កញ្ចប់អ៊ីនធឺហ្វេសភាសា Windows Vista
  Application
  កញ្ចប់ភាសាអ៊ីនធឺហ្វេស (LIP) Windows Vista ផ្តល់អ៊ីនធឺហ្វេសអ្នកប្រើដែលបានកំណត់ទីតាំងតាមតំបន់ដែលបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៃ Windows Vista ។ សូមព្រមាន! Vista SP1 ត្រូវតែតំឡើងមុនតំឡើង Vista LIP ។ ដើម្បីតំឡើង SP1, សូមចុចលើ តំឡើង SP1 ខាងក្រោម ។
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  2010-05-10
  Internet Explorer 11 សម្រាប់ Windows 7
  Update
  ទាញយក​កម្មវិធី​មើលវិប​ដែល​លឿន និង រលូន សម្រាប់ Windows 7។
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  2013-11-06
  Windows Phone 7 Connector (for Mac) Beta - ភាសាខ្មែរ
  Application
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  2010-12-15
  Windows Installer 4.5 Redistributable - ភាសាហូសា (ឡាតាំង)
  Redistributable component
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  2008-06-02
  Windows Phone 7 Connector (for Mac) Welcome Video - ភាសាខ្មែរ
  Document
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  2010-10-20
  Windows Phone 7 Connector (for Mac) Help Documentation - ភាសាខ្មែរ
  Document
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  2010-10-20
  Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB976416) - ភាសាខ្មែរ
  Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  2009-12-07
  Security Update for the 2007 Microsoft Office System (KB976321) - ភាសាខ្មែរ
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  2010-05-10
  Security Update for Microsoft Office SharePoint Server 2007 (KB979445), 64-bit Edition - ភាសាខ្មែរ
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  2010-06-04
  Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB977839) - ភាសាខ្មែរ
  Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  2010-01-08