วิธีการ: เมาส์

หัวข้อ

แหล่งข้อมูล

ฉันจะเปิดและปิดแว่นขยายในเมาส์ได้อย่างไร

คุณสามารถใช้คุณสมบัติแว่นขยาย เมื่อจะใช้แว่นขยายในการขยายข้อความและรูปภาพบนหน้าจอส่วนใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แว่นขยายเพื่ออ่านบล็อกข้อความขนาดเล็กบนเว็บเพจ หรือเพื่อให้ดูบางส่วนของรูปภาพได้ง่ายในโปรแกรมแก้ไขรูปถ่าย

หากไม่ได้กำหนดคำสั่ง ขยายใหญ่ ให้กับปุ่มบนเมาส์ของคุณตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถกำหนดให้กับปุ่มใดปุ่มหนึ่งได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดปุ่มเมาส์ใหม่ ให้ดู ฉันจะกำหนดปุ่มเมาส์อีกครั้งได้อย่างไร

ปุ่มเมาส์อื่นๆ จะทำงานตามปกติเมื่อเปิดใช้แว่นขยาย

การใช้ แว่นขยาย กับ Windows 7

มีโหมดขยายใหญ่หน้าจอสองโหมดให้ใช้งานกับ Windows 7 คือ อัตราส่วนขยายแบบเต็มหน้าจอและอัตราส่วนขยายแบบเลนส์

 • เมื่อใช้ อัตราส่วนขยายแบบเต็มหน้าจอ
  • หน้าจอทั้งหมดจะขยายใหญ่
  • คุณสามารถซูมเข้าหรือออก และสลับเป็นโหมดอัตราส่วนขยายแบบเลนส์ได้
 • เมื่อใช้ อัตราส่วนขยายแบบเลนส์
  • พื้นที่ที่ระบุของหน้าจอจะขยายใหญ่ในหน้าต่างที่ปรับขนาดได้
  • คุณสามารถเพิ่มหรือลดความสูงและความกว้างของหน้าต่างแว่นขยาย ซูมเข้าหรือออก และสลับเป็นโหมดอัตราส่วนขยายแบบเต็มหน้าจอได้

เมื่อต้องการเปิดหรือปิด แว่นขยาย

 • คลิกปุ่มเมาส์ที่กำหนดให้เป็น ขยายใหญ่

หากต้องการเปลี่ยนมุมมอง แว่นขยาย

 • หากต้องการเปลี่ยนมุมมอง ขยายใหญ่ และสลับระหว่างแว่นขยายแบบเต็มหน้าจอกับแว่นขยายหน้าจอแบบเลนส์ ให้กดปุ่ม ขยายใหญ่ ค้างไว้ แล้วคลิกปุ่มซ้าย

หมายเหตุ
แว่นขยายจะคงการตั้งค่าไว้ตามเดิมระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณปิดหน้าต่าง ขยายใหญ่ ในโหมดเลนส์ หน้าต่างจะเปิดขึ้นในโหมดเลนส์ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดหน้าต่าง

หากต้องการเปลี่ยนระดับอัตราส่วนขยาย

 • เมื่อหน้าต่าง แว่นขยาย เปิดอยู่ ให้คลิกปุ่ม ขยายใหญ่ ค้างไว้ แล้วหมุนล้อเมาส์ออกจากตัวคุณ (ไปข้างหน้า) เพื่อเพิ่มอัตราส่วนขยาย หรือหมุนเข้าหาตัวคุณ (ย้อนกลับ) เพื่อลดอัตราส่วนขยาย

หมายเหตุ

 • หากเมาส์ของคุณไม่มีล้อ ให้กดแป้น Windows และ + (เครื่องหมายบวก) หรือ - (เครื่องหมายลบ) ค้างไว้ เพื่อเพิ่มหรือลดอัตราส่วนขยาย
 • แว่นขยายจะคงการตั้งค่าไว้ตามเดิมระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณปิดหน้าต่าง ขยายใหญ่ ที่ระดับอัตราส่วนขยายสูง หน้าต่างจะเปิดขึ้นที่ระดับเดียวกันในครั้งถัดไปที่คุณใช้

หากต้องการเปลี่ยนความสูงและความกว้างของหน้าต่าง เลนส์ขยาย

 1. เมื่อหน้าต่างแว่นขยายเปิดอยู่ ให้กดปุ่ม ขยายใหญ่ ค้างไว้ แล้วเลื่อนเมาส์ลงเพื่อเพิ่มความสูงของหน้าต่าง และขึ้นเพื่อลดความสูงของหน้าต่าง
 2. เลื่อนเมาส์ไปทางขวาเพื่อเพิ่มความกว้างของหน้าต่าง และไปทางซ้ายเพื่อลดความกว้างของหน้าต่าง

การใช้ แว่นขยาย ด้วย Windows XP หรือ Windows Vista

หากต้องการเปิดหรือปิด แว่นขยาย

 • คลิกปุ่มเมาส์ที่กำหนดให้เป็น ขยายใหญ่

หากต้องการเปลี่ยนขนาดของหน้าต่าง แว่นขยาย

 • เมื่อหน้าต่าง แว่นขยาย เปิดอยู่ ให้คลิกปุ่ม ขยายใหญ่ ค้างไว้ แล้วเลื่อนเมาส์ของคุณ เลื่อนลงและไปทางขวาเพื่อเพิ่มขนาดของหน้าต่าง เลื่อนขึ้นและไปทางซ้ายเพื่อลดขนาดของหน้าต่าง

หากต้องการเปลี่ยนระดับอัตราส่วนขยาย

 • เมื่อหน้าต่าง แว่นขยาย เปิดอยู่ ให้คลิกปุ่ม ขยายใหญ่ ค้างไว้ แล้วหมุนล้อเมาส์ของคุณ หมุนออกจากตัวคุณเพื่อเพิ่มอัตราส่วนขยาย หมุนเข้าหาตัวคุณเพื่อลดอัตราส่วนขยาย
  แว่นขยาย จะคงการตั้งค่าไว้ตามเดิมระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณปิดหน้าต่าง ขยายใหญ่ ที่ระดับอัตราส่วนขยายสูง หน้าต่างจะเปิดขึ้นที่ระดับเดียวกันในครั้งถัดไปที่คุณใช้

หมายเหตุ

 • ใน Windows Vista หน้าจออาจกะพริบเมื่อเปิดและปิด แว่นขยาย
 • แว่นขยายอาจแสดงภาพหรือวิดีโอไม่ถูกต้องในโปรแกรมประยุกต์หรือเกมบางประเภท
 • หน้าต่างหลายชั้น เช่น แถบเครื่องมือตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล Microsoft Windows จะไม่สามารถขยายใหญ่โดยใช้ แว่นขยาย ได้
Microsoft