Microsoft Online Subscription Agreement

Microsoft Online Subscription Agreement นี้เป็นข้อตกลงระหว่างนิติบุคคลที่คุณเป็นตัวแทน หรือหากไม่มีนิติบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการกำหนดโดยคุณในพอร์ทัล ให้หมายถึงคุณ คุณ” หรือ “ของคุณ”) กับ Microsoft Regional Sales Corporation (“Microsoft”, “เรา” หรือ “ของเรา”) และประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้ รวมถึงนโยบายเรื่องการใช้อันเป็นที่ยอมรับ (Acceptable Use Policy), สิทธิการใช้ Online Services, SLA และข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดราคาและการชำระเงินที่ระบุไว้บนพอร์ทัล (เรียกโดยรวมว่า “ข้อตกลง”) โดยจะมีผลใช้บังคับในวันที่เรายืนยันคำสั่งซื้อแรกของคุณ คำนิยามที่สำคัญจะมีการให้คำจำกัดความไว้ในข้อ 10

1.            ทั่วไป

a.     สิทธิในการใช้ สิทธิที่เราให้กับคุณเป็นสิทธิในการเข้าถึงและใช้ Online Services รวมทั้งการติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในการสมัครใช้งานของคุณ ตามที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ในข้อตกลงนี้ เราขอสงวนสิทธิ์อื่นใดทุกประการ

b.    การใช้อันเป็นที่ยอมรับ คุณจะใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายเรื่องการใช้อันเป็นที่ยอมรับ (Acceptable Use Policy) เท่านั้น คุณไม่สามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) แยกส่วน แยกองค์ประกอบ หรือหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางเทคนิคในผลิตภัณฑ์ เว้นแต่ในขอบเขตซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตให้ทำได้ แม้มีข้อจำกัดเหล่านี้ คุณไม่สามารถให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืม ขายต่อ โอน หรือให้บริการบริหารจัดการ (Host) ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนใดๆ ของผลิตภัณฑ์ให้แก่หรือสำหรับบุคคลภายนอก

c.     การมีสิทธิสำหรับรุ่น Academic, Government และ Nonprofit คุณยอมรับว่าหากคุณกำลังซื้อข้อเสนอสำหรับสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร คุณจะมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการได้รับสิทธินั้นๆ ในฐานะสถาบันการศึกษา (รวมถึงสำนักบริหารหรือคณะกรรมการด้านการศึกษา ห้องสมุดประชาชน หรือพิพิธภัณฑ์สำหรับประชาชนซึ่งระบุไว้ใน http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7 หรือเป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการได้รับสิทธิสำหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งระบุไว้ใน http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6 หรือเป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการได้รับสิทธิสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งระบุไว้ใน http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=2&Keyword=nonprofit&Region=1 Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการได้รับสิทธิเมื่อใดก็ได้ และระงับการให้บริการ Online Service หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการได้รับสิทธิดังกล่าว

2.            ความลับ

คุณตกลงว่าคุณจะดำเนินการอย่างเป็นความลับกับการออกแบบและการทำงานของ Online Services ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านการเข้าถึงที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านเท่านั้น รวมทั้งเอกสารหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่เราให้ไว้กับคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ และคุณจะไม่เปิดเผยสิ่งเหล่านี้ต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีที่เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจซึ่งกันและกันของคู่สัญญา ในกรณีที่คุณเป็นลูกค้าที่เป็นรัฐบาล หัวข้อนี้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า บันทึกข้อมูลสาธารณะ และกฎหมายใกล้เคียงที่มีผลใช้บังคับ

3.            คำสั่งซื้อ ราคา ระยะเวลา การบอกเลิก และการระงับ

a.     คำสั่งซื้อและการกำหนดราคา คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อได้บนพอร์ทัลสำหรับข้อเสนอแบบมาตรฐาน ข้อเสนอแบบใช้จนหมด หรือข้อเสนอแบบผสม

(i)    สำหรับข้อเสนอแบบมาตรฐาน คุณสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อในระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิกได้ เว้นแต่การสมัครสมาชิกที่คุณซื้อผ่านทางบัตรสมัครสมาชิกจะอยู่นอกพอร์ทัล จำนวนสิทธิที่เพิ่มลงในการสมัครสมาชิกจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่เป็นสมาชิกเดิม หากคุณลดจำนวนผลิตภัณฑ์ในระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิก เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกจากคุณสำหรับการลดจำนวนตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในหัวข้อ “การบอกเลิกการสมัครสมาชิก”

(ii)   คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อสำหรับบริษัทในเครือของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้และให้สิทธิในการควบคุมดูแลกับบริษัทในเครือของคุณในการจัดการกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือได้ แต่บริษัทในเครือไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อได้ภายใต้ข้อตกลงนี้ได้ คุณยังสามารถโอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิของซอฟต์แวร์ หรือโอนสิทธิในการเข้าถึงและใช้ Online Services ให้กับบุคคลภายนอกได้สำหรับการใช้งานของบุคคลภายนอกดังกล่าวในธุรกิจภายในบริษัทของคุณ หากคุณให้สิทธิใดๆ กับบริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก บริษัทในเครือและบุคคลภายนอกดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ และคุณตกลงที่จะรับผิดร่วมกันและแทนกันจากการดำเนินการใดๆ ของบริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์

b.    การกำหนดราคาและการชำระเงิน การชำระเงินเมื่อถึงกำหนดจะต้องทำการชำระตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดราคาและการชำระเงินบนพอร์ทัล สำหรับข้อเสนอแบบมาตรฐาน ระดับราคาจะขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ อาจมีการปรับระดับราคาของคุณหากจำนวนผลิตภัณฑ์ในการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิก และคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับระดับราคาอื่น (เว้นแต่การสมัครสมาชิกที่คุณซื้อผ่านทางบัตรสมัครสมาชิกจะอยู่นอกพอร์ทัล ซึ่งในกรณีนี้จะมีการกำหนดราคาโดยไม่เปลี่ยนแปลงไว้ตามมูลค่าของบัตรสมัครสมาชิก) การเปลี่ยนแปลงระดับราคาจะไม่มีผลย้อนหลัง และการเปลี่ยนแปลงในการชำระเงินที่ถึงกำหนดสำหรับการสมัครสมาชิกดังจะเป็นไปตามสัดส่วน ราคาจะมีการกำหนดไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เวลาที่ส่งคำสั่งซื้อครั้งแรก และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาเริ่มต้นการต่ออายุสมาชิก สำหรับข้อเสนอแบบใช้จนหมดไป การกำหนดราคาและตารางอัตราจะขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง และสามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้โดยการบอกกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอใดๆ ที่มีอยู่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคา ค่าธรรมเนียมการยกเลิก และการชำระเงินจะไม่นำมาใช้บังคับ

c.     การต่ออายุ

(i)    สำหรับข้อเสนอแบบมาตรฐาน คุณสามารถเลือกที่จะให้การสมัครสมาชิกนั้นต่ออายุโดยอัตโนมัติ หรือไม่ต่ออายุเมื่อระยะเวลาที่เป็นสมาชิกสิ้นสุดลง การต่ออายุโดยอัตโนมัติจะเป็นตัวเลือกที่เลือกไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่เลือกไว้ได้ทุกเมื่อในระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิก หากระยะเวลาที่เป็นสมาชิกในปัจจุบันมีระยะเวลานานกว่าหนึ่งเดือนตามปฏิทิน เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการต่ออายุโดยอัตโนมัติก่อนระยะเวลาที่เป็นสมาชิกนั้นจะสิ้นสุดลง

(ii)   สำหรับข้อเสนอแบบใช้จนหมดไป การกำหนดราคาและตารางอัตราจะขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง และสามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้โดยการบอกกล่าว

(iii)  การสมัครสมาชิกแบบทดลองจะไม่สามารถต่ออายุได้

d.    ภาษี ราคาจะไม่รวมถึงภาษีใดๆ คุณจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีการขาย หรือภาษีในทำนองเดียวกันใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตนยังเป็นหนี้อยู่ในคำสั่งซื้อใดๆ ที่ส่งภายใต้ข้อตกลงนี้ และเป็นภาษีที่เราได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บจากคุณภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ คุณต้องรับผิดชอบต่ออากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องและภาษีอื่นๆ ทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด รวมไปถึงภาษีใดๆ ที่เกิดจากการแจกจ่าย หรือการให้บริการของผลิตภัณฑ์ต่อบริษัทในเครือของคุณ เราจะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีทั้งหมดตามรายได้สุทธิหรือการครอบครองทรัพย์สินส่วนบุคคลของเรา ถ้าจำเป็นต้องมีการหักภาษี  ที่จ่ายใดๆ สำหรับการชำระเงินที่คุณชำระให้กับเรา คุณอาจหักภาษีดังกล่าวจากจำนวนเงินที่เป็นหนี้กับเรา และชำระจำนวนเงินดังกล่าวให้กับหน่วยงานการจัดเก็บภาษีของภาครัฐที่เหมาะสม โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องได้รับและส่งใบเสร็จที่เป็นทางการสำหรับการหัก  ที่จ่ายเหล่านั้นและเอกสารอื่นที่เราร้องขออย่างสมเหตุสมผลโดยทันที เพื่อเรียกร้องเครดิตภาษีที่เกิดจากต่างประเทศ (Foreign Tax Credit) หรือขอคืนภาษี คุณต้องดำเนินการใดๆ ก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายได้รับการลดหย่อนจนเหลือน้อยที่สุดตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้

e.     ระยะเวลาและการสิ้นสุดข้อตกลง ข้อตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับจนกว่าคุณจะบอกเลิกข้อตกลงโดยการโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หรือทำตามที่ได้อธิบายไว้บนพอร์ทัล ยกเว้นการทดลองใช้ที่จะเป็นบอกเลิกโดยอัตโนมัติ การบอกเลิกเพียงแต่จะทำให้สิทธิในการต่ออายุการเป็นสมาชิกของคุณภายใต้คำสั่งซื้อที่มีอยู่หรือสิทธิในการส่งคำสั่งซื้อใหม่สำหรับ Additional Product ภายใต้ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงเท่านั้น เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อการบังคับใช้ข้อกำหนดว่าด้วยการบอกเลิกข้อตกลงนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอสละสิทธิใดๆ ที่ตนมี หรือภาระหน้าที่ใดๆ ที่ตนอาจมี ไม่ว่าในเวลานี้หรือในภายหน้าภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการเรียกร้องหรือร้องขอการอนุมัติ คำสั่ง คำวินิจฉัย หรือคำพิพากษาของศาลเพื่อให้มีการบอกเลิกข้อตกลงนี้

f.      การบอกเลิกการเป็นสมาชิก คุณสามารถบอกเลิกการสมัครสมาชิกได้ทุกเมื่อในระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิก อย่างไรก็ตาม คุณต้องชำระจำนวนเงินทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระและค้างชำระก่อนที่การบอกเลิกจะมีผลใช้บังคับ

(i)    การสมัครสมาชิกหนึ่งเดือน การสมัครสมาชิกที่มีกำหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนจะสามารถบอกเลิกเมื่อใดก็ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

(ii)   การสมัครสมาชิกหนึ่งปี หากคุณบอกเลิกการสมัครสมาชิกที่มีกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีภายใน 30 วันนับจากวันที่การสมัครสมาชิกมีผลใช้บังคับหรือได้รับการต่ออายุ คุณต้องชำระเงินสำหรับ 30 วันแรกของการเป็นสมาชิก และจะไม่ต้องชำระเงินสำหรับการเป็นสมาชิกในส่วนที่บอกเลิกอีก หากคุณบอกเลิกการสมัครสมาชิกในเวลาอื่นใดระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิก คุณต้องชำระเงินเป็นจำนวน 25% ของค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่ต้องชำระสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี สิ่งที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้จะไม่นำมาใช้กับการบอกเลิกการสมัครสมาชิกที่คุณซื้อผ่านทางบัตรสมัครสมาชิกที่อยู่นอกพอร์ทัล ซึ่ง Microsoft จะไม่คืนเงินให้

(iii)  การมีผลของการบอกเลิกหรือการสิ้นอายุต่อซอฟต์แวร์ หากข้อตกลงนี้หรือการสมัครสมาชิกถูกบอกเลิกหรือสิ้นอายุลง และคุณไม่ได้ใช้ตัวเลือกการซื้อขาด (Buyout) ที่มีอยู่สำหรับซอฟต์แวร์ของคุณ คุณต้องลบสำเนาทั้งหมดของซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิภายใต้ข้อตกลงนี้ ทำลายสื่อที่เกี่ยวข้องใดๆ และจัดทำใบรับรองการลบและการทำลายดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

g.    การระงับ เราอาจระงับการใช้ Online Services ของคุณ ในกรณีที่ (1) คุณไม่สามารถดำเนินการต่อข้อเรียกร้องที่กล่าวหาว่ามีการละเมิดเกิดขึ้นตามข้อ 5 ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (2) คุณไม่ชำระจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือ (3) คุณละเมิดนโยบายเรื่องการใช้อันเป็นที่ยอมรับ (Acceptable Use Policy) การระงับจะนำมาใช้กับส่วนที่จำเป็นขั้นต่ำสุดของ Online Services และจะมีผลบังคับใช้เฉพาะกรณีที่มีเงื่อนไขหรือความจำเป็นเท่านั้น เราจะส่งคำบอกกล่าวก่อนที่เราจะทำการระงับ เว้นแต่ในกรณีที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเราจำเป็นต้องทำการระงับโดยทันที เราจะส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนมีการระงับสำหรับกรณีที่ไม่ชำระเงิน หากคุณไม่จัดการกับสาเหตุที่ทำให้เกิดการระงับอย่างครบถ้วนภายใน 60 วันหลังจากวันที่เราทำการระงับ เราอาจบอกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณได้ นอกจากนี้ เราอาจบอกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณ หากการใช้ Online Services ของคุณถูกระงับมากกว่าสองครั้งในระยะเวลา 12 เดือน

4.            การรับประกัน

a.     การรับประกันอย่างจำกัด

(i)    Online Services เรารับประกันว่า Online Services จะสอดคล้องกับข้อกำหนดของ SLA ระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิก วิธีการแก้ไขเพียงวิธีเดียวที่คุณจะได้รับหากมีการละเมิดการรับประกันนี้คือวิธีการแก้ไขที่อยู่ใน SLA

(ii)   ซอฟต์แวร์ เรารับประกันเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คุณใช้ซอฟต์แวร์เป็นครั้งแรกว่าซอฟต์แวร์จะสามารถทำงานได้ตามที่ชี้แจงไว้ในคู่มือการใช้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ หากซอฟต์แวร์ไม่ได้เป็นไปตามการรับประกันนี้ ตามตัวเลือกของเรา เราจะ (1) คืนเงินตามจำนวนที่ได้ชำระไปสำหรับซอฟต์แวร์ หรือ (2) ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนซอฟต์แวร์นั้นทดแทน

b.    ข้อยกเว้นการรับประกันอย่างจำกัด การรับประกันอย่างจำกัดมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้

(i)    การรับประกันโดยนัย การให้ประกัน หรือเงื่อนไขที่ไม่สามารถละเว้นได้ตามกฎหมาย จะมีผลหนึ่งปีนับจากวันเริ่มต้นของการรับประกันอย่างจำกัด

(ii)   การรับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมถึงปัญหาที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุ การใช้งานในทางที่ผิด หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้ หรือเกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

(iii)  การรับประกันอย่างจำกัดนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับปัญหาที่มีสาเหตุจากการที่ไม่สามารถดำเนินการตามความต้องการขั้นต่ำของระบบได้ และ

(iv)  การรับประกันอย่างจำกัดนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์อภินันทนาการ ผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้วางจำหน่าย หรือผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้า

c.     คำปฏิเสธการรับประกัน นอกเหนือจากการรับประกันนี้ เราไม่ได้ให้การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ อีก ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรืออื่นๆ ซึ่งรวมถึงการรับประกันถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด คำปฏิเสธการรับประกันเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับ ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับไม่อนุญาตให้กระทำได้

5.            ข้อต่อสู้จากการเรียกร้องสิทธิ

a.     ข้อต่อสู้

(i) เราจะปกป้องคุณจากการเรียกร้องสิทธิใดๆ ซึ่งบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือระบุว่าผลิตภัณฑ์ได้ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลดังกล่าว หรือได้มีการใช้ความลับทางการค้าอย่างผิดกฎหมาย

(ii) คุณจะปกป้องเราจากการเรียกร้องสิทธิใดๆ ซึ่งบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือระบุว่าข้อมูลลูกค้าหรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ซึ่งคุณจัดหาไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้ผลิตภัณฑ์ได้ไปละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลภายนอก หรือได้มีการใช้ความลับทางการค้าของบุคคลภายนอกอย่างผิดกฎหมาย หรือไปละเมิดนโยบายเรื่องการใช้อันเป็นที่ยอมรับ (Acceptable Use Policy)

b.    ข้อจำกัด ภาระหน้าที่ของเราในข้อ 5a จะไม่นำมาใช้กับการเรียกร้องสิทธิหรือคำตัดสินชี้ขาดที่มีสาเหตุมาจาก (i) ข้อมูลลูกค้า ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft การแก้ไขดัดแปลงที่คุณทำกับผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบที่คุณจัดหาหรือจัดให้มีอยู่โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ผลิตภัณฑ์ (ii) การที่คุณนำผลิตภัณฑ์ไปรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลลูกค้า หรือกระบวนการทางธุรกิจที่ไม่ใช่ของ Microsoft หรือค่าเสียหายตามมูลค่าของการรวมดังกล่าว (iii) การที่คุณใช้เครื่องหมายการค้าของ Microsoft โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง หรือการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากที่เราได้แจ้งให้คุณยุติการใช้งานดังกล่าวแล้ว เนื่องจากมีการเรียกร้องสิทธิจากบุคคลภายนอก (iv) การที่คุณจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อ หรือใช้เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ หรือ (v) ผลิตภัณฑ์ที่จัดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

c.     การแก้ไข ในกรณีที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเรียกร้องสิทธิตามข้อ 5a (i) อาจไปขัดขวางการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ เราจะดำเนินการ (i) ให้ได้มาซึ่งสิทธิที่ทำให้คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปได้ หรือ (ii) แก้ไขดัดแปลงหรือเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีการทำงานเทียบเท่ากัน และแจ้งให้คุณยุติการใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้า หากตัวเลือกเหล่านี้ไม่สมเหตุสมผลในทางการค้า เราอาจยุติสิทธิของคุณในการใช้ผลิตภัณฑ์และคืนเงินที่ชำระไปล่วงหน้าสำหรับสิทธิจากการสมัครสมาชิกที่ยังไม่ได้ใช้

d.    ภาระหน้าที่ของคุณ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบถึงการเรียกร้องสิทธิที่อยู่ภายใต้หัวข้อนี้โดยทันที

(i) คู่สัญญาฝ่ายที่เรียกหาความคุ้มครองจะต้อง (1) ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นผู้มีอำนาจในการต่อสู้คดีและการประนีประนอมยอมความของการเรียกร้องสิทธิแต่เพียงผู้เดียว และ (2) ให้ความช่วยเหลือตามสมควรในการต่อสู้คดี

(ii) คู่สัญญาฝ่ายที่ให้ความคุ้มครองจะ (1) ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายตามความเหมาะสม และ (2) ชำระเงินตามจำนวนที่เกิดจากคำพิพากษาหรือข้อตกลงประนีประนอมยอมความที่ถึงที่สุดซึ่งมีผลในทางลบ สิทธิของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการตั้งข้อต่อสู้และการชำระเงินตามคำตัดสินหรือการยอมความภายใต้หัวข้อที่ 5 นี้ ใช้แทนสิทธิตามกฎหมายทั่วไปหรือสิทธิสำหรับการชดเชยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือสิทธิที่คล้ายคลึงกัน และถือว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายขอสละสิทธิตามกฎหมายทั่วไปหรือสิทธิสำหรับการชดเชยเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าว

6.            ข้อจำกัดการรับผิด

a.     ข้อจำกัด ความรับผิดทั้งหมดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายภายใต้ข้อตกลงนี้จะจำกัดไว้ตามค่าเสียหายโดยตรงไม่เกิน (1) สำหรับซอฟต์แวร์ จำนวนเงินที่คุณจำเป็นต้องชำระเป็นค่าซอฟต์แวร์ที่ทำให้เกิดความรับผิดนั้น (2) สำหรับ Online Services จำนวนเงินที่ชำระตามข้อตกลงนี้เป็นค่า Online Services ที่ทำให้เกิดความรับผิดนั้นในช่วงระยะเวลา 12 เดือนก่อนที่จะเกิดความรับผิดขึ้น และ (3) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ($5,000.00 USD)

b.    การยกเว้น คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะไม่ต้องรับผิดใดๆ ในการสูญเสียรายได้ หรือค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่าง แม้ว่าคู่สัญญาจะได้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นก็ตาม

c.     ข้อยกเว้นของข้อจำกัด ข้อจำกัดความรับผิดในหัวข้อนี้จะมีผลใช้บังคับตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต แต่จะไม่ใช้บังคับกับ (1) ภาระหน้าที่ของคู่สัญญาตามข้อ 5 หรือ (2) การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่สัญญาอีกฝ่าย

7.            Verifying Compliance สำหรับซอฟต์แวร์

ระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิกและสามปีหลังจากการเป็นสมาชิก คุณต้องเก็บบันทึกหลักฐานที่เหมาะสมและตามปกติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกและการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ เราอาจร้องขอให้คุณดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่คุณกำลังใช้งานอยู่ โดยเปรียบเทียบจำนวนการสมัครใช้งานที่ใช้งานอยู่กับจำนวนการสมัครใช้งานที่ออกให้กับคุณและ/หรือที่คุณเป็นผู้ชำระเงิน และด้วยการร้องขอการตรวจสอบ เราไม่ได้สละสิทธิของเราที่จะบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้หรือสิทธิในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเราด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายอนุญาต

หากหลังจากที่ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว หรือคุณได้ดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเองแล้วพบว่ามีการใช้งานที่ไม่ได้รับสิทธิอย่างถูกต้อง คุณจะต้องสั่งซื้อสิทธิการใช้งานให้เพียงพอเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานของคุณในอดีตและปัจจุบันโดยทันที และหากพบว่ามีการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในสาระสำคัญ คุณจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เราใช้ในการตรวจสอบให้แก่เรา และคุณจะต้องจัดหาสิทธิการใช้งานที่จำเป็นเพิ่มเติมในราคาของ retail license ภายในระยะเวลา 30 วัน

8.            ซอฟต์แวร์

a.     การอนุญาตให้ใช้สิทธิที่สั่งซื้อ เราจะให้สิทธิการใช้งานกับคุณสำหรับจำนวนสำเนาของซอฟต์แวร์ที่คุณได้สั่งซื้อ และเราจะให้สิทธิแก่คุณในการใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนหน้า (รุ่นเก่าแทนซอฟต์แวร์รุ่นที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ หากเราได้ระบุสิทธิดังกล่าวในสิทธิการใช้ Online Services

b.    ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมสำหรับใช้ร่วมกับ Online Services เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ Online Services บางอย่างได้ดีที่สุด คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์บางอย่างที่เชื่อมโยงกับการใช้ Online Service ของคุณ จำนวนสำเนาของซอฟต์แวร์ที่คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือจำนวนอุปกรณ์ที่คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ด้วยนั้นจะมีการอธิบายไว้ในสิทธิการใช้ Online Service ที่อยู่ในเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิเฉพาะผลิตภัณฑ์สำหรับ Online Service เราอาจตรวจสอบรุ่นของซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังใช้อยู่ และแนะนำหรือดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงลงบนอุปกรณ์ของคุณโดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้คุณทราบ การไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงได้อาจมีผลต่อความสามารถของคุณในการใช้ฟังก์ชันบางอย่างของ Online Service คุณต้องถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์เมื่อสิทธิของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์สิ้นสุดลง เรายังอาจปิดใช้งานซอฟต์แวร์เพิ่มเติมในเวลานั้นด้วย

c.     เมื่อการอนุญาตให้ใช้สิทธิกลายเป็นสิทธิแบบไม่จำกัดระยะเวลา การอนุญาตให้ใช้สิทธิของซอฟต์แวร์ที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้จะคงอยู่ตามระยะเวลาที่เป็นสมาชิกเท่านั้น เว้นแต่ว่าคุณจะได้รับ Perpetual License ตามตัวเลือกการซื้อขาด (Buy-out) การอ้างถึงใดๆ ในสิทธิการใช้ Online services เพื่อใช้งานซอฟต์แวร์แบบไม่จำกัดระยะเวลาจะใช้บังคับได้เฉพาะในกรณีที่คุณชำระค่า Perpetual License เท่านั้น

d.    การยืนยันการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หลักฐานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ของคุณ ได้แก่ (1) ข้อตกลงฉบับนี้ (2) การยืนยันคำสั่งซื้อใดๆ (3) เอกสารประกอบที่ยืนยันการโอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (สำหรับการโอนใดๆ ที่ได้รับอนุญาต) และ (4) หลักฐานการชำระเงิน

e.     สิทธิการอนุญาตให้ใช้สิทธิจะไม่เกี่ยวข้องกับ Fulfillment ของสื่อซอฟต์แวร์ การที่คุณได้สื่อซอฟต์แวร์มาหรือสามารถเข้าถึงแหล่งเครือข่ายได้จะไม่มีผลต่อการอนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณสำหรับซอฟต์แวร์ที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้ เราให้คุณได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ แต่เราไม่ได้ขายซอฟต์แวร์

f.      สำเนา คุณอาจทำสำเนาของซอฟต์แวร์ได้มากเท่าที่ต้องการเพื่อแจกจ่ายภายในองค์กรของคุณ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ถูกต้องสำหรับแต่ละสำเนานั้น สำเนาของซอฟต์แวร์ที่คุณทำจะต้องเป็นสำเนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ (รวมถึงประกาศเรื่องลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าและทำจากสื่อหรือแหล่งเครือข่ายที่ได้รับความเห็นชอบจาก Microsoft คุณสามารถให้บุคคลภายนอกทำสำเนาและติดตั้งสำเนาเหล่านี้ได้ โดยยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อการดำเนินการของบุคคลดังกล่าว คุณต้องใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งใครก็ตามที่คุณยอมให้ใช้ซอฟต์แวร์ให้ทราบว่าซอฟต์แวร์นั้นเป็นการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเราและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

g.    สิทธิในการทำ Re-image ซอฟต์แวร์ ในบางกรณี คุณสามารถทำ re-image ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ได้โดยใช้สื่อซอฟต์แวร์ หากคุณได้รับซอฟต์แวร์ (1) จากผู้ผลิตเครื่อง (OEM) (2) เป็นซอฟต์แวร์แบบกล่องแบบเต็มรูปแบบ (full packaged software) ที่ซื้อจากแหล่งจำหน่าย หรือ (3) ภายใต้โปรแกรมอื่นๆ ของ Microsoft คุณอาจใช้สื่อที่จัดให้กับคุณภายใต้ข้อตกลงนี้เพื่อสร้างภาพสำหรับการใช้แทนสำเนาที่จัดให้มีผ่านทางแหล่งที่ได้รับอนุญาตต่างหากนั้น คุณมีสิทธินี้ โดยมีเงื่อนไขว่า

(i)    คุณมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ถูกต้องจากแหล่งที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละสำเนาของซอฟต์แวร์ที่ได้รับการทำ re-image

(ii)   ซอฟต์แวร์ ภาษา รุ่น และส่วนประกอบของสำเนาต้องเหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ภาษา รุ่น และส่วนประกอบทั้งหมดของสำเนาที่เข้าไปแทนที่ และมีจำนวนสำเนาหรืออินสแตนซ์ของซอฟต์แวร์ที่ได้รับการทำ re-image ที่ได้รับอนุญาตเท่ากัน

(iii)  ยกเว้นสำเนาของระบบปฏิบัติการ และสำเนาของซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิภายใต้โปรแกรมอื่นของ Microsoft ประเภทของซอฟต์แวร์ (เช่น การอัปเกรดหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเต็มรูปแบบ (Full License)ต้องเหมือนกับประเภทของซอฟต์แวร์ที่มาจากแหล่งที่แยกต่างหากดังกล่าว

(iv)  คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะใดๆ สำหรับการ re-image ที่ระบุในสิทธิการใช้ Online Services และ

(v)   คุณตกลงว่าภาพที่ทำขึ้นภายใต้หัวข้อย่อยนี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและสิทธิการใช้ที่มีมากับซอฟต์แวร์จากแหล่งที่แยกต่างหากดังกล่าว

ข้อตกลงย่อยนี้ไม่ก่อให้เกิดหรือเป็นการขยายการรับประกัน หรือหน้าที่การสนับสนุนใดๆ

h.    การโอนและการโอนสิทธิการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ห้ามมิให้โอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ยกเว้นในกรณีที่คุณสามารถโอน Perpetual License ที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ให้แก่

(i)    บริษัทในเครือ หรือ

(ii)   บุคคลภายนอกเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการโอนฮาร์ดแวร์หรือพนักงานให้กับผู้ที่ได้รับโอนสิทธิการอนุญาตให้ใช้สิทธิในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ (1) การถอนทุนของบริษัทในเครือหรือแผนกของบริษัทในเครือ หรือ (2) การควบรวมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือบริษัทในเครือ

คุณต้องแจ้งคำบอกกล่าวให้ Microsoft ทราบถึงการโอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยกรอกแบบฟอร์มการบอกกล่าวการโอนให้ครบถ้วน ซึ่งสามารถรับแบบฟอร์มได้จาก http://www.microsoft.com/licensing/contracts และส่งแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเสร็จแล้วให้กับ Microsoft ก่อนการโอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่มีการโอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิใดจะมีผลสมบูรณ์ เว้นแต่คุณให้สิทธิการใช้ Online Service, ข้อจำกัดการใช้, ข้อจำกัดการรับผิดที่ใช้บังคับ (รวมถึงข้อยกเว้นและข้อกำหนดในการรับประกันและข้อจำกัดการโอนที่กำหนดอยู่ในข้อนี้ให้แก่ผู้รับโอนและผู้รับโอนตอบรับโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร การโอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อนี้จะถือเป็นโมฆะ

i.      การอนุญาตให้ใช้สิทธิของระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อปที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด การอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อปที่มีอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการอัปเกรดเท่านั้น (“OS Upgrade License”) ไม่ใช่การอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเต็มรูปแบบ (Full License) คอมพิวเตอร์ทั้งหมดของคุณที่จะใช้งาน OS Upgrade License จะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้งานหนึ่งในระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อปที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดแบบเต็มที่ระบุไว้ในสิทธิการใช้ Online Services

คุณสามารถโอนสิทธิต่อสำหรับ OS Upgrade License จากคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมไปยังคอมพิวเตอร์สำรองภายในองค์กรของคุณได้ ตราบใดที่ (1) คอมพิวเตอร์สำรองได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้งานระบบปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดแบบเต็มที่ระบุไว้ในสิทธิการใช้ Online Services (2) คุณลบซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ได้รับ OS Upgrade License จากคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม และ (3) การโอนสิทธิต่อนี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายใน 90 วันนับจากการโอนสิทธิต่อครั้งล่าสุด

9.            ข้อปลีกย่อย

a.     คำบอกกล่าว คุณต้องส่งคำบอกกล่าวทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ตามด้านล่างนี้

แจ้งไปที่:

พร้อมส่งสำเนาคำบอกกล่าวไปยัง:

Microsoft Regional Sales Corporation

Dept. 551, Volume Licensing

438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B

Alexandra Technopark

Singapore 119968

 

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

ทางโทรสาร: (425) 936-7329

เราอาจส่งอีเมลคำบอกกล่าวไปยัง Administrator ของบัญชีที่คุณระบุไว้ คำบอกกล่าวต่างๆ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ที่ปรากฏในใบตอบรับ หรือในกรณีของอีเมล จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ส่ง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่าที่อยู่ของ Administrator ของบัญชีซึ่งคุณระบุไว้ในพอร์ทัลนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และคุณยอมรับว่าการบอกกล่าวทางอีเมลใดๆ ที่เราส่งไปยังที่อยู่อีเมลดังกล่าวจะมีผลเมื่อส่ง ไม่ว่าในความเป็นจริง คุณจะได้รับอีเมลหรือไม่ก็ตาม

b.    การโอน คุณไม่สามารถโอนสิทธิในข้อตกลงนี้ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

c.     ความยินยอมสำหรับค่าธรรมเนียมของคู่ค้า เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อ คุณอาจระบุ “คู่ค้าตามการบันทึก (Partner of Record)” ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของคุณ การระบุคู่ค้าตามการบันทึก (Partner of Record) โดยตรงหรือโดยให้อำนาจบุคคลภายนอกในการระบุเท่ากับว่าคุณยินยอมให้เราชำระค่าธรรมเนียมให้กับคู่ค้าตามการบันทึก (Partner of Record) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการช่วยเหลือก่อนขายและอาจยังรวมถึงการบริการช่วยเหลือหลังการขายด้วย ค่าธรรมเนียมจะคิดตามและเพิ่มขึ้นตามจำนวนคำสั่งซื้อของคุณ ราคาที่เรากำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์จะเหมือนเดิมไม่ว่าคุณจะระบุคู่ค้าตามการบันทึก (Partner of Record) หรือไม่ก็ตาม

d.    การคงอยู่ของข้อสัญญา หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ได้รับการพิจารณาว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้

e.     การสละสิทธิ การที่ไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ได้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ

f.      ไม่มีตัวแทน เราเป็นคู่สัญญาที่มีฐานะอิสระ ข้อตกลงนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดสภาพการเป็นตัวแทน หุ้นส่วน หรือธุรกิจร่วมค้า

g.    ไม่มีผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอก ข้อตกลงนี้ไม่มีผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอ

h.    กฎหมายที่ใช้บังคับและสถานที่ในการพิจารณาคดี ให้ใช้กฎหมายแห่งมลรัฐวอชิงตันบังคับใช้กับข้อตกลงฉบับนี้โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน ภายใต้ข้อ (i) และ (ii) ด้านล่าง หากเราดำเนินคดีเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงนี้ เราจะยื่นฟ้องในเขตอำนาจศาลที่คุณมีสำนักงานใหญ่อยู่ หากคุณดำเนินคดีเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงนี้ คุณจะยื่นฟ้องในมลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา การเลือกเขตอำนาจศาลนี้ไม่ได้เป็นการปิดกั้นคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

(i)    หากสถานที่ทำการหลักทางธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในประเทศบรูไน มาเลเซีย หรือสิงคโปร์ คุณจะยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลแบบไม่จำกัดเฉพาะของศาลแห่งสิงคโปร์

(ii)   หากสถานที่ทำการหลักทางธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในประเทศบังคลาเทศ กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย เขตปกครองพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน ศรีลังกา ไทย ฟิลิปปินส์ หรือเวียดนาม ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ รวมทั้งคำถามใดๆ เกี่ยวกับการดำรงอยู่ การบังคับใช้ หรือการบอกเลิก จะอ้างถึงและระงับข้อพิพาทให้สิ้นสุดโดยอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ตามกฎอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งสิงคโปร์ (Singapore International Arbitration Centre) (“SIAC”) โดยให้ถือว่ามีการรวมกฎเหล่านี้ไว้อ้างอิงในหัวข้อย่อยนี้ องค์คณะผู้พิพากษาจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนที่ได้รับมอบหมายโดยประธาน SIAC ภาษาที่ใช้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุด มีผลผูกพัน และไม่สามารถโต้แย้งได้ และอาจใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินข้อพิพาทในประเทศที่มีชื่ออยู่ข้างต้นหรือที่อื่นๆ โดยขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต คู่สัญญาสละสิทธิในการอุทธรณ์ทุกรูปแบบหรือวิธีการทางศาลอื่นใดที่คล้ายกัน สาธารณรัฐประชาชนจีนจะไม่รวมเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เขตปกครองพิเศษมาเก๊า และไต้หวัน ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น

i.      ข้อตกลงฉบับเดียว ข้อตกลงนี้คือข้อตกลงทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นที่กล่าวถึงในข้อตกลงนี้ และให้ใช้แทนที่การสื่อสารใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับข้อตกลงฉบับนี้

j.      การยังคงมีผลบังคับใช้หลังสัญญาสิ้นสุด ข้อกำหนดต่อไปนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ข้อตกลงนี้จะถูกบอกเลิกหรือสิ้นอายุ ซึ่งได้แก่ ข้อที่ 1, 2, 3ง และ ฉ, 4-7, 8ง และ ซ, 9 และ 10 ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิก

k.     กฎหมายการส่งออกของสหรัฐอเมริก ผลิตภัณฑ์จะอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งออกของสหรัฐอเมริกา คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด รวมทั้งข้อกำหนดการบริหารการส่งออกของสหรัฐ (U.S. Export Administration Regulations) กฎหมายควบคุมการขนส่งอาวุธระหว่างประเทศ (International Traffic in Arms Regulations) ตลอดจนข้อจำกัดเกี่ยวกับผู้ใช้ การใช้ และจุดหมายปลายทางที่รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลอื่นบังคับใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ http://www.microsoft.com/exporting/

l.      เหตุสุดวิสัย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ต้องรับผิดจากการไม่ดำเนินการใดๆ อันเนื่องจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (เช่น ไฟไหม้ การระเบิด ไฟฟ้าดับ แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุที่รุนแรง การหยุดงานประท้วง การห้ามนำสินค้าเข้า ข้อพิพาทแรงงาน การกระทำของเจ้าหน้าที่พลเรือนหรือทหาร สงคราม การก่อการร้าย (รวมถึงการก่อการร้ายทางคอมพิวเตอร์) ภัยพิบัติ การกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้ควบคุมจราจรทางอินเทอร์เน็ต การกระทำหรือละเว้นการกระทำของหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐ (รวมถึงเส้นทางของกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ หรือการกระทำอื่นๆ ของรัฐที่มีผลต่อการให้บริการ Online Services)) อย่างไรก็ตาม หัวข้อนี้จะไม่ใช้บังคับกับหน้าที่ในการชำระเงินของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้

m.   การประชาสัมพันธ์ Microsoft อาจเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคุณเป็นลูกค้าของ Microsoft และเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงการระบุในรายชื่อลูกค้าของ Microsoft และเอกสารส่งเสริมการขายอื่นๆ

n.    ลูกค้าที่เป็นรัฐบาลควรปรึกษา Microsoft ลูกค้าที่เป็นรัฐบาลควรปรึกษา Microsoft ก่อนที่จะยอมรับในข้อตกลง ในกรณีที่คุณเป็นลูกค้าที่เป็นรัฐบาล ก่อนที่จะยอมรับในข้อตกลงนี้ คุณควรปรึกษาตัวแทนของ Microsoft เพื่อให้แน่ใจถึงความสอดคล้องกับกฎหมายในพื้นที่และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐโดยสมบูรณ์

o.    กฎหมายลายลักษณ์อักษร ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับลูกค้าในนิวซีแลนด์เท่านั้น

(i)    ธุรกิจ ในกรณีที่เราดำเนินการในฐานะ “ผู้จัดหา” (ตามที่ได้รับการนิยามไว้ในพระราชบัญญัติการรับประกันต่อผู้บริโภค ค.. 1993 (Consumer Guarantees Act) (“CGA”)) ของผลิตภัณฑ์ คุณขอยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจัดหาตามข้อตกลงนี้ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (ตามที่ได้รับการนิยามไว้ใน CGA) และคุณยืนยันว่า CGA จะไม่มีผลใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ที่จัดหาโดย Microsoft

(ii)   ผู้บริโภค ไม่มีข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้ที่มุ่งหมายเป็นการจำกัดสิทธิต่างๆ ของ “ผู้บริโภค” ตาม CGA ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ยกเว้นขอบเขตที่อนุญาตโดยพระราชบัญญัติดังกล่าว และข้อกำหนดของข้อตกลงนี้จะได้รับการแก้ไขเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าว

p.    การแก้ไขสำหรับผู้บริโภค ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับลูกค้าในออสเตรเลียเท่านั้น

แม้จะมีข้อกำหนดอื่นใดในข้อตกลงนี้ ผู้บริโภคอาจได้รับประโยชน์จากการสิทธิหรือการแก้ไขบางอย่างตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันและผู้บริโภค ค.. 2010 (Competition and Consumer Act 2010 (Cth)และกฎหมายทำนองเดียวกันในระดับมลรัฐและเขตของประเทศออสเตรเลีย ในส่วนของการรับผิดที่ไม่อาจยกเว้นได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ ความรับผิดดังกล่าวจะถูกจำกัดดังนี้ ในกรณีของสินค้า (1) จัดเปลี่ยนสินค้าใหม่ หรือ (2) แก้ไขความบกพร่องของสินค้า และในกรณีของบริการ (1) ให้บริการใหม่ หรือ (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริการใหม่ โดยให้เราเป็นผู้มีสิทธิเลือก กฎหมายของออสเตรเลียกำหนดให้เราบอกกล่าวให้ผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อสินค้าของ Microsoft ทราบว่า “สินค้าของเรามาพร้อมการรับประกันซึ่งไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย ท่านมีสิทธิได้รับการเปลี่ยนสินค้าหรือได้รับเงินคืนหากมีความชำรุดบกพร่องที่สำคัญ (major failure) และมีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายอื่นใดที่สามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร อีกทั้งยังมีสิทธินำสินค้าเข้ารับการซ่อมแซมหรือได้รับการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้านั้นมีคุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับ และความชำรุดบกพร่องนั้นไม่ถึงขนาดเป็นความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ”

q.    อำนาจในการทำสัญญา หากคุณเป็นบุคคลที่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในฐานะของนิติบุคคล คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจตามกฎหมายที่จะเข้าทำข้อตกลงนี้ในฐานะของนิติบุคคลดังกล่าว

10.         คำจำกัดความ

“นโยบายเรื่องการใช้อันเป็นที่ยอมรับ (Acceptable Use Policy)” ได้มีการระบุไว้ในสิทธิการใช้ Online Services หรือตามที่ Microsoft จัดไว้ให้อย่างชัดเจน

“บริษัทในเครือ” หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมายที่คู่สัญญาเป็นเจ้าของ ที่เป็นเจ้าของคู่สัญญา หรืออยู่ภายใต้การเป็นเจ้าของร่วมกับคู่สัญญา “ความเป็นเจ้าของ” สำหรับคำนิยามนี้ หมายถึง การมีอำนาจควบคุมผลประโยชน์ของนิติบุคคลเกินกว่าร้อยละ 50

“ข้อเสนอแบบผสม” หมายถึง การสมัครสมาชิกที่รวมข้อเสนอแบบมาตรฐานและข้อเสนอแบบใช้จนหมดไปไว้ด้วยกัน

“ข้อเสนอแบบใช้จนหมดไป” หมายความว่าคุณชำระเงินตามการใช้จริงในเดือนก่อนหน้านี้โดยไม่มีข้อผูกพันล่วงหน้า การชำระเงินจะทำเป็นรอบๆ ในลักษณะของเงินค้างชำระ

“ข้อมูลของลูกค้า” หมายถึง ข้อมูลทั้งหมด รวมถึงไฟล์ที่เป็นข้อความ เสียง ซอฟต์แวร์ หรือภาพทั้งหมดที่คุณหรือบริษัทในเครือของคุณจัดหา หรือมีการจัดหาในนามของคุณหรือบริษัทในเครือของคุณให้กับเราผ่านการใช้ Online Services ของคุณ

“Online Service” หมายถึง Online Service ใดๆ ของ Microsoft ที่มีการสมัครสมาชิกภายใต้ข้อตกลงนี้และให้บริการผ่านพอร์ทัล

“สิทธิการใช้ Online Services” หมายถึง สิทธิการใช้ซึ่งมีอยู่ใน http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights สิทธิการใช้ Online Services จะรวมถึงข้อกำหนดที่ใช้บังคับการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณที่อยู่นอกเหนือไปจากข้อกำหนดในข้อตกลงนี้

“คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ผ่านพอร์ทัล คำสั่งซื้ออาจรวมถึงการสมัครสมาชิกหลายรายการสำหรับผลิตภัณฑ์

“พอร์ทัล” หมายถึง เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของ Online Services ซึ่งอยู่ที่

http://www.microsoft.com/licensing/online-services/how-to-buy.aspx#tab=2 หรือที่เว็บไซต์สำรองที่เราระบุ

“ผลิตภัณฑ์” หมายถึง Online Service และซอฟต์แวร์ใดๆ

“SLA” หมายถึง ข้อผูกพันตามข้อตกลงระดับบริการที่เราทำเกี่ยวกับการให้บริการ Online Service และ/หรือการดำเนินการของ Online Service ตามที่เผยแพร่ไว้ที่ http://www.microsoft.com/licensing/contracts หรือที่เว็บไซต์สำรองที่เราระบุ

“ซอฟต์แวร์” หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่เราจัดหาให้สำหรับติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งานของคุณ หรือสำหรับการใช้ร่วมกับ Online Service เพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างได้

“ข้อเสนอแบบมาตรฐาน” หมายความว่าคุณผูกพันไว้ล่วงหน้าแล้วที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ในจำนวนนั้นๆ เพื่อใช้ในระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิก คุณจะชำระเงินล่วงหน้าเป็นรอบๆ ระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิกก่อนที่จะใช้งาน

“การสมัครสมาชิก” หมายถึง คำสั่งซื้อตามจำนวนผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาที่เป็นสมาชิกซึ่งได้กำหนดไว้ (เช่น 30 วันหรือ 12 เดือน) ตามที่ระบุไว้บนพอร์ทัล

“ระยะเวลาที่เป็นสมาชิก” หมายถึง ระยะเวลาของการเป็นสมาชิกเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ตามที่อธิบายไว้บนพอร์ทัล