Windows

  Sephuthelwana sa Lefelokgokagano la Polelo ya Windows 7

  Fetola Leleme:
  Sephuthelwana sa Lefelokgokaganyo la Polelo ya Windows 7 (LIP) e aba Lefasterana la Mošomiši le le fetoletšwego ka seripa mafelong ao a šomišwago kudu a Windows 7
  • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
   Tokollo:

   1.0

   Leina la Faele:

   LIP_nso-ZA-32bit.mlc

   LIP_nso-ZA-64bit.mlc

   Letšatši la Kgatišo:

   05/11/10

   Bogolo bja Faele:

   2.5 MB

   4.0 MB

    Sephuthelwana sa Lefelokgokagano la Polelo ya Windows (LIP) e aba mohuta wo seripa sa wona se fetoletšwego go makala ao a šomišwago ka bophara a Windows. Ka morago ga go hloma LIP, sengwalwa ka wisateng, mapokisana a taeloko, dimenyu, gona dihlogo tša Thušo le Thekgo di tla bontšhwa ka polelong ya LIP. Sengwalwa se se sego sa fetolelewa se tla ba ka polelo ya Windows 7. Go fa mohlala, ge e le gore o rekile bešene ya Sepeniše ya Windows 7, gomme o hlomile LIP ya Sekhathalane ye itšego, dingwalwa tše dingwe di tla tšwela pele ka Sepeniše. O ka hloma LIP ya go feta e tee polelong ya motheo e tee. Di-Windows LIP di ka hlongwa ka dikgatišong ka moka tša Windows 7.
  • Ditshepedišo tše Šomago tše Thekgwago:

   Windows 7

    • Microsoft Windows 7
    • Go hloma motheo wo o nyakegago wa polelo ya Windows 7: Seisemane
    • 4.63 Mb ya sekgoba se se se nago selo sa taoneloute
    • 15 Mb ya sekgoba se se se nago selo sa thulaganyo

   • TEMOŠO: Ge e le gore o na le phihlo ya BitLocker ye e hlomilwego, o kgopelwa go e fega pele o ka hloma LIP. Bula Control Panel, kgetha System and Security, go tloga fao BitLocker Drive Encryption. Klika go Suspend Protection.
    Ka lebaka la gore go na le ditaoneloute tše di aroganego tša dibešene tša 32-biti le 64-biti tša Windows 7 LIP, pele o ka thoma taoneloute, o swanetše go fa gore ke bešene efe ya Windows 7 ye o e hlomilego: Klika mo go bolela gore ke bešene efe ya Windows 7 ye o e hlomilego:

    Klika konopeng ya Start gomme o klike Khomphutha ka gojeng o kgethe Properties. Se se tla tliša tshedimošo ya motheo ka ga khomphutha ya gago.
    Lebelela ka karolong ya Tshepedišo go hwetša mohuta wa Tshepedišo. Se se tla bolela ge eba Tshepedišotirišo ya gago ya Windows 7 ke Tshepedišotirišo ya 32-biti goba ge e ba ke Tshepedišotirišo ya 64-biti.

    Go tsenya mohuta wa 32-biti, o ka:

    1. Tobetša Laolla konopi, ke moka o tobetše Open go tsenya LIP


    2. goba wa

    3. Tobetša Laolla konopi
     • Tobetša Save go ngwalolla faele khomphuthareng ya gago,
     • Eya go faele yeo e laolotšwego gomme o tobetše gabedi go yona go tsenya LIP

    Go tsenya mohuta wa 64-biti , o swanetše go diriša kgetho ya 2 ye e lego ka godimo.

  Ditaollo tše Tumilego

  Loading your results, please wait...

  Dimpshafatšo tša mahala tša PC

  • Diphetšhe tša tšhireletšo
  • Dimpshafatšo tša Softwere
  • Dipakana tša tirelo
  • Diotledi tša Hadewere