Internet Explorer

  Internet Explorer 10 for Windows 7

  Fetola Leleme:
  Internet Explorer 10 e lebelo ebile e a thelela, gomme e dira gore diwepsaete tša gago di phadime le go šoma go swana fela le ditirišo tša mathomong khomphutheng ya gago.
  • Tokollo:

   10.0.9200.16521

   Leina la Faele:

   IE10-Windows6.1-x86-nso-za.exe

   Letšatši la Kgatišo:

   25/02/13

   Bogolo bja Faele:

   22.5 MB

   Dihlogo tša Motheo wa Tsebo (KB): KB2718695

    Internet Explorer 10. Ya lebelo le ya go thelela go Windows 7.
    • Ya lebelo: Internet Explorer 10 e oketša maatla ao a sego a hlwa a šomišwa a khomphutha ya gago, gomme ya tliša matlakala a inthanete ao a nago le diswantšho tše di bonalago gabotse, dibidio tša go bontšha gabotse, le diteng tše di nago le kamano.
    • E bonolo: Itemogele wepsaete ka tsela yeo o nyakago ka gona ka disaete tše di phinetšwego, Selekolamopeleto se se ageletšwego ka gare, le kopanyo ye e hlokago mathata ka khomphutha ya gago ye e šomišago Windows 7.
    • E bolokegile: Ditlabelo tše di kaonafetšego tša go swana le Filthara ya SekriniBohlale le Tšhireletšo ya Tatišišo di go dumelela go lemoga kudu ditšhošetšo khomphutheng ya gago le sephiri sa gago.
  • Ditshepedišo tše Šomago tše Thekgwago:

   Windows 7 Service Pack 1

    • Khomphutha/ Phrosesa: Khomphutha ye e nago lephrosesa ya 233MHz goba ya godingwana (Phrosesa ya Phentiamo e a šišinywa)
    • Memori: 512MB
    • Sekgoba sa Teraebe e Kgolo:70MB
    • Pontšho: Super VGA (800 x 600) goba monithara wa ponagatšo ya godingwana wo o nago le mebala e 256.
    • Tša ka Mathoko: Motemo goba kgokaganyo ya inthanete; Maose wa Microsoft, Maose wa Inteli wa Microsoft, goba sedirišwa sa go šupa se se šomišanago.
    1. Klika konope ya Taonelouta mo letlakaleng le go thomiša go taonelouta.
    2. Dira e tee ya tše di latelago:
     • Go thomiša ka go hloma ka bjako, klika Bula goba Diragatša lenaneo le go tšwa lefelong la lona la bjale
     • Go kopišetša taoneloute khomphutheng ya gago go hlongwa ka moragonyana, klika Boloka goba Bolokela lenaneo le tisking

  Ditaollo tše Tumilego

  Loading your results, please wait...

  Dimpshafatšo tša mahala tša PC

  • Diphetšhe tša tšhireletšo
  • Dimpshafatšo tša Softwere
  • Dipakana tša tirelo
  • Diotledi tša Hadewere