Aanmelden

Dienstvoorwaarden

Datum van ingang: 30 september 2015

1. Acceptatie

Deze dienstvoorwaarden van Microsoft Mobile regelen samen met het privacybeleid en alle andere aanvullende voorwaarden en informatie die mogelijk verstrekt worden in het kader van de dienst (gezamenlijk de 'voorwaarden') het gebruik van de dienst, site en software (gezamenlijk de 'dienst'). Door aanmelding voor of gebruik van enigerlei gedeelte van de dienst ga je akkoord met deze voorwaarden.

De voorwaarden vormen een overeenkomst tussen jou en Microsoft Mobile Ltd., Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finland, met inbegrip van dochterondernemingen en leveranciers (collectief: "Microsoft Mobile"), waarin de rechten en plichten van jou en Microsoft Mobile met betrekking tot de dienst worden gedefinieerd.

2. Toelatingsvoorwaarden

Om de dienst te mogen gebruiken, moet je minstens dertien (13) jaar oud zijn. Als je jonger bent dan dertien (13) jaar of minstens dertien (13) jaar oud, maar minderjarig op de plaats waar je woont, moet een van je ouders of een wettelijke voogd namens jou akkoord gaan met de registratie en jouw gebruik van de dienst goedkeuren. Degene die het registratieformulier invult, moet hiertoe wettelijk bevoegd zijn.

3. Registratie en opzegging

Om gebruik te maken van een dienst, dien je mogelijk een Microsoft-account aan te maken en te registreren met een gebruikersnaam en een wachtwoord waarop mogelijk afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn. Je moet ons mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens en andere informatie verstrekken. Microsoft Mobile controleert mogelijk je e-mailadres voordat je Microsoft-account gebruikt kan worden. Bij het eerste gebruik van je apparaat en elke keer dat je de Nokia-software van het apparaat bijwerkt, wordt er een sms-bericht naar Microsoft Mobile verstuurd. Het aanmaken van een Microsoft-account vereist gegevensoverdracht. Kosten voor de gegevensoverdracht kunnen van toepassing zijn.

Je verklaart dat je waarachtige en volledige informatie zult verstrekken wanneer je je aanmeldt voor de dienst en deze informatie actueel houdt. Je moet de nodige zorgvuldigheid in acht nemen om je gebruikersnaam en wachtwoord te beschermen tegen misbruik door anderen en Microsoft onmiddellijk op de hoogte stellen van enigerlei misbruik. Jij bent, of als je minderjarig bent je ouder of wettelijke voogd, persoonlijk aansprakelijk voor enigerlei gebruik van de dienst.

Je kunt je registratie beëindigen als je de dienst niet langer wilt gebruiken. Na de opzegging heb je geen toegang meer tot de dienst. Microsoft Mobile kan je toegang tot bepaalde onderdelen van de dienst beëindigen of beperken indien Microsoft Mobile redelijkerwijs van mening is dat je de voorwaarden hebt overtreden of, met voorafgaande kennisgeving, als je je gedurende de afgelopen zes (6) maanden niet met je gebruikersnaam hebt aangemeld bij de dienst.
Behoudens zoals uiteengezet in het privacybeleid, is Microsoft Mobile niet verantwoordelijk voor eventuele verwijdering of verlies van de informatie of content die je aan de dienst hebt verstrek. Informatie of content die door jou of Microsoft Mobile uit de dienst verwijderd zijn, kan elders sporen of kopieën achterlaten.

4. Licenties

Microsoft Mobile verleent je een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, te allen tijde herroepbaar naar Microsoft Mobile's eigen goeddunken, voor de toegang tot en het gebruik van de dienst in strikte overeenstemming met de voorwaarden. Gebruik van de dienst geeft je geen intellectuele eigendomsrechten op informatie of content in de dienst.

Als onderdeel van de dienst voorziet Microsoft Mobile je mogelijk van bepaalde content die ontwikkeld is door Microsoft Mobile of zijn licentiegevers ('content'). Microsoft Mobile verleent je een niet-exclusieve en permanente licentie op het gebruik van de content voor het doel waarvoor het is bedoeld, tenzij anders gedefinieerd in de toepasselijke voorwaarden of de kooporder. Sommige content is mogelijk uitsluitend beschikbaar voor de bewoners van bepaalde geografische gebieden. Je bent gehouden aan de beperkingen die van toepassing zijn op specifieke content die je via de dienst verkrijgt. Een licentie verworven voor content van derden is een bindende overeenkomst tussen jou en de derde aanbieder van content. Je hebt slechts de rechten op de content die hier uitdrukkelijk worden toegekend.

Als onderdeel van de dienst voorziet Microsoft Mobile je mogelijk van bepaalde software die ontwikkeld is door Microsoft Mobile of zijn licentiegevers ('software'). Op jouw gebruik van de software zijn mogelijke afzonderlijke voorwaarden van toepassing, die je moet accepteren voordat je de software in gebruik neemt. Als er geen afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn op dergelijke software, gelden de volgende voorwaarden: Microsoft Mobile verleent jou een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de software op je computer en/of mobiel apparaat te installeren en te gebruiken. Je mag de software niet kopiëren, behalve voor het maken van een enkele reservekopie voor je archief. Je mag het gebruiksrecht van de software niet overdragen of verdelen en de software niet wijzigen, vertalen, doorverkopen, in sublicentie geven, verhuren, leasen, reverse-engineering toepassen of anderszins trachten de broncode te ontdekken of er afgeleide werken van maken. Op open source-gelicentieerde software zijn de toepasselijke open source-voorwaarden van toepassing. Je gebruik van de software geeft aan dat je akkoord gaat met alle toepasselijke voorwaarden.

De software kan onderworpen zijn aan exportcontrole krachtens de Amerikaanse Export Administration Regulations en andere import- of exportcontroleverordeningen. Je verklaart dat je je strikt zult houden aan alle toepasselijke import- en exportregelgeving en bevestigt dat je de verantwoordelijkheid hebt om vergunningen voor de uitvoer, wederuitvoer, overdracht of invoer van dergelijke Software aan te schaffen.

Je kunt mogelijk informatie of content ("materiaal") aan de dienst leveren. Microsoft Mobile claimt geen eigendomsrechten op jouw materiaal. Jouw inzending van materiaal draagt de eigendomsrechten op het materiaal niet over naar Microsoft Mobile. Microsoft Mobile draagt het materiaal alleen over en is niet verantwoordelijk voor de redactionele controle over het materiaal. Door inzending van materiaal aan de dienst verleen je Microsoft Mobile een wereldwijde, niet-exclusieve, sublicentieerbare, toewijsbare, volledig volgestorte, royaltyvrije, permanente en onherroepelijke licentie voor het gebruiken, kopiëren, publiekelijk uitvoeren, weergeven en distribueren in alle media en voor het wijzigen van het materiaal om het in andere werken op te nemen, en om soortgelijke sublicenties te verlenen voor zover nodig voor Microsoft Mobile om de dienst te kunnen leveren. Je kunt deze vergunning mogelijk aanpassen in de privacy-instellingen of andere instellingen van de dienst.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën van de data die je opslaat op de dienst, met inbegrip van content die je uploadt. Als de dienst beëindigd of geannuleerd wordt kan Microsoft Mobile je gegevens permanent verwijderen. Microsoft Mobile is niet verplicht om gegevens te retourneren nadat de dienst beëindigd of geannuleerd is.

5. Gebruik van de dienst

Je gaat ermee akkoord om:

 • Te voldoen aan de geldende wetten, voorwaarden en goede manieren;
 • De dienst uitsluitend te gebruiken voor jouw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden;
 • Geen onwettig, aanstootgevend, onjuist, misleidend, beledigend, pornografisch, kwetsend, lasterlijk of anderszins ongepast materiaal in te dienen;
 • Goedkeuring, toestemming of licenties te verschaffen, die wettelijk vereist kunnen zijn om materiaal in te dienen;
 • De privacy van anderen te respecteren;
 • Geen spam, onredelijk grote bestanden, kettingbrieven, piramideconstructies of virussen te distribueren en/of te plaatsen;
 • Geen andere technologieën te gebruiken of andere activiteiten te initiëren die de dienst of de belangen of het eigendom van de gebruikers van de dienst kunnen schaden;
 • Geen geautomatiseerde systemen of middelen te gebruiken voor toegang tot of verwerving, kopiëring of supervisie van onderdelen van de dienst; en
 • Verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de gevolgen met betrekking tot het materiaal dat je plaatst.

Microsoft Mobile kan, echter zonder verplichting:

 • Inhoud of materiaal bewaken of modereren;
 • Materiaal van de dienst verwijderen; en
 • De toegang tot enig deel van de dienst op elk moment naar eigen goeddunken beperken.

6. Content

Controleer alvorens content te downloaden of te openen eerst of de content waarvan je kennis wilt nemen niet gebonden is aan leeftijdsbeperkingen of aangemerkt is als mogelijk 'aanstootgevend' of 'expliciet'. Microsoft Mobile aanvaardt geen aansprakelijkheid voor claims of aanstoot, veroorzaakt of ondervonden doordat je kennis hebt genomen van dergelijke content.

Je gaat ermee akkoord om:

 • De content uitsluitend te gebruiken voor jouw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden;
 • De content te gebruiken in overeenstemming met de beperkingen in de van toepassing zijnde wetgeving, aanvullende voorwaarden, richtlijnen en beleidslijnen of op de productpagina's die van toepassing zijn op dat specifieke onderdeel van de content;
 • Geen kopieën te maken, te geven, te verkopen, door te verkopen, uit te lenen, te verhuren, aan te bieden, uit te zenden, te verzenden, te distribueren, over te dragen, mede te delen aan het publiek, te reproduceren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, commercieel te exploiteren of de content beschikbaar te stellen, tenzij anders toegestaan in de toepasselijke voorwaarden en Microsoft Mobile onmiddellijk op de hoogte te stellen van dergelijk ongeoorloofd gebruik;
 • De van toepassing zijnde gebruiksregels niet te verwijderen, te omzeilen, te reverse-engineering toe te passen, te decoderen, of anderszins te wijzigen of te belemmeren of te trachten om het beheer van digitale rechten te omzeilen of kopieerbeveiligingsfuncties die verbonden zijn aan de content of andere technologieën die worden gebruikt om de toegang tot of het gebruik van de content of de identificerende informatie te controleren;
 • Geen geautomatiseerde systemen of middelen te gebruiken, met uitzondering van de door ons aangeboden systemen of middelen, voor het selecteren of downloaden van de content; en
 • Je wachtwoord niet uit te geven of anderszins toe te staan dat andere mensen toegang krijgen tot de content. De beperkingen op het kopiëren die op toepasselijke media van toepassing zijn, zijn ook van toepassing op de content die als onderdeel van deze dienst benaderd wordt.

De content is eigendom van en/of wordt gecontroleerd door Microsoft Mobile en/of zijn desbetreffende licentiegevers en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De derde aanbieder van content is als enige verantwoordelijk voor de content die aangeboden wordt, voor alle garanties voor zover van dergelijke garanties geen afstand is gedaan en voor claims die je mogelijk hebt met betrekking tot die content of het gebruik van die content. Echter, Microsoft Mobile kan de content-licentievoorwaarden van derden jegens u afdwingen als derde begunstigde van die voorwaarden. De derde content-aanbieders zijn derde begunstigden krachtens deze voorwaarden en kunnen de bepalingen afdwingen, voor zover die rechtstreeks betrekking hebben op de content waarin zij rechten hebben. Microsoft Mobile kan optreden als gevolmachtigde voor derde content-aanbieders in de verstrekking van de content aan jou. Microsoft Mobile is geen partij bij de transactie tussen jou en de derde contentaanbieder voor dergelijke content.

7. Beschuldigingen van inbreuk op het auteursrecht

Microsoft en Microsoft Mobile respecteren de intellectuele eigendomsrechten van derden. Wilt u een kennisgeving verzenden betreffende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van klachten betreffende schending van het auteursrecht, dan kunt u gebruik maken van onze procedures voor het indienen van kennisgevingen van inbreuk. NAVRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DEZE PROCEDURE WORDEN NIET BEANTWOORD.

Microsoft past de procedures toe die zijn vastgelegd in Title 17, United States Code, Section 512 om te reageren op kennisgevingen van inbreuk op het auteursrecht. In bepaalde omstandigheden kan Microsoft ook accounts van gebruikers van Microsoft-diensten die herhaaldelijk inbreuk maken, uitschakelen of beëindigen.

8. Kennisgevingen

Microsoft Mobile kan via de dienst berichten plaatsen. Microsoft Mobile stuurt mogelijk berichten over producten en diensten naar het e-mailadres of telefoonnummer dat je aan ons verstrekt hebt. Je wordt geacht dergelijk berichten te hebben ontvangen uiterlijk zeven (7) dagen vanaf de dag dat Microsoft Mobile dergelijk berichten verzonden of geplaatst heeft. Uw voortgezet gebruik van de dienst omvat de ontvangst van alle kennisgevingen ongeacht de leveringsmethode.

9. Kosten

Aan het gebruik van de dienst kunnen kosten verbonden zijn.

Alle kosten die Microsoft Mobile in rekening brengt, worden apart bekendgemaakt in verband met de dienst.

Bij het gebruik van de dienst kunnen er gegevens via het netwerk van je serviceprovider worden overgezet. In de voor de dienst vermelde prijzen zijn de kosten voor gegevensoverdracht, sms, spraak of andere dienstverlening door je netwerkprovider niet inbegrepen.

Microsoft Mobile aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de betaling van eventuele kosten van je serviceprovider(s).

10. Bestel- en betalingsvoorwaarden

"Bestelling" betekent de selectie van betaalbare content en/of abonnementen op content die door Microsoft Mobile worden aangeboden en die beschikbaar zijn via de dienst en het indienen van een betaalmethode, evenals het indienen van de bestelling door selectie van "kopen", "ok", "ik accepteer" of andere gelijkaardige bevestigingen van acceptatie in de orderstroom of het verstrekken van andere indicaties van acceptatie van de voorwaarden die aan jou worden gepresenteerd in de orderstroom.

Om een bestelling binnen de dienst te plaatsen moet je de leeftijd van wettelijke bevoegdheid of meerderjarigheid volgens de geldende wetgeving hebben bereikt. Als je de leeftijd van wettelijke bevoegdheden of meerderjarigheid niet hebt bereikt, kun je uitsluitend bestellingen plaatsen met voorafgaande toestemming van je ouders of wettelijke voogd.

Je gaat ermee akkoord dat alle bestellingen rechtsgeldig en bindend zijn. Alle bestellingen zijn onderworpen aan acceptatie door Microsoft Mobile.

Je kunt betalen met een creditcard of betaalpas, via de facturering van netwerkserviceproviders of via andere betaalmethoden, indien beschikbaar.

Je creditcard of betaalpas moet een factuuradres hebben in het land waar de content door de dienst wordt aangeboden. Microsoft Mobile zal je creditcard of je bankrekening debiteren binnen een redelijke termijn nadat je je bestelling geplaatst hebt. Alle creditcardbetalingen zijn onderworpen aan validatiecontroles en toestemming van de kaartuitgever.

Als je voor facturering via je serviceprovider kiest, zullen de kosten in rekening gebracht worden op de rekening van je mobiele telefoon of worden afgetrokken van je prepaid-account, als het een prepaid-account betreft. Sommige serviceproviders kunnen aan je gebruik van de dienst aanvullende voorwaarden stellen, waaronder beperkingen aan de hoogte van het bedrag van de kosten dat mogelijk is via de facturering bij de serviceprovider. Kosten die de limieten van de serviceprovider of het saldo overschrijden, kunnen worden geweigerd.

Je verklaart de kosten die verbonden zijn aan je bestelling te betalen, ervoor te zorgen dat het betaalmiddel geldig is op het moment van de bestelling, dat je de rechtmatige houder van betaalmiddel bent en dat het betaalmiddel wordt gebruikt binnen zijn kredietlimieten.

De geleverde content wordt aan jou in licentie gegeven. Je verklaart dergelijk content alleen te gebruiken zoals toegestaan volgens deze voorwaarden en andere voorwaarden die aan jou kunnen worden voorgelegd in de orderstroom.

De dienst kan abonnementen aanbieden. Je machtigt de dienst om periodieke kosten in rekening te brengen gedurende de looptijd van het abonnement. De dienst kan tevens een proefperiode aanbieden. Als je bestelling een proefperiode omvat, kan er na afloop van de proefperiode abonnementsgeld in rekening gebracht worden, tenzij je het abonnement opzegt in overeenstemming met de voorwaarden van het abonnement en/of de proefperiode.

De prijzen van de dienst kunnen van tijd tot tijd verschillen. De prijzen zijn inclusief de belastingen die van kracht zijn op het moment van de transactie, tenzij anders vermeld. Er kunnen bijkomende kosten in rekening worden gebracht door je bank of kredietkaartaanbieder in verband met de toegepaste valutaomrekeningskoersen en/of vastgestelde extra kosten. Microsoft Mobile aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de betaling van de servicekosten of heffingen van de bank of andere derde partijen.

11. Annuleringen en restituties

Je stemt ermee in dat de elektronische levering van content gelijktijdig wordt gestart met de plaatsing van je bestelling. Je kunt je bestelling niet annuleren nadat deze is verwerkt. De aard van de inhoud is zodanig dat deze niet kan worden geretourneerd.

In het geval dat je na je bestelling ontdekt, en Microsoft Mobile hiervan binnen 48 uur op de hoogte stelt, dat (a) de inhoud die je besteld hebt foutief is; (b) de content die Microsoft Mobile levert niet overeenkomt met de beschrijving van de content die je besteld hebt via de dienst; of dat (c) technische problemen de levering van je content vertraagd of verhinderd hebben of dat er onbedoeld meerdere bestellingen geplaatst zijn wegens dergelijke technische problemen, is je enige en exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot deze content ofwel de vervanging van dergelijke content of de restitutie van de betaalde prijs voor dergelijke content, zoals uitsluitend door Microsoft Mobile bepaald. Anderszins zijn geen restituties beschikbaar. Neem contact op met Microsoft Mobile Customer Care als je geconfronteerd wordt met een van de bovenstaande problemen.

Houd er rekening mee dat Microsoft Mobile Customer Care mogelijk niet in staat is om je verzoek om klantondersteuning te verwerken als je niet in staat bent om je transactie-ID te verstrekken, die je van Microsoft Mobile na de bestelling van de dienst hebt ontvangen. Microsoft Mobile kan mogelijk alleen restituties voor content verwerken, waarvan de totale prijs hoger is dan de monetaire limiet die in de toepasselijke lokale wetgeving is voorgeschreven.

12. Feedback aan Microsoft Mobile

Door indiening van ideeën, feedback en/of voorstellen ("feedback") aan Microsoft Mobile via de dienst of andere middelen, ga je ermee akkoord dat: (1) Microsoft Mobile vergelijkbare ideeën kan hebben ontwikkeld als de feedback; (2) je feedback geen vertrouwelijke of geheime informatie van jou of van derden bevat; (3) Microsoft Mobile niet verplicht is tot geheimhouding met betrekking tot de feedback; (4) Microsoft Mobile vrij gebruik mag maken van feedback, deze kan distribueren, exploiteren, verder ontwikkelen en aanpassen voor elk doel; en dat (5) je geen recht op schadevergoeding van welke aard dan ook hebt van Microsoft Mobile.

13. Sociale activiteiten en delen van locatie

Je kunt de functies van de dienst gebruiken om je locatie, status, content, materiaal of persoonlijke informatie te delen of te communiceren met andere gebruikers, websites en diensten. Door het gebruik van deze functies ga je ermee akkoord dat Microsoft Mobile zulke informatie kan gebruiken en verstrekken aan andere diensten en personen met wie je wenst te communiceren of deze informatie te delen. Gebruikers van deze diensten of andere personen, zoals je contacten, kunnen je locatie, status en/of persoonlijke gegevens mogelijk zien. Bij het gebruik van deze functies ga je ermee akkoord geen informatie, content of materiaal te delen met of te linken naar een website die: (a) content of ander materiaal bevat dat illegaal of ongepast is; of (b) intellectuele eigendomsrechten zonder vergunning exploiteert of gebruikers tot piraterij aanmoedigt. Interacties vinden plaats zonder inmenging van Microsoft Mobile en uitsluitend tussen jou en de andere gebruiker(s).

14. Beschikbaarheid en technische vereisten

De beschikbaarheid van content en de dienst kan variëren en is onderworpen aan het goeddunken van Microsoft Mobile. Microsoft Mobile wijst uitdrukkelijk elke garantie van de hand dat een bepaalde content of dienst beschikbaar zal zijn. De dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar en kan alleen in bepaalde talen geleverd worden. De dienst, werking en sommige functies kunnen ook afhankelijk zijn van het netwerk, de compatibiliteit van de gebruikte apparaten en de ondersteunde content-indelingen.

Om toegang tot de dienst te verkrijgen, dient u mogelijk specifieke software te downloaden, die door Microsoft Mobile of anderen ontwikkeld is.

Microsoft Mobile kan de dienst in haar geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken wijzigen, corrigeren of stopzetten. De dienst is mogelijk niet beschikbaar tijdens perioden van onderhoud en gedurende andere perioden. Om er zeker van te zijn dat je de nieuwste software en applicaties voor jouw apparaat hebt, kan het apparaat mogelijk automatisch de beschikbaarheid van software-updates van Microsoft Mobile controleren. Als dergelijk updates gevonden worden, wordt je gevraagd om de installatie goed te keuren. Je kunt het automatisch controleren op updates via de instellingen van je apparaat uitschakelen. Je kunt ook software installeren via de beschikbare software-updatekanalen. Indien Microsoft Mobile een software-update als belangrijk of kritiek beschouwt, mag je de vorige versie van de software niet blijven gebruiken. Microsoft Mobile kan verhinderen dat je de vorige versie van de software of dienst gebruikt tot je de update geïnstalleerd hebt.
Microsoft Mobile kan content of software in je account bij de dienst om welke reden dan ook onbruikbaar maken en alle content of software verwijderen en/of kopieën van een applicatie op uw apparaat om de dienst, applicatieleveranciers, draadloze carriers over wiens netwerk je toegang hebt of ander betrokken of mogelijkerwijs betrokken partijen te beschermen.

Een bepaalde dienst kan een voorlopige versie zijn, bijvoorbeeld een bèta-release, en werkt mogelijk niet op de manier waarop een definitieve versie werkt. Microsoft Mobile kan versies van de dienst of software significant wijzigen of besluiten om geen definitieve versie uit te brengen.

15. Links naar sites en content van derden

Microsoft Mobile kan toegang tot websites en diensten op het internet of vooraf geïnstalleerde clients includeren, die je in staat stelt om te communiceren met websites en diensten die eigendom zijn van of beheerd worden door derden en die geen deel uitmaken van de dienst. Je dient de voorwaarden van deze sites of diensten te lezen en goed te keuren alvorens gebruik te maken van deze sites of diensten.

Microsoft Mobile heeft geen controle over de content, sites of diensten van derden en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor geleverde diensten of materiaal dat is gemaakt of gepubliceerd op de sites of diensten van derden. Een link naar een site van derden impliceert niet dat Microsoft Mobile de site of de producten of diensten waarnaar op de site verwezen wordt, ondersteunt.

Bovendien kunnen jij en andere gebruikers content en links naar content binnen de dienst creëren, die niet anderszins bij de dienst zijn ingediend. Microsoft Mobile is niet verantwoordelijk voor dit type content of links.

16. Reclame

De dienst kan reclame omvatten. Advertenties kunnen afgestemd zijn op de content of informatie die is opgeslagen via de dienst, vragen die gesteld zijn via de dienst, of andere informatie.

17. Persoonsgegevens

Het gebruik van je persoonsgegevens wordt geregeld door het privacybeleid en andere aanvullende privacy-informatie die je ontvangt.

18. Beperking van aansprakelijkheid

De dienst wordt geleverd 'ZOALS ZIJ IS' en 'ZOALS BESCHIKBAAR'. Microsoft Mobile garandeert niet dat de dienst ononderbroken of vrij van fouten of virussen zal zijn. Geen garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van titel, niet-overtreding, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, wordt verstrekt met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, informatie of inhoud van de dienst. Je stemt ermee in en bevestigt uitdrukkelijk dat het gebruik van de dienst op eigen risico is en dat je blootgesteld kunt worden aan content uit verschillende bronnen.

Met uitzondering van de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, is Microsoft Mobile in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of onvermogen om de dienst te gebruiken.

19. Schadeloosstelling

U stemt ermee in Microsoft Mobile te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle aanspraken van derden en alle aansprakelijkheden, beoordelingen, verliezen, kosten of schade als gevolg van of voortvloeiend uit (i) jouw inbreuk op de voorwaarden, (ii) jouw inbreuk op of schending van enigerlei intellectuele eigendomsrechten, andere rechten of privacy van een derde partij, of (iii) misbruik van de dienst door een derde partij, waar het misbruik mogelijk werd gemaakt doordat je geen redelijke maatregelen hebt getroffen om je gebruikersnaam en wachtwoord tegen misbruik te beschermen.


20. Overige

20.1 Rechtskeuze

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving van Finland ongeacht zijn bepalingen inzake conflicterend recht.

20.2 Geldigheid

De voorwaarden houden geen uitsluiting of beperking in van de bindende rechten in het land waar je woont, waarvan niet wettelijk kan worden afgeweken. Indien een bepaling van de voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen niet worden aangetast en zal de ongeldige bepaling worden vervangen door een geldige bepaling die het dichtst bij het resultaat en het doel van de voorwaarden komt. In het geval dat één of meer bepalingen van deze voorwaarden niet relevant zijn voor jouw gebruik van de dienst, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling in de voorwaarden of de voorwaarden als geheel. Wanneer de dienstvoorwaarden van Microsoft Mobile conflicteren met het privacybeleid, prevaleren deze dienstvoorwaarden van Microsoft Mobile. De bepalingen van de voorwaarden die bedoeld zijn om de beëindiging van je inschrijving te overleven, blijven geldig na de beëindiging.

20.3 Wijzigingen in de voorwaarden

Microsoft Mobile kan de voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Als de voorwaarden op een fundamenteel nadelige manier gewijzigd worden, zal Microsoft Mobile een aparte kennisgeving van de verandering verstrekken.
Je bent verantwoordelijk voor een regelmatige evaluatie van de voorwaarden. Je voortgezet gebruik van de dienst houdt in dat je eventuele wijzigingen en aanpassingen goedkeurt.

21. Auteursrecht

De dienst, content en software zijn beschermd onder internationale auteursrechtwetten. Microsoft Mobile claimt auteursrechten in zijn dienst, content en software tot de maximale reikwijdte van de wet. Onder voorbehoud van de voorwaarden behoudt Microsoft Mobile alle rechten, titels en belangen in de dienst, haar content, de software en in alle andere Microsoft Mobile-producten, software en andere objecten die aan jou zijn verstrekt of door jou gebruikt zijn via de dienst.

22. Toewijzing

Microsoft Mobile kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden toewijzen aan zijn moederbedrijf, een van zijn dochterondernemingen of een onderneming onder gezamenlijke controle met Microsoft Mobile. Daarnaast kan Microsoft Mobile zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden toewijzen in verband met een fusie, overname, verkoop van activa aan een derde partij, van rechtswege of anderszins.

We zouden graag feedback ontvangen

Wat vond je van je bezoek aan onze site?

Doe mee aan een korte enquête en vertel ons hoe je online ervaring was. Als je klaar bent met browsen, wordt er een vragenlijst geopend die je kunt invullen.

Wat vond je van je bezoek aan onze site?

Bedankt!

Als je de site verlaat, wordt er een enquête geopend.