2 page Case Study - Posted 4/26/2013
Views: 26
Rate This Evidence:

ISS Facility Services

Platforma Microsoft zajistila společnosti ISS nový finanční analytický systém

Česká pobočka nadnárodní korporace ISS zabývající se službami facility services nasadila nové řešení „ISS Finance“, cílem kterého je poskytování aktuálních komplexních informací v oblasti financí. Řešení na platformě Microsoft přispívá ke zlepšení přehledu o stavu společnosti a analýze hospodářských výsledků. Získané informace společnost ISS využívá pro efektivní řízení a rozhodování. Řešení přispělo velkou měrou především ke zlepšení komunikace mezi finančním oddělením a jednotlivými složkami provozu. Standardní a transparentní formou umožňuje manažerům zakázek kontrolovat dennodenně zaúčtované doklady i míru ziskovosti svěřených zakázek a srovnávat je s nastavenými cíly. Zároveň umožňuje vrcholovému managementu sdílet a kontrolovat obchodní dění na všech úrovních businessu a následně přijímat klíčová rozhodnutí zaměřená na jakýkoliv segment činnosti firmy.

Situace

ISS WORLD Czech Republic (ISS) je nadnárodní korporace, která se specializuje na poskytování služeb v oblasti facility services; především kancelářské podpory, úklidu, cateringu a ostrahy. Své projekty svěřilo do rukou ISS více než 200 000 zákazníků z 50 zemí světa. V České republice je firma ISS přítomna od roku 1996. Dnes pro ISS v České republice pracuje
přes 6500 zaměstnanců, kteří v sedmi regionálních pobočkách zajišťují služby pro více než tisíc zákazníků. Vizí společnosti je neustále vyvíjet a zlepšovat metody, kterou jsou založeny na její mezinárodní zkušenosti, což společnosti umožňuje nabízet zákazníkům maximálně efektivní řešení.

Finanční management společnosti ISS vyžadoval manažerský systém, který bude poskytovat jednak možnosti ad hoc analýz finančních ukazatelů pomocí nástroje Microsoft Office Excel, jednak sadu standardních finančních sestav formou webových reportů.

Společnost ISS se před zavedením nového systému potýkala s těmito problémy:

 • Finanční reporting byl závislý na transakčním ERP system
 • zatěžování relačního databázového serveru a internetové linky (mimo ČR)
 • dlouhé doby generování report
 • Končící podpora stávajícího řešení pro sledování nákladů a výnosů
 • Reporting mohli využívat pouze uživatelé ERP systému Navision
Obchodní cíle

Od hledaného řešení očekávala společnost ISS následující vylepšení:

 • Zrychlení, zjednodušení a sjednocení přístupu k finančním ukazatelům ve společnosti
 • Rozšíření možností finančních analýz pomocí aktualizovatelných dynamických reportů ve známém klientském nástroji Excel
 • Zajištění dostupnosti standardních finančních sestav na podnikovém intranetu
 • Zajištění finančního reportingu také pro běžné uživatele i bez potřeby konektivity na ERP system
 • Informační pokrytí celé historie financí až po současnost
Řešení

Primární funkcí nově nasazeného systému ISS Finance je poskytování širokých analytických možností v doméně finančních informací (standardní a ad hoc reporting z transakcí v účetních knihách a transakcích odběratelů). Toho bylo dosaženo díky automatizovanému získávání, čištění a ukládání dat z podnikového ERP (Microsoft Dynamics NAV CZ 3.70 – finanční modul) do samostatného datového tržiště, které se stalo zdrojem pro multidimenzionální databázi. Tato OLAP technologie v současnosti představuje centralizovaný datový zdroj pro ad hoc reporting v klientském nástroji (Microsoft Office Excel 2007). Sjednocení reportingu v rámci celé české pobočky ISS zajistila sada 8 standardních webových reportů.

Vrstvy analytického systému

Datová vrstva:

 • tvořena 2vrstvým databázovým modelem – Data Staging Area (DSA, dočasné úložiště) a finanční datamart (DM)
 • multidimenzionální (OLAP) databáze čerpá data z datamartu, pomohla implementovat nejen mnoho náročných MDX kalkulací, ale i komplexní systém zabezpečení dat

Aplikační logika:

 • Aplikace Package Builder (.NET Framework 3.5) pro generování primárních balíčků integračních služeb (sloužící pro exkrakci dat z ERP a jejich import do DSA)
 • Další balíčky integračních služeb využívající zejména uložených procedur pro každodenní zpracování datových inkrementů, slowly changing dimensions, čištění transakcí a procesování dat (zpracování mezi DSA a DM)
 • MDX kalkulace a množiny v analytické databázi zajišťující komplexní výpočty za letu
 • Definice webových reportů pomocí SQL/MDX dotazů a Reporting Services Expressions včetně logiky pro zabezpečení přístupu k reportům

Prezentační vrstva:

 • Microsoft Office Excel 2007 jako uživatelský nástroj pro ad hoc reporting aktuálního stavu financí, vytváření vlastních reportů a off-line práci s exportovanými reporty
 • Internet Explorer 6.0/7.0 pro přístup k webovým reportům

Schéma systému ISS Finance

Insert into case study
Obrázek 1: Schéma systému IIS Finance

Platforma řešení
Řešení bylo zpočátku vyvíjeno na SQL Serveru 2005. Vydání nové verze Microsoft SQL Server 2008 se však stalo impulsem k migraci veškeré aplikační logiky na verzi 2008, která proběhla naprosto bezproblémově.

Mezi klíčové charakteristiky platformy Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition, které byly
v řešení pro ISS využity, patří zejména:

 • robustní databázová platforma umožňující práci nad velkým množstvím transakcí
 • rozhraní pro implementaci datamartů
 • správcovská konzole pro implemetaci databázových objektů a testování skriptů, zabezpečení
 • vývojové prostředí pro procesy ETL (Extract-Transformation-Load)
 • rozšířené integrační služby pro vývoj datových pump
 • prostředí pro vývoj OLAP databází
 • analytické služby umožňující rychlé agregované pohledy na ukazatele podle podnikových dimenzí
 • plně kompatibilní s nejpoužívanější sadou kancelářského software
 • jazyk pro dotazování a tvorbu kalkulací a dalších struktur (MDX)
 • komplexní systém zabezpečení dat
 • inovované vývojové prostředí pro tvorbu standardizovaných webových report
 • reportovací služby prezentující data z relační nebo analytické databáze prostřednictvím definovaných webových report
 • ukládání reportů do nejpoužívanějších souborových format
 • mnohem intuitivnější vývojové prostředí než v předchozí verzi
 • zpětná kompatibilita s Microsoft SQL Serverem 2005
 • bezproblémová konverze z projektů nižší verze
 • monitoring aktivity databázového i analytického server
 • parametričnost a otevřenost dalším požadavkům v budoucnosti
Přínosy

Analytický systém ISS Finance umožňuje společnosti komplexně a jednotně vyhodnocovat stav skutečně realizovaných finančních operací podle rozpočtů pomocí centralizovaného datového úložiště. Podařilo se realizovat všechny klíčové požadavky na reporting a analýzy. Mezi přínosy patří také zrychlení generování reportů.

Nové řešení nám jednak spoří čas, který bychom museli věnovat každodenní tvorbě velkého množství reportů, tak zároveň zefektivňuje manažerské rozhodování, což má vliv na produktivitu a ziskovost firmy,“ říká Radek Benda, Business controller společnosti ISS.

Nesmírným přínosem je jeho propojení na excel, kde v krátkém časovém rozpětí umožňuje pomocí běžných excelovských nástrojů připravit jakoukoliv „ad hoc“ analýzu, a doplnit tak potřebné chybějící informace. Co ze své pozice oceňuji nejvíce, je jednotná datová základna s velice přehlednou strukturou,“ dodává Radek Benda.

Další novinkou jsou přidané hodnoty systému v podobě historických pohledů na finanční ukazatele (při změnách odpovědnosti zaměstnanců společnosti za regiony působnosti). Tvorba speciálních podnikových reportů se stala výrazně jednodušší díky možnostem Excelu 2007 a automaticky aktualizované multidimenzionální databázi.

Vzhledem k implementaci komplexního systému zabezpečení v Analysis Services se tento systém mohl zpřístupnit pěti různým typů uživatelských rolí. Fungující řešení je díky platformě Microsoft SQL Server 2008 rychlé, stabilní, parametrické, monitorovatelné a otevřené pro další rozšiřování funkcionality.

Úspora nákladů je nepřímá – projekt jsme nedělali s cílem ušetřit náklady ve finančním oddělení, ale s cílem být včas a přesně informováni o ziskovosti jednotlivých zakázek, a mít tak možnost reagovat na vývoj situace velmi brzy – a pomocí tohoto nástroje očekáváme tak zvýšení ziskovosti zakázek v brzké budoucnosti. Systém rovněž přispívá ke zvýšení motivace jednotlivých manažerů zakázek a propojení variabilní složky platu na dosažené výsledky,“ říká Alois Kohout, CFO společnosti ISS.

*
* Jako pracovník oddělení Business controlling mi řešení ISS Finance umožnilo plně automatizovat tvorbu veškerých podnikových reportů (ad hoc i standardních) za pomoci nástrojů v Microsoft Excel. Nesporným přínosem je i možnost detailních hloubkových analýz na jakékoliv datové úrovni a to ve velice krátkém čase. *

Radek Benda
Business controller společnosti ISS

*

Solution Overview



Organization Size: 6500 employees

Software and Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Visual Studio 2008

Vertical Industries
Other Services

Country/Region
Czech Republic

IT Issue
Enterprise Resource Planning (ERP)

Languages
Czech

Partner(s)
Clever Decision spol. s r. o.

RSS