ຊຸດໂປຣແກຣມພາສາຂອງ Windows Vista
  Application
  ຊຸດໂປຣແກຣມພາສາ (LIP) ຂອງ Windows Vista ຈັດຫາໂປຣແກຣມເຊື່ອມໂຍງຜູ້ໃຊ້ທີ່ດັດແປງແລ້ວເຄິ່ງຫຼາຍ ສຳລັບພື້ນທີ່ໃຊ້ງານສ່ວນຫຼາຍຂອງ Windows Vista
  ຟຣີ
  ວັນທີ່ເອົາອອກນຳໃຊ້:
  06/05/2009
  Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974561) - ພາສາລາວ
  Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ຟຣີ
  ວັນທີ່ເອົາອອກນຳໃຊ້:
  09/11/2009
  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – ພາສາລາວ
  Application
  ໂປຣແກຣມ Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – ພາສາລາວ ຕອບສະໜອງການເຊື່ອມໂຍງຜູ້ໃຊ້ ພາສາລາວ ສຳລັບຫຼາຍໆໂປຣແກຣມ Microsoft Office 2007.
  ຟຣີ
  ວັນທີ່ເອົາອອກນຳໃຊ້:
  15/10/2009
  February 2009 Security Release ISO Image - Lao - Laos
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ຟຣີ
  ວັນທີ່ເອົາອອກນຳໃຊ້:
  09/02/2009
  Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB975960) - ພາສາລາວ
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ຟຣີ
  ວັນທີ່ເອົາອອກນຳໃຊ້:
  09/11/2009
  Security Update for Microsoft Office Visio 2007 (KB982127) - ພາສາລາວ
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ຟຣີ
  ວັນທີ່ເອົາອອກນຳໃຊ້:
  04/06/2010
  Security Update for the 2007 Microsoft Office System (KB976321) - ພາສາລາວ
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ຟຣີ
  ວັນທີ່ເອົາອອກນຳໃຊ້:
  10/05/2010
  Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB953463) - Lao - Laos
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ຟຣີ
  ວັນທີ່ເອົາອອກນຳໃຊ້:
  08/07/2008
  Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB982308) - ພາສາລາວ
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ຟຣີ
  ວັນທີ່ເອົາອອກນຳໃຊ້:
  04/06/2010
  Security Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB979441) - ພາສາລາວ
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ຟຣີ
  ວັນທີ່ເອົາອອກນຳໃຊ້:
  04/06/2010