Office

Thank you for downloading

 • लँगवेज इंटरफेस पॅकाखातीर Office 2003 सर्विस पॅक 3 (SP3)

  If your download does not start after 30 seconds, Click here
   • नोट: प्रशासकांनी प्रशासक साधनसामुग्र्यो विभागाचो संदर्भ घेवपाक जाय.

    स्थापना समजावण्यो
    हें अपडेट स्थापन करचेखातीर, हे पांवडे अनुसरचे:
    1. ह्या पानाच्या तळांतलीं लिंक्स क्लिक करून .exe फायलींतली एक फायल डावनलोड करची आनी मागीर तुमच्या हार्ड डिस्क ड्रायव्हांत ती फायल सांबाळची.
    2. तुमी चलयत आशिल्ल्या खंयच्याय प्रोग्रामांतल्यान भायर वचपाची शिफारस केल्ली आसा.
    3. Windows Explorer त, तुमी तुमच्या हार्ड डिस्क ड्रायव्हरांत सांबाळिल्ली .exe फायल दोनदां-क्लिक करची आनी स्क्रिनीवयल्यो समजावण्यो अनुसरच्यो.
    तुमच्या संगणकाचेर उकतेपणान उपलब्ध अपडेट्स आदींच सावन स्थापन केल्लें आसलें तरीय लँगवेज इंटरफेस पॅकाखातीर Office 2003 SP3 स्थापन करतले.

    ह्या अपडेटाखातीर डावनलोड्स ह्या डावनलोडांतल्यो फायली सकयल विभागांत आसात.

    दुसरे Microsoft Office उत्पाद वापरतना
    पूर्ण Office 2003 SP3 कार्यशीलतायेखातीर, तुमकां सकयल दिल्ले दोनूय स्थापन करपाची गरज आसतली:
    • लँगवेज इंटरफेस पॅकाखातीर Office 2003 SP3 (हो डावनलोड)
    • Office 2003 SP3

    जर तुमी सकयल दिल्ल्या Microsoft Office उत्पादनांचो वापर करतात, तर तुमकां हालींचें सर्विस पॅक प्राप्त जावपाची शिफारस आमी करतात:
    जर तुमी Office Communicator 2005 चो वापर करतात, तर लँगवेज इंटरफेस पॅकाखातीर Office 2003 SP3 स्थापन करचेपयलीं तुमी Office Communicator तल्यान प्रस्थान करपाक जाय. जर तुमी Communicator तल्यान प्रस्थान करिनात, तर लँगवेज इंटरफेस पॅकाखातीर Office 2003 SP3 स्थापन केल्या उपरांत तुमकां तुमचो संगणक रिबूट करपाची आवश्यकता आसतली. चड माहितीखातीर, Microsoft नॉलेज बेस लेख पळोवचो (905726): तुमी Office सर्विस पॅक आनी Office अपडेट स्थापन केल्या उपरांत तुमकां अनपेक्षीतपणान संगणक परतून सुरू करपाचें तत्पर दिल्लें.

    हो डावनलोड काडून उडोवचेखातीर
    ह्या डावनलोडाखातीर स्थापना रद्द करपाचें खंयचेंय वैशिश्ट्य ना. चड माहितीखातीर, Microsoft नॉलेज बेस लेख पळोवचो(873125): तुमी Office 2003 उत्पादांखातीर सर्विस पॅक्स काडून उडोवपाक शकनात.

    वेवस्थीत केल्ल्या वातावरणांत कार्य करपी प्रशासक खंयच्याय एका संघटणेंत Office अपडेट्स डिप्लॉय करचेखातीर पूर्ण साधनसामुग्र्यो Office 2003 साधनसामुग्री किट चेर सोदपाक शकतात.

    जेन्ना तुमी अंमलांत हाडपा योग्य पॅकेज दोनदां क्लिक करतात, तेन्ना स्थापना सुरू जाता. पॅच फायल्स (.msp फायल्स) काडून उडोवचेखातीर, तुमी आदेश रेगेचो वापर करूंक जाय. आदेश रेग आनी समजावण्यांचो नॉलेज बेस आलेख (197147): IExpress सॉफ्टवॅर अपडेट पॅकेजीखातीर आदेश-रेग स्विच करतात आसपाव आसा.

    ह्या अपडेट संबंदीं फुडले माहितीखातीर Microsoft नॉलेज बेस लेख (923649): लँगवेज इंटरफेस पॅकाखातीर Office 2003 सर्विस पॅक 3 चें वर्णन पळोवचो.

जनप्रीय डाउनलोड

Loading your results, please wait...

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स