decorative icon product name, link and description price and details
Գործադիր
Գործադիր
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
07.08.2007
Գործադիր
Գործադիր
Ներբեռնեեք աշխարհի առավել հանրածանոթ ոստայնազննիչի վերջին վարկածը:
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
08.01.2009
Անվտանգության ուղղում
Անվտանգության ուղղում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
04.06.2010
Անվտանգության ուղղում
Անվտանգության ուղղում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
04.06.2010
Գործադիր
Գործադիր
Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Հայերենն ապահովում է Հայերենի օգտագործողի միջերես Microsoft Office 2010 բազմաթիվ ծրագրերի համար.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
25.07.2011
Անվտանգության ուղղում
Անվտանգության ուղղում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
10.05.2010
Անվտանգության ուղղում
Անվտանգության ուղղում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
09.10.2009
Գործիք
Գործիք
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
19.06.2009
Անսահմանափակ ազատ տարածման բաղադրիչ
Անսահմանափակ ազատ տարածման բաղադրիչ
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
02.06.2008
Արդիացում
Արդիացում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
20.07.2010
Անվտանգության ուղղում
Անվտանգության ուղղում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
07.07.2008
Անվտանգության ուղղում
Անվտանգության ուղղում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
04.06.2010
Անվտանգության ուղղում
Անվտանգության ուղղում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
04.06.2010
Փաստաթուղթ
Փաստաթուղթ
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
20.10.2010
Գործադիր
Գործադիր
Windows XP Professional-ի եւ Windows XP Home Edition-ի լեզվական միջերեսի փաթեթները (ԼՄՓ) տրամադրում են Օգտվողի միջերեսներ նոր տեղայնացվող լեզուների համար։
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
16.09.2008
Փաստաթուղթ
Փաստաթուղթ
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
20.10.2010
Անվտանգության ուղղում
Անվտանգության ուղղում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
04.06.2010
Արդիացում
Արդիացում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
07.12.2009
Անվտանգության ուղղում
Անվտանգության ուղղում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
04.06.2010
Արդիացում
Արդիացում
Windows Internet Explorer 9-ը թույլ է տալիս, որպեսզի ձեր վեբկայքերը փայլեն և աշխատեն ԱՀ-ի սեփական գործադիրների նման:
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
25.05.2011
Արդիացում
Արդիացում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
04.06.2010
Փաստաթուղթ
Փաստաթուղթ
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
22.10.2010
Արդիացում
Արդիացում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
08.12.2009
Արդիացում
Արդիացում
Windows Internet Explorer 9-ը թույլ է տալիս, որպեսզի ձեր վեբկայքերը փայլեն և աշխատեն ԱՀ-ի սեփական գործադիրների նման:
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
25.05.2011
Գործադիր
Գործադիր
Windows 7 Լեզվային միջերեսի փաթեթը (LIP) տրամադրում է Windows 7-ում ամենահաճախ օգտագործվող բաժինների համար մասնակի տեղայնացված Օգտագործողի միջերես:
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
08.12.2010
Անվտանգության ուղղում
Անվտանգության ուղղում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
15.06.2010
Գործադիր
Գործադիր
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
15.12.2010
Անվտանգության ուղղում
Անվտանգության ուղղում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
04.06.2010
Փաստաթուղթ
Փաստաթուղթ
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
15.03.2011
Արդիացում
Արդիացում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
08.01.2010
Գործադիր
Գործադիր
Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Հայերենը տրամադրում է Հայերեն օգտվողի միջերես` Microsoft Office 2007 մի շարք ծրագրերի համար:
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
16.09.2009
Գործադիր
Գործադիր
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
16.05.2011
Անվտանգության ուղղում
Անվտանգության ուղղում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
08.02.2009
Արդիացում
Արդիացում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
09.11.2009
Գործադիր
Գործադիր
Օգտագործել Վահանի հուշակի թարգմանությունը՝ կոճակների, ցանկերի և երկխոսության տուփերի նման ցուցադրման տարրերն այլ լեզվով ցուցադրելու համար:
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
08.07.2011
Փաստաթուղթ
Փաստաթուղթ
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
14.06.2011
Սպասարկման փաթեթ
Սպասարկման փաթեթ
Սպասարկման փաթեթ 3-ը ապահովում է վերջին արդիացումները Microsoft Office Language Interface Pack 2007-ի համար:
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
25.10.2011
Գործադիր
Գործադիր
Օգտագործել Վահանի հուշակի թարգմանությունը՝ կոճակների, ցանկերի և երկխոսության տուփերի նման ցուցադրման տարրերն այլ լեզվով ցուցադրելու համար:
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
14.03.2013
Անվտանգության ուղղում
Անվտանգության ուղղում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
09.11.2009
Գործադիր
Գործադիր
Microsoft Office-ի Ստուգիչ Գործիքները թույլ են տալիս խմբագրել լրացուցիչ լեզուներով:
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
07.01.2013
Գործիք
Գործիք
Windows 8 Լեզվական միջերեսի փաթեթը (LIP) տրամադրում է Windows 8-ում հաճախ օգտագործվող բաժինների մասնակի թարգմանություն:
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
03.12.2012
Գործադիր
Գործադիր
Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Հայերեն-ը տրամադրում է թարգմանված Օգտագործողի միջերես Microsoft Office 2013-ի բազմաթիվ գործադիրների համար:
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
15.03.2013
Գործադիր
Գործադիր
Internet Explorer 10-ն արագ և սահուն է` վեբկայքերին տալով փայլուն իրագործման հնարավորություն, ինչպես ԱՀ-ի սկզբնադիր գործադիրները:
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
25.02.2013
Գործադիր
Գործադիր
Internet Explorer 10-ն արագ և սահուն է` վեբկայքերին տալով փայլուն իրագործման հնարավորություն, ինչպես ԱՀ-ի սկզբնադիր գործադիրները:
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
25.02.2013
Գործադիր
Գործադիր
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
18.04.2014
Անվտանգության ուղղում
Անվտանգության ուղղում
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
04.06.2010
Գործադիր
Գործադիր
Ուշադրությո՜ւն։ Ե՛ւ Vista SP1-ը, ե՛ւ Տառատեսակների փաթեթը պիտի տեղադրվեն Vista LIP փաթեթից առաջ։ Տառատեսակների փաթեթը պարունակում է տառատեսակները արդիացնող կարեւոր տեղեկույթ, որն անհրաժեշտ է ձեր լեզվի ճիշտ արտապատկերման համար։ Տեղադրելու համար SP1-ը կտտացրեք ստորեւ «Տեղադրել SP1-ը»։ Տեղադրելու համար Տառատեսակների...
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
06.10.2008
Արդիացում
Արդիացում
Ներբեռնեք Windows 7-ի համար հանձնարարելի արագ և սահուն զննիչը:
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
06.11.2013
Արդիացում
Արդիացում
Ներբեռնեք Windows 7-ի համար հանձնարարելի արագ և սահուն զննիչը:
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
06.11.2013
Գործիք
Գործիք
Windows 8.1 Լեզվական միջերեսի փաթեթը (LIP) տրամադրում է Windows 8.1-ում հաճախ օգտագործվող բաժինների մասնակի թարգմանություն:
ԱՆՎՃԱՐ
Թողարկման ամսաթիվը՝
12.11.2013
 
Արդյունքներ մեկ էջի համար՝1020304050