Pretplatnički ugovor Microsoft Online

Ovaj Pretplatnički ugovor Microsoft Online sklapa se između pravne osobe koju zastupate ili, ako niste odredili takvu pravnu osobu na Portalu, između vas (dalje u tekstu: „vi“, „vas“, „vaš“) i tvrtke Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft“, „mi“, „nas“, „naš“), a sastoji se od dolje navedenih odredbi i uvjeta, Pravila o prihvatljivom korištenju, Prava na korištenje Online usluga, Ugovora o razini usluga („SLA“) te cijena i uvjeta plaćanja navedenih na Portalu (pod zajedničkim nazivom „Ugovor“). On stupa na snagu na dan kada potvrdimo vašu prvu narudžbu. Ključni pojmovi definirani su u Članku 10.

1.            Općenito

a.     Pravo na korištenje. Dajemo vam prava na pristup i korištenje Online usluga te na instaliranje i korištenje Softvera uključenog u Pretplati, kako je dodatno opisano u ovom ugovoru. Mi pridržavamo sva druga prava.

b.    Prihvatljivo korištenje. Proizvod ćete koristiti samo sukladno Pravilima o prihvatljivom korištenju. Ne možete vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati, deasemblirati ili zaobilaziti tehnička ograničenja Proizvoda, osim u mjeri u kojoj je to dopušteno prema mjerodavnom pravu unatoč ovim ograničenjima. Ne smijete davati u najam ili zakup, posuđivati, prodavati, prenositi ili pružati usluge hostinga za Proizvod ili dio Proizvoda trećim osobama ili za njih.

c.     Ispunjavanje uvjeta za verzije za akademske, državne i neprofitne ustanove. Prihvaćate da, ako kupujete ponudu za obrazovne, državne ili neprofitne ustanove, ispunjavate uvjete kao obrazovna ustanova (uključujući i administrativne urede ili obrazovna upravna tijela, javne knjižnice i javne muzeje) navedene na popisu http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7 ili kao pravna osoba koja ispunjava uvjete za državne ustanove navedene na popisu http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6 ili kao pravna osoba koja ispunjava uvjete za neprofitne ustanove navedene na popisu http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=2&Keyword=nonprofit&Region=1. Microsoft pridržava pravo da u bilo kojem trenutku provjeri prikladnost i obustavi Online uslugu ako takvi uvjeti nisu ispunjeni.

2.            Povjerljivost

Pristajete da ćete s dizajnom i izvedbom Online usluga koje su vam dostupne samo putem lozinkom zaštićenog pristupa te s materijalom i dokumentacijom koju vam stavimo na raspolaganje na temelju ovog Ugovora postupati kao da su povjerljivi i nećete ih otkriti bilo kojoj trećoj osobi osim za potrebe međusobne poslovne suradnje. Ako ste državna ustanova, na ovaj se članak primjenjuju uvjeti primjenjivih propisa o poslovnoj tajni, javnim registrima i sličnih propisa.

3.            Narudžbe, cijene, trajanje, prestanak ugovora i obustava

a.     Narudžbe i cijene. Narudžbu možete zatražiti na Portalu za Standardnu ponudu, Ponudu na temelju potrošnje ili Kombiniranu ponudu.

(i)    Za Standardnu ponudu možete povećati ili smanjiti količinu naručenog Proizvoda za vrijeme Razdoblja trajanja, osim za Pretplatu koju niste kupili na Portalu, i to putem pretplatničke kartice. Mjesta koja se dodaju Pretplati istječu na kraju izvornog Razdoblja trajanja. Ako smanjite količinu tijekom Razdoblja trajanja, možemo vam naplatiti naknadu za otkazivanje kao što je opisano u nastavku u članku pod nazivom „Otkazivanje Pretplate“.

(ii)   Imate pravo na temelju ovog Ugovora poslati Narudžbe za svoja Povezana društva te im dati administrativna prava za upravljanje Proizvodima. No Povezana društva ne smiju vršiti Narudžbe prema ovom Ugovoru. Licencu Softvera ili pravo pristupa i korištenja Online usluga za korištenje treće osobe također možete dodijeliti trećoj osobi kao dio vaših internih poslovnih potreba. Ako date bilo kakva prava Povezanim društvima ili trećim osobama, oni će biti vezani ovim ugovorom, a vi pristajete biti zajednički i pojedinačno odgovorni za sve radnje bilo kojeg Povezanog društva ili treće osobe u vezi s njihovim korištenjem Proizvoda.

b.    Cijene i plaćanje. Plaćanja dospijevaju i moraju se podmiriti u skladu s cijenom i opcijom plaćanja na Portalu. Za Standardne ponude razina cijene određuje se na temelju iznosa Narudžbe za određeni Proizvod. Razina cijene može se prilagoditi ako je iznos Proizvoda ili Pretplate povećan ili smanjen za vrijeme Razdoblja trajanja, a vi ispunjavate uvjete za drugu razinu cijene (osim za Pretplatu koju niste kupili na Portalu i to pretplatničkom karticom, a u tom slučaju cijena je fiksirana uz vrijednost pretplatničke kartice). Promjene u razini cijene nisu retroaktivne, a promjene u plaćanju za Pretplatu bit će proporcionalne. Cijene se postavljaju u trenutku prve Narudžbe i primjenjuju se tijekom Razdoblja trajanja, ali su podložne promjenama na početku svake obnove Pretplate. Za Ponude na temelju potrošnje plaćanje i raspored plaćanja temelje se na korištenju i podložni su promjenama u bilo kojem trenutku nakon upućivanja obavijesti. Za besplatne ponude ne primjenjuju se odredbe ovog Ugovora koje se odnose na cijene, naknade za otkazivanje i plaćanje.

c.     Obnova.

(i)    Za Standardne ponude možete odabrati želite li da se Pretplata automatski obnavlja ili obustavi nakon isteka Razdoblja trajanja. Automatska obnova odabrana je unaprijed. U bilo kojem trenutku tijekom Razdoblja trajanja možete promijeniti svoj odabir. Ako je postojeće Razdoblje trajanja dulje od jednog mjeseca, poslat ćemo vam pisanu obavijest o automatskoj obnovi prije isteka Razdoblja trajanja.

(ii)   Za Ponude na temelju potrošnje plaćanje i raspored plaćanja temelje se na korištenju i podložni su promjenama u bilo kojem trenutku nakon upućivanja obavijesti.

(iii)  Probne pretplate nije moguće obnoviti.

d.    Porezi. U cijene nisu uračunati nikakvi porezi. Obvezujete se platiti primjenjivi porez na dodanu vrijednost, trošarine, porez na promet ili druge poreze koje ste dužni platiti u svezi Narudžbi predanih temeljem ovog Ugovora i koje imamo pravo naplatiti vam prema odredbama mjerodavnog prava. Dužni ste platiti sve biljege ili bilo koja druga obvezna davanja u skladu sa zakonom, uključujući sve naknade u svezi vaše distribucije ili pružanja Proizvoda svojim Povezanim društvima. Mi snosimo sve poreze na dobit i vlastitu imovinu. Ako se zatraži plaćanje odgovarajućih poreza na vaše uplate nama, možete iznos takvog poreza odbiti od iznosa koji nam dugujete i platiti ga nadležnom poreznom tijelu, pod uvjetom da pravovremeno pribavite i predočite nam službenu potvrdu o takvoj obvezi i ostalu dokumentaciju potrebnu da omogućimo odbitak poreza plaćenog u inozemstvu. Pobrinut ćete se da sve porezne obveze budu svedene na najmanju moguću mjeru dopuštenu prema važećim pravnim propisima.

e.     Važenje i prestanak Ugovora. Ovaj Ugovor ostaje na snazi dok ga ne otkažete ili raskinete tako da nazovete korisničku podršku ili na neki drugi način opisan na Portalu, osim za probne proizvode koji će se automatski obustaviti. Obustava će samo ukinuti vaše pravo na obnavljanje Pretplata pod postojećom Narudžbom ili na slanje novih Narudžbi za dodatne Proizvode na temelju ovog Ugovora.

f.      Prestanak Pretplate. Pretplatu možete raskinuti u bilo kojem trenutku za vrijeme Razdoblja trajanja, no morate platiti sav preostali iznos koji dugujete prije nego što prestanak stupi na snagu.

(i)    Jednomjesečna pretplata. Pretplata s Razdobljem trajanja od jednog mjeseca može se raskinuti u bilo kojem trenutku bez naknade.

(ii)   Jednogodišnja pretplata. Ako raskinete Pretplatu s Razdobljem trajanja od jedne godine unutar 30 dana od datuma stupanja na snagu ili obnavljanja, morate platiti početnih 30 dana Pretplate. Nije potrebno platiti naknadu za obustavljeni dio Razdoblja trajanja Pretplate. Ako raskinete Pretplatu u bilo koje drugo vrijeme tijekom Razdoblja trajanja, morate platiti 25% naknade koju bi inače morali platiti za Razdoblje trajanja od jedne godine. Gore navedeni uvjeti ne odnose se na prestanak Pretplate koju niste kupili na Portalu, i to pretplatničkom karticom, za što Microsoft ne vrši povratak sredstava.

(iii)  Učinak prestanka ili isteka na Softver. Ako se Ugovor ili Pretplata raskinu ili isteknu, a vi ne iskoristite dostupnu mogućnost otkupa Softvera, morate izbrisati sve kopije Softvera licencirane na temelju ovog Ugovora, uništiti sve povezane medije i podastrijeti pisanu potvrdu o brisanju i uništenju.

g.    Obustava. Mi možemo obustaviti vaše korištenje Online usluga ako: (1) u prihvatljivom vremenskom roku ne odgovorite na zahtjev o navodnom kršenju pravila opisan u članku 5; (2) ne platite iznos koji dugujete prema ovom Ugovoru; ili (3) prekršite Pravila o prihvatljivom korištenju. Obustava će se odnositi na minimalni nužni dio Online usluga, a stupit će na snagu samo ako postoje uvjeti ili potreba za njome. Obavijestit ćemo vas prije nego što obustavimo uslugu, osim u slučajevima kada opravdano vjerujemo da je trebamo odmah obustaviti. Obavijestit ćemo vas najmanje 30 dana prije obustave zbog neplaćanja. Ako u potpunosti ne objasnite razloge zbog kojih je došlo do obustave u roku od 60 dana nakon što smo obustavili uslugu, možemo raskinuti Pretplatu. Pretplatu možemo raskinuti i ako se vaše korištenje Online usluga obustavi više od dva puta u razdoblju od 12 mjeseci.

4.            Jamstva

a.     Ograničeno jamstvo.

(i)    Online usluge. Jamčimo da će Online usluge poštivati uvjete Ugovora o razini usluga (SLA) za vrijeme Razdoblja trajanja. Jedina pravna sredstva za kršenje toga jamstva navedena su u SLA-u.

(ii)   Softver. Jednu godinu od datuma prvog korištenja Softvera jamčimo da će funkcionirati na način opisan u odgovarajućoj korisničkoj dokumentaciji. Ako Softver ne bude odgovarao ovom jamstvu, po svom izboru (1) vratit ćemo plaćenu cijenu ili (2) popraviti ili zamijeniti Softver.

b.    Isključenja ograničenog jamstva. Na ovo se ograničeno jamstvo primjenjuju sljedeća ograničenja:

(i)    sva prešutna jamstva za koja prema zakonu nije moguće isključenje jamstva traju jednu godinu od početka djelovanja ograničenog jamstva;

(ii)   ovo ograničeno jamstvo ne odnosi se na probleme uzrokovane nesrećom, zlouporabom ili korištenjem Proizvoda na način protivan ovom Ugovoru kao ni na probleme uzrokovane događajima izvan naše razumne kontrole;

(iii)  ovo ograničeno jamstvo ne primjenjuje se na probleme uzrokovane neispunjavanjem minimalnih sistemskih preduvjeta; i

(iv)  ovo ograničeno jamstvo ne primjenjuje se na besplatne, probne, neobjavljene ili beta-proizvode.

c.     IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI. Osim ovog jamstva ne dajemo izričita ili prešutna jamstva, bilo izričita, prešutna, zakonska ili ina, uključujući jamstva za potrebna svojstva za redovitu uporabu ili prikladnosti za posebnu namjenu. Ova se isključenja primjenjuju u mjeri dopuštenoj prema mjerodavnom pravu.

5.            Zaštita od zahtjeva

a.     Zaštita.

(i) Obvezujemo se štititi vas od zahtjeva nepovezanih trećih osoba da Proizvod povrjeđuje patent, autorsko pravo ili robni ili uslužni znak, odnosno žig te osobe, odnosno od zahtjeva zbog protupravne uporabe tuđe poslovne tajne.

(ii) Zaštitit ćete nas od zahtjeva nepovezanih trećih osoba da bilo koji Podaci korisnika ili softver drugih proizvođača koji izravno ili neizravno stavite na raspolaganje kao dio vašeg korištenja Proizvoda povrjeđuje patent, autorsko pravo ili registrirani robni ili uslužni znak, odnosno žig te treće osobe, odnosno od zahtjeva zbog protupravne uporabe tuđe poslovne tajne ili kršenja Pravila o prihvatljivom korištenju.

b.    Ograničenja. Naše obveze u Odjeljku 5a neće se primjenjivati ako su zahtjev ili sudska odluka utemeljeni na: (i) podacima korisnika, softveru drugih proizvođača, izmjenama Proizvoda ili materijalima koje ste dali ili stavili na raspolaganje za Proizvod; (ii) vašem kombiniranju Proizvoda sa softverom drugih proizvođača ili odšteti na temelju vrijednosti korištenja softvera, Podataka korisnika ili poslovnih postupaka drugog proizvođača; (iii) vašem korištenju Microsoftova žiga bez našeg izričitog pisanog pristanka ili korištenju Proizvoda nakon što smo vas obavijestili da prestanete zbog zahtijeva treće osobe; (iv) vašoj daljnjoj distribuciji Proizvoda nepovezanoj trećoj osobi ili korištenju Proizvoda u korist te treće osobe ili (v) besplatnim Proizvodima.

c.     Pravni lijekovi. Ako opravdano smatramo da tvrdnja iz Odjeljka 5a(i) može spriječiti vaše korištenje Proizvoda, mi ćemo pokušati: (i) osigurati vam pravo da ga i dalje koristite; ili (ii) promijeniti ga ili zamijeniti funkcionalnim ekvivalentom i obavijestiti vas da prestanete koristiti prethodnu verziju Proizvoda. Ako te opcije nisu komercijalno prihvatljive, možemo vam uskratiti prava na korištenje Proizvoda, a zatim vam isplatiti eventualne predujme za neiskorištena prava na Pretplatu.

d.    Obveze. Svaka ugovorna strana mora odmah obavijestiti drugu o tvrdnji na koju se odnosi ovaj Odjeljak.

(i) Ugovorna strana koja traži zaštitu mora (1) drugoj dati isključiv nadzor nad zaštitom i rješavanjem zahtjeva; i (2) pružiti razumnu pomoć pri zaštiti zahtjeva.

(ii) Ugovorna strana koja pruža zaštitu (1) nadoknadit će drugoj razumne gotovinske troškove koje će imati zbog pružanja pomoći i (2) platit će iznos eventualne nepovoljne pravomoćne sudske odluke ili nagodbe koja iz nje proizlazi. Prava ugovornih strana na obranu i plaćanje presuda ili nagodbi prema ovom članku 5 zamjenjuju bilo koja običajna ili statutarna prava na obeštećenje ili analogna prava te se svaka od ugovornih strana odriče takvih običajnih ili statutarnih prava.

6.            Ograničenje odgovornosti

a.     Ograničenje. Skupna odgovornost svake ugovorne strane prema ovom Ugovoru ograničena je na izravnu štetu u najvećem iznosu od (1) za Softver, odnosno iznos koji ste platili za Softver za koji postoji odgovornost za (2) Online usluge iznos plaćen prema ovom ugovoru za Online usluge za koje postoji odgovornost tijekom 12 mjeseci prije odgovornosti, a (3) za besplatne Proizvode, ograničena je na pet tisuća američkih dolara (5.000,00 USD).

b.    ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI. Nijedna ugovorna strana neće biti odgovorna za gubitak prihoda ili neizravnu, posebnu, slučajnu, posljedičnu, kaznenu ili primjernu štetu, čak i ako je ugovorna strana znala da su one moguće.

c.     Izuzeća odgovornosti. Ograničenja odgovornosti iz ovog Odjeljka primjenjuju se su do krajnje mjere dopuštene mjerodavnim zakonom, ali ne odnose se na: (1) obveze ugovornih strana opisane u Odjeljku 5; ili (2) povredu prava intelektualnog vlasništva bilo koje ugovorne strane.

7.            Nadzor nad izvršenjem obveze za Softver

Tijekom Razdoblja trajanja i tri godine nakon toga morate voditi sve uobičajene i ispravne evidencije koje se odnose na Pretplate i vaše korištenje Proizvoda. Ovlašteni smo od vas zahtijevati da provedete internu reviziju svih Proizvoda koje koristite, uspoređivanjem broja Pretplata u uporabi s brojem Pretplata koje su vam izdane i/ili koje ste platili. Traženjem revizije ne odričemo se prava na izvršenje ovog Ugovora ili prava na zaštitu svojih prava intelektualnog vlasništva drugim dopuštenim pravnim sredstvima.

Ako se tijekom nadzora ili samostalne revizije utvrdi korištenje nelicenciranih kopija, dužni ste odmah naručiti dovoljan broj licenci za sve kopije koje koristite ili ste koristili. Ako se utvrdi korištenje znatnije količine nelicenciranih kopija, obvezujete se nadoknaditi nam troškove provođenja nadzora i steći potrebne dodatne licence po njihovoj maloprodajnoj cijeni u roku od 30 dana.

8.            Softver

a.     Kupljene licence. Dajemo vam licence za naručen broj kopija Softvera. Također vam dajemo pravo na korištenje ranije (starije) verzije umjesto verzije Softvera koju ste licencirali ako navedemo takvo pravo u Pravima na korištenje Online usluga.

b.    Dodatni softver za korištenje s Online uslugama. Kako biste omogućili optimalni pristup i korištenje određenih Online usluga, možda ćete morati instalirati i koristiti određeni Softver uz korištenje Online usluga. Broj kopija Softvera koje smijete koristiti ili broj uređaja na kojima smijete koristiti Softver bit će naveden u Pravima na korištenja Online usluga u licencnim uvjetima proizvoda za Online usluge. Možda ćemo provjeriti verziju Softvera koju koristite i preporučiti ili preuzeti ažuriranja na vaše uređaje bez prethodne obavijesti. Neizvršavanje instalacije ažuriranja može utjecati na vašu mogućnost korištenja određenih funkcija Online usluga. Softver morate deinstalirati nakon isteka prava na njegovo korištenje. Tada ga možemo i onemogućiti.

c.     Kada licence postaju trajne. Ako ne steknete trajne licence putem mogućnosti otkupa, licenca za Softver stečena na temelju ovog Ugovora traje isključivo za vrijeme Razdoblja trajanja. Sve eventualne odredbe u Pravima na korištenje Online usluga o trajnom Softveru primjenjuju se samo ako ste kupili trajnu licencu.

d.    Potvrda o Licenci. Dokaz vaših licenci Softvera je (1) ovaj Ugovor, (2) bilo koja potvrda Narudžbe, (3) dokumentacija kojom se dokazuje prijenos licenci (za sve dozvoljene transfere) i (4) dokaz o plaćanju.

e.     Licencna prava ne odnose se na isporuku instalacijskih medija sa Softverom. Vaša nabava instalacijskih medija sa softverom ili pristup mrežnom izvoru ne utječe na vašu licencu za Softver stečenu na temelju ovog Ugovora. Mi vama licenciramo Softver, ne prodajemo ga.

f.      Kopije. Možete stvoriti onoliko kopija Softvera koliko je potrebno radi interne distribucije pod uvjetom da imate valjanu licencu za svaku kopiju. Kopije Softvera koje izradite moraju biti potpune (uključujući obavijest o zaštiti autorskih prava i registriranim robnim i uslužnim znakovima, odnosno žigovima) te umnožene s medija ili mrežnog izvora koji je Microsoft odobrio. Za umnožavanje i instalaciju kopija možete koristiti usluge treće osobe, ali preuzimate odgovornost za radnje te treće osobe. Obvezujete se uložiti razumne napore kako biste svim osobama kojima ste dopustili korištenje Softvera objasnili da smo mi licencirali softver i da on podliježe odredbama ovog Ugovora.

g.    Pravo kloniranja Softvera. U određenim slučajevima smijete klonirati Softver na uređaju s instalacijskog medija za Softver. Ako ste kupili Softver (1) od proizvođača originalne opreme (engl. Original Equipment Manufacturer – OEM), (2) u maloprodaji kao pakirani Softver ili (3) u okviru nekog drugog Microsoftova programa licenciranja, instalacijske medije isporučene na temelju ovog Ugovora možete koristiti za kloniranje njihova sadržaja i korištenje umjesto kopija danih putem zasebnog izvora. Imate pravo na to pod uvjetom da:

(i)    imate valjanu licencu iz zasebnog izvora za svaku kloniranu kopiju Softvera;

(ii)   Softver, jezik, verzija i komponente kloniranih kopija moraju identični su softverskom proizvodu, jeziku, verziji i svim komponentama kopija koje zamjenjuju, a broj dozvoljenih kloniranih kopija ili instanci Softvera ostaje isti;

(iii)  osim kopija operacijskog sustava i kopija Softvera licenciranih u sklopu nekog drugog Microsoftova programa licenciranja, vrsta Softvera (npr. licenca za nadogradnju ili puna licenca) identična je vrsti Softvera licenciranog na jedan od gore navedenih načina;

(iv)  morate ispuniti sve specifične uvjete za kloniranje navedene u Pravima na korištenje Online usluga i

(v)   pristajete da se na kopije klonirane u skladu s odredbama ovog stavka i dalje primjenjuju odredbe i uvjeti te prava korištenja stečena zajedno sa Softverom iz zasebnog izvora.

Na temelju ovog stavka ne nastaje niti se proširuje nikakvo jamstvo niti obveza pružanja podrške.

h.    Prijenos i raspodjela licenci. Nije dopušten prijenos Licenci, osim što je ste ovlašteni prenijeti svoje u cijelosti plaćene trajne Licence na:

(i)    Povezano društvo ili

(ii)   treću osobu isključivo u vezi s prijenosom hardvera ili zaposlenika kojima su licence dodijeljene u slučaju (1) odvajanja Povezanog društva ili odjela Povezanog društva ili (2) spajanja koje obuhvaća Kupca ili Povezano društvo.

Prije prijenosa licence morate obavijestiti Microsoft o takvom prijenosu ispunjavanjem obrasca o prijenosu dostupnom na adresi http://www.microsoft.com/licensing/contracts i slanjem popunjenog obrasca Microsoftu. Prijenos Licenci neće se smatrati valjanim ako stjecatelju ne priopćite, a stjecatelj u pisanom obliku ne prihvati važeća Prava na korištenje Online usluga, odredbe o ograničenjima korištenja, ograničenju odgovornosti (uključujući i odredbe o isključenju odgovornosti i jamstvima) i ograničenju prava na prijenos iz ovog članka. Prijenos licence protivan odredbama i ograničenjima iz ovog članka bit će ništetan.

i.      Licenca za kvalificirani operacijski sustav za stolna računala. Licence za softver operacijskog sustava za stolna računala dostupne putem ovog Ugovora samo su licence za nadogradnju („Licence za nadogradnju OS-a“) i nisu pune licence. Sva vaša računala na kojima ćete koristiti Licence za nadogradnju OS-a trebaju imati licence za korištenje jednog od kvalificiranih operacijskih sustava navedenih u Pravima na korištenje Online usluga.

Smijete interno, unutar svojeg pravnog subjekta, preraspodijeliti Licence za nadogradnju OS-a s originalnog računala na zamjensko pod uvjetom da je (1) zamjensko računalo licencirano za korištenje pune kvalificirane verzije operacijskog sustava navedene u Pravima na korištenje Online usluga, (2) s originalnog računala uklonite sve Licence za nadogradnju OS-a i (3) preraspodjela nije unutar 90 dana od posljednje preraspodjele.

9.            Prijelazne i završne odredbe

a.     Obavijesti. Morate slati obavijesti poštom na dolje navedenu adresu.

Obavijesti treba poslati na adresu:

Kopije se šalju na sljedeću adresu:

Microsoft Ireland Operations Limited

Atrium Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Ireland

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Faksom na broj: (425) 936-7329

Obavijesti možemo slati e-poštom administratorima računa koje navedete. Obavijesti stupaju na snagu na dan prispijeća povratnice ili za e-poštu kada je poslana. Vi odgovarate za točnost i ažuriranost adrese administratora računa koju ste naveli na Portalu te prihvaćate da obavijesti koje pošaljemo na tu adresu e-pošte stupaju na snagu kada se pošalju, bez obzira na to jeste li primili tu e-poštu ili ne.

b.    Prijenos Ugovora. Ne smijete prenositi ovaj Ugovor u cijelosti ni djelomično.

c.     Pristanak na naknade za partnere. Kada pošaljete narudžbu, možete odrediti „Akreditiranog partnera“ povezanog s vašim Pretplatama. Identificiranjem Akreditiranog partnera, direktno ili autorizacijom treće osobe da to napravi za vas, pristajete da Akreditiranom partneru plaćamo naknade. Naknade su namijenjene za podršku prije prodaje, a mogu uključivati i podršku nakon prodaje. Naknade se temelje na veličini vaše Narudžbe te se u skladu s tim povećavaju. Naše cijene za Proizvode jednake su identificirate li ili ne Akreditiranog partnera.

d.    Djelomična nevaljanost. Ako je bilo koji dio ovog ugovora neovršiv, ostatak ostaje punopravan i na snazi.

e.     Odricanje od prava. Nemogućnost provođenja bilo koje odredbe ovog ugovora neće se smatrati odricanjem od prava.

f.      Nema agencije. Mi smo nezavisni poduzetnici. Ovim ugovorom ne stvara se agencija, partnerstvo ni zajedničko poduzeće.

g.    Bez trećih osoba koje su nositelji prava. Ne postoje treće osobe koje su nositelji prava iz ovog ugovora.

h.    Mjerodavno pravo i sudska nadležnost. Na ovaj se Ugovor primjenjuje pravo Republike Irske. Ako pokrenemo spor u vezi s ovim Ugovorom, tužbu ćemo podnijeti nadležnom sudu prema mjestu vašeg sjedišta. Ako pokrenete spor u vezi s ovim Ugovorom, tužbu ćete podnijeti nadležnom sudu u republici Irskoj. Ovaj sporazum o nadležnosti ne sprječava ugovorne strane da zatraže privremenu sudsku zaštitu zbog povrede svojih prava na intelektualnu imovinu pred nadležnim sudom neke druge države.

i.      Cjelovitost Ugovora. Ovaj Ugovor sačinjava cjelokupni ugovor glede predmeta o kojem je riječ i ima prednost pred svim ranijim ili trenutačnim komunikacijama.

j.      Primjena odredbi nakon prestanka Ugovora. Sljedeće odredbe ostaju na snazi i nakon raskida ili isteka ugovora: 1, 2, 3d i f, 4 – 7, 8d i h, 9 i 10. Ovaj je Ugovor sklopljen na Razdoblje trajanja pretplate.

k.     Izvozni propisi SAD-a. Na Proizvod se primjenjuju izvozni propisi SAD-a. Morate se pridržavati svih mjerodavnih pravnih propisa, uključujući izvozne propise SAD-a, propise o međunarodnom prometu oružja te ograničenja krajnjeg korisnika, krajnjeg korištenja i odredišta koja objavi zakonodavstvo SAD-a i drugih zemalja. Dodatne informacije potražite na adresi http://www.microsoft.com/exporting/.

l.      Viša sila. Ni jedna ugovorna strana ne snosi odgovornost za nemogućnost izvedbe koju su prouzročili razlozi izvan kontrole ugovornih strana (kao što su vatra, eksplozija, nestanak struje, potres, poplava, jake oluje, štrajk, embargo, radnički sporovi, radnje civilnih ili vojnih vlasti, rat, terorizam (uključujući cyber terorizam), prirodne nepogode, radnje ili propusti davatelja internetskih usluga, radnje ili propusti regulatornih ili vladinih tijela (uključujući donošenje zakona, propisa ili drugih vladinih odluka koje utječu na isporuku Online usluga)). Ovaj se odjeljak ne primjenjuje na vaše obveze plaćanja na temelju ovog Ugovora.

m.   Objavljivanje. Microsoft može javno objaviti (u usmenom ili pisanom obliku) da ste Microsoftov korisnik i kupac Proizvoda, što obuhvaća i popis Microsoftovih korisnika i druge promotivne materijale.

n.    Odricanje od prava za poništavanje online kupnji. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, odričete se prava da kupnje na temelju ovog Ugovora proglasite ništetnima u skladu sa svim zakonima koji reguliraju prodaju na daljinu ili elektroničke ili mrežne ugovore, kao i svih prava ili obaveza u vezi prethodnog obavješćivanja, naknadnog potvrđivanja, prava povlačenja ili razdoblja pregovaranja.

o.    Ovlaštenje za sklapanje ugovora. Ako ste fizička osoba koja prihvaća ove uvjete i odredbe u ime pravne osobe, izjavljujete da ste zakonski ovlašteni za sklapanje ovog Ugovora u ime te pravne osobe.

10.         Definicije

„Pravilo o prihvatljivom korištenju“ opisano je u „Pravima na korištenje Online usluga“ ili kako inače javno objavljuje Microsoft.

„Povezano društvo“ znači pravnu osobu koja je u vlasništvu odgovarajuće ugovorne strane, odnosno pravnu osobu u čijem je vlasništvu ugovorna strana ili čiji je ugovorna strana suvlasnik. „Vlasništvo“, u svrhu ove definicije, znači kontrolu nad više od 50% udjela u pravnoj osobi.

„Kombinirana pretplata“ odnosi se na Pretplatu koja je kombinacija Standardne ponude i Ponude na temelju potrošnje.

„Ponuda na temelju potrošnje“ znači da plaćate na temelju korištenja za prethodni mjesec bez obveze plaćanja unaprijed. Plaćanje se vrši na periodičnoj osnovi nakon isporuke usluge.

„Podaci korisnika“ znači sve podatke, uključujući sve tekstne, zvučne, softverske ili slikovne datoteke koje ste nam poslali vi ili vaša Povezana društva ili koje su nam poslane u vaše ime ili u ime vaših Povezanih društava putem vašeg korištenja Online usluga.

„Online usluga“ znači bilo koju Microsoftovu online uslugu za koji ovaj ugovor jamči pretplatu, a koja je omogućena putem Portala.

 „Prava na korištenje Online usluga“ odnosi se na prava dostupna na adresi http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights. Prava na korištenje Online usluga uključuju odredbe kojima se regulira vaše korištenje Proizvoda uz odredbe navedene u ovom Ugovoru.

„Narudžba“ znači narudžbu Proizvoda putem Portala. Narudžba može uključivati višestruke Pretplate na Proizvod.

„Portal“ znači odgovarajuća web-mjesta za Online usluge na adresi

http://www.microsoft.com/licensing/online-services/how-to-buy.aspx#tab=2 ili na drugom web-mjestu koje navedemo.

„Proizvod“ znači bilo koju Online uslugu i Softver.

 „SLA“ se odnosi na obveze za uslugu na razini ugovora na koje se obvezujemo u vezi isporuke i/ili izvedbe Online usluge, kako je navedeno na http://www.microsoft.com/licensing/contracts ili na drugom web-mjestu koje navedemo.

„Softver“ se odnosi na softver koji omogućimo za instalaciju na vašem uređaju kao dio vaše Pretplate ili za korištenje s Online uslugom kako biste imali određenu funkciju.

„Standardna ponuda“ znači da se unaprijed obvezujete kupiti određenu količinu Proizvoda za korištenje tijekom određenog Razdoblja trajanja. Plaćate prije korištenja na periodičnoj osnovi tijekom Razdoblja trajanja.

„Pretplata“ znači narudžbu za količinu Proizvoda za određeno Razdoblje trajanja (npr. 30 dana ili 12 mjeseci), kako je navedeno na Portalu.

„Razdoblje trajanja“ odnosi se na trajanje Pretplate za određeni Proizvod, kako je opisano na Portalu.

 


Prilog Pretplatničkom ugovoru Microsoft Online

Ugovor o obradi podataka za Online usluge

Ovaj Ugovor o obradi podataka za Online usluge („DPA) dopunjuje uvjete i odredbe Pretplatničkog ugovora Microsoft Online.

1.       Definicije

„Podaci korisnika u ovom DPA-u znači svi podaci, uključujući sve tekstne, zvučne ili slikovne datoteke, koje Microsoftu pruža Kupac ili koji se pružaju u njegovo ime korištenjem Online usluga. „Microsoft znači Microsoft Ireland Operations Limited, a „Kupac znači subjekt koji je s Microsoftom sklopio Pretplatnički ugovor Microsoft Online. Svi pojmovi pisani velikim početnim slovom koji se koriste u ovom DPA-u, ali u njemu nisu definirani, definirani su u Pretplatničkom ugovoru Microsoft Online i svim dokumentima koji izričito izmjenjuju ili dopunjuju te pojmove (pod zajedničkim nazivom „Ugovor). Pojmovi koji nisu definirani u ovom DPA-u ili u Ugovoru imaju značenje navedeno u Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti fizičkih osoba s obzirom na obradu i prijenos osobnih podataka („Direktiva o zaštiti osobnih podataka).

2.       Uloge ugovornih strana

Za Online usluge, Kupac nadzire podatke, a Microsoft obrađuje podatke u Kupčevo ime. Microsoft neće poduzimati radnje bez Kupčevih uputa. Ugovor predstavlja Kupčeve cjelovite i finalne upute Microsoftu za korištenje Podataka korisnika na temelju ovog Ugovora.

3.       Trajanje obrade podataka

Microsoft će obraditi Podatke korisnika tijekom razdoblja pružanja Online usluga Kupcu. Nakon isteka ili raskida Kupčeva korištenja Online usluga, Kupac može preuzeti Podatke korisnika i Microsoft će obrisati Podatke korisnika kako je navedeno u Ugovoru.

4.       Područje i svrha obrade podataka

Opseg i svrha obrade Podataka korisnika koje Kupac stavi na raspolaganje Microsoftu korištenjem Online usluga opisani su u Ugovoru. Microsoft će obraditi Podatke korisnika samo u svrhu pružanja Online usluga i ispunjavanja obaveza u skladu s Ugovorom.

5.       Tehničke i organizacijske sigurnosne mjere

Microsoft će poduzeti tehničke i organizacijske mjere da bi zaštitio Podatke korisnika od neovlaštenog pristupa, korištenja ili otkrivanja.

6.       Ispravljanje, brisanje i blokiranje Podataka korisnika

Za vrijeme Microsoftova pružanja Online usluge Kupcu Microsoft će prilikom odabira i prema potrebi u skladu s odredbama mjerodavnog prava u Članku 12(d) Direktive o zaštiti osobnih podataka: (1) Kupcu pružiti mogućnost da ispravi, izbriše ili blokira Podatke korisnika koje pruži Microsoftu korištenjem Online usluga ili (2) u ime Kupca ispraviti, izbrisati ili blokirati Podatke korisnika.

7.       Microsoftovo osoblje

Microsoftovo osoblje neće obrađivati Podatke korisnika bez ovlaštenja. Osoblje je prilikom izvršavanja svojih zadataka dužno čuvati povjerljivost podataka. Obveza čuvanja povjerljivih informacija nastavlja se i nakon završetka angažmana osoblja.

8.       Prijenos Podataka korisnika; podizvođači

Kupac ovlašćuje Microsoft za prijenos, pohranu i obradu Podataka korisnika koje Microsoft obrađuje u ime Kupca u SAD-u i u svim drugim zemljama u kojima Microsoft ili njegova Povezana društva imaju registriranu djelatnost kako bi pružali Online usluge. Microsoft također može unajmiti druge tvrtke za pružanje ograničenih usluga u njegovo ime, kao što je pružanje podrške korisnicima. Svim takvim podizvođačima zabranjeno je koristiti osobne podatke u bilo koju svrhu osim pružanja usluga za koje ih je Microsoft unajmio. Microsoft je odgovoran za njihovo postupanje u skladu s obvezama navedenima u ovom DPA-u. Kupac pristaje na Microsoftov prijenos Podataka korisnika podizvođačima u SAD-u i u svim drugim zemljama u kojima imaju registriranu djelatnost na ovdje opisan način. Osim ako nije ovdje drugačije predviđeno, prema dogovoru Microsofta i Kupca ili na temelju zakonske obveze, Microsoft osobne podatke koje Kupac pruži Microsoftu korištenjem Online usluga neće prenijeti bilo kojoj trećoj osobi (čak ni u svrhu pohrane).

9.       Sigurnosne smjernice

Tvrtka Microsoft Corporation i povezana društva u SAD-u pod njezinom kontrolom (1) poštuju EU pravne okvire sigurne luke i švicarske pravne okvire sigurne luke Ministarstva trgovine SAD-a vezane uz prikupljanje, korištenje i zadržavanje podataka iz Europske unije, Europskog ekonomskog područja i Švicarske („Načela sigurne pohrane) i (2) tijekom razdoblja trajanja određenog na temelju Ugovora ostat će certificirani u EU i švicarskim programima sigurne luke sve dok ih se pridržava državna uprava SAD-a. Svi podizvođači kojima tvrtka Microsoft Corporation prenese osobne podatke prvo će sklopiti pisani ugovor koji će od podizvođača zahtijevati da osigura barem jednaku razinu zaštite privatnosti osobnih podataka koje primi od tvrtke Microsoft Corporation u skladu sa zahtjevima relevantnog pravnog okvira sigurne luke.

10. Data protection officer

Microsoftov službenik za zaštitu osobnih podataka je:

Attn: Data Protection Officer

c/o Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland

11.     Trajanje

Ovaj DPA prestaje važiti istovremeno s Pretplatničkim ugovorom Microsoft Online kojemu je priložen ovaj DPA.