ಪ್ರಕಟಣೆ:
ಜಾರಿ: ಮೇ 1, 2018
Microsoft ಸೇವೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದ
ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ1_YourPrivacy
ಸಾರಾಂಶ

1. ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. Microsoft ಗೌಪ್ಯತೆ ಹೇಳಿಕೆ ("ಗೌಪ್ಯತೆ ಹೇಳಿಕೆ") ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಡೇಟಾದ ("ಡೇಟಾ") ವಿಧಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾನೂನು ನೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಗೌಪ್ಯತೆ ಹೇಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನಗಳು; ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ Microsoft ಗೆ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು; ಮತ್ತು ನೀವು ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವ, ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಹಂಚುವ ಫೈಲ್‌ಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು, ಆಡಿಯೋ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆಲಸಗಳು, ಲೈವ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ("ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ") Microsoft ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅನುಮತಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಮೂಲಕ, ಗೌಪ್ಯತೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು Microsoft ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ2_yourContent
ಸಾರಾಂಶ

2. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಂಚಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೇಮು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

 • a. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಉಳಿಸಬಹುದು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮರು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು, ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಸಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು (ಮತ್ತು HealthVault ನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಬಹುದು) ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೊರೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ, ಅಥವಾ ಹಂಚಿದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ (ಮತ್ತು ಹೊಂದುವಿರಿ) ಎಂಬುದನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದ ಸಂಗ್ರಹ, ಬಳಕೆ, ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. Microsoft ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರಾವುದನ್ನೂ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೇರೆಯವರು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಂಚುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
 • b. ನೀವು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಮತ್ತು Microsoft ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ನೀವು Microsoft ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದ ಬಳಕೆಗೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಪರಿಕರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದ ನಕಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ವರ್ಗಾಯಿಸಲು, ರೀಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಲು, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು, ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಲು ಜಾಗತಿಕವಾದ ಮತ್ತು ರಾಯಧನ-ರಹಿತವಾದ ನಿಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೆ, ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳು ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿವೆ. Microsoft ನ ಜಾಹೀರಾತು ವೈಯಕ್ತೀಕರಣದ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು Microsoft ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆ‌ಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ನಾವು ಇಮೇಲ್, ಚಾಟ್, ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗೌಪ್ಯತೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ3_codeOfConduct
ಸಾರಾಂಶ

3. ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ.

 • a. ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಮೂಲಕ, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ:
  • i. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
  • ii. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೀಡಿಸುವ, ತೊಂದರೆಗೀಡುಮಾಡುವ, ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡುವ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • iii. ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಎಂಬುದು ಅನಗತ್ಯ ಅಥವಾ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಗುಂಪು ಇಮೇಲ್, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು, ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕೋರಿಕೆಗಳು, SMS (ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳು), ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಂದೇಶಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು.
  • iv. ಅನುಚಿತ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಗ್ನತೆ, ಮೃಗೀಯತೆ, ಅಶ್ಲೀಲತೆ, ಅವಮಾನಕರವಾದ ಭಾಷೆ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಹಿಂಸೆ, ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಂಚಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
  • v. ವಂಚನೆಯ, ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ (ಉದಾ. ತಪ್ಪು ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳುವುದು, ಬೇರೊಬ್ಬರಂತೆ ನಟಿಸುವುದು, ಪ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಥವಾ ಶ್ರೇಯಾಂಕ, ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು, ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು) ಅಪಮಾನಕರ ಅಥವಾ ಮಾನಹಾನಿಕರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • vi. ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ.
  • vii. ನಿಮಗೆ, ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯುಂಟು ಮಾಡುವ (ಉದಾ. ವೈರಸ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಟ್ ಮಾಡುವುದು, ವಂಚನೆಯಿಂದ ಹುಡುಕುವುದು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು, ದ್ವೇಷದ ಮಾತನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು) ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಡಿ.
  • viii. ಬೇರೆಯವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಉದಾ. ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯವುಳ್ಳ ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯವುಳ್ಳ ಬೇರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಅನಧಿಕೃತ ಹಂಚುವಿಕೆ, Bing ನಕ್ಷೆಗಳು, ಅಥವಾ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಮರು ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿತರಣೆ).
  • ix. ಬೇರೆಯವರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • x. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
 • b. ಅನುಷ್ಠಾನ. ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ನಾವು, ನಿಮಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು, ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ, ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಸಂವಹನದ (ಇಮೇಲ್, ಫೈಲ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಂದೇಶ ಮುಂತಾದ) ರವಾನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಆರೋಪಿತ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಾಗ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು Microsoft ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಮೂಲಕ ಇಂತಹಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ಪೂರ್ತಿ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • c. Xbox ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ. Xbox Live, Games for Windows Live ಮತ್ತು Microsoft Studios ಆಟಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು Microsoft ಒದಗಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಕುರಿತಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. Xbox ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದರೆ (ಸೆಕ್ಷನ್ 13(a)(i) ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ), ವಿಷಯ ಪರವಾನಗಿಗಳು, Xbox ಸುವರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಸಮಯ, ಮತ್ತು ಆ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ Microsoft ಖಾತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ಗಳ ಮಟ್ಟುಗೋಲೂ ಸೇರಿದಂತೆ, Xbox ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಳಸುವುದುಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಳಸುವುದು4_usingTheServicesSupport
ಸಾರಾಂಶ

4. ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಳಸುವುದು.

 • a. Microsoft ಖಾತೆ. ಸೇವೆಗಳ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ Microsoft ಖಾತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. Microsoft ಖಾತೆಯು ನಿಮಗೆ Microsoft ಮತ್ತು ಕೆಲವು Microsoft ಪಾಲುದಾರರು ಒದಗಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • i. ಖಾತೆ ರಚಿಸುವುದು. ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಗಾಗಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು, ಅಸಮರ್ಪಕ ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸದಿರಲು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಂತಹಾ, ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷವು, ನಿಮಗೊಂದು Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಳಿಸುವಂತಹಾ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷವು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ Microsoft ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಂತಹಾ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ Microsoft ಖಾತೆ ರಚಿಸಿದರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರರು.
  • ii. ಖಾತೆಯ ಬಳಕೆ. ನೀವು Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದರರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಸೇವೆಗಳ ಪಾವತಿಸುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಮ್ಮೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಮುಚ್ಚಿದ Microsoft ಖಾತೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಭಾಗ 4(a)(iv)(2) ನೋಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ Outlook.com ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ OneDrive ಗೆ (ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ) ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ Outlook.com ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ OneDrive ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಗೇಮರ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೆ ಉಳಿಸಲು ಐದು-ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು Xbox ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷವೊಂದು ವಂಚನೆಯಿಂದ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಖಾತೆಯ ದುರ್ಬಳಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ) ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೆ, ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪುನಃ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಮಯದವರೆಗೂ Microsoft ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿರಿಸಬಹುದು. ದುರ್ಬಳಕೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • iii. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳು. ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ವಾಸಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೋ "ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿಗೆ" ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ "ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ"ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಲು ಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆತ್ತವರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪೋಷಕರ ಸಮ್ಮತಿಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವಾಸಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೀರೇ ಅಥವಾ "ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು" ಪಡೆದಿದ್ದೀರೇ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಈ ವಿಭಾಗವು ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೆ, Microsoft ಖಾತೆ ರಚಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಪೋಷಕರನ್ನು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನೀವು Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಹೆತ್ತವರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಪೋಷಕರು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಖಾತೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ತೆರೆದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ರಚಿಸುವುದಿರಲಿ, ಖರೀದಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ, Microsoft ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಬಳಕೆಗೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
  • iv. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು.
   • 1. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278 ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ, ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು 60-ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಮಾನತು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತೇವೆ. 60-ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ಬಳಿಕ, ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿರುವ ವಿಭಾಗ 4(a)(iv)(2) ನೋಡಿ. 60-ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯು ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ.
   • 2. ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೆ (ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ), ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಅಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತೇವೆ (ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮರಳಿಸಲು, ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನಮಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ). ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು Microsoft ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಯಮಿತ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಗಳಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • b. ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಶಾಲೆ ಖಾತೆಗಳು. ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಶಾಲೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ Microsoft ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡೊಮೇನ್‌ನ ಮಾಲೀಕ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಲ್‌ಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾದರೆ ಡೊಮೇನ್‌ನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ Microsoft ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ Microsoft ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸುವುದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ Microsoft ಹೊಂದಿರುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಇಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
 • c. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪಕರಣ/ಡೇಟಾ ಯೋಜನೆಗಳು. ಸೇವೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು, ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಡೇಟಾ/ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಮುಂತಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಉಪಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಉಪಕರಣದ ಪೂರೈಕೆದಾರ(ರ) ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದಾದ ಇಂತಹಾ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದಾರ(ರ) ಜತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • d. ಸೇವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು. ನೀವು ಬಳಸುವ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೇವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ದೃಢೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ, ನಾವು ಸೇವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ SMS (ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶ) ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ) ಮುಖಾಂತರ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸೇವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. SMS ಮೂಲಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು.
 • e. ಬೆಂಬಲ. ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲವು support.microsoft.com ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದ ಹೊರತು, www.microsoft.com/support-service-agreement ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಮುನ್ನೋಟ ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಸೇವೆಗಳು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದವರು ಒದಗಿಸಿದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಾರದು, ಮತ್ತು ಸರಿಹೊಂದುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.
 • f. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳು ರದ್ದುಗೊಂಡರೆ (ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ), ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾನಗಿಯು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಅಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತೇವೆ (ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮರಳಿಸಲು, ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನಮಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ). ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ) ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಗಳಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ಮೂರನೇ-ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದುಮೂರನೇ-ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು5_usingThird-PartyAppsAndServices
ಸಾರಾಂಶ

5. ಮೂರನೇ-ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಸೇವೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ (Microsoft ಅಲ್ಲದ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಥವಾ ಜನರ) ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೇವೆಗಳು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು, ಲಿಂಕ್‌ಗಳು, ವಿಷಯ, ಸಾಮಗ್ರಿ, ಆಟಗಳು, ಕೌಶಲಗಳು, ಏಕೀಕರಣಗಳು, ಬಾಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ("ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು") ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗಳು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು, ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾಗಿವೆ. ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಬಹುದು. Office ಸಂಗ್ರಹ, Xbox ಸಂಗ್ರಹ ಅಥವಾ Windows ಸಂಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಮಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ 13(b) ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ, ಬಳಸುವ, ವಿನಂತಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಮಗಳು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾರವು. ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ Microsoft ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ Microsoft ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ-ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ Microsoft ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿಲ್ಲ.

ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ಸೇವಾ ಲಭ್ಯತೆಸೇವಾ ಲಭ್ಯತೆ6_serviceAvailability
ಸಾರಾಂಶ

6. ಸೇವಾ ಲಭ್ಯತೆ.

 • a. ಸೇವೆಗಳು, ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು, ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಸೀಮಿತ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪುನಃ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂತಹಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಇಂತಹಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗುರುತು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ.
 • b. ಸೇವೆಗಳು ಸದಾಕಾಲ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇರಿಸಲು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ; ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಗಿತ್ಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ Microsoft ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಾಗಿತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು. ನೀವು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು, ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳುಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು, ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
ಸಾರಾಂಶ

7. ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು, ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.

 • a. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನೀವು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ನೀವು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆತ್ತವರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗುವಿನ Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಆತನಿಗೆ ಆಥವಾ ಆಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.
 • b. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಾಫ್‌ಟ್‌ವೇರ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಫ್‌ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‍ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂರಚನಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ನಿಯಮಗಳು ಜತೆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಇಂತಹಾ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಅನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸುವ ಬದ್ಧತೆ Microsoft ಗೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಂ‌ನ ಯಾವ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಂತಹ ಸಿಸ್ಟಂ‌ನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಯನ್ನು Microsoft ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಇಂತಹಾ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿರಲಾರವು. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • c. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೇವೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ನಮಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿ, ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರಕುಗಳು (ವಿಭಾಗ 13(k)) ಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ), ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಮರು-ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರದ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮುನ್ನೋಟ ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
 • d. ಕೆಲವು ಸಂಗೀತ, ಆಟಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (DRM) ನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ, DRM ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು DRM ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರವಾನಗಿಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರವಾನಗಿ8_softwareLicense
ಸಾರಾಂಶ

8. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರವಾನಗಿ. ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ Microsoft ಪರವಾನಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ Microsoft ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ Windows ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು Windows ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಾಗಿ ಇರುವ Microsoft ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳು ಅಧಿವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತವೆ) ಹೊಂದಿರದ ಹೊರತು, ಸೇವೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಒದಗಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. Office ಸಂಗ್ರಹ, Windows ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು Xbox ಸಂಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 13(b)(i) ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

 • a. ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಲಾ ಸಾಧನಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ನಕಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಧನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸೇವೆಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಲ್ಲದ ಬಳಕೆಗೆ ಪೂರ್ವ-ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೇವೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಲಿಪಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೋಡ್‌ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಇಂತಹಾ ಕೋಡ್‌ನ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದವರು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು, Microsoft ಅಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಕೋಡ್‌ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು, ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
 • b. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು Microsoft ನಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗಿರಲಿ, ಸ್ವಾರ್ಜಿತವಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಲೀ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, Microsoft ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪರವಾನಗಿಯು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ:
  • i. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ;
  • ii. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾನೂನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ, ಸೇವೆಗಳ ಬೇರೆ ವಿಧವನ್ನು ನೀವು, ಡೀಅಸೆಂಬಲ್, ಡೀಕಂಪೈಲ್, ಡೀಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಹ್ಯಾಕ್, ಅನುಸರಣೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಕೆ, ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ;
  • iii. ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವಂತಿಲ್ಲ;
  • iv. Microsoft ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡದ ಹೊರತು, ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ, ನಕಲು, ಬಾಡಿಗೆ, ಲೀಸ್, ಮಾರಾಟ, ರಫ್ತು, ಆಮದು, ವಿತರಣೆ, ಅಥವಾ ಕಡ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ;
  • v. ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಥವಾ ಬಳಸಲು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರವಾನಗಿಗಳು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ;
  • vi. ಬೇರೆಯವರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಡಚಣೆಯಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ, ಡೇಟಾ, ಖಾತೆ, ಅಥವಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ;
  • vii. ಅನಧಿಕೃತ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ Microsoft-ದೃಢೀಕೃತ ಸಾಧನವನ್ನು (ಉದಾ., Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface, ಇತ್ಯಾದಿ) ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳು9_paymentTerms
ಸಾರಾಂಶ

9. ಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳು. ನೀವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಗೆ ಈ ಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ.

 • a. ಶುಲ್ಕಗಳು. ಸೇವೆಗಳ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕವು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ದರವು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸದ ಹೊರತು, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಫೈಸಲಾತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. Skype ಪಾವತಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಎಲ್ಲ ಶುಲ್ಕಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹಾ ತೆರಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿವಾಸ ವಿಳಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ Skype ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಳಾಸವು ನವೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. Skype ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನು ಬೇರೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿರದ ಹೊರತು, ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯು ನೋಂದಣಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ, ಪೂರ್ಣ ಪಾವತಿಯು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪಾವತಿಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆಯ ಅಮಾನತು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಥವಾ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಮಗೆ ತಡೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಶುಲ್ಕಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಕೆಲವು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿದಾಗ ಅಂತಹ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
 • b. ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಖಾತೆ. ಸೇವೆಗಾಗಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು, ಆ ಸೇವೆಗೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗುವಾಗ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. Microsoft ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು Skype ವಿಷಯದಲ್ಲಿ https://skype.com/go/myaccount ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪಾವತಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ನೀಡಿದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು Microsoft ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ ವಿವರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಒಪ್ಪುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಖಾತೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಖಾತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಖಾತೆಗೆ ನಾವು ವಿಧಿಸುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
 • c. ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್. Microsoft ಗೆ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು (i) ನೀವು ಒದಗಿಸಿದ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹಾಗೂ ನೀವು ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿಯು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೀರಿ; (ii) ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು Microsoft ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತೀರಿ; ಮತ್ತು (iii) ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಲು ಆರಿಸುವ ಅಥವಾ ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು Microsoft ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ (a) ಮುಂಗಡವಾಗಿ; (b) ಖರೀದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ; (c) ಖರೀದಿಯ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ; ಅಥವಾ (d) ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಅನುಮೋದಿಸಿದಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಶುಲ್ಕದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ದ ಹಿಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವಧಿಗಳ ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
 • d. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪಾವತಿಗಳು. ನೀವು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ (ಉದಾ. ಮಾಸಿಕ, ಪ್ರತೀ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ), ನೀವು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿರುವ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಸೇವೆಯ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಥವಾ Microsoft ನಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ, ನೀವು ಆರಿಸಿದ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ Microsoft ಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಅಂತಹ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡೆಬಿಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಯೋಜಿತ ಖಾತೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರಡುಗಳಾಗಿ (ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ) ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಯೋಜಿತ ಖಾತೆಗೆ ಶುಲ್ಕಗಳಾಗಿ (ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ) (ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, "ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾವತಿಗಳು") ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ನೀವು Microsoft ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಯು ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗದೆ ವಾಪಸಾದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ವಹಿವಾಟು ತಿರಸ್ಕೃತವಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಐಟಂ ಮರಳಿಸುವ, ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿಧಿಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾವತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು, Microsoft ಅಥವಾ ಅದರ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
 • e. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನವೀಕರಣ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವೆಯ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನವೀಕರಣ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳು ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಇತರ ಸಮಂಜಸವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 9(k) ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದ ಹೊರತು, ನವೀಕರಣದ ಅವಧಿಗೆ ಅಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೇವೆಗಳ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆರಿಸಿದ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವು, ನವೀಕರಣದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರ ಒದಗಿಸಿರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನವೀಕರಣ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲೇ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು.
 • f. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳು. Microsoft ನಿಮಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟನ್ನು Microsoft ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಿಸಬಹುದು. Skype ಗಾಗಿ, www.skype.com ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಒದಗಿಸುವ ಏಕೈಕ ಬಿಲ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ 90 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಶುಲ್ಕದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನಿನಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನೀವು ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಗುವ ನಷ್ಟದ ಕ್ಲೇಮುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ದೋಷವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Microsoft ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದೋಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಆ ದೋಷವನ್ನು 90 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ನೀತಿಯು ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
 • g. ಮರುಪಾವತಿ ನೀತಿ. ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಿರುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಖರೀದಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಾಗೂ ಮರು-ಪಾವತಿರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. Microsoft ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹಾ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು 90 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನಿನಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೊರತು, 90 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮರುಪಾವತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮರುಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಇಂತಹಾ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮರುಪಾವತಿ ನೀತಿಯು ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ವಿಷಯ ಭೇಟಿಕೊಡಿ. ನೀವು ತೈವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ, ತೈವಾನ್‌ನ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದಾಗ ಅಮೂರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಆನ್-ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
 • h. ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು. ನೀವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣ ಸಹಿತ ಅಥವಾ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ, ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸೇವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮರುಪಾವತಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಲು Microsoft ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ. Skype ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಿಂತೆಗೆತದ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಸೇವೆಗಳನ್ನು (i) ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು; (ii) ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ನೀವು ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರಬಹುದು; (iii) ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಖಾತೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ನೀವು ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರಬಹುದು; ಮತ್ತು (iv) ನೀವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಅಥವಾ, ನೀವು ತೈವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, (v) ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿಯ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಶುಲ್ಕದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಪುನಃ ನೋಡಬೇಕು. ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ನಾವು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • i. ಪ್ರಯೋಗ-ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಗ-ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಹೊರತಾಗಿ, ಹೊಸ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಸೇವೆ(ಗಳ)ನ್ನು ಪ್ರಯೋಗದ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಯೋಗ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಸೇವೆ(ಗಳ)ನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸೇವೆ(ಗಳಿ)ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
 • j. ಮಾರಾಟ ಉತ್ತೇಜನದ ಕೊಡುಗೆಗಳು. ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಪ್ರಯೋಗ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು Microsoft ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೊಡುಗೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು Microsoft ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ (ತನ್ನ ಸಕಾರಣದ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ) ಇಂತಹ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ (ಸಾಮಾನ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ) ಹಕ್ಕನ್ನು Microsoft ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • k. ದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳ ದರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದರ ಬದಲಾವಣೆಯ 15 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಇತರ ಸಮಂಜಸವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ದರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ದರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕೊಡುಗೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ದರ ಇದ್ದರೆ, ಆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಆ ದರವು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
 • l. ನಿಮಗೆ ಪಾವತಿಗಳು. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಆ ಪಾವತಿಯು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಲು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಈ ಪಾವತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪಾವತಿಯೊಂದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ವಾಪಾಸು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆಯೇ ಪಾವತಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
 • m. ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು. ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು (Skype ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದು Microsoft ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. Skype ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯು Skype ನ ಸಹಾಯ ಪುಟ ದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
 • n. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ. ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅರ್ಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ, ನೇರ ಡೆಬಿಟ್ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಖಾತೆಗಳು (ಉದಾ: ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್("ACH") ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೂಲದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ, ಏಕ ಯೂರೋ ಪಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ("SEPA") ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ "iDEAL") ಸೇರಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ (ಉದಾ SEPA ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ "ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್") ಒಂದು ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ ನಿಯಮಗಳೂ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿ (ನಿಮ್ಮ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸೇವೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೆಬಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು (ಮತ್ತು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ಮರುಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ), ನೀವು Microsoft ಗೆ (ಅಥವಾ ಅದರ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ) ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಡೆಬಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ತನಕ ಈ ಅಧಿಕಾರವು ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ದೋಷದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವುದಾದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ವಿಭಾಗ 4(e) ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಮೋಸದ, ತಪ್ಪಾದ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಹ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾನೂನಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾನೂನಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
ಸಾರಾಂಶ

10. ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾನೂನಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ. ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕ Skype-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಸೇವೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಗಾಗಿ, ನೀವು "Microsoft" ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೂ ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ "Microsoft" ಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಅರ್ಥ Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg ಆಗಿದೆ. ಉಚಿತ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕೀಯ Skype-ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಕಾನೂನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿನ ಕ್ಲೇಮುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು, ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ಕಾನೂನಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಕ್ಲೇಮುಗಳು (ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ಸ್ಫರ್ಧೆ, ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಕ್ಲೇಮುಗಳು) ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. Skype ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ Skype ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕೀಯ Skype-ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ, ನೀವು Microsoft ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ, ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ, ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಕಾನೂನು, ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವು ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ:

 • a. ಕೆನಡಾ. ನೀವು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ (ಅಥವಾ, ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಳವು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ) ನೀವು Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಅವುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿನ ಕ್ಲೇಮುಗಳು, ಮತ್ತು ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಕ್ಲೇಮುಗಳು (ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅನ್ಯಾಯಯುತ ಸ್ಫರ್ಧೆ, ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಕ್ಲೇಮುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ (ಅಥವಾ, ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಳದ) ಕಾನೂನುಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಒಂಟಾರಿಯೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದಂತೆ ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೇವೆ.
 • b. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಹೊರಗಿರುವ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ. ನೀವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಹೊರಗಿರುವ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ (ಅಥವಾ, ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಳವು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ) ನೀವು Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿನ ಕ್ಲೇಮುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಕಾನೂನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಕ್ಲೇಮುಗಳು (ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ಸ್ಫರ್ಧೆ, ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಕ್ಲೇಮುಗಳು) ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
 • c. ಮಧ್ಯ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕಾ. ನೀವು ಮಧ್ಯ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ (ಅಥವಾ, ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಳವು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ), ಮತ್ತು ನೀವು ಸೇವೆಗಳ (Bing ಮತ್ತು MSN ಮುಂತಾದ) ಉಚಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸೇವೆಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಕಾನೂನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿನ ಕ್ಲೇಮುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಕ್ಲೇಮುಗಳು (ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ಸ್ಫರ್ಧೆ, ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಕ್ಲೇಮುಗಳು) ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದಂತೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ.
 • d. ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಹೊರತಾಗಿ, ಏಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಸಿಫಿಕ್. ನೀವು ಏಷ್ಯಾ (ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್, ದಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ ಅಥವಾ ತೈವಾನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆ (ಅಥವಾ ನೀವೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ) ಮತ್ತು ನೀವು ಸೇವೆಗಳ ಉಚಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು (Bing ಮತ್ತು MSN ಮುಂತಾದವು) ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸೇವೆಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಸಿಂಗಾಪೂರ್ ಅಥವಾ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ Outlook.com ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವಿರಾದರೆ, ನೀವು Microsoft Regional Sales Corp. (ಇದು ನೆವೆಡಾ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಶಾಖೆಗಳು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಳವು 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968 ನಲ್ಲಿದೆ) ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ; ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಬಂಧವಾಗಿ ನೀವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆ (ಅಥವಾ ನೀವೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ), Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆ (ಅಥವಾ ನೀವೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ), ನೀವು Microsoft New Zealand Limited, Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 New Zealand ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಕಾನೂನುಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿನ ಕ್ಲೇಮುಗಳ ಅರ್ಥವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಕ್ಲೇಮುಗಳು (ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ಸ್ಫರ್ಧೆ, ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಕ್ಲೇಮುಗಳು) ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ Skype ಜತೆಗಿನ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಮಾನ್ಯತೆ, ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವು, ಈ ವಿಧಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಗಾಪುರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (SIAC) ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯು SIACಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೇಮಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಭಾಷೆಯು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರ ನಿರ್ಣಯವು ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು, ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
 • e. ಜಪಾನ್. ನೀವು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ (ಅಥವಾ, ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಳವು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ), ಮತ್ತು ನೀವು ಸೇವೆಗಳ (Bing ಮತ್ತು MSN ಮುಂತಾದ) ಉಚಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸೇವೆಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು, ಜಪಾನ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಟೋಕಿಯೋ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೂಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದಂತೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ.
 • f. ಕೊರಿಯಾ ಗಣರಾಜ್ಯ. ನೀವು ಕೊರಿಯಾ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ (ಅಥವಾ, ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಳವು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ), ಮತ್ತು ನೀವು ಸೇವೆಗಳ (Bing ಮತ್ತು MSN ಮುಂತಾದ) ಉಚಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸೇವೆಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150 ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು, ಕೊರಿಯಾ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಿಯೋಲ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೂಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದಂತೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ.
 • g. ತೈವಾನ್. ನೀವು ತೈವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ (ಅಥವಾ, ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಳವು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ), ಮತ್ತು ನೀವು ಸೇವೆಗಳ (Bing ಮತ್ತು MSN ಮುಂತಾದ) ಉಚಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸೇವೆಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು Microsoft Taiwan Corp., 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳು, ತೈವಾನ್ ಕಾನೂನಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ Microsoft Taiwan Corp. ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ R.O.C. ಒದಗಿಸಿದ ವೆಬ್‌ಸೈಟನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ತೈವಾನ್ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೆಂದು ಮೊದಲ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿ ತೈಪೈ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು, ನಾವು ಮತ್ತು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದಂತೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುತ್ತೇವೆ.

ಈ ನಿಯಮಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬೇರೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರವಿರುವ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕು ನೀಡುವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ, ವಿಭಾಗ 10ರಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಅನುಮತಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ವಾರಂಟಿಗಳುವಾರಂಟಿಗಳು12_Warranties
ಸಾರಾಂಶ

11. ವಾರಂಟಿಗಳು.

 • a. MICROSOFT, ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮರುಮಾರಾಟಗಾರರು, ವಿತರಕರು, ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಥವಾ ಸೂಚಿತ, ಯಾವುದೇ ವಾರಂಟಿಗಳನ್ನು, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಯ ರಿಸ್ಕ್‌ಗೆ ನೀವೇ ಹೊಣೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು "ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದಂತೆಯೇ" ಆಧಾರದಲ್ಲಿ "ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ" ಮತ್ತು "ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ" ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೇವೆಗಳ ನಿಖರತೆ ಅಥವಾ ಸಕಾಲಿಕತೆಗೆ MICROSOFT ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದು ಕೂಡ, ಅವುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಾದರೆ, ಆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ದೂರಸಂವಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ದೋಷ-ರಹಿತವೇನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾಗಿತ್ಯದ ಅವಧಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸೇವೆಗಳು ಅಡಚಣೆರಹಿತ, ಸಕಾಲಿಕ, ಸುರಕ್ಷಿತ, ಅಥವಾ ದೋಷ-ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ನಷ್ಟವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಾಗಲೀ, ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತೆಯೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್‍ವರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
 • b. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಾತ್ಮಕತೆ, ಸಮಾಧಾನಕರ ಗುಣಮಟ್ಟ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಮಾನವ ಕೆಲಸದಂತಹಾ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘಿಸದಿರುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿತ ವಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.
 • c. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ: ನಮ್ಮ ಸರಕುಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗ್ರಾಹಕ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಲಾಗದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಕಾರಣವಾದ, ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿರುವ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಲು ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಸರಕುಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಮತ್ತು ಈ ವೈಫಲ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸರಕುಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
 • d. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗ್ರಾಹಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮಿತಿಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮಿತಿ13_limitationOfLiability
ಸಾರಾಂಶ

12. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮಿತಿ.

 • a. ಹಾನಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರಗಳಿದ್ದರೆ (ಈ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ), ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು ಅನುಮತಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದವರೆಗೆ, Microsoft ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮರುಮಾರಾಟಗಾರರು, ವಿತರಕರು, ಮೂರನೇ-ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ನೇರ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವು, ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಸಂಭವಿಸಿದ ತಿಂಗಳಿಗಾಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಮೊತ್ತದವರೆಗೆ (ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದರೆ USD$10.00 ವರೆಗೆ) ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ.
 • b. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು ಅನುಮತಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದವರೆಗೆ, ಯಾವುದೇ (i) ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗಳು; (ii) ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭದ ನಷ್ಟ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ); (iii) ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದ ನಷ್ಟ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ); (iv) ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗಳು; (v) ವಿಶೇಷ, ಪರೋಕ್ಷ, ಘಟನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಾರೂಪದ ನಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗಳು; ಮತ್ತು (vi) ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, 12(a) ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ನೇರ ನಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗದು. ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಹಾರವು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದಾದರೆ, ಈ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರತುಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾನೂನಿನಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳು, ಸೇವೆಗಳು, ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೇಮುಗಳಿಗೆ ಈ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರತುಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.
 • c. ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬವು Microsoft ನ ಸಕಾರಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ (ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದಗಳು, ದೈವ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ, ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಹಾನಿ, ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು ಅಥವಾ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವಿಕೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ) ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದಾದರೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಈ ನಿಯಮಗಳಡಿಯ ತನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ, Microsoft ಜವಾಬ್ದಾರವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ. ಇಂತಹಾ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು Microsoft ಕಂಕಣಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ಸೇವಾ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳುಸೇವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು14_service-SpecificTerms
ಸಾರಾಂಶ

13. ಸೇವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು. ವಿಭಾಗ 13ರ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುವ ಸೇವಾ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಘರ್ಷವಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವಾ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ಅಧಿವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
Xbox Live ಮತ್ತು Microsoft Studios ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳುXbox Live ಮತ್ತು Microsoft Studios ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು14a_XboxLive
ಸಾರಾಂಶ
 • a. Xbox Live ಮತ್ತು Microsoft Studios ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು.
  • i. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಬಳಕೆ. Xbox Live, Games for Windows Live ಮತ್ತು Microsoft Studios ಆಟಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು Microsoft ಒದಗಿಸುವ ವಿಷಯವು (ಸಮಗ್ರವಾಗಿ, "Xbox ಸೇವೆಗಳು") ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ.
  • ii. Xbox ಸೇವೆಗಳು. ನೀವು Xbox ಲೈವ್‌ಗೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ Xbox ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು Microsoft ತಮ್ಮ ಗೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವಂತಾಗಲು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತಾಗಲು ನಿಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮ್‌ಗಳ ಮತ್ತು Xbox ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. Microsoft-ಅಲ್ಲದ ಸೇವೆಯ ಅಕೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೂರನೇ-ಪಕ್ಷದ ಅನ್ವಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ Microsoft-ಅಲ್ಲದ ಗೇಮ್ ಪಬ್ಲಿಶರ್) ನೀವು ನಿಮ್ಮ Microsoft Xbox ಸೇವೆಗಳ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು: (a) Microsoft ಗೌಪ್ಯತೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯನಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Microsoft-ಅಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ Microsoft ಸೀಮಿತ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು (ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಗೇಮರ್‌ಟ್ಯಾಗ್, ಗೇಮರ್‌ಸ್ಕೋರ್, ಗೇಮ್ ಸ್ಕೋರ್, ಗೇಮ್ ಇತಿಹಾಸ, ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ), (b) ನಿಮ್ಮ Xbox ಗೌಪ್ಯತಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಆ Microsoft-ಅಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಿರುವಾಗ Microsoft-ಅಲ್ಲದ ಪಕ್ಷವು ಕೂಡಾ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಇನ್‌-ಗೇಮ್ ಸಂವಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಪ್ಪುವಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ Xbox ಗೌಪ್ಯತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಗೇಮರ್‌ಟ್ಯಾಗ್, ಗೇಮರ್‌ಪಿಕ್, ಮೊಟ್ಟೊ, ಅವತಾರ್, ಗೇಮ್‍ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೀವು ಅನುಮತಿಸುವ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆಡಿದ ಆಟಗಳನ್ನು Microsoft ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
  • iii. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ. Xbox ಸೇವೆಗಳ ಸಮುದಾಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಯಾವುದೇ Xbox ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಗೇಮರ್‌ಟ್ಯಾಗ್, ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ, ಅಥವಾ ಅವತಾರವನ್ನು ಬಳಸುವ, ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ, ಮರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ, ವಿತರಿಸುವ, ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಒಂದು ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀವು Microsoft, ಅದರ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ ಪರವಾನಗಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ.
  • iv. ಆಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. ಕೆಲವು ಆಟಗಳು ಆಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳು Microsoft ನ ಅಧಿಕೃತ ವಕ್ತಾರರಲ್ಲ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು Microsoft ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ.
  • v. Xbox ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು. ನೀವು Xbox Live ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ Xbox Live ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ವರದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
  • vi. ಆಟದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಗೋಚರ ಸರಕುಗಳು. ನೀವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ನೀವು "ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿಗೆ" ತಲುಪಿದ್ದರೆ Microsoft ನಿಂದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಹಣಕಾಸು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಅಗೋಚರ, ಆಟದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು (ಚಿನ್ನ, ನಾಣ್ಯ ಅಥವಾ ಅಂಕಗಳ ರೀತಿ) ಸೇವೆಗಳು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಹಣಕಾಸು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಆಟದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ Microsoft ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಅಗೋಚರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಟಂಗಳು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವೆಗಳು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಟದ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಅಗೋಚರ ಸರಕುಗಳನ್ನು Microsoft ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಹಣಕಾಸು ಉಪಕರಣಗಳು, ಸರಕುಗಳು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಐಟಂಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ರೀಡೀಮ್ ಮಾಡಲಾಗದು. ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸೀಮಿತ, ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗದ, ಉಪ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗದ ಆಟದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸರಕುಗಳ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ, ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಇಂತಹಾ ಆಟದ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Microsoft ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು, ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
  • vii. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ಗಳು. Xbox ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುವ ವಿಷಯಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಅನಧಿಕೃತ Xbox ಗೇಮ್‌ಗಳು ಅಥವಾ Xbox ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ Xbox ಕನ್ಸೋಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬಾಹ್ಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, Xbox ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ Xbox ಕನ್ಸೋಲ್ ಸಾಫ್‌ಟ್‌ವೇರ್‌ನ ಅಥವಾ Xbox ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್‌ಟ್‌ವೇರ್‌ನ ನಿಮ್ಮ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ Xbox ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಥವಾ Xbox ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್‌ಟ್‌ವೇರ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸಂರಚನಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
  • viii. ಗೇಮರ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ವಾಯಿದೆಅಂತ್ಯ. ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು Xbox ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೇಮರ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಗೇಮರ್‌‍ಟ್ಯಾಗ್ ಇತರರ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು.
  • ix. Arena. Arena ಒಂದು Xbox ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ Microsoft ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವೀಡಿಯೊಗೇಮ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ("ಸ್ಪರ್ಧೆ"), ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. Arena ವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸುವುದು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಆಯೋಜಕರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಗಳು, ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ("ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಗಳು") ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅರ್ಹತೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅಸಿಂಧುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು (ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ದಂಡ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಸಮಂಜಸವೆಂದು Microsoft (ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ) ಪರಿಗಣಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಗತ್ಯವು ನಿಮಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು Microsoft ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತದೆ.
  • x. ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‍ ಅನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿದ್ದುವುದು. Xbox ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ, ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿ ಅಥವಾ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋಸ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ತಿದ್ದುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಅಂತಹ ಅನಧಿಕೃತ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು Xbox ಅಪ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‍ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನ್‌ಫಿಗರೇಶನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಧಿಕೃತ Xbox ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ, ಅಥವಾ ಮೋಸ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ತಿದ್ದುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್‍ಟ್‌ವೇರ್‍‌ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
  • xi. Mixer.
   • 1. Mixer ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು Microsoft ಖಾತೆಗಳು. ನೀವು Mixer ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ Mixer ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಯು https://mixer.com/about/tos ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ Mixer ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು Microsoft ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ Mixer ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಯು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ಸಹ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
   • 2. Mixer ನಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ. "Mixer ನಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ" ಎಂದರೆ - ಲೈವ್ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ಗಳು (ಮತ್ತು ಅವು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ, ಆಡಿಯೋವಿಶುವಲ್ ವಿಷಯ ಇತ್ಯಾದಿ); ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರುಗಳು, ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು, ಸೇವಾ ಗುರುತುಗಳು, ಟ್ರೇಡ್ ಹೆಸರುಗಳು, ಲೋಗೋಗಳು, ಅಥವಾ ಮೂಲದ ಗುರುತು; ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ಎಮೋಟಿಕಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು Mixer ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬಾಟ್-ಉತ್ಪಾದಿತ ವಿಷಯವೂ ಸೇರಿದಂತೆ); ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, Mixer ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬರು ರಚಿಸುವ ವಿಷಯ. Microsoft ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ, ಯಾರಾದರೂ, Mixer ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ರೂಪದ, ಸ್ವರೂಪದ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಥವಾ ಈಗ ತಿಳಿದಿರುವ ಅಥವಾ ನಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಬಳಸಬಹುದು, ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು, ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು, ವಿತರಿಸಬಹುದು, ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು, ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅನ್ಯಥಾ ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
   • 3. Mixer ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿ. Mixer ಗೆ Microsoft ನ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
   • 4. Mixer ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು.
    • a. ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು. Mixer ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಮತ್ತು, ನೀವು ವಾಸಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಓರ್ವ ಪೋಷಕ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಪಾಲಕರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೀರಿ.
    • b. ಅನಾಮಧೇಯ ಮತ್ತು ಅನಾಮಧೇಯವಲ್ಲದ ಬಳಕೆ. ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ನೀವು Mixer ಅನ್ನು ಅನಾಮಧೇಯರಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಅನ್ಯಥಾ, ನೀವೊಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು, ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ Mixer ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.
    • c. ಅನಾಮಧೇಯವಲ್ಲದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಖಾತೆಗಳು. Mixer ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನಾಮಧೇಯವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ನೀವು Microsoft ಖಾತೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ Mixer ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ Mixer ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು Mixer ಖಾತೆಯನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ Mixer ಅಲಿಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 5-ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಮ್ಮೆ Mixer ಸೇವೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ.
   • 5. ಸೇವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು. Mixer ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ವಿಷಯವೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೇವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ Mixer ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಮೇಲ್‌ಗೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ Microsoft ಖಾತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ.
   • 6. ಬೆಂಬಲ. Mixer ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲವು mixer.com/contact ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ಸಂಗ್ರಹಸಂಗ್ರಹ14b_Store
ಸಾರಾಂಶ
 • b. ಸಂಗ್ರಹ. "ಸಂಗ್ರಹ" ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ("ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್" ಪದವು ಆಟಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಲು, ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು, ಖರೀದಿಸಲು, ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಒಂದು ಸೇವೆ. Office ಸಂಗ್ರಹ, Windows ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು Xbox ಸಂಗ್ರಹ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. Office ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access ಮತ್ತು Project (2013 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ನಂತರದವು) ಗಾಗಿ ಇರುವ ಅಪ್ಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ Office ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅನುಭವವನ್ನು "Office ಸಂಗ್ರಹ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್, PC ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮುಂತಾದ Windows ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು, ಅಥವಾ Windows ಸಂಗ್ರಹ ಎಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವವನ್ನು "Windows ಸಂಗ್ರಹ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. Xbox One ಮತ್ತು Xbox 360 ಕನ್ಸೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು, ಅಥವಾ Xbox ಸಂಗ್ರಹ ಎಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವವನ್ನು "Xbox ಸಂಗ್ರಹ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • i. ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳು. ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಪ್ರಕಾಶಕರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದ ಹೊರತು, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳು ("SALT") ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾಶಕರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ಇದು Windows ಸಂಗ್ರಹ ಅಥವಾ Xbox ಸಂಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದರ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ, ಈ ನಿಯಮಗಳು Microsoft ಸೇವೆಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ 5 ನೇ ವಿಭಾಗವೂ ಸಹ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. Office ಸಂಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು SALT ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
  • ii. ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು. ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ Microsoft ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಗ್ರಹದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು Office ಸಂಗ್ರಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿರಲಾರದು.
  • iii. ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು. ನೀವು ಸ್ಟೋರ್‍‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಅಥವಾ ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರಕಿನ ಪ್ರಕಾಶಕರ ವಿಷಯವಿರುವ ಇಮೇಲ್ ಒಂದನ್ನು ನೀವು Microsoft ನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಇಮೇಲ್ Microsoft ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ; ನೀವು ಸ್ಟೋರ್‍ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಅಥವಾ ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರಕುಗಳ ಪ್ರಕಾಶಕರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹಂಚುವುದಿಲ್ಲ.
  • iv. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಸಂಭವನೀಯ ಗಾಯ, ಅಸೌಖ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ತ್ರಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೇಮ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ನೋವು ಅಥವಾ ದಣಿವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ನೀವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಸೌಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ವಿರಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸೌಖ್ಯತೆಯು ವಾಕರಿಕೆ, ಚಲನೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ತಲೆಸುತ್ತುವಿಕೆ, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ, ತಲೆನೋವು, ಆಯಾಸ, ಕಣ್ಣಿನ ಆಯಾಸ, ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಶುಷ್ಕತೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಬಹುದು. ಜಾರಿಬೀಳುವ ಅಪಾಯಗಳು, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು, ತಗ್ಗಾದ ಛಾವಣಿಗಳು, ಹಾನಿಗೀಡಾಗಬಲ್ಲ ನಾಜೂಕು ಅಥವಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಳಕಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಾಕೃತಿಗಳಂತಹಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸೆಳೆತದ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೆಳೆತದ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸೆಳೆತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲ, ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ. ರೋಗಚಿಹ್ನೆಗಳೆಂದರೆ ತಲೆಸುತ್ತುವಿಕೆ, ದೃಷ್ಟಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಸೆಳೆತ, ಎಳೆತ ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳ ಅದುರುವಿಕೆ, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ, ಗೊಂದಲ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವಿಕೆ, ಅಥವಾ ನಡುಕ ಮುಂತಾದವು. ಇಂತಹಾ ಯಾವುದೇ ರೋಗಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಸೆಳೆತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಗಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲೇ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ರೋಗ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕು.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
Microsoft ಕುಟುಂಬ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳುMicrosoft ಕುಟುಂಬ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು14c_MicrosoftFamily
ಸಾರಾಂಶ
 • c. Microsoft ಕುಟುಂಬ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು, ಅಪ್ಲಿಗಳು, ಆಟಗಳು, ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಸರಿ ಎಂಬ ಕುರಿತಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲು Microsoft ಕುಟುಂಬ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪೋಷಕರು https://account.microsoft.com/family ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ (ಅಥವಾ ತಮ್ಮ Windows ಸಾಧನ ಅಥವಾ Xbox ಕನ್ಸೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ) "ಕುಟುಂಬ" ವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪೋಷಕರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ, ಹೀಗಾಗಿ "ಕುಟುಂಬ"ವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಸೇರಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೀವು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅನಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ಗುಂಪು ಸಂದೇಶಕಳುಹಿಸುವಿಕೆಗುಂಪು ಸಂದೇಶಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ14d_GroupMessaging
ಸಾರಾಂಶ
 • d. ಗುಂಪು ಸಂದೇಶಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ. ವಿವಿಧ Microsoft ಸೇವೆಗಳು ವಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಎಸ್ ("ಸಂದೇಶಗಳು") ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು/ಅಥವಾ Microsoft ಮತ್ತು Microsoft-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು Microsoft ಮತ್ತು Microsoft-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲು ನೀವು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹಾಗು MICROSOFT ಮತ್ತು MICROSOFT-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಡಳಿತ ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಿರಿ. "ಆಡಳಿತ ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳು" ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ Microsoft ಸೇವಾ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು "ಸ್ವಾಗತ ಸಂದೇಶ" ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು Microsoft ಅಥವಾ Microsoft-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೆಳಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ ಎಂದು ನೀವು ಒಪ್ಪುವಿರಿ. ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನೀವು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಗುಂಪಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ನೀವು ಒಪ್ಪುವಿರಿ. US- ಮೂಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದಾಗ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂದೇಶ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯಳ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶ ಶುಲ್ಕಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಆ ಸದಸ್ಯ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲು ನೀವು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಹಾಗು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀವು ಒದಗಿಸುವಿರಿ.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
Skype ಮತ್ತು GroupMeSkype ಮತ್ತು GroupMe14e_Skype
ಸಾರಾಂಶ
 • e. Skype ಮತ್ತು GroupMe.
  • i. ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೂರವಾಣಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು Skype ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು Skype ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. Skype ನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಉತ್ತರದಾಯಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ("ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು") ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಕಾನೂನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ: (i) ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಒದಗಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ (ಮೊಬೈಲ್) ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮತ್ತು (ii) ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ದೂರವಾಣಿ ಸೇವೆಗೆ Skype ಬದಲಿ ಅಲ್ಲ.
  • ii. API ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಜತೆಗೆ Skype ಬಳಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ, ನೀವು https://www.skype.com/go/legal.broadcast ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ TOS ಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು Skype ತೋರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ("API") ಬಳಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ, www.skype.com/go/legal ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • iii. ನ್ಯಾಯಯುತ ಬಳಕೆ ನೀತಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ Skype ಬಳಕೆಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬಳಕೆ ನೀತಿಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು. ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳ ವಿಧ, ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಮಿತಿ ಹೇರಬಹುದಾದ ಈ ನೀತಿಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಈ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖದ ಅನುಸಾರ ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ನೀತಿಗಳನ್ನು https://www.skype.com/go/terms.fairusage/ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
  • iv. ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಬಳಸಿ ನಕ್ಷೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಅಥವಾ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು Skype ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು Google ನಕ್ಷೆಗಳ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂತಹ ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ.
  • v. ಸರಕಾರಿ ಬಳಕೆದಾರರು. ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಯು.ಎಸ್. ಸರಕಾರದ ಅಥವಾ ಯು.ಎಸ್. ಸರಕಾರದ ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಂದರ ಪರವಾಗಿ Skype ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕವನ್ನು ಬಳಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ, ಆ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು usgovusers@skype.net ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
  • vi. ವೈಯಕ್ತಿಕ/ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಬಳಕೆ. Skype ಬಳಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂವಹನಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ Skype ಬಳಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • vii. Skype ಸಂಖ್ಯೆ/Skype To Go. Skype ನಿಮಗೆ Skype ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಥವಾ Skype To Go ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, Skype ಬದಲಾಗಿ Skype ಪಾಲುದಾರರು ನಿಮಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅಂತಹಾ ಪಾಲುದಾರರ ಜತೆ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು.
  • viii. Skype ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. "Skype ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಡ್ಮಿನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು" ನಿಮ್ಮಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು Skype ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗುಂಪಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು Skype ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗುಂಪಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ("ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಖಾತೆ"). ನೀವು ನಿಮ್ಮ Skype ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗುಂಪಿಗೆ ಅವರು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಖಾತೆಯೊಂದಕ್ಕೆ Skype ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಖಾತೆಯ ಬಳಕೆದಾರರ ನಿವಾಸ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾದುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. Skype ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಖಾತೆಯೊಂದನ್ನು ಅಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳು, Skype ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ Skype ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮರಳಿಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಸಂಪರ್ಕಿತ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಖಾತೆಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ.
  • ix. Skype ಶುಲ್ಕಗಳು. Skype ಪಾವತಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಎಲ್ಲ ಶುಲ್ಕಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಹೊರಗೆ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕಗಳು www.skype.com/go/allrates ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಶುಲ್ಕ (ಕರೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಂಬ ದರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕರೆ ದರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ Skype ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. Skype www.skype.com/go/allrates ಎಂಬಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರೆ ದರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದರಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕರೆಗೆ ಹೊಸ ದರವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಾಜಾ ದರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಕರೆ ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, Skype ಪಾವತಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು Skype ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲುದಾರರು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಪಾಲುದಾರರ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.
  • x. Skype ಕ್ರೆಡಿಟ್. Skype ನ ಎಲ್ಲ ಪಾವತಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ Skype ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ Skype ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ Skype ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು 180-ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಬಳಸದೇ ಇದ್ದರೆ, Skype ನಿಮ್ಮ Skype ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit ಎಂಬ ಮರುಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಂಪರ್ಕಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ Skype ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಮರುಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು Skype ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ Skype ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಮುಂಚಿನ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ದಿನಾಂಕದ 180 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ Skype ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವಧಿ ಮೀರತಕ್ಕದ್ದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಮರುಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ Skype ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಯಂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, Skype ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಮಿತಿಗಿಂತ ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ Skype ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ Skype ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, PayPal ಅಥವಾ Moneybookers (Skrill) ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ Skype ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. Skype ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಸ್ವಯಂ-ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
  • xi. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂದೇಶ ಶುಲ್ಕ. ರಚಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿಗೂ GroupMe ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಯುಎಸ್-ಆಧಾರಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. GroupMe ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದಾರನೊಂದಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
  • xii. ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಂಬ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು (ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ) ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಪಾವತಿ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು Skype ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೀರಿ. Skype ಪಾವತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಹಣ ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿಲ್ಲ. Skype ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವು 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ (ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ) ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ನೋಂದಾಯಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲು, ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸುವುದು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು Skype ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ವಿರುದ್ಧ Skype ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿಡುವುದು. ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ Skype ಅಥವಾ Microsoft ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಲಭ್ಯತೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಖಾತರಿಗಳು, ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಾರಂಟಿಗಳನ್ನು Skype ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
Bing ಮತ್ತು MSNBing ಮತ್ತು MSN14f_BingandMSN
ಸಾರಾಂಶ
 • f. Bing ಮತ್ತು MSN.
  • i. Bing ಮತ್ತು MSN ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು. Microsoft ಬಾಟ್‌ಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸೇರಿದಂತೆ, Bing ಮತ್ತು MSN ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲೇಖನಗಳು, ಪಠ್ಯ, ಫೋಟೋಗಳು, ನಕ್ಷೆಗಳು, ವೀಡಿಯೊಗಳು, ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ-ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಗ್ರಿಯು, ನಿಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು, ನಕಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಮರುವಿತರಿಸಲು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ಬೇರೆ ಬಳಕೆಗಳಿಗೆ Microsoft ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾಮ್ಯವುಳ್ಳವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಸಾರ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂಚಿತ, ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರತಿಬಂಧದಿಂದ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗದ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು Microsoft ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯವುಳ್ಳವರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ii. Bing ನಕ್ಷೆಗಳು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಥವಾ ಜಪಾನ್‌ನ ಪಕ್ಷಿನೋಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸರಕಾರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ.
  • iii. Bing ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು Bing ತಯಾರಕ ಕೇಂದ್ರ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು Bing ಸ್ಥಳಗಳು ಅಥವಾ Bing ತಯಾರಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದಾಗ, ನೀವು Microsoft ಗೆ ಬಳಸಲು, ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು, ಉಳಿಸಲು, ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು, ಸಮುಚ್ಚಯಿಸಲು, ಪ್ರಚಾರ, ಪ್ರಸಾರ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಉಪಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ, ಗೌರವಧನ-ರಹಿತ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪರವಾನಗಿ ಅನುದಾನಿಸುವಿರಿ.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
CortanaCortana14g_Cortana
ಸಾರಾಂಶ
 • g. Cortana.
  • i. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಬಳಕೆ. Cortana ಎಂಬುದು Microsoft ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಾಯಕ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. Cortana ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಸೇವೆಗಳು, ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು (ಒಟ್ಟಾಗಿ "Cortana ಸೇವೆಗಳು") ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ.
  • ii. ಕಾರ್ಯಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯ. Cortana ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರ Microsoft ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು Cortana ಸೇವೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. Cortana ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅನ್ವಯಿಸುವ Microsoft ಸೇವೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 13ರ ಸೇವಾ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳೂ ಸಹ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. Cortana ನಿಮಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. Cortana ಒದಗಿಸುವ ವೈಯಕ್ತೀಕೃತ ಅನುಭವಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಲಭ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಸಕಾಲಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ Microsoft ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯೊಂದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಳುಹಿಸಲು Cortana ದ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆದರೆ Microsoft ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  • iii. ಮೂರನೇ-ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು. Cortana ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ Cortana ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಝಿಪ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಖಾತೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಖಾತೆಯ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು Cortana ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಕೆದಾರನು ಖಾತೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಈ ನಿಯಮಗಳ 5ನೇ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಕಾಶಕರು ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಶೀಲತೆ ಅಥವಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ Cortana ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ತಯಾರಕರು ಒದಗಿಸಿದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಥವಾ ಫರ್ಮ್‌ವೇರ್‌ಗೆ Microsoft ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  • iv. Cortana-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸಾಧನಗಳು. Cortana-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸಾಧನಗಳು, Cortana ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ ಅಥವಾ Cortana ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. Cortana-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸಾಧನಗಳು Microsoft ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿರದ, ಅದು ತಯಾರಿಸದ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸದ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ Microsoft ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  • v. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು. Cortana ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ, Cortana ಸೇವೆಗಳ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‍ ಅನ್ನು ನವೀಕೃತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು Cortana ಸೇವೆಗಳ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‍‌ನ ನಿಮ್ಮ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‍ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾನ್‌ಫಿಗರೇಶನ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ Cortana ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸಾಧನಗಳ ಯಾವುದೇ ತಯಾರಕರ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
ಸಾರಾಂಶ
 • h. Outlook.com. Outlook.com ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ Microsoft ಖಾತೆಯು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆ ರಚಿಸಲು ನೀವು ಬಳಸುವ Outlook.com (ಅಥವಾ @msn, @hotmail, ಅಥವಾ @live) ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವು ನಿಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ Outlook.com ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ Microsoft ಖಾತೆಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ Microsoft ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
Office ಸೇವೆಗಳುOffice ಸೇವೆಗಳು14i_officeBasedServices
ಸಾರಾಂಶ
 • i. Office ಸೇವೆಗಳು. Microsoft ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಹೊರತು, Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ Office 365 ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ Office-ಬ್ರಾಂಡೆಂಡ್ ಸೇವೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇವೆ.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
Microsoft ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳುMicrosoft ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು14j_MicrosoftHealthServices
ಸಾರಾಂಶ
 • j. Microsoft ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು.
  • i. HealthVault. HealthVault ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ-ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರ (ಕುಟುಂಬದವರು ಮುಂತಾದ) ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ. HealthVault ಖಾತೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಬಳಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಪ್-ಟು-ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು. HealthVault ಸೇವೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, HealthVault ದಾಖಲೆಗಳು ಯು.ಎಸ್. ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಇರುವ ನಿಯೋಜಿತ ದಾಖಲೆ ಸೆಟ್‌ಗಳು ಅಲ್ಲ. HealthVault ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾವನ್ನು ತನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಒಂದು ನಕಲನ್ನು ತನ್ನದೇ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಹ-ರಕ್ಷಕರು ಇದ್ದರೆ (ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿದ್ದರೆ), ದಾಖಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಹ-ರಕ್ಷಕರು ಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು, ದಾಖಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಜನರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗೆಗಿನ ದಾಖಲೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. Microsoft-ಅಲ್ಲದ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು (Facebook ಮತ್ತು OpenID ಮುಂತಾದ) Microsoft ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಸೈನ್-ಇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು HealthVault ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್-ಇನ್ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಖಾತೆಯು ಮುಚ್ಚಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ HealthVault ಖಾತೆಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನ್-ಇನ್ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಬಳಸಬಹುದಾದ Microsoft-ಅಲ್ಲದ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು Microsoft ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಬೆಂಬಲ, ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರವಲ್ಲ.
  • ii. Microsoft ಬ್ಯಾಂಡ್. Microsoft ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ - ಇವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲ ಹಾಗು ಇವುಗಳನ್ನು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಗದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ರೋಗದ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಉಪಶಮನ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. Microsoft Band ನಿಂದ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು Microsoft ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರಕುಗಳುಡಿಜಿಟಲ್ ಸರಕುಗಳು14k_DigitalGoods
ಸಾರಾಂಶ
 • k. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರಕುಗಳು. Microsoft ಗ್ರೂವ್, Microsoft ಮೂವೀಸ್ & TV, ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಂಗೀತ, ಚಿತ್ರಗಳು, ವೀಡಿಯೊ, ಪಠ್ಯ, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಗೇಮ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ("ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರಕುಗಳು") ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಆಲಿಸಲು, ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಓದಲು (ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ) Microsoft ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರಕುಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಮನೋರಂಜನಾ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರಕುಗಳ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೆ, ಪ್ರಸಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿನಯ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಒಪ್ಪುವಿರಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರಕುಗಳು Microsoft ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಈ ನಿಯಮಗಳು, ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾನೂನು, ಮತ್ತು https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143 ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಗುರುತು ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರಕುಗಳ ಮೂಲದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ, ಯಾವುದೇ ಸಂಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆಯೇ Microsoft ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರಕುಗಳ ಮಾಲೀಕರು, ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
ಸಾರಾಂಶ
 • l. OneDrive.
  • i. ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಿಯೋಜನೆ. OneDrive ಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸೇವೆ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ OneDrive ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಹೊಸ ಚಂದಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತಾಗಿ Microsoft ನಿಂದ ಪಡೆದ ಸೂಚನೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮತ್ತು OneDrive ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಮೀಸಲಿರಿಸುತ್ತೇವೆ.
  • ii. ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು Microsoft ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, OneDrive ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ ಅಥವಾ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
Microsoft ಪುರಸ್ಕಾರಗಳುMicrosoft ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು14m_MicrosoftRewards
ಸಾರಾಂಶ
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅರ್ಹ ಹುಡುಕಾಟಗಳು, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು, Microsoft Edge ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಳೆದ ಸಮಯದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು Microsoft ನಿಂದ ಇತರ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು Microsoft ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ("ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ") ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಫರ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಾಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಇತರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಥವಾ ಮೋಸದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಳ್ಳದೆ ಓರ್ವ ಬಳಕೆದಾರನು ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ Bing ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಯಾರೆ ಪಠ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ("ಹುಡುಕಾಟ"). ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸುವಿಕೆ ಎಂದರೆ Microsoft ನಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್‌ಗಾಗಿ Microsoft ನಿಂದ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪಡೆಯುವುದು (ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು) ("ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸುವಿಕೆ"). Microsoft ನಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖರೀದಿಗೂ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. Microsoft Edge ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ Microsoft Edge ನ ಐಕಾನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು, ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವುದು), ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬ್ರೌಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಇಮೇಲ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬ್ರೌಸರ್‌ ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಇತರ ಬಳಕೆಗಳು. Microsoft Edge ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು, Bing ಅನ್ನು ಬ್ರೌಸರ್‌ನ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ Windows ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು Microsoft ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಆಫರ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಗಳಿಸಿದ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಐಟಂಗಳಿಗಾಗಿ ("ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು") ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ support.microsoft.com ("FAQ") ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ.
   • 1. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯಗಳು. ನೀವೊಂದು ಮಾನ್ಯ Microsoft ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವು ಕನಿಷ್ಠ ಸಿಸ್ಟಂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. FAQ ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನೇಕ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.
   • 2. ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು. ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿರುವ ಲಾಭೋದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಗದು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್‍ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರಾತ್ಮಕ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Microsoft ತಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ತಲಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವಧಿಯ ಗುಂಪಿಗೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ) ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 550,000 ಪಾಯಿಂಟ್‍ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು Microsoft ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಫರ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 18 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅವಧಿ ಮೀರುತ್ತವೆ.
   • 3. ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು.ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿರುವ ಲಾಭೋದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪುರಸ್ಕಾರವು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬಂದ, ಮೊದಲು-ನೀಡುವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದೀತು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ (VOIP ಅಥವಾ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು) ಹಾಗೂ ಮೋಸ-ತಡೆಯ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾದೀತು. ನೀವು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ದೋಷಪೂರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಮರಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಅಥವಾ Microsoft ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ, ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಹೋಲಿಸಬಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯದ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು. ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿರುವ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು Microsoft ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ವಯಸ್ಸಿನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಅಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಫೆಡರಲ್, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ನಿಮ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಒದಗಿಸುವ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಅಪ್‌ ಟು ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ತಲುಪಿಸಲಾಗದಿದ್ದ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಮರುಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ.
   • 4. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು. 18 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ, ದುರುಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಳಕೆದಾರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು Microsoft ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ (ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ) ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸುವ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
   • 5. ಇತರ ಷರತ್ತುಗಳು. ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರೆಂದು Microsoft ನಂಬಿದರೆ ಅಥವಾ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು; ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಖಾತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು; ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು, ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದತ್ತಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು Microsoft ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ಇತರೆಇತರೆ16_17_18_miscellaneous
ಸಾರಾಂಶ

14. ಇತರೆ. ಈ ವಿಭಾಗ, ಮತ್ತು 1, 9 (ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಮೊದಲು ಆದ ವೆಚ್ಚದ ಮೊತ್ತಗಳಿಗಾಗಿ), 10, 11, 12, 15, 17 ನೇ ವಿಭಾಗಗಳು, ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಂತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು ಇರುವ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಯಾವುದೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ವಯಿತ ಕಾನೂನು ಅನುಮತಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದವರೆಗೆ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ನಾವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಬಹುದು, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಉಪ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಹಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೇವೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ Microsoft ನಡುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೇವೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು Microsoft ನಡುವೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಾಗ, ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ, ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ವಾರಂಟಿ, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಲಿಖಿತ ವಾಗ್ದಾನ, ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀವು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಯೋಗ್ಯವಾಗುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳುಳ್ಳ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ನಿಯಮಗಳು, Microsoft ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೊರತು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ವಿಭಾಗದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅವು ಕಾನೂನುರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

15. ಕ್ಲೇಮುಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೇಮುಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ 10(d) ವಿಭಾಗವು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ) ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೇಮುಗಳನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಸಾರ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೊರತಾಗಿ, ನೀವು ಮೊದಲು ಕ್ಲೇಮು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

16. ರಫ್ತು ಕಾನೂನುಗಳು. ನೀವು, ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಗಳು, ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರು, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಫ್ತು ಕಾನೂನುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 ಮತ್ತು https://www.microsoft.com/exporting ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

17. ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೀಸಲಾತಿ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು, ಟ್ರೇಡ್ ಡ್ರೆಸ್, ಲೋಗೋ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದವುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, Microsoft ನಿಮಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಕೌಶಲಗಳು, ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರದ ರಹಸ್ಯಗಳು, ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‍ಗಳು ಅಥವಾ Microsoft ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವತ್ತುನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಪ್ರಚಾರಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರುಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ನೀವು Microsoft ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (""ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ"") ನೀಡಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ, ರಾಯಧನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇತರ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ, ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುವ, ವ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ, ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ, ಹಂಚುವ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀವು Microsoft ಗೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. Microsoft ತನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‍, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಅಥವಾ ದಾಖಲೀಕರಣವನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರವಾನಗಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀವು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ Microsoft ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ಸೂಚನೆಗಳುಸೂಚನೆಗಳುNOTICES
ಸಾರಾಂಶ

ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಕ್ಲೇಮುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. Microsoft ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಕ್ಲೇಮುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕುರಿತ ಸೂಚನೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನೀವು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಶೀರ್ಷಿಕೆ 17, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸಂಹಿತೆ, ವಿಭಾಗ 512 ರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು Microsoft ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವ Microsoft ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು Microsoft ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಸೂಚನೆಗಳು. ಸೇವೆಗಳ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © 2018 Microsoft Corporation ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅದರ ವಿತರಕರು, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. Microsoft ಮತ್ತು Microsoft ನ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, ಲಾಂಛನಗಳು, ಮತ್ತು ಐಕಾನ್‌ಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೋ Microsoft ನ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗದ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು Microsoft ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ Independent JPEG Group ನ ಕೆಲಸದ ಭಾಗದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © 1991-1996 ಥಾಮಸ್ ಜಿ. ಲೇನ್. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು Microsoft ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ "gnuplot" ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © 1986‑1993 ಥಾಮಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಕೋಲಿನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೂಚನೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆಯ ಸಲಹೆ, ತಪಾಸಣೆ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು Microsoft ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆಹಾರ ಪಥ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ಸೇವೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿಪರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಳಂಬಿಸಬೇಡಿ.

ಸ್ಟಾಕ್ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಡೇಟಾ (ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ). © 2013 Morningstar, Inc. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು: (1) Morningstar ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅದರ ವಿಷಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ; (2) ನಕಲಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ವಿತರಿಸಬಾರದು; ಮತ್ತು (3) ನಿಖರವಾಗಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾರಂಟಿ ನೀಡಲಾಗದು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ Morningstar ಆಗಲೀ ಅದರ ವಿಷಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿರಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

Dow Jones ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ (ಉದಾ. ಉಪಕರಣ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಪ್ರತಿಫಲ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯು ಯಾವುದೇ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿರುವ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಡೆರಿವೇಟಿವ್‌ಗಳು, ಸಂರಚಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಗಳು, ವಿನಿಮಯ-ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಧಿಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ,) ವಿತರಣೆ, ರಚನೆ, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ Dow Jones ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳುSM, ಸೂಚ್ಯಂಕ ಡೇಟಾ, ಅಥವಾ Dow Jones ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ.

ಹಣಕಾಸು ಸೂಚನೆ. Microsoft ಬ್ರೋಕರ್/ಡೀಲರ್ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಕಾಯಿದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಕಾನೂನುಗಳಡಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ, ಖರೀದಿಸುವ, ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತ ಸಲಹೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೋರಿಕೆಯಲ್ಲ. Microsoft ಆಗಲೀ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ದರಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಡೇಟಾದ ಅದರ ಪರವಾನಗಿದಾರರಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದು ಕೂಡ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯಾಗುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

H.264/AVC, MPEG-4 ವಿಷುವಲ್, ಮತ್ತು VC-1 ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ. MPEG LA, L.L.C. ಯಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ H.264/AVC, MPEG-4 ವಿಷುವಲ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ VC-1 ಕೊಡೆಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವೀಡಿಯೊ ಮಾಹಿತಿಯ ಡೇಟಾ ಕುಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ. MPEG LA, L.L.C. ಗೆ ಈ ಸೂಚನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ:

H.264/AVC, MPEG-4 ವಿಷುವಲ್, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇರುವ VC-1 ಪೇಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಪರವಾನಗಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, (A) ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ("ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್‌ಗಳು") ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಎನ್‌ಕೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ (B) ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಇಂತಹಾ ವೀಡಿಯೊ ಒದಗಿಸಲು ಪರವಾನಗಿಯುಳ್ಳ ವೀಡಿಯೊ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಹಕರು ಎನ್‌ಕೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ H.264/AVC, MPEG-4 ವಿಷುವಲ್, ಮತ್ತು VC-1 ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಡೀಕೋಡ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹಾ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗದು. MPEG LA, L.L.C. ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. MPEG LA ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನೋಡಿ.

ಕೇವಲ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಈ ಸೂಚನೆಯು (i) ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನ ಮರುವಿತರಣೆಯನ್ನು, ಅಥವಾ (ii) ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಬಳಕೆಗಳಿಗೆ, ಆಯಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳುಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳುSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
ಸಾರಾಂಶ

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳು

MICROSOFT ಸಂಗ್ರಹ, WINDOWS ಸಂಗ್ರಹ, ಮತ್ತು XBOX ಸಂಗ್ರಹ

ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾಶಕರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿ. Microsoft ಸಂಗ್ರಹ, Windows ಸಂಗ್ರಹ ಅಥವಾ the Xbox ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ (ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಈ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ "ಸಂಗ್ರಹ" ಎಂದೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ), ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಾಗಿನ ಯಾವುದೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಪೂರಕಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಬಳಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಎಂದರೆ, ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವಂತೆ, ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ.

ನೀವು ಈ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

 • 1. ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಹಕ್ಕುಗಳು; ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ. ನೀವು Microsoft ನ ಬಳಕೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ Windows ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ Xbox ಕನ್ಸೋಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಳಸಬಹುದು. Microsoft ನ ಬಳಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು Microsoft ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • 2. ಇಂಟರ್ನೆಟ್-ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳು.
  • a. ಇಂಟರ್ನೆಟ್-ಆಧಾರಿತ ಅಥವಾ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್-ಆಧಾರಿತ ಅಥವಾ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಾಧನದ ಮಾಹಿತಿಯ (ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನ, ಸಿಸ್ಟಂ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಮತ್ತು ಪೆರಿಫೆರಲ್‌ಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲದ) ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಶನ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೇರೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದರೆ, ಆ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.
  • b. ಇಂಟರ್ನೆಟ್-ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್-ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ, ಡೇಟಾ, ಖಾತೆ, ಅಥವಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ನೀವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ.
 • 3. ಪರವಾನಗಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ. Microsoft ಜತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು Microsoft ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಹೊರತು, ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದಂತೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಅದರ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ:
  • a. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
  • b. ಈ ಮಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರತಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡೀಕಂಪೈಲ್, ಅಥವಾ ಡೀಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
  • c. ಈ ಮಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಕಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
  • d. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಕಲಿಸಲು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
  • e. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ, ಲೀಸ್, ಅಥವಾ ಕಡ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ.
  • f. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು.
 • 4. ದಾಖಲೀಕರಣ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜತೆಗೆ ದಾಖಲೀಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ದಾಖಲೀಕರಣವನ್ನು ನಕಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಳಸಬಹುದು.
 • 5. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಕಾನೂನುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಫ್ತು ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಗಳು, ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರು, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. Microsoft ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, Microsoft ರಫ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ.
 • 6. ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳು. ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾಶಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು Microsoft, ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ (ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾಶಕರಾಗಿರುವ ಹೊರತು) ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ.
 • 7. ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಂದ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಮಗಳು, ಮತ್ತು ಪೂರಕಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾಶಕರ ನಡುವೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ಇರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • 8. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು.
  • a. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ. ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನೆಲೆಸಿರುವ (ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಳ) ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಾನೂನುಗಳು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅರ್ಥವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅಧಿವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆಯೇ ಅದರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಕ್ಲೇಮ್‌ಗಳಿಗೆ (ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆ, ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಲ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಮತ್ತು ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೇಮ್‌ಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
  • b. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಹೊರಗೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.
 • 9. ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳು ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • 10. ವಾರಂಟಿಯ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ "ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದಂತೆ", "ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ" ಮತ್ತು "ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ" ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾಶಕರು, ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ, Microsoft (Microsoft ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾಶಕ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ), ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಏಜೆಂಟರು ಮತ್ತು ವಿತರಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ("ಆವೃತ ಪಕ್ಷಗಳು"), ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾರಂಟಿಗಳು, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು, ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅನುಕೂಲತೆ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿಸ್ಕ್ ನಿಮಗೇ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೋಷಪೂರಿತವೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೀವು ಭರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಾತ್ಮಕತೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘಿಸದಿರುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಆವೃತ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿತ ವಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
 • 11. ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಗಳ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಹೊರತುಪಡಿಸುವಿಕೆ. ಕಾನೂನಿನಿಂದ ನಿಷೇಧಿತವಾಗಿಲ್ಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಅಥವಾ USD$1.00, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೇವಲ ನೇರ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮಾತ್ಮಕ, ಲಾಭಗಳ ನಷ್ಟ, ವಿಶೇಷ, ಪರೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಹಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಹೇರದಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು ವಾರಂಟಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಥವಾ ಷರತ್ತನ್ನು ಹೇರಿದರೆ, ಅದರ ಅವಧಿಯು ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಂದಿನಿಂದ 90 ದಿನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಿತಿಯು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ:

 • ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ; ಮತ್ತು
 • ಗುತ್ತಿಗೆ, ವಾರಂಟಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅಥವಾ ಷರತ್ತಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಕ್ಲೇಮುಗಳು; ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ; ಶಾಸನವಿಧಿ ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ;ಅನ್ಯಾಯಯುತ ಸಂವರ್ಧನೆ; ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತದಡಿಯಲ್ಲಿ; ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಇವುಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ:

 • ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಹಾರವು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಭರ್ತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ; ಅಥವಾ
 • ಹಾನಿಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಕುರಿತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ.
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳುವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳುserviceslist
ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು Microsoft ಸೇವೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಾರವು.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Bing
 • Bing App for Android
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing Wikipedia ಬ್ರೌಸರ್
 • Bing ಅಪ್ಲಿಗಳು
 • Bing ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್
 • Bing ನಕ್ಷೆಗಳು
 • Bing ನಿಘಂಟು
 • Bing ಪರಿಕರಪಟ್ಟಿ
 • Bing ಶೋಧ ಅಪ್ಲಿ
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Citizen Next
 • Cortana
 • Cortana skills by Microsoft
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove
 • Groove Music Pass
 • GroupMe
 • HealthVault
 • LineBack
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft ಆರೋಗ್ಯ
 • Microsoft ಕುಟುಂಬ
 • Microsoft ಖಾತೆ
 • Microsoft ಮೂವಿಗಳು & TV
 • Microsoft ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್
 • Mixer
 • MSN Explorer
 • MSN Money
 • MSN ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್
 • MSN ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ
 • MSN ಕ್ರೀಡೆ
 • MSN ಡಯಲ್ ಅಪ್
 • MSN ಪ್ರವಾಸ
 • MSN ಪ್ರೀಮಿಯಂ
 • MSN ಸುದ್ದಿ
 • MSN ಹವಾಮಾನ
 • MSN.com
 • Office 365 ಗಾಗಿ Microsoft ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಮರುಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಹಾಯಕ
 • Office 365 ಗ್ರಾಹಕ
 • Office 365 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
 • Office 365 ವೈಯಕ್ತಿಕ
 • Office 365 ಹೋಮ್
 • Office ಆನ್‌ಲೈನ್
 • Office ಸಂಗ್ರಹ
 • Office ಸ್ವೇ
 • Office.com
 • OneDrive
 • OneDrive.com
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Qik
 • Skype ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
 • Skype.com
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live ಮೇಲ್
 • Windows Live ರೈಟರ್
 • Windows ಆಟಗಳು, ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು, Microsoft ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿತ
 • Windows ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ
 • Windows ಮೂವೀ ಮೇಕರ್
 • Windows ಸ್ಟೋರ್
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Game Studios ಆಟಗಳು, ಅಪ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು
 • Xbox Live
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Store
 • Xbox ಸಂಗೀತ
 • ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ Bing
 • ದೃಶ್ಯವುಳ್ಳ ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್
 • ನಕ್ಷೆಗಳು ಅಪ್ಲಿ
 • ಮುಂದಿನ ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್
 • ಸಾಧನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪ್ಲಿ
 • ಸ್ಟೋರ್
 • ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶೋಧ
ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ
ಮಾರ್ಚ್ 1, 20180