កញ្ចប់​អ៊ីនធឺហ្វេសភាសារបស់ Windows 7
  Application
  កញ្ចប់​ Interface ​ភសា (LIP) របស់ Windows 7 ផ្ដល់​នូវ​ User Interface ​ដែល​បាន​បកប្រែ​មួយ​ផ្នែក​សម្រាប់​កន្លែង​ដែល​និយមប្រើ​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ Windows 7។
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  19/10/10
  កញ្ចប់​អន្តរភាសា (LIP) សម្រាប់ Windows 8.1
  Tool
  កញ្ចប់​អន្តរមុខ​ភាសា (LIP) សម្រាប់ Windows 8.1​ ផ្តល់​អន្តរមុខ អ្នកប្រើដែលបានបកប្រែ​ដោយផ្នែកៗសម្រាប់​តំបន់​ដែលបានប្រើ Windows 8.1​ យ៉ាងទូលាយ។
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  12/11/13
  កញ្ចប់​អន្តរភាសា (LIP) សម្រាប់ Windows 8
  Tool
  កញ្ចប់​អន្តរមុខ​ភាសា (LIP) សម្រាប់ Windows 8​ ផ្តល់​អន្តរមុខ អ្នកប្រើដែលបានបកប្រែ​ដោយផ្នែកៗសម្រាប់​តំបន់​ដែលបានប្រើ Windows 8​ យ៉ាងទូលាយ។
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  03/12/12
  Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974631) - ភាសាខ្មែរ
  Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  20/07/10
  កញ្ចប់អ៊ីនធឺហ្វេសភាសា Windows Vista
  Application
  កញ្ចប់ភាសាអ៊ីនធឺហ្វេស (LIP) Windows Vista ផ្តល់អ៊ីនធឺហ្វេសអ្នកប្រើដែលបានកំណត់ទីតាំងតាមតំបន់ដែលបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៃ Windows Vista ។ សូមព្រមាន! Vista SP1 ត្រូវតែតំឡើងមុនតំឡើង Vista LIP ។ ដើម្បីតំឡើង SP1, សូមចុចលើ តំឡើង SP1 ខាងក្រោម ។
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  10/05/10
  Internet Explorer 11 សម្រាប់ Windows 7
  Update
  ទាញយក​កម្មវិធី​មើលវិប​ដែល​លឿន និង រលូន សម្រាប់ Windows 7។
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  06/11/13
  Windows Internet Explorer 9 សម្រាប់ Windows Vista និង Windows Server 2008
  Update
  Windows Internet Explorer 9 Windows Internet Explorer 9 ធ្វើ​អោយ​វិប​សាយ​របស់​អ្នក​មាន​ភាព​រស់​រវើក ហើយ​ប្រតិបត្តិការ​ដូច​កម្មវិធី​ដើម​នៅ​លើ PC របស់​អ្នក។
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  25/05/11
  February 2009 Security Release ISO Image - Khmer - Cambodia
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  09/02/09
  Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB975960) - ភាសាខ្មែរ
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  09/11/09
  Security Update for Microsoft Office Visio 2007 (KB982127) - ភាសាខ្មែរ
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ:
  04/06/10