E phatlaladitšwe:
E thoma go šoma ka la: 1 Mei 2018
Tumelelano ya Ditirelo ya Microsoft
Khupamarama ya gagoKhupamarama ya gago1_YourPrivacy
Khutsofatšo

1. Khupamarama ya gago. Khupamarama ya gago e bohlokwa go rena. Ka kgopelo bala Setatamente sa Sephiri sa Microsoft ("Setatamente sa Sephiri") ka ge se hlaloša mehuta ya data yeo re e kgoboketšago go tšwa go wena le go tšwa didirišweng tša gago ("Data"), le ka moo re dirišago Data ya gago ka gona, le metheo ya semolao yeo re nago le yona go sekaseka Data ya gago. Setatamente sa Sephiri gape se hlalosa gore naa Microsoft e diriša bjang diteng tša gago, e lego poledišano ya gago le bangwe; dingwalwa tša inthaneteng tšeo di rometšwego ke wena go Microsoft ka tirišo ya Ditirelo; le difaele, diswantšho, ditokumente, modumo, mešomo ya setitšithale, dikgašothwii tša inthaneteng le dibitio tšeo o di tsenyago, bolokago, gašago goba o di abelanago ka go diriša Ditirelo ("Diteng tša gago"). Moo tshekatsheko e theilwego mo go tumelelo le go fihla moo go dumelegago go ya ka molao, ka go dumelana le Mabaka a, o dumelana le kgoboketšo, tirišo le go ribollwa ga Diteng le Tshedimošo tša Gago ke Microsoft bjale ka ge go hlalositšwe mo Setatamenteng sa Sephiri. Mo makgeng a mangwe, re tla abelana ka tsebišo yeo e ikemetšego gomme re kgopele tumelelo ya gago bjale ka ge go bontšhitšwe mo go Setatamente sa Sephiri.

Taba ka botlalo
Diteng tša gagoDiteng tša gago2_yourContent
Khutsofatšo

2. Diteng tša gago. Bontši bja Ditirelo tša rena di go dumelela gore o boloke goba o abelane Diteng tša Gago goba o amogele matheriale go tšwa go bangwe. Ga re bolele gore Diteng tša Gago ke tša rena. Diteng tša Gago e dula e le Diteng tša Gago gomme o na le maikarabelo a tšona.

 • a. Ge o abelana Diteng tša Gago le batho ba bangwe, o kwešiša gore ba ka nna ba kgona go, go tšwa lefaseng ka bophara, diriša, rekhota, tšweletša gape, phatlalatšokgašo, fetiša, go abelana le go bontšha (mmme mo go HealthVault ba kgona le go tloša) Diteng tša Gago ntle le gore ba go phumule meokgo. Ge o sa nyake gore bangwe ba be le bokgoni bjoo, o se ke wa diriša Ditirelo tšeo go abelana ka Diteng tša Gago. O a emela le go tiišetša gore mo nakong ya Mabaka a, o na le (tla ba le) ditokelo ka moka tšeo di hlokegago bakeng sa Diteng tša Gago tšeo o di laišitšego, bolokilego, goba o di abelanego mo go goba ka Ditirelo le gore kgoboketšo, tirišo le tshwarelelo ya Diteng tša Gago e ka se tshele molao ofe goba ofe goba ditokelo tša bangwe. Microsoft ga se yona mong, ga e laole, netefatša, lefelela, hloma goba go nagana ka ditefo dife goba dife tša Diteng tša Gago e bile e ka se ikarabele ka Diteng tša Gago goba dilo tšeo batho ba bangwe ba di tsenyago, ba di bolokago goba go abelana go dirišwa Ditirelo tše
 • b. Go fihla moo go hlokegago gore re fane ka ditirelo go wena le ba bangwe, go go šireletša le Ditirelo, le go kaonafatša ditšweletšwa le ditirelo tša Microsoft, o fa Microsoft laesense ya boditšhabatšhaba ya go hloka tefelo ya ga ya go ile ya thoto ya monagano gore e ka diriša Diteng tša Gago, mohlala, go dira dikhopi tša, go swarelela, go romela, go fetoša tlhamego, go bontšha, le go phatlalatša ka tiišo ya didirišwa tša poledišano Diteng tša Gago mo Didirišweng. Ge o ka phatlalatša Diteng tša Gago mo mafelong a Tirelo moo e lego gore e hwetšagala ka go naba mo inthaneteng ntle le mapheko, Diteng tša Gago di ka nna tša tšwelela mo ditšhupetšong goba dimatherialeng tša go kwalakwatša Tirelo. Tše dingwe tša Ditirelo di Thekgilwe ke dipapatšo. Ditaolo tša gore naa Microsoft e go tlišetša bjang dipapatšo tšeo di hwetšagalago mo go Letlakala la Polokego & Sephiri la wepsaete ya taolo ya akhaonte la Microsoft. Ga re diriše seo o se bolelago mo go emeile, tšhate, megala ya bidio goba ya lentšu, goba ditokumente goba difaele tše dingwe tša gago go go lebanya ka dipapatšo. Dipholisi tša rena tša papatšo di hlalošitšwe ka botlalo mo go Setatamente sa Sephiri.
Taba ka botlalo
Khoutu ya BoitshwaroKhoutu ya Boitshwaro3_codeOfConduct
Khutsofatšo

3. Khoutu ya Boitshwaro.

 • a. Ka go dumelana le Mabaka a, o a dumela gore, ge o diriša Ditirelo, o tla latelana le melawana yeo e latelago:
  • i. O se dire selo sefe goba sefe seo se sego molaong.
  • ii. O se ke wa ba tiragalong yeo e šomišago gampe, e ka gobatšago, goba ya tšhošetša go gobatša bana.
  • iii. O ka se romele sepemo. Sepemo ke emeile ya go romelwa go batho ba bantši yeo e sa nyakegego goba ya kgopelwago, wa phatlalatša, dikgopelo tša kgokaganyo, SMS (melaetša ya go ngwalwa), goba melaetša ya semetseng.
  • iv. O seke wa bontšha go bohle goba wa diriša Ditirelo go abelana ka diteng tšeo e sego tša maswanedi goba matheriale (go akaretšwa, mohlala, maponapona, thobalano le diphoofolo, tshwantšhišo ya thobalano, polelo yeo e gobošago, tlhagišo ya bošoro, goba ditiragalo tša bosenyi) goba Diteng tša Gago goba matheriale woo o sa sepelelanego le melao le melawana ya gago ya selegae.
  • v. Se ke wa ba mo tiragalong ya bomenetša, yeo e sego ya mannete goba e lahletšago (mohlala, go kgopela tšhelete ka go fekeetša batho, go itira motho yo mongwe, go fetofetoša Ditirelo go oketša palo ya papadi, goba go kaonafatša boemo, dikelo, goba ditshwaotshwao) goba go senya motho leina goba di se bontšhego motho a le gabotse.
  • vi. Se leke go tla ka thoko dikgaoletšo ge go tla mo phihlelelong goba go hwetšagala ga Ditirelo.
  • vii. O se ke wa kgatha tema mo tiragalong yeo e ka go beago wena, Ditirelo goba bangwe kotsin (mohl. go romela dibaerase, go šalana le batho morago, wa tsenya tša botšhošetši, wa gaša tša lehloyo, goba wa hlohleletša dikgaruru kgahlanong le ba bangwe).
  • viii. O se ke wa tshwenyana le ditokelo tša batho (mohlala wa abelana mmino goba matheriale woo o šireleditšwego ka tlase ga tokelo ya ngwalollo, wa rekiša gape goba wa phatlalatšo mebepe ya Bing, goba diswantšho).
  • ix. Se ke wa ba tiragalong yeo e tshwenyanago le ditokelo tša khupamarama goba tšhireletšo ya tshedimošo ya bangwe.
  • x. O se ke wa thuša bangwe go tshela melawana ye.
 • b. Tiišetšo. Ge o ka tshela Mabaka a, re ka nna, ka boikgethelo bja rena, ra emiša go go abela Ditirelo tše gomme re ka nna ra tswalela akhaonte ya gago ya Microsoft. Re ka nna ra thibele thomelo ya poledišano(e bjalo ka emeile, kabelano ya difaele goba poledišano ya semetseng) go ya go goba go tšwa go Ditirelo e le maiteko a go tiišetša Mabaka a, go ba re ka no tloša goba ra gana go phatlalatša Diteng tša gago ka lebaka lefe goba lefe. Ge re nyakišiša go tshelwa ga Mabaka a go go itšeng, Microsoft e ipeela tokelo ya go lebelela gape Diteng tša Gago gore e tle e kgone go rarabolla bothata bjo, gomme ka go realo o fana ka tumelelo ya gore tebelelo gape yeo e ka dirwa. Le ge go le bjalo, re ka se kgone go šetša Ditirelo ka botlalo gomme ga re dire maiteko a go dira bjalo.
 • c. Sedirišwa go ya go Ditirelo tša Xbox. Kgotla mo go hwetša tshedimošo ka gore naa Khoutu ya ya Boitshwaro e šoma bjang mo go Xbox Live, Dipapadi tša Windows Live le tša Microsoft Studios, didirišwa, ditirelo le diteng tšeo di abjwago ke Microsoft. Go tshelwa ga Khoutu ye ya Boitshwaro ka tirišo ya Ditirelo tša Xbox (hlalositšwegi mo go karolo 13(a)(i)) go ka lebiša mo kgaotšong goba thibelong ya go kgatha tema mo Ditirelong tša Xbox, go akaretšwa go tšewa ga dilaesense tša diteng, nako ya Boleloko Bja Xbox Gold, le dipalanse tša akhaonte ya Microsoft tšeo di sepelelanago le akhaonte.
Taba ka botlalo
Go diriša Tirelo le ThekgoGo diriša Tirelo le Thekgo4_usingTheServicesSupport
Khutsofatšo

4. Go diriša Tirelo le Thekgo.

 • a. Akhaonte ya Microsoft. O tla hloka akhaonte ya Microsoft gore o kgone go fihlelela bontši bja Ditirelo. Akhaonte ya gago ya Microsoft e go dumelela gore o saenele ka gare ditšweletšweng, diwepsaeteng le ditirelong tšeo di abjago le Microsoft le badirišani bangwe ba Microsoft.
  • i. Go bula Akhaonte. O ka nna wa bula akhaonte ya Microsoft ka go ingwadiša mo ithaneteng. O a dumela gore o ka se diriše tshedimošo efe goba efe yeo e sego ya mannete, yeo e sego ya nepagala goba yeo e lahletšago ge o ingwadišetša akhaonte ya Microsoft. Mo mabakeng a mangwe, motho mongwe, go swana le Moaba tirelo ya Inthanete wa gago, a ka no ba a go file akhaonte ya Microsoft. Ge e le gore o hweditše akhaonte ya Microsoft go tšwa go motho mongwe, motho mongwe yoo a ka no ba a na le ditokelo tša tlaleletšo mo akhaonteng ya gago, go swana le bokgoni bja go fihlelela goba go tloša akhaonte ya gago ya Microsoft. Ka kgopelo lebelela gape mabaka mangwe a tlaleletšo ao motho yo a ka bago a go abetše ona, bjale ja Microsoft ga re na boikarabelo ge go tla mo mabakeng a a tlaleletšo. Ge e le gore ke wena o butšego akhaonte ya Microsoft mo legatong la mokgahlo, o bjalo ka kgwebo ya gago, goba mongmošomo, o a dumelana gore o na le tokelo ya semolao yeo e go tlamago go Mabaka a. O ka se kgone go fetišetša tshedimošo ka ga akhaonte ya gago ya Microsoft go modiriši yo mongwe goba mokgahlo o mongwe. Go šireletša akhaonte ya gago, boloka tshedimošo akhaonte ya gago le lentšuphetiši e le khupamarama. O na le boikarabelo bakeng sa ditiragalo tšohle tšeo di diragalago mo go akhaonte ya gago ya Microsoft.
  • ii. Tirišo ya Akhaonte. Akhaonte ya gago ya Microsoft e swanetše go dula e le yeo e dirišwago. Se se bolela gore o swanetše go saenela ka gare bonnyane gatee mo nakong ya mengwaga e mehlano gore o kgone go swarelela akhaonte ya gago ya Microsoft, le ditirelo tšeo di sepelelanago nayo, e le tšeo di dirišwago, ka ntle le ge e le gore o di filwe e le karolo ya Ditirelo tše lefeletšwego. Ge o ka se saenele ka gare mo nakong ye, re tla e tšea gore akhaonte ya gago ya Microsoft ga e sale yeo e dirišwago gomme re tla go tswalelela yona. Ka kgopelo bona karolo ya 4(a)(iv)(2) bakeng sa ditlamorago tša akhaonte yeo e tswaletšwego. O swanetše go saenela ka gare botsenelong bja ga Outlook.com ya gago le go OneDrive ya gago (ka go arogana) bonnyane gatee mo nakong ya ngwaga o tee, ge o sa dire bjalo re tla go tswalelela botsenelo bja gago bja Outlook.com le OneDrive ya gago. O swanetše go saenela ka go Ditirelo tša Xbox bonnyane gatee mo nakong ya mengwaga e mehlano go swarelela "gamertag" yeo e sepelelanago le akhaonte ya gago ya Microsoft. Ge re ka gononelwa gore akhaonte ya gago ya Microsoft e dirišwa ke motho mongwe ka bomenetša (mohlala, ge motho woo a ka kgona go fihlelela akhaonte ya gago ka mokgwa wa bohwirihwiri), Microsoft e tla emiša nakwana akhaonte ya gago go fihlela wena ka bowena o bontšha gore o mong wa yona. Go lebeletšwe gore naa kwešišano ye e fihleletšwe bjang, re ka nna ra hloka gore re thibele phihlelelo ya gago go tše dingwe goba go tšohle tša Diteng tša Gago. Ge o hwetša o na le bothata bja phihlelelo ya akhaonte ya gago ya Microsoft, ka kgopelo etela wepsaete ye: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • iii. Bana le Diakhaonte. Ka go diriša Ditirelo tše, o laetša gore o fihlile ngwaga ya "bontši" goba "maikarabelo semolaong" moo o dulago ntshe goba o na le tumelelo ya makgonthe go tšwa go motswadi goba mohlokomedi wa semolao gomme o tlangwa ke Mabaka a. Ge o sa tsebe gore naa o šetšet o fihleletše ngwaga wa "bontši" goba "maikarabelo semolaong" moo o dulago ntshe, goba o sa kwešiše karolo ye, ka kgopelo kgopela motswadi goba mohlokomedi wa semolao gore a go thuše le go fa tumelo go bula akhaonte ya Microsoft. Ge e le gore o motswadi goba mohlokomedi wa semolao a ngwana yo a bulago akhaonte ya Microsoft, wena le ngwana le dumela le go amogela gore le tlangwe ka Mabaka a gomme le na le maikarabelo bakeng sa tirišo yohle ya akhaonte ya Microsoft goba Ditirelo, go akaretšwa tšeo di rekilwego, go sa lebelelwe gore naa akhaonte ya ngwana yoo e butšwe bjale goba e tla bulwa ka morago.
  • iv. Go tswalela Akhaonte ya Gago.
   • 1. O ka nna wa khansela Ditirelo tše itšeng goba wa tswakeke akhaonte ya gago ya Microsoft nako efe goba efe le gona ka lebaka lefe goba lefe. Go tswalela akhaonte ya gago ya Microsoft, leba go https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Ge o ka re kgopela gore re tswalele akhaonte ya gago ya Microsoft, re tla e swarelela mo boemong bja go emišwa nakwana sebaka sa matšatši a 60 re lebeletše gore mohlomongwe o ka nna wa fetola monagano. Ka morago ga matšatši ao a 60, akhaonte ya gago ya Microsoft e tla tswalelwa. Ka kgopelo bona karolo 4(a)(iv)(2) ka mo tlase go hwetša tlhalošo ya gore naa go tla direga eng ge akhaonte ya gago ya Microsoft e tswaletšwe. Go tsenela ka gare ka morago ga matšatši ao a 60, go tla thomiša leswa akhaonte ya gago ya Microsoft.
   • 2. Ge akhaonte ya gago ya Microsoft e tswaletšwe (e ka no ba e le wena goba e le rena), dilo tše mmalwa di a diragala. Sa pele, tokelo ya gago ya go diriša akhaonte ya Microsoft le phihlelelo ya Ditirelo e tla emišwa semetseng. Sa bobedi, re tla tloša Tshedimošo goba Diteng tša Gago tšeo di sepelelanago le akhaonte ya gago ya Microsoft goba re tla kgaogantšha le wena le Akhaonte ya gago ya Microsoft (ka ntle le ge e le gore re gapeletšwa ke molao gore re e boloke, re e buše, goba fetišetše go wena go motho mongwe yo a kgethilwego ke wena). O swanetše nako le nako o be le leano la poloko ka ge Microsoft e ka se kgone go tšweletša gape Diteng tša Gagao goba Tshedimošo ge akhaonte ya gago e tswaletšwe. Sa boraro, o ka nna wa se sa kgona go fihlelela ditšweletšwa tšeo o di hweditšego.
 • b. Diakhaonte tša Mošomo goba tša Sekolo. O ka nna wa saena ka ditirelong tše itšeng tša Microsoft ka atrese ya emeile ya mošomong goba ya sekolong. Ge o ka dira bjalo, o dumela gore mong wa tomeine yeo e sepelelanago le atrese yeo ya emeile a ka nna a laola goba go sepetša akhaonte ya gago, le go fihlelela le go sekaseka Data ya gago, go akaretšwa diteng tša poledišano le difaele tša gago, le gore Microsoft e ka tsebiša mong wa tomeine ge eba akhaonte goba Data e fetotšwe. Gape o a dumelana gore ge go tla mo tirišong ya gago ya ditirelo tša Microsoft go ka nna gwa lebelelwa pele ditumelano tšeo Microsoft e nago natšo nago goba le mokgatlo wa gago gomme Mabaka a ka nna a se dirišwe. Ge eba o šetše o na le akhaonte ya Microsoft gomme o diriša aterese ya emeile yeo e lego ka thoko ya mošomong goba ya sekolong go fihlelela Ditirelo tšeo di akareditšwego ka tlase ga Mabaka a, o ka nna wa kgopelwa gore o mpshafatše aterese ya emeile ka ya akhaonte ya Microsoft gore o kgone go tšwela pele ka go diriša ditirelo tše bjalo.
 • c. Maano a tlaleleltšo a Setlabelo/Data. Go diriša bontši bja Ditirelo, o hloka kgokaganyo go inthanete le/goba leano la data/sellathekeng. O ka nna gape wa hloka setlabelo sa tlaleletšo, se bjale ka sekwi sa hlogong, khamera goba maekhrofoune. O na le boikarabelo bja go fana ka dikgokaganyo tšohle, maano, le ditlabela tšeo di hlokegago go diriša Ditirelo le go lefelela ditefelo tšeo di lefeledišwago ke moaba (baaba) tirelo bakeng sa dikgokaganyo, maano le ditlabela. Ditefelo tšeo ke tša tlaleletšo godimo ga ditefelo tšeo o ka bago o re lefela tšona bakeng sa Ditirelo gomme re ka se go bušetše ditšhelete bakeng sa ditefelo tše bjalo. Lekola pele le moaba (baaba) tirelo go bona ge e le gore go na le ditefelo tše bjalo tšeo di ka go amago.
 • d. Ditsebišo tša Tirelo. Ge eba go na le sengwe seo re hlokago go go botša sona ka ga Tirelo yeo o e dirišago, re tla go romela ditsebišo tša Tirelo. Ge eba o ile wa re fa aterese ya emeile goba nomoro ya mogala yeo e sepelelanago le akhaonte ya gago ya Microsoft goba ya Skype, gona re ka nna ra go romela ditsebišo tša Tirelo ka tirišo ya emeile goba SMS (molaetša wa sengwalwa), go akaretšwa go tiišetša gore naa o mang pele ga go ngwadiša nomoro ya gago ya mogala. Re ka nna ra go romela ditsebišo tša Tirelo ka mekgwa e mengwe (mohlala melaetša ya ka gare ga setšweletšwa). Direiti tša data goba tša go romela melaetša di ka no dirišwa ge o amogela ditsebišo ka SMS.
 • e. Thekgo. Thekgo ya Bareki bakeng sa Ditirelo tše dingwe e a hwetšagala mo go support.microsoft.com. Ditirelo tše dingwe di ka nna tša fana ka thekgo yeo e ikemetšego goba ya tlaleletšo, go lebelelwa pele mabaka ao a hwetšagalago mo go www.microsoft.com/support-service-agreement, ka ntle le ge go ka hlaloswa ka mokgwa mongwe. Thekgo e ka nna ya se hwetšagale gore e ka lebelelwa pele ga nako goba mehuteng ya beta ya dilwanalwana goba Ditirelo. Ditirelo di ka nna tša se sepelelane le softwere goba ditirelo tšeo di abjago ke batho bangwe, gomme o na le boikarabelo bja go itlwaetša dinyakwa tša tshepelelano.
 • f. Go fetšiša Ditirelo. Ge ditirelo tša gago di ka khanselwa (e ka no ba wena goba rena) sa pele, tokelo ya gago ya phihelelo ya Ditirelo e tla emišwa semetseng gomme laesense ya gago ya go diriša softwere yeo e sepelelanago le Ditirelo e a fela. Sa bobedi, re tla tloša Tshedimošo goba Diteng tša Gago tšeo di sepelelanago le Tirelo ya gago goba re tla e kgaogantšha le wena le Akhaonte ya gago ya Microsoft (ka ntle le ge e le gore re gapeletšwa ke molao gore re e boloke, re e buše, goba fetišetše go wena go motho mongwe yo a kgethilwego ke wena). Gomme se se tla dira gore o se sa kgona go ka fihlelela Ditirelo dife goba dife (goba Diteng tša Gago tšeo o di bolokilego mo go Ditirelo tšeo). O swanetše go ba le lenaneo la kgafetša kgafetša le poloko lefelong lengwe. Sa boraro, o ka nna wa se sa kgona go fihlelela ditšweletšwa tšeo o di hweditšego. Ge eba o khansetše akhaonte ya gago ya Microsoft gomme ga o na akhaonte ye nngwe yeo o kgonago go fihlelela Ditirelo, Ditirelo tša gago di ka nna tša khanselwa semetseng.
Taba ka botlalo
Go diriša Di-app le Ditirelo tša Batho BangweGo diriša Di-app le Ditirelo tša Batho Bangwe5_usingThird-PartyAppsAndServices
Khutsofatšo

5. Go diriša Di-app le Ditirelo tša Batho Bangwe. Ditirelo di ka nna tša go dumelela phihlelelo le go hwetša ditšweletšwa, ditirelo, diwepsaete, dikgokaganyi, diteng, matheriale, dipapadi, tsebo, ditlišommogo, dipote goba didirišwa go tšwa go batho bangwe ba ikemetšego (dikhamphani goba batho bangwe bao e sego Microsoft) ("Di-app le Ditirelo tša Batho Bangwe"). Bontši bja Ditirelo tša rena gape bo go thuša go hwetša, go dira dikgopelo, goba go dirišana mmgo le Di-app le Ditirelo tša Batho Bangwe goba go go dumelela go abelana Diteng tša Gago goba Data, gomme o a kwešiša gore o lebiša Ditirelo tša rena gore di go fe Di-app le Ditirelo tša Batho Bangwe. Di-app le Ditirelo tše tša Batho Bangwe di ka nna tša go dumelela gore o boloke Diteng tša Gago goba Tshedimošo le mophatlalatši yo, moabatirelo goba mosepetši wa Di-app le Ditirelo tše tša motho mongwe. Di-app le Ditirelo tše tša Batho Bangwe di ka nna tša go fa pholisi ya khupamarama goba tša hloka gore o amogele mabaka a tlaleletšo pele ga ge o ka hloma App goba Tirelo yeo ya Motho Mongwe. Bona karolo 13(b) bakeng sa mabaka a tlaleletšo bakeng sa didirišwa tšeo di hweditšwego mo go Lebenkele la Office, Lebenkele la Xbox goba Lebenkele la Windows. O swanetše go lebelela gape mabaka afe goba afe a tlaleletšo le dipholisi tša khupamarama pele ga ge o ka hwetša, diriša, kgopela, goba go tlemaganya Akhaonte ya gago ya Microsoft go Di-App le Ditirelo tša Motho Mongwe dife goba dife. Mabaka afe goba afe a tlaleletšo ga a fetoše Mabaka a. Microsoft ga e fane ka laesense efe goba efe ya thoto ya tša monagano go wena bjale ka karolo ya Di-App le Ditirelo dife goba dife tša go tšwa go Motho Mongwe. O dumela gore o tla tšea kotsi le maikarabelo ka moka tšeo di ka tšwelelago mo tirišong ya gago ya Di-App le Ditirelo tše tša Batho Bangwe le gore Microsoft ga e na boikarabelo go go ka ba le mathata go tšwa tirišong ya tšona. Microsoft ga e na maikarabelo goba tlamego go wena goba ba bangwe bakeng sa tshedimošo goba ditirelo tšeo di abjago ke Di-App le Ditirelo tša Batho Bangwe.

Taba ka botlalo
Go ba gona ga TireloGo ba gona ga Tirelo6_serviceAvailability
Khutsofatšo

6. Go ba gona ga Tirelo.

 • a. Ditirelo, Di-App le Ditirelo tša Batho Bangwe, goba matheriale goba ditšweletšwa tšeo di abjwago mo Ditirelong di ka nna tša se hwetšagale nako le nako, goba di ka nna tša abjwa mo nakong e khutswane, goba tša fapana go ya ka lefelo leo o lego go lona goba go ya ka sedirišwa. Ge o ka fetola lefelo leo le sepelelanago le akhaonte ya gago ya Microsoft, go ka nna gwa hlokega gore o hwetše gape matheriale goba didirišwa tšeo o bego o di hwetša le gona o di lefeletše tikologong ya gago ya peleng. O a dumela gore o ka se fihlelele goba wa diriša matheriale goba Ditirelo tšeo di sego molaong goba di sa fiwago laesense ya gore di ka dirišwa go tšwa nageng yeo o nago le phihlelelogoba go dirišago matheriale goba Ditirelo tše bjalo, goba go fihla goba go bolela maaka ka lefelo leo o lego go lona goba gore naa o mang gore o kgone go fihlelela goba go diriša matheriale goba Ditirelo tše bjalo.
 • b. Re lwela gore Ditirelo di phele di šoma ka dinako tšohle; le ge go le bjalo; ditirelo ka moka tšeo di lego inthaneteng di ka no kgaotšwa goba tša se be gona nako le nako, gomme Microsoft ga e na maikarabelo bakeng sa go kgaotšwa goba tobo yeo e ka bago ntshe la lebaka la seo. Ge go ka direga gore di se be gona, o ka no se kgone go fihelela Diteng tša Gago le Tshedimošo yeo o e bolokilego. Re šišinya gore o boloke kgafetša kgafetša Diteng le Tshedimošo tša Gago tšeo o di bolokago mo go Ditirelo goba o di bolokago o diriša Di-app le Ditirelo tše tša motho mongwe.
Taba ka botlalo
Dimpshafatšo go Ditirelo le Softwere, le Diphetogo go Mabaka aDimpshafatšo go Ditirelo le Softwere, le Diphetogo go Mabaka a7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Khutsofatšo

7. Dimpshafatšo go Ditirelo le Softwere, le Diphetogo go Mabaka a.

 • a. Re ka nna ra fetoša Mabaka a nako efe goba efe, gomme re tla go botša ge re dira bjalo. Go diriša Ditirelo ka morago ga gore go be gona phetošo go bolela gore o dumelana le mabaka a maswa. Ge o sa dumelane le mabaka a maswa, o swanetše go emiša go diriša Ditirelo, o tswalele akhaonte ya gago ya Microsoft gomme ge e le gore o motswadi goba mohlokomedi wa semolao, o thuše ngwana go tswalela akhaonte ya gagwe ya Microsoft.
 • b. Ka dinako dingwe o tla hloka dimpshafatšo tša softwere gore o tšwele pele go diriša Ditirelo. Re ka nna ra lekola ka boitirišo mohuta wa softwere gomme ra taonelouta dimpshafatša le diphetošo tša dipeakanyo. O ka nna gape wa hloka gore o mpshafatše softwere gore o tšwele pele go diriša Ditirelo. Dimpshafatšo tše bjalo di dirwa go lebelelwa pele Mabaka a, ka ntle le ge e le gore mabaka a mangwe a tla le dimpshafatšo tše, moo e lego gore, mabaka ao a tla dirišwa. Microsoft ga e tlamege go dira gore dimpshafatšo dife goba dife di hwetšagale gomme ga e tiišetše gore e tla thekga mohuta wa sistemo yeo o rekilego goba o filwego laesense ya softwere, di-app, diteng goba ditšweletšwa tše dingwe tša yona. Dimpshafatšo tše bjalo di ka nna tša se sepelelane le softwere goba ditirelo tšeo di tšwago go batho bangwe. O ka nna wa gogela morago tumelelo ya gago go dimpshafatšo tša softwere tša išago ka go tlhomolla softwere.
 • c. Go tlaleletša, go ka no ba le dinako moo re hlokago go tloša goba go fetoša dilwanalwana goba go šoma ga Tirelo goba re emiše go fana ka Tirelo goba phihlelelo ya Di-App le Ditirelo tša Motho Mongwe ka botlalo. Ka ntle le go fihla moo go hlokegago go ya ka molao woo o dirišwago, ga re tlamege gore re fane ka go taonelouta gape goba setšeasebaka sa materiale ofe goba ofe, Dithoto tša Setitšithale (go ya ka mo di hlalositšwego mo go karolo 13(k)), goba didirišwa tšeo di bego di rekilwe peleng. Re ka nna ra lokolola Ditirelo goba dilwanalwana tša tšona ka mohuta wa go bona pele goba wa beta, woo o ka no se šomego ka tshwanelo goba ka tsela yeo e lego gore mohuta wa bofelo o tla šoma ka gona.
 • d. Gore o kgone go diriša matheriale woo o šireleditšwego ka taolo ya ditokelo tša setitšithale (DRM), go swana le mmino o mongwe, dipapadi, difilimi, dipuku le tše dingwe gape, softwere ya DRM e ka nna ya ikgokaganya le sebara ya ditokelo ya inthaneteng gomme ya laišolla le go hloma dimpshafatšo tša DRM.
Taba ka botlalo
Laesense ya SoftwereLaesense ya Softwere8_softwareLicense
Khutsofatšo

8. Laesense ya Softwere. Ka ntle le ge eba e tla le tumelelano ya laesense yeo e ikemetšego ya Microsoft (mohlala, ge eba o diriša sedirišwa sa Microsoft seo se akareditšwego goba e lego karolo ya Windows, gona Mabaka a Laesense ya Softwere ya Microsoft bakeng sa Lenaneotshepetšo la Windows a laola softwere e bjalo), softwere efe goba efe yeo e abilwego ke rena bjalo ka karolo ya Ditirelo go tla dirišwa Mabaka a. Didirišwa tšeo di hweditšwego Lebenkeleng la Office, Lebenkeleng la Windows le Lebenkeleng la Xbox go lebelelwa pele karolo 13(b)(i) ka mo tlase.

 • a. Ge o latedišišana le Mabaka a, re go fa tokelo ya go hloma le go diriša khophi e tee ya softwere mo sedirišweng se tee lefaseng ka bophara gore se dirišwe ke motho o tee ka nako bjale ka karolo ya tirišo ya Ditirelo. Bakeng sa didirišwa tše itšego, softwere e bjalo o ka nna wa hwetša e hlonngwe gore o kgone go e diriša bakeng sa mabaka a tirišo a Ditirelo ao e sego a kgwebo. Softwere goba wepsaete yeo e lego karolo ya Ditirelo e ka nna ya akaretša khoutu ya motho mongwe gape. Disekiripote goba khoutu ya motho mongwe gape efe goba efe, yeo e kgokagantšwegi go goba e šupeditšwego go softwere goba wepsaete, di abetšwe laesense go wena ke batho bangwe gape bao e lego beng ba khoutu e bjalo gomme e sego Microsoft. Ditsebišo, ge di le gona, tša khoutu ya motho mongwe gape di akareditšwe bakeng sa tshedimošo fela.
 • b. Softwere ye e fanwa ka laesense, gomme ga e rekišwe, gomme Microsoft e beeletša ditokelo tšohle go softwere tšeo e sego tša fanwa ka go hlaloswa ke Microsoft, e ka no ba ka šupetšwa ka go se bolele. estopele, goba ka tsela ye nngwe. Laesense ye ga e go fe tokelo ya go, le gona ga o a swanela go:
  • i. tla ka thoko goba wa leka dikologa mekgwa ya tšhireletšo ya theknolotši ge go tla mo go goba go sepelelana le softwere goba Ditirelo;
  • ii. Tlhahlamolla, aga leswa, rarollo, heka, ekiša, tirišo mpe, goba go aga ka go bušetša morago softwere efe goba efe goba dilo dingwe tša Ditirelo tšeo di akaretšwago mo go goba di fihlelelwago ka Ditirelo, ka ntle le fela go fihla moo go dumelelwago le ke molao wa ngwalollo gore o ka dira bjalo;
  • iii. wa arogantšha dikarolo tša softwere goba Ditirelo gore di dirišwe mo didirišweng tšeo di fapanego;
  • iv. wa gatiša, kopiša, rentiša, adima, tšwetša ka ntle, tliša ka gare, wa phatlalatša, goba wa adimišana ka softwere goba Ditirelo, ka ntle le ge Microsoft e go dumelela gore o ka dira bjalo;
  • v. wa fetišetša softwere, dilaesense dife goba dife tša softwere, goba ditokelo dife goba dife tša go fihlelela goba go diriša Ditirelo;
  • vi. diriša Ditirelo ka tsela yeo e sa dumelegago yeo e ka tshwenyanago le tirišo ya motho yo mongwe gape ya yona goba go fihlelela tirelo, tshedimošo, akhaonte, goba kgokaganyo;
  • vii. kgonagatša phihlelelo ya Ditirelo goba go fetoša sedirišwa sefe goba sefe seo se dumeletšwego ke Microsoft (mohlala, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface, bj. bj.) go didirišwa tša batho bangwe gape tšeo di sego tša dumelelwa.
Taba ka botlalo
Mabaka a TefeloMabaka a Tefelo9_paymentTerms
Khutsofatšo

9. Mabaka a Tefelo. Ge o ka reka Tirelo, gona mabaka a a tefelo a tla dirišwa ge go tla mo go seo o se rekilego gomme o dumelana le ona.

 • a. Ditefedišo. Ge go na le tefedišo yeo e sepelelanago le karolo ya Ditirelo, o dumela go lefa tefedišo yeo ka mohuta wa tšhelete woo o boletšwego. Theko yeo go boletšwego ka yona bakeng sa Ditireo ga e akaretše metšhelo ka moka yeo e dirišwago le diphethagatšo tša phetolelo ya ditšhelete, ka ntle le ge go boletšwe peleng. Ditheko tšohle tša ditšweletša tša Skype tšeo di lefelwago di akaretša metšhelo yeo e dirišwego, ntle le ge go hlalositšwe. Ke wena o le tee o nago le maikarabelo a go lefa metšhelo e bjalo le ditefedišo tše dingwe. Skype se hlakantšha metšhelo go ya ka aterese ya gago ya bodulo yeo e sepelelanago le tshedimošo ya gago ya tefedišo. O na le maikarabelo a go tiišetša gore aterese ye e phela e mpshafaditšwe le gona e nepag Ka ntle go Ditšweletšwa tša Skype, metšhelo e hlakantšwa go ya ka lefelo leo o lego go lona ka nako yeo akhaonte ya gago ya Microsoft e bego e ngwadišwa ka yona ka ntle le ge e le gore molao wa gago wa selegae o hloka gore go hlakantšhwa gowe go dirwe ka tsela nngwe. Re ka nna ra emiša nakwana goba ra khansela Ditefelo ge re sa amogele tefelo ka botlalo, ka nako go tšwa go wena. Go fega nakwana goba go khanselwa ga ditirelo ka baka la go se lefele go ka lebiša go tobo ya phihlelelo le tirišo ya akhaonte ya gago le diteng tša yona. Go kgokaganya go Inthanete goba ka tirišo ya kgokaganyo ya mošomong goba ye nngwe ya poraebete yeo e fihlago gore naa o lefelong lefe e ka dira gore ditefelo e be tšeo di fapanego go tšeo o di lefelago go tšwa lefelong la gago la mannete. Go ya ka gore naa o lefelong lefe, ditshepetšo dingwe tša ditšhelete tše dingwe di ka nna tša hloka phetolelo go tšhelete ya dinageng tše dingwe goba tša sepetšwa ka nageng ye nngwe. Panka ya gago e ka nna ya go lefiša ditefelo tša tlaleletšo bakeng sa ditirelo tšeo ge o diriša karata ya tebiti goba ya krediti. Ka kgopelo ikgokaganye le panka ya gago go hwetša tshedimošo.
 • b. Akhaonte Ya Gago Yeo O Lefeledišwago Go Yona. Go lefa ditefedišo tša Tirelo, o tla kgopelwa gore o fane ka mokgwa wa tefelo mo nakong yeo o ingwadišago bakeng sa Tirelo yeo. O ka nna wa fihlelela tshedimošo ya gore naa o lefišwa bjang le mokgwa wa tefelo mo go wepsaete ya taolo ya akhaonte ya Microsoft gomme bakeng sa phothale ya Skype ka go saenela ka gare go akhaonte ya gago mo go https://skype.com/go/myaccount. Godimo ga moo, o dumela go dumelela Microsoft go diriša tshedimošo efe goba efe yeo e mpshafaditšwego ge go tla mo go mokgwa wa tefelo woo o kgethilwego ke panka yeo e fanego ka wona goba kgokaganyo yeo e dirišwago ya tefelo. O a dumela gore o tla mpshafatša ka bonako akhaonte ya gago le tshedimošo ye nngwe gape, go akaretšwa aterese ya gago ya emeile le tshedimošo ka ga mokgwa wa tefelo, gore re tle re kgone go phethagatša ditefelo tša gago le go ikgokaganya nago ge go tla mo go ditiragatšong tša gago tša tefelo. Diphetogo tšeo di ka dirwago mo akhaonteng ya gago ya tefedišo di ka se ame tefedišo yeo re e romelago go akhaonte ya gago ya tefedišo pele ga ge le ka dira diphetogo tšeo mo akhaonteng ya gago ya tefedišo.
 • c. Tefedišo. Ka go fa Microsoft ka mokgwa wa tefelo, o (i) dumela gore o dumeletšwe go ka diriša mokgwa wa tefelo woo o fanego ka wona le gore tshedimošo efe goba efe ya tefedišo yeo o fanago ka yona ke ya mannete e bile e nepagetše; (ii) o dumelela Microsoft go ka go lefiša bakeng sa Ditirelo goba diteng tšeo di hwetšagalago ka go diriša mokgwa wa gago wa go lefela; le (iii) go dumelela Microsoft go go lefiša bakeng sa dilwanalwana dife goba dife tšeo di lefelelwago tša Ditirelo tšeo o kgethilego go ingwadišetša tšona goba o di diriše mola Mabaka a a sa dutše a šoma. Re ka nna ra go lefiša (a) pele ga nako; (b) mo nakong ya ge o reka; (c) ka moragonyana ga gore o reke; (d) goba kgwedi ka kgwedi ka go tšwelela bakeng sa Ditirelo tšeo o ingwadišeditšego tšona. Gape, re ka nna ra go lefiša go fihla go hlwahlwa yeo o e dumetšego, gomme re tla go tsebiša pele ga nako ge go ka ba le diphetogo go hlwahlwa yeo o tla e lefišwago kgwedi ka kgwedi ka go tšwelela bakeng sa Ditirelo tšeo o ingwadišeditšego tšona. Re ka nna ra go lefediša ka nako e tee bakeng dinako ya tefedišo tša go feta e tee tša peleng bakeng sa dihlwahlwa tšeo di bego di se tša fetišwa peleng.
 • d. Ditefelo Tša Kgwedi Ka Kgwedi Tšeo Di Tšwelelago Pele. Ge o reka Ditirelo ka mokgwa wa kgwedi ka kgwedi woo o tšwelelago pele (mohl., kgwedi ka kgwedi, dikgwedi tše dingwe le tše dingwe tše 3 goba ka ngwaga), o a amogela gore o dumelelana le ditefelo tšeo di tšwelelago tša kgwedi ka kgwedi, gomme ditefelo tšeo di tla direlwa Microsoft ka mokgwa woo o o kgethile ka dinako tšeo o di kgethilego, go fihlela gore boingwadišo bja Tirelo yeo bo fedišwa ke wena goba Microsoft. Ka go dumelela ditefelo tšohle tšeo di ipušeletšago, o dumelela Microsoft go diragatša tefelo e bjalo bjalo ka go ntšhwa ga tšhelete ya seelektroniki goba phetešetšo ya ditšhelete, goba bjalo ka diterefote tša seelektroniki go tšwa akhaonteng ya gago yeo o e kgethilego (bakeng sa Ntlo ya Tumelelo ka Boitirišo goba ditefelo tše bjalo), goba ka ge ditefedišo go akhaonte yeo o e kgethilego (bakeng sa karata ya khrediti goba ditefelo tšeo di swanago) (mmogo, "Ditefelo tša Seelektroniki"). Ditefelo tša Boingwadišo ka kakaretšo di lefeledišwa go tefedišo ya pele ga nako ya nako yeo ya boingwadišo bjo dirišwago. Ge tefelo efe goba efe e ka bušwa go thwe ga e a lefelelwa goba ge karata efe goba efe goba tiragatšo ye nngwe yeo e swanago le ye e ka ganwa goba ya ganetwa, Microsoft goba baaba tirelo ba yona ba ipeela tokelo ya go ka kgopelo gore go bušwe selo seo, tefelo ya tšhelete tšeo di gannwego goba di sa lekanelago le go sepetša tefelo e bjalo, bjale ka Tefelo ya Seelektroniki.
 • e. Mpshafatšo ka Boitirišo. Ge eba dimpshafatšo ka boitirišo di dumeletšwe ka tlase ga molao woo o dirišwago, o ka nna wa kgetha gore Ditirelo di mpshafatšwe ka boitirišo mo bofelong bja nako ye itšeng yeo e sa fetogego ya tirelo. Re tla go gopotša ka emeile, goba mokgwa o mongwe woo o kwagalago, pele ga ge Ditirelo di ka mpshafatšwa mo sebakeng se seswa, le go go tsebiša ka ga diphetogo dife goba dife tša theko go ya ka karolo 9(k). Ge re go gopoditše gore o kgethile go mpshafatša ka boitiriša Ditirelo, re ka nna ra mpshafatša Ditirelo tša gago mo bofelong bja nako ya bjale ya ditirelo gomme ra go lefiša bakeng theko ya bjale bakeng sa nako yeo e mpshafatšwago, ka ntle le ge o ka kgetha go khansela Ditirelo bjale ka ge go hlalošitšwe ka mo tlase. Re tla go gopotša gape gore re tla go lefediša ka mokgwa wa tefelo woo o ikgethetšego wona bakeng sa mpshafatšo ya Ditirelo, go lebelelwa gore naa o be o le mo faeleng ka letšatši la mpshafatšo goba o fane ka yona ka morago naa. Re tla go fa gape ka ditaelo tša gore naa o ka khansela bjang Ditirelo. O swanetše go khansela Ditirelo pele ga letšatši la mpshafatšo go efoga go lefišwa bakeng sa mpshafatšo.
 • f. Setatamente sa Mo Inthaneteng le Diphošo. Microsoft e tla go fa setatamente sa mo inthanete sa tefedišo mo go wepsaete ya taolo ya akhaonte ya Microsoft, moo o ka bonago le go gatiša setatamente sa gago. Bakeng sa Skype o ka kgona go fihlelela setatamente sa gago sa inthaneteng ka go saenela ka gare akhaonteng ya gago mo go www.skype.com. Se ke setatamente se le tee sa tefedišo seo re fanago ka sona. Ge re ka dira phošo mo tefedišong ya gago, o swanetše ke go re botša mo matšatšing a 90 ka morago ga gore phošo yeo e bonagale mo tefišong ya gago. Gomme re tla dira dinyakišišo tša tefišo yeo semetseng. Ge o sa re botše nako e sa le gona, o a re lokolla go maikarabelo le dikleime tšohle tša tobo ka baka la phošo yeo gomme go ka se hlokege gore re phošolle phošo yeo goba re go bušetše tšhelete, ka ntle le ge go ka hlokega gore re dire bjalo go ya ka molao. Ge Microsoft e ka bona phošo yeo ya tefišo, re tla e phošolla mo matšatšing a 90. Pholisi ga e ame ditokelo tša semolao tšeo di ka dirišwago.
 • g. Pholisi Ya Pušetšo Ya Tšhelete. Ka ntle le ge go ka dumelelwa ke molao goba ka thekišo ya Tirelo e itšeng, ditheko ka moka di phethagaditšwe gomme ga gona pušetšo ya tšhelete. Ge o dumela gore Microsoft e go lefedišitše ka phošo, o swanetše go ikgokaganya le rena mo matšatšing a 90 a tefedišo e bjalo. O ka se bušetšwe tšhelete bakeng sa ditefedišo tšeo di fetilego matšatši a 90, ka ntle le ge go hlokega gore re dire bjalo go ya ka molao. Re ipeela tokelo ya go fana ka pušetšo ya ditšhelete goba dikhrediti e le boikgethelo bja rena. Ge re ka fana ka pušetšo ya ditšhelete goba khrediti, ga re tlamege gore re fane ka se swanago goba pušetšo morago ya tšhelete yeo e swanago išago. Pholisi ya rena ya pušetšo morago ya tšhelete ga e ame ditokelo tša semolao tšeo di ka dirišwago. Bakeng sa tshedimošo ye nngwe gape ka ga pušetšo ya ditšhelete, ka kgopelo etela sererwa sa rena sa thušo. Ge e le gore o dula Taiwan, ka kgopelo lemoga gore go ya ka Molao wa Tšhireletšo ya Badiriši wa Taiwan le melawana ya wona ya maleba, tšohle tše rekilwego tšeo di sepelelanago le diteng tša titšithale tšeo di abilwego ka mokgwa wa/goba ditirelo tša inthaneteng di phethagetše gomme o ka se bušetšwe ditšhelete ge ditirelo goba diteng tšeo di abilwe mo inthaneteng. Ga o na tokelo ya gore o ka dira kleime ya nako ya go inaganišiša goba pušetšo ya tšhelete.
 • h. Go khansela Ditirelo. O ka nna wa khansela Tirelo, nako efe goba efe, o na le goba o se na lebaka. Go khansela Tirelo le go kgopela pušetšo ya ditšhelte, ge e le gore o na le tokelo ya go dira bjalo, etela wepsaete ya taolo ya akhaonte ya Microsoft. Bakeng sa Skype, ka kgopelo tlatša Foromo ya Go Ikgogela Morago o diriša tšhedimošo yeo e abilwego mo. O swanetše go lebelela sehlalosathekišo seo se hlalosago Ditirelo ka ge (i) o ka nna wa se bušetšwe ditšhelete mo nakong ya go khansela; (ii) o ka gapeletšega go lefa ditefelo tša go khansela; (iii) o ka nna wa gapeletšego go lefa ditefelo tšohle tšeo di diretšwego akhaonte ya gago ya tefišo bakeng sa Ditirelo pele ga letšatšikgwedi la go khansela; le (iv) o ka nna wa se sa ba le phihlelelo le go ka diriša akhaonte ya gago ge o khansela Ditirelo; goba, ge e le goreo dula Taiwana, (v) o tla amogela hlwahlwa yeo e lekanago le ditefelo tšeo di sego tša dirišwa tšeo o di lefeletšwego bakeng sa Tirelo yeo e hlakantšhwago mo nakong ya go khansela. Re tla sepetša Data ya gago bjale ka ge go hlalositšwe mo go karolo 4. Ge o ka khansela, phihlelelo ya gago ya Ditirelo e felela mo bofelong bja nako ya gago ya bjale ya Tirelo, goba ge re lefiša akhaonte ya gago nako le nako, mo bofelong bja nako yeo o khansentšego ka yona.
 • i. Dithekišo tša Nako ya Boitekelo. Ge e le gore o kgatha tema mo thekišong ya nako ya boitekelo efe goba efe, o swanetše go khansela Ditirelo tša nako ya teko mo bofelong bja nako yeo ya teko go efoga ditefedišo tše diswa, ka ntle le ge le ka go tsebiša ka go fapana. Ge o ka se khansele Tirelo ya boitekelo mo bofelong bja nako ya boitekelo, re ka nna ra go lefiša bakeng sa Tirelo (Ditirelo) tšeo.
 • j. Ditheko tša Go Hlohleletšwa. Nako le nako, Microsoft e ka nna ya fana ka Ditirelo mahala sebakanyana seo o ka itirelago boitekelo. Microsoft e ipeela tokelo ya go go lefiša bakeng sa Ditirelo tše bjalo (ka reiti yeo e tlwaelegilego) ge eba Microsoft e ka elelwa (go ya ka boikgethelo bja bona bjo kwalago) gore o diriša gampe mabaka a tirišo a thekišo yeo.
 • k. Diphetogo Thekong. Re ka nna ra fetola theko ya Ditirelo nako efe goba efe gomme ge e le gore o na le thekišo yeo e tšwelelago, re tla go tsebiša ka emeile, goba ka mokgwa mongwe woo o kwagalago, bonnyane matšatši a 15 pele ga phetošo yeo ya theko. Ge o sa dumelane le diphetogo thekong, o swanetše go khansela le go emiša gio diriša Ditirelo pele ga ge diphetogo thekong di ka thoma go dirwa. Ge e le gore go na le nako le theko tšeo di beilwego bakeng sa Tirelo ya gago, theko yeo e tla dula e šoma sebaka sa nako yeo e beilwego.
 • l. Ditefelo go Wena. Ge e le gore re a go kolota, gona o a dumela gore o tla re fa le go re tsebiša ka go nepagala le gona ka nako ka tshedimošo efe goba efe yeo re e hlokago gore re kgone go go lefa. O na le boikarabelo bja metšhelo efe goba efe le ditefelo tšeo di ka bago gona ka baka la tefelo ye go wena. O swanetše gape o latedišišane le mabaka a mangwe gape ao re ka a beago ge go tla mo go tokelo ya gago ya tefelo efe goba efe. Ge o ka lefelwa ka phošo, re ka kka ra goga goba ra nyaka gore o buše tefelo yeo. O a dumela go dirišana mmogo le rena mo maitekelong a go dira se. Re ka nna gape ra fokotša tefelo go wena ntle le go go tsebiša goba ra dira diphetošo bakeng sa tefelo go feta tekano yeo re e dirilego peleng.
 • m. Dikarata tša Dimpho. Tirišo ya dikarata tša dimpho (ka ntle go dikarata tša dimpho tša Skype) di laolwa ke Mabaka el Maemo a Karata ya Mpho ya Microsoft Tshedimošo yeo e hwetšagalago mo go dikarata tša mpho tša Skype di a hwetšagalo mo go Letlakala la Thušo la Skype.
 • n. Mokgwa wa Tefelo wa Akhaonte ya Pankeng. O ka nna wa ngwadiša akhaonte ya panka yeo e dumelegago le akhaonte ya gago ya Microsoft gore e dirišwe bjalo ka mokgwa wa tefelo. Diakhaonte tšeo di dumelegago di akaretša diakhaonte tšeo di lego ditheong tša ditšhelete tšeo di kgonago gore di ka ntšhwa ditšhelete thwii (mohl., setheo sa tša ditšhelete seo se lego kua United States seo se thekgago ditiragatšo tša ntlo ya phetišetšo ya ditšhelete ka boitirišo ("ACH"), setheo sa ditšhelete sa kua Yuropa seo se thekgago Lefelo la Ditefelo tša Euro e Tee ("SEPA") goba "iDEAL" kua Nederlane). Mabaka ao o dumelanego nao ge o tsenya akhaonte ya gago ya pankeng bjale ka mokgwa wa tefelo mo go akhaonte ya gago ya Microsoft (mohl., "taolelo" ge go tla mo go SEPA) le ona a tla dirišwa. O ikemela le go tiišetša gore akhaonte ya gago yeo e ngwadišitšwego e mo leineng la gago goba o dumeletšwe go ka ngwadiša le go diriša akhaonte yeo ya pankeng bjale ka mokgwa wa tefelo. Ka go ngwadiša goba go kgetha akhaonte ya gago ya pankeng bjalo ka mokgwa wa tefelo, o dumelela Microsoft (goba moemedi wa yona) go thomiša e tee goba tše mmalwa tša ditefedišo bakeng sa palomoka ya theko goba boingwadišo (go ya ka mabaka a tirelo ya gago ya boingwadišo) go tšwa akhaonteng ya gago ya pankeng (gomme, ge go hlokega, thomiša e tee goba tše mmalwa tša ditefelo go ya akhaonteng ya gago ya pankeng go phošolla diphošo, go go bušetša tšhelete goba lebaka le lengwe la go nyaka go swana le leo), gomme o dumelela setheo sa ditšhelete seo se swerego akhaonte ya gago ya pankeng go ntšha ditšhelete tše bjalo goba go dumela go tsenywa tšhelete go bjalo. O kwešiša gore tumelelo ye e tla dula e šoma go fihlela go tloša tshedimošo ya gago ya go panka go akhaonte ya gago ya Microsoft. Ikgokaganya le thekgo ya bareki bjale ka ge go hlalositšwe ka mo godimo mo go karolo 4(e) ka bjako ge eba o dumela gore o ka no ba o lefišitšwe ka phošo. Melao yeo e dirišwago ka nageng ya gago e ka no fokotša boikarabelo bakeng sa ditiragatšo dife goba dife tša bomenetša, tšeo di lego phošo goba di sego tša dumelelwa go tšwa go akhaonte ya gago. Ka go ngwadiša goba go kgetha akhaonte ya pankeng bjalo ka mokwa wa tefelo, o a dumela gore o badile, kwešiša le go dumelelana le Mabaka a.
Taba ka botlalo
Mokgatlo wo o fanago ka kontraka, Kgetho ya Molao le Lefelo bakeng sa go Rarabolla DikgohlanoMokgatlo wo o fanago ka kontraka, Kgetho ya Molao le Lefelo bakeng sa go Rarabolla Dikgohlano10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Khutsofatšo

10. Mokgatlo wo o fanago ka kontraka, Kgetho ya Molao le Lefelo bakeng sa go Rarabolla Dikgohlano. Bakeng sa tirišo ya gago ya Ditirelo tše lefelelwago le tša mphiwafeela tša go rwala leina la Skype, o ba le kontraka le, gomme ditšhupetšo ka moka tšeo di lebišitšwego go "Microsoft" di bolela gore, Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Bakeng sa Ditirelo tšeo di ngwetšwego Skype le tša mphiwafeela tša badiriši, molao wa Luxembourg o laola tlhaloso ya Mabaka a le dikleime tša go e tshela, go sa lebelelwe dikgohlano tša molao. Melao ya profense goba naga yeo o dulago go yona e laola dikleime tše dingwe ka moka (go akaretšwa tšhireletšo ya modiriši, phegišano yeo e sego ya lekalekanela, le dikleime tša moo o fošeditšwego gona). Ge o amogetše Mabaka a ka go itlhamela akhaonte ya Skype goba ka go diriša Skype, rena le wena re dumelana ka go se ikgogele morago ka lefelo le kakaretšo ya semolao ya ditsheko tša Luxembourg bakeng sa dikgohlano tšohle tšeo di ka bago gona goba di sepelelana le Mabaka a goba Ditirelo tšeo di ngwetšwego Skype tša badiriši. Bakeng sa ditirelo tše dingwe ka moka, ge o amogetše Mabaka a ka go itlhamela akhaonte ya Microsoft goba ka go diriša Tirelo ye nngwe gape efe goba efe, mokgatlo woo o dirago kontraka le wona, molao woo o bušago, le lefelo la go rarabolla dikgohlano le a laetšwa ka mo tlase:

 • a. Canada. Ge e le gore o dula (goba, ge eba kgwebo, goba lefelo la pele la kgwebo ya gago le mo) Canada, o dira kontraka le Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Melao ya profense ya moo o dulago gona (goba, ge eba kgwebo, goba lefelo la pele la kgwebo ya gago) le buša tlhathollo ya Mabaka a, dikleime bakeng sa go a tshela, le dikleime tšohle tše dingwe (go akaretšwa tšhireletšo ya modiriši, phegišano yeo e sego ya lekalekanela, le dikleime tša moo o fošeditšwego gona) go sa lebelelwa dikgohlano tša semolao. Rena le wena re dumelana ka go se ikgogele morago ka lefelo le kakaretšo ya semolao ya ditsheko tša Ontario bakeng sa dikgohlano tšohle tšeo di ka bago gona goba di sepelelana le Mabaka a goba Ditirelo.
 • b. Amerika Leboa goba Borwa ka ntle go United States le Canada. Ge e le gore o dula (goba, ge eba kgwebo, goba lefelo la pele la kgwebo ya gago le mo) Amerika Leboa goba Borwa ka ntle go United States le Canada, o dira kontraka le Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Molao wa naga ya Washington o buša tlhathollo ya Mabaka a le dikleime bakeng sa go a tshela go sa lebelelwa dikgohlano tša semolao. Melao ya naga yeo re lebišitšego Ditirelo tša gago e laola dikleime tše dingwe ka moka (go akaretšwa tšhireletšo ya modiriši, phegišano yeo e sego ya lekalekanela, le dikleime tša moo o fošeditšwego gona).
 • c. Bohlabela Bogareng goba Afrika. Ge e le gore o dula (goba, ge eba kgwebo, goba lefelo la pele la kgwebo ya gago le mo) Bohlabela Bogareng goba Afrika, gomme o diriša dikarolo tša mphiwafeela tša Ditirelo (tše bjalo ka Bing le MSN), o dira kontraka le Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Ge e le gore o lefeletše go diriša karolo ya Ditirelo, o dira kontraka le Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Bakeng sa Ditirelo tša mphiwafeela le tšeo di lefeletšwego, melao ya Ireland e laola tlhathollo ya Mabaka a le dikleime tša go e tshela, go sa lebelelwe dikgohlano tša melao. Melao ya naga yeo re lebišitšego Ditirelo tša gago e laola dikleime tše dingwe ka moka (go akaretšwa tšhireletšo ya modiriši, phegišano yeo e sego ya lekalekanela, le dikleime tša moo o fošeditšwego gona). Rena le wena re dumelana ka go se ikgogele morago ka lefelo le kakaretšo ya semolao ya ditsheko tša Ireland bakeng sa dikgohlano tšohle tšeo di ka bago gona goba di sepelelana le Mabaka a goba Ditirelo.
 • d. Ešiya goba dinaga tša Borwa bja Pacific, ka ntle le ge e le gore naga ya gago go bolelwa ka yona ka mo tlase. Ge eba o dula (goba, ge eba kgwebo, lefelo la gago la kgwebo le mo) Asia (ka ntle le Tšhaena, Japane, Repaboliki ya Korea, goba Thaiwane) goba Borwa bja Pacific, gomme o diriša dikarolo tša mahala tša Ditirelo (tše bjalo ka Bing goba MSN), o ba le kontraka le Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Ge eba o lefeletše karolo ya Ditirelo, goba o diriša tirelo ya mphiwafeela ya Outlook.com mo Singapore goba Hong Kong, o ba le kontraka le Microsoft Regional Sales Corp., mokgahlo woo o beakantšwego ka tlase ga melao ya Pušo ya Nevada, U.S.A, ka makala Singapore le Hong Kong, woo lefelo la wona la kgwebo le lego kua go 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968; go lebeletšwe gore, ge eba o dula (goba, ge eba o kgwebo lefelo la gago la kgwebo le kua) Australia, o ba le kontraka le Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia gomme ge eba o dula (goba, ge eba o kgwebo lefelo la gago la kgwebo le kua) New Zealand, o ba le kontraka le Microsoft New Zealand Limited, Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 New Zealand. Bakeng sa Ditirelo tša mphiwafeela le tša go rekwa, molao wa Pušo ya Washington o laola tlhaloso ya Mabaka a le dikleime tša go e tshela, go sa lebelelwe dikgohlano tša melao. Melao ya naga yeo re lebišitšego Ditirelo tša gago e laola dikleime tše dingwe ka moka (go akaretšwa tšhireletšo ya modiriši, phegišano yeo e sego ya lekalekanela, le dikleime tša moo o fošeditšwego gona). Dikgohlano dife goba dife tšeo di ka bago gona goba di sepelelana le Mabaka goba Ditirelo go sa akaretšwe Skype, go akaretšwa potšišo efe goba efe ka go ba gona ga tšona, bonnete bja tšona, goba phetšišo ya tšona, di tla lebišwa go gomme tša phethwa ka therišano kua Singapore go ya ka Melao ya Therišano ya Singapore International Arbitration Center (SIAC), yeo melao ya yona e tšewago e akareditšwa go ya ka tšhupetšo mo thabeng ye. Lekgotla le tla ba le morerišani o tee yoo a kgethilwego ke Mopresidente wa SIAC. Leleme le tla dirišwago therišanong e tla ba Seisimane. Sephetho sa morerišani e tla ba sona sa bofelo, gomme se a tlama, gomme ga se phegišege, gomme se ka dirišwa bjale ka motheo wa kahlolo mo nageng goba selete sefe goba sefe.
 • e. Japan. Ge e le gore o dula (goba, ge eba kgwebo, goba lefelo la pele la kgwebo ya gago le mo) Japan, gomme o diriša dikarolo tša mphiwafeela tša Ditirelo (tše bjalo ka Bing le MSN), o dira kontraka le Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Ge e le gore o lefeletše go diriša karolo ya Ditirelo, o dira kontraka le Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Bakeng sa Ditirelo tša mphiwafeela le tšeo di lefeletšwego, melao ya Japan e laola tlhathollo ya Mabaka a le merero efe goba efe yeo e tšwelelago goba e sepelelana le ona goba le Ditirelo. Rena le wena re dumelana ka go se ikgogele morago ka lefelo le la setlogo la kakaretšo ya semolao ya Tsheko ya Setereke sa Tokyo bakeng sa dikgohlano tšohle tšeo di ka bago gona goba di sepelelana le Mabaka a goba Ditirelo.
 • f. Republic of Korea. Ge e le gore o dula (goba, ge eba kgwebo, goba lefelo la pele la kgwebo ya gago le mo) Repaboliki ya Korea, gomme o diriša dikarolo tša mphiwafeela tša Ditirelo (tše bjalo ka Bing le MSN), o dira kontraka le Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Ge e le gore o lefeletše go diriša karolo ya Ditirelo, o dira kontraka le Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. Bakeng sa Ditirelo tša mphiwafeela le tšeo di lefeletšwego, melao ya Repaboliki ya Korea e laola a Mabaka le merero efe goba efe yeo e tšwelelago goba e sepelelana le ona goba le Ditirelo. Rena le wena re dumelana ka go se ikgogele morago ka lefelo le la setlogo la kakaretšo ya semolao ya Tsheko ya Setereke sa Magareng sa Seoul bakeng sa dikgohlano tšohle tšeo di ka bago gona goba di sepelelana le Mabaka a goba Ditirelo.
 • g. Taiwan. Ge e le gore o dula (goba, ge eba kgwebo, goba lefelo la pele la kgwebo ya gago le mo) Taiwan, gomme o diriša dikarolo tša mphiwafeela tša Ditirelo (tše bjalo ka Bing le MSN), o dira kontraka le Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Ge e le gore o lefeletše go diriša karolo ya Ditirelo, o dira kontraka le Microsoft Taiwan Corp., 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. Bakeng sa Ditirelo tša mphiwafeela le tšeo di lefeletšwego, melao ya Taiwan e laola a Mabaka le merero efe goba efe yeo e tšwelelago goba e sepelelana le ona goba le Ditirelo. Go hwetša tshedimošo ye nngwe gape mabapi le Microsoft Taiwan Corp., ka kgopelo etela wepsaete yeo e hlotšwego ke Kgoro ya Merero ya Ekonomi ya R.O.C.. Rena le wena re dumelana ka go se ikgogele morago gore Tsheko ya Setereke ya Taipei ke yona tsheko ya pele ye go ba le kakaretšo ya semolao ge go tla mo dikgohlanong tšohle tšeo di ka bago gona goba di sepelelana le Mabaka a goba Ditirelo, go fihlela go bogolo bjoo bo dumelelwago ke melao ya Taiwan.

Melao ya gago ya selegae ya bareki e hloka gore melao mengwe ya selegae e laole goba e go fe tokelo ya go rarabolla dikgohlano mo foramong yengwe go sa lebelelwe gore Mabaka a a gona. Ge eba go bjalo, kgetho ya molao le tšeo di dumelelwago ke foramo mo karolong ya 10 di tla dirišwa go fihla bogolong bjo bo dumelelwago le melao ya modiriši ya gago ya selegae e dumelelago ka gona.

Taba ka botlalo
DitiišetšoDitiišetšo12_Warranties
Khutsofatšo

11. Ditiišetšo.

 • a. MICROSOFT, LE DIKHAMPHANI TŠEO DI LEGO KA TLASE GA TAOLO YA RENA, BAREKIŠI GAPE, BAPHATLALATŠI, LE BAREKIŠI, GA RE DIRE DITIIŠETŠO, TŠEO DI BOLETŠWEGO GOBA DI NGWETŠWEGO GOBA TŠEO DI AKANYWAGO, DIKARANTI GOBA MBAKA GE GO TLA MO TIRIŠONG YA GAGO YA DITIRELO. O A KWEŠIŠA GORE GE GO TLA MO TIRIŠONG YA DITIRELO KE WENA O NAGO LE BOIKARABELO GOMME RE FANA KA DITIRELO "BJALE KA GE O DI BONA" "KA DIPHOŠO KA MOKA" LE "BJALE KA GE DI HWETŠAGALA." MICROSOFT GA E TIIŠETŠE GO NEPAGALA GOBA GO BA NAKONG GA DITIRELO. O KA NNA WA BA LE DITOKELO TŠE ITŠENG KA TLASE GA MOLAO WA MOLAO WA GAGO WA SELEGAE. GA GO SELO MO MABAKENG A SEO MAIKEMIŠETŠO A SONA E LEGO GO AMANA LE DITOKELO TŠEO, GE E LE GORE DI A DIRIŠWA. O DUMELA GORE DISISTEMO TŠA KHOMPHUTHA LE MARANGRANG A DIPOLEDIŠANO TŠA MOGALENG GA SE TŠEO E LEGO GORE GA DI NA DIPHOŠO GOMME NAKO LE NAKO GO KA NO HLOKEGA GORE GO SE BE LE DITIRELO RE LEBELELANE LE PHOŠOLLO YA DIPHOŠO TŠEO. GA RE TIIŠETŠE GORE DITIRELO E KA SE BE TŠEO DI SA KGAOTŠWEGO, TŠA BA NAKONG, TŠA ŠIRELETŠEGO, GOBA TŠA SE BE LE DIPHOŠO GOBA GORE GO KA SE TSOGE GO BILE LE TOBO YA DITENG, LE GONA GA RE TIIŠETŠO KGOKAGANYO GOBA THOMELO GO TŠWA NETEWEKENG YA DIKHOMPHUTHA.
 • b. GO FIHLA MOO GO DUMELEGAGO GO YA KA MOLAO WA SELEGAE, RE BEELA KA THOKO DITIIŠETŠO DIFE GOBA DIFE TŠEO DI KA BAGO DI AKANTŠWE, GO AKARETŠWA GO LOKELA GO KA REKIŠWA, KHWALITHI YEO E KGOTSOFATŠAGO, BOITEKANELO BAKENG SA TIRO E ITŠENG, BOITEKO BJA BOKGONI BJA MOŠOMA KA DIATLA, LE GO SE TSHELWE GA MOLAO.
 • c. Bakeng sa badiriši bao ba dulago Australia: Dithoto tša rena di tla di na le dikaranti tšeo di ka se beelwego ka thoko ka tlase ga Molao wa Badiriši wa Australia. O na le tokelo ya go hwetša setšeasebaka gore pušetšo morago ya ditšhelete bakeng sa go šitwa go šoma ka tshwanelo gwa go šiiša ga sedirišwa le go putswa bakeng sa tobo goba tshenyegelo ka tlase ga mabaka ao a kwagalago a mangwe. O na gape le tokelo ya gore dithoto di lokišwe goba o fiwe tše diswa ge dithoto tšeo e ka se be tša khwalithi yeo e amogelegago gomme go se šome gowe e se go se šome gwa go šiiša.
 • d. Bakeng sa badiriši bao ba dulago New Zealand, o ka no ba o na le ditokelo tša semolao ka tlase ga Molao wa Ditiišetšo tša Badiriši wa New Zealand, gomme ga go selo mo Mabakeng a seo maikemišetšo a sona e lego go ama ditokelo tšeo.
Taba ka botlalo
Magomo a MaikarabeloMagomo a Maikarabelo13_limitationOfLiability
Khutsofatšo

12. Magomo a Maikarabelo.

 • a. Ge e le gore o na le lebaka lefe goba lefe la gore o lefelelwe ditshenyegelo (go akaretšwa go tshelwa ga Mabaka a), go fihla moo go dumelelwago ke molao woo o dirišwago, o dumela gore tharollo ya gago ke go hwetša go tšwa go, Microsoft goba dikhamphani dingwe tša yona, barekišigape, baphatlalatšo, Didirišwa tša batho bangwe le Baaba Ditirelo, barekiši, ditshenyegelo thwii tša go fihla go hlwahlwa yeo e lekanago le tefelo ya Ditirelo tša kgwedi yeo tobo goba tshelo ya mabaka e diragetšego ka yona (goba go fihla go USD$10.00 ge e le gore ditirelo ke tša mahala).
 • b. Go fihla moo go dumelegago go ya ka molao woo o dirišwago, o ka se kgone go hwetša (i) ditobogoba ditshenyegelo dife goba dife tšeo di latelago; (ii) tobo ya dipoelo tša mannete goba tšeo di akantšwego (e ka no ba di le thwii goba e se tša go ba thwii); (iii) tobo ya kontraka goba kgwebo go ditobo goba ditshenyegelo tše dingwe ka baka la tirišo ya ditirelo moo e sego wena; (v) ditobo goba ditshenyegelo tše kgethegilego, tša go se be thwii, tša ditlamorago goba tša kotlo; le (vi) go fihla moo go dumelelwago ke molao, ditobo le ditshenyegelo thwii tša go feta magomo ao a hlalošitšwego mo go karolo 12(a) ka mo godimo. Magomo a le dibeelwakathoko di dirišwa ge phošollo ye e sa go putse ka botlalo bakeng sa tobo efe goba efe goba di šitega mo morerong wa ona goba ge e le gore re be re tseba goba re be re swanetše go tseba ka ga kgonagalo ya ditshenyegelo. Go fihla bogolong bjoo bo dumeletšwego ke molao, magomo a le dibeelwakathoko di dirišwa go eng kapa eng goba dikleime tšeo di sepelelanago le Mabaka a, Ditirelo, goba softwere yeo e sepelelanago le Ditirelo.
 • c. Microsoft ga e na maikarabelo goba ga e tlamege ge e ka šitega go tšweletša goba ya diega go phethagatšo tšeo e tlamegilego go di dira ka tlase ga Mabaka a go fihla moo e lego gore go šitega goba go diega gowe go hlotšwe ke mabaka ao a sego taolong yeo e kwalago ya Microsoft (a bjale ka dikgohlano tša mošomo, ditiro tša Modimo, ntwa goba ditiragalo tša botšhošetši, dikotsi goba tatelano le molao ofe goba ofe goba taelo go tšwa mmušong). Microsoft e tla leka go fokotša go angwa ke efe goba efe ya ditiragalo tše le go diragatša tšeo di tlamegago go diragala tšeo di sa amegago.
Taba ka botlalo
Mabaka go ya ka TireloMabaka go ya ka Tirelo14_service-SpecificTerms
Khutsofatšo

13. Mabaka go ya ka Tirelo. Mabaka a pele ga ke ka morago ga karolo 13 a dirišwa ka kakaretšo go Ditirelo ka moka. Karolo ye e na le mabaka go ya ka tirelo ao e lego tlaleletšo ya mabaka a kakaretšo. Mabaka a a go ya ka tirelo ke ona a tla dirišwago ge go ka ba le dikgohlano le mabaka a kakaretšo.

Taba ka botlalo
Xbox Live le Dipapadi tša Microsoft Studios le DidirišwaXbox Live le Dipapadi tša Microsoft Studios le Didirišwa14a_XboxLive
Khutsofatšo
 • a. Xbox Live le Dipapadi tša Microsoft Studios le Didirišwa.
  • i. Tirišo ya gago feela yeo e sa sepelelanego le tša Thekišo. Xbox Live, Dipapadi tša Windows Live le Dipapadi tša Microsoft Studios, didirišwa, ditirelo le diteng tšeo di abjwago ke Microsoft (mmogo, "Ditirelo tša Xbox") di diretšwe feela gore di dirišwe ke wena gape e sego bakeng sa kgwebo.
  • ii. Ditirelo tša Xbox. Ge o ngwadišetša Xbox Live le/goba go amogela Ditirelo tša Xbox, tshedimošo ka ga mokgwa wa papalo, ditiragalo le tirišo ya gago ya Ditirelo tša Xbox e tla latedišišwa le go abelanwa le batšweletši ba bangwe ba dipapadi gore Microsoft le batšweletši ba bangwe ba dipapadi ba kgone go sepetša dipapadi tša bona le go fihliša Ditirelo tša Xbox. Ge o ka kgetha go tlemaganya akhaonte ya gago ya Ditirelo tša gago tša Microsoft Xbox le akhaonte ya gago ya tirelo yeo e sego ya Microsoft (mohlala, motšweletši wa papadi yo e sego wa Microsoft wa Di-apps le Ditirelo), o a dumela gore: (a) Microsoft e ka nna ya abelana tshedimošo yeo e kgaoleditšwego ka ga akhaonte (go akaretšwa ntle le kgaoletšo "gamertag". "gamerscor", dipoelo tša papadi, histori ya papadi, le lenaneo la bagwera), le motšweletši yoo yo e sego wa Microsoft go ya ka ge go hlalošitšwe mo go Setatamente sa Sephiri sa Microsoft, le (b) ge go dumeletšwe ke dipeakanyo tša gago tša sephiri mo go Xbox ya gago, motšweletši yo e sego wa Microsoft a ka nna a kgona go fihlelela Diteng tša gago go tšwa go dipoledišano tša ka mo gare ga papadi ge o saenne ka akhaonteng ya gago le Motšweletši yoo yo e sego wa Microsoft. Gape, ge e dumeletšwe ke dipeakanyo tša sephiri tša Xbox ya gago, Microsoft e ka tsebagatša leina, gamertag, gamerpic, petšho, abatara, ditsopolwa tša papadi le dipapadi tšeo o di bapetšego mo go dipoeldišano le batho bao o ba dumelelago.
  • iii. Diteng tša gago. Bjale ka karolo ya go aga sehlopha sa batho bao ba dirišago Ditirelo tša Xbox, o fa Microsoft, dikhamphani tša yona le baabelwalaesence tokelo ya mahala le ya lefase ka bophara, ya go diriša, go fetoša, go tšweletša gape, go phatlalatša, go gaša, go abelana le go bontšha Diteng tša gago goba leina la gago, "gamertag", petšho, goba abatara yeo o e tsentšego inthaneteng bakeng sa Ditirelo dife goba dife tša Xbox.
  • iv. Balaola Dipapadi. Dipapadi tše dingwe di ka nna tša diriša balaola dipapadi le baamogedi. Balaola dipapadi le baamogedi ga se baboleledi bao ba dumeletšwego ba Microsoft. Megopolo le dipolelo tša bone ga se gore di emela tša Microsoft.
  • v. Bana mo go Xbox. Ge e le gore o ngwana yo a dirišago Xbox Live, motswadi wa gago goba mohlokomedi wa gago o na le taolo ge go tla mo dilong tše ntši tšeo di sepelelanago le akhaonte ya gago gomme ba ka no amogela dipegelo ka ga tirišo ya gago ya Xbox Live.
  • vi. Tšhelete ya Papading goba Dithoto tša Moyeng. Ditirelo di ka nna tša akaretša tšhelete ya papadi ya moyeng (go swana le gauta, tšhelete ya tšhipi goba dintlha) tšeo di ka rekwago go tšwa go Microsoft ka go diriša didirišwa tša mannete tša tšhelete ge eba o fihleletšwe mengwaga ya "bontši" moo o dulago ntshe. Ditirelo di ka nna tša akaretša dilwanalwana goba dithoto tša moyeng tšeo di ka rekwago go tšwa go Microsoft ka go diriša didirišwa tša mannete tša tšhelete goba tšhelete ya papading. Tšhelete ya papading e ka se tsoge e fetoletšwe go didirišwa tša mannete tša tšhelete, dithoto goba dilwanalwana dingwe tša boleng bja tšhelete go tšwa go Microsoft goba lefelong lengwe. Ka ntle go laesense yeo e nago le magomo, yeo e diretšwego wena fela, yeo e ka gogelwago morago, yeo e ka se fetišetšwego go mongwe, yeo o ka se arolego laesense ye gona gomme wa e abelana bangwe yeo o ka dirišago tšhelete ya papading le dithoto tša moyeng mo Ditirelong fela, ga o na tokelo goba tetla mo go goba go tšhelete ya papading e bjalo goba dithoto tša moyeng dife goba dife tšeo di tšwelelago goba di runya mo Ditirelong, goba mekgwa mengwe gape efe goba efe yeo e amanago le tirišo ya Ditirelo goba tše bolokilwego mo Ditirelong. Microsoft ka nako efe goba efe e ka no fokotša, laola, fetola le/goba go tloša tšhelete ya papading le/goba dithoto tša moyeng go ya ka mo e bonago go ya ka boikgethelo bja yona e le tee.
  • vii. Dimpshafatšo tša Softwere. Bakeng sa sedirišwa sefe goba sefe seo se ka kgonago go kgokaganywa le Ditirelo tša Xbox, re ka nna ra lekola ka boitirišo mohuta wa softwere ya khonsole ya gago ya Xbox goba softwere ya app ya Xbox gomme ra taonelouta dimpshafatšo tša softwere ya khonsole ya Xbox goba app ya Xbox goba diphetošo tša dipeakanyetšo, go akaretšwa tšeo di go thibelago go ka fihlela Ditirelo tša Xbox, o diriša dipapadi tša Xbox goba di-app tša Xbox tšeo di sego tša dumelelwa go, goba fo go diriša didirišwa tša ka lehlakoreng tšeo di sego tša dumelelwa le khonsole ya Xbox.
  • viii. Go fela ga "Gamertag". O swanetše go saenela ka gare go Ditirelo tša Xbox bonnyane gatee mo nakong ya mengwaga e mehlano, ge go se bjalo o ka se sa kgona go fihlelela "gamertag" yeo e sepelelanago le akhaonte ya gago le gore "gamertag" ye e ka hwetšagala gore e ka dirišwa ke batho ba bangwe.
  • ix. Arena. Arena ke Tirelo ya Xbox yeo ka yona Microsoft goba khamphani nngwe e ka fanago ka bokgoni bja go kgatha tema mo go goba go hlola phadišano ya dipapadi tša bitio, gomme ka dinako dingwe go bago le mpho ("Phadišano"). Tirišo ya gago ya Arena go tla lebelelwa pele Mabaka a, gomme go ka no hlokega gore o dumele mabaka a tlaleletšo a Phadišano, maemo le melao ya morulaganyi wa Phadišano mo nakong ya boingwadišo ("Mabaka a Phadišano") Melao ya go dumelegega e ka no dirišwa, gomme e ka no fapana go ya ka dilete. Diphadišano ga di sa na mohola mo di sa dumelelwego goba di thibetšwego ke molao. Go tshela ga Mabaka a (go akaretša Khoutu ya Boitshwaro) goba Mabaka a Phadišano go ka lebiša go kotlo goba go thibelwa go tšwela pele go kgatha tema mo Phadišanong. Ge o ka hlola Phadišano, o ka nna wa se hloke Melao ya Phadišano efe goba efe yeo Microsoft (yeo ka boikgethelo bja yona) e bonago e sa sepedišišane le Mabaka a. Microsoft e ipeela tokelo ya go fediša Phadišano ka nako efe goba efe.
  • x. Softwere ya go Hlalefetša goba go Kgotlakgotlana. Bakeng sa sedirišwa sefe goba sefe seo se ka kgonago go kgokaganywa le Ditirelo tša Xbox, re ka nna ra lekola ka boitirišo gago bakeng sa hadewere yeo e sego ya dumelelwa goba softwere yeo e khonagatšago gore o hlalefetše goba o kgotlakgotle moo o tshelago Khoutu ya Boitshwaro goba Mabaka a le go taonelouta dimpshafatšo tša softwere ya app ya Xbox goba diphetošo tša dipeakanyetšo, go akaretšwa tšeo di go thibelago go ka fihlela Ditirelo tša Xbox, o diriša dipapadi tša Xbox goba di-app tša Xbox tšeo di sego tša dumelelwa go, goba go diriša didirišwa tša ka lehlakoreng tšeo di sego tša dumelelwa goba softwere yeo e kgonagatšago go hlalefetša goba go kgotlakgotla.
  • xi. Mixer.
   • 1. Dikhaonte tša Mixer le Diakhaonte tša Microsoft. Ge eba o diriša tirelo ya Mixer ka akhaonte ya Mixer, gona tirišo ya gago e akareditšwe mo go Mabaka a Mixer a Tirelo ao a hwetšagalago mo go https://mixer.com/about/tos. Ge eba o diriša tirelo ya Mixer ka akhaonte ya Microsoft, gona tirišo ya gago e akareditšwe mo go Mabaka a. Mabaka a a dirišwa moo go nago le kgohlano.
   • 2. Diteng tša gago mo go Mixer. "Diteng tša Gago mo go Mixer" di bolela gore diteng ka moka tšeo wena, goba mongwe mo legatong la gago, a di hlolago mo go Tirelo ya Mixer, go akaretšwa fela go sa kgaoletšwe go dikgašo tša thwii goba tšeo di gatišitšwego (le diteng dife goba dife, tša go swana le diteng tša go bonwa le go kwewa, di nago le tšona); mainaratwa, maswao a kgwebo, maswao a tirelo, maina a kgwebo, maswao, goba maswao a sešupo a setlogo; ditshwaotshwao tša gago, diemothikhone, le tšeo o di dirago mo go dikanale tša Mixer (go akaretšwa diteng tšeo di tšweleditšwego ke dipote); le methadata ka moka yeo e sepelelanago. Mang kapa mang, go akaretšwa Microsoft le badiriši, ba ka kgona go bona, diriša, swara, tšweletšagape, fetoša, phatlalatša, gatiša le go diragatša setitšithale le go bontšha, fetolela, fetola goba ka mekgwamengwe ba diriša Diteng tša Gago mo go Mixer, ka tsela efe goba efe, mohuta, tša kgašo, goba dikanale tšeo di tsebjago ga bjale goba di sa tlago tšweletšwa.
   • 3. Khoutu ya Boitshwaro yeo e Dirišwago go Mixer. Kgotla mo go hwetša tshedimošo ye nngwe gaope ka ga gore naa Khoutu ya Boitshwaro ya Microsoft e dirišwa bjang mo go Mixer.
   • 4. Go diriša Tirelo ya Mixer.
    • a. Mengwaga ya Tlase yeo e Dumeletšwego. Ka go diriša Tirelo ya Mixer, o laetša gore o ka mengwaga o na le bonnyane bja mengwaga e 13, ge eba o ka tlase ga mengwaga ya bontši moo o dulago gona, tirišo ya gago e ka tlase ga bookamedi bja motswadi goba mohlokomedi wa semolao.
    • b. Tirišo ka go Tsebega go se Tsebege. O ka nna wa diriša Mixer ka go se tsebege ge eba o nyaka fela go bogela diteng. Ka ntle ga moo, o hloka go hlola akhaonte, o saenele ka gare, gomme o tla tsebja ke badiriši ba bangwe ka leina la gago la Mixer.
    • c. Tirišo ka go se Tsebege ya Diakhaonte. O ka nna wa hlola akhaonte ya Microsoft le/goba Akhaonte ya Mixer bakeng sa tirišo ka go se tsebege ya Tirelo ya Mixer. O ka nna wa bula akhaonte ya Mixer ka go ingwadiša mo ithaneteng. Akhaonte ya gago ya Mixer e swanetše go dula e le yeo e dirišwago. Saenela ka gare go Tirelo ya Mixer bonnyane gatee mo nakong ya mengwaga e 5 gore o kgone go swarelela leina la gago la Mixer leo le sepelelanago le akhaonte ya gago ya Microsoft.
   • 5. Ditsebišo tša Tirelo. Ge go na le sengwe se bohlokwa seo re hlokago go go botša sona ka Tirelo ya Mixer, re tla go romela ditsebišo tša Tirelo ka emeile yeo e sepelelanago le akhaonte ya gago ya Mixer le/goba akhaonte ya gago ya Microsoft.
   • 6. Thekgo. Thekgo ya Bareki bakeng sa Tirelo ya Mixer e a hwetšagala mo go mixer.com/contact.
Taba ka botlalo
LebenkeleLebenkele14b_Store
Khutsofatšo
 • b. Lebenkele. "Lebenkele" le bolela gore Tirelo yeo e go dumelelago go lekola, go laišolla, le go reka, le go ela le go sekaseka didirišwa (lentšu le "sedirišwa" le akaretša dipapadi) le diteng tše dingwe tša setitšithale. Mabaka a a akaretša tirišo ya Office Store, Windows Store le Xbox Store. "Office Store" e bolela gore Lebenkele bakeng sa ditšweletšwa tša Office le di-app tša Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access le Project (mehuta ya 2013 go yeo e tlago ka morago), goba boitemogelo bjo bongwe gape bjo filwego leina la Lebenkele la Office. "Windows Store e bolela gore Lebenkele la didirišwa tša Windows tše bjalo ka mogala, PC le papetlana, goba boitemogelo bjo bongwe gape bjo bo filwego leina la Windows Store. "Xbox Store" e bolela gore Lebenkele bakeng sa Dibapadišwa tša Xbox One le Xbox 360, goba boitemogelo bjo bongwe gape bjo bo filwego leina la Xbox Store.
  • i. Mabaka a Laesense. Re tla bontšha motšweletši wa sedirišwa se sengwe le se sengwe seo se hwetšagalago mo Lebenkeleng la maleba. Ka ntle le ge eba mabaka a laesense a abilwe mo sedirišweng, Mabaka ao a Tlwaelegilego a Laesense ya Sedirišwa ("SALT") mo bofelong bja Mabaka a ke Tumelelano magareng ga gago le motšweletša sedirišwa ao a hlalosago go ya pele mabaka a laesense ao a tla dirišwa mo tirišong ya gago ya sedirišwa seo o se laišollago go tšwa mo go Windows Store goba go tšwa go Xbox Store, ka ntle le ge e le gore mabaka ao a fapanego a laesense a abilwe le sedirišwa. Bakeng tlhakišo, Mabaka a a akaretša tirišo ya, le ditirelo tšeo di abjwago ke, Ditirelo tša Microsoft. Karolo 5 ya Mabaka a gape e a dirišwa go Di-app le Ditirelo tša batho ba bangwe tšeo di hwetšwago mo Lebenkeleng. Didirišwa tšeo di laišollotšwego mo go Office Store ga di laolwe ke SALT gomme di na le mabaka a laesense ao a fapanego ao a dirišwago.
  • ii. Dimpshafatšo. Microsoft ka boitirišo e tla lekola le go laišolla dimpshafatšo tša didirišwa tša gago, le ge o se wa tsenela ka gare Lebenkeleng la maleba. O ka nna wa fetola Lebenkele goba dipeakanyetšo tša sistemo ge o kgetha go se hwetše dimpshafatšo tša boitirišo go didirišwa tša Lebenkeleng. Le ge go le bjalo, didirišwa tše itšeng tša Lebenkele la Ofisi tšeo e lego gore karolo ye nngwe ya tšona goba ka botlalo di dutše mo inthaneteng di ka nna tša mpshafatšwa nako efe goba efe ke motšweletši wa sedirišwa gomme di ka ka nna tša se hloke tumelelo ya gago gore di mpshafatšwe.
  • iii. Dikelo le Ditshekatsheko. Ge o ka ela goba wa sekaseka sedirišwa Dithoto tše dingwe tša Setitšithale tšeo di lego Lebenkeleng, o ka nna wa amogela emeile go tšwa go Microsoft yeo e nago le diteng go tšwa go motšweletši wa sedirišwa goba Thoto ya Setitšithale. Emeile efe goba efe e bjalo e tšwa go Microsoft; ga re abelane ka aterese ya gago ya emeile le batšweletši bafe goba bafe ba didirišwa goba Dithoto tše dingwe tša Setitšithale tšeo o di hwetšago go tšwa Lebenkeleng.
  • iv. Temošo ka ga Tšhireletšego. Go efoga kgonagalo ya kgobalo, go se dudišege goba go kweša mahlo bohloko, nako le nako o swanetše go kgaotša go bapala dipapadi goba go diriša didirišwa tše dingwe, kudukudu ge o e kwa sehlabi sefe goba sefe goba o lapile la go šiiša ka baka la tirišo. Ge o ka itemogela go se dudišege, kgaotša tirišo sebakanyana. Go se ikwe gabotse go ka akaretša, maikutlo a go sellega, go lwatša ke tsela, go dikologa, go se tsebe gore naa o kae, go rengwa ke hlogo, go lapa kudu, maahlo a bohloko, goba mahlo ao a omilego. Go diriša didirišwa go ka go lebatša dilo goba gwa thibela tšeo di diragalago ka mahlakoreng. Efoga dikotsi tša go kgopega, ditepisi, marulelo ao a lego fase goba dilo tša boleng bja godimo tšeo di ka senyegago. Persente a nnyane kudu ya batho e ka bo itemogela go akgega ge ba bontšjwa diswantšho dingwe tšeo di swanago le mabone ao a panyapanyago goba dipatrone tšeo di ka tšwelelago go tšwa didirišweng. Le bona batho bao ba se nago histori ya go akgega o ka no hwetša ba na le tšhupabolwetši yeo e sa bonwago yeo e ka hlolago go akgega go. Dika di ka akaretša go ikwa o dikologo, pono e fetogile, go thinyathinyeng, go fofafofa goba go tšhikinyega ga ditho tša mmele, kgakanego, tlalelano, go idibala, goba dikotwane. Semetseng emiša go diriša gomme o bonane le ngaka ge e le gore o itemogetše sefe goba sefe sa dika tše, goba o bonane le ngaka pele ga ge o ka diriša didirišwa ge e le gore o kile wa ba le mathata ao a sepelelanago le go akgega. Batswadi ba swanetše ba šetše tirišo ke bana ba bona ya didirišwa bakeng sa maswao a dika.
Taba ka botlalo
Dilo tša Lapa la MicrosoftDilo tša Lapa la Microsoft14c_MicrosoftFamily
Khutsofatšo
 • c. Dilo tša Lapa la Microsoft. Batswadi le bana ba ka diriša dilo tša lapa tša Microsoft go aga tshepo yeo e theilwego mo kwešišanong yeo e abelanwago ya gore naa ke boitshwaro, diwepsaete, di-app, dipapadi, mafelo, le tirišo ya tšhelete dife tšeo di loketšego lapa la bona. Batswadi ba ka hlola lapa ka go ya go https://account.microsoft.com/family (goba ka go latela ditaelo tšeo di latelago mo go sedirišwa sa bona sa Windows goba khonsole ya Xbox) gomme ba mema bana ba bona goba batswadi ba bangwe gore e be karolo. Go na le dilwanalwana tše ntši tšeo di hwetšagalago go maloko a lapa, ka go realo ka kgopelo lekola ka tlhokomelo tshedimošo yeo o e abetšwego ge o dumela go hlola goba go ba karolo ya lapa le ge o reka Dithoto tša Setitšithale bakeng sa phihlelelo ke ba lapa. Ka go hlola goba go ba karolo ya lapa, o dumela go diriša lapa go latela seo e se diretšwego gomme o ka se le diriše ka mokgwa ofe goba ofe woo o sego molaong go fihlelela tshedimošo ya motho yo mongwe.
Taba ka botlalo
Go ngwalela Sehlopha MelaetšaGo ngwalela Sehlopha Melaetša14d_GroupMessaging
Khutsofatšo
 • d. Go ngwalela Sehlopha Melaetša. Ditirelo tše fapanego tša Microsoft di go dumelela gore o ka romela melaetša go bangwe ka lentšu goba SMS ("melaetša"), le/goba dumelela Microsoft le dikhamphani tšeo di lego ka tlase ga taolo ya Microsoft gore di romele melaetša e bjalo go o tee goba ba mmalwa ba badiriši mo legatong la gago. GE O LAELA MICROSOFT GOBA DIKHAMPHANI TŠEO DI LEGO KA TLASE GA TAOLO YA MICROSOFT GORE E ROMELE MELAETŠA E BJALO GO WENA GOBA GO BANGWE, O EMELA LE GO TIIŠETŠA GORE WENA GOBA MANG KAPA MANG YO O RE LAETŠEGO GORE RE MO ROMELE MELAETŠA E BJALO O DUMETŠE GORE A KA AMOGELA MELAETŠA E BJALO LE EFE GOBA EFE E MENGWE GAPE YEO E SEPELELANAGO LE MELAETŠA YA DITLHAKA YA TSHEPETŠO GO TŠWA GO MICROSOFT LE DIKHAMPHANI TŠEO DI LEGO KA TLASE GA MICROSOFT. "Melaetša ya ditlhaka ya tshepetšo" ke melaetša ya kgafetša kgafetša ya tshepetšo go tšwa go tirelo yeo itšeng ya Microsoft, go akaretšwa e fela go sa kgaoletšwego go "molaetša wa kamogelo" goba ditaelo tša gore naa o emiše bjang go amogela melaetša. Wena goba maloko a sehlopha sa gago ao a sa nyakego go ka hwetša melaetša e bjalo le ka kgetha go tlogela go hwetša melaetša e mengwe gape go tšwa go Microsoft goba dikhamphani tšeo di lego ka tlase ga taolo ya Microsoft nako efe goba efe ka go latela ditaelo tšeo di abilwego. Ge e le gore ga o sa rata gore o ka amogela melaetša e bjalo goba go kgatha tema mo sehlopheng, o dumela gore o tla itokolla ka go diriša ditaelo tšeo di abilwego le lenaneo leo goba tirelo ya maleba. Ge e le gore o na le lebaka la go kgolwa gore leloko la sehlopha ga le sa nyaka gore le ka amogela melaetša e bjalo goba go kgatha tema mo sehlopheng, o dumela gore o tla le tloša sehlopheng. Gape emela le go tiišetša go rena gore wena le motho yo mongwe le yo mongwe yo o re laetšego gore le ka mo romela molaetša o a kwešiša gore sehlopha se sengwe le se sengwe se na le maikarabelo a ditshenyegelo tša ditefelo dife goba dife tša melaetša tšeo di sekasekwago ke morwadi wa megala ya go thetha, go akaretšwa ditefelo dife goba dife tša melaetša ya ditšhabatšhaba yeo e ka dirišwago yeo ge melaetša e tšwa go dinomoro tša US.
Taba ka botlalo
Skype le GroupMeSkype le GroupMe14e_Skype
Khutsofatšo
 • e. Skype le GroupMe.
  • i. Ga go na phihlelo bakeng sa Ditirelo tša Tšhoganetšo. Go na le dipharologanyo tše bohlokwa magareng ga ditirelo tšeo di tlwaelegilego tša mogala le Skype. Skype ga se tlamege go fana ka Ditirelo tša Tšhoganetšo ka tlase ga melao efe goba efe yeo e dirišwago ya selegae goba ya boditšhabeng, melawana le ditaelo. Softwere ya Skype le ditšweletšwa tša gona ga di a direlwa gore di thekge goba di kgone go rwala megala ya tšhoganetšo go mohuta ofe goba ofe wa maokelo, mafelo a tirišo ya molao, diyuniti tša kalafo goba mohuta ofe goba ofe wa ditirelo tšeo di kgokaganyago modiriši le batho bao ba šomelago tša tšhoganetšo goba mafelong ao a arabago go tša tšhireletšo ya setšhaba ("Ditirelo tša Tšhoganetšo"). O a amogela le go dumela gore: (i) ke boikarabelo bja gago go reka ditirelo tša mogala wa sellathekeng woo o tlwaelegilego goba tša mogala wa nageng tšeo di fanago ka phihlelelo go Ditirelo tša Tšhoganetšo, le (ii) gore Skype ga se setšeasebaka sa tirelo ya gago ya mathomo ya mogala.
  • ii. Di-API goba Kgašo. Ge o nyaka Skype ka baka la gore o nyaka se sepelelane le kgašo efe goba efe, o swanetše go latedišišana le "Broadcast TOS" mo go https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Ge o nyaka go diriša "interface" ya programa ya sedirišwa ("API") yeo e bonagaditšwego goba e dirilwego gore e hwetšagale mo go Skype o swanetše go latedišišana le mabaka a laesense ao a dirišwago, ao a hwetšagalago mo go www.skype.com/go/legal.
  • iii. Dipholisi tša Tirišo yeo e Lekalekanetšego. Dipholisi tša tirišo yeo e lekalekanetšego di ka dirišwa ge go tla mo go tirišo ya gago ya Skype. Ka kgopelo sekaseka dipholisi tšeo di diretšwego go go šireletša kgahlanong le bomenetša gomme di ka go beela magomko mo go mohuta, nako le bontši bja megala goba melaetša yeo o ka kgonago go e dira. Dipholisi tše di akareditšwe mo Mabakeng a ka tšhupetšo. Le ka nna la hwetša dipholisi tše mo go https://www.skype.com/go/terms.fairusage/
  • iv. Go thala mebepe. Skype se na le dilwana tšeo di se dumelelago go romela tshedimošo, goba go ka ipea mo mmepeng woo o o dirišago, go tirelo ya go thala mebepe. Ka go diriša dilo tša, o dumela go Mabaka le mabaka a Google Maps ao a hwetšagalago mo go https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html goba mabaka a bjalo a Google Maps ao a hwetšagalago mo nageng ya gago.
  • v. Badiriši ba Mmušo. Ge o nyaka go diriša akhaonte ya kgwebo goba Skype Manager mo legatong la mmušo wa U.S. goba boagente bja mmušo wa U.S., mabaka a ga a dirišwe go tirišo yeo. Bakeng sa mabaka ao a dirišwago goba go hwetša tshedimošo ye nngwe gape, ka kgopelo ikgokaganye le usgovusers@skype.net.
  • vi. Tirišo ya gago feela yeo e sa sepelelanego le tša Thekišo. Tirišo ya Skype ke ya tirišo ya gago feela yeo e sa sepelelanego le tša thekišo. O dumeletšwe gore o ka diriša Skype mošomong bakeng sa dipoledišano tša gago tša kgwebo.
  • vii. Nomoro ya Skype/Skype To Go. Ge eba Skype se go ga Nomoro ya Skype goba nomoro ya Skype To Go, o a dumela gore nomoro yeo ga se ya gago goba ga o na tokelo ya go ba le nomoro yeo go ya go ile. Mo dinageng tše dingwe, nomoro e ka no hwetšagala go tšwa go modirišani wa Skype gomme e sego Skype, gomme go ka no hlokega gore o be le tumelelano yeo e fapanego le modirišani o bjalo.
  • viii. Skype Manager. "Skype Manager Admin Account" e hlotšwe le go laolwa ke wena, o lego bjale ka molaodi ka noši wa sehlopha sa Skype Manager gomme o se kgwebo. O ka nna wa tlemaganya akhaonte ya motho ka o tee go sehlopha sa Skype Manager ("Akhaonte yeo e Tlemagantšwego"). O ka nna wa kgetha balaodi ba tlaleletšo go sehlopha sa gago sa Skype Manager go lebelelwa pele gore naa ba amogela Mabaka a naa. Ge o ka abela Dinomoro tša Skype go Akhaonte yeo e Tlemagantšwego, o na le boikarabelo bja tatelano le dinyakwa dife goba dife tše di sepelelanago le bodulo goba lefelo la badiriši ba gago ba Akhaonte yeo e Tlemagantšwego. Ge o ka kgetha go tlemolola Akhaonte yeo e Tlemagantšwego go sehlopha sa Skype Manager, dikabelo dife goba dife tšeo di abetšwego, Skype Credit goba dinomoro tša Skype di ka se sa hwetšagale gomme Diteng tša Gago goba matheriale woo o sepelelanago le akhaonte yeo e tlemollotšwego o ka se sa kgona go e fihlelela. O a dumela go lebelela le go sekaseka tshedimošo efe goba efe ya motho ya badiriši ba akhaonte ya gago yeo e tlemagantšwego go ya ka melao ka moka yeo e dirišwago ya tšhireletšo ya data.
  • ix. Detefedišo tša Skype. Ditheko tšohle tša ditšweletša tša Skype tšeo di lefelwago di akaretša metšhelo yeo e dirišwego, ntle le ge go hlalositšwe. Ditefedišo tšeo di lefelegago bakeng sa go leletša megala ka ntle ga tša boingwadišo di akaretša tefelo ya go kgokaganya (o lefela gatee mo go letšeng go gongwe le go gongwe) le kelo ya go ya ka motsotso bjale ka ge e laeditšwe mo go www.skype.com/go/allrates. Ditefedišo tša go letša di tla ntšhwa go tšwa go tšhelete yeo e šetšego ya Skype Credit ya gago. Skype se ka nna sa fetola direiti tša sona tša go letša ka go ngwala phetogo e bjalo mo go www.skype.com/go/allrates. Kelo e mpsha e tla thoma go šoma nako yeo e tlago ge o letša ka morago ga kgatišo ya dikelo tše mpsha. Ka kgopelo lekola dikelo tša bjale pele ga ge o ka letša. Metsotso ya go letša ya go ya ka diripana le ditefedišo tša diripana di tla batametšwa palo yeo e latelago yeo e feleletšego. Kua dinageng tše dingwe, ditšweletšwa tšeo di lefeletšwego tša Skype di abja le modirišani wa selegae wa Skype gomme mabaka a tirišo a modirišani yoo a tla dirišwa ge go tla mo go ditiragalo tše bjalo.
  • x. Skype Credit. Skype ga se tiišetše gore o tla kgona go diriša tšhelete yeo e šetšego mo go Skype Credit go reka ditšweletšwa tšohle tša gago tšeo di lefeletšwego tša Skype. Ge o sa diriše Skype Credit sa gago sebaka sa matšatši a 180, Skype e tla bea Skype Credit sa gago boemong bjoo sa dirišwego. O ka nna wa thomiša gape Skype Credit sa gago ka go latela sekgokaganyi seo se latelago sa go thomiša mo go https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Ge eba o dula Japane gomme wa reka Skype Credit mo go wepsaete ya Skype, mafoko a mabedi ao a tlago pele a ka se dirišwe go wena gomme Skype Credit sa gago se tla felelwa ke mošomo mo matšatšing a 180 ka morago ga letšatši leo o se rekilego ka lona. Ge khrediti ya gago e ka felelwa ke mošomo, o ka se sa kgona go e thomiša leswa goba go e diriša gape. O ka nna wa kgonagatša selwana sa Tlaleletšo ka Boitirišo ge o reka Skype Credit ka go swaya lepokisana la maleba. Ge o se kgonagaditše, tšhelete yeo e šetšego mo go Skype Credit sa gago e tla tlaleletšwa ka hlwahlwa yeo e lekanago go tšwa go mokgwa wa tefelo wa gago woo o ikgethetšego wona nako le nako tšhelete yeo e šetšego ya gago ya Skype e bago ka tlase ga boemo bjo beilwego ke Skype nako le nako. Ge e le gore o ingwadišitše ka mokgwa wa tefelo woo e sego wa karata ya sekoloto, PayPal goba MoneyBookers (Skrill), gomme o kgonagaditše Tlaleletša ka Boitirišo, tšhelete ya gago yeo e šetšego go Skype Credit e tla tlaleletšwa ka hlwahlwa ya maleba yeo e hlokegago go lefa ngwadišo ya gago yeo e latelago yeo e tšwelago pele. O ka nna wa tlogediša kgonagatšo ya Tlaleletša ka Boitirišo nako efe goba efe ka go fihlelela le go fetola dipeakanyetšo mo go phothale ya akhaonte ya gago ya Skype.
  • xi. Ditefelo tša Melaetša ya Ditšhabatšhaba. GroupMe ka se sebaka e diriša dinomoro tša kua US bakeng sa sehlopha se sengwe le se sengwe seo se hlotšwego. Molaetša wa ditlhaka o mongwe le o mongwe woo o rometšwego goba o amogetšwego go tšwa go nomoro ya GroupMe o tla tšewa e le molaetša wa Ditšhabatšhaba wa ditlhaka woo o rometšwego goba go amogelwa go tšwa United States. Ka kgopelo lekola se le moabatirelo wa gago bakeng sa direiti tšeo di sepelelanago tša ditšhabatšhaba.
  • xii. Romela le go hwetša tšhelete. Ka go diriša sedirišwa sa go romela le go amogela tšhelete (ge eba se a hwetšagala), o a amogela gore Skype se diriša dikhamphani dingwe go fana ka ditirelo tša tefedišo le go kgonagatša diphetišetšo. Skype ga se fane ka ditirelo tša tefedišo goba go kgonagatša diphetišetšo gomme ga se sona kgwebo ya ditirelo tša ditšhelete. Go romela goba go amogela tšhelete mo go Skype go ka hwetšagala fela go badiriši bao ba nago le mengwaga e 18 le go feta (goba go ya ka mabaka khamphani ye nngwe) bao ba ngwadišwago le go dumelelwa go ka hwetša akhaonte ke khamphani yeo ye nngwe gape. Go diriša sedirišwa sa go romela tšhelete, go ka nna gwa hlokega gore o ingwadišetše mabaka le dipeelano tša khamphani yeo ye nngwe le go fana ka ditumelelo tša go abelana data le dikhamphani tše tše dingwe gore di kgone go go fa tirelo. Ge Skype se ka hwetša tsebišo ya gore tirišo ya gago ya sedirišwa sa go romela tšhelete se tshela mabaka le dipeelano tša khamphani yeo ye nngwe, Skype se ka nna sa tšea magato kgahlanong le akhaonte ya gago, a bjalo ka go khansela goba go emiša akhaonte ya gago. Skype, goba Microsoft, ba ka se be le maikarabelo a go lefela ditefelo tšeo di abjago ke dikhamphani tše tše dingwe goba magato afe goba afe ao a tšeerwego ka tlase ga mabaka le dipeelano tša dikhamphani tše tše dingwe. Skype ga se fane ka ditiišetšo, dikemelo goba diwaranthi tša gore sedirišwa sa go romela le go amogela tšhelete se tla hwetšagala goba go tšwela pele go hwetšagala.
Taba ka botlalo
Bing le MSNBing le MSN14f_BingandMSN
Khutsofatšo
 • f. Bing le MSN.
  • i. Dimatheriale tša Bing le MSN. Dingwalwa, mongwalo, diswantšho, mebepe, dibitio, dibapala dibitio le matheriale wa dikhamphani tše tše dingwe tšeo di hwetšagalago mo go Bing le MSN, go akaretšwa dipote, didirišwa le diprograma tša Microsoft, ke tša tirišo ya gago fela yeo e sego ya kgwebo. Ditirišo tše dingwe, go akaretša go laišolla, go kopiša goba phatlalatšo ya matheriale wo, goba go diriša matheriale goba ditšweletšwa tše go bopa ditšweletšwa tša gago, go dumeletšwe fela go fihla moo go dumeletšwego ke Microsoft goba baswara ditokelo, goba go dumelelwago ke molao wa ngwalollo woo o dirišwago. Microsoft le beng ditokelo ba bangwe ba beeletša ditokelo tšohle tša matheriale woo o lego gore ga se wa hlaloswa ka botlalo ke Microsoft ka tlase ga mabaka a laesense, e ka no ba ka go se bolele thwii, estopele goba ka mekgwa e mengwe.
  • ii. Mebepe ya Bing. Ga o a dumelega gore o ka diriša Pono ya nonyane mo Dinaga tše Kopaneng, Canada, Mexico, New Zealand, Australia goba Japan bakeng sa tirišo ya mmušo ntle le tumelelo ya rena yeo e ngwetšwe yeo e lego ka thoko.
  • iii. Bing Places le Bing Manufacturer Center. Ge o fana ka Data goba Diteng tša gago go Bing Places goba Bing Manufacturer Center, o fa Microsoft laesense ya go se be le tswala ya thoto ya monagano ya lefase ka bophara, ya go diriša, go tšweletša gape, go boloka, go fetoša, go kgoboketša, go hlohleletša, go romela, go bontšha goba go phatlalatša bjale ka karolo ya tokelo, le gore e ka fetišetša ditokelo tšeo go batho bangwe.
Taba ka botlalo
CortanaCortana14g_Cortana
Khutsofatšo
 • g. Cortana.
  • i. Tirišo ya gago feela yeo e sa sepelelanego le tša Thekišo. Cortana ke Tirelo yeo e go thušago ya Microsoft. Didirišwa, ditirelo, diteng le Di-app tša Dikhamphani tše Dingwe le Ditirelo tšeo di abjago ke (mmogo "Ditirelo tša Cortana") di diretšwe feela gore di dirišwe ke wena gape e sego bakeng sa kgwebo.
  • ii. Tirišego le Diteng. Cortana e fana ka dilo tša mehutahuta, dingwe tša tšona di diretšwe wena fela. Ditirelo tša Cortana di ka nna tša go dumelela phihlelelo ya ditirelo, tshedimošo goba tirišego yeo e abjago ke Ditirelo tše dingwe tša Microsoft goba Di-App goba Ditirelo tša Mekgahlo Mengwe. Mabaka a go ya ka tirelo ye itšego a karolo 13 gape a a dirišwa go tirišo ya gago ya Ditirelo tša Microsoft tše itšego tše fihlelelwago ka Ditirelo tša Cortana. Cortana e fana ka tshedimošo bakeng sa mabaka a peakanyetšo fela gomme o swanetše o diriše boinaganelo ge o sekaseka le go tshepa tshedimošo ye. Microsoft ga e tiišetše go tshepagala, go hwetšagala goba go ba nakong ga maitemogelo ao o a diretšwego ao o a fiwago ke Cortana. Microsoft ga e na maikarabelo ge e le gore selwana sa tshepetšo ya poledišano sa Cortana se diegiša goba se go thibela go amogela, go lebelelagape goba go romela poledišano goba tsebišo.
  • iii. Di-app le Ditirelo tša Batho Bangwe. Bjalo ka karolo ya phihlišo ya Ditirelo tša Cortana, Cortana e ka nna ya abelana tshedimošo le Di-App le Ditirelo tša Batho Bangwe, tše bjalo ka khoutu ya poso dipotšišo le diphetolo tšeo di bušwago ke Di-App le Ditirelo tša Batho Bangwe, mo go kgotsofatšeng kgopelo ya gago. Ka kgokaganyo ya diakhaonte, Cortana e ka nna ya kgonagatša gore badiriši ba kgone go reka mo go Di-App le Ditirelo tša Batho Bangwe go diriša dikgetho le dipeakanyetšo tša tšeo modiriši a di theilwego thwii le Di-App le Ditirelo tšeo tša Batho Bangwe. Badiriši ba ka nna ba kgokolla diakhaonte tša bona nako efe goba efe. Tirišo ya gago ya Di-app le Ditirelo tša Batho Bangwe e akareditšwe ka tlase ga karolo 5 ya Mabaka a. Baphatlalatši ba Di-app le Ditirelo tše tša Batho Bangwe ba ka nna ba fetola goba ba se sa tšwela pele ka go šoma goba dilwana tša Di-app le Ditirelo tša Batho Bangwe goba go kopantšhwa le Ditirelo tša Cortana. Microsoft ga e na maikarabelo goba tlamego bakeng sa softwere goba femewere yeo e abjwago ke batšweletši.
  • iv. Didirišwa tša Cortana yeo e Kgonagaditšwego. Didirišwa tšeo go tšona Cortana e kgonagaditšwego ke ditšweletšwa goba didiršwa tšeo di kgonagaditšwego gore di ka kgona go fihlelela Ditirelo tša Cortana, goba ditšweletšwa goba didirišwa tšeo di sepelelanago le Ditirelo tša Cortana Didirišwa tša Cortana yeo e kgonagaditšwego di akaretša didirišwa goba ditšweletšwa tša batho ba bangwe tšeo e sego tša Microsoft, gape e sa di tšweletšego, goba go di hlagiša. Microsoft ga e na maikarabelo goba tlamego bakeng sa didirišwa goba ditšweletšwa tše tša batho ba bangwe.
  • v. Dimpshafatšo tša Softwere. Bakeng sa sedirišwa sefe goba sefe seo se kgokaganago le Ditirelo tša Cortana, re ka nna ra lekola ka boitirišo mohuta wa softwere ya Ditirelo tša Cortana le go laišolla dimpshafatšo tša softwere goba diphetošo tša dipeakanyo goba ra hloka gore batšweletši ba Didirišwa tšeo go tšona Cortana e kgonagaditšwego ba dire gore Softwere ya ditirelo tša Cortana e phele e mpshafaditšwe.
Taba ka botlalo
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Khutsofatšo
 • h. Outlook.com. Aterese ya emeile ya Outlook.com (goba @msn, @hotmail, goba @live) yeo o e dirišago go hlola akhaonte ya gago ya Microsoft e tla ba ya gago feela ge o dutše o diriša botsenelo bja gago bja Outlook.com goba akhaonte ya gago ya Microsoft. Ge go ka diregao go botsenelo bja gago bja Outlook.com goba Akhaonte ya gago ya Microsoft e tswaletšwe ke wena goba ke Microsoft go lebeletšwe pele Mabaka a, aterese ya gago ya emeile le leina la modiriši la gago le tla bušetšwa gape mo sistemong gomme la fiwa modiriši yo mongwe.
Taba ka botlalo
Ditirelo tša OfficeDitirelo tša Office14i_officeBasedServices
Khutsofatšo
 • i. Ditirelo tša Office. Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com goba boingwadišo bongwe gape bofe goba bofe bja Office 365 goba Ditirelo tše di rwelego leina la Office di diretšwe fela wena, gore o se dirišetše bakeng sa kgwebo, ka ntle le ge e le gore o na le ditokelo tša tirišo bakeng sa tša kgwebo ka tlase ga tumelo yeo e fapanego le Microsoft.
Taba ka botlalo
Ditirelo tša Maphelo tša MicrosoftDitirelo tša Maphelo tša Microsoft14j_MicrosoftHealthServices
Khutsofatšo
 • j. Ditirelo tša Maphelo tša Microsoft.
  • i. HealthVault. HealthVault e diretšwe wena gore o boloke tshedimošo ya gage yeo e sepelelanago le tša maphelo le tshedimošo ka ga batho ba bangwe (bja bjalo ka ba lapa la gago) ka tumelelo ya bona. Di-akhaonte tša HealthVault ga se tšeo di ka dirišwago ke baabi ba tša tlhokomelo ya maphelo goba bakeng sa lebaka lefe goba lefe la tša kgwebo goba bakeng sa tirišo yeo e sego ya motho ka boyena. Tshedimošo yeo e lego akhaonteng e ka nna ya se be yeo e nepagetšego ka dinako tšohle gomme e swanetše go lebelelwa ke moabi ofe goba ofe wa tša tlhokomelo ya maphelo bjale ka yeo e fanago ka tshedimošo fela. Tirelo ya HealthVault ga e sware direkhoto bakeng sa baabi ba tša tlhokomelo ya maphelo goba bakeng sa mabaka a tša kalafo goba taolo ya kgetsi. Mohlala, direkhoto tša HealthVault ga se direkhoto tšeo di kgethilwego bjale ka ge go hlaloswa mo melawaneng ya U.S. Ge moabatirelo wa tlhokomelo ya maphelo a ka tšea sephetho sa go akaretša tshedimošo efe goba efe yeo e hwetšagalago go tšwa go HealthVault mo direkhotong tša gagwe, o swanetše go boloka sekopišwa mo sistemong ya gagwe. Ge e le gore go na mošireletši mongwe gape wa direkhoto mo akhaonteng ya gago (ka gobane o mo memile goba a go memile), o a amogela gore mošireletši mongwe gape yoo o na le taolo ka botlalo mo rekhotong yeo gomme a ka nna a fetšiša phihlelelo ya gago ya rekhoto yeo, a laola phihlelelo ke batho bangwe ya rekhoto yeo, gomme a bona tshedimošo yeo e lego mo rekhotong yeo le gore naa rekhoto yeo e dirišitšwe leng. Microsoft ga e thekge dithuša go saenela ka gare tšeo e sego tša Microsoft (tše bjalo ka Facebook le OpenID), ka go realo bathekga badiriši ba HealthVault ba ka se kgone go go thuša ge o ka ba le mathatanyana a go saenela ka gare a dilo tšeo. Ge o ka loba dithuša go saenela ka gare, goba akhaonte yeo go yona o hweditšego tshedimošo ya go saenela ka gare e ka tswalelwa, o ka se kgone go hwetša gape tshedimošo ya gago yeo e bolokilwego. Gore o kgone go swarelela phihlelelo ya gago yeo e tšwetšego pele, re šišinya gore o diriše tshedimošo ya go go thuša go saenela ka gare go akhaonte ya gago ya HealthVault ya go feta e tee. Microsoft ga e thekge goba go laola, gomme ga e na maikarabelo bakeng sa, tirišo, thekgo, goba tšhireletšo ya dithuša go saenela ka gare tšeo e sego tša Microsoft tšeo o ka nna wa di dirišago.
  • ii. Microsoft Band. Didirišwa tša Microsoft Band ga se didirišwa tša kalafo gomme maikemišetšo a tšona ke a boitšhidullo le boitekanelo fela. Ga di a hlamelwa goba go direlwa gore di ka dirišwa go šupa bolwetši goba maemo a mangwe gape, goba mo kalafong, tsenogare, phekolo, goba thibelo ya bolwetši goba maemo a mangwe. Microsoft ga e na boikarabelo ge go tla mo go sephetho sefe goba sefe seo o ka se tšeago ka baka la tshedimošo yeo o e hweditšego go tšwa go Microsoft Band.
Taba ka botlalo
Dithoto tša SetitšithaleDithoto tša Setitšithale14k_DigitalGoods
Khutsofatšo
 • k. Dithoto tša Setitšithale. Ka tirišo ya Microsoft Groove, Microsoft Movies & TV, Store le didirišwa dife goba dife tšeo di sepelelanago goba ditirelo tša išago, Microsoft e ka kgonagatša gore o hwetše, theeletše, bogele, bapale, goba o bale (ka ke go ka no ba) mmino, diswantšho, bitio, dingwalwa, dipuku, dipapadi goba materiale mongwe ofe goba ofe ("Dithoto tša Titšithale") woo o ka o hwetšago ka mokgwa wa titšithale. Dithoto tša Titšithale ke tša tirišo ya gago fela ya boithabišo yeo e sego ya kgwebo. O a dumela gore o ka se phatlalatše gape, gaša, bapala setšhabeng goba wa bontšha setšhabeng goba wa fetišetša dikopi dife goba dife tša Dithoto tša Titšithale. Dithoto tša Titšithale e ka nna ya ba dithoto tša Microsoft goba batho bangwe. Mo mabakeng ka moka, o a kwešiša le go amogela gore ditokelo tša gago ge go tla mo go Dithoto tša Titšithale di kgaoletšwa ke Mabaka a, molao wa ngwalollo, le melao ya tirišo yeo e lego go https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. O a dumela gore o ka se leke go fetoša Dithoto dife goba dife tša Titšithale tšeo o di hweditšego ka go diriša Ditirelo dife goba dife ka tlase ga mabaka afe goba afe, go akaretšwa go fihla goba go fetola goba mongthoto goba mothopo wa Dithoto tša Titšithale. Microsoft le beng ba Dithoto tša Titšithale nako le nako ba ka nna ba tloša Dithoto tša Titšithale go tšwa go Ditirelo ntle le tsebišo.
Taba ka botlalo
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Khutsofatšo
 • l. OneDrive.
  • i. Kabo ya Polokelo. Ge e le gore o na le diteng tše ntši tšeo di bolokilwego mo go akhaonte ya gago ya OneDrive go feta ka mokgwa woo o abetšwego go ya ka mabaka a tirelo ya go se lefelwe goba yeo e lefeletšwego ya OneDrive gomme o sa fetole tsebišo ya Microsoft ya gore o lokiše akhaonte ya gago ka go tloša bontši goba wa ngwadiša go leano le lefsa la go ba le bobolokelo bjo oketšegilego, re swarelela tokelo ya go tswalela akhaonte le go tloša goba go šitiša phihlelelo go Diteng tša gago go OneDrive.
  • ii. Go šoma botse ga tirelo. Go ya ka dilo tše swanago le setlabela sa gago, kgokaganyo ya inthanete le maiteko a Microsoft a go leka go swarelela go šoma botse le seriti sa tirelo ya yona, nako le nako o ka nna wa itemogela tiego ge go tla mo go bolokeng le go sepetša mmogo diteng go OneDrive.
Taba ka botlalo
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Khutsofatšo
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Programa. Microsoft Rewards ("Programa") e go kgontšha gore o hwetše dintlha bakeng sa ditiragalo, tše bjalo ka go nyaka go tiišeditšwego, dikhwetšo, nako yeo o e tšeerego o lekola ka Microsoft Edge, le tše dingwe tšeo di abjwago ke Microsoft. Tšeo di abjwago di ka no fapana go ya ka mebaraka. Go nyaka ke tiro ya motho ka o tee yoo a tsenyago ka boyena mantšu ka maikemišetšo a mabotse a go hwetša dipoelo tša go nyaka tša Bing bakeng sa mabaka a nyakišišo a modiriši o bjalo gomme se ga se akaretše potšišo efe goba efe yeo e tsentšwego ke pote, makro, goba mekgwa mengwe ya boitirišo goba ya bomenetša ("Nyaka"). Khwetšo ke mokgwa wa go reka dithoto goba go laišolla le go hwetša laesense bakeng sa diteng tša setitšithale go tšwa go Microsoft, e ka no ba mahala goba e lefelelwa ("Khwetšo"). Dintlha tša Rewards ga di abjwe bakeng sa theko ye nngwe le ye nngwe go tšwa go Microsoft. Go lekola ka maikemišetšo ka Microsoft Edge go bolela gore poraosara e a bonagala mo sekirining sa setšweletšwa (mohlala, e bulegile gomme e dirišwa ka mokgwa woo e lego gore aekhone ya Microsoft Edge e tšweleditšwe mo go para ya mešomo, seo se laetšago gore ka se sebaka e a dirišwa), le go diriša poraosara go bona diwepsaete, go lekola emeile, goba ditirišo tše dingwe tšeo poraosara e dirišetšwago tšona. Go hwetša dintlha bakeng sa go diriša Microsoft Edge, Bing e swanetše go ba yona sedirišwa sa go nyaka sa setlogo sa poraosara gomme thelemetheri e swanetše go kgonagatšwa mo dipeakanyetšong tša Windows. Microsoft e ka nna ya fana ka menyetla ya tlaleletšo go hwetša dintlha nako le nako, gomme kwalakwatšo ya go aba dintlha e ka se hwetšagale go ya go ile. Dintlha tšeo o di amogetšego di ka fetolelwa go dilo ("Rewards") mo letlakaleng la phetolelo. Bakeng sa tshedimošo ye nngwe gape bona karolo ya Rewards mo go support.microsoft.com ("FAQ").
   • 1. Dinyakwa tša Programa. O tla hloka akhaonte ya mannete ya Microsoft gomme didirišwa tša gago di swanetše go fihlelela dinyakwa tša motheo tša sistemo. Programa e bulegile go badiriši bao ba dulago mebarakeng yeo e lego mo lenaneong mo go FAQ. Motho o tee a ka se be le akhaonte ya go feta e tee ya Programa, le ge eba motho yoo o na le diaterese tša emeile tše ntši, gomme malapa a kgaoletšwa go diakhaonte tše tshelela. Programa ke ya tirišo ya gago feela gomme e sa sepelelane le tša thekišo.
   • 2. Dintlha. Ka ntle le ge eba o abela dintlha tša gago go mokgahlo woo o sa nyakego go dira tšhelete woo o lego mo lenaneong la senthara ya phetolelo, o ka se kgone go ka fetišetša dintlha. Dintlha ga se thoto ya gago, gomme o ka se hwetše tšhelete seatleng goba tšhelete gore o kgone go di hwetša. Dintlha o di abelwa ka mokgwa wa kwalakwatšo. O ka se kgone go reka dintlha. Microsoft e ka nna ya fokotša bontši bja dintlha goba Rewards go motho mongwe le mongwe, lapa ka lapa, goba mo nakong yeo e beilwego (mohl. letšatši). Ga o a dumelelwa go fetolela go feta dintlha tše 550,000 mo ngwageng wa go ya ka khalentara mo go Programa. Dintlha tšeo di hweditšwego mo go Programa ga di šome mo go, goba di ka se dirišwe mmogo le, programa nngwe gape yeo e abjwago ke Microsoft goba mekgahlo mengwe. Dintlha tšeo di sego tša fetolelwa di felelwa ke nako ge o sa hwetše goba go fetolela dintlha sebaka sa dikgwedi tše 18.
   • 3. Rewards. O ka fetolela dintlha ka go etela senthara ya phetolelo goba o ka nna wa thuša ka go abela dintlha tša gago go mokgahlo woo o sa nyakego go dira tšhelete woo o lego mo lenaneong. Go ka nna gwa ba le palo yeo e kgaoleditšwego ya Reward ye e itšego yeo e hwetšagalago, gomme di-Rewards tšeo di tla abja ka gore naa ke mang yo a di kgopetšego pele. O ka nna wa kgopelwa gore o fane ka tshedimošo ya tlaleletšo, go swana le aterese yeo go romelwago poso go yona le nomoro ya mogala (ka ntle go ya VOIP goba nomoro yeo e sa lefelelwego), gomme o ka nna wa kgopelwa go tsenya khoutu yeo e thibelago bomenetša goba o saene ditokumente tša tlaleletšo tša semolao gore o kgone go fetolela dintlha go di-Rewards. Ge o ka otara Reward, o ka se kgone go e khansela goba go e bušetša gore o kgone go bušetšwa dintlha ka ntle le ge e le gore ditšweletšwa ga di šome gabotse goba go ya ka mo go nyakegago go ya ka molao woo o dirišwago. Ge o ka otara Reward yeo e lego gore ga e sa le gona goba ga e hwetšagale go ya ka mabaka ao Microsoft e itšeelago ona go ya ka boikgethelo, re ka nna ra go fa setšeasebaka sa Reward boleng bjo ka lekalekanetšwago goba wa bušetšwa dintlha. Microsoft e ka nna ya mpshafatša di-Rewards tšeo di abjwago mo go senthara ya phetolelo goba ya se sa tšwela pele ka go fana na ga di-Rewards tše itšego. Di-Rewards tše dingwe di ka nna tša ba le dinyakwa tša go dumelegega go ya ka mengwaga. Dinyakwa dife goba dife tše bjalo di tla akaretšwa go kwalakwatšo ya maleba. O na le boikarabelo bakeng sa metšhelo ka moka tša pušokopanelwa, pušo le selegae le ditshenyegelo dingwe gape dife goba dife tša go amogela le go diriša Reward. Di-Rewards di tla emeilelwa go aterese ya emeil yeo o fanago ka yona ge o otara Reward ya gago, ka go realo dira gore aterese ya gago ya emeile e be yeo e dirišwago. Di-Rewards tšeo di sa kgonego go ka romelwa di ka se ntšhwe gape gomme ka go realo o tla di loba. Di-Rewards ga se tšeo di ka rekišwago gape.
   • 4. Go khansela Go Khatha Tema ga Gago mo go Programa. Akhaonte ya gago ya Programa e tla khanselwa ge o ka se tsenele ka gare bonnyane gatee mo nakong ya dikgwedi tše 18. Godimo ga moo, Microsoft e ipeela tokelo ya go khansela akhaonte ya Programa ya modiriši o itšego bakeng sa go kgotlakgotlama, go diriša gampe goba go diriša ka bomenetša Programa, goba bakeng sa go tshela Mabaka a. Ge go se na go khanselwa Programa (ke rena goba ke wena) goba ge Programa e ka emišwa, o tla ba le matšatši a 90 go fetolela dintlha tša gago; go sego bjalo, o tla loba dintlha tšeo. Mo nakong ya go khansela, tokelo ya gago ya go diriša Programa le go kgoboketša dintlha išago e a fela.
   • 5. Mabaka a Mangwe. Microsoft e na le tokelo ya go se sa dirišana nago; šitiša phihlelelo ya gago ya Programa goba akhaonte ya gago ya Rewards; le/goba go swarelela dintlha, di-Rewards le dikabelo tša thušo ya batho, ge eba Microsoft e dumela gore o kgotlakgotlana le goba o diriša gampe karolo efe goba efe ya Programa goba o ka no ba o dira dilo tšeo di tshelago Mabaka a.
Taba ka botlalo
Tše fapafapanegoTše fapafapanego16_17_18_miscellaneous
Khutsofatšo

14. Tše fapafapanego. Karolo ye, le dikarolo 1, 9 (bakeng sa dihlwahlwa tšeo di dirilwego pele ga bofelo bja Mabaka a), 10, 11, 12, 15, 17 le tšeo e lego gore go ya ka mabaka a tšona a dirišwa ka morago ga ge Mabaka a, a ka fela di tla phologo phetšišo goba go tlošwa ga Mabaka a. Go fihla moo e dumeletšwego ke molao woo o dirišwago, re ka nna ra diriša Mabaka a, ra fetiša tšeo re tlamegago ka tšona ka tlase ga Mabaka a, goba ra abela bangwe laesense ya ditokelo ka tlase ga Mabaka a, ka botlalo goba karolo nngwe, nako efe goba efe ka ntle le go go tsebiša. O ka se abelane ka Mabaka a goba wa fetišetša ditokelo dife goba dife tša go diriša Ditirelo. Ye ke tumelelano ka botlalo magareng ga gago le Microsoft bakeng sa tirišo ya Ditirelo. E feta ditumelelano dife goba dife tšeo di bilego gona peleng magareng ga gago le Microsoft ge go tla mo go tirišo ya Ditirelo. Ka go dumelana le Mabaka a, ga o itshepe mmolelwana ofe goba ofe, boemedi bofe goba bofe, waranthi efe goba efe, kwešišano efe goba efe, phethagatšo efe goba efe, tshepišo efe goba efe goba tiišetšo efe goba efe ka ntle le ao a hlalositšwego ka botlalo mo Mabakeng a. Dikarolo ka moka tša Mabaka a di a dirišwa go fihla go bogolo bjoo bo dumelelwago ke molao wa maleba. Ge tsheko goba morarabolodi a ka bolela gore re ka se kgone gore re gapeletše gore karolo ya Mabakaa bjale ka ge a ngwetšwe e šome, re ka nna ra fetoša mabaka ao ka mabaka a mangwe ao a nyakilego go swana go fihla moo o lego gore re ka gapeletša gore a šome go ya ka molao wa maleba, gomme Mabaka ao a šetšego ona a ka se fetošwe. Mabaka a a diretšwe gore wena le rena re holege. Mabaka a ga se a direlwa gore motho yo mongwe a holege, ka ntle ga bao ba tšeago marapo go Microsoft le bao ba kgethilwego. Dihlogo tša dikarolo ke tša tšhupetšo fela gomme ga di šome ge go tla mo molaong.

15. Dikleime di swanetše go dirwa mo Ngwageng o Tee. Kleime efe goba efe yeo e sepelelanago le Mabaka a goba Ditirelo e swanetše go dirwa tshekong (goba moraraboloding ge eba karolo 10(d) e a dirišwa) mo ngwageng o tee go tloga letšatšing la mathomo leo o bego o ka tsenya kleime ka lona, ka ntle le ge e le gore molao wa selegae o hloka gore go be le nako e teletšana ya gore o ka tsenya kleime. Ge e ka se tsenywe mo nakong yeo, gona e tla thibelwa go ya go ile.

16. Melao ya Ntšhetšo ka Ntle. O swanetše gore o latedišišane le melao le melawana ka moka ya ka gae le ya boditšhabatšhaba yeo e dirišwago go softwere le/goba Ditirelo, yeo e akaretšago mapheko mafelong ao e ka romelwago go ona, badiriši ba mafelelong, le tirišo ya mafelelong. Bakeng sa tshedimošo ka ga mapheko ka moka a mafelo le a ntšhetšo ka ntle. etela https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 le https://www.microsoft.com/exporting.

17. Peeletšo ya Ditokelo le Pegelo. Ka ntle le mo go hlalositšwego ka go hlaka ka tlase ga Mabaka a, Microsoft ga e go fe laesense goba ditokelo tše dingwe gape ka tlase ga mohuta ofe goba ofe wa diphatente, botsebi, ditokelo tša ngwalollo, diphiri tša kgwebo, maswao a kgwebo goba thoto ye nngwe gape ya tša monagano goba e laolwago ke Microsoft goba mokgahlo mongwe gape ofe goba ofe, go akaretšwa e fela go sa kgaoletšwe go leina lefe goba lefe, kapešo ya kgwebo, leswao goba tšeo di nyakilego go swana. Ge o ka fa Microsoft kgopolo efe goba efe, tšhišinyo goba pegelo, go akaretšwa ntle le kgaoletšo megopolo ka ga ditšweletšwa tše ntshwa, dithekenolotši, ditlhohleletšo, maina a ditšweletšwa, pegelo ka ga ditšweletšwa le dikaonafatšo tša ditšweletšwa ("Pegelo"), o fa Microsoft, ntle le tefišo, goba moputso wa tirišo goba ditlamego tše dingwe go wena, tokelo ya go dira, go ba go dirilwe, go tšweletša mešomo go tšwa go seo, diriša, abelana le go ka rekiša Pegelo ya gago ka mokgwa ofe goba ofe le gona bakeng sa selo sefe goba sefe. O ka se fane ka Pegelo yeo e hlokago laesense gore Microsoft e abelane ka laesense ya softwere ya yona, dithekenolotši goba ditokumente go dikhamphani tše dingwe ka baka la gore Microsoft e di akaretša mo go Pegelo ya gago.

Taba ka botlalo
DITSEBIŠODITSEBIŠONOTICES
Khutsofatšo

Ditsebišo le mekgwa ya go dira dikleime bakeng sa go tshwenyana le thoto ya monagano. Microsoft e hlomphana le ditokelo tša thoto ya monagano tša batho ba bangwe. Ge o ka kgetha gore romela tsebišo ya go tshwenyana ga rena le thoto ya monagano, go akaretšwa dikleime tše go tshwenyana le tokelo ya ngwalollo, ka kgopelo diriša mekgwa ya rean go romela Tsebišo ya Tshelo. KE DIPOTŠIŠO FELA TŠEO DI SA SEPELELANEGO LE TSHEPETŠO YE TŠEO DI TLA HWETŠAGO PHETOLO.

Microsoft e diriša mekgwa yeo e laeditšwe mo go Thaetlele 17, ya Khoutu ya United States, Karolo 512 go fetolana le ditsebišo tša go tshwenyana ga rena le tokelo ya ngwalollo. Mo mabakeng a maswanedi, Microsoft e ka nna ya palediša goba ye fetšiša diakhaonte tša badiriši ba Ditirelo tša Microsoft bao ba ka no bago ba phela ba tshwenyana le tokelo ye.

Ditsebišo le mekgwa ge go tla mo go matshwenyegong a thoto ya monagano mo papatšong. Ka kgopelo lebelela gape Methalotlhahli ya rena ya Thoto ya Monagango mabapi le matshwenyego a thoto ya monagano mo kgokaganyong ya rena ya papatšo.

Ditsebišo tša Tokelo ya Ngwalollo le Leswao la Thekišo. Ditirelo ke Tokelo ya ngwalollo © ya 2018 Microsoft Corporation le/goba bafepedi ba yona, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Ditokelo ka moka di beeleditšwe. Microsoft le maina, maswao, diaekhone tša ditšweletšwa tšohle tša Microsoft, softwere, le ditirelo e ka nna ya ba e le maswao a thekišo goba maswao a thekišo ao a ngwadišitšwego a Microsoft mo Dinageng tšeo Di Kopanego le/goba dinageng tše dingwe. Maina a dikhamphani tša mannete le ditšweletšwa e ka nna ya ba maswao a kgwebo a beng ba ona bao ba fapanego. Ditokelo dingwe gape tšeo di sego tša hlaloswa mo Mabakeng a di beeleditšwe. Softwere e itšeng yeo e dirišitšwego mo go disebara tša wepsaete ya Microsoft di theilwe mo karolong nngwe ya mošomo wa Independent JPEG Group. Tokelo ya Ngwalollo © 1991-1996 Thomas G. Lane. Ditokelo ka moka di beeleditšwe. Softwere ya "gnuplot" e dirišitšwe mo go disebara tše itšeng tša wepsaete ya Microsoft ke tokelo ya ngwalollo ya © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Ditokelo ka moka di beeleditšwe.

Tsebišo ya tša Kalafo. Microsoft ga e fane ka maele afe goba afe a tša kalafo goba a tša tlhokomelo ya tša maphelo, tšhupabolwetši goba phekolo. Ka mehla nyakana le maele go tšwa go ngaka ya gago goba moaba tirelo wa tlhokomelo ya maphelo yo a nago le tokelo ge o na le dipotšišo dife goba dife mabapi le boemo bja gago bja tša kalafo, phepo, boitekanelo goba lenaneo la boitekanelo. O se ke wa ba wa tlogela maele ao o a fiwago ke moprofešenale wa tša kalafo goba wa diegiša go nyakana le ona ka baka la tshedimošo yeo o e fihleletšego mo go goba ka Ditirelo.

Dikhoutu tša Setoko le data ye taetši (go akaretšwa dihlwahlwa tša taetši). © 2013 Morningstar, Inc. Ditokelo ka moka di beeleditšwe. Tshedimošo yeo e lego ka mo gare: (1) ke ya Morningstar le/goba baaba diteng ba yona; (2) ga e a swanela go kopišwa goba go phatlalatšwa; le (3) ga go tiišetšwe gore e nepagetše, e feleletše goba e ka ba nakong. Morningstar le baaba diteng ba yona ga ba na boikarabelo bakeng sa ditshenyegelo goba tobo yeo e bago gona go tšwa mo tshedimošong ye. Go šoma ga peleng ga se tiišetšo ya dipoelo tša išago.

Ga o a swanela go diriša Ditaetši dife goba dife tša Dow JonesSM, data ya taetši, goba maswao a Dow Jones wa a diriša mo go ntšheng, go hloleng, go thekgeng, go rekišeng, thekišong, goba kwalakwatšong ya sefe goba sefe sa didirišwa tša dipeeletšo (mohlala, ditirefethifi, ditšweletšwa tšeo di tlhamilwego, matlole a peeletšo, matlole ao a rekišwago mo phetolelong, dipotofolio tša dipeeletšo bj.bj. moo theko, poelo le/goba go šoma gabotse ga sedirišwa goba setšweletšwa sa peeletšo se theilwego tšona, di sepelelanago legoba maikemišetšo e le go latedišiša Ditaetši goba moemedi bakeng sa Ditaetši dife goba dife) ka ntle go tumelelano yeo e ngwetšwego yeo e ikemetšego le Dow Jones.

Tsebišo ya tša Ditšhelete. Microsoft ga se porokhara/morekiši goba moeletši wa dipeeletšo yo a ngwadišitšwego ka tlase ga melao ya ditšhereletšo ya sefederale ya United States goba melao ya ditšhireletšo mafelong a mangwe ao a laolago gomme ga e fe batho ka noši maele gore naa go a eletšega go beeletša mo go, go reka, goba go rekiša ditšhireletšo goba ditšweletšwa goba ditirelo tše dingwe tša ditšhelete. Ga go selo seo se lego mo Ditirelong seo e lego thekišo goba maiteko a thekišetšo gore o reke goba go rekiša ditšhireletšo dife goba dife. Microsoft goba Banewa Laesense ba yona ba dikhoutu tša setoko goba data ya taetši ga ba emele goba ba šišinya setšweletšwa goba ditirelo dife goba dife tša tša ditšhelete. Ga go selo mo Ditirelong seo maikemišetšo a sona e lego go ba maele a seporofešenale, go akaretšwa ntle le kgaoletšo, dipeeletšo goba maele a tša metšhelo.

Tsebišo ka ga Maemo a Dibidio a H.264/AVC, MPEG-4 Visual, le VC-1. Softwere ye e ka no ba le thekenolotši ya dikhoteke ya H.264/AVC, MPEG-4 Visual le/goba VC-1 yeo e ka bago e neilwe laesense ke MPEG LA, L.L.C. Thekenolotši ye ke mohuta wa kgatelelo ya data ya tshedimošo ya bidio. MPEG LA, L.L.C. e hloka tsebišo ye:

SETŠWELETŠWA SE SE NA LE LAESENSE KA TLASE GA PATENTE YA POTOFOLIO YA DILAESENSE YA H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL, LE VC-1 BAKENG SA TIRIŠO YEO E SEGO YA KGWEBO KE MOIDIRIŠI FELA GORE (A) ENKHOUTE BIDEO KA GO LATELANA LE MAEMO ("MAEMO A DIBIDIO") LE/GIOBA (B) GO RARABOLLA DIBIDIO TŠA H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL, LE VC-1 TŠEO DI BEGO DI ENKHOUTILWE KE MODIRIŠI YO A BEGO A DIRAGATŠA TIRAGALO YEO E SEGO YA TŠA KGWEBO LE/GOBA E HWEDITŠWE GO TŠWA GO MOABA BIDIO YOO A NEILWEGO LAESENSE YA GO FANA KA BIDIO E BJALO. GA GO EFE YA DILAESENSE TŠEO DI KA FETIŠETŠWAGO GO SETŠWELETŠWA SE SENGWE GO SA LEBELELWE GORE NAA SETŠWELETŠWA SE BJALO SE AKAREDITŠWE MO SOFTWERENG MO SENGWALWENG SE TEE. GA GO NA LAESENSE YEO E ABJAGO GO BA GO KA UKANGWAGO BAKENG SA TIRIŠO EFE GOBA EFE YE NNGWE GAPE. TSHEDIMOŠO YA TLALELETŠO E KA HWETŠWA GO MPEG LA, L.L.C. BONA WEPSAETE YA MPEG LA.

Bakeng sa mabaka a tlhakišo fela, tsebišo ye ga e beele mapheko goba ya thibela tirišo ya softwere yeo e abilwego ka tlase ga Mabaka a bakeng sa ditirišo tšeo di tlwaelegilego tša kgwebo tšeo e lego gore ke tša kgwebo yeo tšeo di sa akaretšego (i) phatlalatšo gape ya softwere ya batho bangwe gape, goba (ii) tlhamo ya matheriale ka dithekenolotši tšeo di sepelelanago le MAEMO A DIBIDIO bakeng sa phatlalatšo go bathi bangwe bangwe gape.

Taba ka botlalo
MABAKA A TIRIŠO YEO E TLWAELEGILEGO YA LAESENSEMABAKA A TIRIŠO YEO E TLWAELEGILEGO YA LAESENSESTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Khutsofatšo

MABAKA A TIRIŠO YEO E TLWAELEGILEGO YA LAESENSE

LEBENKELE LA MICROSOFT, LEBENKELE LA WINDOWS, LE LEBENKELE LA XBOX

Mabaka a a laesense ke tumelelano magareng ga gago le mophatlalatši wa sedirišwa. Ka kgopelo a bale. A dirišwa mo go didirišwa tša softwere tšeo o di laišollotšego go tšwa go Lebenkele la Microsoft, Lebenkele la Windows goba Lebenkele la Xbox (ao le lengwe le le lengwe la ona a šupeditšwego mo go mabaka a laesentshe bjalo ka ¨lebenkele¨), go akaretšwa dimpshafatšo le ditlaleletši dife goba dife, ka ntle le ge sedirišwa seo se tla le mabaka ao a ikemetšego, moo e lego gore mabaka ao a tla dirišwa.

KA GO LAIŠOLLA GOBA GO DIRIŠA SEDIRIŠWA, GOBA GO LEKA GO DIRA SE SENGWE SA TŠE, O AMOGELA MABAKA A. GE O SA A AMOGELE, GA O NA TOKELO GO GOMME GA O A SWANELA GO LAIŠOLLA GOBA GO DIRIŠA TIRELO.

Mophatlalatši wa sedirišwa e bolela gore mokgahlo woo o abelago laesentshe ya sedirišwa, bjale ka ge se lemogwa mo Lebenkeleng.

Ge o ka latedišišana le mabaka a a laesense, o na le ditokelo tšeo di latelago.

 • 1. DITOKELO TŠA TLHOMO LE TIRIŠO; GO FELELWA KE NAKO. O ka nna wa hloma le go diriša sedirišwa mo go didirišwa tša Windows goba go khonsole ya Xbox bjale ka ge go hlalositšwe mo go Melao ya Tirišo ya Microsoft. Microsoft e ipeela tokelo ya go fetoša Melao ya Tirišo ya Microsoft nako efe goba efe.
 • 2. DITIRELO TŠEO DI THEILWEGO INTHANETENG.
  • a. Tumelelo bakeng sa ditirelo tšeo di theilwego inthaneteng goba tša waelese. Ge e le gore sedirišwa se kgokagana le sistemo ya dikhomphutha mo Inthaneteng, gomme se se ka no akaretša kgokaganyo ya waelese, go diriša sedirišwa go šoma bjale ka tumelelo ya thomelo ya tshedimošo yeo e tlwaelegilego ya sedirišwa (go šwa e feela go sa kgaoletšwe go tshedimošo ya setheknikhale ya sedirišwa sa gago, softwere ya sistemo le sedirišwa, le tša ka thoko) bakeng sa ditirelo tšeo di theilwego Inthaneteng goba tša waelese. Ge e le gore mabaka a mangwe a tšweletšwa ge go tla mo go tirišo ya gago tša ditirelo tšeo o di fihlelelago ge o diriša sedirišwa, mabaka ao le ona a tla dirišwa.
  • b. Tirišompe ya ditirelo tše theilwego inthaneteng. O se ke wa diriša tirelo efe goba efe yeo e theilwego inthaneteng ka tsela efe goba efe yeo e ka gobatšago goba ya šitiša tirišo ya motho yo mongwe gape ya yona goba ya kgokaganyo ya waelese. Ga o a swanela go diriša tirelo go leka go hwetša phihlelelo yeo e sa dumelegago ya tirelo, tshedimošo, akhaonte, goba kgokaganyo efe goba efe ka mokgwa ofe goba ofe.
 • 3. MORERO WA LAESENSE. Sedirišwa se abetšwe laesense, ga se rekišwe. Tumelelano ye e go fa fela ditokelo tše dingwe go ka diriša sedirišwa se. Ge Microsoft e ka palediša bokgoni bja go ka diriša didirišwa mo didirišweng tša gago go ya ka tumelelano yeo o nago nayo le Microsoft, laesense efe goba efe yeo e sepelelanago le ditokelo e tla fedišwa. Mophatlalatši wa sedirišwa o ipeela ditokelo dingwe ka moka. Ka ntle le ge molao woo o dirišwago o go file ditokelo tše dingwe gape tše dintši go feta kgaoletšo ye, o ka nna wa diriša sedirišwa fela bjale ka ge go dumeletšwe go ya ka tumelelano ye. Ka go dira bjalo, o swanetše go latedišiša le dikgaoletšo tšohle tša sethekenikhale tšeo di lego mo sedirišweng tšeo di go dumelelago go e diriša ka ditsela tše itšeng. Ga se wa swanela go:
  • a. Leka go tla ka thoko dikgaoletšo dife goba dife tša sethekenikhale tšeo di lego mo sedirišweng.
  • b. Wa leka go hlama ka go boela morago, kgaogantšha, goba wa hlahlamolla sedirišwa, ntle le gona go fihla moo molao woo o dirišwago o go dumelelago go ka fihla, go sa lebelelwa dikgaoletšo tše.
  • c. Wa dira dikhophi tše dingwe gape tša sedirišwa go feta ka mokgwa woo o dumeletšwego mo tumelelanong ye goba go dumelelwago ke molao woo o dirišwago, go sa lebelelwe kgaoletšo ye.
  • d. wa phatlalatšo goba wa dira gore sedirišwa se hwetšagale go bangwe gore ba ka e kopiša.
  • e. Wa rentiša, adima, goba wa adimišana ka sedirišwa.
  • f. Phetišetšo ya sedirišwa goba tumelelano ye go motho mongwe gape.
 • 4. DITOKUMENTE. Ge e le gore o abelwa ditokumente le sedirišwa sa gago, o ka nna wa kopiša le go diriša ditokumente bakeng sa mabaka a tšhupetšo ya gago fela.
 • 5. DIKGAOLETŠO TŠA THEKENOLOTŠI LE NTŠHETŠO NTLE. Sedirišwa se ka no angwa ke taolo ya thekenolotši ya United States goba ya boditšhabatšhaba goba melao ya ntšhetšo ka ntle le molawana. O swanetše gore o latedišišane le melao le melawana ka moka ya ka gae le ya boditšhabatšhaba yeo e dirišwago go thekenolotši yeo e dirišitšwego goba di thekgilwego ke sedirišwa. Melao ye ga e akaretše dikgaoletšo tša gore o ka lebišwa kae, badiriši ba bofelo, le tirišo ya bofelo. Go hwetša tshedimošo ka ga ditšweletšwa tša leinaratwa la Microsoft, leba go wepsaete ya ntšhetšo ka ntle ya Microsoft.
 • 6. DITIRELO TŠA THEKGO. Ikgokaganya le mophatlalatši wa sedirišwa go bona gore naa ke ditirelo dife tša thekgo tšeo di hwetšagalago. Microsoft, motšweletši wa gago wa hadewere le morwadi wa waelese wa gago (kantle le ge o mongwe wa bona e le mophatlalatši wa sedirišwa) ga ba na maikarabelo a go go fa ditirelo tša thekgo bakeng sa sedirišwa.
 • 7. TUMELELANO KA BOTLALO. Tumelano ye, pholisi efe goba efe ya Sephiri yeo e dirišwago, mabaka afe goba afe a tlaleletšo ao a tlago le sedirišwa, le mabaka a ditlaleletši le dimpshafatšo ke laesense ya tumelano ka botlalo magareng ga gago le motšweletši wa sedirišwa wa sedirišwa seo.
 • 8. MOLAO WOO O DIRIŠWAGO.
  • a. United States le Canada. Ge eba o hweditše sedirišwa o le kua United States goba Canada, melao ya pušo goba profense yeo o dulago go yona (goba, ge eba o kgwebo, lefelo leo kgwebo ya gago e lego go lona) e laola tlhathollo ya tumelelano ye gomme e dirišwa go dikleime ge e ka tshelwa, le dikleime dingwe ka moka (go akaretšwa tšhireletšo ya modiriši, phegišano yeo e sego ya lekalekanela, le dikleime tša tshwarompe) go sa lebelelwe kgohlano ya dikokwane tša melao.
  • b. Ka ntle ga United States le Canada. Ge e le gore o hweditše sedirišwa nageng efe goba efe, melao ya naga yeo e tla dirišwa.
 • 9. KAMEGO YA SEMOLAO. Tumelelano ye e hlaloša ditokelo tša semolao tše itšeng. O ka no ba o na le ditokelo tše dingwe ka tlase ga melao ya naga ya gago. Tumelelano ye ga e fetoše ditokelo ša gago a tlase ga melao ya mmušo goba naga ya gago ge e le greo melao ya mmušo goba ya naga ya gago ga e e dumelele go ka dira bjalo.
 • 10. BOIKATOŠO BJA TIIŠETŠO. Sedirišwa se neilwe laesense "se le bjalo", "ka diphošo tšohle" gape "bjale ka ge se hwetšagala". A tla rwala maikarabelo ohle a go se diriša. Mophatlalatši wa sedirišwa, mo legatong la gagwe, Microsoft (ge eba Microsoft ga se yona mophatlalatša sedirišwa), barwadi ba waelese bao mo dikgokaganyong tša bona sedirišwa se abilwego, ga mmogo le dikhamphani tša rena tšeo di fapanego, barekiši, diagent le bafepedi ("Bao ba Akaretšwago"), ga ba fane ka diwaranthi, dikaranthi, goba mabaka ao a sepelelanago le sedirišwa. Kotsi ka botlalo le boleng, polokego, go dudišegoa le go šoma gabotse ga sedirišwa e tlogelwa le wena. Ge sedirišwa se ka hwetšwa e le seo se sa šomego gabotse, o tla ba le boikarabelo bja tekolo le tokišo tšohle tšeo di hlokegago. O ka nna wa ba le ditokelo tša tlaleletšo tša modiriši ka tlase ga melao ya gago ya selegae yeo tumelelano ye e ka se e fetolego. Go fihla moo e dumeletšwego ka tlase ga melao ya selegae, Batho bao ba Akareditšwego ga ba akaretše diwaranthi goba mabaka ao a ka no bago a šupeditšwe, go akaretšwa go rekišega, boitekanelo bakeng sa mohola o itšeng, polokego, go dudišega le go se tshele molao.
 • 11. KGAOLETŠO MO GO LE PEELO KA THOKO YA DITOKIŠO LE DITSHENYEGELO. Go fihla moo e lego gore ga go a thibelwa ke molao, ge e le gore o na le motheo ofe goba ofe wa gore o ka hwetša ditshenyegelo, o ka nna wa hwetša go tšwa go mophatlalatši wa sedirišwa fela ditshenyegelo thwii tša go fihla go boleng bjoo o bo lefeletšego goba USD$1.00, goba efe goba efe yeo e lego e kgolo. O ka se ke wa, gomme e bile o tlogela tokelo ya gago ya go, nyaka go leka gore o putswe mo ditshenyegelong tše dingwe gape, go akaretšwa tšeo di bago gona ka baka la se, dipoelo tšeo di lobilwego, ditshenyegelo tše kgethegilego, tša go se be thwii goba tša goba gona ka baka la tiragalo go tšwa mophatlalatša sedirišwa. Ge e le gore molao wa gago wa selegae o gapeletša waranthi, karanthi goba maemo le ge mabaka a a sa dire bjalo, nako ya one e dumeletšwe go fihla go matšatši a 90 go tloga letšatšing leo o laišollotšego sedirišwa.

Kgaoletšo ye e šoma fela go:

 • Sengwe le sengwe seo se sepelelanago le sedirišwa goba ditirelo tšeo go dirilwego gore di hwetšagale mo go sedirišwa; le
 • Dikleime tša go tshela kontraka, waranthi, karanthi, goba lebaka; maikarabelo a go tia, go se hlokomele, goba kgatelelo ya ditokelo ye nngwe, go se latele molao goba molawana, boikhumišo bjo e sego bjona, goba ka tlase ga teori efe goba efe, ka moka go fihla bogolong bjo dumeletšwego ke molao.

Gape e a dirišwa le ge go ka:

 • Phodišo ye e sa go putse ka botlalo bakeng sa ditobo dife goba dife; goba
 • Mophatlalatšo wa sedirišwa o be a tseba goba o be a swanetše goba a tsebile ka ga kgonagalo ya ditshenyegelo.
Taba ka botlalo
Ditirelo tše akareditšwegoDitirelo tše akareditšwegoserviceslist
Khutsofatšo

Ditšweletšwa tše latelago, di-app le ditirelo di akareditšwe mo go Tumelelano ya Ditirelo ya Microsoft, e fela di ka no se hwetšagale mo tikologong ya geno.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Akhaonte ya Microsoft
 • Bing App for Android
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing ka Phapošing ya go Ithutela
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Boso bja MSN
 • Citizen e Latelago
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • Difilimi le TV tša Microsoft
 • Dijo le Dino tša MSN
 • Dipapadi tša MSN
 • Dipapadi, di-app le diwepsaete tša Windows tšeo di phatlaladitšwego ke Microsoft
 • Dipapadi, di-apps le diwepsaete tša Xbox Game Studios
 • Ditaba tša MSN
 • Ditšhelete tša MSN
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • Lapa la Microsoft
 • Lebenkele la Office
 • Lebenkele la Windows
 • Lebenkele
 • Leboto la Microsoft
 • Legao la Office 365
 • Letša ka MSN
 • LineBack
 • Mebapa ya Bing
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft XiaoIce
 • Mixer
 • Mongwalo wa Windows Live
 • Moreki wa Office 365
 • Mosepelo wa MSN
 • Mothuši wa Microsoft wa Thekgo le Pušetšosekeng ya Office 365
 • MSN.com
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office Sway
 • Office ya mo inthaneteng (yeo peleng e bego e bitšwa Office Online)
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Phetleko ya MSN
 • Phetleko ya Wikipedia ya Bing
 • Picturesque Lock Screen
 • Presentation Translator
 • Pukuntšhu ya Bing
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Sekirini se se Latelago sa Notlelo
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Smart Search
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • Tesekethopo ya Bing
 • Thulupara ya Bing
 • Tirišo ya go Tsoma ya Bing
 • Tirišo ya Mebapa
 • Tirišo ya Sedirišwa sa Maphelo
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • Tshwaotshwao ya Bing
 • Tša Maphelo le Matla a MSN
 • Tša Maphelo tša Microsoft
 • Tšhelete ya MSN
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live Mail
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • Ya Botho ya Office 365
 • Yunibesithi ya Office 365
Taba ka botlalo
1 Matšhe 20180