Office

लँगवेज इंटरफेस पॅकाखातीर Office 2003 सर्विस पॅक 3 (SP3)

भाषा बदल:
लँगवेज इंटरफेस पॅकाखातीर Office 2003 सर्विस पॅक 3 Office 2003 लँगवेज इंटरफेस पॅकाक हालींचीं अपडेट्स दिता.
 • भाषांतर:

  1

  फाइलचा नाव:

  LIP2003SP3-KB923649-FullFile-KNK.exe

  तारिख प्रकाशित करणे:

  17-09-2007

  फाइलचो आकार:

  6.1 MB

  Knowledge Base (केबि) Articles: KB923649

   लँगवेज इंटरफेस पॅकाखातीर Microsoft® Office 2003 सर्विस पॅक 3 (SP3) Microsoft Office 2003 खातीर सुरक्षेंत मुख्य उत्क्रांतीचें प्रतिनिधित्व करता. तें ह्या फुडें Office 2003 लँगवेज इंटरफेस पॅकाक संभाव्य आक्रमण आनी दुसर्‍या सुरक्षा संकश्टांमुखार सशक्त करतलें. ह्या सर्विस पॅकांत Office 2003 लँगवेज इंटरफेस पॅकाखातीर वेगळ्या अपडेटांच्या रुपांत पयलीं रिलीज केल्ल्या निराकारणांचो सुध्दा आसपाव आसा.

   तुमकां Microsoft नॉलेज बेस लेखांत ह्या अपडेट संबंदीं विशिश्ट माहिती मेळपाक शकता (923649): लँगवेज इंटरफेस पॅकाखातीर Office 2003 सर्विस पॅक 3 चें वर्णन.

   ह्या सर्विस पॅकांत आसपाव केल्लो आसा
   ह्या सर्विस पॅकांत म्हत्वाच्या नव्या सुरक्षा अपडेटांचो आसपाव आसा. ह्या सर्विस पॅकांत Office 2003 एकादीकभास वापरपी इंटरफेस पॅकाखातीर पयलीं रिलीज केल्ल्या अपडेटांचो सुध्दा आसपाव आसा:
 • ऑपरेटिंग सीस्टमचो आधार:

  Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2

   हें अपडेट सकयल दिल्ल्या प्रोग्रामाचेर लागू जाता:
   • Microsoft® Office 2003 लँगवेज इंटरफेस पॅक

  • नोट: प्रशासकांनी प्रशासक साधनसामुग्र्यो विभागाचो संदर्भ घेवपाक जाय.

   स्थापना समजावण्यो
   हें अपडेट स्थापन करचेखातीर, हे पांवडे अनुसरचे:
   1. ह्या पानाच्या तळांतलीं लिंक्स क्लिक करून .exe फायलींतली एक फायल डावनलोड करची आनी मागीर तुमच्या हार्ड डिस्क ड्रायव्हांत ती फायल सांबाळची.
   2. तुमी चलयत आशिल्ल्या खंयच्याय प्रोग्रामांतल्यान भायर वचपाची शिफारस केल्ली आसा.
   3. Windows Explorer त, तुमी तुमच्या हार्ड डिस्क ड्रायव्हरांत सांबाळिल्ली .exe फायल दोनदां-क्लिक करची आनी स्क्रिनीवयल्यो समजावण्यो अनुसरच्यो.
   तुमच्या संगणकाचेर उकतेपणान उपलब्ध अपडेट्स आदींच सावन स्थापन केल्लें आसलें तरीय लँगवेज इंटरफेस पॅकाखातीर Office 2003 SP3 स्थापन करतले.

   ह्या अपडेटाखातीर डावनलोड्स ह्या डावनलोडांतल्यो फायली सकयल विभागांत आसात.

   दुसरे Microsoft Office उत्पाद वापरतना
   पूर्ण Office 2003 SP3 कार्यशीलतायेखातीर, तुमकां सकयल दिल्ले दोनूय स्थापन करपाची गरज आसतली:
   • लँगवेज इंटरफेस पॅकाखातीर Office 2003 SP3 (हो डावनलोड)
   • Office 2003 SP3

   जर तुमी सकयल दिल्ल्या Microsoft Office उत्पादनांचो वापर करतात, तर तुमकां हालींचें सर्विस पॅक प्राप्त जावपाची शिफारस आमी करतात:
   जर तुमी Office Communicator 2005 चो वापर करतात, तर लँगवेज इंटरफेस पॅकाखातीर Office 2003 SP3 स्थापन करचेपयलीं तुमी Office Communicator तल्यान प्रस्थान करपाक जाय. जर तुमी Communicator तल्यान प्रस्थान करिनात, तर लँगवेज इंटरफेस पॅकाखातीर Office 2003 SP3 स्थापन केल्या उपरांत तुमकां तुमचो संगणक रिबूट करपाची आवश्यकता आसतली. चड माहितीखातीर, Microsoft नॉलेज बेस लेख पळोवचो (905726): तुमी Office सर्विस पॅक आनी Office अपडेट स्थापन केल्या उपरांत तुमकां अनपेक्षीतपणान संगणक परतून सुरू करपाचें तत्पर दिल्लें.

   हो डावनलोड काडून उडोवचेखातीर
   ह्या डावनलोडाखातीर स्थापना रद्द करपाचें खंयचेंय वैशिश्ट्य ना. चड माहितीखातीर, Microsoft नॉलेज बेस लेख पळोवचो(873125): तुमी Office 2003 उत्पादांखातीर सर्विस पॅक्स काडून उडोवपाक शकनात.

   वेवस्थीत केल्ल्या वातावरणांत कार्य करपी प्रशासक खंयच्याय एका संघटणेंत Office अपडेट्स डिप्लॉय करचेखातीर पूर्ण साधनसामुग्र्यो Office 2003 साधनसामुग्री किट चेर सोदपाक शकतात.

   जेन्ना तुमी अंमलांत हाडपा योग्य पॅकेज दोनदां क्लिक करतात, तेन्ना स्थापना सुरू जाता. पॅच फायल्स (.msp फायल्स) काडून उडोवचेखातीर, तुमी आदेश रेगेचो वापर करूंक जाय. आदेश रेग आनी समजावण्यांचो नॉलेज बेस आलेख (197147): IExpress सॉफ्टवॅर अपडेट पॅकेजीखातीर आदेश-रेग स्विच करतात आसपाव आसा.

   ह्या अपडेट संबंदीं फुडले माहितीखातीर Microsoft नॉलेज बेस लेख (923649): लँगवेज इंटरफेस पॅकाखातीर Office 2003 सर्विस पॅक 3 चें वर्णन पळोवचो.

जनप्रीय डाउनलोड

Loading your results, please wait...

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स