Gebruiksvoorwaarden van de portal

Laatst bijgewerkt: februari 2011

 1. ACCEPTATIE.

  Uw gebruik van het Microsoft Online Services Portal (“Portal”) is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Microsoft behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. U vindt de nieuwste versie van deze Gebruiksvoorwaarden door te klikken op de koppeling “Juridisch” onder aan de webpagina's van het Portal. U mag de Portal alleen gebruiken als u instemt met deze voorwaarden. Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de software niet installeren of gebruiken.

 2. ONLINE SERVICES VERKOCHT VIA PORTAL.

  Microsoft biedt via deze Portal diverse online services aan (tezamen de “Services”) die u kunt testen of aanschaffen. Deze Gebruiksregels hebben geen betrekking op de verkoop, de aanschaf of het gebruik van de Services. De Services, inclusief eventuele updates, verbeteringen of nieuwe functies, zijn onderworpen aan de overeenkomst(en) die betrekking hebben op de aanschaf of het gebruik van de Services.

 3. GEBRUIK.

  Een van de voorwaarden voor uw gebruik van de Portal is het voldoen aan de Gebruiksregels van Microsoft Online Services.

 4. ACCOUNT, WACHTWOORD EN BEVEILIGING.

  Wanneer voor een deel van de Portal een account moet worden geopend, moet u het registratieproces volledig doorlopen en ons de actuele, volledige en nauwkeurige gegevens verstrekken die op het betreffende registratieformulier worden gevraagd. U moet ook een wachtwoord en een gebruikersnaam kiezen. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het bewaken van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en gebruikersnaam en voor alle activiteiten die met uw account plaatsvinden. U stemt er mee in Microsoft onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Microsoft is niet aansprakelijk voor enige geleden verliezen ten gevolge van gebruik van uw account of wachtwoord door derden, ongeacht of dat met of zonder uw medeweten gebeurde. U kunt echter wel aansprakelijk worden gesteld voor verlies dat door Microsoft of een derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van uw account of wachtwoord door derden. U mag nooit de account van iemand anders gebruiken zonder toestemming van de accounteigenaar.

 5. PRIVACY.

  Lees a.u.b. de Privacyverklaring voor informatie over het vergaren en gebruiken van uw persoonlijke informatie door Microsoft. Op de services is mogelijk een eigen privacyovereenkomst van toepassing. Deze wordt genoemd in de desbetreffende overeenkomsten en aanmeldprocessen voor elke service.

 6. MEDEDELING MET BETREKKING TOT PORTAL EN SOFTWARE OF DOCUMENTEN DIE VIA DE PORTAL BESCHIKBAAR ZIJN.

  IN GEEN GEVAL ZIJN MICROSOFT EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN WELKE OORZAAK DAN OOK EN UIT WELKE BRON VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, HETZIJ CONTRACTUEEL, WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS), ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE PORTAL, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING DE SOFTWARE OF DOCUMENTEN DIE VIA DE PORTAL BESCHIKBAAR ZIJN.

 7. SOFTWARE DIE VIA DE PORTAL KAN WORDEN VERKREGEN.

  Het auteursrecht op alle software die vanuit de Portal kan worden gedownload ("Software") berust bij Microsoft Corporation of haar leveranciers. De Software mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de bepalen van de eventuele Gebruiksrechtovereenkomst, die tezamen met de Software is verstrekt of in de Software is ingesloten ("Licentievoorwaarden"). Gebruik, verveelvoudiging of herdistributie van de Software anders dan in overeenstemming met de licentieovereenkomst is bij de wet uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot civiel- en strafrechtelijke sancties.

  INDIEN ENIGE GARANTIE WORDT VERSTREKT MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, IS DEZE BEPERKT TOT DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHOUDENS DE IN DE LICENTIEOVEREENKOMST VERLEENDE GARANTIES, WIJST MICROSOFT CORPORATION HIERDOOR ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, DAARONDER BEGREPEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EIGENDOM, OF GARANTIES DAT DE SOFTWARE NIET INBREUKMAKEND IS, VAN DE HAND.

  HET KAN VOORKOMEN DAT MICROSOFT VOOR UW GEMAK VIA DEZE PORTAL PROGRAMMA'S OF HULPPROGRAMMA'S BESCHIKBAAR STELT OM TE GEBRUIKEN EN/OF TE DOWNLOADEN. MICROSOFT GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE CORRECTHEID VAN DE RESULTATEN OF DE UITVOER DIE VOORTVLOEIEN UIT GEBRUIK VAN DERGELIJKE PROGRAMMA’S OF HULPPROGRAMMA’S.

  LEGENDA VAN BEPERKTE RECHTEN. Software die vanuit deze Portal wordt gedownload voor of ten behoeve van de Verenigde Staten van Amerika of organen en/of overheidsinstellingen van de Verenigde Staten ("Overheid van de VS"), wordt verstrekt met Beperkte Rechten. Gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking door de Overheid van de VS is onderworpen aan beperkingen zoals vermeld in subparagraaf (c)(1)(ii) van de bepaling omtrent Rights in Technical Data and Computer Software in DFARS 252.227-7013 of subparagraaf (c)(1) en (2) van de Commercial Computer Software - Restricted Rights in 48 CFR 52.227-19, welke van toepassing is. De fabrikant is Microsoft Corporation/One Microsoft Way/Redmond, WA. 98052-6399.

 8. DOCUMENTEN DIE VIA DE PORTAL KUNNEN WORDEN VERKREGEN.

  Het is u toegestaan de op deze Portal beschikbare documenten, zoals Help-onderwerpen, white papers, informatiebladen en veelgestelde vragen (tezamen de “Documenten”) te gebruiken, mits (a) u geen auteursrechtaanduiding verwijdert of verbergt, (b) de auteursrechtaanduiding wordt vermeld in alle kopieën, samen met de inhoud van deze toestemmingskennisgeving, (c) de documenten uitsluitend voor informatieve en persoonlijke of niet-commerciële doeleinden worden gebruikt en niet worden gekopieerd of gepubliceerd op een netwerkcomputer of met andere media worden verzonden en (d) de documenten op geen enkele wijze worden aangepast. Gebruik voor enig ander doeleinde is uitdrukkelijk bij wet verboden en kan resulteren in civiel- of strafrechtelijke sancties.

  Bovengenoemde documenten hebben niet het ontwerp of de indeling van de Portal. Elementen van de Portal worden beschermd door handelsmerken, oneerlijke concurrentie en andere wetten, en mogen noch gedeeltelijk noch geheel worden gekopieerd of geïmiteerd. Logo's, afbeeldingen, geluiden en foto's van de Portal mogen niet worden gekopieerd of overgedragen, tenzij Microsoft hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

  MICROSOFT EN ZIJN LEVERANCIERS DOEN GEEN VERKLARINGEN BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID VAN DE INFORMATIE IN DE DOCUMENTEN VOOR ENIG DOEL. DE DOCUMENTEN WORDEN VERSTREKT "IN DE HUIDIGE VORM" ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. MICROSOFT EN ZIJN LEVERANCIERS WIJZEN BIJ DEZE ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN HET NIET INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE INFORMATIE, VAN DE HAND.

 9. COMMUNITY'S.
 10. De Portal bevat een koppeling Community's naar bulletinboardservices, chatruimten, nieuwsgroepen, blogs, forums, wiki's, community's, archiefkasten en/of andere bericht- of communicatievoorzieningen waarmee u met anderen kunt communiceren (afzonderlijk 'Communicatieservice' en tezamen 'Communicatieservices' genoemd). U gaat ermee akkoord de Communicatieservices alleen te gebruiken om berichten en materiaal te posten, verzenden en ontvangen die gepast zijn en, indien van toepassing, verband houden met de betreffende Communicatieservice. U gaat er bijvoorbeeld mee akkoord dat u bij het gebruik van de Communicatieservices het volgende zal nalaten:

  Microsoft is niet verplicht de Communicatieservices te bewaken. Microsoft behoudt zich echter het recht materiaal dat op de Communicatieservices wordt gepost te bekijken en naar eigen goeddunken materiaal te verwijderen. Microsoft behoudt zich het recht uw toegang tot één van de of alle Communicatieservices te allen tijde zonder kennisgeving om welke reden dan ook te beeïndigen.

  Microsoft behoudt zich het recht om te allen tijde informatie vrij te geven als Microsoft dit nodig acht in verband met de toepasbare wet- of regelgeving, als gevolg van rechtszaken, op verzoek van overheidsinstanties, of om informatie of materiaal geheel of gedeeltelijk te wijzigen, weigeren te posten dan wel te verwijderen. Dit is geheel ter discretie van Microsoft.

  Wees altijd voorzichtig wanneer u in een Communicatieservice informatie geeft over uzelf of uw kinderen waardoor u of uw kinderen kunnen worden geïdentificeerd. Microsoft beheerst de inhoud, berichten of informatie die worden uitgewisseld via de Communicatieservices niet en verleent hiervoor ook geen goedkeuring. Daarom wijst Microsoft uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid van de hand met betrekking tot de Communicatieservices en acties die het gevolg zijn van uw deelname aan een van de Communicatieservices. Managers en hosts zijn geen geautoriseerde woordvoerders van Microsoft en hun visie komt niet noodzakelijkerwijs overeen met die van Microsoft.

  Op materialen die via de Communicatiesevices zijn geüpload, kunnen beperkingen rusten met betrekking tot gebruik, verveelvoudiging en/of verspreiding. U bent zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van genoemde beperkingen bij het downloaden van dergelijke materialen.

 11. MICROSOFT ONLINE SERVICES-id.

  Als u de Portal wilt gebruiken, moet u een Microsoft Online Services-id hebben - een verificatiewebservice voor meerdere doeleinden waarmee u zich gemakkelijker bij websites of Microsoft Online Services kunt aanmelden. Als u geen Microsoft Online Services-id hebt, moet uw organisatie er een voor u maken. Raadpleeg de beheerder in uw organisatie voor meer informatie. Deze Gebruiksrechtovereenkomst geldt bij elk gebruik van uw Microsoft Online Services-id.

  We kunnen uw toegang tot het Microsoft Online Services-idnetwerk op elk moment annuleren of onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving, met of zonder opgave van reden. De reden voor annulering kan onder meer zijn dat we de Services niet meer leveren in uw regio, dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt overtreden, u zich in een periode van 90 dagen niet hebt aangemeld bij het Microsoft Online Services-idnetwerk of dat u de kosten die u verschuldigd bent aan ons of onze agenten niet hebt betaald. Als wij uw Microsoft Online Services-idreferenties annuleren, wordt uw recht om de Microsoft Online Services-id onmiddellijk beëindigd. Annulering van de referenties heeft geen invloed op uw verplichting om alle kosten te betalen die worden berekend aan uw factureringsrekening voor gebruik van Services waarop u bent geabonneerd.

 12. INTELLECTUEEL-EIGENDOMSRECHTEN.

  Microsoft of haar leveranciers behoudt of behouden alle rechten op, evenals het eigendom van en belang in de Portal, inclusief alle auteursrechten, patenten, handelsgeheimen, handelsmerken en andere intellectueel-eigendomsrechten. Microsoft behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend. Deze Gebruiksvoorwaarden geven of impliceren geen enkel recht op enig(e) handelsmerk, handelsnaam of logo van Microsoft of haar leveranciers. Informatie over handelsmerken vindt u op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=108161&CLCID=0x413.

 13. KENNISGEVINGEN EN PROCEDURES VOOR HET INDIENEN VAN CLAIMS BIJ INBREUK OP HET AUTEURSRECHT.

  Overeenkomstig Hoofdstuk 17, wetboek van de Verenigde Staten, artikel 512(c)(2), moeten kennisgevingen over vermeende inbreuken op het auteursrecht worden gestuurd naar de contactpersoon van de serviceprovider. VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE VOLGENDE PROCEDURE, WORDEN NIET BEANTWOORD. Zie Kennisgevingen en procedures voor claims wegens inbreuk op copyright, beschikbaar via http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=203343&CLCID=0x413.