Office

  Sehlopha 3 sa tirelo ya Ofisi Sehlophagare sa polelo ngwageng wa 2007 (KB2526307)

  Fetola Leleme:
  Tirelokabo 3 ya polelo magareng ya microsoft office kabo ya 2007.
  • Tokollo:

   1

   Leina la Faele:

   officelip2007sp3-kb2526307-fullfile-nso-za.exe

   Letšatši la Kgatišo:

   25/10/11

   Bogolo bja Faele:

   13.8 MB

   Dihlogo tša Motheo wa Tsebo (KB): KB2526307

  • Ditshepedišo tše Šomago tše Thekgwago:

   Windows 7, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP


    • Mpshafatšo ye e amana le setšweletšwa se se latelago:
     • Polelo ya sehlophagare sa polelo ya microsoft, kgatišong ya 32 ngwageng wa 2007

    • Phetolelo yeo e thekgilwego ka tiišetšo ya diwindow Diwindow tšeo di thekgilwego ke 3.1 goba go feta
     • Kabo ya diwindow ya ngwaga wa 2003 tirelokabo 1 e tsentše go thekgo ya diwindow 3.1. diwindow teo di tsentšego 3.1 ebilego e hwetšega ka thoko mo e fološwago lifelong leo le latekago:

   • Ela hloko:Bomatwetwe ba IT ba swanetše go tšea malebiša go didirišwa karolong ya Bomatwetwe ba IT karolo.

    Ditaelo tša go agelela
    Ge o na le sehlopha sa polelogare ya Microsoft ya ngwaga wa 2007, ya kgatišoya 32, dire ye nngwe ya tše latelago:

    • agelelasehlophatirelo 3 sa polelo magareng sehlopha sa ofisi ngwageng wa 2007 (KB2526307). Dira se, latela dikgato tše:
     1. Fološa faele exe ka go tobetsa godimoga folosakonope godimo letlakaleng gomme o boloke faeleya gago tisikithata ya tshepedišo.
     2. keletšo ke gore o tšwe lenaneong leo o bego o le šomiša.

     3. Mo go kutillo ya diwindow, tobetsa gabedi faele ya exe yeo o e bolokilego go tiskithata ya tshepedišo gomme o latele ditaelo godimo ga sekgataetšo.


    Didirišwa tša bomatwetwe ba IT
    Bomatwetwe ba IT bao ba šomago maemong a le go taolong ba ka hwetša didirišwa tša go iša mpshafatšo mo kgahlong godimo ga Lenaneo phaphoše la ofisi le lenaneo la mahlalegare.

    Go fološa mpshafatšo ye go hwetšega ka go tobetsa godimo ga folosakonope godimo letlakaleng. O ka kgona go tobetsa gabedi sehlophatiregi go thoma go agelela goba wa ntšha difaele (Difaele tša MSP) ka go šomiša taelo ya mothalading. Taelo ya mothalading le ditaelo di akaretšwa ka go karolwana ya motheo wa tsebo Thekgwanayataeloyamothaladingya Microsoft yeo e intšhago sehlopheng (KB912203).

    Bona thekgwana ya motheo wa tsebo ya microsoft Tlhaloso ya tirelohlopha 3 ya polelo gare ya ofisingatana ya 2007 (KB2526307) go hwetša tshedimošo ka mpshafatšo ye. .

  Ditaollo tše Tumilego

  Loading your results, please wait...

  Dimpshafatšo tša mahala tša PC

  • Diphetšhe tša tšhireletšo
  • Dimpshafatšo tša Softwere
  • Dipakana tša tirelo
  • Diotledi tša Hadewere