Aanmelden

Europese beperkte garantie

Deze beperkte fabrieksgarantie voor mobiele Nokia toestellen die verkocht worden in de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Turkije geldt vanaf 1 april 2005.

Voor meer informatie surf je naar FAQ Garantie.

BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE

Opgelet! Deze Beperkte Garantie laat je rechten met betrekking tot de koop van consumentenproducten op grond van het geldende nationaal recht onverlet.

Nokia Corporation ("Nokia") verstrekt deze Beperkte Garantie aan de koper van Nokia product(en) in de bijbehorende verpakking ("het Product").

Nokia garandeert dat binnen de garantietermijn Nokia of een door Nokia erkend onderhoudsbedrijf binnen een zakelijk gezien redelijke termijn gebreken in materialen, ontwerp en afwerking kosteloos zal repareren of, wanneer Nokia dit nodig acht, het Product zal vervangen overeenkomstig deze Beperkte Garantie (tenzij anders bij wet voorgeschreven). Deze Beperkte Garantie is uitsluitend geldig en afdwingbaar in het land waar je het Product heeft gekocht, op voorwaarde dat Nokia het product heeft bedoeld voor verkoop in dat land. Indien je echter het Product in een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Turkije heeft gekocht, en Nokia het product oorspronkelijk bestemd heeft voor verkoop in een van deze landen, dan is deze Beperkte Garantie geldig en afdwingbaar in elk van de hierboven vermelde landen. Vanwege landspecifieke elementen in de producten kunnen op de garantieservice bepaalde beperkingen van toepassing zijn.

Garantietermijn

De garantietermijn gaat in op de datum van de originele aankoop van het Product door de eerste eindgebruiker. Het Product kan uit verschillende onderdelen bestaan en op verschillende onderdelen kan een afwijkende garantietermijn (hierna te noemen: "Garantietermijn") van toepassing zijn. De verschillende garantietermijnen zijn:

a. Vierentwintig (24) maanden voor de mobiele telefoon en twaalf (12) maanden voor accessoires (hetzij verkocht als één pakket met de mobiele telefoon of als afzonderlijk artikel) met uitzondering van de verbruikbare onderdelen en de accessoires genoemd onder lid (b) en (c) hieronder

b. zes (6) maanden voor de volgende verbruikbare onderdelen en accessoires (batterijen, opladers, bureaustandaard, hoofdtelefoons, kabels en covers), en

c. negentig (90) dagen voor dragers van software (bijv. cd-rom, geheugenkaart).

Voor zover wettelijk is toegestaan, wordt de Garantietermijn niet verlengd of vernieuwd of anderszins gewijzigd door de daaropvolgende wederverkoop, reparatie of vervanging van het Product door een erkende Nokia dealer. Het gerepareerde onderdeel/de gerepareerde onderdelen of het tijdens de garantietermijn vervangen product vallen echter onder de garantie voor de rest van de oorspronkelijke garantietermijn of gedurende zestig (60) dagen na de datum van reparatie of vervanging, afhankelijk van welke termijn langer is..

Hoe kan je voor garantieservice in aanmerking komen

Indien je een claim wil indienen onder deze Beperkte Garantie, dien je je Product of het desbetreffende onderdeel (indien niet het hele Product hoeft te worden gerepareerd of vervangen) te retourneren aan een door Nokia erkend onderhoudsbedrijf. J kan een Nokia call center bellen (tegen lokaal of speciaal tarief) om meer informatie te krijgen over de manier waarop je een claim kan indienen. Informatie over door Nokia erkende onderhoudsbedrijven en call centers kan je vinden in de verpakking van het Product of, indien beschikbaar, op plaatselijke Nokia-webpagina's.

Voor elke claim onder deze Beperkte Garantie geldt dat je Nokia of een door Nokia erkend onderhoudsbedrijf in kennis dient te stellen van het vermeende gebrek binnen een redelijke termijn na ontdekking van dit vermeende gebrek, doch in elk geval voordat de garantietermijn is verstreken.

Als je een claim onder deze Beperkte Garantie indient, moet je het volgende voorleggen:

a. het Product (of het desbetreffende gebrekkige onderdeel) en

b. het oorspronkelijke bewijs van aankoop, met daarop duidelijk vermeld naam en adres van de verkoper, datum en plaats van aankoop, producttype, en het IMEI of ander serienummer.

Wat valt niet onder de garantie?

  • Deze Beperkte Garantie geldt niet voor handleidingen of door derden geleverde software, instellingen, content, gegevens of links, hetzij inbegrepen in of gedownload op het Product of inbegrepen bij installatie, montage, verzending of op enig ander moment in de toeleveringsketen of anderszins en op welke wijze dan ook door jou aangeschaft. Nokia garandeert niet dat eventuele Nokia software aan je eisen voldoet of werkt in combinatie met door een derde geleverde hardware of software of dat de werking van software zonder onderbrekingen en foutmeldingen verloopt of dat gebreken in de software hersteld kunnen worden of hersteld worden.
  • Deze Beperkte Garantie geldt niet voor a) normale slijtage (waaronder zonder enige beperking mede begrepen slijtage van cameralenzen, batterijen of displays), b) gebreken veroorzaakt door ruw omgaan met het Product (waaronder zonder enige beperking mede begrepen gebreken veroorzaakt door scherpe voorwerpen, verbuigen, samenpersen of laten vallen, e.d.), c) gebreken of schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het Product, waaronder mede begrepen gebruik in strijd met de door Nokia gegeven instructies (zoals bijvoorbeeld uiteengezet in de gebruikershandleiding van het Product,) en/of d) andere handelingen die Nokia redelijkerwijs niet kunnen worden aangerekend.
  • Deze Beperkte Garantie geldt niet voor gebreken of vermeende gebreken die het gevolg zijn van het gebruik van het Product in combinatie met of aangesloten op niet door Nokia geproduceerde of geleverde producten, accessoires, software en/of service of gebruikt werd op andere wijze dan waarvoor het is bedoeld. Gebreken kunnen worden veroorzaakt door virussen als gevolg van toegang door jou of onbevoegde toegang door derden tot diensten, andere accounts, computersystemen of netwerken. Een dergelijke onbevoegde toegang kan het gevolg zijn van hacken, 'password mining' of allerlei andere methoden.
  • Deze Beperkte Garantie geldt niet voor gebreken die zijn veroorzaakt door kortsluiting in de batterij of doordat de afdichtingen van batterijen of celbatterijen kapot zijn of duidelijk sporen vertonen van misbruik of doordat de batterij is gebruikt in andere apparatuur dan die waarvoor hij is bestemd.
  • Deze Beperkte Garantie is niet afdwingbaar als het Product geopend, gewijzigd of gerepareerd is door een niet-erkend onderhoudsbedrijf of is gerepareerd met gebruikmaking van niet-erkende onderdelen of als het serienummer, de datumcode van mobiele accessoires of het IMEI-nummer zijn verwijderd, vernietigd, beschadigd, gewijzigd of anderszins onleesbaar zijn, zoals uitsluitend door Nokia te bepalen.
  • Deze Beperkte Garantie is niet afdwingbaar als het Product blootgesteld is geweest aan vocht, damp of extreme temperaturen of omgevingscondities of snelle wisselingen in dergelijke condities, corrosie, oxidatie, morsen van voedsel of vloeistof of de invloed van chemische producten.

Overige belangrijke mededelingen

Een externe, onafhankelijke leverancier levert de SIM-kaart en het mobiele en/of andere netwerk of systeem waar het Product gebruik van maakt. Nokia aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid onder deze garantie voor de werking, beschikbaarheid, dekking, dienstverlening of bereik van dat mobiele of andere netwerk of systeem. Voordat Nokia of een door Nokia erkend onderhoudsbedrijf het Product kan repareren of vervangen, kan het nodig zijn dat de leverancier eerst het Sim-lock of een andere vergrendeling die is toegevoegd om het Product af te sluiten van een bepaald netwerk of een bepaalde exploitant, verwijdert. Wij verzoeken je om in dat geval eerst contact op te nemen met je exploitant om het Product te ontgrendelen.

Vergeet niet om back-ups te maken of om alle belangrijke op je Product opgeslagen content en gegevens schriftelijk vast te leggen omdat tijdens de reparatie of vervanging van je Product content en gegevens verloren kunnen gaan. In overeenstemming met het hierna onder "Beperking van Nokia's aansprakelijkheid" bepaalde is Nokia in geen enkele geval aansprakelijk, expliciet of impliciet, voor eventuele schade van welke aard dan ook ten gevolge van het verlies, beschadiging of aantasting van content of gegevens tijdens reparatie of vervanging van het Product.

Alle door Nokia vervangen onderdelen van het Product of andere apparatuur worden het eigendom van Nokia. Indien mocht blijken dat het Product niet wordt gedekt door de voorwaarden van deze Beperkte Garantie, behouden Nokia en de door haar erkende onderhoudsbedrijven zich het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen. Nokia heeft het recht nieuwe, zo goed als nieuwe of gereviseerde producten of onderdelen te gebruiken bij de reparatie of vervanging van het Product.

Je Product kan landspecifieke elementen bevatten zoals software. Als het Product van het oorspronkelijke land van bestemming opnieuw is uitgevoerd naar een ander land, kan het Product landspecifieke elementen bevatten die niet als gebrek worden aangemerkt onder deze Beperkte Garantie.

Beperking van Nokia’s aansprakelijkheid

Deze Beperkte Garantie is je enige en uitsluitende rechtsmiddel tegen Nokia en Nokia's enige en uitsluitende aansprakelijkheid voor de gebreken in uw Product. Deze Beperkte Garantie treedt in de plaats van alle andere Nokia garanties en aansprakelijkheden, mondeling of schriftelijk, (nietdwingendrechtelijk ) bij wet of contractueel bepaald, uit onrechtmatige daad of anderszins (waaronder mede begrepen zonder enige beperking en waar toegestaan door de van toepassing zijnde regelgeving eventuele impliciete voorwaarden, garanties of andere bepalingen met betrekking tot voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel).Deze Beperkte Garantie houdt geen uitsluiting of beperking in van i) je wettelijke rechten op grond van Nederlands recht of ii) je aanspraken op de verkoper van het Product.

Voor zover wettelijk is toegestaan, aanvaardt Nokia geen aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan of aantasting van gegevens, winstderving, verlies van gebruik van Producten of verlies van functionaliteit, verlies van contracten, verlies van inkomsten of verlies van verwachte besparingen, gestegen kosten of uitgaven of voor welke indirecte schade, gevolgschade of bijzondere schade dan ook.

Voor zover wettelijk is toegestaan, is Nokia’s aansprakelijkheid beperkt tot de aankoopwaarde van het Product. De hier genoemde beperkingen gelden niet in geval van schade die het gevolg is van opzettelijk handelen of nalaten of grove schuld van Nokia of in geval van overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van bewezen nalatigheid van Nokia.

Opgelet! Je Product is een geavanceerd elektronisch apparaat. Nokia raadt je ten zeerste aan de bij het Product geleverde handleiding en instructies goed door te lezen. Denk eraan dat het precisiedisplays kan bevatten, cameralenzen en andere onderdelen die gekrast of anderszins beschadigd kunnen worden als er niet heel voorzichtig mee om wordt gegaan.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

We zouden graag feedback ontvangen

Wat vond je van je bezoek aan onze site?

Doe mee aan een korte enquête en vertel ons hoe je online ervaring was. Als je klaar bent met browsen, wordt er een vragenlijst geopend die je kunt invullen.

Wat vond je van je bezoek aan onze site?

Bedankt!

Als je de site verlaat, wordt er een enquête geopend.