Tjenestevilkår

Gjelder fra 25.04.2014

1. GODKJENNELSE

Sammen med Personvernpolicy og alle andre tilleggsvilkår og informasjon som kan gis sammen med Tjenesten (samlet betegnet som ”Vilkår”) bestemmer disse Microsoft Mobile tjenestevilkår din bruk av tjenesten, nettstedet, innholdet og programvaren (samlet betegnet som ”Tjenesten”). Ved å registrere deg eller ved bruk av Tjenesten eller en del av den aksepterer du Vilkårene.

Vilkårene utgjør en avtale mellom deg og Microsoft Mobile Oy, Karakaari 7, 02610 Espoo, Finland inkludert tilknyttede selskap og leverandører (samlet betegnet som ”Microsoft Mobile”), og definerer dine og Microsoft Mobiles rettigheter og ansvar med hensyn til Tjenesten.

2. KVALIFIKASJON

For å kunne bruke Tjenesten må du være minst tretten (13) år gammel. Om du er under tretten (13) år gammel eller minst tretten (13) år gammel men mindreårig der du bor må en av dine foreldre eller verge godta din registrering på dine vegne og samtykke til din bruk av Tjenesten. Enhver som fyller ut registreringen må være myndig.

3. REGISTRERING OG OPPSIGELSE

For bruk av Tjenesten må du kanskje registrere deg og opprette en Microsoft Mobile-konto med brukernavn og passord. Du må kanskje sende oss noe personlig og annen informasjon. Microsoft Mobile kan verifisere din e-postadresse før en konto kan brukes. Når du først bruker enheten og hver gang du oppdaterer programvaren i Microsoft Mobile-enheten, vil en tekstmelding bli sendt til Microsoft Mobile. Opprettelsen av en Microsoft Mobile-konto krever dataoverføring. Det kan tilkomme kostnader i forbindelse med dataoverføringen.

Du samtykker til å gi sannferdig og fullstendig informasjon når du registrerer deg i Tjenesten, og å holde den informasjonen oppdatert. Du må utvise rimelig aktsomhet for å beskytte ditt brukernavn og passord fra misbruk av andre og omgående gi beskjed til Microsoft Mobile om noe misbruk. Du, og din forelder eller verge om du er mindreårig, er personlig ansvarlig for ethvert bruk av Tjenesten.

Du kan si opp din registrering om du ikke lenger ønsker å bruke Tjenesten. Etter oppsigelsen har du ikke lenger tilgang til Tjenesten. Microsoft Mobile kan si opp din registrering eller begrense din tilgang til visse deler av Tjenesten om Microsoft Mobile har rimelig grunn til å tro at du har misligholdt Vilkårene, eller med forhåndsmelding om du ikke har logget deg inn på Tjenesten med ditt brukernavn i løpet av de siste seks (6) månedene.

Bortsett fra det som vises i Personvernpolicyen er Microsoft Mobile ikke ansvarlig for noen fjerning eller tap av informasjon eller innhold som du har fremlagt Tjenesten. Når informasjon eller innhold er fjernet fra Tjenesten av enten deg eller Microsoft Mobile kan spor eller kopier fremdeles finnes andre steder.

4. LISENSER

Microsoft Mobile gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens som er gjenkallelig når som helst etter Microsoft Mobiles eget forgodtbefinnende, for å få adgang til bruk av Tjenesten i streng overensstemmelse med Vilkårene. Bruk av Tjenesten gir deg ingen immaterielle rettigheter i eller til noen informasjon eller innhold i Tjenesten.

Som en del av Tjenesten kan Microsoft Mobile forsyne deg med innhold utviklet av Microsoft Mobile eller selskapets lisensgiver (”Innhold”). Microsoft Mobile gir deg en ikke-eksklusiv og evig lisens for å bruke Innholdet til det formål det er tilsiktet om ikke annet er definert i de gjeldende Vilkårene eller kjøpsordren. Noe av Innholdet kan kanskje bare være tilgjengelig for innbyggerne i spesielle geografiske områder. Du er bundet av enhver restriksjon som gjelder det spesielle Innholdet du får gjennom Tjenesten. Enhver lisens anskaffet til tredjepartsinnhold er en bindende avtale mellom deg og yter av tredjepartsinnholdet. Du har kun rettigheter til det Innholdet som uttrykkelig er gitt her.

Som en del av Tjenesten kan Microsoft Mobile gi deg visse programvarer utviklet av Microsoft Mobile eller selskapets lisensgivere (”Programvare”). Din bruk av Programvaren kan være underlagt spesielle vilkår og betingelser som du må godta før du kan bruke Programvaren. Om det ikke er noen spesielle vilkår og betingelser knyttet til slik Programvare vil følgende vilkår gjelde: Microsoft Mobile gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å installere og bruke Programvaren på din PC og/eller mobile enhet. Du kan ikke kopiere Programvaren, bortsett fra til å lage en enkel sikkerhetskopi. Du kan ikke distribuere, overføre brukerrettigheter, endre, overføre, kopiere, videreselge, viderelisensiere, leie ut, lease, omprogrammere eller på annen måte forsøke å avsløre kildekoden til eller å lage avledede produkter av Programvaren. For lisensiert programvare med åpen kildekode vil gjeldende vilkår for åpen kildekodelisenser gjelde.

Programvaren kan være underlagt eksportkontroll under bestemmelsene til US eksport-administrasjonen og andre import- eller eksportkontrollbestemmelser. Du samtykker i strengt å etterkomme alle gjeldende import- og eksportbestemmelser og bekrefter at du har ansvar for å innhente lisenser for eksport, reeksport, overførsel eller import av slik Programvare.

Du kan ha mulighet til sende informasjon eller innhold (”Materiale”) til Tjenesten. Microsoft Mobile gjør ikke krav på eierskap til ditt Materiale. Ditt innsendte Materiale overfører ikke eierskap av rettigheter til Materialet til Microsoft Mobile. Microsoft Mobile overfører kun Materialet og er ikke ansvarlig for redaksjonell kontroll over dette.

Ved å sende Materiale til Tjenesten gir du Microsoft Mobile en global, ikke-eksklusiv, underlisensierbar, anviselig, fullt betalt, avgiftsfri, evig og ugjenkallelig lisens til å bruke, kopiere, offentliggjøre, vise, distribuere i ethvert medium og endre Materialet for å innarbeide Materialet i andre produkter og til å gi lignende underlisenser i den grad det er nødvendig for at Microsoft Mobile skal kunne yte Tjenesten. Du kan ha mulighet til å tilpasse denne bevilling privat og andre steder for Tjenesten.

Du er alene ansvarlig for å ta sikkerhetskopier av dataene som du lagrer på Tjenesten, inkludert Innhold som du laster opp. Om Tjenesten ikke er lagt ned eller annullert kan Microsoft Mobile slette dine data for alltid. Microsoft Mobile har ingen forpliktelse til å sende tilbake data til det etter at Tjenesten er lagt ned eller annullert.

5. BRUK AV TJENESTEN

Du samtykker til å:

 • Overholde gjeldende lover, Vilkårene og god skikk;
 • Kun bruke tjenesten for dine personlige, ikke-kommersielle formål;
 • Ikke sende ulovlig, støtende, unøyaktig, misvisende, fornærmende, pornografisk, plagsomt, ærekrenkende eller annet upassende Materiale;
 • Få alle samtykker, tillatelser eller lisenser som kan være forlangt i loven for at du skal kunne sende Materiale;
 • Respektere andres personvern;
 • Ikke distribuere eller sende søppelpost, urimelig store filer, kjedebrev, pyramidespill, virus; eller
 • Ikke bruke andre teknologier eller iverksette andre aktiviteter som kan skade Tjenesten eller interesser eller eiendom til Tjenestens brukere.
 • Ikke bruke noen automatiske systemer eller midler for å aksessere, anskaffe, kopiere eller overvåke noen del av tjenesten.
 • Være ansvarlig for konsekvensene i forbindelse med Materialet du sender inn.

Microsoft Mobile kan, men er ikke forpliktet til å:

 • Overvåke eller moderere ethvert Innhold eller Materiale;
 • Fjerne ethvert Materiale fra Tjenesten; og
 • Begrense tilgang til noen del av Tjenesten til enhver tid etter eget forgodtbefinnende.

6. INNHOLD

Før nedlasting eller aksessering av noe Innhold, vennligst sjekk om det Innholdet du ønsker å få tilgang til er begrenset ved alder eller er merket som mulig ’støtende’ eller ’eksplisitt’. Microsoft Mobile skal ikke være ansvarlig for noen krav eller fornærmelser forårsaket eller lidt ved at du aksesserte slik Innhold.

Du samtykker til:

 • Å bruke Innholdet kun for dine personlige, ikke-kommersielle formål;
 • Å bruke Innholdet i samsvar med de begrensningene som er fastsatt i det relevante lovverket, tilleggsvilkår, retningslinjer eller på produktinformasjonen som gjelder den spesielle delen av Innholdet;
 • Ikke å lage kopier, gi bort, selge, videreselge, låne ut, leie, tilby, kringkaste, sende, distribuere, overføre, kommunisere til offentligheten, reprodusere, endre, vise, oppføre, utnytte kommersielt eller gjøre Innholdet tilgjengelig om ikke ellers tillatt i gjeldende Vilkår og å underrette Microsoft Mobile omgående om noe slik urettmessig bruk;
 • Ikke å fjerne, omgå, omprogrammere, dechiffrere eller på annen måte endre eller hindre gjeldende brukerregler eller forsøke å omgå digital rettighetsforvaltning eller kopiere sikringsegenskaper forbundet med Innholdet eller noen andre teknologier benyttet for å kontrollere tilgang til eller bruken av Innholdet eller informasjon som kan identifisere det;
 • Ikke å bruke noen automatiserte systemer eller midler, bortsett fra de som er forsynt fra oss, for utvelging eller nedlasting av Innholdet;
 • Ikke å gi ut ditt passord eller på annen måte la andre personer få tilgang til Innholdet. Begrensningene for kopiering som gjelder relevante media, gjelder også for Innholdet som er aksessert som en del av denne Tjenesten.

Innholdet er eiet av og/eller kontrollert av Microsoft Mobile og/eller selskapets respektive lisensgivere, og er beskyttet av lover for immaterielle rettigheter. Tredejeparts forsyner av Innhold er alene ansvarlig for ethvert Innhold det forsyner, alle garantier i den grad slike garantier ikke er blitt frasagt og for alle krav du måtte ha som vedrører det Innholdet eller din bruk av det Innholdet. Dog kan Microsoft Mobile håndheve tredjeparts lisensvilkår for Innhold mot deg som en tredjepartsbegunstiget av vilkårene. Tredjeparts forsynere av Innhold er begunstiget som tredjeparter under disse Vilkårene og kan håndheve de bestemmelsene som direkte vedkommer Innholdet disse har rettigheter til. Microsoft Mobile kan handle som agent for tredjeparts forsynere av Innhold ved å fremskaffe Innholdet til deg. Microsoft Mobile er ikke en part i transaksjonen mellom deg og tredjeparts forsyner av Innhold for slikt Innhold.

7. PÅSTANDER OM KRENKELSE AV OPPHAVSRETT

Du kan informere Microsoft Mobile om krenkelse av opphavsretten til Tjenesten ved å gi melding (a) per e-post med ”Copyright Notification” i emnefeltet til copyright.notices@microsoft.com, (b) ved et dokument med tittel ”Copyright Notification” sendt til Nokia Inc., Copyright Agent, 200 S. Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94086 , USA eller (c) ved skjemaet som ligger på nettet, om dette er tilgjengelig. Meldingen din må:

(1) identifisere det opprinnelige beskyttede produktet som du mener er krenket;
(2) identifisere innholdet i Tjenesten du hevder krenker det beskyttede produktet. Vennligst gi nok detaljer slik at Microsoft Mobile kan finne det påståtte krenkende innhold på Tjenesten;
(3) oppgi dine kontaktopplysninger, inkludert fullt navn, postadresse, telefonnummer og eventuell e-postadresse;
(4) gi en redegjørelse for at du har god tro for at bruken av innholdet på den måten det klages over ikke er godkjent av rettshaveren, dennes agent eller ved lov;
(5) sende denne uttalelsen: ” Jeg sverger på ære og samvittighet at informasjonen i denne forklaringen er sann, jeg er rettighetshaver eller autorisert til å handle på vegne av rettighetshaver hvis eksklusive rett er krenket”, og
(6) undertegne, der det måtte passe.

8. MELDINGER

Microsoft Mobile kan sende meldinger innen Tjenesten. Microsoft Mobile kan også sende deg meldinger om produkter og Tjenester til din e-postadresse eller det telefonnummeret du har oppgitt til oss. Du anses å ha mottatt slike meldinger senest innen syv (7) dager fra den dagen Microsoft Mobile sendte eller informerte om disse. Din fortsatte bruk av Tjenesten utgjør kvittering for mottagelse av alle meldinger uavhengig av leveringsmetode.

9. GEBYRER

Din bruk av Tjenesten kan være eller kan bli underlagt gebyr.

Ethvert gebyr Microsoft Mobile tar vil bli informert om spesielt i forbindelse med Tjenesten.

Bruk av Tjenesten kan innebære overføring av data gjennom nettverket til din tjenesteleverandør. Priser som er listet opp i Tjenesten inkluderer ikke mulige gebyrer for dataoverføring, tekstmeldinger, tale eller andre tjenesteleveransegebyrer fra din nettjenesteleverandør.

Microsoft Mobile tar intet ansvar for betaling av gebyrer til dine tjenesteleverandører.

10. BESTILLINGS- OG BETALINGSBETINGELSER

”Bestilling” skal bety det utvalget av betalbart Innhold og/eller abonnering på Innhold som er tilbudt av Microsoft Mobile og som er tilgjengelig i Tjenesten og anførsel av betalingsmåte, i tillegg til innsending av bestilling ved å velge ”kjøp”, ”ok”, ”jeg aksepterer” eller lignende bekreftelse av aksept i bestillingsprosessen eller ved å gi annen indikasjon på godtagelsesvilkårene som blir vist deg i bestillingsprosessen.

For å kunne gjøre en Bestilling i Tjenesten må du ha nådd myndighetsalder i henhold til gjeldende lov. Om du ikke har nådd myndighetsalder kan du kun foreta Bestilling med forhåndssamtykke fra en av dine foreldre eller verge.

Du samtykker til at alle Bestillinger er gjort i samsvar med gjeldende rett og er bindende. Alle Bestillinger er underlagt Microsoft Mobiles godkjennelse.

Du kan betale med kreditt- eller betalingskort, faktura fra nettverkstjenesteforsyner eller ved andre betalingsmetoder om disse finnes.

Ditt kreditt- eller betalingskort må ha fakturaadresse i det landet der Innholdet er tilbudt av Tjenesten. Microsoft Mobile vil belaste ditt kreditt- eller betalingskort innen rimelig tid etter at du har foretatt Bestillingen. Alle kredittkortbetalinger er underlagt valideringssjekker og godkjennelse fra kortutsteder.

Om du velger å motta faktura fra nettverkstjenesteforsyner wil gebyrer vises på din mobiltelefonfaktura eller trukket fra din forhåndsbetalte konto om dette er en forhåndsbetalt konto. Noen nettverkstjenesteforsynere kan underlegge din bruk av Tjenesten tilleggsvilkår og -betingelser, inkludert å sette grenser for gebyrebeløp som er mulig med faktura fra nettverkstjenesteforsyner. Gebyrer som overstiger grensene til nettverkstjenesteforsyner eller saldo kan bli avvist.

Du samtykker til å betale gebyrer som vedkommer din Bestilling, å sikre at betalingsmidlet er gyldig på bestillingstidspunktet, at du er den rette eier av betalingsmidlet og at betalingsmidlet er brukt innenfor sine kredittrammer.

Innholdet som er levert er lisensiert til deg. Du samtykker til å bruke slikt Innhold kun slik som er tillatt i disse Vilkår og i eventuelle tilleggsvilkår som kan bli vist i bestillingsprosessen.

Tjenesten kan tilby abonnementer. Du gir Tjenesten tillatelse til å legge til et periodisk gebyr i abonnementsperioden. Denne Tjeneste kan også tilby en prøveperiode. Hvis din Bestilling omfatter en prøveperiode (også kjent som prøv-og-kjøp), kan du bli belastet når prøveperioden er over dersom du ikke avbestiller i samsvar med abonnements-/prøvevilkår.

Prisene i Tjenesten kan endres fra tid til annen. Prisene inkluderer skatter som gjelder på transaksjonstidspunktet, om ikke annet er opplyst. Det kan forekomme tilfelle der du pådrar deg tilleggsgebyrer fra din bank eller kortleverandør på grunn av valutakurser som er brukt og/eller at tilleggsgebyrer er pålagt. Microsoft Mobile tar intet ansvar for betaling av slike bank- eller andre tredjeparters avgifter eller gebyrer på tjenesteytelser.

11. AVBESTILLINGER OG TILBAKEBETALINGER

Du samtykker til at den elektroniske leveringen av Innhold blir gjort samtidig med at du foretar Bestillingen. Du vil ikke kunne annullere Bestillingen når det er blitt behandlet. Innholdets natur er slik at det ikke kan sendes tilbake.

I det tilfelle at du etter at du har foretatt Bestillingen og omgående informerer Microsoft Mobile innen 48 timer at (a) Innholdet du har bestilt er feilaktig; (b) Innholdet Microsoft Mobile leverer deg ikke stemmer med beskrivelsen av Innholdet du bestilte gjennom Tjenesten; eller (c) tekniske problemer forsinket eller forhindret levering av ditt Innhold eller at det ved tilfeldighet ble foretatt flere bestillinger grunnet slike tekniske problemer, vil ditt eneste og eksklusive virkemiddel hva angår slikt Innhold være enten erstatning av slikt Innhold eller tilbakebetaling av prisen som er betalt for slikt Innhold, som besluttet av Microsoft Mobile alene. Ellers gjøres ingen tilbakebetalinger. Om du støter på noen av spørsmålene over, vennligst ta kontakt med Microsoft Mobile Customer Support (kundeservice).

Vennligst vær oppmerksom på at Microsoft Mobile kanskje ikke kan behandle din henvendelse om kundestøtte om du ikke er i stand til å oppgi din transaksjons-ID som er gitt deg av Microsoft Mobile etter din Bestilling fra Tjenesten. Microsoft Mobile kan kun behandle tilbakebetalinger for Innhold der den totale kjøpesummen er over minstegrensen fastsatt i relevant lokal lovgivning.

12. TILBAKEMELDING TIL MICROSOFT MOBILE

Ved å gi ideer, tilbakemeldinger og/eller forslag (”Tilbakemelding”) til Microsoft Mobile gjennom Tjenesten eller på annen måte, erkjenner og samtykker du i at:

(1) Microsoft Mobile kan ha lignende utviklingsideer som i Tilbakemeldingen;
(2) din Tilbakemelding ikke inneholder konfidensielt eller beskyttet informasjon eiet av deg eller en tredjepart;
(3) Microsoft Mobile ikke har noen forpliktelse til konfidensialitet hva angår Tilbakemeldingen;
(4) Microsoft Mobile kan fritt bruke, distribuere, utnytte og videreutvikle og endre Tilbakemeldinger for ethvert formål; og
(5) du har ikke rett til noen godtgjørelse av noe slag fra Microsoft Mobile.

13. SOSIALE AKTIVITETER OG DELING AV LOKALISERING

Du kan bruke deler av Tjenesten til å dele din lokalisering, status, innhold, Materiale eller personlig informasjon, eller ved interaksjon med andre brukere, nettsteder og tjenester. Ved å bruke disse delene samtykker du i at Microsoft Mobile kan bruke og gi denne informasjonen til andre tjenester og personer som du velger å samhandle eller dele informasjonen med. Brukere av disse tjenestene og personer, som dine kontakter, kan se din lokalisering, status og/eller personlig informasjon.

I bruken av disse delene samtykker du til ikke å dele informasjon, Innhold eller Materiale eller å lenke opp til noen tjeneste eller nettsted som: (a) inneholder innhold eller annet materiale som er ulovlig eller upassende; eller (b) utnytter immaterialrettigheter uten godkjennelse eller oppmuntrer brukere til piratvirksomhet. Eventuell interaksjon involverer ikke Microsoft Mobile og er ene og alene mellom deg og andre bruker(e).

14. TILGJENGELIGHET OG TEKNISKE KRAV

Innholdets og Tjenestens tilgjengelighet kan variere og er kun underlagt Microsoft Mobiles eksklusive skjønn. Microsoft Mobile fraskriver seg uttrykkelig enhver fremstilling eller garanti for at noe Innhold eller Tjeneste vil være tilgjengelig. Tjenesten kan kanskje ikke være tilgjengelig i alle land og kan finnes kun på bestemte språk. Tjenesten, drift og noen egenskaper kan også avhenge av nettverk, kompatibilitet av utstyr som brukes og hvilket innholdsformat som er støttet.

For å få tilgang til Tjenesten kan de være at du må laste ned en spesiell programvare utviklet av Microsoft Mobile eller en annen part.

Microsoft Mobile kan, etter eget forgodtbefinnende, forandre, korrigere eller avvikle hele Tjenesten eller deler av den. Tjenesten kan kanskje ikke være tilgjengelig under vedlikeholdsbrudd og til andre tider. For å sikre at du har den siste utgaven av programvare og applikasjoner til Microsoft Mobile utstyr, kan din enhet automatisk sjekke om det finnes programvareoppdateringer fra Microsoft Mobile. Om noen er identifisert vil du bli spurt om å godkjenne installering. Du kan frakoble den automatiske sjekking av oppdatering gjennom innstillinger i din enhet. Du kan også installere programvare gjennom tilgjengelige kanaler for programoppdateringer. Om Microsoft Mobile anser en Programvareoppdatering å være viktig eller kritisk kan det være at du ikke lenger kan fortsette å bruke den tidligere versjonen av Programvaren. Microsoft Mobile kan forhindre din bruk av den tidligere versjonen av Programvaren eller Tjenesten inntil du installerer oppdateringen.

Microsoft Mobile kan koble ut ethvert Innhold eller programvare som finnes i din Tjenestekonto for hvilken som helst grunn og fjerne ethvert Innhold eller Programvare og/eller koble ut enhver applikasjon på din enhet for å beskytte Tjenesten, applikasjonsytere, trådløstransportørers nettverk der du aksesserer tjenesten eller noen andre parter som er berørt eller kan bli berørt.

En bestemt tjeneste kan være en foreløpig utgave, for eksempel en betaversjon, og kanskje ikke fungere på samme måte som en endelig utgave vil fungere. Microsoft Mobile kan gjøre betydelige endringer i enhver utgave av Tjenesten eller Programvaren eller beslutte ikke å gi ut en endelig versjon.

15. LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER OG INNHOLD

Microsoft Mobile kan inkludere tilgang til nettsteder og tjenester på internett eller forhåndslastede klienter som gjør deg i stand til å samhandle med nettsteder og tjenester som er eiet og driftet av tredjeparter, og som ikke er del av Tjenesten. Du må gjennomgå og samtykke til betingelsene til disse nettstedene eller tjenestene før du bruker disse nettstedene eller tjenestene.

Microsoft Mobile har ingen kontroll over tredjepartsinnhold, nettsteder eller tjenester, tar ikke noe ansvar for tjenestene som blir gitt eller materiale som er skapt eller lagt ut på disse tredjeparts nettsteder eller tjenester. En lenke til en tredjeparts nettsted innebærer ikke at Microsoft Mobile godkjenner nettstedet eller produktene eller tjenestene som er referert til på nettstedet.

I tillegg kan du og andre brukere lage innhold og lenker til innhold innen Tjenesten som ikke ellers er fremlagt av Tjenesten. Microsoft Mobile er ikke ansvarlig for denne typen innhold eller lenker.

16. ANNONSER

Tjenesten kan inneholde annonser. Annonsene kan være rettet mot innholdet eller informasjon som er lagret i Tjenesten, forespørsler gjort gjennom Tjenesten eller annen informasjon.

17. PERSONOPPLYSNINGER

Personvernpolicyen og andre personlige opplysninger som er gjort tilgjengelig for deg styrer bruken av dine personopplysninger.

18. ANSVARSBEGRENSNING

Tjenesten er gitt på en ”Som den fremstår” og ”Som tilgjengelig” basis. Microsoft Mobile garanterer ikke at Tjenesten vil være uten stans eller feil eller fri for virus. Ingen garanti av noe slag, det være seg uttrykt eller antydet, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for eierskap, ikke-krenkelser, salgbarhet eller skikkethet for et spesielt formål, er gitt i forhold til tilgjengelighet, nøyaktighet, pålitelighet informasjon eller innholdet i Tjenesten. Du samtykker uttrykkelig til og bekrefter at bruken av Tjenesten er for din egen risiko og at du kan bli utsatt for innhold fra forskjellige kilder.

Bortsett fra ansvar for død eller personlig skade forårsaket av selskapets grove uaktsomhet eller bevisst uredelighet, er Microsoft Mobile ikke ansvarlig for noen direkte skade forårsaket av din bruk eller manglende evne til å bruke Tjenesten. Under ingen omstendigheter er Microsoft Mobile ansvarlig for noe indirekte, tilfeldig, straffende eller følgeskader som er et resultat av din bruk eller manglende evne til å bruke Tjenesten.

19. SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker til å forsvare og holde Microsoft Mobile skadesløs fra og mot alle tredjeparts krav og alle forpliktelser, vurderinger, tap, kostnader eller skader som er resultat av eller i forbindelse med (i) ditt brudd på Vilkårene, (ii) din krenkelse eller overtredelse av enhver immaterialrettighet, andre rettigheter eller tredjeparts personvern, eller (iii) misbruk av Tjeneste av tredjepart når misbruket var gjort mulig gjennom din forsømmelse av å ta rimelige forholdsregler for å beskytte ditt brukernavn eller passord mot misbruk.

20. DIVERSE

20.1. Lovvalg

Vilkårene er styrt av Finlands lover uten hensyn til landets lovkonfliktbestemmelser.

20.2. Gyldighet

Vilkårene verken utelukker eller begrenser noen av dine ufravikelige rettigheter i det landet der du bor som ikke kan frafalles ved lov. Om en bestemmelse i Vilkårene blir funnet ugyldig vil de øvrige bestemmelsene ikke bli berørt og den ugyldige bestemmelsen vil bli erstattet med en gyldig bestemmelse som kommer nærmest resultatet og hensikten til Vilkårene. I det tilfellet der en eller flere bestemmelser i disse Vilkårene ikke er relevante for din bruk av Tjenesten skal dette ikke ha betydning for gyldigheten eller håndhevingen av noen annen bestemmelse i Vilkårene eller Vilkårene som helhet. Hvis det er konflikt mellom disse Microsoft Mobile Tjenestevilkår og Personvernpolicyen vil disse Microsoft Mobile Tjenestevilkår gjelde. De bestemmelsene i Vilkårene som er ment å skulle overleve oppsigelsen av din registrering er fortsatt være gyldige etter oppsigelsen.

20.3. Endringer i Vilkårene

Microsoft Mobile kan endre Vilkårene når som helst uten forvarsel. Om Vilkårene blir endret på en vesentlig, ugunstig måte, vil Microsoft Mobile gi et særskilt varsel om endringen.

Du er ansvarlig for jevnlig å gjennomgå Vilkårene. Din fortsatte bruk av Tjenesten utgjør ditt samtykke til enhver endring og modifikasjon.

21. OPPHAVSRETTx

Tjenesten, Innhold Programvare er beskyttet under internasjonale åndsverklover. Microsoft Mobile gjør krav på opphavsrettighetene i sin Tjeneste, Innhold og Programvare i lovens fulle utstrekning. Underlagt Vilkårene beholder Microsoft Mobile alle rettigheter, eiendom og interesse i Tjenesten, dens Innhold, Programvaren og i alle andre Microsoft Mobile produkter, programvare og andre eiendommer forsynt til deg eller brukt av deg gjennom Tjenesten.

22. OVERDRAGELSE

Under disse Vilkårene kan Microsoft Mobile overdra sine rettigheter og forpliktelser til sitt morselskap, sine datterselskap eller til ethvert selskap under felles styring av Microsoft Mobile. I tillegg kan Microsoft Mobile overdra sine rettigheter og forpliktelser under disse Vilkårene til tredjepart i forbindelse med fusjon, overtakelse, salg av aktiva, gjennom lov eller på annen måte.

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger

Gi tilbakemelding om nettstedet vårt når du er ferdig

Svar på en kort undersøkelse om din opplevelse på våre nettsider. Når du er ferdig med å lese, åpnes en spørreundersøkelse du kan besvare.

Klikk på knappen nedenfor når du er ferdig å bla

Tusen takk!

En spørreundersøkelse åpnes når du forlater nettstedet.

Tilbake til toppen