Office

  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – ພາສາລາວ

  ປ່ຽນພາສາ:
  ໂປຣແກຣມ Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – ພາສາລາວ ຕອບສະໜອງການເຊື່ອມໂຍງຜູ້ໃຊ້ ພາສາລາວ ສຳລັບຫຼາຍໆໂປຣແກຣມ Microsoft Office 2007.
  • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
   ລຸ້ນ:

   1

   ຊື່ໄຟລ໌:

   LanguageInterfacePack.exe

   LIP_Help.chm

   ວັນທີ່ໄດ້ອອກໃຊ້:

   15/10/2009

   ຂະໜາດໄຟລ໌:

   14.4 MB

   235 KB

    ໂປຣແກຣມ Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – ພາສາລາວ ຕອບສະໝອງການເຊື່ອມໂຍງຜູ້ໃຊ້ ພາສາລາວ ສຳລັບ:
    • Microsoft Office Excel 2007

    • Microsoft Office Outlook 2007

    • Microsoft Office PowerPoint 2007

    • Microsoft Office Word 2007
  • ລະບົບການດຳເນີນງານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້:

   Windows Vista

    • ຕ້ອງການຊອບແວ: ລຸ້ນ ພາສາອັງກິດ ຂອງຊຸດ Microsoft Office 2007 ລຸ້ນໃດກໍ່ໄດ້ທີ່ມີ Excel, Outlook, Powerpoint ຫືຼ Word.
    • ຄວາມຕ້ອງການເນື້ອທີ່ຫວ່າງຂອງຮາດດີສ: ເພື່ອເພີ່ມເນື້ອທີ່ໃຫ້ກັບຮາດດີສທີ່ໃຊ້ ໂດຍໂປຣແກຣມ Office 2007, ຢ່າງນ້ອຍ 20 ເມັກກະໄບ (MB) ຂອງເນື້ອທີ່ຫວ່າງຮາດດີສທີ່ມີຢູ່.
   • ຕິດຕັ້ງການໂອນເອົານີ້:
    1. ໂອນເອົາ LanguageInterfacePack.exe ຟາຍໂດຍການກົດ ໂອນເອົາ ຢູ່ປຸ່ມ (ທາງເທິງ) ແລະ ກຳລັງບັນທຶກຟາຍໄປທີ່ຮາດດີສຂອງທ່ານ.
    2. ກົດສອງເທື່ອທີ່ LanguageInterfacePack.exe ຟາຍໃນຮາດດີສຂອງທ່ານ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໂປຣແກຣມຕັ້ງຄ່າ.
    3. ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳເທິງໜ້າຈໍ ເພື່ອເຮັດການຕິດຕັ້ງໃຫ້ສົມບູນ.
    4. ສາມາດພົບຟາຍ readme ທີ່ຕິດຕັ້ງມາກ່ອນແລ້ວສຳລັບ Microsoft Office 2007 Language Interface Pack ຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE12\LCID\LIPread.htm
    5. ກຳລັງຍົກລະດັບໃຫ້ກັບ Office 2003 ກັບ Office 2003 Language Interface Pack ໄປເປັນ Office 2007 ກັບ Office 2007 Language Interface Pack. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຍົກລະດັບການຕິດຕັ້ງຂັ້ນພື້ນຖານຂອງ Office 2003 ຂອງທ່ານໄປເປັນ Office 2007 ກັບ Office 2007 Language Interface Pack ທ່ານຄວນເຮັດຄື:
     • ຍົກເລີກການຕິດຕັ້ງ Office 2003 Language Interface Pack
     • ເອີ້ນໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າ Office 2007 ແລະ ເລືອກເອົາຕົວເລືອກການຍົກລະດັບ.
     • ເມື່ອການຕັ້ງຄ່າ Office 2007 ສົມບູນແລ້ວ, ໃຫ້ຕິດຕັງ ແລະ ຕັ້ງຄ່າ Office 2007 Language Interface Pack

     • ການເປີດໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ Office ຂອງທ່ານ:
     • ຖ້າທ່ານມີບັນຫາໃນການອ່ານລະຫັດທີ່ຕິດຕັ້ງໝົດທັງຊຸດຢູ່ໃນກ່ອງ "Microsoft Office Activation Wizard", ຫຼືລະຫັດທີ່ຕິດຕັ້ງໝົດທັງຊຸດທີ່ສະແດງບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນຄະນະທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ Microsoft® Office Language Interface Pack 2007 ຢູ່ນັ້ນ, ກະລຸນາ ຍົກເລີກການຕິດຕັ້ງແບບພິເສດ ແລະ ໃຫ້ປ່ຽນພາສາໄປເປັນ ອັງກິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ Microsoft Office ຂອງທ່ານ.


    ຄຳແນະນຳສຳລັບໃຊ້:

    ເພື່ອສະຫັຼບປ່ຽນ ໜ້າຕາໂປຣແກຣມຂອງຜູ້ໃຊ້ ໄປເປັນພາສາຂອງ Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – ພາສາລາວ, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້:

    1. ເປີດ ການຕັ້ງຄ່າ Microsoft Office 2007 Language ຈາກການ ເລີ່ມຕົ້ນ\ໂປຣແກຣມທັງໝົດ\Microsoft Office\ເຄື່ອງມື ຂອງ Microsoft Office ລາຍການ.
    2. ເລືອກແທ໋ບ ສະແດງພາສາ ແລະ ຢູ່ໃນ ການສະແດງລາຍການຂອງ Microsoft Office ແລະ ກ່ອງສົນທະນາໃນ: ລາຍການລາກລົງ, ໃຫ້ເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການສະແດງຜົນ. ພາສາທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກຄວນຈະຢູ່ໃນການສະແດງຜົນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ມີຢູ່ດຽວນີ້.
    3. ຢູ່ໃນແທ໋ບ ການສະແດງພາສາ ທີ່ທ່ານມີຕົວເລືອກທີ່ມີການສະແດງຜົນຂອງ Office ກົງກັບການສະແດງຜົນຂອງ Windows. ໂປຣແກຣມພາສາຂອງ Windows ປັດຈຸບັນຂອງທ່ານຈະຖືກເຮັດເປັນລາຍການໃຫ້ທ່ານ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມີການສະແດງຜົນຂອງ Office ໃຫ້ກົງກັບການສະແດງຜົນຂອງ Windows ຂອງທ່ານໃຫ້ເລືອກ ການຕັ້ງຄ່າການສະແດງຜົນພາສາຂອງ Microsoft Office ໃຫ້ເຂົ້າກັນກັບການສະແດງຜົນພາສາຂອງ Windows ໃຫ້ໝາຍຕິກໃສ່ກ່ອງ. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ຂ້າມຜ່ານການເລືອກທີ່ທ່ານເຮັດຢູ່ໃນ ການສະແດງລາຍການຂອງ Microsoft Office ແລະ ກ່ອງສົນທະນາ ລາຍການ.
    4. ຢູ່ໃນແທ໋ບ ການແກ້ໄຂພາສາ ໃຫ້ເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດໃຊ້ງານຈາກ ການເປີດໃຊ້ງານການແກ້ໄຂພາສາ ຈາກລາຍການ ແລະ ກົດ ເພີ່ມ. ພາສາທີ່ທ່ານເລືອກຄວນຈັດຢູ່ໃນລາຍການທີ່ໄດ້ ເປີດໃຊ້ງານການແກ້ໄຂພາສາ ລາຍການ.
    5. ຢູ່ໃນແທ໋ບ ການແກ້ໄຂພາສາ ໃຫ້ເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເປັນພາສາທີ່ມີການແກ້ໄຂຂັ້ນຕົ້ນຂອງທ່ານຈາກ ການແກ້ໄຂພາສາຂັ້ນຕົ້ນ ລາຍການ.
    6. ກົດທີ່ ຕົກລົງ ປຸ່ມ.

    ການຕັ້ງຄ່າພາສາທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກໄວ້ມີຜົນໃນເວລາຕໍ່ໄປ ເມື່ອທ່ານເລີ່ມຕົ້ນໂປຣແກຣມນຳໃຊ້ Office.
    ໝາຍເຫດ: ບໍ່ສາມາດສະຫັຼບປ່ຽນການຊ່ວຍເຫຼືອໄປເປັນພາສາຂອງ Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – ພາສາລາວ. ການຊ່ວຍເຫຼືອຈະເກັບມ້ຽນໂປຣແກຣມພາສາໄວ້ຢູ່ໃນການຕິດຕັ້ງຕົ້ນສະບັບຂອງທ່ານສະເໝີ.
    ຕັ້ງຄ່າການຊ່ວຍການສະແດງຜົນຂອງທ່ານຢູ່ໃນລາຍການລາກລົງໄປທີ່ໂປຣແກຣມພາສາຫັຼກສະເໝີ.

    ເພື່ອຖອນການໂອນເອົານີ້ອອກ:
     ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ໃນ Windows XP Home ຫືຼ Professional Edition:
    1. ອອກຈາກໂປຣແກຣມທັງໝົດ.
    2. ກົດສອງເທື່ອທີ່ໄອຄອນ ເພີ່ມ ຫຼືຖອນໂປຣແກຣມອອກ ຢູ່ໃນສູນກາງຄວຍຄຸມ Windows.
    3. ກົດ Microsoft Office Language Interface Pack 2007 ຢູ່ໃນກ່ອງ ໂປຣແກຣມທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ປະຈຸບັນ ນີ້, ຈາກນັ້ນກົດ ຖອນອອກ ປຸ່ມ.
    4. ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳນີ້ເທິງໜ້າຈໍ.

     ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ໃນ Windows Vista:
    1. ອອກຈາກໂປຣແກຣມທັງໝົດ.
    2. ກົດສອງເທື່ອທີ່ໄອຄອນ ລາຍການ ແລະ ຄຸນນະສົມບັດ ຢູ່ໃນ Windows ສູນກາງຄວບຄຸມ.
    3. ຢູ່ໃນຕົວເລືອກ ຍົກເລີກການຕິດຕັ້ງ ແລະ ປ່ຽນໂປຣແກຣມ ນີ້, ໃຫ້ກົດ Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – ພາສາລາວ ຢູ່ໃນກ່ອງ ໂປຣແກຣມທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ປະຈຸບັນ ນີ້, ຈາກນັ້ນເລືອກ ຍົກເລີກການຕິດຕັ້ງ ຕົວເລືອກ.
    4. ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳນີ້ເທິງໜ້າຈໍ.

  ການດາວໂຫຼດອັນທີ່ນິຍົມ

  Loading your results, please wait...

  ອັບ​ເດດ PC ຟຣີ

  • ​ແຜ່ນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ
  • ອັບ​ເດດ​ຊອບ​ແວ
  • ຊຸດ​ແພັກ​ເກັດ​ບໍລິການ
  • ດຣາຍ​ເວີ​ຮາດ​ແວ