Centrum zaufania: zabezpieczenia, prywatność i zgodność w usługach Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online

Zabezpieczenia, audyty i certyfikaty

Firma Microsoft zamawia audyty i certyfikatystron trzecich, dlatego można być pewnym, że jej usługi są projektowane i świadczone z zastosowaniem bardzo skutecznych zabezpieczeń.

Cele firmy Microsoft są proste: świadczenie usług z zachowaniem oczekiwanego od niej poziomu bezpieczeństwa i poufności informacji oraz zapewnienie klientów o skuteczności tych działań. Firma Microsoft wdrożyła i będzie utrzymywać odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, wewnętrzne mechanizmy kontroli oraz procedury ochrony informacji ukierunkowane na ochronę danych klienta przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem albo nielegalnym zniszczeniem. Każdego roku uznawani na całym świecie niezależni audytorzy przeprowadzają audyty w celu potwierdzenia, że firma Microsoft przestrzega dotyczących jej zasad i procedur związanych z zabezpieczeniami, zachowaniem poufności informacji, ciągłością oraz zgodnością z przepisami.

Narzędzie do wyszukiwania certyfikatów i dowodów zgodności usług Microsoft Online

Office 365

§  ISO 27001

§  Safe Harbor

§  SSAE16 SOC1 typ II

§  FISMA

Microsoft Dynamics CRM Online

§  ISO 27001

§  Safe Harbor

§  SSAE16 SOC1 typ II

Centra danych i fizyczna infrastruktura usług Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online (zapewniane przez usługi Microsoft Global Foundation Services)

§  Safe Harbor

§  ISO 27001

§  SSAE16 SOC2 FISMA

Szczegółowe informacje

Certyfikaty/akredytacje

Niniejsze treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Mogą zostać zmienione w dowolnej chwili bez powiadomienia i nie należy ich interpretować jako zobowiązania ani gwarancji ze strony firmy Microsoft.

SSAE 16/ISAE 3402

Standard SSAE 16 (Statement on Standards for Attestation Engagements nr 16), który zastąpił standard SAS 70, oraz ISAE 3402 (International Standards for Attestation Engagement nr 3402) to standardy dotyczące audytów ustanowione przez (odpowiednio) instytut AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) oraz zespół International Auditing and Assurance Standards Board organizacji International Federation of Accountants, przeznaczone dla organizacji usługowych. Organizacje tego typu są zazwyczaj podwykonawcami świadczącymi usługi wpływające na środowisko kontrolne klientów. Przykładem organizacji świadczących usługi są firmy przetwarzające roszczenia ubezpieczeniowe i medyczne, hostowane centra danych, dostawcy usług aplikacyjnych (ASP, Application Service Provider) oraz dostawcy zabezpieczeń zarządzanych. Audyty SSAE 16 i ISAE 3402 umożliwiają niezależną weryfikację zgodności z wymaganiami dotyczącymi stosowania i efektywności mechanizmów kontroli zabezpieczeń.

Po zakończeniu badania usługi przeprowadzonego przez audytora SSAE 16 lub ISAE 3402 („audyt SSAE 16”) audytor formułuje opinię dotyczącą następujących zagadnień:

1.     Czy opis mechanizmów kontroli organizacji świadczącej usługi jest zgodny ze stanem faktycznym.

2.     Czy mechanizmy kontroli organizacji świadczącej usługi są zaprojektowane efektywnie.

3.     Czy mechanizmy kontroli organizacji świadczącej usługi zostały udostępnione w podanym terminie.

4.     Czy mechanizmy kontroli organizacji świadczącej usługi działają skutecznie w konkretnym okresie. Tylko w przypadku SSAE 16 (SOC 1) typu II.

Audyty SSAE 16 i ISAE 3402 w firmie Microsoft są prowadzone raz na rok przez firmę zewnętrzną (jedną z czterech największych firm zajmujących się audytem).

Raport z audytu zawiera opinię na temat mechanizmów kontroli wydaną przez firmę zewnętrzną. Zarówno usługa Office 365, jak i usługa Microsoft Dynamics CRM Online przeszły audyty SSAE 16 (SOC1) typu II. Więcej informacji dotyczących standardu i typów audytów można znaleźć w witrynie www.aicpa.org.

Firma Microsoft Global Foundation Services (GFS) zapewnia usługi infrastruktury (centra danych i sieć) zarówno dla samej firmy Microsoft (w tym usługi Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online), jak i dla jej klientów. Firma GFS uzyskała certyfikat SAS 70 typu II i zostanie skontrolowana pod kątem zgodności ze standardem SSAE 16 podczas następnego zaplanowanego audytu. Raporty z audytu SSAE 16 dla usług Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online dotyczą mechanizmów kontroli warstwy aplikacji tych usług. Te raporty z audytów wraz z raportem dla firmy GFS dotyczącym warstwy infrastruktury zapewniają pełną reprezentację faktycznych mechanizmów kontroli.

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 to standard systemu zarządzania zabezpieczeniami informacji (ISMS, Information Security Management System) należący do rodziny standardów ISO/IEC 27000 uwzględniających ochronę prywatności, zachowanie poufności informacji, techniczne problemy związane z zabezpieczeniami oraz „powszechnie przyjęte zalecenia i ogólne zasady inicjowania, wdrażania, utrzymywania i ulepszania systemów zarządzania zabezpieczeniami informacji w organizacji”. W tych standardach uwzględniono setki potencjalnych mechanizmów kontroli. Standard ISO/IEC 27001 jest jednym z najpowszechniej uznawanych certyfikatów dla usług w chmurze, a więc też jednym z najbardziej cenionych przez klientów. W standardzie ISO 27001 określono, jak wdrażać, monitorować, utrzymywać i stale ulepszać system ISMS. Organizacja może uzyskać dla systemu ISMS certyfikat ISO 27001, który jest zazwyczaj oparty na standardach zabezpieczeń informacji ISO 27002. Zasady zabezpieczeń informacji w witrynie Microsoft Online Services są zgodne z normą ISO 27002 i wymaganiami dotyczącymi usług online. Standard ISO jest podstawą dla rozwiązań zabezpieczeń usług Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online oraz ich infrastruktury pomocniczej od 2009 roku i usługi te zostały certyfikowane przez niezależnego audytora, British Standards Institution (BSI). Zachęcamy klientów do zapoznania się z publicznie dostępnym standardem ISOi z certyfikatami ISO firmy Microsoft dostępnymi w witrynie organizacji BSI w sieci Web.

Oprócz zweryfikowania zgodności usług Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online ze standardem ISO/IEC 27001, organizacja BSI zrecenzowała ponad 20 dodatkowych mechanizmów kontroli wbudowanych przez firmę Microsoft w jej usługi w celu lepszego dostosowania ich do kompleksowych europejskich przepisów dotyczących ochrony danych. Firma Microsoft zastosowała takie unikatowe podejście, aby ułatwić swoim europejskim klientom zrozumienie zastosowanych przez nią mechanizmów ochrony mających pomóc im w spełnianiu określonych oczekiwań europejskich obywateli i wymagań europejskich przepisów. Wielu klientów uważa, że przepisy dotyczące zachowania poufności informacji obowiązujące w Unii Europejskiej są najbardziej restrykcyjne na świecie, dlatego podjęte przez firmę Microsoft starania w celu dostosowania mechanizmów kontroli do tych przepisów stanowią ułatwienie dla wszystkich klientów ceniących ochronę danych i poufność informacji.

Nasze certyfikaty ISO 27001 i audyty zrealizowane przez organizację BSI umożliwiają wszystkim naszym klientom ocenienie tego, jak firma Microsoft spełnia, a nawet przewyższa sprawdzane w certyfikacji standardy i wytyczne dotyczące wdrażania.Pełne wyniki pracy organizacji BSI można znaleźć w raportach z jej audytów ISO/IEC 27001 dotyczących usług Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online, których podsumowanie udostępnia się klientom usług Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online na żądanie.

Stany Zjednoczone i Unia Europejska — przepisy Safe Harbor

Zasady obowiązujące w Unii Europejskiej są określone przez dyrektywę dotyczącą ochrony danych i są bardziej restrykcyjne niż w Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach. Aby wyegzekwować te zasady, UE generalnie zabrania przekazywania danych osobowych do innych krajów, z wyjątkiem okoliczności, w których jest to dopuszczone w ramach uznanego mechanizmu, takiego jak opisana poniżej certyfikacja „Safe Harbor”.

Aby umożliwić ciągły przepływ informacji wymaganych przez firmy międzynarodowe, Komisja Europejska zawarła porozumienie z Departamentem Handlu Stanów Zjednoczonych, zgodnie z którym organizacje w Stanach Zjednoczonych mogą samodzielnie uzyskiwać certyfikaty zgodności z zasadami Safe Harbor, które są swobodnie powiązane z wymaganiami określonymi w dyrektywie.

Aby legalnie przesyłać dane z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych, firma lub inna organizacja musi publicznie zagwarantować, że będzie stosować się do zasad Safe Harbor zgodnych z regułami zachowania poufności informacji obowiązującymi w UE. Usługi Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online mogą przesyłać dane z UE do USA w celu przetwarzania, ponieważ firma Microsoft ma certyfikat Safe Harbor.

Zachęcamy klientów do zapoznania się z zasadami certyfikacji dostępnymi pod adresem, do którego prowadzi poniższe łącze, i certyfikatami firmy Microsoft w witrynie Departamentu Handlu w sieci Web: Safe Harbor Framework i Certyfikacja.

Firma Microsoft uzyskała pierwszy certyfikat w programie Safe Harbor w 2001 roku i odnawia certyfikat zgodności z zasadami Safe Harbor co dwanaście miesięcy.

Oprócz krajów członkowskich UE, kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) również uznają, że organizacje certyfikowane zgodnie z programem Safe Harbor zapewniają adekwatną ochronę poufności informacji uzasadniającą przesyłanie danych przez granice z ich krajów do Stanów Zjednoczonych. Szwajcaria zawarła prawie identyczną umowę („U.S.-Switzerland Safe Harbor”) z Departamentem Handlu Stanów Zjednoczonych w celu zalegalizowania transferów ze Szwajcarii do USA, do których firma Microsoft jest również uprawniona zgodnie z uzyskanymi certyfikatami.

Niektóre inne kraje, takie jak Kanada i Argentyna, wprowadziły kompleksowe przepisy dotyczące poufności informacji, a Unia Europejska zezwoliła na przesyłanie danych z UE do tych krajów.

Często zadawane pytania

Jakie działania należy podjąć w pierwszej kolejności, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich danych?

Ocena zgodności procedur ochrony stosowanych przez firmę Microsoft z wymaganiami klienta.

Zabezpieczenia usług Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online są najwyższej jakości. Jednak klient jest zobowiązany do ustalenia, czy zabezpieczenia firmy Microsoft są zgodne z wymaganiami jego organizacji. Ostatecznie to klient decyduje, czy jego dane są szczególnie ważne lub powinny być chronione na określonym poziomie zabezpieczeń zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej branży. W przypadku tych danych mogą obowiązywać określone wymagania dotyczące zabezpieczeń, których firma Microsoft nie zapewnia.

Na przykład w danej branży może obowiązywać standard haseł składających się z 10 znaków, podczas gdy firma Microsoft wymaga zazwyczaj haseł składających się z ośmiu znaków.

 

W przypadku wątpliwości dotyczących zgodności usługi Office 365 lub Microsoft Dynamics CRM Online z określonym standardem zabezpieczeń lub wymaganiem, które nie zostały omówione w niniejszym dokumencie, można zapoznać się z punktem „Zasoby” lub skontaktować z pomocą techniczną, aby uzyskać więcej informacji.

Czy usługi Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online są zgodne z zasadami zabezpieczeń obowiązującymi w mojej firmie?

Usługi Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online są przeznaczone dla wielu dzierżawców, więc nie mogą być ściśle zgodne z zasadami zabezpieczeń konkretnej firmy. Jednak spełniają potrzeby z zakresu zabezpieczeń klientów z wielu branż i krajów. Usługi Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online są oparte na strukturze ISO 27001 umożliwiającej nieustanną ocenę i ulepszanie zabezpieczeń usług oferowanych przez firmę Microsoft.

Zasady ochrony informacji w witrynie Microsoft Online Services uwzględniają również dodatkowe wymagania sformułowane na podstawie najlepszych zasad ochrony i odwzorowania odpowiednich wymagań międzynarodowych, krajowych i regionalnych.

Organizacja może uzyskać certyfikat ISO 27001 dla systemów zarządzania zabezpieczeniami informacji (ISMS, Information Security Management System), który jest zazwyczaj oparty na standardzie zabezpieczeń informacji (ISS, Information Security Standard) ISO 27002. Certyfikaty można uzyskać od akredytowanych agencji. Firma Microsoft uzyskała certyfikat od organizacji BSI (British Standards Institution). Audyty ISO 27001 zapewniają gwarancje związane z systemami ISMS. Firma Microsoft jest przekonana, że zapewniając przejrzystość, umożliwia klientom ocenę zgodności jej usług z ich wymaganiami i podejmowanie optymalnych decyzji.

Następujące usługi Office 365 uzyskały certyfikat ISO: SharePoint Online, Lync Online i Exchange Online. Usługa Microsoft Dynamics CRM Online ma certyfikat ISO. Warstwa infrastruktury dla tych usług, Global Foundation Services (sieć i centra danych), również uzyskała certyfikat ISO 27001. Klienci usług Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online powinni zapoznać się z normą ISO (powszechnie dostępną) w celu ustalenia, czy ich wymagania dotyczące zabezpieczeń zostały spełnione.

Jakie inne zasoby dostępne dla usług Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online ułatwiają zrozumienie ich zabezpieczeń i procedur związanych z zachowaniem poufności informacji oraz ustalenie, czy zasady obowiązujące dla usług Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online są zgodne z moimi wymaganiami?

Dla usług Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online jest dostępnych wiele zasobów ułatwiających klientom podjęcie decyzji i zrozumienie zasad firmy Microsoft, między innymi następujące dokumenty:

§  Opisy usług: Office 365

§  Opisy usług: Microsoft Dynamics CRM Online

§  Certyfikaty ISO

§  Zasady zachowania poufności informacji: Office 365

§  Zasady zachowania poufności informacji: Microsoft Dynamics CRM

§  Obecni klienci mogą kliknąć tutaj, aby uzyskać dodatkowe dokumenty pomocnicze (w języku angielskim)

Jakie są różnice między standardami SSAE 16 a ISO 27001?

Standard SSAE 16 zastąpił standard SAS 70, który jest stosowany przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych jako standard audytu projektu i efektywności mechanizmów kontroli.

ISO 27001 jest międzynarodowym standardem dotyczącym zabezpieczeń w organizacji. Standard ISO 27001 jest stosowany powszechnie w Europie, Japonii oraz niektórych krajach Azji i jest coraz bardziej popularny w Stanach Zjednoczonych. W standardzie ISO 27001 uwzględniono zestaw mechanizmów kontroli zabezpieczeń i certyfikaty dla tych mechanizmów. Jest on znacznie bardziej wszechstronny niż standard SSAE 16. Standard ISO 27001 uwzględnia wszystkie trzy aspekty zabezpieczeń zazwyczaj określane jako poufność, integralność i dostępność (CIA, Confidentiality, Integrity, Availability). Organizacje mogą uzyskać certyfikat ISO 27001 od wielu akredytowanych rejestratorów w różnych krajach.

Chcę otrzymać raport z audytu SSAE 16 w firmie Microsoft w wersji językowej innej niż angielska. Czy firma Microsoft może udostępnić taki dokument?

Zależnie od języka firma Microsoft może być w stanie dostarczyć tłumaczenie raportu z audytu SSAE 16 na koszt klienta, ponieważ raporty z audytów usług Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online nie są przygotowywane w językach innych niż angielski.

Firma dokonująca audytu SSAE 16 dla usług Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online może na żądanie przetłumaczyć raport z inspekcji na większość innych języków. Koszt, zależny wersji językowej, ponosi klient zgłaszający żądanie. Niektóre wersje językowe są niedostępne. Aby zwrócić się o określoną wersję językową, należy skontaktować się z działem obsługi klienta usługi Office 365 lub Microsoft Dynamics CRM Online.

Kto ma uprawnienia administracyjne w usługach Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online? Czy są to pracownicy pełnoetatowi, czy kontraktowi? Jak firma Microsoft zapobiega dostępowi administratorów do danych klientów?

Odpowiedź: zobacz sekcję Dostęp administracyjny w Centrum zaufania, aby zapoznać się z metodami ograniczania dostępu do danych przez firmę Microsoft.

Czy firma Microsoft zezwala klientom na przeprowadzanie audytu usługi Office 365 lub Microsoft Dynamics CRM Online albo infrastruktury?

Chętnie udostępniamy klientom podsumowania raportów z niezależnych audytów i certyfikacji dotyczących usług Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online.

Te certyfikaty i atesty dokładnie informują o tym, jak firma Microsoft realizuje cele związane z zabezpieczeniami i zgodnością, oraz stanowią praktyczny mechanizm umożliwiający weryfikację naszych zapewnień kierowanych do wszystkich klientów. Umożliwienie potencjalnym tysiącom klientów audytu naszych usług nie byłoby rozważnym ani bezpiecznym rozwiązaniem.

Wewnętrzne monitorowanie usług Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online obejmuje automatyczne sprawdzanie zgodności infrastruktury (np. skanowanie w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach, testowanie penetracyjne oraz testowanie mechanizmów kontroli procesów i osób). Program sprawdzania usług Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online przez strony trzecie uwzględnia niezależne inspekcje przeprowadzane co rok w celu weryfikacji stanu zabezpieczeń usług Office 365 i Microsoft Dynamics CRM Online.

Czy firma Microsoft może dostosować audyt do moich wymagań?

Nie. Firma Microsoft nie może zaakceptować niestandardowych audytów dla indywidualnego klienta. Koszty i potencjalne konflikty różnych zobowiązań powodują, że niestandardowe audyty są niewykonalne.

Czy firma Microsoft powiadomi mnie o ewentualnym naruszeniu zabezpieczeń danych?

Aby uzyskać informacje dotyczące reagowania firmy Microsoft na wypadki naruszenia zabezpieczeń danych, należy przeczytać umowę dotyczącą usługi.

Dodatkowe zasoby

§  Informacje dotyczące cyklu opracowywania zabezpieczeń

§  Microsoft Dynamics CRM Online — podręcznik zabezpieczeń i ciągłości usług

§  Przewodnik po planowaniu zabezpieczeń i zgodności

§  Centrum usług CRM dla klientów

§  Centrum usług CRM dla deweloperów

§  Centrum usług CRM dla informatyków