Office

  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Sesotho sa Leboa

  Fetola Leleme:
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Sesotho sa Leboa e fa modiriši wa inthafeisi ya Sesotho sa Leboa mananeo a mantši a Microsoft Office 2010.
  • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
   Tokollo:

   1

   Leina la Faele:

   languageinterfacepack-x86-nso-za.exe

   languageinterfacepack-x64-nso-za.exe

   O14LipHelp.chm

   Letšatši la Kgatišo:

   15/07/11

   Bogolo bja Faele:

   13.6 MB

   15.1 MB

   208 KB

    Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Sesotho sa Leboa e fa modiriši wa Sesotho sa Leboa inthafeisi ya mananeo a:
    • Microsoft Office Excel 2010

    • Microsoft Office OneNote 2010

    • Microsoft Office Outlook 2010

    • Microsoft Office PowerPoint 2010

    • Microsoft Office Word 2010
  • Ditshepedišo tše Šomago tše Thekgwago:

   Windows 7, Windows Vista, Windows XP

    • Softewere ye e nyakegago: Mohuta ofe le ofe goba khopi ye e ikemetšego ya Microsoft Office 2010 ye e nago le lenaneotirišo le tee goba go feta la a a latelago: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint goba Word.
    • Dinyakwa tša sekgoba sa tiski: Godimo ga bobolokelo bja tiske ya khomphutha bjo bo šomišwago ke mananeo a Office 2010 a a sa tšwago go hlomesetšwa gabjale, go nyakega dimekapaete tše 20 (MB) tša bobolokelo bja tiske.
   • Go hlomesetša taneloute ye:
    1. Tanelouta faele ya LanguageInterfacePack.exe ka go klikla konope ya Taneloutu (ya ka godimo) le go bolokela faele mo tiskeng ya khomphutha ya gago.
    2. Klika gabedi faele ya LanguageInterfacePack.exe ya lenaneo la tiske ya khomphutha ya gago la go thomiša lenaneo la Thomološe.
    3. Latela ditaelo mo sekrineng go phetha tlhomelo.
    4. Morago ga go hlomelwa faele ya mpale ya Microsoft Office 2010 Language Interface Pack ya gago e ka hwetšwa mo go C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE14\LCID\LIPread.htm
    5. Go kaonafatšwa ga Office 2007 ka Office 2007 Language Interface Pack goba mohuta wa pejana wa Office 2010 ka Office 2010 Language Interface Pack ga go thekgwe. Ge e le gore o nyaka go kaonafatša tlhomelo ya gago ya motheo ya Office 2007 go ya go Office 2010 ka Office 2010 Language Interface Pack o swanetše go:
     • Hlomolla Office 2007 Language Interface Pack
     • Tsenya thulaganyo ya Office 2010 le go kgetha kgetho ya kaonafatša.
     • Ge thulaganyo ya Office 2010 e phethile, hlomela o be o lomaganye Office 2010 Language Interface Pack


     • Go ekthibeita setšweletšwa sa gago sa Office:
     • Ge o na le bothata bja go bala Khoute ya Tlhomelo ka moka mo go taeloko ya "Microsoft Office Activation Wizard", goba ge khoute ka moka ya tlhomelo e sa bontšhe ka tshwanelo ge o šomiša Microsoft® Office Language Interface Pack 2010 ya gago, o kgopelwa go khansela wisate gomme o fetogele go setšweletšwa sa gago sa Seisimane sa Amerika go ekthibeita setšweletšwa sa gago sa Microsoft Office.


    Ditaelo tša tšhomišo:

    Go fetošetša Inthafeisi ya gago ya Mošomiši polelong ya Microsoft Office Language Interface Pack 2010– Sesotho sa Leboa, latela dikgato tše:

    1. Thomiša Ditlhaolo tša Polelo tša Microsoft Office 2010 go tšwa go menyu wa Thomiša\Mananeo ka Moka\Microsoft Office\Microsoft Office Tools.
    2. Ka fase ga Kgetha Pontšho le Dipolelo tša Thušo, ka fase ga Polelo ya Pontšho kgetha polelo ye e nyakegago gomme o klike konope ya Rulaganya Bjalo ka Boitaolelo.
    3. Ka fase ga Kgetha Dipolelo tša Thulaganyo, kgetha polelo ye e nyakegago gomme o klike konope ya Rulaganya bjalo ka Boitaolelo.
    4. Klika konope ya OK.

    Dithulaganyo tša polelo tše o di kgethilego di tla bonagala nako ye e latelago ge o thomiša mananeokhomphutha a gago a Office.
    Hlokomela: Thušo e ka se fetošetšwe polelong ya Microsoft Office Language Interface Pack 2010– Sesotho sa Leboa. Thušo e tla dula e le ka polelo yeo lenaneo le tsentšwego ka yona mathomong.
    Ka mehla rulaganya thušo ya gago ya pontšho ka go lenaneo la go theogela fase go polelo ya motheo.

    Go tloša taneloute ye:
     Latela magato a a latelago mo go Windows XP Home goba Professional Edition:
    1. Etšwa go mananeo ka moka.
    2. Klika gabedi aekhone ya Oketša goba Tloša Mananeo mo go Phanele ya Taolo ya Windows.
    3. Klika Microsoft Office Language Interface Pack 2010 mo go Mananeo a a tsentšwego gabjale dira lepokisana, gomme o klike konopa ya Tloša.
    4. Latela ditaelo mo sekrineng.

     Latela dikgato tše ka moka mo go Windows Vista goba Windows 7:
    1. Etšwa go mananeo ka moka.
    2. Klika gabedi aekhone ya Mananeo le Diponagalo mo go Phanele ya Taolo ya Windows.
    3. Mo go kgetho ya Ntšha goba Fetola Lenaneo , klika Microsoft Office Language Interface Pack 2010– Sesotho sa Leboa mo go Mananeo a a tsentšwego gabjale gomme o klikle kgetho ya Hlomolla.
    4. Latela ditaelo mo sekrineng.

    ?

    Ge e le gore ga o kgone go bogela dikagare tša faele ya CHM ka morago ga go e taonelouta, o ka dira dikgato tše di latelago tše di tlago go kgontšha go bogela dikagare :
    1. Bula foltara moo o taoneloutetšego faele ya CHM gona.
    2. Klika ka gojeng go CHM gomme go menyu wo o tšwelelago, kgetha Diteng.
    3. Go thepo ya Kakaretšo, klika konope ya polokolla gomme o klike konope ya OK.
    4. Klika gabedi go faele ya CHM gomme bjale o tla kgona go bona dikagare tša yona.

  Ditaollo tše Tumilego

  Loading your results, please wait...

  Dimpshafatšo tša mahala tša PC

  • Diphetšhe tša tšhireletšo
  • Dimpshafatšo tša Softwere
  • Dipakana tša tirelo
  • Diotledi tša Hadewere