Windows

Thank you for downloading

 • Windows 7 भाशा इंटरफेस पॅक

  If your download does not start after 30 seconds,
  Click here

  डावनलोड जायनाशिल्यो फायली वेंचात

  फाइलचा नावDownload Linkफाइलचो आकार
  LIP_kok-IN-32bit.mlcRecommendedClick here2.9 MB
  LIP_kok-IN-64bit.mlcRecommendedClick here4.6 MB
  Download Summary:
  KBMBGB

  You have not selected any file(s) to download.

   • शिटकावणी: तुमचे कडेन जरी BitLocker एन्क्रिप्शन अनुकूल केल्लें आसल्यार, उपकार करून LIP स्थापीत करचे आदीं तें स्थगीत करचें. Control Panel उगडून, System and Security, आनी मागीर BitLocker Drive Encryption वेंचचें. Suspend Protection हाचेर क्लिक करचें.

    कारण हांगा Windows 7 LIP च्या 32-बीट आनी 64-बीट वर्जनांक वेगळे डावनलोड्स आसात, आनी तुमी डावनलोड करूंक सुरवात करचे आदीं, तुमी Windows 7 चें खंयचें वर्जन स्थापीत केलां हें निर्धारीत करपाची गरज आसता: तुमी Windows 7 चें खंयचें वर्जन स्थापीत केलां हें कशें निर्धारीत करचें तें:

    Start बटनाचेर क्लिक करचें आनी मागीर संगणकाचेर दोनदां क्लिक करचें आनी Properties वेंचचे. हें तुमच्या संगणका विशीं मुळावी माहिती हाडटलें.
    यंत्रणेच्या प्रकारा खातीर यंत्रणा विभागांत पळोवचें. तुमची Windows 7 ऑपरेटींग यंत्रणा 32-बीट नऑपरेटींग यंत्रणा वा ती 64-बीट ऑपरेटींग यंत्रणा आसा हें निर्देश करतलें.

    32-बीट वर्जन स्थापणूक करूंक, तुमी एक तर:

    1. डावनलोड बटन क्लिक करचो आनी मागीर, LIP स्थापणूक करूंक Open क्लिक करचो


    2. वा

    3. डावनलोड बटन क्लिक करचो
     • तुमच्या संगणकाचेर फायलीची प्रत काडूंक Save क्लिक करचो,
     • LIP स्थापणूक करूंक, डावनलोड फायलीचेर नॅविगेट करचें दोनदां क्लिक करचें

    64-बीट वर्जन स्थापणूक करूंक, तुमी वयर दिल्लो 2 रो पर्याय वापरूंक जाय.

जनप्रीय डाउनलोड

Loading your results, please wait...

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स