Jótállás

GYÁRTÓ KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSA

Figyelem! A jelen Korlátozott Jótállás nem érinti azon jogokat, melyeket a termékek eladási helye szerinti, nemzeti jogszabályok Önnekbiztosítanak.

Nokia Corporation (továbbiakban: Nokia) az Ön által értékesítési csomagokban vásárolt Nokia termék(ek)re (a továbbiakban: Termék) a következő Korlátozott Jótállást biztosítja.

Nokia szavatolja Önnek, hogy a jótállási időn belül Nokia vagy Nokia egy szerződéses szervizpartnere a kereskedelemben szokásos ésszerű időn belül, kijavítással vagy, ahogyan az Nokia döntése szerint szükséges, kicseréléssel orvosolja a Termék alapanyag-, tervezésbeli- vagy kivitelezési hibáit Nokia költségén, a jelen Korlátozott Jótállásban foglaltak szerint (kivéve, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik). Jelen Korlátozott Jótállás kizárólag abban az országban érvényes és érvényesíthető, amelyben Ön a Terméket megvásárolta, feltéve, hogy az adott terméket ugyanezen országban Nokia értékesítésre szánta. Amennyiben azonban Ön a Terméket az Európai Unió egyik tagországában, Izlandon, Norvégiában, Svájcban vagy Törökországban vásárolta, és a Terméket Nokia eredetileg ezen országok bármelyikében szánta értékesítésre, jelen Korlátozott Jótállás az összes előbb felsorolt országokban érvényes és érvényesíthető. A Termékben lévő ország-specifikus elemek miatt bizonyos korlátozások fordulhatnak elő a szerviz szolgáltatás terén.

Jótállási Idő

A jótállás időtartama a Termék első végfelhasználója által történő eredeti megvétel időpontjában kezdődik. A Termék számos különböző részből állhat, és a különböző részekhez különböző jótállási időtartamok kapcsolódhatnak (a továbbiakban: Jótállási Idő). A különböző Jótállási Idők tehát:

a. huszonnégy (24) hónap a mobiltelefon készülékre és tizenkettő (12) hónap a tartozékokra (akkor is, ha a mobiltelefon készülék értékesítési csomagjában szerepelnek, akkor is, ha azokat külön értékesítik), azon nem tartós használatra rendelt részek és tartozékok kivételével, amelyek a (b) és (c) pontokban felsorolásra kerültek.

b. hat (6) hónap a következő nem tartós használatra rendelt részekre és tartozékokra: akkumulátor, töltő, asztali állvány, fülhallgató, kábelek, borítás és

c. kilencven (90) nap azokra a média termékekre, amelyek el vannak látva valamilyen szoftverrel, pl.: CD-rom, memóriakártya.

Amilyen mértékben az Ön nemzeti joga lehetővé teszi, a Jótállási Idő nem kerülhet meghosszabbításra vagy megújításra, és azt más módon sem érinti a Termék további újraértékesítése, Nokia által engedélyezett javítása vagy cseréje. Ugyanakkor a kijavított alkatrész(ek) vagy cserekészüléknek a Jótállási Idő tartama alá eső jótállási ideje az eredeti Jótállási Idő tartamáig vagy a javítástól vagy cserétől számított hatvan (60) napig tart, attól függően, hogy melyik hosszabb.

Hogyan igényeljen jótállás alá eső javítást

Amennyiben Ön a jelen Korlátozott Jótállási igényt kívánja érvényesíteni, kérjük, juttassa vissza a Terméket vagy (amennyiben az nem az egész Terméket érinti) az érintett alkatrészt a Nokia valamely szerződéses szervizpartnere részére. Ön felhívhat egy Nokia ügyfélszolgálatot a panasz bejelentési módjának részleteire vonatkozó felvilágosítás kérése céljából (belföldi vagy emelt díjas hívásköltségek felmerülhetnek). A Nokia szerződéses szervizpartnerei valamint a Nokia Ügyfélszolgálat adatai megtalálhatók a Termékcsomagban vagy, ahol hozzáférhető, a helyi Nokia weboldalon.

Minden, jelen Korlátozott Jótállás hatálya alá tartozó panaszról Önnek a hiba észlelésétől számított ésszerű határidőn belül, azonban mindenképpen a Jótállási Idő lejártát megelőzően értesítenie kell Nokiát vagy egy szerződéses szervizpartnerét, tájékoztatva azt a feltételezett hibáról.

A jelen Korlátozott Jótállásra alapozott igény érvényesítése során át kell adni:

a. a Terméket (vagy annak érintett alkatrészét),

b. telefon értékesítési csomag és autós kihangosító készlet esetében az érvényes jótállási jegyet,

c. az összes többi tartozék esetében az eredeti vételi bizonylatot (számlát), amely egyértelműen tartalmazza az eladó nevét és címét, a vétel helyét és idejét, a terméktípust és az IMEI vagy más sorozatszámot.

Mire nem terjed ki a Korlátozott Jótállás?

  • Jelen Korlátozott Jótállás nem terjed ki a használati útmutatókra vagy harmadik féltől származó szoftverre, beállításra, tartalomra, adatra vagy internet kapcsolatra, legyen az a Termékben található vagy esetleg fel lett töltve a Termékre, vagy telepítés, összeszerelés, szállítás során vagy bármikor az eladási lánc folyamán vagy más módon és bárhogyan is került Ön által beszerzésre. Nokia nem vállal garanciát arra, hogy bármely Nokia szoftver kielégíti az Ön igényeit, hogy működni fog harmadik fél által biztosított hardverrel vagy szoftverrel, továbbá hogy bármely szoftver működése zavartalan és hibamentes lesz valamint, hogy a szoftverben felmerülő bármely hiba kijavítható vagy kijavításra kerül.
  • Jelen Korlátozott Jótállás nem terjed ki a) a rendes mértékű elhasználódásra (ideértve, de nem kizárólag a kamera lencsék, akkumulátorok és kijelzők elhasználódását) b) durva kezelés miatt keletkező hibákra (ideértve, de nem kizárólag az éles tárgyak okozta, a termék elhajlítása, a termékre gyakorolt nyomás vagy elejtés, stb. okozta hibákat) c) a Termék nem megfelelő használata miatt fellépő hibákra vagy károkra, ideértve a Nokia által adott utasításokkal ellentétes használatot (amely utasítások például a Termék használati útmutatóiban találhatóak és/vagy d) egyéb, a Nokia által nem befolyásolható eseményekre.
  • Jelen Korlátozott Jótállás nem terjed ki azon hibákra vagy feltételezett hibákra, amelyek amiatt keletkeztek, hogy a Terméket együtt használták vagy összekapcsolták bármely olyan termékkel, tartozékkal, szoftverrel, és/vagy szolgáltatással, amelyet nem Nokia gyártott vagy szállított, valamint amiatt, hogy a Terméket nem a rendeltetési célra használták. A hibákat okozhatják vírusok vagy harmadik fél általi nem engedélyezett hozzáférés szolgáltatásokhoz, elszámolási kapcsolatokhoz, számítógép rendszerekhez vagy hálózatokhoz. Ez a nem engedélyezett hozzáférés megvalósulhat hackeléssel, jelszó kinyomozással vagy különböző egyéb módokon.
  • Jelen Korlátozott Jótállás nem terjed ki olyan hibákra, amelyek amiatt keletkeztek, hogy az akkumulátort rövidre zárták, vagy amelyek az akkumulátorban lévő biztonsági elem vagy a cellák feltörésének tényéből fakadtak, vagy abból, hogy az akkumulátort megbolygatták, vagy amelyek nem a meghatározott célra alkalmas szerkezethez való használatának tényéből fakadóan jöttek létre.
  • Jelen Korlátozott Jótállás nem érvényesíthető, ha a Termék felnyitásra, megváltoztatásra vagy javításra került a Nokia szerződéses szervizközpontján kívüli személy által, továbbá ha nem engedélyezett cserealkatrészekkel javították, illetve a Termék sorozatszámát, a mobil alkatrész dátumkódját vagy az IMEI számot eltávolították, kitörölték, megrongálták, megváltoztatták vagy ezek bármilyen más módon váltak olvashatatlanná, azzal, hogy ezen mód meghatározása a Nokia kizárólagos jogköre.
  • Jelen Korlátozott Jótállás nem érvényesíthető, ha a Terméket párának, nedvességnek, vagy szélsőséges időjárási vagy környezeti körülményeknek, vagy e körülmények gyors megváltozásának, rozsdásodásnak, oxidációnak, étel vagy ital általi leöntésnek vagy kémiai hatásoknak tették ki.

Egyéb fontos tudnivalók

Egy harmadik fél, független hálózatüzemeltető biztosítja a SIM-kártyát és a mobil és/vagy más hálózatot vagy rendszert, amelyen keresztül a Termék működik. Ennélfogva Nokia nem vállal felelősséget jelen jótállás alapján a mobil vagy más hálózat vagy rendszer működéséért, elérhetőségéért, lefedettségéért, szolgáltatásaiért vagy a hálózatüzemeltető szolgáltatásainak köréért. A Termék Nokia vagy Nokia meghatalmazott szervizpartnere általi kijavítása vagy kicserélése előtt szükség lehet arra, hogy a hálózatüzemeltető kilokkolja (feloldja) a SIM-zárat vagy más zárat, amelyet a Terméknek a hálózatüzemeltetőhöz vagy egy meghatározott hálózathoz történő kizárólagos kapcsolása érdekében használnak. Ilyen esetekben kérjük, hogy elsőként keresse meg operátorát a Termék zárjának kilokkolása céljából.

Kérjük, ne felejtsen el biztonsági másolatot készíteni, vagy írott formában tároljon minden a Termékben található fontos tartalmat és adatot, mert a tartalom és adat a Termék javítása vagy kicserélése során elveszhet. Nokia, összhangban a „Nokia Felelősségének Korlátozása” cím alatt szereplő részben foglaltakkal, semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé, sem közvetlenül sem közvetve, semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet a Termék kijavítása vagy kicserélése során annak tartalmában vagy adataiban történő veszteség, károsodás, meghibásodás okoz.

A Termék minden alkatrésze és más felszerelés, amelyet Nokia kicserél, Nokia tulajdonába kerül. Amennyiben a Termék nem tartozik a jelen Korlátozott Jótállásban foglalt feltételek hatálya alá, Nokia és szerződéses szervizpartnere fenntartják a jogot, hogy kezelési díjat számítsanak fel. A Termék javítása vagy kicserélése során Nokia megegyező működésű felújított terméket vagy alkatrészt használhat.

A Termék esetleg ország-specifikus összetevőket is tartalmazhat, a szoftvert is beleértve. Amennyiben a Terméket az eredeti rendeltetési országból újraexportálták más országba, annak lehetnek olyan ország-specifikus összetevői, melyek nem minősülnek hibának jelen Korlátozott Jótállás szerint.

Nokia Felelősségének Korlátozása

Jelen Korlátozott Jótállás jelenti az Ön egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetőségét Nokia-val szemben, és Nokia egyedüli és kizárólagos felelősségét a Termék meghibásodásaiért. Jelen Korlátozott Jótállás helyettesít minden egyéb felelősséget vagy jótállást Nokia vonatkozásában, legyen az szóbeli, írásbeli, (nem kötelező) jogszabályon alapuló, szerződésen alapuló, jogellenes vagy egyéb, ideértve, de nem kizárólag, és ahol azt a vonatkozó jogszabály engedi: bármilyen burkolt feltételt, jótállást, szavatosságot vagy más olyan kifejezést, mint megfelelő minőségű vagy rendeltetésnek megfelelő. Mindazonáltal a jelen Korlátozott Jótállás nem zárja ki és nem is korlátozza i) bármely, az Ön részére a vonatkozó nemzeti jogszabályok által biztosított jogosultságokat vagy ii) az Ön által a Termék eladójával szemben érvényesíthető jogosultságokat.

A vonatkozó jogszabály(ok) által megengedett mértékig Nokia nem vállal felelősséget semmilyen adat elvesztéséért, károsodásáért, megrongálódásáért, semmilyen nyereségveszteségért, a Termék használhatóságának, funkcionalitásának elvesztéséért, üzlet elvesztéséért, szerződés megszűnéséért, tényleges vagy remélt bevétel elvesztéséért, bármely közvetett veszteségből vagy kárból fakadó többletköltségért vagy kiadásért, következményi vagy speciális kárért vagy veszteségért.

A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig Nokia felelőssége a Termék eladási árára korlátozódik. A fenti korlátozások nem alkalmazandók, amennyiben Nokia bizonyított súlyos gondatlansága vagy szándékos károkozó magatartása személyi sérülést vagy halált okoz.

Figyelem! A Termék egy bonyolult elektronikai eszköz. Nokia határozottan javasolja, hogy ismerkedjen meg a Termékhez biztosított, annak megismerését szolgáló használati útmutatóval és utasításokkal. Felhívjuk figyelmét arra is,, hogy a Termék olyan nagy felbontású kijelzőt, kamera lencsét vagy más hasonló alkatrészt tartalmazhat, amelyek megkarcolódhatnak vagy más módon sérülhetnek, amennyiben azokat nem kezelik kellően óvatosan.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

Rendkívül örülnénk egy kis visszajelzésnek

Ha befejezted a böngészést, kérjük, töltsd ki felmérésünket weboldalunkkal kapcsolatban!

Tölts ki egy rövid kérdőívet, hogy megtudjuk, tetszett-e az online szolgáltatásunk. Amikor befejezted a böngészést, megjelenik egy felmérés, amit örülnénk, ha kitöltenél.

Ha befejezted a böngészést, kérjük, töltsd ki felmérésünket weboldalunkkal kapcsolatban!

Köszönjük!

Megjelenik majd egy felmérés, amikor elhagyod az oldalt.

Vissza a tetejére