Office

Microsoft Office ScreenTip भास

भाषा बदल:
प्रदर्शन मूलतत्वांचो उतारो दाखोवपाक स्क्रीन टिप अणकार वापरचे- देखीक बटनां, मेनूज आनी संवाद बॉक्सां- हेर भाशेंत.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  भाषांतर:

  14.0

  फाइलचा नाव:

  ScreenTipLanguage-kok-in-32bit.exe

  ScreenTipLanguage-kok-in-64bit.exe

  तारिख प्रकाशित करणे:

  05-07-2011

  फाइलचो आकार:

  1.7 MB

  1.7 MB

   प्रदर्शन मूलतत्वांचे अणकार दाखोवपाक स्क्रीन टिप भास बदलची- देखीक बटनां, मेनूज आनी संवाद बॉक्सां- हेर भाशेंत आनी भास समजना असल्या स्थापणूक केल्ल्या Microsoft Office एप्लिकेशन्सांत प्रवास करपाक उपेगकर्त्यांक आदार करपाक.


   कांय युसेज रूपकार देखी आसात:
   • द्वि-भाशीक आनी भोव भाशीक भास पालव
   • भाशो समजनाशिल्ल्यान इजनेरांक आदार करून मजत विस्तारूंक शकता
   • उपेगकर्ते जे विदेशी भाशेंत तत्पुरतो ऑफिसाचो वापर करतात वा तत्पुरत्या वेळा पासत (रोमिंग उपेगकर्ते)
   • शॅर केल्ल्या PC ची भास युसेज
 • ऑपरेटिंग सीस्टमचो आधार:

  Windows 7, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3

   • Microsoft Office एप्लिकेशन्स:
     Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Outlook 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office OneNote 2010, Microsoft Office Visio 2010, Microsoft Office Publisher 2010
   • सॉफ्टवॅराची आवश्यकता आसा:
     स्थापन करचेखातीर पूर्व एशियन आनी हिंदी आनी हेर भासांक तेंको दिवापचे फायलींची आवश्यकता आसपाक शकता. प्रांतीय आनी भास पर्याय’ नी नियंत्रण मंडळावरवीं हें करपाक शकताले.
  • ही स्थापणूक करपाक डावनलोड करचें:
   1. ह्या पानार डावनलोड बटन क्लिक करून सुरवात करची.
   2. मुखावयल्यांतलें एक करचें:
    • स्थापणूकेक सत्वर सुरवात करपाक, क्लिक करचें धांव.
    • तुमच्या संगणकाचेर मागीरच्या वेळा खातीर स्थापणूके पासत डावनलोड सांबाळपाक, क्लिक करचें सांबाळ.
    • स्थापणूक रद्द् करपाक, क्लिक करचें रद्द.

   टर्न ऑफ वा स्क्रीन टिप भास बदलपाक:
   1. ऑफिस फायल बटनाचेर क्लिक करचें, पर्याय वेंचचे, 'जुळपी प्रदर्शन भाशे' पासत भास वेंचची आनी स्क्रीन टिप भास मांडची.

   हो डावनलोड काडपाक:
   1. सुरवात मेनूतल्यान, वचचें नियंत्रण कक्ष.
   2. दोनदां-क्लिक प्रोग्राम्सांचें संयोजन करपाक/काडपाक.
   3. सद्याक स्थापणूक केल्ल्या प्रोग्राम्सांच्या सुचींत, वेंचचें Microsoft Office स्क्रीन टिप भास, आनी मागीर क्लिक करचें काडचें वा संयोजन करचें/काडचें. जर संवाद बॉक्स प्रकट जालो, समजावण्यो अनुसरून प्रोग्राम काडचो.
   4. प्रोग्राम काडपाक जाय जाल्यार हय वा ओके क्लिक करून खात्री करची.

जनप्रीय डाउनलोड

Loading your results, please wait...

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स