriť súbory LifeCam).)

Zasielanie digitálnych nahrávok a fotografií e-mailom

Zaznamenaný obsah môžete poslať ako prílohu e-mailovej správy.

Zaslanie naposledy zaznamenanej nahrávky alebo fotografie e-mailom

 1. Na paneli viacerých klipov ukážte na miniatúru a kliknite na tlačidlo Send in e-mail (Odoslať e-mailom).

  V predvolenom e-mailovom programe sa otvorí e-mailová správa s naposledy zaznamenaným klipom alebo fotografiou v podobe prílohy.

 2. Zadajte e-mailovú adresu a odošlite správu.

Zaslanie predtým zaznamenanej a uloženej nahrávky alebo fotografie e-mailom

 1. Kliknite na položku Open LifeCam Files (Otvoriť súbory LifeCam).
 2. Prehľadajte zoznam zaznamenaných klipov a fotografií. Vyberte položky, ktoré chcete odoslať e-mailom.
 3. Kliknite na vybraté položky pravým tlačidlom myši, ukážte na položku Send to... (Odoslať kam) a potom kliknite na položku Mail Recipient (Príjemca pošty).

  V predvolenom e-mailovom programe sa otvorí e-mailová správa s vybratými položkami v podobe príloh.

 4. Zadajte e-mailovú adresu a odošlite správu.
Microsoft