Nokia Lumia 900 - Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-823 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Voor producten die voor 1 juli 2012 op de markt zijn gebracht, is het waarschuwingssymbool van toepassing wat de beperkingen aangeeft voor het gebruik van de Wi-Fi-functionaliteit in Frankrijk. In overeenstemming met het EU-besluit 2009/812/EC is het waarschuwingssymbool na 1 juli 2012 niet langer van toepassing voor de Wi-Fi-functionaliteit binnen dit product en kan vanaf nu worden genegeerd, zelfs al staat het nog steeds op het product.

© 2012 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Care en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Het downloaden van kaarten, spelletjes, muziek en video's, en het uploaden van afbeeldingen en video's kan leiden tot de overdracht van grote hoeveelheden gegevens. Uw serviceprovider kan kosten voor gegevensoverdracht in rekening brengen. De beschikbaarheid van bepaalde producten, diensten en functies kan per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale Nokia-dealer voor meer informatie en de beschikbaarheid van taalopties.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel van of van alle inhoud in dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia op geen enkele manier toegestaan. Nokia hanteert een beleid van continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dit product is in licentie gegeven onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd overeenkomstig de MPEG-4 Visual Standard door een consument die is betrokken bij persoonlijke en niet-commerciële activiteiten en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-video die wordt geleverd door een gelicentieerde videoprovider. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Extra informatie, inclusief informatie die betrekking heeft op promotionele, interne en commerciële toepassingen, kunt u verkrijgen bij MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com/.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten, functies, apps en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Alle intellectuele-eigendomsrechten en andere rechten op de tracks zijn het eigendom van en zijn uitdrukkelijk gereserveerd voor derde partijen die licentiegever zijn, zoals de toepasselijke platenmaatschappij of de artiest, componist of uitgever. U hebt alleen het recht om gedownloade muziek van Nokia Muziek te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksbeperkingen die van toepassing zijn voor het betreffende muziekstuk. Deze zijn te vinden in het gedeelte "Rechten" van de productpagina's van Nokia Muziek. Muziek die u hebt aangeschaft via andere bronnen, moet worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke aankoopvoorwaarden. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke intellectuele-eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de muziek die u gebruikt.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

MEDEDELING FCC

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van de FCC regels. Deze voorschiften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

  • Draai de televisie -of radioantenne totdat de storing stopt.

  • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.

  • Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.

  • Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp.