Hợp đồng Đăng kư Trực tuyến của Microsoft

Hợp đồng Đăng kư Trực tuyến của Microsoft là hợp đồng giữa pháp nhân mà quư vị đại diện, hoặc nếu không có pháp nhân nào như vậy được quư vị chỉ định trong Cổng, là hợp đồng giữa cá nhân quư vị (“quư vị” hoặc “của quư vị”) và Công ty Bán hàng Khu vực của Microsoft (“Microsoft”, “chúng tôi”) và bao gồm các điều khoản và điều kiện bên dưới, cũng như Chính sách Sử dụng Chấp nhận được, Quyền Sử dụng Dịch vụ Trực tuyến, SLA và các điều khoản định giá và thanh toán được liệt kê trên Cổng (tất cả gọi là “hợp đồng”). Hợp đồng có hiệu lực vào ngày chúng tôi cung cấp cho quư vị xác nhận về đơn đặt hàng đầu tiên của quư vị. Các thuật ngữ chính được định nghĩa trong Phần 10.

1.            Tổng quát.

a.     Quyền Sử dụng. Chúng tôi cấp cho quư vị quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ Trực tuyến cũng như quyền cài đặt và sử dụng Phần mềm được bao gồm với Đăng kư của quư vị, như được mô tả kỹ hơn trong hợp đồng này. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền khác.

b.    Việc sử dụng Chấp nhận được. Quư vị sẽ chỉ sử dụng Sản phẩm theo Chính sách Sử dụng Chấp nhận được. Quư vị không được thiết kế đối chiếu, biên dịch ngược, tháo rời hay sửa đổi các giới hạn kỹ thuật trong Sản phẩm, ngoại trừ trong trường hợp luật pháp hiện hành cho phép bỏ qua các giới hạn này. Quư vị không được cho thuê, mướn, cho mượn, bán lại, chuyển nhượng hay cho thuê máy chủ Sản phẩm hoặc bất kỳ thành phần nào cho các bên thứ ba.

c.     Tính đủ điều kiện cho các phiên bản dành cho Giáo dục, Chính phủ và Phi lợi nhuận. Quư vị đồng ư rằng nếu quư vị đang mua phiên bản dành cho giáo dục, chính phủ hoặc phi lợi nhuận, quư vị phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện tương ứng cho cơ sở giáo dục (bao gồm các văn pḥng hành chính hoặc ban giám hiệu, thư viện công hoặc bảo tàng công cộng) được liệt  tại http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7 hoặc với tư cách là một pháp nhân đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chính phủ được liệt kê tại http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6 hoặc với tư cách là một pháp nhân đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho phi lợi nhuận được liệt kê tại http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=2&Keyword=nonprofit&Region=1. Microsoft bảo lưu quyền xác minh tính đủ điều kiện bất kỳ lúc nào và tạm ngừng Dịch vụ Trực tuyến nếu các yêu cầu về tính đủ điều kiện đó không được đáp ứng.

2.            Bảo mật.

Quư vị đồng ư rằng quư vị sẽ xử lư thiết kế và hiệu suất của Dịch vụ Trực tuyến mà quư vị chỉ có thể truy cập được qua quyền truy cập được bảo vệ bằng mật khẩu và bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi cung cấp cho quư vị theo hợp đồng này dưới dạng bảo mật và sẽ không tiết lộ chúng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp các bên xúc tiến quan hệ kinh doanh với nhau. Nếu quư vị là khách hàng chính phủ, Phần này tuân theo các yêu cầu của bí mật thương mại hiện hành, hồ sơ công khai và các luật tương tự.

3.            Đơn đặt hàng, Giá, thời hạn, chấm dứt và tạm ngừng.

a.     Đơn đặt hàng và định giá. Quư vị có thể đặt Đơn đặt hàng trên Cổng cho Cung cấp Chuẩn, Cung cấp Tiêu dùng hoặc Cung cấp Tổng hợp:

(i)    Đối với Cung cấp Chuẩn, quư vị có thể tăng hoặc giảm số lượng Sản phẩm được đặt hàng trong Thời hạn ngoại trừ Đăng kư quư vị đă mua qua thẻ đăng kư bên ngoài Cổng. Khóa được thêm vào Đăng kư sẽ hết hạn vào cuối Thời hạn ban đầu. Nếu Quư vị giảm số lượng trong Thời hạn, chúng tôi có thể tính phí hủy đối với Quư vị cho việc giảm số lượng như được mô tả bên dưới trong phần có tiêu đề “Chấm dứt Đăng kư”.

(ii)   Quư vị có thể đặt Đơn đặt hàng cho Chi nhánh theo hợp đồng này và cấp cho Chi nhánh quyền quản trị để quản lư Sản phẩm của họ, tuy nhiên, Chi nhánh không được đặt Đơn đặt hàng theo hợp đồng này. Quư vị cũng có thể chuyển nhượng cho bên thứ ba một cấp phép Phần mềm hoặc quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ Trực tuyến được bên thứ ba đó sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp. Nếu quư vị cấp bất kỳ quyền nào cho Chi nhánh hoặc bên thứ ba, Chi nhánh và bên thứ ba sẽ bị ràng buộc bởi hợp đồng này và quư vị đồng ư chịu trách nhiệm pháp lư cùng nhau và một cách riêng rẽ cho bất kỳ hành động nào của Chi nhánh hoặc bên thứ ba đó liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm.

b.    Định giá và Thanh toán. Các khoản thanh toán đều phải trả và phải được thực hiện theo các điều khoản về định giá và thanh toán trên Cổng. Đối với Cung cấp Chuẩn, mức giá sẽ được dựa trên số lượng Đơn đặt hàng của quư vị cho Sản phẩm nhất định. Mức giá của quư vị có thể được điều chỉnh nếu số lượng Sản phẩm trong Đăng kư tăng hoặc giảm trong suốt Thời hạn và quư vị đủ điều kiện để hưởng một mức giá khác (ngoại trừ Đăng kư quư vị đă mua qua thẻ đăng kư bên ngoài Cổng mà giá được cố định theo giá trị của thẻ đăng kư). Các thay đổi mức giá sẽ không có hiệu lực trở về trước và các thay đổi trong hạn thanh toán cho Đăng kư sẽ được chia theo tỷ lệ. Giá là cố định tại thời điểm Đơn đặt hàng được đặt lần đầu tiên và áp dụng qua Thời hạn nhưng có thể thay đổi vào đầu bất kỳ gia hạn Đăng kư nào. Đối với Cung cấp Tiêu dùng, lịch biểu giá và định giá sẽ được dựa trên việc sử dụng thực tế và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào kể từ khi thông báo. Đối với bất kỳ cung cấp nào có sẵn miễn phí, các điều khoản trong hợp đồng này liên quan đến định giá, phí hủy và thanh toán không được áp dụng.

c.     Gia hạn.

(i)    Đối với Cung cấp Chuẩn, quư vị có thể chọn tự động gia hạn hoặc chấm dứt Đăng kư khi hết hạn Thời hạn. Tự động gian hạn được chọn từ trước. Quư vị có thể thay đổi lựa chọn của ḿnh bất kỳ lúc nào trong Thời hạn. Nếu Thời hạn hiện có dài hơn một tháng dương lịch, chúng tôi sẽ cung cấp cho quư vị một thông báo bằng văn bản về việc gia hạn tự động trước khi hết Thời hạn.

(ii)   Đối với Cung cấp Tiêu dùng, lịch biểu giá và định giá sẽ được dựa trên việc sử dụng thực tế và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào kể từ khi thông báo.

(iii)  Đăng kư Dùng thử không được gia hạn.

d.    Thuế. Giá không bao gồm bất kỳ khoản thuế nào. Quư vị phải thanh toán mọi loại thuế giá trị gia tăng, hàng hóa và dịch vụ, doanh thu hoặc thuế tương tự nợ đối với bất kỳ Đơn đặt hàng nào theo hợp đồng này và thuế mà chúng tôi được phép thu của quư vị theo luật hiện hành. Quư vị sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thuế tem có thể áp dụng nào và đối với tất cả các khoản thuế khác mà quư vị có nghĩa vụ pháp lư phải thanh toán bao gồm bất kỳ khoản thuế nào phát sinh trong quá tŕnh phân phối hoặc cung cấp Sản phẩm cho Chi nhánh của quư vị. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản thuế được dựa trên doanh thu ṛng hoặc quyền sở hữu tài sản của chúng tôi. Nếu bất kỳ khoản thuế nào được yêu cầu giữ lại đối với khoản thanh toán quư vị thực hiện cho chúng tôi, quư vị có thể khấu trừ những khoản thuế đó theo số tiền thuộc sở hữu của chúng tôi và thanh toán các khoản thuế đó cho cơ quan thuế thích hợp, tuy nhiên miễn là quư vị nhanh chóng bảo mật và cung cấp hóa đơn chính thức cho những khoản bị giữ đó và các tài liệu khác mà chúng tôi yêu cầu một cách hợp lư để xác nhận toán dụng thuế nước ngoài hoặc hoàn lại. Quư vị sẽ khẳng định rằng mọi khoản thuế bị giữ được tối thiểu hóa trong phạm vi có theo luật hiện hành.

e.     Thời hạn và chấm dứt. Hợp đồng này sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi quư vị chấm dứt hợp đồng này bằng cách gọi cho bộ phận hỗ trợ khách hàng hay nói cách khác như được mô tả trên Cổng ngoại trừ các bản dùng thử tự động chấm dứt. Việc chấm dứt sẽ chỉ chấm dứt quyền gia hạn Đăng kư của quư vị theo Đơn đặt hàng hiện có hoặc đặt Đơn đặt hàng mới cho các Sản phẩm khác theo hợp đồng này. Trong phạm vi cần thiết để thực thi các điều khoản chấm dứt của hợp đồng này, cả hai bên từ bỏ các quyền mà ḿnh có, hoặc nghĩa vụ mà ḿnh có thể có, ở thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai, theo bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, để yêu cầu hoặc đ̣i hỏi được sự chấp thuận, ra lệnh, quyết định hoặc phân xử của bất kỳ ṭa án nào để chấm dứt hợp đồng này.

f.      Chấm dứt đăng kư. Quư vị có thể chấm dứt Đăng kư bất kỳ lúc nào trong suốt Thời hạn của Đăng kư đó, tuy nhiên, quư vị phải thanh toán tất cả số tiền đến hạn và đang nợ trước khi việc chấm dứt có hiệu lực.

(i)    Đăng kư Một Tháng. Quư vị có thể chấm dứt Đăng kư có Thời hạn một tháng bất kỳ lúc nào mà không mất bất kỳ phí nào.

(ii)   Đăng kư Một Năm. Nếu quư vị chấm dứt Đăng kư có Thời hạn một năm trong ṿng 30 ngày kể từ ngày Đăng kư có hiệu lực hoặc được gia hạn, quư vị phải thanh toán cho 30 ngày đầu của Đăng kư. Sẽ không có khoản thanh toán nào phải trả cho phần đă chấm dứt của Đăng kư. Nếu quư vị chấm dứt Đăng kư tại bất kỳ thời điểm nào khác trong suốt Thời hạn, quư vị phải thanh toán 25% phí Đăng kư phải trả khác cho phần c̣n lại của Thời hạn một năm. Những điều đă nói ở trên không áp dụng cho việc chấm dứt Đăng kư quư vị đă mua qua thẻ đăng kư bên ngoài Cổng, v́ thế Microsoft sẽ không trả khoản tiền hoàn lại nào.

(iii)  Hiệu lực của việc chấm dứt hoặc hết hạn đối với Phần mềm. Nếu hợp đồng này hoặc Đăng kư đă bị chấm dứt hoặc hết hạn và quư vị không thực hiện lựa chọn mua đứt sẵn có cho Phần mềm của ḿnh, sau đó quư vị phải xóa tất cả các bản sao của Phần mềm được cấp phép theo hợp đồng này, hủy bỏ bất kỳ phương tiện được kết hợp nào và cung cấp chứng nhận bằng văn bản cho việc xóa và hủy bỏ đó.

g.    Tạm ngừng. Chúng tôi có thể tạm ngừng việc sử dụng Dịch vụ Trực tuyến của quư vị nếu: (1) quư vị không phản hồi khiếu nại về cáo buộc vi phạm trong Phần 5 trong thời gian hợp lư; (2) quư vị không thanh toán các khoản tiền phải trả theo hợp đồng này; hoặc (3) quư vị vi phạm Chính sách Sử dụng Chấp nhận được. Việc tạm ngừng sẽ áp dụng đối với phần tối thiểu không thể thiếu của Dịch vụ Trực tuyến và sẽ chỉ có hiệu lực khi có điều kiện hoặc nhu cầu. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi chúng tôi tạm ngừng, ngoại trừ khi chúng tôi có lư do hợp lư để tin rằng chúng tôi cần tạm ngừng ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo ít nhất 30 ngày trước khi tạm ngừng do không thanh toán. Nếu quư vị không đưa ra đầy đủ các lư do tạm ngừng trong ṿng 60 ngày sau khi chúng tôi tạm ngừng th́ chúng tôi có thể tạm ngừng Đăng kư của quư vị. Chúng tôi cũng có thể chấm dứt Đăng kư của quư vị nếu quư vị bị tạm ngừng sử dụng Dịch vụ Trực tuyến nhiều hơn hai lần trong khoảng thời gian 12 tháng bất kỳ.

4.            Bảo hành.

a.     Bảo hành có giới hạn.

(i)    Dịch vụ Trực tuyến. Chúng tôi đảm bảo rằng Dịch vụ Trực tuyến sẽ đáp ứng các điều khoản của SLA trong suốt Thời hạn. Các biện pháp duy nhất của quư vị đối với việc vi phạm bảo hành này là những biện pháp trong SLA.

(ii)   Phần mềm. Chúng tôi bảo hành một năm kể từ ngày quư vị sử dụng lần đầu Phần mềm hoạt động về thực chất giống như được mô tả trong tài liệu hướng dẫn người dùng hiện hành. Nếu Phần mềm không thể đáp ứng bảo hành này, chúng tôi, theo lựa chọn của ḿnh, sẽ (1) hoàn trả lại tiền theo mức giá đă trả để mua Phần mềm hoặc (2) sửa chữa hoặc thay thế Phần mềm.

b.    Các loại trừ bảo hành có giới hạn. Bảo hành có giới hạn này tuân theo những giới hạn sau:

(i)    mọi bảo hành, đảm bảo hoặc điều kiện theo hàm ư không thể được từ bỏ theo luật pháp sẽ kéo dài một năm từ ngày bắt đầu bảo hành có giới hạn;

(ii)   bảo hành có giới hạn này không bao gồm các lỗi phát sinh do ngẫu nhiên, lạm dụng hoặc sử dụng Sản phẩm theo cách không đúng theo hợp đồng này hoặc do các sự kiện vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lư của chúng tôi;

(iii)  bảo hành có giới hạn này không áp dụng cho các sự cố phát sinh do không đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu về hệ thống; và

(iv)  bảo hành có giới hạn này không áp dụng cho Sản phẩm dùng thử, miễn phí, phát hành trước hoặc beta.

c.     TUYÊN BỐ TỪ CHỐI. Ngoài bảo hành này, chúng tôi không cung cấp bảo hành cụ thể hoặc hàm ư, cho dù rơ ràng, ngụ ư, theo luật định hoặc theo cách nào khác, bao gồm các bảo hành khả năng bán hàng hoặc sự phù hợp với mục đích cụ thể. Những tuyên bố từ chối này sẽ áp dụng trừ trường hợp luật hiện hành không cho phép những tuyên bố từ chối đó.

5.            Bảo vệ các khiếu nại.

a.     Bảo vệ.

(i)   Chúng tôi sẽ bảo vệ quư vị trước các khiếu nại do một bên thứ ba không trực thuộc thực hiện về việc Sản phẩm vi phạm sáng chế, bản quyền hoặc thương hiệu hoặc sử dụng bất hợp pháp các bí mật thương mại.

(ii)   Quư vị sẽ bảo vệ chúng tôi trước các khiếu nại do một bên thứ ba không trực thuộc thực hiện về việc bất kỳ Dữ liệu Khách hàng hoặc phần mềm không phải của Microsoft quư vị cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp khi sử dụng Sản phẩm vi phạm sáng chế, bản quyền hoặc thương hiệu của bên thứ ba hoặc sử dụng bất hợp pháp các bí mật thương mại vi phạm Chính sách Sử dụng Chấp nhận được.

b.    Các giới hạn. Nghĩa vụ của chúng tôi trong Phần 5a sẽ không áp dụng đối với khiếu nại hoặc giải thưởng dựa trên: (i) Dữ liệu Khách hàng, phần mềm không phải của Microsoft, các sửa đổi quư vị thực hiện đối với Sản phẩm hoặc các tài liệu quư vị cung cấp hoặc cung cấp như là một phần khi sử dụng Sản phẩm; (ii) việc kết hợp Sản phẩm với, hoặc các thiệt hại dựa trên giá trị của sản phẩm, Dữ liệu Khách hàng hoặc quy tŕnh kinh doanh không phải của Microsoft; (iii) việc sử dụng thương hiệu của Microsoft mà không được sự chấp thuận rơ ràng bằng văn bản của chúng tôi hoặc việc sử dụng Sản phẩm của quư vị sau khi chúng tôi thông báo cho quư vị dừng do khiếu nại của bên thứ ba; hoặc (iv) việc phân phối lại của quư vị đối với Sản phẩm hoặc việc sử dụng phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba không trực thuộc nào; hoặc (v) Sản phẩm được cung cấp miễn phí.

c.     Biện pháp khắc phục. Nếu chúng tôi có lư do chính đáng để tin rằng khiếu nại trong Phần 5a(i) có thể cản trở việc sử dụng của quư vị đối với Sản phẩm, chúng tôi sẽ t́m cách: (i) lấy quyền để quư vị tiếp tục sử dụng Sản phẩm; hoặc (ii) sửa đổi hoặc thay thế Sản phẩm có chức năng tương đương và thông báo cho quư vị dừng sử dụng phiên bản trước của Sản phẩm. Nếu những lựa chọn này không hợp lư về mặt thương mại th́ chúng tôi có thể chấm dứt quyền sử dụng Sản phẩm rồi hoàn lại mọi khoản thanh toán trước cho quyền Đăng kư không sử dụng.

d.    Các nghĩa vụ. Mỗi bên phải nhanh chóng thông báo cho bên c̣n lại về khiếu nại trong Phần này.

(i)   Bên đang t́m kiếm sự bảo vệ phải (1) cấp cho bên kia quyền kiểm soát duy nhất để bảo vệ và dàn xếp khiếu nại; và (2) cấp sự giúp đỡ hợp lư trong việc bảo vệ khiếu nại.

(ii)   Bên đang cung cấp sự bảo vệ sẽ (1) bồi hoàn cho bên kia các chi phí trả bằng tiền mặt hợp lư phát sinh trong quá tŕnh cung cấp sự trợ giúp đó và (2) thanh toán khoản bồi thường cuối cùng theo phán quyết cuối cùng của ṭa án. Quyền bảo vệ tương ứng của các bên và khoản thanh toán cho bản án hoặc dàn xếp trong Phần 5 này thay cho bất kỳ thông luật hoặc quyền bồi thường theo quy định của luật pháp nào hoặc các quyền tương tự và mỗi bên khước từ thông luật hoặc quyền theo quy định của luật pháp đó.

6.            Giới hạn trách nhiệm pháp lư.

a.     Giới hạn. Trách nhiệm pháp lư chung cho từng bên trong hợp đồng này bị giới hạn đối với các thiệt hại tối đa (1) đối với Phần mềm th́ số tiền quư vị bắt buộc phải thanh toán cho Phần mềm phát sinh trách nhiệm pháp lư đó (2) đối với Dịch vụ Trực tuyến th́ số tiền phải thanh toán theo hợp đồng này cho Dịch vụ Trực tuyến phát sinh trách nhiệm pháp lư đó trong ṿng 12 tháng trước khi trách nhiệm pháp lư được phát sinh và (3) đối với Sản phẩm được cung cấp miễn phí, Năm Ngàn đô la Mỹ ($5.000,00 USD).

b.    NGOẠI LỆ. Không bên nào sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lư đối với việc mất doanh thu hoặc thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả, để cảnh cáo hoặc trừng phạt, ngay cả khi bên đó biết những thiệt hại đó có thể xảy ra.

c.     Ngoại lệ đối với giới hạn. Giới hạn trách nhiệm pháp lư trong Phần này áp dụng đối với phạm vi đầy đủ được luật hiện hành cho phép, nhưng không áp dụng đối với: (1) nghĩa vụ của các bên trong Phần 5; hoặc (2) vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bên khác.

7.            Kiểm tra sự tuân thủ cho Phần mềm.

Trong Thời hạn và trong ṿng ba năm sau đó, quư vị phải lưu giữ mọi hồ sơ thông thường và chính xác liên quan đến (các) Đăng kư và việc sử dụng Sản phẩm của quư vị. Chúng tôi có thể yêu cầu quư vị thực hiện kiểm toán nội bộ đối với tất cả Sản phẩm quư vị đang sử dụng, so sánh số lượng Đăng kư đang sử dụng với số lượng Đăng kư đă phát hành và/hoặc được quư vị thanh toán. Bằng cách yêu cầu cuộc kiểm toán, chúng tôi sẽ không từ bỏ quyền thực thi hợp đồng này hoặc quyền bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của ḿnh bằng các phương tiện khác được luật pháp cho phép.

Nếu việc kiểm tra hoặc tự điền phiếu đánh giá cho thấy có sử dụng không được cấp phép, th́ quư vị phải nhanh chóng đặt hàng bổ sung đủ cấp phép cho đủ số sử dụng hiện tại cũng như trước đây. Nếu phát hiện việc sử dụng không được cấp phép thực sự, th́ quư vị phải bồi hoàn chi phí chúng tôi phải gánh chịu do việc kiểm tra và phải đăng kư đủ cấp phép bổ sung với cần thiết với giá cấp phép bán lẻ trong ṿng 30 ngày.

8.            Phần mềm.

a.     Cấp phép đă mua. Chúng tôi cấp cho quư vị các cấp phép cho số lượng các bản sao Phần mềm quư vị đă đặt hàng. Chúng tôi cũng cấp cho quư vị quyền sử dụng phiên bản trước (cũ hơn) của Phần mềm của quư vị thay thế cho phiên quư vị đă được cấp phép nếu chúng tôi chỉ định quyền này trong Quyền Sử dụng Dịch vụ Trực tuyến.

b.    Phần mềm Bổ sung sử dụng với Dịch vụ Trực tuyến. Để cho phép quyền truy cập và sử dụng tối ưu đối với Dịch vụ Trực tuyến nhất định, quư vị có thể cài đặt và sử dụng Phần mềm nhất định liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ Trực tuyến của quư vị. Số lượng các bản sao Phần mềm quư vị sẽ được phép sử dụng hoặc số lượng các thiết bị mà quư vị sẽ được phép sử dụng Phần mềm sẽ như được mô tả trong Quyền Sử dụng Dịch vụ Trực tuyến trong các điều khoản cấp phép cho sản phẩm cụ thể dành cho Dịch vụ Trực tuyến. Chúng tôi có thể kiểm tra phiên bản của Phần mềm quư vị đang sử dụng và đề xuất hoặc tải xuống các bản cập nhật, có hoặc không có thông báo, cho các thiết bị của quư vị. Việc không thể cài đặt các bản cập nhật có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các chức năng nhất định đối với Dịch vụ Trực tuyến của quư vị. Quư vị phải gỡ cài đặt Phần mềm khi quyền sử dụng Phần mềm đó của quư vị kết thúc. Chúng tôi cũng có thể vô hiệu hóa Phần mềm đó tại thời điểm đó.

c.     Khi các cấp phép đă trở thành vĩnh viễn. Trừ khi quư vị nhận được các cấp phép vĩnh viễn theo h́nh thức mua đứt, cấp phép Phần mềm nhận được theo hợp đồng này chỉ kéo dài trong Thời hạn. Mọi tham chiếu trong Quyền Sử dụng Dịch vụ Trực tuyến khi chạy Phần mềm trên cơ sở vĩnh viễn sẽ chỉ áp dụng nếu quư vị đă thanh toán cho các cấp phép vĩnh viễn.

d.    Xác nhận cấp phép. Bằng chứng của cấp phép Phần mềm của quư vị là (1) hợp đồng này, (2) bất kỳ xác nhận Đơn đặt hàng nào, (3) tài liệu làm bằng chứng chuyển nhượng cấp phép (cho bất kỳ chuyển nhượng được phép nào) và (4) bằng chứng thanh toán.

e.     Quyền cấp phép không liên quan đến việc thực hiện phương tiện Phần mềm. Việc tiếp nhận Phần mềm hoặc quyền truy cập vào nguồn mạng không ảnh hưởng đến cấp phép của quư vị đối với Phần mềm nhận dược theo hợp đồng này. Chúng tôi cấp phép Phần mềm cho quư vị, chúng tôi không bán Phần mềm đó.

f.      Bản sao. Quư vị có thể tạo số lượng bản sao Phần mềm theo nhu cầu của ḿnh để phân phối nội bộ chúng miễn là quư vị có cấp phép hợp lệ cho từng bản sao đó. Bản sao quư vị tạo về Phần mềm phải là bản sao hoàn chỉnh (bao gồm các thông báo về bản quyền và thương hiệu) và được tạo từ một nguồn mạng hoặc một phương tiện được Microsoft chấp thuận. Quư vị có thể sử dụng một bên thứ ba để tạo và cài đặt những bản sao này nhưng quư vị đồng ư chịu trách nhiệm cho các hành động của bên thứ ba đó. Quư vị phải sử dụng những nỗ lực hợp lư để thông báo cho bất kỳ ai mà quư vị cho phép sử dụng Phần mềm rằng Phần mềm đó đă được chúng tôi cấp phép và phải tuân thủ các điều khoản của hợp đồng này.

g.    Quyền nhân bản Phần mềm. Trong các trường hợp nhất định, quư vị có thể nhân bản Phần mềm trên một thiết bị bằng cách sử dụng phương tiện Phần mềm. Nếu quư vị mua Phần mềm (1) từ nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), (2) dưới dạng Phần mềm được đóng gói hoàn chỉnh thông qua một nguồn bán lẻ hoặc (3) theo một chương tŕnh khác của Microsoft, quư vị có thể sử dụng phương tiện đă được cung cấp cho ḿnh theo hợp đồng này để tạo các h́nh ảnh sử dụng thay cho các bản sao đă được cung cấp từ các nguồn riêng đó. Quư vị có quyền này miễn là:

(i)    Quư vị có cấp phép hợp lệ từ nguồn riêng cho từng bản sao Phần mềm đă được nhân bản;

(ii)   Phần mềm, ngôn ngữ, phiên bản và các cấu phần của các bản sao phải hoàn toàn giống với sản phẩm phần mềm, ngôn ngữ, phiên bản và tất cả các cấu phần của các bản sao mà chúng thay thế cũng như số lượng các bản sao hoặc các phiên bản của Phần mềm được nhân bản được phép vẫn giữ nguyên;

(iii)  Ngoại trừ các bản sao của hệ điều hành và các bản sao của Phần mềm được cấp phép theo một chương tŕnh khác của Microsoft, loại Phần mềm (ví dụ: bản nâng cấp hoặc cấp phép toàn phần) phải hoàn toàn giống với loại Phần mềm từ nguồn riêng đó;

(iv)  Quư vị tuân thủ mọi yêu cầu cụ thể cho việc nhân bản được xác định trong Quyền Sử dụng Dịch vụ Trực tuyến; và

(v)   Quư vị đồng ư rằng các h́nh ảnh theo tiểu mục này vẫn tuân thủ các điều khoản và quyền sử dụng được cung cấp theo Phần mềm Cấp phép này từ nguồn riêng.

Tiểu mục này không tạo ra hoặc gia hạn bất kỳ nghĩa vụ bảo hành hoặc hỗ trợ nào.

h.    Chuyển nhượng và nhượng lại cấp phép. Không được phép chuyển nhượng cấp phép, ngoại trừ rằng quư vị có thể chuyển nhượng cấp phép vĩnh viễn đă thanh toán đầy đủ cho:

(i)    Chi nhánh; hoặc

(ii)   chỉ một bên thứ ba liên quan đến việc chuyển nhượng phần cứng hoặc nhân viên đă được nhượng lại cấp phép như một phần của (1) chi nhánh trực thuộc của Chi nhánh hoặc một phân ban của Chi nhánh hoặc (2) đơn vị sát nhập liên quan đến Khách hàng hoặc Chi nhánh.

Quư vị phải thông báo cho Microsoft biết về việc chuyển nhượng cấp phép bằng cách hoàn tất biểu mẫu thông báo chuyển nhượng. Quư vị có thể lấy biểu mẫu đó tại địa chỉ http://www.microsoft.com/licensing/contracts và gửi biểu mẫu đă hoàn tất cho Microsoft trước khi chuyển nhượng cấp phép. Việc chuyển nhượng cấp phép sẽ không có hiệu lực trừ khi quư vị cung cấp cho bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng chấp nhận bằng văn bản cho Quyền Sử dụng Dịch vụ Trực tuyến, các giới hạn sử dụng, các giới hạn về trách nhiệm (bao gồm các điều khoản bảo hành và các loại trừ) và các giới hạn về chuyển nhượng được mô tả trong phần này. Mọi sự chuyển nhượng cấp phép được thực hiện không tuân thủ phần này đều không có giá trị.

i.      Phân loại cấp phép của hệ điều hành máy vi tính. Cấp phép cho phần mềm hệ điều hành máy vi tính sẵn có theo hợp đồng này chỉ là cấp phép nâng cấp (“Cấp phép Nâng cấp Hệ điều hành”), chứ không phải là cấp phép hoàn chỉnh. Tất cả các máy tính của quư vị sẽ chạy Cấp phép Nâng cấp Hệ điều hành đều phải được cấp phép sử dụng một trong các hệ điều hành máy vi tính hoàn chỉnh đủ điều kiện được xác định trong Quyền Sử dụng Dịch vụ Trực tuyến.

Quư vị có thể nhượng lại nội bộ Cấp phép Nâng cấp Hệ điều hành từ máy tính ban đầu cho máy tính thay thế trong tổ chức của ḿnh, miễn là (1) máy tính thay thế đă được cấp phép để chạy hệ điều hành hoàn chỉnh, đủ điều kiện đă được xác định trong Quyền Sử dụng Dịch vụ Trực tuyến, (2) quư vị có thể xóa bất kỳ phần mềm Cấp phép Nâng cấp Hệ điều hành nào khỏi máy tính ban đầu và (3) việc nhượng lại đó không được diễn ra trong ṿng 90 ngày kể từ lần nhượng lại cuối cùng.

9.            Các quy định khác.

a.     Thông báo. Quư vị phải gửi các thông báo qua thư đến địa chỉ bên dưới.

Các thông báo sẽ được gửi đến:

Các bản sao sẽ được gửi đến:

Microsoft Regional Sales Corporation

Dept. 551, Volume Licensing

438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B

Alexandra Technopark

Singapore 119968

 

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Fax: (425) 936-7329

Quư vị có thể gửi các thông báo qua email đến quản trị viên tài khoản mà quư vị xác định. Các thông báo sẽ có hiệu lực vào ngày trên biên nhận trả về, đối với email th́ là thời điểm được gửi. Quư vị chịu trách nhiệm đảm bảo rằng địa chỉ quản trị viên tài khoản mà quư vị chỉ định trong Cổng là chính xác và là địa chỉ hiện tại, đồng thời quư vị đồng ư rằng mọi thông báo qua email mà chúng tôi gửi tới địa chỉ email đó sẽ có hiệu lực khi được gửi đi, cho dù quư vị có thực sự nhận được email này hay không.

b.    Chuyển nhượng. Quư vị không thể chuyển nhượng lại hợp đồng này, toàn bộ hoặc từng phần.

c.     Đồng ư với các phí của đối tác. Khi quư vị đặt Đơn đặt hàng, quư vị có thể xác định “Đối tác của Hồ sơ” được kết hợp với Đăng kư của quư vị. Bằng cách xác định Đối tác của Hồ sơ, một cách trực tiếp hoặc bằng cách ủy quyền cho một bên thứ ba thực hiện việc đó, quư vị đồng ư cho chúng tôi thanh toán các phí cho Đối tác của Hồ sơ. Phí dành cho hỗ trợ trước bán hàng và cũng có thể bao gồm hỗ trợ sau bán hàng. Phí được dựa trên, và tăng cùng với, quy mô của Đơn đặt hàng của quư vị. Giá của chúng tôi cho Sản phẩm là như nhau cho dù quư vị xác định Đối tác của Hồ sơ hay không.

d.    Tính toàn vẹn. Nếu có bất kỳ phần nào của hợp đồng này bị xem là hủy bỏ th́ phần c̣n lại vẫn hoàn toàn có giá trị và hiệu lực thi hành.

e.     Sự từ bỏ. Việc không thể thực thi bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ.

f.      Không có đại lư. Chúng tôi là những nhà thầu độc lập. Hợp đồng này không tạo đại lư, quan hệ đối tác hay liên doanh.

g.    Không có người thụ hưởng bên thứ ba. Không có người thụ hưởng bên thứ ba nào đối với hợp đồng này.

h.    Địa điểm xét xử và luật hiện hành. Hợp đồng này được điều chỉnh bởi luật của Washington bất chấp sự xung đột của các quy định pháp luật. Theo các phần (i) và (ii) bên dưới, nếu chúng tôi cần khiếu kiện để thực thi hợp đồng này, chúng tôi sẽ đệ tŕnh vấn đề lên cơ quan có thẩm quyền nơi quư vị đặt trụ sở chính. Nếu quư vị cần khiếu kiện để thực thi hợp đồng này, quư vị sẽ đệ tŕnh vấn đề lên Tiểu bang Washington, Hoa kỳ. Việc chọn cơ quan có thẩm quyền này không cản trở quyền của các bên trong việc t́m kiếm sự giảm nhẹ trừng phạt cho việc vi phạm quyền sở hữu trí.

(i)    Nếu trụ sở kinh doanh chính của quư vị tại Brunei, Malaysia hoặc Singapore, quư vị chấp thuận thẩm quyền không độc quyền của ṭa án Singapore.

(ii)   Nếu trụ sở kinh doanh chính của quư vị ở Bangladesh, Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Đặc khu Hành chính Ma Cao, Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa, Sri Lanka, Thái Lan, Philippin hoặc Việt Nam, th́ bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này, kể cả các thắc mắc liên quan đến sự tồn tại, tính hiệu lực hoặc sự chấm dứt hợp đồng này đều phải được đệ tŕnh và chịu sự quyết định cuối cùng bởi trọng tài tại Singapore theo Quy tắc Ḥa giải của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (“SIAC”), các quy tắc được xem như tham chiếu vào tiểu mục này. Ṭa án ḥa giải sẽ bao gồm một trọng tài do Chủ tịch SIAC chỉ định. Ngôn ngữ sử dụng trong ḥa giải sẽ là tiếng Anh. Quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng, có tính ràng buộc và không thể chối cãi được và có thể được sử dụng làm cơ sở cho việc xét xử của toà án tại những quốc gia được nêu tên phía trên hoặc ở nơi khác. Trong phạm vi tối đa cho phép của luật pháp hiện hành, các bên từ bỏ quyền đệ tŕnh hoặc các h́nh thức khiếu kiện tương tự ra ṭa án pháp lư. Chỉ với mục đích của hợp đồng này, Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa không bao gồm Đặc khu Hành chính Hồng Công, Đặc khu Hành chính Ma Cao và Đài Loan.

i.      Hợp đồng toàn bộ. Thỏa thuận này là thỏa thuận hoàn chỉnh giữa các bên về các vấn đề được nêu trong thỏa thuận, và thay thế mọi thông tin trao đổi trước đây hoặc đồng thời.

j.      Tính tồn tại. Các điều khoản sau đây sẽ tiếp tục thời hạn hoặc chấm dứt của hợp đồng này. 1, 2, 3d và f, 4-7, 8d và h, 9 và 10. Hợp đồng này sẽ giữ nguyên hiệu lực trong mọi Thời hạn Đăng kư.

k.     Quyền xuất khẩu của Hoa Kỳ. Sản phẩm này tùy thuộc vào quyền xuất khẩu của Hoa kỳ. Quư vị phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm các Quy định Quản lư Xuất khẩu Hoa Kỳ, Quy định về Buôn lậu Vũ khí Quốc tế cũng như những giới hạn về người sử dụng, việc sử dụng và nơi đến do Chính phủ Hoa Kỳ và các chính phủ khác ban hành. Để biết thêm thông tin, hăy truy cập http://www.microsoft.com/exporting/.

l.      Trường hợp bất khả kháng. Không bên nào phải chịu trách nhiệm pháp lư về việc không thể thực hiện do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lư của hai bên (bao gồm cháy, nổ, mất điện, động đất, lũ lụt, băo mạnh, đ́nh công, cấm vận, tranh chấp lao động, các hành động phạm tội hoặc cơ quan quân sự, chiến tranh, khủng bố (bao gồm khủng bố mạng), các thiên tai khác, các hành động hoặc sơ suất của nhà cung cấp lưu lượng truy cập Internet, các hành động hoặc sơ suất của cơ quan chính phủ hoặc định chế (bao gồm việc thông qua luật hoặc quy định hoặc các hành động khác của chính phủ ảnh hưởng đến việc cung cấp Dịch vụ Trực tuyến)). Tuy nhiên, phần này sẽ không áp dụng đối với nghĩa vụ thanh toán của quư vị theo hợp đồng này.

m.   Tính công khai. Microsoft có thể tiết lộ công khai (bằng lời nói và văn bản) rằng quư vị là khách hàng của Microsoft và là người mua (các) Sản phẩm, bao gồm trong danh sách các khách hàng của Microsoft và các tài liệu quảng cáo khác.

n.    Khách hàng chính phủ nên tham vấn Microsoft. Khách hàng chính phủ nên tham vấn Microsoft trước khi chấp nhận. Nếu quư vị là khách hàng chính phủ, trước khi chấp nhận hợp đồng này, quư vị nên tham vấn đại diện của Microsoft nhằm đảm bảo tính tuân thủ đầy đủ với các luật địa phương và các quy tŕnh thu mua của chính phủ.

o.    Trách nhiệm pháp lư. Các điều khoản sau đây chỉ áp dụng cho những khách hàng tại New Zealand.

(i)    Doanh nghiệp. Khi chúng tôi đóng vai tṛ là một “nhà cung cấp” (theo định nghĩa của Đạo luật Bảo đảm cho Người tiêu dùng 1993 (“CGA”) của Sản phẩm, quư vị xác nhận rằng Sản phẩm được chúng tôi cung cấp theo hợp đồng này được sử dụng cho các mục đích kinh doanh (theo định nghĩa của CGA) và đồng ư rằng CGA không áp dụng cho Sản phẩm do Microsoft cung cấp.

(ii)   Khách hàng. Không có bất kỳ điều nào trong hợp đồng này có mục đích giới hạn các quyền của “người tiêu dùng” theo CGA khi Đạo luật này được áp dụng, ngoại trừ phạm vi được luật đó cho phép, và các điều khoản của hợp đồng này được sửa đổi đến phạm vi cần thiết để bảo đảm hiệu lực của mục đích này.

p.    Biện pháp khắc phục cho khách hàng. Các điều khoản sau đây chỉ áp dụng cho những khách hàng tại Úc:

Bất kể điều nào của hợp đồng này, người tiêu dùng có thể hưởng các quyền và biện pháp khắc phục cụ thể theo Đạo luật về Cạnh tranh và Khách hàng 2010 (Cth) và các luật khác của tiểu bang và lănh thổ tương tự của Úc, theo đó các trách nhiệm pháp lư có thể không được loại trừ. Khi đó, trong phạm vi tối đa cho phép của luật pháp, các trách nhiệm pháp lư này được giới hạn, theo lựa chọn của chúng tôi, đối với hàng hóa là (1) thay thế hàng hóa hoặc (2) sửa chữa sai sót trên hàng hóa, và đối với dịch vụ là (1) cung cấp lại Dịch vụ hoặc (2) trả chi phí cung cấp lại dịch vụ. Luật của Úc yêu cầu chúng tôi thông báo cho những người mua là người tiêu dùng hàng hóa của Microsoft rằng: “Hàng hóa của chúng tôi phải có đảm bảo mà không nằm ngoài quy định của Luật Tiêu dùng Úc. Quư vị có quyền thay thế hoặc được hoàn trả đối với lỗi nghiêm trọng và bồi thường cho bất kỳ tổn thất hoặc hư hại nào khác có thể dự báo trước một cách hợp lư. Quư vị cũng có quyền nhận hỗ trợ sửa chữa hoặc thay thế hàng hoá nếu hàng hoá không đạt chất lượng có thể chấp nhận và lỗi không tới mức nghiêm trọng”.

q.    Thẩm quyền hợp đồng. Nếu quư vị là một cá nhân chấp nhận các điều khoản này thay mặt cho một pháp nhân, quư vị thể hiện rằng quư vị có thẩm quyền pháp lư để tham gia vào hợp đồng này thay mặt cho pháp nhân đó.

10.         Định nghĩa.

Chính sách Sử dụng Chấp nhận được được quy định trong Quyền Sử dụng Dịch vụ Trực tuyến hoặc v́ lư do khác được Microsoft cung cấp nổi bật.

“Chi nhánh” có nghĩa là bất kỳ pháp nhân nào mà một bên sở hữu hoặc sở hữu một bên hoặc thuộc sở hữu chung của một bên. “Quyền sở hữu” nghĩa là, theo mục đích của định nghĩa này, kiểm soát hơn 50% cổ phần trong một tổ chức.

“Cung cấp Tổng hợp” có nghĩa là Đăng kư là sự kết hợp của Cung cấp Chuẩn và Cung cấp Tiêu dùng.

“Cung cấp Tiêu dùng” có nghĩa là quư vị thanh toán dựa trên việc sử dụng thực tế trong tháng trước mà không có cam kết trả trước nào Thanh toán dựa trên cơ sở định kỳ c̣n thiếu.

“Dữ liệu Khách hàng” có nghĩa là tất cả dữ liệu, bao gồm tất cả các tệp văn bản, âm thanh, phần mềm hoặc h́nh ảnh mà quư vị hoặc Chi nhánh của quư vị đă cung cấp, hoặc được cung cấp nhân danh quư vị hoặc Chi nhánh của quư vị, cho chúng tôi thông qua việc sử dụng Dịch vụ Trực tuyến của quư vị.

“Dịch vụ Trực tuyến” có nghĩa là bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào của Microsoft được đăng kư theo hợp đồng này và được cung cấp qua Cổng.

“Quyền Sử dụng Dịch vụ Trực tuyến” có nghĩa là quyền sử dụng có tại http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights. Quyền Sử dụng Dịch vụ Trực tuyến bao gồm các điều khoản điều chỉnh việc sử dụng Sản phẩm của quư vị ngoài những điều khoản trong hợp đồng này.

“Đơn đặt hàng” có nghĩa là đơn đặt hàng cho Sản phẩm qua Cổng. Đơn đặt hàng có thể bao gồm nhiều Đăng kư đối với một Sản phẩm.

“Cổng” có nghĩa là trang web tương ứng của Dịch vụ Trực tuyến có thể được t́m thấy tại

http://www.microsoft.com/licensing/online-services/how-to-buy.aspx#tab=2 hoặc một trang web thay thế mà chúng tôi chỉ định.

“Sản phẩm” có nghĩa là bất kỳ Dịch vụ Trực tuyến và Phần mềm nào.

“SLA” có nghĩa là cam kết hợp đồng mức dịch vụ mà chúng tôi tạo liên quan đến việc cung cấp và/hoặc hiệu suất của Dịch vụ Trực tuyến, như được xuất bản tại http://www.microsoft.com/licensing/contracts hoặc tại một trang web thay thế mà chúng tôi chỉ định.

“Phần mềm” có nghĩa là phần mềm mà chúng tôi cung cấp cho quá tŕnh cài đặt trên thiết bị của quư vị như là một phần của Đăng kư của quư vị hoặc sử dụng với Dịch vụ Trực tuyến để bật tính năng nhất định.

“Cung cấp Chuẩn” có nghĩa là quư vị cam kết mua trước một số lượng cụ thể Sản phẩm để sử dụng trong một Thời hạn. Quư vị thanh toán trên cơ sở định kỳ trong suốt Thời hạn trước khi sử dụng.

“Đăng kư” có nghĩa là đơn đặt hàng cho số lượng Sản phẩm có Thời hạn được xác định (ví dụ: 30 ngày hoặc 12 tháng) như được xác định trên Cổng.

“Thời hạn” có nghĩa là khoảng thời gian của Đăng kư sử dụng Sản phẩm cụ thể như được mô tả trên Cổng.