Internet Explorer

Windows Internet Explorer 9 taakkununga Windows Vista ammalu Windows Server 2008

Asijjirli Uqausinga:
Windows Internet Explorer 9 ajungittiaqtuq qarisaujaqarvit qillitiarunnaqłutik ammalu ingirrattiarunnaqłuni taakkutitunaq qarisaujalirijjutittuqatitut.
 • Qanuittuuninga:

  9.0.7930.16406

  Iniup Atinga:

  IE9-WindowsVista-x86-iuk.exe

  Ulluq Saqqiqtauvinga:

  25/05/2011

  Iniup Angininga:

  17.9 MB

  Knowledge Base-muungajut (KB) Titiraqsimajut: KB982861

   Windows Internet Explorer 9 tunisivaktuq qarisaujarvit ininginnik uuktuutiniglu ajjiqaqtut ingirrattiarunnartigillutiglu qarisaujalirijjutituqatigut tagvuuna sangnginiqartigilluni igalaartitut.
   • Pialajuq: Internet Explorer 9 una tamainnik pilirijaminik pialajuq. Sanasimajuq qanutuinnattiaq atuqtaujunnaqłuni igvit qarisaujatuqangagut tamaunna Windows, Internet Explorer 9 tunisivuq saqijaattiarunnaqłutik ammalu avatiluktaarni saqijaarunnaqtaq pialattiaqtuq sukkalluni ammalu atuqsittiarunnaqłuni uuktutituqarnut ilalisimajunut igvit qarisaujatuqanganut.
   • Salummaqtuq: Internet Explorer aullutivuq qarisaujarvit ininginnik piugilaarijarnik salumattiaqłutik tauttungit ammalu angngigligiaqłuni takunnarvinga unalu igvit qariujaqarvingnut ininganik qilliqsitittisimajuq. Tagvaukautigittaqtut ammalu saqisaraittiaqtut ilaliutivallianinga taakkutigut Windows 7 tunisisimavuq atausiaqługu naqivigillugu isirlugit qarisaujaqarvit uuktutingit ilisimakautigivuq igvit piliriaksaliurvingni.
   • Qaujimattiaqtatit pinirluinianngittut: Internet Explorer qaujimajauttiaqtuq pinirluksimiannginninganik upaqattarniaqługit qarisaujaqarvigijaujut pijjutigillugu piqarmat suraksarainngittunik katingajut sanasimallutik pinirluktaunianngimmat, kikkutuinnarluunganngittuq ammalu pituinnariaqalikautigisuuq nutaaq pilirijjutauliqtuq piqulugutit ukualu ulurianaqtumiitittigunnanngittut ammalu igvit narujjutiit atuqtatit pagvisaktauniaratit.
   • Asimiutanit aulattunnaqsisimajut: Ikajuqsijjutiit taakkununga HTML5 ammalu intunat pituksijjutaa qarisaujaqarvingmut atuqtauvaktuq sanasimaninga atuqtauttiarunnarniarmat saqijaattiarniaqtunut aulautinga tukiaqtuq una taimannattainnaq titirausigittitut taannaugaluarami asiminiktauq qarisaujaqarvingnik, kisianili ingirraninga pialattiaqtuq ammalu tunisivaktuq saqijaattiaqtunik tamaunna igalaakkut ammalu Internet Explorer 9.
 • Qarasaujamut Aturialiit
  Ikajuqsuqtat Aulattijjutit Qarasaujarmut:

  Windows Vista Service Pack 2

    • Windows Vista Service Pack 2
    • Windows Server 2008 Service Pack 2
   • Qarisaujaq/ Aulautingit: Qarisaujaq illirisimajuq 233 migahuts pilirijjutiliqsimajuq aulautilik sangnginiqsaujunnarillunilu (pintiam aulautingit atuqujauvuq)
   • Puigujaikuti: 512migapait
   • Tuqurvia Qarisaujaq Pivitutigininga:
    • Windows Vista ilaqaqtuq Service Pack 2: 70migapait
    • Windows Server 2008 ilaqaqtuq Service Pack 2: 150migapait
   • Saqijaarli: Kapputivinga (800 x 600) ugvalu saqijaattiarniqsautittijunnaqtuq saqitittijjutaa piqaqtuq 256 taqsaksanik kalanik.
   • Qarasaujasiutit isumaqsuutit: Mutim ugvalu intunat pitugutaa; maikulusaa naqittijjutaa, maikulusaa qarisaujarmi atajuq tikkuaqsijjutaa ugvalu naammaktut tikkuaqsijjutiit.
   1. Naqillugu una Qarisaujarmuartirlugu niqitautaa uvaniittuq makpigarmi qarisaujarmuaqtisigiaqpuq.
   2. Imannailiuruk ukua naliatuinnaq:
    • Iliuqasikautigiluni irngiinnaq, naqillugu Matuirli ugvalu Ingirrasitillugu una piliritittijjutinga tagvanga ininganit.
    • Tarraliurlugu qarisaujarmuartirumajait igvit qarisaujanganut iliuqarniarangni maannaunngittuq, naqillugu Jagajjairli ugvalu Jagajjairli una piliritittijjuti uvunga qillajungmut nipiksajangmut.

Piugijaukkajuttut Minatsat

Loading your results, please wait...

Akiqangitut nakminiq qarisauyait maanamuugaliqtautigit

 • Qauyisaqtauyarialik
 • Qarisauyalirijutiit manamuugaliqtautaat
 • Pijitirautit katingayut
 • Attataqsimayuq qarisauyaqnut piquti