Office

  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 - Sesotho sa Leboa

  Fetola Leleme:
  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Sesotho sa Leboa e fa mošomiši wa lenaneo la Sesotho sa Leboa ka mananeo a mantši a Microsoft Office 2007.
  • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
   Tokollo:

   1

   Leina la Faele:

   LanguageInterfacePack.exe

   LIP_Help.chm

   Microsoft_Office_Excel.pptx

   Microsoft_Office_Outlook.pptx

   Microsoft_Office_PowerPoint.pptx

   Microsoft_Office_Word.pptx

   Letšatši la Kgatišo:

   26/03/10

   Bogolo bja Faele:

   14.9 MB

   230 KB

   1.4 MB

   3.1 MB

   2.9 MB

   1.9 MB

    Microsoft Office Language Interface Pack 2007 - Sesotho sa Leboa se fa Sesotho sa Leboa lefasetere la mošomiši go:
    • Microsoft Office Excel 2007

    • Microsoft Office Outlook 2007

    • Microsoft Office PowerPoint 2007

    • Microsoft Office Word 2007
  • Ditshepedišo tše Šomago tše Thekgwago:

   Windows Vista, Windows XP

    • Softewere e a nyakega: Bešene ya English e nngwe le e nngwe ye e nago le didirišwa tša Microsoft Office 2007 e nago le Excel, Outlook, Powerpoint goba Word.
    • Dinyakwa tša sekgoba sa tiske: Tlaleletšong go sekgoba sa tiske e kgolo seo gabjale se šomišwago ke mananeo ao a hlomilwego a Office 2007, dimekapaete (MB) tše 20 tša sekgoba sa tiske e kgolo se se lego gona di a nyakega.
   • Go tsenya lenaneo le khomphutheng:
    1. Tsenya LanguageInterfacePack.exe ka go klika konope ya Tsenya ka go klika konope ya Tsenya (ka godimo) le go boloka faele ye mo disking ya khomphutha ya gago.
    2. Klika gabedi mo disking ya khomphutha ya gago gore o thomiše lenaneo la Thulaganyo LanguageInterfacePack.exe mo disking ya khomphutha ya gago gore o thomiše lenaneo la Thulaganyo.
    3. Latela ditaelo tše di lego mo sekrineng gore o phethe morero wa go tsenya lenaneo.
    4. Ge o šetše o le tsentše, faela ya readme (mpale) ya Microsoft Office 2007 Language Interface Pack e tlo hwetšwa mo go C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE12\LCID\LIPread.htm
    5. Go fetola Office 2003 ka Office 2003 Language Interface Pack le go ya go Office 2007 le Office 2007 Language Interface Pack ga go kgonege. Ge o nyaka go fetola lenaneo la gago la Office 2003 ka Office 2007 le go ya go Office 2007 Language Interface Pack o swanetše go:
     • Ntšha Office 2003 Language Interface Pack
     • Ya go thulaganyo ya Office 2007 setup gomme o kgethe aekhone ya mpshafatša.
     • o Ge thulaganyo ya Office 2007 e phethilwe, tsenya o be o beakanye Office 2007 Language Interface Pack

     • Go tsenya tirišong lenaneno la Office:
     • Ge o swara bothata go bala Khoutu ka moka mo go taeloko ya "Microsoft Office Activation Wizard", goba ge khoutu ka moka ya go tsenya lenaneo e sa bonale gabotse ge o šomiša Microsoft® Office Language Interface Pack 2007 ya gago, o kgopelwa go khansela wisate gomme o boele lenaneong la gago la peleng gore o tsenye tirišong Microsoft Office product. Ditaelo.


    Ditaelo:

    Go fetolela Lenaneokhomphutha la gago go Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – [Sesotho sa Leboa], latela ditaelo tše:

    1. Lontšha Microsoft Office 2007 Language Settings go tšwa go menyung wa Start\All Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Tools menyu.
    2. Kgetha thepo ya Display Language gomme mo go Display Microsoft Office menus and dialog boxes in: lenaneong la go ya fase, kgetha polelo ye o nyakago e tšwelela. Polelo ye o e kgethilego e swanetše go ba ye e tlogo dirišwa go ya go ile.
    3. Mo go thepo ya Bontšha Polelo o na le kgetho ya gore pontšho ya Office e swane le pontšho ya Windows ya gago. Polelo ya gago ya bjale ya Windows e tlo tsenywa lenaneong la dipolelo. Ge o nyaka gore pontšho ya Office e swane le pontšho ya Windows ya gago kgetha Set the Microsoft Office display language to match the Windows display language Thulaganyo ye e khansela kgetho ye o e dirilego malebana le lenaneo la Display Microsoft Office menus and dialog boxes lenaneo.
    4. Mo go Dipolelo tša Thulaganyo (Editing Languages) kgetha polelo ye o e nyakago go tšwa lenaneong la Dipolelo tše di lego gona tša thulaganyo (Available Editing Languages) gomme o klike Oketša. Polelo ye o e kgethile e swanetše go ba mo lenaneong la Dipolelo tše di Kgontšhitšwego tša Thulaganyo lenaneo.
    5. Mo thepong ya Dipolelo tša Thulaganyo (Editing Languages) kgetha polelo ye o nyakago e eba Polelotheo ya Thulaganyo go tšwa lenaneong la Polelotheo ya Thulaganyo (Primary Editing Language) lenaneo.
    6. Klika konope ya OK konope.

    Dithulaganyo tša polelo ye o e kgethilego di tlo thoma go šoma nakong ya ge o thoma go tšhuma ka lefsa khomphutha ya gago.
    Hlokomela: Lenaneo la Thušo (Help) ga le kgone go fetolelwa polelong ya Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Sesotho sa Leboa. Thušo e tla dula e la ka tsela yeo e bego e le ka gona peleng.
    Kgonthiša gore lenaneo la thušo le dula le le ka polelotheo.

    Go tloša lenaneo le le tsentšwego:
     Latela dikgato tše mo go Windows XP Home goba Professional Edition:
    1. Etšwa go mananeo ka moka.
    2. Kgotla gabedi aekhone ya Tsenya goba Tloša Mananeo ka go Phanele ya Taolo ya Windows.
    3. Kgotla Microsoft Office Language Interface Pack 2007 ka go lepokisi la Mananeo ao a hlomilwego gabjale gomme o kgotle ya Tloša konope.
    4. Latela ditaelo sekerining.

     Latela dikgato tše go Windows Vista:
    1. Etšwa mo mananeong ka moka.
    2. Klika gabedi mo go aekhone ya oketša goba Tloša Mananeo ka go ya Windows mo phaneleng ya taolo ya Windows.
    3. Ka go Hlomolla goba Fetoša Lenaneo klika Microsoft Office Language Interface Pack 2007 , gomme o klikle konope ya TlošaMicrosoft Office Language Interface Pack 2007 – Sesotho sa Leboa mo lepokisaneng la Mananeo a a sa tšogo tsenywa gomme o klikle konope ya Tloša kgetho.
    4. Latela ditaelo tše di lego mo sekrineng.

  Ditaollo tše Tumilego

  Loading your results, please wait...

  Dimpshafatšo tša mahala tša PC

  • Diphetšhe tša tšhireletšo
  • Dimpshafatšo tša Softwere
  • Dipakana tša tirelo
  • Diotledi tša Hadewere