प्रकाशीत:
परिणामकारक: मे 1, 2018
Microsoft सेवा करार
तुमची गुप्ततायतुमची गुप्तताय1_YourPrivacy
सारांश

1. तुमची गुप्तताय. तुमची गुप्तताय आमच्या खातीर म्हत्वाची आसा. उपकार करून Microsoft गुप्तताय विधान ("गुप्तताय विधान") वाच्चें जें तुमचे कडल्यान आनी तुमच्या डिव्हायसा ("डेटा") कडल्यान आमी एकठांयतात त्या डेटाच्या प्रकाराचें आनी तुमचो डेटा आमी कशे तरेन वापरतात आनी कायदेशीर पायांवर तुमचो डेटा प्रक्रिया करता ताचें वर्णन करता. तुमची सामुग्री Microsoft कशे तरेन वापरता, दुसऱ्यां कडेन तुमचो वेव्हार कसलो; तुमी सेवां मार्फत Microsoft क दिल्ले पोस्टिंग्स; तुमी अपलोड करतात, प्रक्षेपण वा सेवां ("तुमची सामुग्री") वरवीं वांटणी करतात, त्यो फायली, फोटे, दस्तावेज, ऑडिओ, डिजिटल कार्यां, लायव्हस्ट्रिम आनी व्हिडिओ गुप्तताय विधान वर्णीत करता. जंय प्रक्रिया करप परवानगीचेर आदारीत आसा आनी कायद्यान अनुमती दिल्ल्या मर्यादे मेरेन आसा, सेवांचो वापर करून वा ह्या अटींक मान्यताय दिवन, तुमी गुप्तताय निवेदनांत वर्णन केल्ले प्रमाणें तुमच्या मजकूर आनी डेटाच्या Microsoft च्या सामुग्री, वापर आनी प्रगटीकरणाक हयकार दितात. थोड्या संदर्भांत, गुप्तताय विधानांत उल्लेख केल्ल्या प्रमाणें, तुमकां वेगळी कळोवणी पुरवण करून तुमची संमती आमी मागतले.

पुराय मजकूर
तुमचो मजकूरतुमचो मजकूर2_yourContent
सारांश

2. तुमचो मजकूर. खूबशो आमच्यो सेवा तुमचो मजकूर सांठोवंक वा वांटुक वा दुस-यांकडल्यान साहित्य मेळोवंक तुमकां परवानगी दिता. तुमच्या मजकूराच्या मालकीचो दावो आमी करिना. तुमचो मजकूर फकत तुमचोच उरता आनी तुमीच ताका जापसालदार आसात.

 • a. तुमी तुमचो मजकूर दुसऱ्या लोकां वांगडा वांटता तेन्ना तांकां व्यापक प्रमाणांत, तुमकां पगार दिना आसतना तुमचो मजकूर वापरप, सांबाळप, नोंद करप, पुर्ननिर्मिती करप प्रसारीत करप, स्थलांतरीत करप, वांटणी आनी दाखोवप (HealthVault चेर वगळावप) अशें व्यापक प्रमाणांत करूंक शकतात हें मतींत दवरचें. दुस-यांकडेन ती क्षमता आसची न्हय अशें तुमकां दिसता जाल्यार, तुमचो मजकूर वांटपाखातीर सेवेचो वापर करचो न्हय. तुमच्या कडेन आशिल्ल्या (आनी उरिल्ल्या) अटींच्या कालमानात तुमच्या कडेन आशिल्ल्या अधिकारांक लागून तुमी तुमचो अपलोड केल्लो, सांठयल्लो, वा सेवां वरवी वा सेवांचेर वांटिल्लो मजकूर आनी तुमच्या मजकूराचो संग्रह, वापर, आनी धारणाशक्ती हांकां लागून खंयचोच कायदो वा दुस-यांच्या हक्काचें उल्लंघन जावचे ना हाची हमी दिता आनी प्रतिनिधित्व करता. Microsoft तुमच्या मजकूराची मालकी घेना, ताचेर नियंत्रण करिना, फारीक करिना, ताका अनुमोदन दिना वा अन्यथा कसलीच जापसालदारकी घेना आनी तुमचो मजकूर वा सेवा वापरून तुमी अपलोड केल्लें, सांठवण केल्लें वा वांटिल्लें साहित्याची जापसालदारकी घेना.
 • b. तुमका आनी दुस-यांक सेवा उपलब्ध करपाक फावो तो आंवाठ, तुमकां आनी सेवांक सुरक्षा दिवपाक आनी Microsoft उत्पादनां आनी सेवा हातुंत सुदारणां घडोवन हाडपाक तुमचो मजकूर वापरपाखातीर तुमी Microsoftक व्यापक आनी रॉयल्टी मुक्त बौध्दीक मालमत्ता परवानो दितात. देखीक, सेवांचेर तुमचो मजकूर दवरप, धाडप, पुर्नरचना करप, प्रदर्शन करप आनी दळणवळण साधनां वरवीं वितरीत करप. सेवांच्या भागानीं तुमचो मजकूर तुमी प्रकाशीत केलो जाल्यार तो मर्यादे बगर ऑनलायन उपलब्ध आसतलो, तुमचो मजकूर सेवेच्या बढती करपी प्रदर्शनां वा साहित्यात दिसतलो. कांय सेवांक जायरातींतल्यान आदार मेळता. Microsoft कशे तरेन जायराती व्यक्तीगत करता हाचें नियंत्रण सुरक्षा आनी गुप्तताय हें Microsoft खातें वेवस्थापन वॅबसायटीच्या पानाचेर उपलब्ध आसा. तुमी इमेलात, चॅट, व्हीडियो कॉलां वा व्हॉयस मेल, वा तुमचे दस्तावेज, फोटो वा हेर खाजगी फायलीनीं तुमी कितें म्हणटात ताचो वापर तुमच्या कडेन जायरात मोख करपाखातीर करिनात. आमचें जायरातीचें धोरण हें गुप्तताय विधानांत तपशिलांत बरयल्लें आसा.
पुराय उतारो
आचार संहिताआचार संहिता3_codeOfConduct
सारांश

3. आचार संहिता.

 • a. ह्या अटींक मान्यताय दितना, तुमी मान्यताय दितात की, सेवा वापरतना, तुमी ह्या नेमांक पाळो दितले:
  • i. कितेंय बेकायदेशीर करचे नात.
  • ii. भुरग्यांचें लुकसाण जातलें, गैरफायदो घेवपाक येतलो वा तांकां दहशत दाखोवपी उद्देगानीं घुसपवचें न्हय.
  • iii. स्पॅम धाडचे न्हय. स्पॅम म्हणल्यार अयाचित वा अनावश्यक भरताड इमेल, पोस्टींग, संपर्क मागण्यो, संदेश (लिखीत संदेश) वा तत्काळ संदेश.
  • iv. अयोग्य मजकूर वा साहित्य (देखीक, नग्नता, अश्लीलता, पोजडें साहित्य, अपमानस्पद भास, ग्राफिक हिंसा, वा गुन्यांवकारी करण्यो) वांटपाक वा थळाव्या कायद्यांचे वा नियमनाचें उल्लंघन करपा खातीर तुमच्या साहित्याचो वा मजकुराचो वापर करचो न्हय वा भौशीक प्रदर्शन करचें न्हय.
  • v. फटींग, चुकीच्या, फटोवपी, बदनामकारक वा लजेक घालपी कृतीनीं भाग घेवचो न्हय (देखीक, चुकीचो अधिकार सांगून पयशे मागप, दुसऱ्याच व्यक्तीचो भेस घेवप, खेळा काउंट वाडोवपाक सेवेचो गैरफायदो घेवप वा गूण, मानांकनां, प्रतिक्रियो हातूंत फेरफार करप).
  • vi. सेवांच्या उपलब्धताय वा ऍक्सॅसाच्यो मर्यादा हांचें उल्लंघन करचे न्हय.
  • vii. तुमकां हानीकारक आशिल्ले कार्यावळींत, सेवेंत वा हेरांनी वांटो घेवचो न्हय (देखीक- वायरस धाडणी, धडून रावप, आकांतवादी सामुग्री पोस्ट करप, दुस्वास वा तिरस्कार आशिल्लें भाशण करप, वा दुसऱ्यां आड हिंसेक समर्थन करप).
  • viii. दुस-यांच्या हक्कांचेर अतिक्रमण (देखीक, कॉपीरायट संगीत वा हेर कॉपीरायट साहित्य, परत विक्री वा Bing नकशे, वा फोटो अशीं हेर वितरणांची अनधिकृत वांटणी करप) करचें न्हय.
  • ix. दुस-यांचे डाटा संरक्षण अधिकार वा गुप्ततायेचे उल्लंघन जाता अशो कृती करच्यो न्हय.
  • x. दुस-यांक हे नेम मोडपाक मजत करची न्हय.
 • b. अंमलबजावणी. ह्या अटींचें तुमच्या कडल्यान उल्लंघन जालें जाल्यार, आमी घडये, आमच्या विवेकबुद्दीन, तुमकां सेवा दिवप बंद करतले वा आमी तुमचें Microsoft खाते बंद करतले. ह्या अटींची अंमलबजावणी करचे खातीर आमी सेवा कडल्यान वा ताचेर संभाशणाचें (ई-मेल, फायल आदानप्रदान वा इंस्टंट संदेश) वितरण घडये बंद करतले, वा खंयच्याय कारणाक लागून आमी तुमचो मजकूर काडटले वा न्हयकारतले. ह्या अटींचें उल्लंघन केल्ल्याचें तपासणेत दिसलें जाल्यार हो मुद्दो सोडोवपा खातीर Microsoft तुमच्या मजकूराचो नियाळ घेवपाचो हक्क राखून दवरता, आनी तुमी तसो नियाळ करूंक ते तरेचो अधिकार दिवचो आसता. तथापि, आमी पुराय सेवांचेर लक्ष दिवंक शकनात आनी तशे करपाचे यत्नूय करिनात.
 • c. Xbox सेवांक ऍप्लिकेशन. हो अचार संहिता वा नेमावळ Microsoft न पुरवण केल्ले Xbox Live, Windows Live खातीर खेळ, Microsoft स्टुडियो खेळ, ऍप्लिकेशनां, सेवा आनी सामुग्री कशे तरेन लागू जाता ताचे विशीं चड माहिती खातीर, हांगा क्लिक करचें. Xbox सेवां (विभाग 13(a)(i) त वर्णीत केलां) मार्फत अचार संहितेचें उल्लंघन केल्ल्यान Xbox सेवांनी वांटेकार जावपा पासून निलंबीत आनी प्रतिबंध जावं येता, जातूंत सामुग्रीच्या परवान्याक दंड, forfeiture गोल्ड वांगडीपदाचो वेळ, आनी खात्या कडेन संलग्न आशिल्ल्या Microsoft खात्याचे शेष हांचो आसपाव आसा.
पुराय उतारो
सेवां आनी आदार वापरूनसेवां आनी आदार वापरून4_usingTheServicesSupport
सारांश

4. सेवां आनी आदार वापरून.

 • a. Microsoft खातें. साबार सेवो ऍक्सॅस करूंक तुमकां Microsoft खात्याची गरज लागतली. तुमचें Microsoft खाते तुमकां उत्पादनांत, संकेतथळानीं आनी Microsoft वा कांय Microsoftचे भागीदार हाणी उपलब्ध केल्ल्या सेवानीं सायन इन करूंक पालव दिता.
  • i. खाते तयार करचें. तुमी ऑनलायन सायन अप करून Microsoft खातें निर्माण करूंक शकतात. तुमच्या Microsoft खात्याक सायन-अप करतना तुमी फटीची, चुकीची वा भ्रामक म्हायती वापरचे नात हें मान्य करतात. थोडे खेपे, तुमचें माजाळें सेवा पुरवण करपी सारक्या तिसऱ्या पक्षान घडये तुमकां Microsoft चें खातें नेमून दिलां आसतलें. तुमचें Microsoft खातें तुमी जरी तिसऱ्या पक्षा कडल्यान मेळयलां जाल्यार, तिसऱ्या पक्षाक घडये तुमच्या खात्याचेर अतिरिक्त हक्क आसतले जातूंत तुमचें Microsoft खातें ऍक्सॅस करप वा वगळावपाची क्षमता आसतली. उपकार करून तुमकां तिसऱ्या पक्षान दिल्ले कसलेय अतिरिक्त नेम नियाळचे, कारण Microsoft कडेन ह्या अतिरिक्त नेमा संबंदीत कसलीच जबाबदारी ना. तुमी जरी संस्था वा कंपनीचे वतीन Microsoft खातें निर्माण केल्यार, जसो तुमचो वेवसाय वा धनी, तुमचे कडेन ती संस्था वा कंपनी ह्या नेमांक बाध्य आसा करूंक तुमचे कडेन कायदेशीर अधिकार आसा अशें प्रतिनिधीत्व करता. तुमी तुमचें Microsoft खातें क्रेडेनशियल दुस-या उपेगकर्त्याक वा संस्थेक स्थलांतरीत करूंक शकनात. तुमच्या खात्याची राखण करूंक, तुमच्या खात्याचे तपशील आनी पासवर्ड गुपीत दवरचो. तुमच्या Microsoft खात्या खाला जावपी सगळ्या कृतीं खातीर तुमी जापसालदार आसात.
  • ii. खात्याचो वापर. तें सक्रीय दवरूंक, तुमचें Microsoft खातें तुमी वापरूंक जाय. तुमचें Microsoft खातें आनी संबंदीत सेवा सक्रीय दवरूंक, सेवांचो फारीक केल्लो भाग ऑफर पुरवण केल्लो नासल्यार, तुमी पांच वर्सांच्या काळांत एकदां तरी सायन इन करपाची गरज आसा. तुमी ह्या वेळार सायन इन करिनात जाल्यार, तुमचें Microsoft खातें निश्क्रीय आसा अशें समजतले आनी तुमचे खातीर तें बंद करतले. बंद केल्लें Microsoft खात्याचे परिणाम खातीर, उपकार करून 4(a)(iv)(2) विभाग पळोवचो. तुमच्या Outlook.com इनबॉक्स आनी तुमच्या OneDrive त (वेगवेगळे) तुमी एका वर्साच्या काळान एकदां तरी सायन इन करूंक जाय, ना जाल्यार तुमचे खातीर आमी Outlook.com इनबॉक्स आनी तुमचो OneDrive बंद करतले. तुमच्या Microsoft खात्या कडेन गॅमरटॅग संबंदीत दवरूंक, तुमी पांच वर्सांच्या काळांत एक फावट तरी Xbox सेवां कडेन सायन इन करपाची गरज आसा. तुमचें Microsoft खातें तिसरो पक्ष फटींगपणान वापरता (देखीक, खात्या कडेन तडजोड जावप) असो आमकां माफक दुबाव येत जाल्यार, Microsoft घडये तुमी धनीपणाचो परत दावो करिनात तोमेरेन तुमचें खातें निलंबीत करतलो. तडजोडीच्या प्रकाराचेर आदारीत, आमकां घडये तुमचे थोडे वा पुराय सामुग्रीक ऍक्सॅस असमर्थ करपाची आवश्यकता आसतली. तुमचें Microsoft खातें तुमकां ऍक्सस करूंक समस्या आसल्यार, उपकार करून हे वॅबसायटीक भेट दिवचीः https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • iii. भुरगीं आनी खातीं. तुमी सेवा वापरून, तुमची पिराय प्रौढतायेक पावल्या वा तुमी जंय राबितो करतात थंय कायदेशीर जापसालदारकी मेळयल्या वा ह्या नेमांक बाध्य आशिल्ले कायदेशीर आवय-बापूय वा कायदेशीर पालकांची संमती आसा अशें तुमी कळयतात. तुमी जंय राबितो करतात थंय तुमी प्रौढतायेचे पिराये मेरेन पावल्यात, वा "कायदेशीर जापसालदारकी" घेवंक योग्य आसात वा हो विभाग समजना जाल्यार, तुमी Microsoft खातें निर्माण करचे आदीं, उपकार करून आदार आनी संमती खातीर तुमच्या आवय-बापायक वा कायदेशीर राखणदारांक विचारचें. Microsoft खातें निर्माण करपी अल्पवयस्काचे तुमी आवय-बापूय वा कायदेशीर पालक आसल्यार, तुमी आनी अल्पवयस्क हे नेम स्विकारून तांचे प्रमाणें वागूंक मान्य करतात आनी Microsoft खातें वा सेवांच्या सगळ्या तरांच्या वापराक जापसालदार आसात, जातूंत खरेदी, जंय अल्पवयस्कराचें खातें आतां उगडलां वा मागीर निर्माण केलां.
  • iv. तुमचें खातें बंद करप.
   • 1. तुमी खंयच्याय वेळार आनी कसल्याय कारणाक लागून विशेश सेवा रद्द करूंक शकतात वा तुमचें Microsoft खातें बंद करूंक शकतात. तुमचें Microsoft खातें बंद करूंक, उपकार करून हांगा भेट दिवची https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. तुमी जेन्ना तुमचें Microsoft खातें करूंक आमकां सांगतात, तेन्ना तुमचें मन तुमी बदल्लें जाल्यार अशें म्हुणून तुमचें खातें आमी 60 दिसां खातीर स्थगीत स्थितींत दवरतात. 60 दिसांच्या काळा उपरांत, तुमचें Microsoft खातें सासणां खातीर बंद जातलें. तुमचें Microsoft खातें जेन्ना बंद केल्लें आसता, तेन्ना किदें घडटा हाचें स्पश्टीकरण मेळोवंक, उपकार करून सकयल दिल्लो 4(a)(iv)(2) विभाग पळोवचो. 60 दिसांचो काळ सोंपचे आदींच लॉग-इन केल्यार तुमचें Microsoft खातें परत सक्रीय जातलें.
   • 2. तुमचें Microsoft खातें बंद (तुमी वा आमी) केलां, जाल्यार ह्यो कांय गजाली घडटल्यो. पयलें, तुमचो Microsoft खातें कडेन सेवा ऍक्सॅस करूंक वापर करपाचो हक्क बंद जातलो. दुसरें, तुमच्या Microsoft खातें कडेन संबंदीत आशिल्ली तुमची सामुग्री वा डेटा वगळायतले, वा तुमी आनी तुमच्या Microsoft खातें (कायद्यान प्रमाण एकठांय दवरूंक आवश्यक आसल्या शिवाय, ते परत करपाची वा ते तुमकां स्थलांतरीत करपाची वा तुमी तिसरो पक्ष वळखतले) कडल्यान ताका वेगवेगळे करतले. तुमचे कडेन नियमीत बॅकअप येवजण आसूंक जाय कारण तुमचें खातें एकदां बंद जाल्या उपरांत Microsoft तुमची सामुग्री वा डेटा परत मेळोवन दिवंक शकचो ना. तिसरें, तुमी प्राप्त केल्ल्या उत्पादांक तुमी घडये ऍक्सॅस शेणयतले.
 • b. काम आनी शाळेचीं खातीं. तुमी Microsoft च्या खेरीत सेवांनी काम वा शाळेच्या ई-मेल नाम्या वरवीं सायन इन करूंक शकतात. तुमी तशें केल्यार, तुमच्या ई-मेल नाम्या कडेन संबंदीत आशिल्ल्या डोमेनाचो धनी तुमचें खातें नियंत्रीत करून चलोवंक शकता आनी तुमचो डेटा ऍक्सॅस करून ताचेर प्रक्रिया करूंक शकतात, जातूंत तुमच्या दळणवळण आनी फायलींची सामुग्री आसपावीत आसता हें तुमी मान्य करतात, आनी हे Microsoft डोमेनाचो धनी सूचीत करपाक शकता जर खातें वा डेटांत तडजोड करतात. तुमच्या Microsoft सेवांचो वापर हो Microsoft चें तुमचे कडेन वा तुमचे संघटणे कडेन आशिल्ले कराराच्या अधीन आसतलो आनी हे नेम लागू जावचे नात हेंवूय तुमी फुडें मान्य करतात. तुमचे कडेन आदींच Microsoft खातें आसल्यार आनी ह्या नेमां खाला सेवा ऍक्सॅस करूंक तुमी जरी वेगळें कामाचो वा शाळेचो ई-मेल नामो वापरतात जाल्यार सेवा ऍक्सॅस करप फुडें चालू दवरूंक, तुमच्या Microsoft खात्या कडेन संलग्न आशिल्लो ई-मेल नामो अद्यावत करूंक तुमकां तत्पर करतले.
 • c. अतिरिक्त उपकरण/डेटा येवजणी. खुबश्यो सेवा वापरूंक, तुमकां माजाळ्याचें कनॅक्शन आनी/ वा डेटा/ सॅल्युलर प्लानाची गरज आसतली. तुमकां घडये हेडसॅट, कॅमेरो वा मायक्रोफोन सारक्या अतिरिक्त उपकरणाची गरज पडूं येता. सेवा वापरूंक गरज आशिल्लीं सगळीं कनॅक्शनां, येवजण, आनी उपकरणां पुरवण करूंक तशेंच तुमच्या कनॅक्शनांक, येवजण आनी उपकरणा खातीर पुरवणकर्त्या वतीन लागपी शुल्क फारीक करूंक तुमी जापसालदार आसात. तुमी सेवां खातीर आमकां शुल्क फारीक करतात ताचे अतिरिक्त ही शुल्क आसता आनी आमी असलें शुल्क परत दिनात (पुनर्भुगतान करिनात). तुमकां लागू जावपी असले शुल्क आसात कांय ना तें निर्धारीत करूंक तुमच्या पुरवणकर्त्या कडेन तपासचें.
 • d. सेवा अधिसुचोवणी. तुमी वापरतात त्या सेवां विशीं तुमकां किदेंय आमी सांगपाचें आसल्यार, तुमकां सेवा अधिसुचोवण्यो आमी धाडटले. जर तुमी आमकां तुमच्या Microsoft खात्या कडेन संबंदीत तुमचो ईमेल नामो वा फोन नंबर दिला जाल्यार, आमी घडये तुमकां ईमेल वा एसएमएस (लिखीत संदेश) वरवीं सेवा अधिसुचोवण्यो धाडूंक शकतात, हातूंत तुमच्या मोबायल फोन नंबराच्या नोंदणें आदीं तुमच्या वळखीची खात्री करप हाचोय आसपाव आसा. तशेंच हेर माध्यमां (देखीक- उत्पादाच्या संदेशा वरवीं) वरवींय घडये तुमकां सेवा अधिसुचोवण्यो आमी धाडटले. एसएमएस वरवीं अधिसुचोवण्यो मेळयतले तेन्ना डेटा वा संदेशाची दर घडये लागू जातली.
 • e. तेंको. थोडे सेवां खातीर गिरायक तेंको हाचेर उपलब्ध आसा support.microsoft.com. कांय सेवा वेगळ्यो वा चड गिरायक समर्थनाची येवजण दिवपाक सकतात, जो www.microsoft.com/support-service-agreement, हांगां उपलब्ध आशिल्ल्या अटींच्या आधीन आसतले, जोमेरेन निर्दिष्ट नासतलो. सेवा वा तांचीं खाशेलपणां नियाळ वा बिटा वर्जनां खातीर समर्थन एकवेळ उपलब्ध ना आसतलें. तिसऱ्या पक्षान पुरवण केल्ली सेवा घडये सॉफ्टवॅर वा सेवां कडेन अनुरूप आसची देखून अनुरुपताय उपकरणां कडेन स्वताक संवकळीचो करून घेवप तुमची जापसालदारकी आसा.
 • f. तुमच्यो सेवा सोपोवप. जर तुमची सेवा बंद केल्या (तुमी वा आमी आमच्या मार्फत), पयली सेवेंत प्रवेश करपाचो तुमचो अधिकार रोखडोच बंद जातलो तशेंच सेवेकडेन संबंदीत सॉफ्टवेअरावयलो तुमचो परवानोय सोपता. दुसरें, तुमच्या Microsoft खातें कडेन संबंदीत आशिल्ली तुमची सामुग्री वा डेटा वगळायतले, वा तुमी आनी तुमच्या Microsoft खातें (कायद्यान प्रमाण एकठांय दवरूंक आवश्यक आसल्या शिवाय, ते परत करपाची वा ते तुमकां स्थलांतरीत करपाची वा तुमी तिसरो पक्ष वळखतले) कडल्यान ताका वेगवेगळे करतले. परिणाम आनी हाचे मदली खंयचीय सेवा (वा तुमी त्या सेवेंचेर संग्रहीत केल्ली तुमची मजकूर) भितर प्रवेश करपाक सक्षम उरचे ना. तुमचे कडेन नियमीत बॅकअप येवजण आसूंक जाय. तिसरें, तुमी प्राप्त केल्ल्या उत्पादांक तुमी घडये ऍक्सॅस शेणयतले. तुमी जर तुमचें Microsoft खातें रद्द केल्लें आसत आनी सेवा कडेन संपर्क सादपा खातीर हेर खंयचेंय खातें नासल्यार तुमची सेवा रोखडीच बंद करतले.
पुराय मजकूर
तिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवा वापरतातिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवा वापरता5_usingThird-PartyAppsAndServices
सारांश

5. तिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवा वापरता. ह्यो सेवा तुमकां स्वतंत्र तिसऱ्या पक्षा (Microsoft नाशिल्ल्यो कंपनी वा लोक) ("तिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवा") कडल्यान उत्पाद, सेवा, वॅबसायटी, लिंक्स, सामुग्री, सामायन, खेळ, कौशल्य, एकत्रीभाव, बूट्स वा ऍप्लिकेशनां ऍक्सॅस करूंक वा प्राप्त करूंक मेकळीक दिवंक शकता. आमच्यो खुबश्यो सेवा तुमकां सोदून काडूंक, मागणी करूंक, वा तिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवां कडेन वेव्हार करूंक, वा तुमची सामुग्री वा डेटाची वांटणी करूंक मेकळीक, आनी तुमकां तिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवा तुमकां पुरवण करतात हें तुमी समजतात. तिस-या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवा घडये तुमकां तुमचो मजकूर वा डेटा तिस-या पक्षाच्या ऍप्लिकेशनां आनी सेवांच्या प्रकाशक, पुरवणकर्तो वा ऑपरेटर वांगडा सांठोवंक मान्यताय लेगीत दिवंक शकता. तुमी तिसऱ्या पक्षाचें ऍप्लिकेशन वा सेवा स्थापीत करचे आदीं वा वापरचे आदीं, तिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवा घडये तुमकां गुप्तताय धोरण दितली वा वापराचे अतिरिक्त नेम स्विकारपाची आवश्यकता आसतली. Office स्टोर, Xbox स्टोर वा Windows स्टोरा कडल्यान प्राप्ती केल्ल्या ऍप्लिकेशनां खातीर अतिरिक्त नेमांक लागून 13(b) विभाग पळोवचो. तुमी Microsoft खातें तिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवा प्राप्त करचे, वापरचे, मागचे वा लिंक करचे पयली, तुमी अतिरिक्त नेम आनी गुप्तताय धोरणां नियाळूंक जाय. खंयचेय अतिरिक्त नेम ह्या नेमांनी फेरफार करिनात. Microsoft खंयच्याच तिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवेचो भाग म्हूण तुमकां बौद्धिक मालमत्तेचो परवानो दिना. तुमचो तिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवांच्या वापरांतल्यान उप्रासपी सगळे धोके आनी दायित्व मानलां आनी तुमी त्यो वापर केल्ल्यान तातुंतल्यान उप्रासपी खंयच्याय मुद्द्याक Microsoft जबाबदार आसचो ना हें तुमी मान्य केलां. तिसऱ्या पक्षाच्या ऍप्लिकेशनांनी आनी सेवांनी तुमकां वा हेरांक पुरवण केल्ल्या माहिती वा सेवां खातीर Microsoft जबाबदार वा अधीन ना.

पुराय मजकूर
सेवा उपलब्धतायसेवा उपलब्धताय6_serviceAvailability
सारांश

6. सेवा उपलब्धताय.

 • a. सेवा, तिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवा, वा सेवेंतल्यान पुरवण केल्लें सामान वा उत्पाद घडये वेळा वेळा प्रमाणें अनुपलब्ध जातले, वा घडये मर्यादीत प्रमाणान पुरवण जातले वा घडये तुमच्या प्रांत वा डिव्हायसाचेर आदारीत बदलतले. तुमच्या Microsoft खात्या कडेन संबंदीत आशिल्लें ठिकाण तुमी बदल्ल्यार, तुमच्या पयलींच्या प्रांतांत उपलब्ध आशिल्लीं आनी तुमी दुडू फारीक केल्लें तें सामान वा ऍप्लिकेशनां तुमी परत प्राप्ती करपाची गरज आसतली. बेकायदेशीर आशिल्लें सामान वा सेवा ऍक्सॅस करचे नात वा वापरचे नात, वा तुमी ज्या देशांत राबितो करतात, थंय सावन ऍक्सॅस, वा तसलें सामान वा सेवा वापरूंक परवानो दिल्लो ना, वा तसलें सामान वा सेवा ऍक्सॅस करूंक वा वापरूंक तुमचें ठिकाण वा वळख लिपोवन दवरप वा चुकीचें प्रतिनिधीत्व करप ना हें तुमी मान्य करतात.
 • b. आमी सेवा बरी आनी चालू दवरपाचो प्रयेत्न करतात; तरी आसतना सगळ्या ऑनलायन सेवांक अकस्मात खंड पडटा/ विघ्न घडटा आनी केन्नाय वीज बंद जाता, आनी असल्या वेळार कल्याय विघ्नाक वा तुमकां कसलेंय लुकसाण जाल्यार, Microsoft जबाबदार ना. मदींच वीज बंद जाल्यार, तुमी सांठयल्ली तुमची सामुग्री वा डेटा घडये तुमी परत मेळोवंक शकचे नात. तुमी सेवांचेर सांठोवन दवरतात त्या तुमच्या सामुग्री आनी डेटाचो तुमी नियमीतपणान बॅकअप दवरचो वा तिसरो-पक्ष ऍप आनी सेवां वापरून सांठोवन दवरची अशी शिफारस आमी करतात.
पुराय उतारो
सेवा वा सॉफ्टवॅराक अद्यावत करता आनी ह्या नेमांक बदल घडयतासेवा वा सॉफ्टवॅराक अद्यावत करता आनी ह्या नेमांक बदल घडयता7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
सारांश

7. सेवा वा सॉफ्टवॅराक अद्यावत करता आनी ह्या नेमांक बदल घडयता.

 • a. आमी घडये खंयच्याय वेळार हे नेम बदलतले आनी आमी तें केन्ना करतात तेन्ना तुमकां सांगतले. केल्ले बदल प्रभावीत जाल्यार उपरांत सेवेचो वापर केल्ल्यान, तुमी नवे नेम मान्य करतात अशें जाता. तुमी जरी नवे नेम मान्य करिनात जाल्यार तुमी सेवा वापरपाची बंद करूंक जाय, तुमचें Microsoft खातें बंद करचें आनी तुमी जरी आवय-बापूय वा पालक आसात जाल्यार तुमच्या नेणार भुरग्याक आपलें Microsoft खातें बंद करूंक आदार दिवचो.
 • b. थोड्या वेळार सेवा वापरप चालू दवरूंक तुमकां सॉफ्टवॅर अद्यावतांची गरज आसतली. आमी घडये स्वचालीतपणान तुमच्या सॉफ्टवॅराचें वर्जन तपासतले आनी सॉफ्टवॅराचीं अद्यावतां डावनलोड करतले वा कॉन्फिगरेशन बदलतले. तुमी सेवा फुडें वापरूंक चालू दवरूंक, तुमी घडये सॉफ्टवॅर अद्यावत करपाची आवश्यकता आसतली. हेर नेम अद्यावतांच्या वांगडा येनात आनी ह्या वळार ते नवे नेम लागू जावंक शकतात, तेन्ना मेरेन हीं अद्यावतां ह्याच नेमाच्या अधीन आसतलीं. Microsoft हो खंयचींय अद्यावतां उपलब्ध करूंक कायद्यान बाध्य ना आनी तुमी खरेदी केल्ल्या यंत्रणाच्या वर्जनाक तेंको दिवपाची तशेंच सॉफ्टवॅर, ऍप्लिकेशनां, सामुग्री वा हेर उत्पादाक परवानो दिवपाची गॅरण्टी दिनात. असलीं अद्यावतां घडये तिसऱ्या पक्षान पुरवण केल्ल्या सॉफ्टवॅर वा सेवांनी अनुरूप आसचीं नात. तुमी सॉफ्टवॅराची स्थापणूक काडून खंयच्याय वेळार, सॉफ्टवॅर अद्यावताची तुमची संमती काडूंक शकतात.
 • c. अतिरिक्तपणान, हांगा खंयचोय वेळ आसूं येता जेन्ना सेवेचीं खाशेलपणां वा कार्यां आमकां काडूंक वा बदलूंक पडटलीं वा सेवा पुरवण करपाची बंद करूंक पडटली वा तिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवांक ऍक्सॅस बंद करचो पडटलो. लागू आशिल्ल्या कायद्यान आवश्यक आशिल्लें सोडून, आमकां आदीं खरेदी केल्लें खंयचें सामायन, डिजिटल गुड्स (विभाग 13(c) त वर्णीत केलां), वा ऍप्लिकेशनां पुनःडावनलोड वा बदली दिवंक कसलीच आडखळ ना. आमी घडये सेवा वा तांचीं खाशेलपणां नियाळ वा बिटा वर्जनांत विमोचन करतले, जें घडये सारकें काम करचें ना वा तशेंच निमाण्या वर्जनांत घडये सारकें काम करचें ना.
 • d. अशे तरेन तुमी डिजिटल हक्क वेवस्थापन (DRM) वांगडा राखिल्लें साहित्य, जशें कांय संगीत, खेळ, मुव्ही, पुस्तकां आनी खूब कितें वापरूंक शकतात. DRM सॉफ्टवॅर घडये स्वयंचलीतपणान ऑनलायन हक्क सर्वर कडेन संपर्क करूंक शकता आनी DRM अपडेटी डावनलोड आनी स्थापणूक करूंक शकता.
पुराय उतारो
सॉफ्टवॅराचो परवानोसॉफ्टवॅराचो परवानो8_softwareLicense
सारांश

8. सॉफ्टवॅराचो परवानो. Microsoft चो वेगळो परवानो कबलात म्हूण जोडल्या शिवाय (देखीक, तुमी जरी Microsoft चें ऍप्लिकेशन वापरतात जें Windows चो एक भाग म्हूण आसपावीत आसा, जाल्यार तसल्या सॉफ्टवॅरांचें Windows ऑपरेटिंग यंत्रणा खातीर आशिल्ले Microsoft सॉफ्टवॅर परवानो अटी तांचें संचालन करता), आमी सेवेचो एक भाग म्हूण पुरवण केल्लें खंयचेंय सॉफ्टवॅर, तें ह्या नेमांच्या अधीन आसतलें. Office Store, Windows Store आनी Xbox Store तल्यान मेळयल्ली ऍप्लिकेशनां सकयलो विभाग 13(b) (i) च्या आधीन आसा.

 • a. तुमी ह्या नेमांचें पालन करतात जाल्यार तुमकां विश्वव्यापी प्रमाण डिव्हायसा प्रमाणें सॉफ्टवॅराची एक प्रत स्थापीत करून वापरपाचो हक्क दितात, जो तुमी सेवा वापरल्या म्हूण एका वेळार एकाच व्यक्तीक वापरूंक मेळटा. खेरीत डिव्हायसांक, तुमच्या खासगी आनी सेवांच्या वेव्हाराक नाशिल्ल्या वापरा खातीर असलीं सॉफ्टवॅरां घडये पूर्व-स्थापीत करूं येतात. सेवेचो भाग आशिल्लें सॉफ्टवॅर वा वॅबसायटींत घडये तिसऱ्या पक्षाचो कोड आसपावूंक शकता. खंयच्याय तिसऱ्या पक्षाची स्क्रिप्ट वा कोड, जी सॉफ्टवॅर वा वॅबसायटींतल्यान लिंक्ड वा संदर्भीत केल्या ती तुमकां Microsoft न न्हय पूण तसलो कोड आशिल्ल्या तिसऱ्या पक्षान परवानो अंतर्गत केल्या. तिसऱ्या पक्षाच्या कोडा खातीर कसल्योय नोटिशी आसल्यार, फकत तुमचे माहिती खातीर आसपावीत केल्यात.
 • b. सॉफ्टवॅराक परवानो दिल्लो आसा आनी सॉफ्टवॅरा कडले सगळे हक्क Microsoft न राखीव केल्यात आनी घुसपणी, विरोध वा हेर कसलेय तरेन Microsoft न स्पश्ट रुपान स्विकृत केल्ले नात. हो परवानो तुमकां कसलोच हक्क दिना आनी तुमी घडये:
  • i. सॉफ्टवॅर वा सेवे संबंदी खंयच्याय तंत्रिकी संरक्षण उपाय इबाड वा बायपास करप ना.
  • ii. वेगळें करप, वेगळावप, डिक्रिप्ट, हॅक, अनुकरण करप, शोषण करप, वा खंयचें सॉफ्टवॅर वा सेवेचें हेर स्वरूप रिव्हर्स इंजिनीयर करप, जें सेवेंत आसपावीत आसता आनी सेवे वरवीं ऍक्सॅसिबल आसता आनी हें सगळें फकत लागू आशिल्लो मालकी हक्क तुमकां अशें करूंक अनुमती दिल्यार.
  • iii. वेगळ्या डिव्हायसांनी वापरूंक सॉफ्टवॅर वा सेवांचे वेगळे घटक;
  • iv. Microsoft तुमकां किदेंय करूंक वा दिवंक अधिकार दिना जाल्यार तुमी सॉफ्टवॅर वा सेवा प्रकाशन, नक्कल, भाडें, भाड्याक, विक्री, निर्यात, आयात, वांटणी आनी उदार दिवप ना;
  • v. सेवा ऍक्सॅस करूंक वा वापरूंक, सॉफ्टवॅराचें स्थलांतरण, खंयच्याय सॉफ्टवॅराचो परवानो वा कसलेय हक्क;
  • vi. सेवेचो अनाधिकृत वापर जो आनीक कोणाच्याय वापरांत दखल करता वा खंयचीय सेवा, डेटा, खातें वा नॅटवर्कांत ऍक्सॅस मेळोवप;
  • vii. अनाधिकृत तिसऱ्या पक्षाच्या ऍप्लिकेशनां वरवीं सेवेचो ऍक्सॅस अनुकूल करचो वा खंयचोय Microsoft अधिकृत डिव्हायस (देखीक, Xbox One, Xbox 360, Microsoft सर्फेस आनी हेर) फेरफार करचो.
पुराय उतारो
मोबदल्याचे नेममोबदल्याचे नेम9_paymentTerms
सारांश

9. मोबदल्याचे नेम. तुमी जरी सेवेची खरेदी केल्यार, तेन्ना तुमचे खरेदीक हे मोबदलो पर्याय लागू जातात आनी तुमी ते मान्य करतात.

 • a. शुल्क. सेवेच्या भागा कडेन शुल्क आसल्यार, विस्तृत केल्ल्या चलनान शुल्क फारीक करूंक तुमी मान्य करतात. दुसरे भशेन नियमीत करिना मेरेन, सेवां खातीर नियमीत केल्ल्या मोलांत, लागू आशिल्ले कर आनी चलनाची बदली उपनिवेश आसपाव आसना. Skype फारीक करपाचे उत्पादांक दिल्ल्या सगळ्यांत मोलांत लागू जावपी करांचो आस्पाव आसा, अन्यथा सांगूंक ना जाल्यार. असले तरेचे कर वा हेर शुल्क फारीक करूंक तुमीच जबाबदार आसात. तुमचे बिलिंगाचे माहिती कडेन संलग्न आशिल्ल्या राबित्याच्या नाम्याचेर आदारीत, Skype कराची मेजणी करता. हो नामो अप-टू-डेट आनी अचूक आसा हाची खात्री करपाची जापसालदारकी तुमचेर आसा. Skype उत्पाद सोडल्यार, मेजणी करूंक थळाव्या कायद्या प्रमाणें वेगळ्या प्रकाराची गरज आसना, तेन्ना मेरेन तुमचें Microsoft खातें नोंदणीकृत जाल्लें त्या वेळाच्या ठिकाणाचेर आदारीत कर मेजणी करतात. आमकां वेळार तुमचे कडल्यान मोबदलो मेळ्ळो ना जाल्यार आमी घडये सेवा स्थगीत वा रद्द करतले. मोबदलो फारीक करूंक नाशिल्ल्यान, सेवेची स्थगिती वा रद्दीकरण जाल्ल्यान, तुमचें खातें वा ताचे सामुग्रीक ऍक्सॅस आनी वापर करूंक मेळचो ना. तुमच्या थळांत आसपी एका कॉर्पोरेट वा हेर खाजगी नॅटवर्का वरवीं माजाळ्या कडेन कनॅक्ट केल्यार तुमच्या वास्तवीक थळा कडेन प्रदर्शीत शुल्कां परस वेगळे शुल्क लागूंक शकतात. तुमच्या ठिकाणाचेर आदारीत, थोड्यो वेव्हारांक घडये विदेशी मुद्र वा चलनाचें रुपांतरण करप वा दुसऱ्या देशांत परिवर्तीत करपाची आवश्यकता आसतली. तुमी जेन्ना डॅबिट वा क्रेडिट कार्ड वापरतात तेन्ना तुमची बँक घडये ह्या सेवां खातीर तुमचे कडल्यान अतिरिक्त शुल्क घेतली. तपशिलां खातीर उपकार करून तुमचे बँकेक संपर्क करचो.
 • b. तुमचें बिलींग खातें. सेवे खातीर शुल्क फारीक करूंक, तुमी ते सेवे खातीर सायन अप करच्या वेळार तुमकां मोबदल्याचो पर्याय पुरवण करूंक सांगतले. तुमची बिलींग म्हायती आनी पगार फारीक करपाची पद्दत हांगासर ऍक्सॅस करून बदलूंक शकता Microsoft खातें वेवस्थापन वॅबसायट आनी Skype खातीर तुमच्या खात्यांत पोर्टल हांगासर सायन इन करूंक शकतात https://skype.com/go/myaccount. अतिरिक्त, तुमचे वेंचणी केल्ली मोबदलो पद्धत, जी तुमकां जारीकर्ता बँकेन पुरवण केल्या वा लागू मोबदलो नॅटवर्कांक संबंदी खंयच्याय खात्याची अद्यावत माहिती Microsoft क वापर करूंक अनुमती दिवंक तुमी मान्य केलां. तुमचें खातें आनी हेर माहिती वरवीं तुमी तत्पर अद्यावत करूंक मान्य केलां, जातूंत तुमचो ई-मेल नामो आनी मोबदलो फारीक करपाचे तपशील, जाचे वरवीं तुमचें वेव्हार आमी पुराय करूंक शकतले आनी तुमच्या वेव्हारा संबंदीत गरज आसल्यार तुमकां संपर्क करूंक शकतले. तुमच्या बिलींग खात्यांतल्या तुमच्या बदलांचेर आमी कार्य करचे आदीं, तुमच्या बिलींग खात्याक आमी दाखल करतात तांचेर तुमच्या बिलींग खात्याच्या बदलांचो आमच्या शुल्कांचेर कांयच परिणाम जावचो ना.
 • c. बिलींग. Microsoft क पगार पद्दत पुरवण करून तुमी अशें दर्शयतात- तुमी (i) पुरवण केल्ल्या पगार पद्दतीचो वापर करपाचो तुमकां अधिकार आसा आनी तुमी पुरवण करतात ती खंयचीय पगार म्हायती बरोबर आनी अचूक आसा; (ii) तुमी Microsoft क तुमच्या पगार पद्दतीचो वापर करून सेवां खातीर वा उपलब्ध मजकुरा खातीर तुमकां शुल्क लागू करपाचो अधिकार दितात; आनी (iii) ह्यो अटी लागू जाल्ल्यो आसतना तुमी सायन अप करूंक वेंचिल्ल्या सेवांच्या खंयच्याय शुल्क खाशेलपणां खातीर तुमकां शुल्क लागू करपाचो अधिकार Microsoft क दितात. तुमकां आमी बिल (a) अग्रगामी (ऍडवान्स); (b) खरेदीचे वेळार; (c) खरेदी केल्या उपरांत रोखडेंच; वा (d) वर्गणी सेवे खातीर पुनरावर्ती प्रमाणें दितले. तशेंच, तुमी मान्य केल्ले रक्कमेक आमी चार्ज करतले आनी पुनरावर्ती वर्गणी सेवे खातीर चार्ज जावपी रक्कमेंत कसलोय बदल आसल्यार तुमकां आदींच (अग्रगामी) आमी कळयतले. तुमचे आदले बिलींग करूंक नाशिल्ले रक्कमेचेर आमी आतां ह्या वेळा वयल्या बिलांत तुमकां घडये दोन बिलां धाडटले.
 • d. पुनरावर्ती मोबदलो. तुमी जेन्ना वर्गणीचेर सेवा खरेदी करतात (देखीक, म्हयन्याळें, 3 म्हयन्यांनी वा त्रिमासीक वा वर्सुकी) तुमी पुनरावर्ती फारिकणीक अधिकार दिवंक मान्य करतात, आनी तुमी वा Microsoft न ते सेवेची वर्गणी रद्द करीत मेरेन, तुमी मान्य केल्ले पद्धतीन आनी पुनरावर्ती वेळान Microsoft क फारिकणी करतले. आवर्तक पगाराचो अधिकार दिल्ल्यान, तुमी Microsoft क तसले पगार एकतर इलॅक्ट्रॉनिक डॅबिट्स वा फंड ट्रान्सफर, वा तुमच्या नियोजीत खात्यांतल्यान (ऑटोमॅटेड क्लियरींग हावस वा समान पगार आसल्यार) इलॅक्ट्रॉनिक ड्राफ्ट, वा तुमच्या नियोजीत खात्याचे (क्रेडिट कार्ड वा समान पगार आसल्यार) (एकत्रीत, "इलॅक्ट्रॉनिक पगार") शुल्क म्हूण काडूंक अधिकार दितात. लागू आशिल्ल्या वर्गणी काळांत, वर्गणी शुल्क चडशे अग्रीम पद्धतीन बील करतात वा शुल्क लायतात. खंयचो पगार फारीक करिनास्तना परतला वा खंयचेंय क्रॅडीट कार्ड वा समान वेव्हार अस्विकारला वा न्हयकारलां, जाल्यार Microsoft वा ताचे सेवा पुरवणकर्त्यान खंयचोय लागू आशिल्लो आनी परत आयिल्लो आयटम घेवपाचो, अस्विकृती वा अपर्याप्त फूंद शुल्क आनी इलॅक्ट्रॉनिक पगार म्हूण खंयचो पगार आसल्यार करपाचो हक्क राखीव करून दवरला.
 • e. स्वचालीत नविनीकरण. जरी लागू आशिल्ल्या कायद्या खाला स्वचालीत नुतनीकरण करूंक मेकळीक आसा, पूण तरी आसतना तुमी सेवेचे थारावीक काळाचे अखेरेक, सेवा स्वचालीत नुतनीकरण करपाचें निवडूं येता. तुमकां खंयचेय सेवेचें नव्या काळा खातीर नुतनीकरण आसल्यार आमी ईमेल, वा हेर माफक पद्दतीन उगडास करून दितले आनी विभाग 9(k) खाला दरेचेर किदेंय बदल आसल्यार कळयतले. तुमी स्वचालीतपणान सेवेचें नुतनीकरण करूंक वेंचलां हें तुमकां कळयल्या उपरांत तुमी सकयल निर्देशीत केल्या वरवीं सेवा रद्द करपाचें निवडल्या बगर, आमी घडये सध्याचे सेवा काळाचे अखेरेक आमी स्वचालीतपणान तुमचे सेवेचें नुतनीकरण करतले आनी त्या वेळार नुतनीकरण नेमां प्रमाणें चालंत दर लागू करतले. नविनीकरणाचे तारखेर वा मागीर पुरवण केल्लें आसल्यार लेगीत, सेवा नविनीकरणाक तुमी निवडिल्ल्या मोबदलो पद्धतीचेर आमी बिल धाडटले हेवूय तुमकां कळयतले. तुमी सेवा कश्यो रद्द करूं येतात ताचे विशीं तुमकां सुचोवण्यो आमी पुरवण करतले. तुमकां नविनीकरणाचें बिल लागपाचें टाळूंक, तुमी नविनीकरणाचे तारखे आदींच सेवा रद्द करूंक जाय.
 • f. ऑनलायन विधान आनी चुकी.Microsoft खातें वेवस्थापन वॅबसायटीचेर Microsoft तुमकां ऑनलायन बिलींग विधान पुरवण करतलो, जंय तुमी विधान दृश्य करून मुद्रण करूं येता. Skype खातीर, तुमच्या खात्यांत सायन इन करून तुमचें ऑनलायन विधान तुमी हांगासर ऍक्सॅस करूंक शकतात www.skype.com. आमी फकत हेंच बिलींग विधान पुरवण करतात. तुमच्या बिलाचेर जरी आमी चूक केल्यार, तुमच्या बिलाचेर पयलेच फावटी तुमकां चूक दिसतकूच तुमी 90 दिसां भितर आमकां सांगूंक जाय. आमी मागीर तत्पर चार्ज सोदूंक लागतले. तुमी खेरीत वेळा भितर आमकां कळयनात जाल्यार, आमकां सगळ्या जापसालदारकी आनी चुकींतल्यान घडिल्ल्या लुकसाणांतल्यान तुमी मुक्त करतात आनी कायद्यान आवश्यक आसल्या बगर, आमी चूक सुदारपाची वा रिफंड पुरवण करपाची आवश्यकता आसची ना. Microsoft न जर बिलांत चूक वळखली जाल्यार आमी ती चूक 90 दिसां भितर दुरुस्त करतले. हें धोरण लागू जावपी खंयच्याच संवैधानीक हक्काक प्रभावीत करिना.
 • g. रिफंड धोरण. कायदो वा विशेश सेवा ऑफर वरवीं पुरवण केल्ले खेरीत, सगळ्यो खरेदी निमणी आनी रिफंड ना करप्याच्यो अश्यो आसात. Microsoft न तुमकां चुकीन शुल्क लागू केलां अशें तुमकां जरी अशें दिसता, जाल्यार अश्या शुल्काच्या 90-दिसां भितर तुमी आमकां संपर्क करूंक जाय. 90 दिसां परस पोरण्या कागाळीक, कायद्यान आवश्यक आसल्या बगर, कांयच एक रिफंड दिवचे नात. रिफंड वा क्रॅडीट फक्त आमच्या स्वयंनिर्णयाचेर जारी करपाचो हक्क आमी राखून दवरतात. आमी जरी रिफंड वा क्रॅडीट जारी केलें, जाल्यार तेंच वा तसोच रिफंड फुडाराक लेगीत जारी करपाचें बंधन आमचेर ना. हें रिफंड धोरण जे लागू जावंक शकतात अश्या कसल्याच कायदेशीर हक्कांचेर परिणाम करिना. रिफंडा विशीं चड माहिती खातीर, उपकार करून आमचे हेल्प टॉपिकभेट दिवची. तुमी जरी तायवानांत राबितो करतात जाल्यार तायवान गिरायक संरक्षण कलम आनी ताच्या संबंदीत नियमा प्रमाणें, डिजिटल सामुग्री जी अप्रत्यक्ष संपत्तीच्या रुपान पुरवण केल्ल्या सगळ्या खरेदीची आनी/ वा जेन्ना असली सामुग्री वा सेवा ऑनलायन पुरवण करतात तेन्ना ऑनलायन सेवा ही निर्णायक आसता आनी नॉन-रिफंडेबल आसता हाची उपकार करून नोंद घेवची. तुमकां उपशमन काळ (कुलींग पिरियड) वा कसलेंय रिफंडाचेर दावो मेळोवंक अधिकार ना.
 • h. सेवा रद्द करप. तुमी खंयचेय वेळार सेवा रद्द करूंक शकतात, कारणा सयत वा कारणा बगर. सेवा रद्द करूंक आनी तुमकां रिफंडाची मागणी करूंक अधिकार आसल्यार, हांगासर भेट दिवची Microsoft खातें वेवस्थापन वॅबसायट. Skype खातीर, उपकार करून हांगा दिल्ले माहितीचो वापर करून विथड्रॉवल फॉर्म पुराय करचें. तुमी सेवांचें वर्णन करपी ऑफरी कडेन परत पळोवंक जाय (i) तुमकां घडये रद्दीकरणा वेळार रिफंड मेळचें ना; (ii) तुमी घडये रद्दीकरणाचें शुल्क फारीक करूंक बाध्य आसतले; (iii) तुमी रद्दीकरणाचे तारखे आदीं, सेवां खातीर तुमच्या बिलींग खात्या खातीर फारीक केल्ले दुडू भरूंक बाध्य आसतले; आनी (iv) तुमी जेन्ना सेवा रद्द करतात तेन्ना तुमी घडये तुमच्या खात्याचो ऍक्सॅस आनी वापर वगळावूंक शकतात; वा तुमी जरी तायवानांत राबितो करतात जाल्यार, (v) तुमी रद्दीकरणाच्या वेळार सेवे खातीर निर्धारीत वेळा खातीर फारीक केल्ली रक्कम, वापरूंक नाशिल्ल्या शुल्काचे बरोबरींत तुमकां रिफंड प्राप्त जातलें. आमी तुमच्या खात्याचेर विभाग 4 भितर सांगिल्ले प्रमाण प्रक्रिया करू. तुमी रद्द केल्यार, सेवेचो तुमचो प्रवेश तुमची वर्तमान सेवा काळांतली समाप्ती सोपत आसता वा जर तुमी तुमच्या खात्या काळबद्ध आदाराचेर बील काडल्यार त्या काळाच्या निमाणे कडेन तुमी रद्द करतले.
 • i. ट्रायल-काळ ऑफर्स. तुमी जरी खंयच्याय ट्रायल-तेंप ऑफरीनी वांटो घेतात, जाल्यार जर आमी तुमकां अधिसुचोवणी दिनात जाल्यार, लागू जावपी नवे शुल्क टाळपा खातीर तुमी ट्रायल तेंपाचे शेवटाक ट्रायल सेवा रद्द करूंक जाय. ट्रायल तेंपाच्या शेवट मेरेन जरी तुमी ट्रायल सेवा रद्द करिनात, जाल्यार आमी घडये तुमकां सेवां खातीर शुल्क लावंक शकतात.
 • j. जायरातीच्यो ऑफर्स. वेळा दर वेळार, Microsoft ट्रायल तेंपा खातीर घडये फुकट सेवा ऑफर करूंक शकता. जर Microsoft क निश्चीत करता (ताच्या फावोश्या स्वयंनिर्मयांतल्यान) की तुमी ऑफरीच्या अटींचो गैरवापर करतात, जाल्यार अश्या प्रकरणांत, अश्या सेवां खातीर तुमकां शुल्क लागू करपाचो (सामान्य दरेन) हक्क Microsoft राखून दवरता.
 • k. दर बदल. आमी खंयचेय वळार सेवांचे दर बदलूंक शकतात, आनी तुमची जरी खरेदी घडिल्ली आसा, जाल्यार दर बदलाच्या किमान 15 दिसां पयलीं आमी तुमकां ईमेल, वा हेर माफक पद्दतीन कळीत करतले. तुमकां जरी दर बदल मान्य ना, जाल्यार दर बदल लागू जावचे पयलीं तुमी सेवा रद्द करून तिचो वापर करप बंद करूंक जाय. तुमचे सेवा ऑफरी खातीर जरी निश्चित तेंप आनी दर आसा, जाल्यार तो दर त्या निश्चित तेंपा खातीर लागू उरतलो.
 • l. तुमकां मोबदलो. आमी जरी तुमकां मोबदलो दिवपाचो आसत, जाल्यार तुमकां तो मोबदलो दिवपा खातीर आमकां गरज आशिल्ली खंयचीय माहिती तुमी वेळार आनी अचूक दितलें हें तुमी मान्य करतात. ह्या तुमच्या मोबदल्याचो परिणाम म्हणून खंयचेय कर आनी शुल्क तुमकां लागू जाले, जाल्यार ते फारीक करपाची जबाबदारी तुमची आसतली. तुमच्या खंयच्याय मोबदल्याच्या हक्काचेर आमी हेर कसल्योय अटी लागू केल्यो जाल्यार तुमी त्यो मान्य करूंक जाय. तुमकां जरी चुकीन मोबदलो मेळटा, जाल्यार आमी घडये फाटीं घेवंक शकतात वा मोबदलो परत करपाची मागणी करूंक शकतात. हे करपाच्या आमच्या यत्नांत आमकां सहकार्य करपाचें तुमी मान्य करतात. खंयचोय आदलो अतिमोबदलो जुळोवन घेवपा खातीर आमी घडये सुचोवणी दिनासतना तुमचो मोबदलो उणो करूंक शकतात.
 • m. भेट कार्डां. भेट कार्डांची खरेदी आनी वापर (Skype भेट कार्डां खेरीज) हांचे नियमन Microsoft भेट कार्ड अटी आनी नेम हांचे वरवीं जाता. Skype भेट कार्डां विशीं माहिती Skype आदार पानाचेर उपलब्ध आसा.
 • n. बँक खात्याची फारिकणी पद्धत. तुमी फारिकणीची पद्धत म्हूण वापरचे खातीर तुमच्या Microsoft खात्याक एक उपयुक्त बँकेचें खातें नोंदणी करूं येता. उपयुक्त बँकेच्या खात्यांत सरळ डॅबिट नोंदी प्राप्त करपाची तांक आशिल्ल्या आर्थीक संस्थां कडेन आशिल्ल्या खात्यांचो आसपाव आसा. (देखीक, युनायटेड स्टेट्स आदारीत आर्थीक संस्था, जी स्वचालीत समाशोधन गृहाक ("ACH") नोंदीक तेंको दिता, येवरोपीय आर्थीक संस्था जी नॅदरलॅण्डांत एकोडो युरो फारिकणी क्षेत्र ("SEPA") वा "iDEAL" क तेंको दिता). तुमच्या Microsoft खात्याक (देखीक, SEPA संदर्भांत "आज्ञा") फारिकणीची पद्धत म्हूण तुमी बँकेचें खातें जोडटात, तेन्ना तुमी मान्य केल्ले नेमूय लागू जातले. तुमची नोंदणीकृत बँकेचें खातें तुमच्या नांवार आसा वा तुमी नोंदणी करूंक आनी हे बँकेचें खातें फारिकणीची पद्धत म्हूण वापरूंक अधिकृत आसात. तुमचे बँकेचें खातें तुमची फारिकणीची पद्धत म्हूण नोंदणी करून वा वेंचून, तुमच्या बँकेच्या खात्यांतल्यान तुमचे खरेदीची वा वर्गणीची शुल्काचे (तुमचे वर्गणी सेवेचे नेमा अनुसार) एकूण रक्कमेक एक वा चड डॅबिट करूंक तुमी Microsoft (वा ताचो एजण्ट) क अधिकार दितात, (आनी, गरज आसल्यार, चुको सुदारूंक, परतफेड जारी करूंक वा समान उद्देशांक लागून, तुमच्या बँकेच्या खात्याक एक वा चड क्रॅडिट्स लागू करचीं), आनी तुमचे बँकेचें खातें आशिल्ल्या आर्थीक संस्थांक तुमी असलीं डॅबिट्स वजा करूंक वा असलीं डॅबिट्स स्विकारूंक अधिकार दितात. तुमच्या Microsoft खात्यांतल्यान तुमचे बँकेचे माहिती तुमी काडीत मेरेन, ही अनुमती पुराय ताकद आनी प्रभावीत आसतलें हाची तुमकां जाण आसा. तुमकां चुकीन शुल्क लायलां अशें तुमकां दिसता जाल्यार, जाता तितले बेगीन विभाग 4(e) त उल्लेख केल्ल्या प्रमाणें, गिरायक तेंक्याक संपर्क करचो. तुमच्या देशांत लागू आशिल्ले कायदे घडये तुमचे बँकेच्या खात्यांतल्यान जावपी खंयची बेईमानी, चुकीच्या वा अनाधिकृत वेव्हाराचें तुमचें दायित्व मर्यादीत करतले. तुमची फारिकणीची पद्धत म्हूण बँकेचें खातें नोंदणी केल्ल्या वा वेंचिल्ल्यान, तुमी हे नेम वाचल्यात, समजल्यात आनी मान्य केल्यात हें तुमी मानून घेतात.
पुराय मजकूर
कबलात करपी संस्था, कायद्याची निवड आनी किजीलां सोडोवपा खातीर थळकबलात करपी संस्था, कायद्याची निवड आनी किजीलां सोडोवपा खातीर थळ10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
सारांश

10. कबलात करपी संस्था, कायद्याची निवड आनी किजीलां सोडोवपा खातीर थळ. तुमच्या फुकट आनी फारीक केल्ल्या गिरायक Skype-ब्रँडेड सेवांच्या वापरा खातीर, तुमी सगळ्या संदर्भांनी "Microsoft" कडेन कबलात करतात आनी हाचो अर्थ म्हणल्यार, Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. फुकट वा फारीक करपाक लागपी गिरायक Skype-ब्रँडेड सेवां खातीर, न्यायिक तत्वांचो संघर्श आसलो तरी, ह्या अटींचो खुलासो आनी तांच्या भंगा खातीरच्या दाव्यांचेर लक्सेमबॉर्ग कायद्याचो शेक आसतलो. तुमी रावता त्या प्रांत वा देशाचो कायदो हेर सगल्या दाव्यांचेर (गिरायक सुरक्षा, अयोग्य सर्त, आनी लुकसाणीचे दावे हांच्या समावेशासयत) शेक गाजयतलो. तुमी Skype खातें तयार करून वा Skype वापरून ह्यो अटी मानून घेतल्यो जाल्यार, गिरायक Skype ब्रँडेड सेवो वा ह्या अटींच्या संबंदान वा तांका लागून उप्रासपी सगल्या किजीलां खातीर लक्सेमबॉर्ग न्यायालयाचें न्यायाधिकार क्षेत्र आनी सुवात आमकां आनी तुमकां मानून घेवचीच पडटली. हेर सगल्या सेवांखातीर, तुमी Microsoft खातें तयार करून वा दुसरी खंयचीय सेवा वापरून ह्यो अटी मानून घेतल्यो जाल्यार, तुमी कबलात करता त्या आस्थापना वांगडा, किजीलां सोडोवपा खातीर नियमन कायदो, आनी सुवात सकयल दिल्ल्या प्रमाणे आसतली:

 • a. कॅनडा. तुमी कॅनडाक (वा, वेपार आसा, वा वेपाराची मुखेल सुवात आसा) रावतात जाल्यार, तुमी Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. वांगडा कबलात करतात. तुमी रावता त्या प्रांताचो कायदो (वा, जर वेपार आसल्यार, वा तुमच्या वेपाराची मुखेल सुवात आसल्यार) ह्या अटींचेर, तांच्या भंगा खातीरचे दावे आनी हेर सगले दावे (गिरायक सुरक्षा, अयोग्य सर्त, आनी लुकसाणीचे दावे हांच्या समावेशासयत), न्यायिक तत्वांचो संघर्श आसलो तरी, शेक गाजयता. ह्यो अटी वा सेवो हांच्या संबंदान वा तांका लागून उप्रासपी सगल्या किजीलां खातीर ऑन्टारियोतलें न्यायालयाचें न्यायाधिकार क्षेत्र आनी सुवात आमकां आनी तुमकां मानून घेवचीच पडटली.
 • b. युनायटेड स्टेट्स आनी कॅनडा भायर उत्तर वा दक्षिण अमेरिका. तुमी युनायटेड स्टेट्स आनी कॅनडा भायर उत्तर वा दक्षिण अमेरिकेक (वा, वेपार आसा, वा वेपाराची मुखेल सुवात आसा) रावतात जाल्यार, तुमी Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. वांगडा कबलात करतात. वॉशिंग्टन स्टेटीचो कायदो ह्यो अटी, तांच्या भंगा खातीरचे दावे आनी हेर सगले दावे हांचेर न्यायिक तत्वांचो संघर्श आसलो तरी, शेक गाजयता. आमी तुमची सेवा धाडटा त्या देशाचे कायदे हेर सगळ्या दाव्यांक लागू जातले (गिरायक संरक्षण, अयोग्य सर्त, आनी अपकृत्य दाव्यासयत).
 • c. मध्य पूर्व वा आफ्रिका. तुमी मध्य पूर्व वा आफ्रिकेक (वा, वेपार आसा, वा वेपाराची मुखेल सुवात आसा) रावतात आनी तुमी सेवांच्या फुकट भाग (देखीक, Bing आनी MSN) चो वापर करता आसत जाल्यार, तुमी Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. वांगडा कबलात करतात. सेवेच्या भागाचो वापर करपाक तुमी फारीक करता आसत जाल्यार, तुमी Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland वांगडा कबलात करता. फुकट वा फारीक करपाक लागपी सेवां खातीर, न्यायिक तत्वांचो संघर्श आसलो तरी, ह्या अटींचो खुलासो आनी तांच्या भंगा खातीरच्या दाव्यांचेर आर्यलँड कायद्याचो शेक आसतलो. आमी तुमची सेवा धाडटा त्या देशाचे कायदे हेर सगळ्या दाव्यांक लागू जातले (गिरायक संरक्षण, अयोग्य सर्त, आनी अपकृत्य दाव्यासयत). ह्यो अटी वा सेवा हांच्या संबंदान वा तांका लागून उप्रासपी सगल्या किजीलां खातीर आर्यलँडातलें न्यायालयाचें न्यायाधिकार क्षेत्र आनी सुवात आमकां आनी तुमकां मानून घेवचीच पडटली.
 • d. आशिया वा दक्षिण प्रशांत, सकयल तुमच्या देशाचें नांव निश्चितपणान घेनात तोमेरेन. तुमी जरी (वा, वेवसाय करतात वा तुमच्या वेवसायाची मुखेल सुवात) आशियेंत (चीन, जपान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, वा तायवान) वा दक्षिण पॅसिफिकांत राबितो करतात आनी तुमी सेवेचे (जशें Bing आनी MSN) फुकट भाग वापरतात तेन्ना तुमी हाचे कडेन कंत्राट केला - Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. तुमी जरी सेवेचो एक भाग वापरूंक दुडू फारीक करतात, वा सिंगापूर वा हाँगकाँगांत फुकट Outlook.com सेवा वापरतात जाल्यार तुमी हाका संपर्क करतात, Microsoft Regional Sales Corp., जें अमेरिकेच्या नॅवाडा राज्याच्या कायद्या खाला कॉर्पोरेशन आसा, जाचे सिंगापूर आनी हाँगकाँगांत फांटे आसात आनी तांच्या वेवसायाची मुखेल सुवात 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968 हांगा आसा; जर तुमी ऑस्ट्रेलियेंत रावतात (वा एखाद्र्या वेवसायाचो, आपल्या वेवसायाचो मुखेल मार्ग आसा जाल्यार Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia आनी तुमी (वा, जर आपलो एखाद्रो वेवासाय मुखेल वेवसाय आसा जाल्यार) न्युझिलँड, तुमी Microsoft न्युझिलँड लिमिटेड, लेव्हल 5, 22 व्हायडक्ट हार्बर ॲव्हेन्यू, पिओ बॉक्स 8070 सायमंड्स स्ट्रीट, ऑकलंड, 1150 न्यूझीलँड वांगडा करार करतात. फुकट आनी फारीक केल्ले सेवां खातीर, वॉशिंगटन राज्याचो कायदो ह्या नेमांचें स्पश्टीकरण करता आनी कायद्याच्या तत्वांचें संघर्श आसल्यार लेगीत, उल्लंघनाचो दावो करता. आमी तुमची सेवा धाडटा त्या देशाचे कायदे हेर सगळ्या दाव्यांक लागू जातले (गिरायक संरक्षण, अयोग्य सर्त, आनी अपकृत्य दाव्यासयत). ह्या अटींक वा Skype सेवांक लागून, वा तांच्या संबंदान तांचे अस्तित्व, वैधताय, वा समाप्ती हाच्या विशीं उप्राशिल्लो कसलोय प्रस्न धरून कसलेंय किजील उप्रासत जाल्यार, ताची सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र (SIAC) च्या लवादी नेमां प्रमाण, सिंगापूरातल्या लवादा मुखार सुनावणी जातली आनी निकाल जातलो. हे ट्रिबुनालांत SIACचे अध्यक्षान नेमिल्लो एक लवाद आसतलो. लवादाची भास इंग्लीश आसतली. लवादान दिल्लो निर्णय निमणो, बंधनकारक आसतलो आनी तो भायरावंक मेळचो ना आनी खंयच्याय देशांत वा प्रदेशांत ताचो वापर निकाल दिवपाखातीर करपाक शकतले.
 • e. जपान. तुमी जपानात (वा, वेपार आसा, वा वेपाराची मुखेल सुवात आसा) रावतात, आनी तुमी सेवांच्या फुकट भाग (देखीक, Bing आनी MSN) चो वापर करता आसत जाल्यार, तुमी Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. वांगडा कबलात करतात. सेवेच्या भागाचो वापर करपाक तुमी फारीक करता आसत जाल्यार, तुमी Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 हांच्या वांगडा कबलात करतात. फुकट आनी फारीक करपाक लागपी सेवां खातीर, हे अटींचेर आनी ताका लागून वा सेवांक लागून उप्राशिल्ले हेर सगळ्या बाबींचेर जपानचो सरकाराचो शेक आसतलो. टोकियो जिल्हो न्यायालयात ह्या अटीं वा सेवांक लागून वा संबंदीत उप्राशिल्या सगल्या कागाळींचेर दिल्लो कसलोय निर्णय आमकां आनी तुमकां मानून घेवचो पडटलो.
 • f. कोरिया प्रजासत्ताक. तुमी कोरिया प्रजासत्ताक (वा, वेपार आसा, वा वेपाराची मुखेल सुवात आसा) हांगा रावतात, आनी तुमी सेवांच्या फुकट भाग (देखीक, Bing आनी MSN) चो वापर करता आसत जाल्यार, तुमी Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. सेवेच्या भागाचो वापर करपाक तुमी फारीक करता आसत जाल्यार, तुमी Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150 हांच्या वांगडा कबलात करतात. फुकट आनी फारीक करपाक लागपी सेवां खातीर, हे अटींचेर आनी ताका लागून वा सेवांक लागून उप्राशिल्ल्या हेर सगळ्या बाबींचेर कोरिया प्रजासत्ताक सरकाराचो शेक आसतलो. सियोल जिल्हो न्यायालयात ह्या अटीं वा सेवांक लागून वा संबंदीत उप्राशिल्या सगल्या कागाळींचेर दिल्लो कसलोय निर्णय आमकां आनी तुमकां मानून घेवचो पडटलो.
 • g. तायवान. तुमी तायवान (वा, वेपार आसा, वा वेपाराची मुखेल सुवात आसा) हांगा रावतात, आनी तुमी सेवांच्या फुकट भाग (देखीक, Bing आनी MSN) चो वापर करता आसत जाल्यार, तुमी Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. सेवेच्या भागाचो वापर करपाक तुमी फारीक करता आसत जाल्यार, Microsoft Taiwan Corp., 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan हांच्या वांगडा कबलात करतात. Microsoft तायवान कॉ संबंदीत चड तपशीला खातीर उपकार करून R.O.C.च्या अर्थिक वेव्हार मंत्रालयान उपलब्ध केल्ल्या संकेतथळाक भेट दिवची. तैयपै जिल्हो न्यायालयात ह्या अटीं वा सेवांक लागून वा संबंदीत उप्राशिल्या सगल्या कागाळींचेर, तायवान कायद्याच्या फास्केत दिल्लो कसलोय निर्णय आमकां आनी तुमकां मानून घेवचो पडटलो.

ह्या अटीं खेरीज हेर मंचाचेर किजीलां सोडोवपाखातीर तुमका अधिकार दिवंक वा शेक गाजोवंक तुमच्या थळाव्या गिरायक कायद्याक कांय थळावे कायदे घडये आसूंक शकता. तशें आसत जाल्यार, कलम 10 त नमुद केल्ले प्रमाण कायद्याची निवड आनी मंचाची पुरवण तुमच्या थळावो गिरायक कायदो मान्यताय दिता त्या प्रमाण जातली.

पुराय उतारो
हमीहमी12_Warranties
सारांश

11. हमी.

 • a. MICROSOFT, आनी आमच्यो शाखा, परत विक्री करपी, वितरक, आनी विक्रेते, सेवांच्या वापरा संबंदान कसल्याच तरेची हमी, सूचना वा स्पश्टीकरणां, खात्री वा बंधनां दिनात. सेवांचो वापर हो तुमच्या स्वताच्या जोखीमीचेर आसतलो आनी आमी सेवा "आसा तशी" सिध्दांताचेर "सगल्या चूकां सयत" आनी "उपलब्ध आसा तशी" दितात हें तुमी जाणां जावन घेवचे. अचूकताय वा वक्तशीर सेवांक Microsoft गॅरंटी दिना. तुमच्या थळाव्या कायद्या खाला तुमकां कांय हक्क आसूंक शकतात. ते लागू जाता जाल्यार, त्या हक्कांची पायमल्ली करपाचो ह्या अटींचो उद्देश ना. संगणक आनी टॅलिकॉम्युनिकेशन यंत्रणा सदोश आसता आनी खंयचेय वेळार बंद पडपाक शकता हाची कबुली तुमी दितात. आमी सेवा सुरळीत, वेळच्या वेळार, सुरक्षीत, वा चूक-मुक्त आसतल्यो वा मजकूर शेणप घडचें ना हाचो विस्वाव दिनात तशेंच संगणक नॅटवर्कांक कसलीय जोडणी वा तांचे कडल्यान प्रसारणाची कसलीच खात्री दिनात.
 • b. तुमच्या थळाव्या कायद्याच्या फास्केत बसता त्या प्रमाणें, विक्री, समाधानकारक दर्जो, विशेश अशा मुद्द्याखातीर योग्यताय, कसब कामगिरी, आनी उल्लंघन ह्या सारखिल्ल्या मुद्द्यांची आमी कसलीय अंतर्भूत हमी जमेक धरनात.
 • c. ऑस्ट्रेलिया हांगा रावपी गिरायकां खातीर: हमी सयत येवपी आमचीं उत्पादनां ऑस्ट्रेलियन गिरायक कायद्या खाला भायरावंक मेळना. व्हड अपेसाखातीर तुमकां बदल वा निधी परतावो मेळटलो आनी भरून न येवपी हेर कसल्याय हानी वा लुकसाणी खातीर लुकसाण भरपाय मेळटली. उत्पादनांचो दर्जो बरो नासल्यार आनी उत्पादनाच्या अपेसाक लागून व्हडलेंशें लुकसाण जायना जाल्यार तुमकां उत्पादनां दुरुस्त करून वा बदलून मेळटली.
 • d. न्यु झिलँडात रावपी गिरायकां खातीर, न्यु झिलँड गिरायक हमी कायद्याखाला तुमकां कायदेशीर हक्क आसुंक शकतात, आनी ह्या अटींक लागून त्या हक्कांची पायमल्ली जायना.
पुराय उतारो
लागणूकीच्यो मर्यादालागणूकीच्यो मर्यादा13_limitationOfLiability
सारांश

12. लागणूकीच्यो मर्यादा.

 • a. तुमचे कडेन जरी लुकसाण भरपाय करपाचो अधिकार आसा (ह्या नेमांचें उल्लंघन केल्ल्याचो आसपाव आसा), जें कायद्यान मान्य केलां, तेन्ना तुमचो विशिश्ट उपाय म्हणल्यार Microsoft वा ताचे संबंदीत, विक्रेते, वितरक, तिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवा पुरवणकर्ते, विकप्यां कडल्यान उल्लंघन वा हानी जाल्ल्या म्हयन्यांतली तुमचे सेवेची समान रक्कम, सरळ लुकसाण भरपाय म्हूण घेवप (वा जरी सेवा फुकट आशिल्ली जाल्यार, USD$10.00 मेरेन).
 • b. लागू आशिल्ल्या कायद्यान मान्यताय दिल्ल्यान, तुमी हें पुनप्राप्त करूंक शकतात- (i) म्हत्वपूर्ण लुकसाण आनी हानी; (ii) खरें लुकसाण वा अपेक्षीत फायदो (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जावं); (iii) खरें लुकसाण वा अपेक्षीत येणावळ (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जावं); (iv) कंत्राट वा वेवसायांत लुकसाण वा तुमी अवैयक्तीक क्षमतेन तुमच्या सेवांचे वापर केल्ल्यान, निर्माण जाल्लें लुकसाण वा हानी; (v) खेरीत, अप्रत्यक्ष, अकस्मात वा दंडात्मक लुकसाण वा हानी; आनी (vi) कायद्यान मान्यताय दिल्ले प्रमाणें, वयल्या विभाग 12(a) निर्धारीत केल्ले मर्यादी वयर जाल्ली प्रत्यक्ष लुकसाण वा हानी. हे उपचार तुमचें लुकसाण भरून काडूंक शकना आसत जाल्यार वा तांच्या मुखेल उद्देशाक पाळो दिवपाक अपेसी थारत जाल्यार वा हानी जावपाच्या शक्यतायेविशीं आमकां खबर आसत वा आमी जाणां आसत जाल्यार ह्यो मर्यादा आनी बहिश्कार लागू जातात. कायद्यान घालून दिल्ले चडानचड मात्रेप्रमाणें, ह्यो मर्यादा आनी बहिश्कार कित्याकुय वा ह्या अटी, सेवा वा सेवेकडेन संबंदीत सॉफ्टवॅर संबंदातल्या खंयच्याय दाव्याक लागू जातात.
 • c. ह्या अटी खाला तांच्या कर्तव्याच्या सादरीकरणाच्या अपेसा खातीर Microsoftच्या नियंत्रणा भायल्या परिस्थितीक लागून(कामगार झगडीं, देवाची करणी, झुज वा आतंकवादी कारवाय, दुस्वासान केल्ली हानी, अपघात, वा खंयच्याय लागू जावपी कायदो वा सरकारी आदेशाक पाळो दिवप) जाल्ली हानी वा लुकसाणी खातीर Microsoft जापसालदार वा जबाबदार आसचो ना. असल्या घडणूकांचे परिणाम कमी करपाक आनी परिणाम जावंक नाशिल्ल्या कर्तव्यांक पाळो दिवपाक Microsoft वावुरतलो.
पुराय उतारो
सेवा-स्वरुपाच्यो अटीसेवा-स्वरुपाच्यो अटी14_service-SpecificTerms
सारांश

13. सेवा-स्वरुपाच्यो अटी. कलम 13 पयलींच्यो आनी उपरांतच्यो अटी सर्वसादारणपणान सगल्या सेवांक लागू जातल्यो. ह्या कलमात सर्वसादारण अटीं सयत सेवा-स्वरुपाच्यो अटी आस्पावीत आसात. सामान्य नेमा संदर्भांत कसलें किजील वा वाद आसल्यार, हे सेवा-विशिश्ट नेम अधीन आसतले.

पुराय मजकूर
Xbox Live आनी Microsoft Studios खेळ आनी ऍप्लिकेशनांXbox Live आनी Microsoft Studios खेळ आनी ऍप्लिकेशनां14a_XboxLive
सारांश
 • a. Xbox Live आनी Microsoft Studios खेळ आनी ऍप्लिकेशनां.
  • i. खाजगी अवेवसायिक वापर. Microsoft न उपलब्ध केल्ले Xbox Live, Windows Live खातीरचे खेळ आनी Microsoft Studios खेळ, ऍप्लिकेशनां, सेवा आनी मजकूर (एकठांय "Xbox सेवो") फकत खाजगी आनी अवेवसायिक वापराखातीर आसतले.
  • ii. Xbox सेवा. जेन्ना तुमी Xbox Live चेर सयनअप करता आनी/वा Xbox सेवा प्राप्त करता तेन्ना, खेळ खेळपा खातीर, खेळाचे वापर करपाचो आनी Xbox सेवा वयली म्हायती Microsoft आनी तिसरो पक्ष खेळ डेव्हलपर्सां खातीर लागू जावपी तिसरो पक्ष खेळ डेव्हलपर्सां कडेन आपलो खेळ चलयात आनी Xbox सेवा वांटपा खातीर. तुमचें Microsoft Xbox सेवा खातें तुमी जरी तुमच्या Microsoft नाशिल्ले सेवेक लिंक करपाचें निवडल्यार, (देखीक, तिसऱ्या पक्षाचें ऍप्लिकेशन आनी सेवेचो Microsoft चो नाशिल्लो खेळ प्रकाशक), तुमी मान्य करतातः (a) Microsoft घडये Microsoft नाशिल्ल्या पक्षा कडेन, Microsoft गुप्तताय विधानान दिल्ले प्रमाणें, खात्याची मर्यादीत माहितीची (गेमरटॅग, गेमरस्कोर, खेळाचो स्कोर, खेळाचो इतिहास, आनी इश्टांची सुची मेरेन मर्यादीत आसना), वांटणी करूंक शकता, आनी (b) Xbox गुप्तताय मांडावळीन मेकळीक दिल्यार, तुमी Microsoft च्या नाशिल्ल्या पक्षांतल्यान तुमच्या खात्यांत सायन इन केल्लें आसल्यार, Microsoft चो नाशिल्लो पक्ष घडये इन-गेम दळणवळणांतल्यान तुमचे सामुग्रीक ऍक्सॅस मेळयतलो. तशेंच, तुमच्या Xbox गुप्तताय मांडावळीन मेकळीक दिल्यार, Microsoft तुमचें नांव, गेमरटॅग, गॅमरपिक, मोटो, अवतार, गेमक्लिप आनी तुमच्या लोकां कडेन दळणवळणांत खेळिल्ले खेळ जी तुमी परवानगी दिता प्रकाशीत करतलो.
  • iii. तुमचो मजकूर. Xbox सेवा समुदाय बांदणेचो एक भाग म्हूण, तुमी Microsoft क आनी तांच्या संबंदीतांक आनी उप-परवान्यांक तुमचो मजकूर वा तुमचें नांव, गेमरटॅग, मोटो, वा अवतार जो तुमी खंयच्याय Xbox सेवां खातीर पोस्ट केल्लो आसा ताचो वापर करूंक, फेरबदल करूंक, परत-उत्पन्न करूंक, वितरावणी करूंक, प्रसारण करूंक, वांटूकं आनी प्रदर्शित करूंक फुकट आनी संवसारभरांतलो हक्क दितात.
  • iv. खेळा वेवस्थापक. कांय खेळ खेळा वेवस्थापक आनी येजमानांचो वापर करपाक शकतात. खेळा वेवस्थापक आनी येजमान हे Microsoftचे अधिकृत प्रवक्ते आसनात. तांची मतां Microsoft प्रमाणेच आसतलीं अशें ना.
  • v. Xbox चेर भुरगीं. तुमी पिरायेन नेणार आसात आनी Xbox Live वापरता आसत जाल्यार, तुमचे पालक वा सांबाळपी तुमच्या खात्याच्या विविध पैलूंचेर नियंत्रण दवरपाक शकतात आनी तुमच्या Xbox Liveच्या वापरा संबंदान अहवाल मेळोवंक शकतात.
  • vi. खेळा चलन वा भ्रामक वस्तू. सेवेत भ्रामक वस्तू, खेळा चलन (जशें भांगर, नाणीं, वा गूण) आसूंक शकतात जर तुमी रावता थंयच्या कायद्याप्रमाणे तुमची पिराय "वयस्कर" आसा जाल्यार हांची खरेदी Microsoft कडल्यान खरी सांपत्तिक साधनां वापरून करूं येता. सेवेत भ्रामक वस्तू, डिजीटल वस्ती वा उत्पादनां आसात जांची खरेदी Microsoft कडल्यान खरी सांपत्तिक साधनां वापरून वा खेळा चलन वापरून करपाक मेळटा. खेळा चलना आनी भ्रामक वस्तू खरी सांपत्तिक साधनां, मौल्यवान वस्तू वा हेर वस्ती खातीर Microsoft वा खंयच्याय दुस-या पक्षाकडल्यान रिडीम करपाक मेळनात. फकत सेवेतूच खेळा चलन आनी भ्रामक वस्तूंचो वापर करपाक मर्यादीत, खाजगी, रद्द करूंक शकनात अशें, स्थलांतरीत करपाक मेळनाशिल्लें, उपपरवानो तयार करपाक मेळना अशा परवान्या वांगडाच, तुमच्या कडेन तसल्या खेळा चलन वा भ्रामक वस्तूंच्या सेवेतल्या प्रगटीकरणाकडेन वा उत्पत्तीकडेन वा सेवेच्या वापरा संबंदी वा सेवेंत सांठोवन आशिल्ल्या आनीक कसल्याय निशाण्यांकडेन कसलोच अधिकार वा नांव लावपाचो हक्क आसचो ना. Microsoft खंयच्याय वेळार, खेळा चॅलन आनी वा भ्रामक वस्तू जतनायेचे उपाय म्हण नियंत्रीत, नियमीत, दुरुस्त आनी वा काडून उडोवंक शकता.
  • vii. सॉफ्टवॅराचें अद्यावत. Xbox सेवांक कनॅक्ट करपी खंयच्याय डिव्हायसाक, आमी घडये स्वचालीतपमान तुमच्या Xbox कोन्सोल सॉफ्टवॅर वा Xbox ऍप्लिकेशन सॉफ्टवॅराचें वर्जन तपासूंक शकतात वा Xbox कोन्सोल वा Xbox ऍप्लिकेशन सॉफ्टवॅर अद्यावतां डावनलोड करूंक शकतात वा कॉन्फिगरेशन बदलूंक शकतात, जातूंत तुमकां Xbox सेवा ऍक्सॅस करपा पासून टाळटा, अनाधिकृत Xbox खेळ वा Xbox ऍप्लिकेशनां वापरता, वा Xbox कोन्सोला वरवीं अनाधिकृत हार्डवॅर परिफरल डिव्हायस वापरता.
  • viii. गेमरटॅगाचो मुजतकाळ सोंपप. तुमी पांच वर्सांच्या काळांत, एकदां तरी Xbox सेवेंत सायन इन करूंक जाय, ना जाल्यार तुमच्या खात्या कडेन संबंदीत आशिल्ल्या गेमरटॅगाचो तुमी ऍक्सॅस वगळायतले आनी तो गेमरटॅग मागीर दुसऱ्यांक वापरूंक उपलब्ध जातलो.
  • ix. Arena. Arena ही Xbox सेवा आसा, जाचे वरवीं Microsoft वा तिसरो पक्ष घडये तुमकां वांटेकार जावपाची वा स्पर्धात्मक व्हिडिओ खेळाची सर्त, आनी कांय खेपे इनामा ("सर्त") खातीर निर्माण करूंक क्षमता दिता. तुमचो Arena चो वापर हो ह्या नेमाचे अधीन आसतलो आनी सायन-अप ("सर्तीचे नेम") वेळार सर्तीच्या आयोजकांचे आवश्यकताये प्रमाणें तुमकां घडये अतिरिक्त सर्तीचे नेम, अटी आनी नियम स्विकारचे पडटले. पात्रतायेचे नियम घडये लागू जातले, आनी घडये कार्यक्षेत्रा प्रमाणें बदलूंक शकतात. नियमा प्रमाणें प्रतिबंधीत वा मर्यादीत आशिल्ले कडेन सर्त रद्द जातली. हे नेम (अचार संहिते सयत) वा सर्तीच्या नेमांचें उल्लंघन केल्यार दंड फावो जावं येता वा सर्तींतल्यान अपात्र जावंकूय शकता. तुमी जरी सर्त निर्माण केल्यार, Microsoft (आपल्या एकमेव अधिकारान) क ह्या नेमां कडेन अयोग्य समजुपी सर्तीचे नेम आवश्यक आसचे नात. Microsoft खंयच्याय वेळार कसलीय सर्त रद्द करपाचो अधिकार आपल्या कडेन दवरता.
  • x. फटवणूक आनी सॉफ्टवॅर विकृत करप. Xbox सेवांक कनॅक्ट करपी खंयच्याय डिव्हायसाक, अचार संहिते कडेन वा ह्या नेमांचें उल्लंघनांत फटवणूक वा विकृती घडोवपी अनुकूल करपी अनाधिकृत हार्डवॅर वा सॉफ्टवॅरा खातीर आमी स्वचालीत तुमचो डिव्हायस तपासतले, आनी Xbox ऍप्लिकेशन सॉफ्टवर अद्यावतां वा कॉन्फिगरेशन बदल डावनलोड करतले, जातूंत तुमकां Xbox सेवांक ऍक्सॅस करपा पासून वा फटोवणूक वा विकृती अनुकूल करपी अनाधिकृत हार्डवॅर वा सॉफ्टवॅर वापरपा पासून प्रतिबंधीत करता.
  • xi. Mixer.
   • 1. Mixer चीं खातीं आनी Microsoft चीं खातीं. तुमी जरी Mixer खात्या वरवीं Mixer सेवा वापरतात, जाल्यार तुमचो वापर Mixer चे सेवेच्या नेमां खाला आसतात, जे हांगासर उपलब्ध आसात https://mixer.com/about/tos. तुमी जरी Microsoft खात्या वरवीं Mixer सेवा वापरतात, जाल्यार तुमचो वापर ह्या नेमां खाला आसा. जंय वाद आसता, थंय हे नेम लागू जातात.
   • 2. Mixer चेर तुमची सामुग्री. "Mixer चेर तुमची सामुग्री" म्हणजे तुमची सगळी सामुग्री, तुमचे वतीन कोण तरी, जो Mixer सेवेचेर निर्माण करता, जें फकत लायव्ह आनी रॅकॉर्डेड स्ट्रिमी मेरेनूच मर्यादीत ना (आनी कसलीय सामुग्री, जशी ऑडिओव्हिज्युअल सामुग्री, जातूंत आसता ती); ब्रँड नांव, वेपारचिन्न, सेवा चिन्न, वेपार नांव, बोधचिन्न, वा उत्पत्तीचें मूळ; तुमची टिप्पणी, इमॉटिकॉन्स, आनी Mixer चॅनलांतल्यो कार्यावळी (जातूंत bot-निर्मीत सामुग्री आसपावीत); आनी सगळे मॅटाडेटा. कोणूय, जातूंत Microsoft आनी वापरपीय पळोवंक शकता, वापरूंक शकतात, येजमान करूंक शकतात, परत-उत्पन्न करूंक शकतात, फेरफार करूंक, वितरण, प्रकाशीत, भौशीक रुपान आनी डिजिटली सादर करूंक आनी प्रदर्शीत करूंक, अणकार, रुपांतर आनी वा Mixer चेर तुमची सामुग्री खंयच्याय स्वरुपांत, रचणायेंत, मिडियांत वा चॅनलांत आतां खबर आशिल्ली वा मागीर विकसीत केल्लेचो गैर वापर करूंक शकता.
   • 3. Mixer क लागू आशिल्ली अचार संहिता. Mixer क Microsoft ची अचार संहिता कशे तरेन लागू जाता, ह्या विशीं चड माहिती खातीर हांगा क्लिक करचें.
   • 4. Mixer सेवा वापरता.
    • a. उण्यांत उणी पिराय. Mixer सेवा वापरिल्ल्यान, तुमी उण्यांत 13 वर्सां पिरायेचे आसात अशें सांगतात, आनी तुमी जंय राबितो करतात थंय तुमी वयांत येवपाचे स्थितींत आसल्यार, तुमचो वापर आवय-बापूय वा कायदेशीर पालकांच्या निरिक्षणा खाला आसता.
    • b. निनांवी आनी नांवी वापर. तुमकां जरी फकत सामुग्रीच दृश्य करपाची आसल्यार, तुमी निनांवी रुपान Mixer वापरूं येता. नाजाल्यार, तुमी एक खातें निर्माण करून, सायन-इन करपाची गरज आसतली आनी दुसऱ्या वापरप्यांक तुमच्या Mixer नांवान वळखतले.
    • c. नांवी वापरा खातीर खातीं. Mixer सेवे खातीर नांवी वापरा खातीर तुमी Microsoft खातें आनी/ वा Mixer खातें निर्माण करूं येता. तुमी ऑनलायन सायन अप करून Mixer खातें निर्माण करूंक शकतात. तें सक्रीय दवरूंक, तुमचें Mixer खातें तुमी वापरूंक जाय. तुमचें Mixer चें टोपण नांव तुमच्या Microsoft खात्या कडेन संलग्न दवरूंक, 5 वर्सांच्या काळांत, एकदां तरी Mixer सेवेंत सायन इन करचें.
   • 5. सेवा अधिसुचोवण्यो. आमकां Mixer सेवे विशीं तुमकां केन्नाय किदेंय सांगपाचें आसल्यार, तुमच्या Mixer खातें आनी/वा Microsoft खात्या कडेन संलग्न आशिल्ले ई-मेली कडेन तुमकां सेवेची अधिसुचोवणी आमी धाडटले.
   • 6. तेंको. Mixer सेवां खातीर गिरायक तेंको mixer.com/contact उपलब्ध आसा.
पुराय उतारो
सांठोसांठो14b_Store
सारांश
 • b. सांठो. "सांठो" म्हणल्यार सेवा जी तुमकां ऍप्लिकेशनां ("ऍप्लिकेशन" ह्या शब्दांत खेळाचो आसपाव आसा) आनी दसरो डिजिटल मजकूर ब्रावज, डावनलोड, खरेदी, मानांकन दिवप आनी नियाळूंक मान्यताय दिता. ह्या अटींनी Office सांठो, Windows सांठो आनी Xbox सांठो हांच्या वापराचो आसपाव आसा. "Office स्टोर" म्हणजे Office उत्पादांक स्टोर आनी Office खातीर ऍप्लिकेशनां, Office 365, SharePoint, Exchange, ऍक्सॅस आनी प्रॉजॅक्ट (2013 वर्जन वा हालींचें), वा आनीक खंयचो अणभव जाका Office स्टोर असो ब्रॅण्ड दिला. Windows सांठो म्हणल्यार Windows डिव्हायस जशे फोन, संगणक, टॅब्लेट वा हेर खंयचोय अणभव म्हणजे ब्रँडेड Windows सांठ्याचो सांठो. "Xbox सांठो" म्हणल्यार Xbox One आनी Xbox 360 कॉन्सोल वा हेर खंयचोय अणभव म्हणजे ब्रँडेड Windows सांठ्या खातीरचो सांठो.
  • i. परवान्याच्यो अटी. आमी संबंदीत सांठ्यांत उपलब्ध आशिल्ल्या दरेकी ऍप्लिकेशनाच्या प्रकाशकाची वळख सोदून काडटले. ऍप्लिकेशना वांगडा वेगळ्यो परवानो अटी उपलब्ध जायना तेन्ना मेरेन लागू जातात, स्टॅण्डर्ड ऍप्लिकेशन लायसन्स टर्म्स (""SALT"") ह्या अटींचे अखेरेक तुमी आनी ऍप्लिकेशन प्रकाशक हांचे मजगतीं जावपी कबलात प्रकाशकान घालून दिल्ल्या परवानो अटी प्रमाणें तुमी Windows सांठो वा Xbox सांठो हांच्या वरवीं तुमी डावनलोड केल्ल्या ऍप्लिकेशनाच्या वापराक. स्पश्टीकरणा खातीर, ह्या अटींनी Microsoft सेवा कडल्यान भेटयल्ल्यो सेवा आनी सेवा आसपाव आसा. ह्या अटींच्या कलम-5 प्रमाणें, खंयच्याय तिसऱ्या पक्षाच्या सांठ्यांतल्यान, मेळयल्ल्या ऍप्लिकेशनां आनी सेवांक लागू जाता. Office सांठ्या वरवीं डावनलोड केल्ल्या ऍप्लिकेशनांचेर SALT चो शेक आसना आनी ताका वेगळ्यो परवानो अटी लागू जातात.
  • ii. अद्यावतां. तुमी संबंदीत सांठ्यांत सायन इन नासत लेगीत जाल्यार, Microsoft स्वचालीतपणान तुमचें ऍप्लिकेशन तपासतलो आनी अद्यावतां डावनलोड करतलो. तुमकां जरी सांठो ऍप्लिकेशनाक स्वचालीत अद्यावतां मेळोवपाचीं नात जाल्यार तुमचो सांठो वा यंत्रणेच्यो मांडावळी बदलूंक शकतात. तरीपूण, खेरीत Office सांठो ऍप्लिकेशनां जीं पुरायपणान वा अर्दीं, ऑनलायन होस्ट केल्लीं आसात, तीं खंयच्याय वेळार घडये ऍप्लिकेशन डॅवलॉपरा वरवीं अद्यावत करतलीं आनी अद्यावत करूंक घडये तुमची परवानगी आवश्यक आसची ना.
  • iii. मानांकनां आनी नियाळ. तुमी सांठ्यांत जरी एका ऍप्लिकेशनाक वा दुसऱ्या डिजिटल उत्पादनांक मानांकन दितात वा नियाळ करतात जाल्यार, तुमकां Microsoft कडल्यान ऍप्लिकेशनाच्या प्रकाशकाचो मजकूर आशिल्ली ई-मेल प्राप्त जातली. Microsoft कडल्यान असले कसलेय इमेल येतात तेन्ना, आमी ऍप्लिकेशनांच्या वा तुमी स्टोरां मार्फत संपादन केल्ल्या दुस-या डिजिटल उत्पादनांच्या प्रकाशकां वांगडा तुमचो ईमेल नामो वांटिनात.
  • iv. सुरक्षेची शिटकावणी. संभाव्य दुखापत, अस्वस्थताय वा दोळ्यांचेर येवपी ताण टाळूंक, तुमकां खेळ वा हेर ऍप्लिकेशनां कडल्यान आनी खास करून तुमी वापर केल्ल्यान तुमकां कसलीय दुखापत वा काडाओड जाल्यार, तुमी नियमीत खंड घेवपाची गरज आसा. तुमकां अस्वस्थताय जाणवल्यार, खंड घेवचो. अस्वस्थतायेंत घडये ओंकारे येतात अशें दिसप, प्रवास करतना जावपी ओंकारे, घुंवळ येवप, भटकप, तकलीफोड, काडाओड, दोळे दुकप वा दोळे सुकून येवप हांचो आसपाव आसूंक शकता. ऍप्लिकेशनां वापरिल्ल्यान तुमी गोंदळावूंक शकतात वा तुमचे भोंवतणीक आडमेळीं येवंक शकतात. प्रवासाचे जोखीम, सोंपणां, सामकें सकयल पाखें, रोखडेच तुटपाचे वा भोव मोलादीक म्हाल वा सामान लुकसाण जावपा पासून टाळचे. थोडे टक्के लोकांक, ऍप्लिकेशनांनी प्रगट जाता ती पद्धत वा झगझगीत प्रकाशाच्या झोतांतल्यो व्हिज्युअल प्रतिमा पळयतना अकस्मात अचकित आताक आयिल्ल्याचो अणभव येवंक शकता. आताक आयिल्ल्याचो इतिहास नाशिल्ल्या लोकांकूय, घडये चिकित्स करूंक नाशिल्ली स्थितीक लागून आताक येवं येता. घुंवळ येवप, दिसूंक त्रास जावप, झटको येवप, आंगाक कडकडो येवप वा पांय लटपटप, काचाबूल जावप, निर्शेवणी, बेशुद्ध जावप, वा मल्लूक मारून येवप ह्या लक्षणांचो घडये आसपाव जावं येता. तुमचे मदीं असलीं लक्षणां दिसल्यार तत्काळ वापर करप थांबोवचो आनी दोतोराचो सल्लो घेवचो, वा तुमकां पयलीं केन्नाय आताका संबंदीत लक्षणांचो इतिहास आसल्यार ऍप्लिकेशनां वापरचे पयलीं दोतोराचो सल्लो घेवचो. पालकांनी आपल्या भुरग्यां मदीं असलीं लक्षणां दिसतात कांय ना तें तपासूंक, आपल्या भुरग्यांचेर ऍप्लिकेशनाच्या वापरा वेळार लक्ष दवरचें.
पुराय मजकूर
Microsoft कुटुंबाचीं खाशेलपणांMicrosoft कुटुंबाचीं खाशेलपणां14c_MicrosoftFamily
सारांश
 • c. Microsoft कुटुंबाचीं खाशेलपणां. पालक आनी भुरग्यांनी, कसली वागणूक, वॅबसायटी, ऍप्लिकेशनां, खेळ, वास्तव ठिकाण, आनी तांच्या कुटुंबांत खर्च करप सारकें आसा कांय ना हे वांटणी केल्ले समजणीचेर आदारीत, विस्वास निर्माण करूंक Microsoft कुटुंब खाशेलपणां वापरूं येतात. पालकांनी https://account.microsoft.com/family (वा Windows डिव्हायसाचेर वा Xbox कंसोलाचेर दिल्ल्यो सुचोवण्यो पाळून) चेर वचून एक कुटुंब घडोवंक शकता आनी भुरग्यांक वा हेर पालकांक तातूंत संयोग करूंक आपोवणें धाडूंक शकतात. कुटुंबाच्या वांगड्यां खातीर खुबशीं खाशेलपणां आसात, देखून तुमी जेन्ना कुटुंब निर्माण करूंक वा संयोग करूंक मान्य करतात, आनी कुटुंबाच्या वापरा खातीर तुमी जेन्ना डिजिटल सामान खरेदी करतात तेना उपकार करून पुरवण केल्ली माहिती शादुरकायेन नियाळची. कुटुंबाची निर्मणी करून वा संयोग करून, तुमी उद्देशा प्रमाणें कुटुंब वापरतले आनी दुसरे व्यक्तीचे माहितीक अवैध ऍक्सॅस मेळोवंक, अनाधिकृत रुपान वापरचे नात अशें मान्य करतात.
पुराय मजकूर
चोंबो संदेश धाडणीचोंबो संदेश धाडणी14d_GroupMessaging
सारांश
 • d. चोंबो संदेश धाडणी. वेगवेगळ्यो Microsoft सेवा तुमकां हेरांक वॉयस वा एसएमएस (“संदेश”) धाडूंक मेकळीक दिता, आनी/ वा तुमचे वतीन Microsoft आनी Microsoft न नियंत्रीत संबंदीतांक तसले संदेश तुमकां आनी दुसऱ्यांक वा चडावंतांक धाडूंक मेकळीक दिता. तुमी जेन्ना MICROSOFT आनी MICROSOFT न नियंत्रीत केल्ले संबंदीतांक तसले संदेश तुमकां वा हेरांक धाडूंक सुचयतात, तेन्ना तुमी MICROSOFT आनी MICROSOFT न नियंत्रीत केल्ले संबंदीतांक संदेश धाडूंक आनी तसले संदेश वा हेर प्रशासकीय संबंदीत मजकुराचे संदेश प्राप्त करूंक तुमी आनी दरेकी व्यक्तीन संमती दिल्या अशें प्रस्तूत करतात आनी खात्री दाखयतात. “प्रशासकीय मजकूर संदेश” हे खेरीत Microsoft सेवां कडल्यान आयिल्ले सामायीक वेव्हाराचे आसात, पूण ते संदेश प्राप्ती कशे आडावप ह्यो सुचोवण्यो दिवपी वा “येवकार संदेशा” पुरतीची मर्यादीत आसना. तुमी वा चोंब्याच्या वांगड्यांक जरी Microsoft वा Microsoft न नियंत्रीक केल्ले संबंदीतां कडल्यान आनीक फुडें संदेश प्राप्त करपाची इत्सा नासल्यार, तुमी खंयच्याय वेळार सकयल दिल्ल्यो सुचोवण्यो अनुसरण करच्यो. तुमकां जरी असले संदेश प्राप्त करपाचे नासल्यार वा चोंब्यांत वांटो घेवपाचो नासल्यार, तुमी लागू जावपी प्रोग्राम वा सेवेन पुरवण केल्ल्या सुचोवण्यांतल्यान तुमी प्रस्थान करतले हें मान्य करतात. चोंब्यांतल्या वांगड्यांक असले संदेश प्राप्त करपाची इत्सा ना वा चोंब्यांत वांटेकार जावपाचें ना अशें दिसूंक तुमचे कडेन कारण आसल्यार, तांकां चोंब्यांतल्यान काडपाची तुमचे कडेन मेकळीक आसा. तुमी आनी दरेकी व्यक्तीन आमकां संदेश धाडूंक सुचयल्यात अशें तुमी प्रस्तूत आनी खात्री करतात आनी दरेकी चोंब्याच्या वांगड्याची तांच्या वा तिच्या मोबायलाचेर आयिल्ल्या संदेशाचे शुल्क भरपाची जापसालदारकी आसतली, जातूंत अमेरिकेच्या नंबराचेर साकून आयिल्ल्या संदेशांची आंतरराष्ट्रीय संदेश शुल्काचोय आसपाव आसतलो.
पुराय मजकूर
Skype आनी GroupMeSkype आनी GroupMe14e_Skype
सारांश
 • e. Skype आनी GroupMe.
  • i. आपात्काळ सेवांकडेन ऍक्सॅस ना. परंपरागत टेलिफोन सेवा आनी Skype हांच्या मजगतीं फरक आसात. Skypeक खंयच्याच लागू जावपी थळाव्या वा राष्ट्रीय नेम, कायद्याचे नियमन वा कायद्या खाला आपात्काळ सेवांचो ऍक्सॅस दिवपाची गरज आसना. Skypeचें सॉफ्टवॅर आनी उत्पादनां कसल्याच प्रकारच्या हॉस्पिटलां, कायद्याची लागणूक करपी संस्था, वैजकीय जतनाय एकक वा हेर कसलीय सेवा जी आपात्काळाखातीर खाजगी वा भौशिक सुरक्षे खातीर जाप दिवपाक जापसालदार आसता ("आपात्काळ सेवो") अशा संस्थांक तेंको दिवपाखातीर वा आपात्काळ कॉल फुडें व्हरपाखातीर येवजिल्ली नात. तुमी स्विकारता आनी मान्य करता: (i) परंपरागत बिनतारी (मोबायल) वा तारेची टेलिफोन सेवा जी आपात्काळ सेवा दिता तांची खरेदी करपाची जापसालदारकी तुमची आसा, आनी (ii) तुमच्या प्राथमीक टेलिफोन सेवेची सुवात Skype घेवंक शकना.
  • ii. APIs वा प्रसारण. तुमकां खंयच्याय प्रसारणा खातीर Skype चो उपेग करपाचो आसल्यार, तुमी https://www.skype.com/go/legal.broadcast चेर "प्रसारण टिओएस" हाका मान्यताय दिवची पडटली. Skype न उपलब्ध केल्लो वा उजवाडाक हाडिल्लो खंयचोय कार्यावळ इंटरफेस ("API") तुमकां वापरचो आसल्यार तुमी लागू जावपी परवानो अटींक पाळो दिवचो पडटलो, त्यो www.skype.com/go/legal उपलब्ध आसात.
  • iii. न्याय्य वापर धोरणां. तुमच्या Skype वापराक न्याय्य वापर धोरणां लागू जावंक शकतात. उपकार करून फटींगपणां आनी गैरवापराआड सुरक्षा दिवपाखातीर तयार केल्ल्या ह्या धोरणांचो नियाळ घेवचो आनी जातूंत क़ॉलांचे वा संदेशांचे प्रकार, कालावधी वा आवाजाचेर मर्यादा घालपाक येतात. ह्या अटीनीं ह्या धोरणांचो संदर्भासयत समावेश केल्लो आसा. ही धोरणां तुमकां https://www.skype.com/go/terms.fairusage/ चेर मेळटलीं.
  • iv. नकासो. तुमकां माहिती सादर करपाक, वा नकासो सेवा वापरून तुमकां नकश्याचेर आंखपाक Skype चेर खाशेलेपणां उपलब्ध आसात. हीं खाशेलपणां वापरून तुमी हे नेम तशेंच हांगा उपलब्ध आशिल्ल्या Google नकसो नेम मान्य करतात https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html वा तुमच्या देशांत उपलब्ध आशिल्ले Google नकसो नेम.
  • v. सरकारी उपेगकर्ते. तुमकां यू.एस सरकाराच्या वतीन वा यू.एस सरकारच्या एका संस्थेच्या वतीन एक वेपार खाते वा Skype वेवस्थापक वापरपाची इत्सा आसल्यार ह्यो अटी त्या वापराक लागू जायनात. लागू जावपी अटीं वा चड म्हायती खातीर उपकार करून usgovusers@skype.net कडेन संपर्क सादचो.
  • vi. खाजगी/अवेवसायिक वापर. Skype चो उपेग खाजगी आनी अवेवसायिक वापराखातीर आसा. तुमकां कामाचेर तुमच्या स्वताच्या वेवसायाचो वेव्हार करूंक तुमकां Skype वापरूंक परवानगी दिल्या.
  • vii. Skype नंबर/Skypeचेर वचपाचो. जरी Skype तुमकां Skype नंबर वा Skype चेर वचपाचो नंबर उपलब्ध करता जाल्यार, तो नंबर तुमच्या मालकीचो जावचो ना वा तो तुमकां सदांच तुमच्या कडेन दवरपाक मेळचो ना हें मान्य आसचें पडटलें. कांय देशानीं, Skype सोडून Skype भागीदाराकडल्यान नंबर उपलब्ध जावंक शकता, आनी त्या भागीदाराकडेन तुमी वेगळो कबलात करचो पडूं येता.
  • viii. Skype वेवस्थापक. "Skype वेवस्थापक प्रशासक खातें" हें आसा जें तुमी निर्माण केलां आनी ताचें वेवस्थापन करतात, तुमी Skype वेवस्थापक गटाचे वैयक्तीक प्रशासक म्हूण काम करतात आनी वेवसायीक कंपनी म्हूण न्हय. तुमचें वैयक्तीक Microsoft खातें तुमी Skype वेवस्थापन चोंब्यांत लिंक करूं येता ("लिंक्ड खातें"). तुमच्या Skype वेवस्थापक चोंब्या खातीर, नेमाचे स्विकृतीचे अधीन आसल्यार, तुमी घडये अतिरिक्त प्रशासकाची नेमणूक करूंक शकतात. तुमी जरी लिंक्ड केल्ल्या खात्याक Skype नंबर वांटून दिल्यार, तुमच्या लिंक्ड खातें वापरप्याचें ठिकाण वा रिबात्याचे सुवाते संबंदी कसलीय आवश्यकतायेचे अनुरूपतायेक तुमी जापसालदार आसतले. तुमी जरी Skype वेवस्थापक गटातल्यान लिंक्ड खातें काडपाचें वेंचल्यार, खंयचीय दिल्ली वर्गणी, Skype क्रेडिट वा Skype नंबर पुनप्राप्ती आसचे नात आनी लिंक्ड करूंक नाशिल्ल्या खात्या कडेन संबंदीत आशिल्ली तुमची सामुग्री वा सामायान तुमी आनीक ऍक्सॅस करूंक मेळचें ना. तुमच्या लिंक्ड खातें वापरप्यांची, सगळ्या लागू आशिल्ल्या डेटा संरक्षण कायद्यां प्रमाणें तुमी कसलीय वैयक्तीक माहिती दिवपाचें मान्य करता.
  • ix. Skype शुल्क. Skype फारीक करपाचे उत्पादांक दिल्ल्या सगळ्यांत मोलांत लागू जावपी करांचो आस्पाव आसा, अन्यथा सांगूंक ना जाल्यार. फोन कॉला खातीर वर्गणी भायर फारीक करपाक लागपी शुल्कांत जोडणी फी (कॉला फाटल्यान एकदांच शुल्क लागता) आनी www.skype.com/go/allrates चेर थारायिल्ल्या प्रमाण दर-मिनीट दराचो समावेश आसता. तुमच्या Skype क्रेडिट बाकी रकमेतल्यान कॉल शुल्क वजा करतले. Skype घडये आपली कॉलिंग दर खंयच्याय वेळार बदल करून हांगा पोस्टिंग करूंक शकता www.skype.com/go/allrates. नवे दर प्रकाशीत जातकच तुमच्या फुडल्या कॉलाक नवो दर लागू जातलो. तुमी कॉल करच्या पयलीं उपकार करून हालींचे दर तपासचे. अपूर्ण कॉल मिनीटां आनी अपूर्ण शुल्क फुडल्या पूर्ण एककांत जमेक धरतले. कांय देशानीं, फारीक करपाक लागपी Skype उत्पादनां Skypeचे थळावे भागीदार उपलब्ध करतात आनी भागीदारांच्यो वापराच्यो अटी अशा वेव्हारांक लागू जातल्यो.
  • x. Skype क्रेडिट. तुमची Skype क्रेडिट बाकी रक्कम वापरून तुमी सगलीं फारीक करपाक लागपी Skype उत्पादनां खरेदी करपाक शकतात हाची हमी Skype दिना. तुमी तुमचें Skype क्रेडिट 180- दिसांच्या कालावधी खातीर वापरूंक नासत जाल्यार Skype तुमचें Skype क्रेडिट निश्क्रीय स्थितींत दवरतलो. https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit चेर परत सक्रिय करचो दुवो अनुसरून तुमी तुमचें Skype क्रेडिट परत चालू करूंक शकतात. तुमी जरी जपानांत निवास करतात आनी Skype वॅबसायटी वयल्यान Skype क्रॅडिट खरेदी केलां, जाल्यार पयलीं दोन वाक्यां तुमकां लागू जायनात आनी तुमी खरेदी केल्ले तारखे सावन 180 दिसां उपरांत तुमच्या Skype क्रॅडिटाचो मुजत काळ सोंपतलो. तुमच्या क्रॅडिटाचो मुजत काळ एकदां सोंपतकूच, तुमी तें परत सक्रीय करूंक वा परत वापरूंक शकचे नात. योग्य चौकटीचेर टीक करून तुमी Skype क्रेडिट विकतें घेतात तेन्ना तुमी ऑटो रिचार्ज खाशेलेपण सक्रीय करूंक शकतात. सक्रीय जालें जाल्यार, तुमची Skype क्रेडिट बाकी त्याच रक्कमेत आनी तुमच्या वेंचिक पगार पद्दती रिचार्ज जातली आनी Skypeन वेळच्या वेळार मांडिल्ल्या वाढीप्रमाणे दरेक वेळा तुमचें Skype खात्यातली रक्कम सकयल देवतली. तुमी क्रेडिट कार्ड, PayPal वा Moneybookers (Skrill) सोडून दुस-या मोबदलो पद्दती वरवीं वर्गणी खरेदी केली जाल्यार, आनी तुमी ऑटो-रिचार्ज सक्रीय केलें जाल्यार, तुमची Skype क्रेडिट रक्कम तुमची फुडली रिकरींग वर्गणी खरेदी करपाक लागता त्या रक्कमेत रिचार्ज जातली. तुमी तुमच्या Skype तल्या खातें पोर्टलांत तुमच्या मांडावळीनीं वचून आनी बदल घडोवन खंयच्याय वेळार तुमचो ऑटो -रिचार्ज निश्क्रीय करूंक शकतात.
  • xi. आंतरराष्ट्रीय संदेश शुल्क. निर्माण केल्ल्या दरेकी चोंब्या खातीर GroupMe सध्याक अमेरिकेचे नंबर वापरता. GroupMe नंबराचेर धाडिल्ले वा प्राप्त केल्ले सगळे मजकूर संदेश, हे अमेरिकेंतल्यान धाडिल्ले वा प्राप्त केल्ले आंतरराष्ट्रीय मजकूर संदेश अशें मानतले. उपकार करून संबंदीत आंतरराष्ट्रीय दरां खातीर तुमच्या पुरवणकर्त्या कडेन तपासचें.
  • xii. दुडू धाडचे आनी प्राप्त करचे. दुडू धाडप आनी प्राप्त करप खाशेलपण वापरिल्ल्यान (जरी उपलब्ध आसल्यार), Skype ही फारिकणीची सेवा पुरवण करूंक आनी स्थलांतर प्रभावीत करूंक, तिसऱ्या पक्षाचो वापर करता हें तुमी मानून घेतात. Skype ही फारिकणीची सेवा पुरवण करिना वा स्थलांतर प्रभावीत करिना आनी दुडू सेवा वेवसाय न्हय. Skype चेर दुडू धाडूंक आनी प्राप्त करूंक फकत 18 वर्सां पिरायेचे वा ताचे परस चड पिराय आशिल्ल्याच (वा तिसऱ्या पक्षाच्या नेमांक अनुसार आशिल्ल्यांक) आनी तिसऱ्या पक्षाच्या पुरवणकर्त्या कडेन नोंदणीकृत आनी खात्या खातीर मान्य आशिल्ल्याच वापरप्यांक उपलब्ध आसतलें. दुडू धाडपाचें खाशेपण वापरूंक, तुमी घडये तिसऱ्या पक्षाचे नेम आनी अटीक सायन-अप आनी ह्या सेवा पुरवण करचे खातीर, ह्या तिसऱ्या पक्षा कडेन डेटाची वांटणी करूंक परवानगी पुरवण करपाची आवश्यकता आसतली. तुमचें दुडू धाडपाचें खाशेलपण तिसऱ्या पक्षाचे नेम आनी अटींचें उल्लंघन करता अशी कळोवणी जरी Skype क आयल्यार, तुमचें खातें रद्द करप वा निलंबीत करपा सारकें कार्य Skype क तुमच्या खात्याचेर घडये घेवचें पडटलें. तिसऱ्या पक्षान पुरवण केल्ले फारिकणी सेवा वा तिसऱ्या पक्षाच्या नेम आनी अटी खाला घेतिल्ल्या खंच्याय कार्या संदर्भांत, Skype, वा Microsoft अधीन आसचे नात. दुडू धाडप आनी प्राप्ती खाशेलपण उपलब्ध आसतलें वा निरंतरी उपलब्ध आसतले कांय ना, हाची Skype गॅरण्टी, प्रतिनिधीत्व वा वॉरण्टी दिना.
पुराय उतारो
Bing आनी MSNBing आनी MSN14f_BingandMSN
सारांश
 • f. Bing आनी MSN.
  • i. Bing आनी MSN साहित्य. लेख, मजकूर, फोटे, नकशे, व्हिडिओ, व्हिडिओ प्लेयर्स आनी Bing आनी MSN चेर उपलब्ध आशिल्लें तिसऱ्या पक्षाचें सामुग्री, जातूंत Microsoft बूट्स, ऍप्लिकेशनां आनी प्रोग्राम, वरवीं फकत तुमच्या वेवसायीक नाशिल्ल्या, खासगी वापरा खातीरूच आसा. हे वापर, जातूंत डावनलोडींग, ह्या सामायनाची नक्कल वा वितरण, वा तुमचे स्वताचे उत्पाद निर्माण करूंक हे सामायन वा उत्पाद वापरप हें फकत Microsoft वा ताच्या हक्क धारकान अधिकृत केल्ल्याच मर्यादी मेरेन वा लागू आशिल्ल्या मालकी हक्का प्रमाणेंच आसतलें. Microsoftन परवानो अटींखाला, ग्राण्ट करूंक नाशिल्ल्या साहित्याक एकतर घुसपवणी, प्रतिबंध करून वा अन्यथा हेर मार्गान सगले अधिकार Microsoft वा हेर हक्क धारकांकडेन राखून दवरता.
  • ii. Bing नकाशे. तुमी युनायटेड स्टेट्स, कॅनडा, मॅक्सीको, न्यु झिलँड, ऑस्ट्रेलिया वा जपानची बर्ड्स आय इमेजरी सरकारी वापराखातीर आमच्या वेगळ्या लेखी मान्यताये शिवाय वापरपाक शकनात.
  • iii. Bing सुवातेक वा Bing उत्पन्नकर्तो केंद्र. तुमी जेन्ना Bing सुवातेक वा Bing उत्पन्नकर्तो केंद्र तुमचो डेटा वा तुमची सामुग्री पुरवण करतात, तेन्ना तुमी Microsoft क संवसारभरांत, रॉयल्टी फुकट बौद्धिक संपाद परवानो वापरूंक, पुननिर्माण करूंक, सांबाळूंक, फेरबदल करूंक, पूर्णयोग करूंक, प्रोत्साहन दिवंक, धाडूंक, सेवेचो एक भाग म्हूण प्रदर्शीत वा वांटणी करूंक आनी ते हक्क तिसऱ्या पक्षाक उप-परवाने दिवपाची मेकळीक दिता.
पुराय उतारो
CortanaCortana14g_Cortana
सारांश
 • g. कोर्ताना.
  • i. खाजगी अवेवसायिक वापर. Cortana हें Microsoft’ची खाजगी मदत सेवा आसा. Cortana (एकत्रीत "Cortana सेवा") न पुरवण केल्लीं खाशेलपणां, सेवा, सामुग्री आनी तिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवा ह्यो फकत तुमच्या खासगी आनी वेव्हार नाशिल्ल्या वापरा खातीर आसात.
  • ii. कार्यात्मकता आनी सामुग्री. Cortana विविध खाशेलपणां पुरवण करता, जातूंत थोडीं वैयक्तीकूय आसात. Cortana सेवा घडये तुमकां Microsoft वा तिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवा च्या हेर सेवांनी पुरवण केल्ल्यो सेवा, माहिती वा कार्यात्मकतेक ऍक्सॅस करूंक मेकळीक दितली. सेवा-खाशेले कलम 13 च्या अटी लेगीत Cortana सेवा मार्फत प्रवेश दिल्ल्या लागू आशिल्ल्या Microsoft सेवेच्या आपल्या वापरा खातीर लागू जाता. Cortana तुमच्या येवजणेच्या उद्देशा खातीरूच माहिती उपलब्ध करता आनी तुमी ह्या माहितीचो नियाळ घेतना वा ताचेर निंबून रावतना तुमचो स्वताचो निर्णय घेवप गरजेचें आसा. Cortanaन दिल्ल्या वैयक्तीकूय अणभवांच्या भरवंसो, उपलब्धताय वा वक्तशीर पणाची हमी Microsoft दिना. Cortana संभाशण वेवस्थापन विशिश्ताय तुमकां संभाशणाचो नियाळ मेळयतले घेवपाक वा धाडपाक आडायता वा कळाव करता वा अधिसुचोवण्यो जाल्यार Microsoft जापसालदार आसचो ना.
  • iii. तिस-या-पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवा. Cortana सेवा दिवपाचो भाग म्हूण, Cortana घडये तिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवां कडेन माहितीची अदलाबदल करतली, जातूंत तुमची मागणी पूर्ण करूंक तिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवांनी परतिल्लो तुमचो झीप कोड आनी चवकशी आनी प्रतिसादांचो आसपाव आसा. खात्याच्या लिंकींगा मार्फत, वापरप्यांनी तिसऱ्या पक्षाच्या ऍप्लिकेशनां आनी सेवां कडेन सरळ स्थापीत केल्ल्या खातें पसंदी आनी मांडावळी वापरून, वापरप्यान तिसऱ्या पक्षाच्या ऍप्लिकेशनां आनी सेवां वरवीं खरेदी करूंक Cortana घडये अनुकूल करूंक शकतलें. वापरपी खंयच्याय वेळार खात्याचें लिंकींग डिसकनॅक्ट करूंक शकतात. तुमचो तिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवांचो वापर ह्या नेमांच्या 5 व्या कलमा खाला आसपावीत आसा. तिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवा चे प्रकाशक तांच्या तिसऱ्या पक्षाचीं ऍप्लिकेशनां आनी सेवा ची कार्यक्षमता वा खाशेलपणा वा cortana सेवेसकत एकत्रीकरण बदलू वा रद्द करू सकता. पुरवण केल्ल्या सॉफ्टवॅर वा फर्मवॅर खातीर Microsoft जापसालदार वा उत्तरदायी ना.
  • iv. Cortana-अनुकूल डिव्हायस. Cortana-सक्षम उपकरणां उत्पादनां वा उपकरणां आसात जी Cortana सेवेंत प्रवेश करपाक सक्षम आसात, वा उत्पादनांच्या वा उपकरणांतल्यान सुसंगत डिव्हायसीस. Microsoft कडेन जे डिव्हायस वा उत्पाद नात, उत्पाद करिना वा निर्माण करिना, तसले Cortana अनुकूल डिव्हायस आसतात. Microsoft हो तिसऱ्या पक्षाचे डिव्हायस वा उत्पादां खातीर जापसालदार वा अधीन ना.
  • v. सॉफ्टवॅर अपडेटी. Cortana सेवांक कनॅक्ट करपी खंयच्याय डिव्हायसांक, आमी घडये स्वचालीत Cortana सेवा सॉफ्टवॅराचें वर्जन तपासूंक शकतले आनी सॉफ्टवाराचीं अद्यावतां डावनलोड करतले वा कॉन्फिगरेशन बदल वा Cortana सेवा सॉफ्टवॅर अप-टू-डेट दवरूंक, खंयच्याय निर्मात्याक Cortana अनुकूल डिव्हायसाची आवश्यकता आसतली.
पुराय मजकूर
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
सारांश
 • h. Outlook.com. तुमचें Microsoft खाते तयार करपाक तुमी वापरता तो इमेल नामो Outlook.comवा @msn, @hotmail, वा @live) तुमच्या खातीर तो मेरेन एकदम अद्वितीय आसतलो जोमेरेन Outlook.com इनबॉक्स वा Microsoft खाते सक्रीय आसतलें. जरी तुमचें Outlook.com इनबॉक्स वा Microsoft खाते तुमी वा Microsoft न ह्या अटींच्या उल्लंघना खातीर बंद केलें, जाल्यार इमेल नामो वा युजरनेम आमच्या यंत्रणेत परत घुवंतलें आनी दुस-या उपेगकर्त्याक तें दितले.
पुराय उतारो
Office सेवाOffice सेवा14i_officeBasedServices
सारांश
 • i. Office सेवा. तुमच्या कडेन Microsoft वांगडा एका वेगळ्या करारा खाला वेवसायिक वापराचो हक्क आसना तोमेरेन Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com वा हेर खंयचोय Office 365 वर्गणी वा Office-ब्रँडेड सेवांक फकत तुमच्या खाजगी, अवेवसायिक वापराखातीर आसात.
पुराय मजकूर
Microsoft भलायकी सेवाMicrosoft भलायकी सेवा14j_MicrosoftHealthServices
सारांश
 • j. Microsoft भलायकी सेवा.
  • i. HealthVault. HealthVault ही तुमची वैयक्तीक आनी हेर लोकांची (जशी तुमच्या घरच्यांची) भलायके-संबंदीची माहिती तांचे मान्यतायेन सांठोवपाच्या उद्देशान आसा. हॅल्थकॅर पुरवणकर्त्यांच्या वा हेर कसल्याच वेवसायीक वा अवेवसायीक खाजगी उद्देशा खातीर HealthVault चीं खातीं वापरूंक मेळनात. तुमच्या खात्यांतली माहिती सदांच सारकी वा अप-टू-डेट आसतली अशें न्हय आनी खंयच्याय हॅल्थकॅर पुरवणकर्त्यान तिचे कडेन फकत माहिती हेच नदरेन पळोवंक जाय. HealthVault सेवा ही हॅल्थकॅर पुरवणकर्त्यांक वा दुसऱ्या वैजकी वा केस वेवस्थापन उद्देशां खातीर रॅकॉर्ड दवरिनात. देखीक, HealthVault रिकॉर्ड हे यू.एस (अमेरिकेच्या) नियमांनी घालून दिल्ले नोंदी सारके नियोजीत केल्ले नात. हॅल्थकॅर पुरवणकर्तो जरी HealthVault तल्यान उपलब्ध जाल्लो कसलोय डाटा तांच्या रिकॉर्डांनी आसपावूंक सोदतात, जाल्यार तांणी स्वताचे यंत्रणेंत ताची प्रत सांठोवन दवरची. तुमच्या खात्यांत जरी नोंदीचो को-कस्टोडियन आसा (कारण तुमच्या पैकी एकल्यान दुसऱ्याक आपोवणें दिलां), जाल्यार त्या को-कस्टोडियनाचें ते नोंदीचेर पूर्ण नियंत्रण आसता आनी रिकॉर्डां कडेन तुमचो ऍक्सॅस, दुसऱ्या लोकांचो ऍक्सॅस, आनी रिकॉर्ड डाटा पळोवप रद्द करूंक शकता जातूंत रिकॉर्ड कसो आनी केन्ना वापरचो ताचो आसपाव आसता हाची कबुली तुमी दिवची पडटली. Microsoft क्रेडेनशियल नाशिल्ल्यांक Microsoft तेंको दिना (जशे Facebook आनी OpenID), देखून HealthVault गिरायक तेंको समस्यां खातीर सायन-इन पालव दिवंक शकचो ना. तुमचे सायन-इन क्रेडेनशियल तुमी शेणयले, वा खात्यांत तुमचे क्रेडेनशियल तुमकां बंद मेळ्ळे जाल्यार तुमचो सांठयल्लो डेटा पुनप्राप्त करूंक शकचे नात. तुमचो ऍक्सॅस निरंतरी दवरूंक आदार दिवंक, तुमच्या HealthVault खात्या वांगडा एका परस चड सायन-इन क्रेडेनशियल वापरपाचीं अशी आमी सुचोवणी करतात. Microsoft हो अनुमती दिना वा नियंत्रीत करिना आनी तुमी वापरतात त्या Microsoft च्या नाशिल्ल्या क्रेडेनशियल जशे ऑपरेशन, तेंको वा सुरक्षे खातीर जापसालदार आसना.
  • ii. Microsoft बँड. Microsoft बॅण्ड डिव्हायस आनी ऍप्लिकेशन हे वैजकी डिव्हायस न्हय आनी ते फकत तंदुरुस्ती आनी स्वस्थ्या खातीरूच उद्देशून आसात. दुयेंसाच्या निदाना खातीर वा हेर स्थितीं खातीर वा दुयेंस वा हेर स्थिती बरी करूंक, उतार, उपाय, वा आळाबंद हाडूंक वापरपा खातीर डिझायन केल्ली ना वा ताचो हेतू ना. तुमकां Microsoft Band कडल्यान प्राप्त जाल्ले माहितीचेर आदारीत तुमी घेतिल्ल्या कसल्याय निर्णयाक Microsoft जापसालदार आसचो ना.
पुराय मजकूर
डिजिटल गुड्सडिजिटल गुड्स14k_DigitalGoods
सारांश
 • k. डिजिटल गुड्स. Microsoft Groove, Microsoft मुव्हीस & टीव्ही, सांठो आनी हेर खंयच्याय संबंदीत आनी फुडारांतल्या सेवां वरवीं, Microsoft घडये तुमकां डिजिटल आकृतींत मेळपी संगीत, प्रतिमा, व्हिडिओ, मजकूर, पुस्तकां, खेळ वा हेर सामायान ("डिजिटल गुड्स") मेळोवंक, आयकूंक, दृश्य करूंक, वाजोवंक वा वाचूंक (घडये आसा तशें) अनुकूल करतलो. डिजिटल गुड्स हे फकत तुमच्या वैयक्तीक वापरा खातीर आसात आनी तांचो गैरवाणिज्य खातीरच्या वापरा खातीर न्हय. तुमी डिजिटल गुड्सांची एकूय प्रत परत वांटणी, प्रक्षेपण, भौशीक रुपान सादर करप वा भौशीक रुपान प्रदर्शन करचे नात हें मान्य करतात. डिजिटल गुड्सांचें धनीपण घडये Microsoft वा तिसऱ्या पक्षाचे सुवादीन आसतलें. सगळे परिस्थितींत, तुमच्या डिजिटल गुड्सांच्या संदर्भांत सगळे हक्क हे नेम, माल्की हक्क आनी हांगासर फुडें आशिल्ल्या https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143 वापरपाच्या नेमांक मर्यादीत आसात हें हांव समजतां आनी मानून घेतां. तुमी खंयचेच परिस्थितींत, सेवां कडल्यान मेळिल्ल्या खंयच्याच डिजिटल गुड्सांत फेरबदल करपाचो प्रयत्न करचे नात हें तुमी मानून घेतात, तातूंत डिजिटल गुड्सांचें रूप बदलप, वा धनीपण वा स्त्रोत बदलपाचोय आसपाव आसा. Microsoft वा डिजिटल गुड्यांचे धनी घडये, वेळा वेळार तुमकां कळय नासतना सेवांतल्यान डिजिटल गुड्स काडूंक शकतात.
पुराय मजकूर
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
सारांश
 • l. OneDrive.
  • i. सांठवणीची नेमणी. तुमच्या OneDrive खात्यांत जरी तुमच्या OneDrive खातीर तुमच्या फुकट नेमा वा फारीक केल्ले वर्गणी सेवा खाला पुरवण केल्ले परस चड सामुग्री सांठयल्ली आसा आनी चड आशिल्ली सामुग्री काडपा विशीं तुमकां Microsoft कडल्यान आयिल्ले अधिसुचोवणीक तुमकां प्रतिसाद दिनात वा चड सांठवण आशिल्लो नवो वर्गणी प्लान घेनात, तेन्ना तुमचें खातें बंद करपाचो आनी OneDrive चेर तुमची सामुग्री वगळावपाची वा असमर्थ करपाचो अधिकार आमचे कडेन आसा.
  • ii. सेवा प्रस्तुतीकरण. तुमचें साधन, माजाळ्याचें कनॅक्शनाचेर आदारीत आनी Microsoft चें आपले सेवेचें प्रस्तुतीकरण आनी एकग्रताय सांबाळून दवरपाच्या प्रयत्नांक लागून, तुमकां घडये केन्नाय OneDrive चेर सामुग्री अपलोडींग करूंक वा सिंक्रोनायझ करूंक कळाव अणभवूंक शकतात.
पुराय मजकूर
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
सारांश
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. प्रोग्राम. Microsoft Rewards ("प्रोग्राम") आपणाक क्रियाकलापां खातीर विमोचन करपा सारखे बिंदू मेळोवपाक सक्षम करता, जसे योग्य सोद, संपादणां, सक्रियपणान Microsoft Edge आनी Microsoft च्यो हेर येवजण्यो. येवजण्यो बाजारा प्रमाण बदलू सकतात. सोद म्हळ्यार अशा वापरकर्त्याच्या स्वताच्या सोद उद्देशांखातीर Bing सोद परिणाम मेळोवपाच्या सद्भावना खातीर व्यक्तिगत अभ्यासा खातीर मजकूर प्रविश्ट करप आनी तांतूत बॉट, मॅक्रो वा हेर स्वयमचलीत वा फटीचें साधन ("सोद"). एक संपादन म्हळ्यार माल विकतो घेवप वा Microsoft कडल्यान डिजिटल मजकूर खातीर परवानो घेवप वा मेळोवप, मागीर फुकट वा विकते ("अधिग्रहण"). Microsoft कडल्यान दरेका खरेदी खातीर Rewards गूण ना. सक्रियपणान Microsoft Edge सकत ब्रावझींग म्हळ्यार आपल्या डिव्हायसच्या स्क्रिनीवयल्या दृश्य दृश्यात ब्रावझर आसप (देखीक, उगडिल्ले आनी वापरांत आसा जशे, Microsoft Edge खूण टास्क बारांत हायलायट केल्ले आसा, हें दाखयता की सद्या वापरिल्लो ॲप आसा) आनी ब्रावझर वेबसायट्स पळोवपा खातीर, ब्रावझरांत व्हिडियो पळयात, ईमेल तपासांत, वा हेर कामां जे खातीर ब्रावझर वापरतात. Microsoft Edge वापरिल्ले खातीर गूण मेळावपाक, Bing डिफॉल्ट सर्च इंजिन सेट करप आनी आपल्या Windows मांडावळीनी टेलीमेट्री सक्षम करप गरजेचें आसता. Microsoft वेळचे वेळार गूण मेळोपा खातीर अतिरिक्त संद दिवंक सकतात आनी देरेक गूण-कमोवपाची येवजण शाश्वतपणान उपलब्द आसपाना. आपणे कमयल्ले गूण वस्तूंक ("Rewards")खातीर रिडीम पेजीर वापरू येता. अदीक म्हायती खातीर support.microsoft.com चेर Rewards विभागांत पळयांत. ("FAQ").
   • 1. कार्यावळीच्यो गरजो. आपल्याक वैध Microsoft खात्याची गरज आसा आनी आपल्या उपकरणांक किमान सिस्टमच्यो गरजो पूराय करप गरजेचें आसा. FAQ च्या बाजार वळेरेंत आसपाव आशिल्ल्यांक खातीर कार्यावळ उक्ती आसतली. दरेका कडेन एका परस चड कार्यावळ खातीं आसूं येतात, जरी एकाद्र्याकडेन एकापरस चड ईमेल आसत जाल्यारूय घरांत फकत स खातीं मर्यादीत आसात. कार्यावळ फकत खाजगी आनी अवेवसायीक वापरा खातीर आसा.
   • 2. गूण. विमेचन केंद्रांत सूचीबद्ध केल्ल्या एका नॉनप्रॉफिट संस्थे खातीर आपले गूण दान सोदून, आमी गूण हस्तांतरीत करपाक सकनात. गूण तुमची खाजगी मालमत्ता न्हय आनी तुमकां बदला ताचे बरोक रक्कम वा पयशे मेळचे ना. प्रचारात्मक आदाराचेर गूण देतले. तुमी गूण विकते घेवंक सकनात. Microsoft देरेक व्यक्ती, कुंटूंबा खातरीर वा एका थारायल्ल्या काळा खातीर (देखीक, एक दीस) गुणांची संख्या मर्यादीत करपाक सकतात. आमी कार्यावळींत दरेक कॅलेंडर वर्सांत 550,000 परस चड गूण वापरूंक सकतात. कर्यावळींत कमयल्ले गूण वैध आसपाना आनी Microsft वा तिसरो पक्ष दिवंक सोदपी हेर खंयच्या कार्यावळींत एकवटान वापरूंक सकनात. तुमी 18 म्हयन्यां भितर एकूय गूण कमोवंक ना वा ती परत विकती घेवंक ना जाल्यार वापरूंक नाशिल्लें गूण चलचेंना.
   • 3. Rewards. तुमी विमोचण केंद्राचेर भेट दिवन आपल्या गुणांची पर्तताय करू येता वा तुमी एका सूचीबद्ध फायदो नाशिल्ल्या संस्थानाचे योगदान दिवंक सकतात. खाशेली Reward उलब्द आसपी मर्यादीत संख्या आसू येता आनी ती Rewards पयली येतल्यांक दितले. तुमकां चड म्हायती दिवप गरजेचें आसा आनी देखीक तुमचो मेलींग नामो फोन क्रमांक (VOIP वा टोल-फ्री सोडून) आनी आपल्याक नाडपी-प्रतिबंधकक कोडांत प्रवेश करपाक वा Rewards ची पुर्तताय करपा खातीर चड कायदेशीर कागदपत्रांचेंर सय मारपाक सांगपाक सकता. तुमी एकदा Reward मागयल्या उपरांत, तुमी ती रद्द करूंक सकनात वा दोशपूर्ण उत्पादनांच्या बाबतीत वा लागू कायद्या प्रमाण गरजेचे, तशेंच पयशांच्या परताव्या खातीर ते परत करूंक सकनात. तुमी ज्या कारणांक लागून स्टॉकच्या भायर ना वा हेर कारणांक लागून उपलब्द नासल्यार तुमी Microsoft न स्वताच्या विवेकबुद्धे प्रमाण थारायले जाल्यार आमी आपले मूल्य तुळा करपाक सकतात वा आमी ते गूण परत मेळोवप सकतात. Microsoft विमोचन केंद्रांत दिवपा आशिल्ली इनामां अद्यावत करपाक सकतात वा खाशेली Rewards दिवप बंद करूं सकता. कांय इनामां खातीर वयाची पात्रताय गरजेची आसू येता. अशी खंयचीय गरज संबंदीत येवजणेंत आसपाविल्ली आसतली. तुमी सगळ्या फेडरल, राज्य आनी थळाव्या कर आनी प्रतिज्ञा मान्य आनी वापरपाचो हेर कसल्याय खर्चा खातीर जापसालदार आसतले. तुमी ईमेल नाम्या दिल्ल्या चेर Rewards ईमेल करतले, हेच खातीर तुमची ईमेल नाम्या सारकी दवरा. निर्धारीत नाशिल्ली Rewards परती करचें नात आनी तेच खातीर ते जप्त करतलें. Rewards पुणरविक्री खातीर ना.
   • 4. कार्यावळींत तुमचो आसपाव रद्द करप. जर तुमी 18 म्हयन्यांतल्यान एकूय खेप लॉग इन करूंक ना जाल्यार तुमचें कार्यावळ खातें रद्द जातलें. हे सोडून, कार्यावळी वांगडा हलगजीपणा, फटोवप वा फटोवपा खातीर वा ह्या अटींचें उलंघन करपा खातीर Microsoft खाशेल्या वापरकर्त्याची कार्यावळी रद्द करपाचो अधिकार राखून दवरता. कार्यावळी रद्द करपाची प्रक्रिया (तुमची वा तुमच्या कडल्यान) वा कार्यावळ रद्द केल्या उपरांत तुमकां तुमचें गूण परत करपा खातीर 90 दिस लागतले. नाजाल्यार ते गूण जप्त करतले. रद्द करपाच्या प्रक्रिये वेळार, कार्यक्रमाचो वापर करपाचो आनी भविश्यांतले गुणधर्म एकठांय करपाचें तुमचें हक्क सोपतात.
   • 5. हेर अटीं. Microsoft तुमकां अपात्र थारोवचे हक्क राखून दवरता, कार्यावळ वा तुमच्या पुरस्कृत लेखाचेर तुमचो प्रवेश अक्षम आनी/वा गूण, रोख वा धर्मादाय योगदान, जर Microsoft तुमचेर विश्वास दवरतलो की तुमी कार्यावळीचे खंयचोय पैलू टाळप वा तांतूत गैरवापर करता वा अशा उपक्रमांचें उलंघन करत आशिल्ल्या गतिविधींत व्यस्त असाल्यार.
पुराय मजकूर
आलायतेंआलायतें16_17_18_miscellaneous
सारांश

14. आलायतें. हें कलम, आनी कलम 1, 9, (ह्या अटींच्या शेवटाक लागिल्ली रक्कम), 10, 11, 12, 15, 17 आनी ह्या अटींची मुजत सोंपतकच लागू जाल्ल्यो अटी कसलीय बडतर्फी वा ह्या अटींच्या रद्दीकरणा पासून कुशीक उरतात. लागू आशिल्ल्या कायद्यान दिल्ले परवानगी प्रमाणें, आमी घडये हे नेम, ह्या नेमां खाला आमचें कर्तव्याचें उपकंत्राटपण करूंक, वा ह्या नेमां खाला आमचे हक्क उप-परवानो दिवंक, पुरायपणान वा भागान, तुमकां कळयनासतना खंयच्याय वेळार करूंक शकता. ह्यो अटी तुमच्या सुवादीन घडये करचे ना वा सेवांच्या वापराखातीर कसलेच अधिकार स्थलांतरीत करचे ना. तुमचे आनी Microsoft मजगतीं सेवांच्या वापरा खातीर केल्लो होच पुराय कबलात आसा. तुमच्या सेवांच्या वापराखातीर तुमच्या आनी Microsoft मजगतीं आदीं जाल्ल्या कसल्याय कबलातीचें म्हत्व हो रद्द करता. ह्या अटीनीं स्पश्ट करूंक ना तोमेरेन, ह्या अटीक मान्यताय दिवन, तुमी कसल्याय निवेदन, प्रतिनिधित्व, हमी, जापसालदारकी, समजावणी, उतर, वा विस्वासाचेर विसंबून उरूंक नात. संबंदीत कायद्याच्या फास्केत बसता त्या आंवाठामेरेन ह्या अटींचे सगले भाग लागू जातले. जरी एक न्यायालय वा लवादान खंयच्याय अटीचें कलम लिखीत स्वरुपात लागू करपाक बंदी हाडली जाल्यार ती अट बदलून आमी कायद्याच्या फास्केत बासता अशी त्याच तरेची दुसरी अट चलणूकेत हाडटले, पूण बाकी अटीनीं बदल जावचो ना. ह्यो अटी पुरायपणान तुमच्या आनी आमच्या फायद्या खातीर आसात. Microsoftचे वारसदार आनी नियुक्त व्यक्ती सोडल्यार ह्यो अटी हेर खंयच्याच व्यक्तीच्या फायद्या खातीर नात. कलम हेडिंग फकत संदर्भाखातीर आसा आनी कायदेशीर प्रभाव कांयच ना.

15. दावे एका वर्सा भितर नोंद करपाक जाय. तुमच्या थळाव्या कायद्याक दावो फायल करपाक चड वेळ जाय आसना तोमेरेन ह्यो अटी वा सेवां कडेन संबंदीत कसलोय दावो एका वर्साभितर न्यायालयात करचो (वा जरी कलम 10(d) लागू जाता जाल्यार लवादी). त्या वेळे भितर तो फायल केलो ना जाल्यार, तो कायमचो आडायतले.

16. निर्गत कायदो. तुमी सॉफ्टवॅर आनी/वा सेवां खातीरच्या सगल्या देशी आनी आंतरराष्ट्रीय निर्गत कायद्यांक आनी नियमांक पाळो दिवचो पडटलो, हो कायदो स्थळ, निमणो वापरपी आनी निमण्या वापराक मर्यादीत करता. भौगोलिक आनी निर्गत मर्यादांचेर चड माहिती मेळोवपा खातीर https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 आनी https://www.microsoft.com/exporting भेट दिवची.

17. हक्काचें आरक्षण आनी प्रतिक्रिया. ह्या नेमा खाला पुरवण केल्ल्या शिवाय, Microsoft वा ताच्या संस्थेन, जातूंत खंयचेंच नांव, ट्रेड ड्रॅस, बोधचिन्न वा समान अशे आसपावीत आशिल्ले कडल्यान Microsoft तुमकां परवानो वा पॅटण्ट, कशें तें जाणून घेवप, मालकीहक्क, वेपार गुपीत, वेपारकुरू वा हेर बुद्दिमानी गुणधर्मा खाला कसलेच हेर हक्क वा कसलेच प्रकार दिना. तुमी जरी Microsoft क कसलीय संकल्पना, प्रस्ताव, सुचोवणी वा प्रतिक्रिया दितात, जातूंत नव्या उत्पादाच्यो संकल्पना, तंत्रगिन्यान, बडती, उत्पादाचीं नांवां, उत्पादाची प्रतिक्रिया आनी उत्पाद सुदारणी ("प्रतिक्रिया"), तेन्ना तुमी Microsoft क कसलेंच शुल्क नासतना, रॉयल्टी नासतना वा हेर कसलीच बंधनां नासतना, तुमी दिल्ली प्रतिक्रिया खंयच्या उद्देशा खातीर कसलेय पद्धतीन, तयार करूंक, दुसऱ्या पासून तयार केल्लीं कामां, वापर, वांटणी आनी वाणिज्य पद्धतीन वापर करूंक दिता. Microsoft क तिसऱ्या पक्षाक आपल्या सॉफ्टवॅराक, तंत्रज्ञानाक वा दस्तावेजीकरण परवानो दिवपाची गरद आसात आनी तातूंत Microsoft तुमची प्रतिक्रिया आसपावीत करता आनी देखून, परवानो दिवपाची गरज अधीन आशिल्ल्यांत, तुमी प्रतिक्रिया दिवपाची गरज आसची ना.

पुराय मजकूर
नोटिशीनोटिशीNOTICES
सारांश

बौद्धीक संपत्ती उल्लंघनाचे दावे करपा खातीर नोटिशी आनी प्रक्रिया. तिसऱ्या पक्षाच्या बौद्धीक संपत्ती हक्काक Microsoft मान दिता. तुमी जरी बौद्धीक संपत्ती उल्लंघनाची सुचोवणी मालकी हक्काच्या उल्लंघनाच्या दाव्या सयत दिवंक सोदतात, जाल्यार उल्लंघनाची सुचोवणी दिवपा खातीर उपकार करून आमच्या प्रक्रियेचो वापर करचो. सकयल दिल्ले कार्यपद्धतीक संबंदीत नाशिल्ले सगळ्या चवकशींक प्रतिसाद मेळचो ना.

मालकी हक्काच्या उल्लंघनाच्या सुचोवण्यांक प्रतिसाद दिवपा खातीर शिर्शक 17, युनायटेड स्टेट्स कोड, कलम 512 हाचो Microsoft वापर करता. उचित परिस्थितींत, जे परत परत उल्लंघन करपी आसात अश्या Microsoft सेवांच्या वापरपी खातीं Microsoft घडये निश्क्रिय करूंक वा रद्द करूंक लेगीत शकता.

जायरातींत बौद्धिक संपत्ती संबंदी गजालीं विशीं सुचोवण्यो आनी प्रक्रिया. बौद्धीक संपत्ती संबंदी गजालीं संबंदान उपकार करून आमच्या जायरात नॅटवर्काचेर आमच्या बौद्धीक संपत्ती मार्गदर्शक तत्वांचो नियाळ घेवचो.

मालकी हक्क आनी ट्रेडमार्काच्यो (वेपारचिन्न) नोटिशी. सेवांचो मालकी हक्क © 2018 Microsoft Corporation आनी/वा ताचे पुरवणकर्ते, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. हांचे कडेन आसा. सगळे हक्क राखीव आसात. Microsoft आनी सगळे Microsoft उत्पाद, सॉफ्टवॅर, आनी सेवा हांचीं नांवां, लोगो, आनी आयकॉन घडये युनायटेड स्टेट्स आनी/वा हेर देशांनीं Microsoft चे ट्रेडमार्क आसूंक शकतात वा नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आसूंक शकतात. वास्तवीक कंपनी आनी उत्पाद हांची नांवां घडये त्या त्या मालकांचे ट्रेडमार्क आसूंक शकतात. ह्या अटींनी उक्तावन दिवंक ना अश्ये खंयचेय हक्क राखीव आसात. निश्चीत Microsoft वॅबसायट सर्वरांनी उपेग केल्लें निश्चीत सॉफ्टवॅर स्वतंत्र JPEG ग्रूपाच्या कामाचेर अंशता आदारिल्लें आसा. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. सगळे हक्क राखीव आसात. खेरीत Microsoft वॅबसायट सर्वरांनी वापरतात तें "gnuplot" सॉफ्टवॅर © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley चो मालकी हक्क आसा. सगळे हक्क राखीव आसात.

वैजकी नोटीस. Microsoft वैजकी वा हेर खंयचोय भलायकी जतनात सल्लो, रोग पारखणी वा उपचार पुरवण करिना. तुमचे कडेन वैजकी स्थिती, अल्पहार, फिटनॅस वा साउद प्रोग्रामा विशीं कसलेय प्रस्न आसल्यार, सदांच दोतोर वा योग्यताय आशिल्या हेर भलायकी जतनाय पुरवणकर्त्याचो सल्लो घेवचो. तुमी सेवांनी माहिती ऍक्सॅस केल्ल्या खातीर, केन्नाच वेवसायीक वैजकी सल्लो न्हयकारचो न्हय वा सल्लो/ उपचार मेळोवंक कळाव करचो न्हय.

स्टॉक कोट्स आनी इंडॅक्स डेटा (उपयोगिता सूचक आसपावीत). © 2013 Morningstar, Inc. सगळे हक्क राखीव आसात. माहितींत हाचो आसपाव आसा: (1) हें Morningstar आनी/ वा ताच्या सामुग्री पुरवणकर्त्याचो ट्रेडमार्क युक्त आसा; (2) घडये नक्कल करचे नात वा वांटणीय करचे नात; आनी (3) तो अचूक, पुराय वा वेळार मेळपाची वॉरंटी ना. हे माहितीचो वापर करून जाल्ली कसलीय हानी वा लुकसाणाक, Morningstar वा ताची सामुग्री पुरवणकर्ते जापसालदार आसचे नात. आदलें प्रस्तुतीकरण हें फुडारांतल्या निकालां खातीर गॅरंटी ना.

तुमी घडये डॉव जोन्सा कडेन वेगळी लिखीत कबलात नासतना, डॉव जोन्स IndexesSM, इंडॅक्स डेटा, वा डॉव जोन्स मार्क्सा कडेन आर्थीक वितरण, निर्मणी, प्रायोजन, ट्रेडींग, मार्केटींग, वा खंयच्याय आर्थीक उपकरण वा गुंतवणूक उत्पादाची (देखीक, संजात, संरचीत उत्पाद, गुंतवणूक निधी, ऍक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गुंतवणूक पोर्टफोलियो आनी हेर, जंय दर, उपकरणाचें परतणें आनी/ वा प्रस्तुतीकरण वा गुंतवणूक उत्पाद आदारीत आसता, संबंदीत आसता, वा खंयच्याय इंडॅक्साचो ट्रॅक करूंक उद्धिश्ट आसा वा खंयच्या इंडॅक्सा खातीर प्रॉक्सी) वृद्धी करचे नात.

आर्थीक नोटीस. Microsoft हो ब्रोकर / डिलर वा युनायटेड स्टेट्स फॅडरल सेक्युरिटी लॉ खाला वा हेर न्यायअधिकार क्षेत्राच्या सुरक्षा कायद्याचो नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार न्हय आनी वैयक्तीकांक गुंतवणुकीची, खरेदीची उपयुक्ता, वा सुरक्षा विक्री करपाची वा हेर आर्थीक उत्पाद वा सेवांचेर सल्लो दिना. खंयचीय सुरक्षा खरेदी करूंक वा विकूंक, सेवांनी आसपावीत आशिल्लें किदेंच ऑफर म्हूण वा फसवणूक म्हूण ना. Microsoft आनी ताचे स्टॉक कोट्स वा इंडँक्स डेटाचे अनुज्ञप्तिदाता खंयचोच विशेश आर्थीक उत्पाद वा सेवा समर्थन वा शिफारस करिना. सेवेंत वेवसायीक सल्लो अशें कांयच एक ना, तातूंत मर्यादा, गुंतवणूक वा कर सल्लो सारक्याचो आसपाव आसा.

H.264/AVC, MPEG-4 व्हिज्युअल, आनी VC-1 व्हिडिओ मानदण्डा विशीं नोटीस. सॉफ्टवॅरांत घडये H.264/AVC, MPEG-4 व्हिज्युअल आनी/वा VC-1 कॉडॅक तंत्रज्ञान आसपावूंक शकता जाका घडये MPEG LA, L.L.C.न परवानो दिला आसुंये. हें तंत्रज्ञान व्हिडिओ माहितीच्या डेटा आवुळणीची रचणाय आसा. MPEG LA, L.L.C. ही नोटीस आवश्यक आसा:

हो उत्पाद H.264/AVC, MPEG-4 व्हिज्युअल खाला परवानो अंतर्गत केला आनी VC-1 पॅटंट प्रोर्टफोलियो परवानो जो गिरायकाच्या वैयक्तीक आनी अवेवसायीक वापरा खातीर आसा (A) मानदण्डाच्या ("व्हिडिओचे मानदण्ड") अनुपालनान व्हिडिओ ऍनकोड करप आनी/वा (B) वैयक्तीक आनी अवेवसायीक कार्यांत गुंतिल्ल्या गिरायकान ऍनकोडेड केल्लो व्हिडिओ आनी/वा असल्या प्रकाराचे व्हिडिओ पुरवण करपी एकाद्र्या व्हिडिओ पुरवणकर्त्या कडल्यान घेतिल्लो. एकाच लेखांत ह्या सॉफ्टवॅरांत असलो उत्पाद आसल्यार लेगीत, हेर खंयच्याच उत्पादाक हो परवानो लागू जायना. एकूय परवानो स्विकृत ना आनी हेर खंयच्याच वापराक अंतर्निहित आसूंक जाय. अतिरिक्त माहिती MPEG LA, L.L.C. कडल्यान मेळोवं येता. MPEG LA वॅबसायट पळोवची.

फकत स्पश्टीकरणाच्या उद्देशाकूच, ही नोटीस मर्यादा घालिना वा सामान्य वेवसायाच्या ह्या नेमा खाला पुरवण केल्ल्या सॉफ्टवॅराचो वापर आडायना, जें वेवसायाक वैयक्तीक आसता आनी तातूंत हांचो आसपाव जायना (i) तिसऱ्या पक्षाक सॉफ्टवॅराचें पुनर्वितरण, वा (ii) तिसऱ्या पक्षाक वितरण करूंक, व्हिडिओ मानदण्ड कंपलँट टॅक्नोलॉजीस वांगडा सामायनाची निर्मणी करप.

पुराय उतारो
प्रमाणीत ऍप्लिकेशन परवानो नेमप्रमाणीत ऍप्लिकेशन परवानो नेमSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
सारांश

प्रमाणीत ऍप्लिकेशन परवानो नेम

MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE, आनी XBOX STORE

हे परवानो नेम, तुमी आनी ऍप्लिकेशनाच्या प्रकाशका मदली कबलात आसा. उपकार करून ते वाच्चे. तांणी सॉफ्टवॅर ऍप्लिकेशनां खातीर अर्ज केला तुणी तो Microsoft Store Windows Store वा Xbox Store (दरेकी जो परवान्याच्या नेमा प्रमाण "Microsoft Store" म्हूण उल्लेख केलां) तल्यान डावनलोड करात, ऍप्लिकेशन खातीर जातूंत खंयच्याय अपडेट्स वा पुरक आस्पाव जाता, जो मेरेन ऍप्लिकेशन वेगळ्या नेमा सकत येना, ज्या केसींत तें नेम लागू जातात.

हें एप्लिकेशन डावनलोड केलें वा वापरले वा ह्या दोनांय पैकी किदेंय करपाचो येत्न केलो जाल्यार तुमी ह्यो अटी मान्य करतात. तुमकां जरी त्यो मान्य नात जाल्यार तुमकां ते डावनलोड वा एप्लिकेशनाचो वापर करपाचो हक्क ना.

ऍप्लिकेशन प्रकाशक म्हळ्यार तुमकां ऍप्लिकेशनाचो मोफत परवानो दिवपी, जशें Microsoft Store त पळयला.

तुमी जरी परवान्यांतल्यो ह्यो अटी मान्य करतात जाल्यार तुमकां सकयल दिल्ले प्रमाणें हक्क मेळटले.

 • 1. स्थापणूक आनी वापराचे हक्क; समाप्ती. Microsoft च्या वापराच्या नेमा प्रमाणें, तुमी घडये Windows डिव्हायस वा Xbox कोन्सोलांत ऍप्लिकेशन स्थापीत करून वापरूंक शकतात. Microsoft खंयच्याय वेळार Microsoft चे वापरपाचे नेम फेरबदल करपाचो अधिकार आपल्या कडेन दवरता.
 • 2. माजाळें- आदारीत सेवा.
  • a. माजाळें- आदारीत वा बिनतारी सेवे खातीर संमती. ऍप्लिकेशन जरी माजाळ्या वयल्यान संगणकीय यंत्रणेक कनॅक्ट करता जाल्यार, जें बिनतारी नॅटवर्क आसपावीत, ऍप्लिकेशन वापरिल्ल्यान माजाळें-आदारीत वा बिनतारी सेवां खातीर, प्रमाणीत डिव्हायसाची माहिती (तुचो डिव्हायस, यंत्रणा आनी ऍप्लिकेशन सॉफ्टवॅर आनी पेरिफेरल्साची तांत्रिकी माहिती पुरतीच मर्यादीत ना) पाठवणी करूंक तुमची संमती म्हूण दाखयता. ऍप्लिकेशन वापरून तुमचे सेवेच्या वापरा संबंदीत हेर नेम उपस्थीत आसल्यार, तेवूय नेम लागू जातले.
  • b. माजाळें-आदारीत सेवेचो गैरवापर. तुमी घडये कोणूच लुकसाण जावंक वा आनीक कोणाचोय वापर वा बिनतारी नॅटवर्क इबाडूंक तुमी घडये माजाळें-आदारीत सेवा वापरचे नात. तुमी खंयचीच सेवा, डेटा, खातें, वा नॅटवर्काक खंयचेच तरेन अनाधिकृत ऍक्सॅस मेळोवपा खातीर तुमी घडये सेवा वापरचे नात.
 • 3. परवान्याचो वाव. ऍप्लिकेशनाक परवानो दिला आनी विक्री केल्ली ना. तुमकां ही कबलात, ऍप्लिकेशन वापरूंक फकत थोडेच हक्क दिता. Microsoft जरी तुमच्या डिव्हायसाचेर Microsoft कडेन तुमचे कबलातीचे आदाराचेर ऍप्लिकेशन वापरपाची क्षमता असमर्थ करीत जाल्यार, खंयचोय संबंदीत परवानो हक्काचें समापन जातलें. ऍप्लिकेशनाच्या प्रकाशका हेर हक्क धारकांकडेन राखून दवरता. ही मर्यादा आसून लेगीत, जरी लागू जावपी कायदे तुमकां चड हक्क दितात जाल्यार तुमी हे कबलातींत स्पश्ट रुपान दिल्ले अनुमती प्रमाणेंच हें ऍप्लिकेशन वापरूं येता. हांव अशें करतां, कारण ऍप्लिकेशनां आशिल्लें खंयचेंय तांत्रिकी मर्यादीचें पालन करूंक जाय, जें तुमकां खेरीत तरेन वापर करूंक मेकळीक दिता. तुमी घडये करूंक शकचे नात:
  • a. ऍप्लिकेशनांत खंयच्याय तांत्रिकी मर्यादी भोंवतणी काम करचें.
  • b. रिवर्स इंजियनीयर, वेगळें करप, ऍप्लिकेशन वेगळावप, आनी हें मर्यादी आसुनूय लागू आशिल्ल्या कायद्यान स्पश्ट रुपान दिल्ले अनुमती मेरेन आसूंक जाय.
  • c. ही मर्यादा आसून लेगीत, हे कबलातींत विस्तृत वा लागू आशिल्ल्या कायद्यान मेकळीक दिल्ले परस ह्या ऍप्लिकेशनाच्यो चड प्रती करच्यो.
  • d. प्रकाशन करचें वा ऍप्लिकेशन हेरां खातीर नक्कल करूंक उपलब्ध करून दिवचें.
  • e. ऍप्लिकेशन भाडें, भाड्याक, वा उश्णें दिवचें.
  • f. ऍप्लिकेशन वा हो करार तिसऱ्या पक्षाच्या कडेन स्थलांतरीत करचे.
 • 4. प्रलेखन. ऍप्लिकेशना वांगडा जरी प्रलेखन पुरवण केल्लें आसल्यार, तुमी घडये वैयक्तीक संदर्भ उद्देशा खातीर प्रलेखनाची नक्कल करून वापरूंक शकतात.
 • 5. तंत्रज्ञान आनी निर्यातीच्यो मर्यादा. ऍप्लिकेशन घडये युनायटेड स्टेट्स (अमेरिका) वा आंतरराष्ट्रीय तकनिकी नियंत्रण वा निर्यात कायदो आनी अधिनियमाक अधीन आसता. वापर केल्लें तंत्रज्ञान वा ऍप्लिकेशनान तेंको दिल्ल्याक लागून जावपी सगळे देशी आनी आंतरराष्ट्रीय निर्यात कायदे आनी अधिनियमाचें तुमी पालन करूंक जाय. ह्या कायद्यांत गंतव्याची मर्यादा, ऍण्ड यूजर आन ऍण्ड वापर आसपावता. Microsoft च्या ब्रँडेड उत्पादां विशीं चड माहिती खातीर, Microsoft निर्यात वॅबसायटीचेर वच्चें.
 • 6. तेंको सेवा. कसल्यो सेवा उपलब्ध आसात हें निर्धारीत करूंक ऍप्लिकेशन प्रकाशकाक संपर्क करचो. Microsoft, तुमचें हार्डवॅर निर्मातो आनी तुमचे बिनतारी कॅरियर (हातूंतलो एकलो तरी ऍप्लिकेशन प्रकाशक आसल्यार) हे ऍप्लिकेशनाक तेंको सेवा पुरवण करूंक जबाबदार आसात.
 • 7. पुराय कबलात. ही कबलात, लागू आशिल्लें खंयचेंय गुप्ताय धोरण, खंयचेय अतिरिक्त नेम जे ऍप्लिकेशना वांगडा येतात आनी पुरोवणी तशेंच अद्यावतां खातीर आशिल्ले नेम, ह्या ऍप्लिकेशना खातीर तुमी आनी ऍप्लिकेशनाच्या प्रकाशका मदीं आशिल्ल्या पुराय परवान्याची कबलात आसा.
 • 8. लागू जावपी कायदो.
  • a. युनायटेड स्टेट्स (अमेरिका) आनी कॅनडा. जर तुमी युनायटेड स्टेट्स वा कॅनडांत अर्ज घेतला, जाल्यार तुमी जंय रावतात तो राज्य वा प्रांताचें कायदे (वा एकाद्रो वेवसाय आसल्यार, जंय तुमचो मुखेल वेवसाय चलता) ह्या कराराची व्याख्या नियंत्रीत करता आनी उल्लंघनाच्या दाव्यांक लागू जाता. कायद्याच्या तत्वां कडेन संघर्ष जावपा कडेन संबंद ना दवरता आनी हेर सगळ्या दाव्यांचे (गिरायक संरक्षण, अनुचित प्रतिस्पर्धी आनी गुन्हेगारीच्या दाव्या वांगडा).
  • b. युनायटेड स्टेट्स (अमेरिका) आनी कॅनडाचे भायर. तुमी जरी खंयच्याय हेर देशांत ऍप्लिकेशन मेळयलां, जाल्यार त्या देशाचो कायदो लागू जाता.
 • 9. कायदेशीर प्रभाव. ही कबलात निश्चीत कायदेशीर हक्कांचें वर्णन करता. तुमकां तुमच्या राज्याच्या वा देशाच्या कायद्या सकयल हेर हक्क घडये आसूंक शकतात. तुमच्या राज्याचो वा देशाचो कायदो जरी तशें करूंक परवानगी दिना जाल्यार हो करार तुमच्या राज्याच्या वा देशाच्या कायद्या सकयले तुमचे हक्क बदलनात.
 • 10. वॉरंटीचो (हमी) न्हयकार. ऍप्लिकेशन "जशें-आसा", "सगळ्या चूकां सयत" आनी "जशें उपलब्ध आसा" असो परवानो दिला. ताचो वापर करपाचे सगळे धोके तुमी पत्करतात. ऍप्लिकेशनाचो प्रकाशक, ताच्या स्वताचे वतीन, Microsoft (जर Microsoft ऍप्लिकेशनाचो प्रकाशक ना), जाच्या नॅटवर्काचेर ऍप्लिकेशनाची पुरवण केल्या तो बिनतारी कॅरियर, आनी आमचे दरेक संलग्न वांगडी, विक्रेतो, एजंट आनी पुरवणकर्ते ("कवर केल्ले पक्ष"), कसल्योच उक्तायिल्ल्यो गॅरंटी (हमी), खात्री, वा ऍप्लिकेशन संबंदान नेम दिना. ऍप्लिकेशनाचो दर्जो, सुरक्षा, सूख-साधन आनी प्रस्तुतीकरणाची पुराय जोखीम तुमचे कडेन आसा. ऍप्लिकेशन दोशपूर्ण सिद्ध जालें, जाल्यार गरजेच्या सगळ्या सर्विसिंगांचें वा दुरुस्त्यांचो खर्च तुमी उखलचो पडटलो. तुमकां तुमच्या थळाव्या कायद्यां सकयल अतिरिक्त गिरायक हक्क घडये आसूंक शकतात जे ही कबलात बदलूंक शकना. तुमच्या थळाव्या कायद्यान दिल्ले परवानगी प्रमाणें, कवर्ड पक्षांत अस्पश्ट वॉरंटी वा परिस्थिती आसनात, तातूंत बाजारांत विक्री खातीर तयार आसप, खेरीत उद्देशा खातीर फिटनॅस, सुरक्षा, सूख-साधन आनी अतिक्रमण आसना हाचो आसपाव आसा.
 • 11. उपाय आनी हानी हांच्यो मर्यादो आनी त्यो भायरावप. कायद्यान प्रतिबंध करूना त्या मर्यादे मेरेन, तुमचे कडेन जरी हानीची भरपाय मेळोवपा खातीर कितेंय आदार आसल्यार फक्त तुमी ऍप्लिकेशना खातीर जितली रक्कम फारीक केल्या वा USD$1.00, जें चड आसा तें, इतली प्रत्यक्ष हानीची भरपाय तुमी ऍप्लिकेशनाच्या प्रकाशका कडल्यान मेळोवंक शकतात. तुमी ऍप्लिकेशनाच्या प्रकाशका कडल्यान परिणामकारक, वगडायिल्ले फायदे, विशेश, अप्रत्यक्ष वा प्रसंगीक हानी हांचे सयत खंयच्योय हेर हानींची भरपाय मेळोवंक सोदचे ना, ताचे खातीर खंयचेय हक्क सोडचे ना. ह्यो अटी जरी लागू करीनात पूण तुमचे थळावे कायदे हमी, खात्री वा नेम लागू करता, जाल्यार तांचो तेंप तुमी ऍप्लिकेशन डावनलोड केल्ल्या दिसा सावन 90-दिसां मेरेन इतलो मर्यादीत आसतलो.

ह्यो मर्यादो हाका लागू जातात:

 • ऍप्लिकेशना कडेन संबंदीत कितेंय वा ऍप्लिकेशना वरवीं उपलब्ध केल्ल्यो सेवा; आनी
 • कंत्राट, गॅरंटी (हमी), खात्री, वा नेम हांच्या उल्लंघनाचे दावे; खर लागणूक, बेपरवाय, वा हेर दुश्कर्म; कायदो वा नेमाचें उल्लंघन; अन्याय्य संपन्नताय; वा खंयचेय हेर सिद्धांता सकयल; लागू जावपी कायद्यान परवानगी दिल्ले मर्यादी मेरेन.

तें अशें आसुनूय लागू जाता:

 • तुमकां जाल्ल्या लुकसाणाक हो उपाय पुरायपणान भरपाई दिना; वा
 • ऍप्लिकेशन प्रकाशकाक संभाव्य लुकसाणा विशीं जाण आशिल्ली वा जाणा जावंक जाय आशिल्लो.
पुराय उतारो
कवर्ड सेवाकवर्ड सेवाserviceslist
सारांश

फुडें दिल्ले उत्पाद, ऍप्लिकेशनां आनी सेवा ह्यो Microsoft सेवा करार खाला येतात, पूण तुमच्या बाजारांत घडये उपलब्ध आसच्यो नात.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Bing App for Android
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing ऍप्लिकेशनां
 • Bing डॅस्कटॉप
 • Bing नकशे
 • Bing विकिपिडिया ब्रावजर
 • Bing शब्दकोश
 • Bing साधनपट्टी
 • Bing सोद ऍप्लिकेशन
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • LineBack
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft कुटुंब
 • Microsoft खातें
 • Microsoft न प्रकाशीत केल्लीं Windows खेळ, ऍप्स आनी वॅबसायटी
 • Microsoft भलायकी
 • Microsoft मुव्ही आनी टीव्ही
 • Microsoft वॉलपेपर
 • Mixer
 • MSN ऍक्सप्लोरर
 • MSN खबरो
 • MSN खाण & पेय
 • MSN खेळ
 • MSN डायल अप
 • MSN दुडू
 • MSN प्रवास
 • MSN प्रिमियम
 • MSN भलायकी आनी फिटनॅस
 • MSN हवामान
 • MSN.com
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office 365 खातीर Microsoft तेंको आनी पुनप्राप्ती सहाय्यक
 • Office 365 गिरायक
 • Office 365 मुख्य पान
 • Office 365 विद्यापीठ
 • Office 365 वैयक्तीक
 • Office बागवप
 • Office स्टोर
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Qik
 • Skype वेवस्थापक
 • Skype.com
 • Skype
 • Smart सोद
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows फोटो गॅलरी
 • Windows मुव्ही मेकर
 • Windows लायव्ह मेल
 • Windows लायव्ह लेखक
 • Windows स्टोर
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Game Studios खेळ, ऍप्स आनी वॅबसायटी
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • क्लासरुमांत Bing
 • डिव्हायस भलायकी ऍप्लिकेशन
 • नकशे ऍप्लिकेशन
 • फुडली लॉक स्क्रीन
 • वॅब खातीर Office (Office Online आदीं)
 • सिटिझन नेक्स्ट
 • सुंदर लॉक स्क्रीन
 • स्टोर
पुराय उतारो
मार्च 1, 20180