Internet Explorer

Thank you for downloading

 • विंडोज XP SP2 खातीर विंडोज इंटरनेट इक्स्प्लोअरर ७ LIP पैक

  If your download does not start after 30 seconds, Click here
    1. डाउनलोड सुरु करण खातरी हया पानावयलो डाउनलोड बटण क्लिक करात वा डॉप डाउन वकेरीतल्यान एक वेगळी भास वेंचून काडात आनी GO क्लिक करात.
    2. सकेयल्यापयकी एक करात
     • बसोवपाचें झेखडेंच सुरु करपारवातीर OPEN क्लिक करात वा हो प्रोग्राम ताच्या चालत सुवातीकडल्यान रन करात फुडे केन्ना.
     • तुमच्या संगणकाचेर डाउनलोड बसोवपा खातीर कॉपी करपाक SAVE क्लिक करात वा हो प्रोग्राम डीस्काचेक SAVE करात .

जनप्रीय डाउनलोड

Loading your results, please wait...

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स