Smlouva o odběru služeb online společnosti Microsoft

Tato smlouva o odběru služeb online společnosti Microsoft se uzavírá mezi právnickou osobou, kterou zastupujete, nebo pokud žádnou takovou právnickou osobu na portálu neurčíte, mezi vámi („vy“ nebo „váš“) a společností Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft“, „my“, „nás“ nebo „náš“) a sestává z níže uvedených podmínek a ujednání, zásad přijatelného užívání, služeb online, užívacích práv ke službám online, smlouvy SLA a cenových a platebních podmínek uvedených na portálu. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy vám poskytneme potvrzení vaší první objednávky. Klíčové termíny jsou definovány v oddílu 10.

1.            Obecná ustanovení.

a.     Právo k užívání. Poskytujeme vám právo přístupu a užívání služeb online a právo k instalaci a užívání softwaru zahrnutého do vašeho odběru, jak je dále popsán v této smlouvě. Všechna ostatní práva si vyhrazujeme.

b.    Přijatelné užívání. Produkt můžete užívat pouze v souladu se zásadami přijatelného užívání. Nesmíte na žádném produktu provádět zpětnou analýzu, dekompilovat jej, rozkládat ani překonávat jeho technická omezení, není-li to bez ohledu na tato omezení povoleno rozhodným právem. Nejste oprávněni jakýkoli produkt či jeho část pronajmout, poskytovat na leasing, půjčovat, dále prodávat, převádět nebo hostovat pro třetí strany či jejich jménem.

c.     Oprávněnost k verzím pro vzdělávací instituce, státní správu a neziskové organizace. Souhlasíte, že pokud nakupujete na základě nabídky pro sektor vzdělávání nebo státní správy či neziskový sektor, splňujete příslušné požadavky kvalifikující vás jako vzdělávací instituci (včetně administrativních oddělení nebo vzdělávacích rad, veřejných knihoven či veřejných muzeí) uvedenou v seznamu na adrese http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7 nebo jako právnickou osobu, která splňuje kritéria pro oprávněný subjekt státní správy uvedená na adrese http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6 nebo jako právnickou osobu, která splňuje kritéria pro oprávněný subjekt státní správy uvedená na adrese http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=2&Keyword=nonprofit&Region=1. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo tuto oprávněnost kdykoli ověřit a pozastavit službu online, pokud takové kvalifikující požadavky nebudou splněny.

2.            Důvěrnost.

Souhlasíte, že budete považovat vzhled a funkce služeb online, které jsou vám k dispozici pouze prostřednictvím přístupu chráněného heslem, a jakoukoli dokumentaci a materiály, které vám poskytneme na základě této smlouvy, za důvěrné a nevyzradíme je třetí straně s výjimkou případů podpory vzájemných obchodních vztahů. Pokud jste zákazníkem státní správy, na tento oddíl se vztahují požadavky na zachování příslušného obchodního tajemství, nakládání s veřejně dostupnými záznamy a podobné předpisy.

3.            Objednávky, ceny, doba účinnosti, vypovězení a pozastavení smlouvy.

a.     Objednávky a ceny. Na portálu můžete zadat objednávku na standardní nabídku, nabídku odběru nebo kombinovanou nabídku:

(i)    V případě standardních nabídek můžete zvýšit nebo snížit počet produktů objednaných během doby účinnosti, s výjimkou odběru zakoupeného mimo portál prostřednictvím předplatní karty. Doba účinnosti míst přidaných k odběru uplyne na konci původní doby účinnosti. Pokud snížíte množství v době účinnosti, můžeme vám účtovat stornovací poplatek za snížení množství, jak je uvedeno níže v oddílu Ukončení odběru.

(ii)   Objednávky můžete na základě této smlouvy zadávat pro své afilace a poskytnout svým afilacím oprávnění správce pro účely správy jejich produktů. Afilace však nesmějí na základě této smlouvy zadávat objednávky. Rovněž můžete převést licenci na software nebo právo přistupovat ke službě online a užívat ji na takovou třetí stranu v rámci vaší interní obchodní činnosti. Jestliže poskytnete afilacím nebo třetím stranám jakákoli práva, takové afilace a třetí strany budou vázány touto smlouvou a souhlasíte, že ponesete společnou a nedílnou odpovědnost za jakékoli konání takových afilací nebo třetích stran související s jejich užíváním produktů.

b.    Ceny a platba. Platby jsou splatné a musí být uhrazeny podle cen a platebních podmínek na portálu. Cenový stupeň pro standardní nabídky bude vypočten na základě objednaného množství daného produktu. Pokud během doby účinnosti smlouvy dojde ke zvýšení nebo snížení množství produktu v rámci odběru a kvalifikujete se pro jiný cenový stupeň, váš cenový stupeň může být upraven (s výjimkou odběru zakoupeného prostřednictvím předplatní karty mimo portál, protože v takovém případě je cena pevně stanovena podle hodnoty předplatní karty). Změny cenového stupně nemají zpětnou platnost a změny dlužných plateb za odběr budou přeceněny. Ceny jsou pevně určeny v okamžiku prvního zadání objednávky a platí po celou dobu účinnosti; mohou se však změnit na počátku jakéhokoli prodloužení odběru. Pro nabídky odběru jsou ceny a plány sazeb založeny na aktuálním užívání a mohou se kdykoli změnit bez předchozího sdělení. Podmínky uvedené v této smlouvě s ohledem na stanovení cen, poplatků za storno a platby se nemusí vztahovat na bezplatné nabídky.

c.     Prodloužení.

(i)    V případě standardních nabídek se můžete rozhodnout mezi automatickým prodloužením nebo ukončením odběru po uplynutí doby účinnosti. Možnost automatického prodloužení je vybrána jako předvolba. Tuto volbu můžete během doby účinnosti kdykoli změnit. Pokud je stávající doba účinnosti kratší než jeden kalendářní měsíc, zašleme vám písemné oznámení o automatickém prodloužení odběru před uplynutím doby účinnosti.

(ii)   Pro nabídky odběru jsou ceny a plány sazeb založeny na aktuálním užívání a mohou se kdykoli změnit bez předchozího sdělení.

(iii)  Zkušební odběry nelze obnovit.

d.    Daně. Ceny nezahrnují žádné daně. Jste odpovědni za všechny příslušné daně z přidané hodnoty, daně ze zboží a služeb, spotřební daně nebo podobné daně, které jsou splatné na základě objednávky zadané v souladu s touto smlouvou a které jsme vám podle rozhodného práva povinni účtovat. Jste odpovědni za veškeré příslušné kolkovné a ostatní poplatky a daně, které jste ze zákona povinni odvádět, včetně všech daní, které vyplývají z distribuce a poskytování produktů vašim afilacím. Jsme odpovědni za všechny daně vycházející z našeho čistého příjmu nebo majetkového vlastnictví. V případě, že je požadována úhrada daní srážkou z plateb uhrazovaných vámi naší společnosti, můžete si takové daně odečíst od částky, kterou nám dlužíte, a uhradit je příslušnému daňovému orgánu za předpokladu, že neprodleně zajistíte a doručíte nám oficiální potvrzení o přijetí těchto daní vybíraných srážkou a ostatní doklady, které můžeme přiměřeně požadovat pro účely započtení daně uhrazené v zahraničí. Zajistíte, aby byly všechny daně vybírané srážkou minimalizovány, a to v co největší míře přípustné rozhodným právem.

e.     Doba účinnosti a vypovězení smlouvy. Tato smlouva zůstává účinná až do okamžiku vypovězení buďte telefonicky u zákaznické podpory, nebo jiným způsobem popsaným na portálu s výjimkou zkušebních verzí, které budou ukončeny automaticky. Vypovězení smlouvy zcela ukončí pouze vaše práva na prodloužení odběru podle stávající objednávky nebo odeslání nových objednávek na dodatečné produkty podle této smlouvy.

f.      Ukončení odběru. V průběhu doby účinnosti můžete odběr kdykoli ukončit, před nabytím účinnosti ukončení odběru však musíte uhradit veškeré splatné a dlužné částky.

(i)    Volba odběru na jeden měsíc. Odběr na jednotlivý měsíc je možné kdykoli bezplatně ukončit.

(ii)   Volba odběru na jeden rok. Pokud ukončíte odběr na jeden rok ve lhůtě 30 dnů ode dne účinnosti nebo prodloužení odběru, jste povinni uhradit prvních 30 dnů odběru. Za ukončenou část odběru nebudou žádné platby požadovány. Pokud ukončíte odběr kdykoli během doby účinnosti, jste povinni uhradit 25 % z poplatku, který by byl jinak účtován za odběr po zbývající část jednoho roku. Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na ukončení odběru zakoupeného mimo portál prostřednictvím předplatní karty, na které společnost Microsoft žádnou náhradu kupní ceny neposkytne.

(iii)  Důsledky ukončení účinnosti a uplynutí doby účinnosti softwaru. Jestliže v případě ukončení nebo uplynutí doby účinnosti smlouvy či odběru nevyužijete dostupnou možnost odkoupení softwaru, jste povinni odstranit veškeré kopie softwaru licencovaného na základě této smlouvy, zničit veškerá související média a poskytnout písemné potvrzení o takovém odstranění nebo zničení.

g.    Pozastavení. Vaše užívání služeb online můžeme kdykoli pozastavit, pokud: (1) v přiměřené lhůtě nebudete reagovat na nárok ohledně údajného porušení práv podle oddílu 5, (2) neuhradíte částky dlužné z titulu této smlouvy nebo (3) porušíte zásady přijatelného užívání. Pozastavení se bude vztahovat na minimální nezbytnou část služeb online a bude účinné pouze po dobu existence příslušné podmínky nebo potřeby. Před pozastavením služeb vám toto oznámíme s výjimkou případů, kdy máme oprávněný důvod se domnívat, že je služby nutné pozastavit okamžitě. Pozastavení služeb z důvodu neplacení vám oznámíme v předstihu nejméně 30 dnů. Pokud důvody k pozastavení zcela neodstraníte ve lhůtě 60 dnů od pozastavení, můžeme váš odběr ukončit. Vaše předplatné jsme oprávněni dále ukončit, pokud používání služeb online pozastavíte častěji než dvakrát za libovolné 12měsíční období.

4.            Záruky.

a.     Omezená záruka.

(i)    Služby online. Zaručujeme, že služby online budou po dobu účinnosti smlouvy splňovat podmínky smlouvy SLA. Vaše výlučné možnosti nápravy za porušení této záruky je stanoveno ve smlouvě SLA.

(ii)   Software. Zaručujeme, že po dobu jednoho roku od data prvního použití softwaru bude software v podstatných rysech fungovat způsobem popsaným v příslušné uživatelské dokumentaci. Jestliže software nesplní tuto záruku, dle našeho uvážení buď (1) vrátíme částku zaplacenou za software, nebo (2) opravíme či nahradíme software.

b.    Výluky z omezené záruky. Tato omezená záruka podléhá následujícím omezením:

(i)    všechny odvozené záruky, garance a podmínky, které nelze právně vyloučit, mají platnost po dobu jednoho roku od počátku omezené záruky,

(ii)   tato omezená záruka se nevztahuje na problémy způsobené nehodou, nesprávným použitím produktů nebo jejich užíváním způsobem, který se neslučuje s touto smlouvou, nebo problémy vzniklé v důsledku událostí, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu,

(iii)  tato omezená záruka se nevztahuje na problémy vzniklé v důsledku nesplnění minimálních systémových požadavků,

(iv)  tato omezená záruka se nevztahuje na bezplatná, zkušební, předběžná vydání nebo betaverze produktů.

c.     VYLOUČENÍ ZÁRUK. Mimo této záruky neposkytujeme žádné výslovné či odvozené záruky, ať již výslovné, odvozené, zákonné či jiné včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tato vyloučení platí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s rozhodným právem.

5.            Obhajoba proti nárokům.

a.     Obhajoba.

(i) Budeme vás hájit proti všem nárokům uplatněným třetí stranou, která není afilací, podle nichž produkt porušuje patent, autorská práva nebo ochrannou známku třetí strany nebo představuje neoprávněné použití jejího obchodního tajemství.

(ii) Budete nás hájit proti jakýmkoli nárokům vzneseným třetí stranou, která není afilací, podle nichž jakákoli data zákazníka nebo software jiného subjektu než Microsoft, který přímo či nepřímo poskytujete při užívání produktu, porušuje patent, autorská práva nebo ochrannou známku takové třetí strany nebo představuje neoprávněné použití jejího obchodního tajemství či porušuje zásady přijatelného užívání.

b.    Omezení. Naše povinnosti stanovené v oddílu 5 se nevztahují na nároky nebo rozhodnutí založené na: (i) datech zákazníka, softwaru jiného subjektu než Microsoft, vámi provedených úpravách produktu nebo materiálech, které poskytujete nebo zpřístupňujete v rámci užívání produktu, (ii) vaší kombinaci produktu s produktem jiného subjektu než Microsoft, daty zákazníka nebo obchodním procesem nebo na škodách vycházejících z jejich hodnoty, (ii) vašem užívání ochranné známky společnosti Microsoft bez výslovného písemného souhlasu nebo na vašem užívání produktu poté, co jsme vás informovali o nutnosti užívání ukončit z důvodu nároku třetí strany, (iv) vaší další distribuci produktu třetí straně, která není afilací, nebo užívání produktu ve prospěch takové strany; nebo (v) produktů poskytovaných zdarma.

c.     Prostředky nápravy. Máme-li důvodné podezření, že nárok podle oddílu 5a(i) může bránit vašemu užívání produktu, přistoupíme k následujícím krokům: (i) získáme pro vás právo pokračovat v užívání produktu nebo (ii) upravíme či nahradíme produkt funkčním ekvivalentem a informujeme vás o nutnosti zastavit užívání předchozí verze produktu. Pokud takové možnosti nejsou komerčně přiměřené, můžeme ukončit vaše práva k užívání produktu a vrátit vám jakékoli zálohové platby za nevyužitá práva k odběru.

d.    Povinnosti. Každá ze stran musí neprodleně informovat druhou stranu o nároku vzneseném podle tohoto oddílu.

(i) Strana, která usiluje o ochranu, je povinna (1) poskytnout druhé straně výhradní kontrolu nad obhajobou a vyrovnáním pro takový nárok a (2) poskytnout přiměřenou pomoc při obhajobě proti nároku.

(ii) Strana poskytující ochranu (1) nahradí druhé straně přiměřené hotovostní výdaje, které jí vzniknou při poskytování takové pomoci, a (2) uhradí částku jakéhokoli výsledného pravomocného nepříznivého pravomocného rozsudku nebo vyrovnání. Příslušná práva smluvních stran na obhajobu proti soudním rozhodnutím a úhradu vyrovnání v souladu s tímto oddílem 5 nahrazují veškerá práva vyplývající ze zvykového práva a zákonná práva na odškodnění nebo odpovídající práva a každá ze stran se zříká takových zvykových či zákonných práv.

6.            Omezení odpovědnosti.

a.     Omezení. Souhrnná odpovědnost každé strany vyplývající z této smlouvy je omezena na přímé škody (1) u softwaru nejvýše do částky, kterou jste byli povinni uhradit za software, který dal vzniknout takové odpovědnosti, a (2) u služeb online nejvýše do částky uhrazené podle této smlouvy za službu online, která dala vzniknout takové odpovědnosti, během 12 měsíců před vznikem takové odpovědnosti a (3) u produktů poskytnutých bezplatně ve výši pět tisíc amerických dolarů (5000,- USD).

b.    VYLOUČENÍ. Žádná ze stran nenese odpovědnost za ztrátu na zisku ani za nepřímé, zvláštní, náhodné a následné škody, za náhradu škody s trestní funkcí ani za exemplární náhradu škody, a to ani v případě, že si strana byla vědoma možnosti vzniku takových škod.

c.     Výjimky z omezení. Omezení odpovědnosti v tomto oddílu platí v nejširším rozsahu povoleném rozhodným právem, nevztahují se však na: (1) povinnosti stran podle oddílu 5 nebo (2) porušení práv duševního vlastnictví druhé strany.

7.            Ověření souladu se smlouvou pro software.

Po dobu účinnosti a po následující tři roky jste povinni uchovávat všechny obvyklé a řádné záznamy týkající se vašich odběrů a užívání produktů. Můžeme požadovat, abyste provedli interní audit všech produktů, které používáte, a porovnat počet užívaných odběrů s počtem odběrů vám vydaných anebo vámi uhrazených. Vyžádáním auditu se nezříkáme svých práv na vymáhání této smlouvy nebo na ochranu našeho duševního vlastnictví jakýmikoli zákonem povolenými prostředky.

V případě, že se při ověření nebo vlastním auditu prokáže jakékoli nelicencované užívání, musíte neprodleně objednat dostatečný počet licencí, které pokrývají toto zpětné i současné užívání. V případě, že bude zjištěno podstatné nelicencované užívání, jste povinni nám uhradit náklady, které nám vznikly při ověřování, a získat nezbytné další licence za maloobchodní cenu, a to ve lhůtě 30 dnů.

8.            Software.

a.     Zakoupené licence. Poskytujeme vám licence na objednaný počet kopií softwaru. Poskytujeme vám rovněž právo užívat předchozí (starší) verzi vašeho softwaru místo verze, ke které máte licenci, pokud takové právo uvedeme v užívacích právech ke službám online.

b.    Další software pro použití se službami online. K zajištění optimálního přístupu a užívání určitých služeb online můžete v souvislosti s užíváním služby online nainstalovat a užívat určitý software. Počet kopií softwaru, které budete oprávněni užívat, nebo počet zařízení, ve kterých budete oprávněni software užívat, bude popsán v užívacích právech ke službě online, a to v licenčních podmínkách pro službu online pro konkrétní produkt. Můžeme zkontrolovat verzi softwaru, který používáte, a po předchozím sdělení nebo bez něj doporučit nebo stáhnout aktualizace do vašich zařízení. Nenainstalování aktualizací může ovlivnit vaši možnost užívat některé funkce služby online. Jakmile vaše práva k užívání softwaru skončí, jste povinni software odinstalovat. Můžeme jej také v takové situaci znepřístupnit.

c.     Kdy se licence stává časově neomezenou. Nezískáte-li časově neomezené licence na základě možnosti odkoupení uvedené na portálu, licence k softwaru získaná na základě této smlouvy trvá pouze po dobu účinnosti smlouvy. Veškeré odkazy v užívacích právech ke službám online na časově neomezené provozování softwaru jsou platné jen v případě, že jste uhradili časově neomezené licence.

d.    Potvrzení licence. Dokladem o vaší licenci na software je: (1) tato smlouva, (2) jakékoli potvrzení objednávky, (3) dokumentace dokládající převody licencí (u jakýchkoli povolených převodů) a popřípadě (4) doklad o zaplacení.

e.     Licenční práva se nevztahují na dodávku média se softwarem. Získání softwarového média nebo přístup k síťovému zdroji nemá vliv na vaši licenci k softwaru, kterou jste získali na základě této smlouvy. Software vám poskytujeme na základě licence, nikoli na základě prodeje.

f.      Kopie. Můžete pořídit libovolný počet kopií softwaru, které potřebujete interně distribuovat, pod podmínkou, že ke každé takové kopii máte platnou licenci. Pořízené kopie softwaru musejí být úplné (včetně sdělení o autorských právech a ochranných známkách) a musejí být vytvořeny z média nebo síťového zdroje schváleného společností Microsoft. K vytváření a instalaci těchto kopií můžete využít služby třetí strany, avšak souhlasíte, že za jednání takové třetí strany ponesete odpovědnost. Musíte vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby byli informováni všichni, komu povolíte užívat software licencovaný námi a podléhající podmínkám této smlouvy.

g.    Oprávnění k přeinstalaci softwaru (re-imaging). V určitých případech můžete software přeinstalovat na zařízení s použitím médií softwaru. Jestliže jste software zakoupili (1) od výrobce originálních dílů OEM, (2) jako kompletní software z maloobchodního zdroje nebo (3) na základě jiného programu společnosti Microsoft, můžete média poskytnutá podle této smlouvy používat k vytváření bitových kopií, které budou užívány namísto kopií získaných prostřednictvím takového samostatného zdroje. Toto právo máte za podmínky, že:

(i)    pro každou kopii softwaru, kterou jste přeinstalovali, musíte vlastnit platnou licenci od samostatného zdroje;

(ii)   software, jazyk, verze a komponenty vytvořených kopií jsou identické se softwarovým produktem, jazykem, verzí a všemi komponentami kopií, které jsou novými kopiemi nahrazovány, a přípustný počet kopií nebo instancí softwaru, který je přeinstalován (re-image), zůstává stejný;

(iii)  s výjimkou kopií operačního systému a kopií softwaru, ke kterým byla získána licence v rámci jiného programu společnosti Microsoft, musí být typ softwaru (například s licencí k upgradu nebo plnou licencí) identický s typem softwaru ze samostatného zdroje;

(iv)  splníte jakékoli specifické požadavky na přeinstalaci (re-imaging) určené v užívacích právech ke službám online a

(v)   souhlasíte, že přeinstalace podle tohoto odstavce podléhá podmínkám a užívacím právům poskytnutým společně se softwarem od samostatného zdroje.

nic v tomto odstavci nevytváří ani nerozšiřuje žádnou záruku ani povinnost podpory.

h.    Převody a přiřazení licencí. Převod licencí není povolen s výjimkou případů, kdy převádíte plně uhrazené časově neomezené licence na:

(i)    afilaci nebo

(ii)   třetí stranu výhradně ve spojitosti s převodem hardwaru nebo zaměstnanců, kterým byly licence přiřazeny v rámci (1) zbavování majetku afilace nebo jejího rozdělení (2) fúze týkající se zákazníka či afilace.

Před převodem licencí musíte společnost Microsoft informovat vyplněním formuláře sdělení o převodu, který je k dispozici na adrese http://www.microsoft.com/licensing/contracts, a jeho zasláním společnosti Microsoft. Žádný převod licence nebude platný, pokud nabyvateli licence neposkytnete a nabyvatel licence písemně nepřistoupí na příslušná užívací práva ke službě online, omezení užívání, omezení odpovědnosti (včetně vyloučení a záručních ustanovení) a omezení převoditelnosti uvedená v tomto oddílu. Převod licence, který nebude proveden v souladu s tímto oddílem, nebude platný.

i.      Licence ke kvalifikujícím počítačovým operačním systémům. Licence k softwaru počítačového operačního systému, které jsou k dispozici prostřednictvím této smlouvy, jsou pouze licencemi na upgrade (licence na upgrade operačního systému) a nikoli plnými licencemi. Všechny vaše počítače, ve kterých budou provozovány licence na upgrade operačního systému, musí mít licenci k provozování jednoho z plně kvalifikujících počítačových operačních systémů uvedených v užívacích právech k online službám.

Můžete interně změnit přiřazení licencí na upgrade operačního systému z původního počítače na náhradní počítač v rámci vašeho subjektu, pokud (1) náhradní počítač je licencován k provozování úplně kvalifikujícího operačního systému uvedeného v užívacích právech ke službám online, (2) odeberete z původního počítače jakékoli licence na upgrade operačního systému a (3) změna přiřazení není provedena v době kratší než 90 dnů od poslední změny přiřazení.

9.            Různé.

a.     Sdělení. Sdělení jste povinni zasílat poštou na níže uvedenou adresu.

Adresa pro zasílání sdělení:

Adresa pro zasílání kopií:

Microsoft Ireland Operations Limited

Atrium Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Ireland

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Fax: (425) 936-7329

Jsme oprávněni zasílat sdělení e-mailem vámi určeným správcům účtu. Sdělení nabývají účinnosti k datu uvedenému na potvrzení o převzetí nebo v případě e-mailu k okamžiku odeslání. Zodpovídáte za zajištění, že adresa správce účtu zadaná na portálu je přesná a aktuální, a souhlasíte, že všechna e-mailová upozornění, která na takovou e-mailovou adresu zašleme, budou po odeslání platná, bez ohledu na to, zda jste daný e-mail skutečně obdrželi, či nikoli.

b.    Postoupení. Tuto smlouvu jako celek ani její část nejste oprávněni převést.

c.     Souhlas s poplatky partnerům. Jestliže zadáte objednávku, můžete podle svého uvážení společně s odběry určit partnera záznamů. Stanovením partnera záznamů, ať už přímo nebo zmocněním třetí strany, nám dáváte souhlas k odvádění určitých poplatků partnerovi záznamů. Tyto poplatky slouží k podpoře před prodejem a mohou také zahrnovat náklady na podporu po prodeji. Poplatky závisejí na velikosti vaší objednávky a zvyšují se podle ní. Naše ceny za produkty budou stejné, ať již určíte partnera záznamů nebo ne.

d.    Oddělitelnost. V případě, že jakákoli část této smlouvy bude shledána nevymahatelnou, zbylá část smlouvy zůstává plně v účinnosti.

e.     Prominutí. Nevymáhání jakéhokoli ustanovení této smlouvy nepředstavuje jeho prominutí.

f.      Žádné zastoupení. Jsme nezávislí dodavatelé. Touto smlouvou nevzniká žádné zastoupení, obchodní společnost ani společný podnik.

g.    Žádné oprávněné osoby třetích stran. Tato smlouva nezahrnuje žádné oprávněné osoby, které jsou třetí stranou.

h.    Rozhodné právo a jurisdikce. Tato smlouva se řídí zákony Irska. Případné žaloby na vynucení této smlouvy budeme podávat v jurisdikci, v níž máte své sídlo. Případné žaloby na vymáhání této smlouvy musíte podat v Irsku. Tato volba jurisdikce nebrání žádné ze stran domáhat se předběžného opatření s ohledem na porušení práv duševního vlastnictví v jakékoli příslušné jurisdikci.

i.      Úplná smlouva. Tato smlouva tvoří úplnou smlouvu stran ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje jakákoli jiná předchozí nebo současná sdělení.

j.      Přetrvávání. Následující ustanovení zůstávají v platnosti i po ukončení nebo uplynutí doby účinnosti této smlouvy: 1, 2, 3d a f, 4-7, 8d a h, 9, a 10. Tato smlouva zůstává v účinnosti po dobu účinnosti jakéhokoli odběru.

k.     Vývozní předpisy Spojených států Amerických. Produkt podléhá vývozním předpisům Spojených států amerických. Jste povinni dodržovat veškeré příslušné právní předpisy včetně předpisů Spojených států amerických týkajících se správy exportu, pravidel ITAR pro mezinárodní obchod se zbraněmi a omezení koncových uživatelů, koncového použití a míst určení stanovených vládami Spojených států amerických a dalších zemí. Další informace naleznete na adrese http://www.microsoft.com/exporting/.

l.      Vyšší moc. Žádná strana nenese odpovědnost za nedostatky výkonu v důsledku událostí, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu (například požár, výbuch, rozsáhlý výpadek sítě, zemětřesení, povodeň, silné bouře, úder blesku, embargo, pracovní spory, zásah státního nebo vojenského úřadu, válka, teroristický útok (včetně kybernetického terorismu), zásahy vyšší moci, konání nebo nekonání internetových operátorů, konání nebo nekonání regulačních nebo státních orgánů (včetně právních norem a přepisů nebo jiných zásahů, které mají vliv na doručování online služeb). Tento oddíl se však nevztahuje na vaše platební povinnosti, které vyplývají z této smlouvy.

m.   Zveřejnění. Společnost Microsoft je oprávněna zveřejnit (ústně či písemně), že jste zákazníkem společnosti Microsoft a že nakupujete příslušný produkt (produkty) zařazením do seznamu zákazníků společnosti Microsoft a do jiných propagačních materiálů.

n.    Prominutí práva na zrušení nákupu online. V maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem se zříkáte práva na zrušení nákupů podléhajících této smlouvě na základě jakéhokoli zákona, jímž se řídí vzdálený prodej nebo elektronické či online smlouvy, a dále práv či povinností ohledně předchozích informací, následných potvrzení, práv na odstoupení nebo na lhůty na rozmyšlenou.

o.    Smluvní úřad. Pokud jste fyzická osoba, která tyto podmínky přijímá jménem právnické osoby, prohlašujete, že máte oprávnění uzavřít tuto smlouvu jménem dané právnické osoby.

10.         Definice.

„Zásady přijatelného užívání“ jsou stanoveny v užívacích právech ke službám online nebo jsou jinak zřetelně zpřístupněny společností Microsoft.

„Afilace“ znamená jakoukoli právnickou osobu, kterou strana vlastní, která vlastní stranu nebo která je ve společném vlastnictví některé strany. „Vlastnická práva“ znamenají pro účely této definice ovládání více než 50 % podílu na právnické osobě.

„Kombinovaná nabídka“ znamená odběr, který je kombinací standardní nabídky a nabídky odběru.

„Nabídka odběru“ znamená úhradu podle skutečného využití v předchozím měsíci bez jakýchkoli předběžných závazků. Platby jsou pravidelné v jednotlivých oblastech.

„Data zákazníka“ označují všechna data včetně veškerých textových, zvukových, softwarových nebo obrazových souborů poskytnutých společnosti Microsoft vámi nebo vašimi afilacemi během užívání služeb online.

„Služba online“ znamená jakoukoli službu online společnosti Microsoft, k jejímuž odběru jste se přihlásili podle této smlouvy a která je poskytována prostřednictvím portálu.

„Užívací práva ke službám online“ znamenají užívací práva, která jsou k dispozici na adrese http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights. Užívací práva ke službám online zahrnují podmínky, jimiž se řídí vaše užívání produktů a které rozšiřují podmínky uvedené v této smlouvě.

„Objednávka“ představuje objednávku produktu prostřednictvím portálu. Objednávka může zahrnovat několik odběrů produktu.

„Portálem“ se rozumí weby příslušných služeb online, které naleznete na adrese

http://www.microsoft.com/licensing/online-services/how-to-buy.aspx#tab=2 nebo na alternativním webu určeném naší stranou.

„Produkt“ označuje jakoukoli službu online a software.

„Smlouva SLA“ znamená závazky typu smlouvy o úrovni služeb, které jsme přijali s ohledem na dodávání a plnění služby online, jak jsou zveřejněny na adrese http://www.microsoft.com/licensing/contracts nebo na alternativním webu určeném naší stranou.

„Software“ znamená software, který naše strana poskytla pro instalaci do vašeho zařízení jako součást vašeho odběru nebo pro užívání se službou online, jejíž určitou funkci zajišťuje.

„Standardní nabídka“ znamená, že se předem zavazujete zakoupit během doby účinnosti určité množství produktu k užívání. Po dobu účinnosti platíte předem před užíváním v pravidelných intervalech.

„Odběr“ znamená objednávku množství produktu na určitou dobu účinnosti (tj. 30 dnů nebo 12 měsíců), jak je uvedeno na portálu.

„Dobou účinnosti“ se rozumí doba odběru užívání určitého produktu stanovená na portálu.

 


 

Dodatek ke smlouvě o odběru služeb online společnosti Microsoft

Smlouva o zpracování dat služeb online

Tato smlouva o zpracování dat služeb online („DPA“) doplňuje ustanovení smlouvy o odběru služeb online společnosti Microsoft.

1.       Definice.

V této smlouvě DPA „data zákazníka“ označují všechna data včetně veškerých textových, zvukových nebo obrazových souborů poskytnutých společnosti Microsoft zákazníkem či jeho afilacemi, případně jejich jménem, během užívání služeb online ze strany zákazníka, „Microsoft“ označuje společnost Microsoft Ireland Operations Limited a „zákazník“ označuje subjekt, který uzavřel tuto smlouvu o odběru služeb online společnosti Microsoft se společností Microsoft. Všechny pojmy, které jsou v této smlouvě DPA uvedeny velkými písmeny, ale nejsou zde definovány, mají významy uvedené ve smlouvě o odběru služeb online společnosti Microsoft a všech dokumentech, které výslovně uvádí nebo rozšiřují tyto termíny (souhrnně označované jako „smlouva“). Termíny definované v této smlouvě DPA nebo ve smlouvě mají význam určený směrnicí 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „směrnice o ochraně osobních údajů“).

2.       Úlohy smluvních stran.

Pro služby online má zákazník kontrolní úlohu nad údaji a společnost Microsoft vystupuje jako zpracovatel dat, který zastupuje zákazníka. Jako zpracovatel dat bude společnost Microsoft jednat na základě pokynů zákazníka. Smlouva obsahuje úplné a výsledné pokyny zákazníka společnosti Microsoft ohledně užívání dat zákazníka na základě smlouvy.

3.       Trvání zpracování dat.

Společnost Microsoft bude zpracovávat data zákazníka po dobu poskytování služeb online zákazníkovi. Při uplynutí nebo ukončení doby účinnosti užívání služeb online zákazníkem má zákazník právo extrahovat data zákazníka a společnost Microsoft odstraní data zákazníka způsobem stanoveným ve smlouvě.

4.       Rozsah a účel zpracování dat.

Rozsah a účel zpracování dat zákazníka, která zákazník poskytne společnosti Microsoft prostřednictvím užívání služeb online, je popsán ve smlouvě. Společnost Microsoft bude taková data zákazníka zpracovávat pouze za účelem poskytování služeb online a zajištění svých povinností v souladu s touto smlouvou.

5.       Technická a organizační bezpečnostní opatření.

K ochraně dat zákazníka před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním uplatňuje společnost Microsoft technická a organizační bezpečnostní opatření.

6.       Oprava, odstranění a blokování dat zákazníka.

Po dobu trvání poskytování služeb online společností Microsoft zákazníkovi bude společnost Microsoft podle svého rozhodnutí a podle potřeby na základě rozhodného práva a s použitím článku 12(b) směrnice o ochraně osobních údajů buď: (1) poskytovat zákazníkovi možnost opravit, odstranit nebo zablokovat data, která zákazník poskytne společnosti Microsoft prostřednictvím užívání služeb online, nebo (2) provádět takové opravy, odstranění nebo blokování jménem zákazníka.

7.       Odpovědné osoby společnosti Microsoft.

Pracovníci společnosti Microsoft nebudou data zákazníka zpracovávat bez oprávnění. Tito pracovníci budou při převzetí svých povinností zavázáni k zachování důvěrnosti. Povinnost důvěrnosti bude dodržována i po skončení jejich pracovního poměru.

8.       Převod dat zákazníka a subdodavatelé.

Zákazník zplnomocňuje společnost Microsoft k převodu, uložení a zpracování dat zákazníka, která společnost Microsoft zpracovává jménem zákazníka ve Spojených státech amerických nebo jiné zemi, ve které společnost Microsoft nebo její afilace provozují zařízení určená k poskytování služeb online. Společnost Microsoft může také najmout jiné společnosti za účelem poskytování omezených služeb jejím jménem, například k poskytování zákaznické podpory. Tito subdodavatelé nesmí užívat osobní data za jakýmkoli jiným účelem, než je poskytování služeb, k jejichž poskytování se zavázali společnosti Microsoft. Společnost Microsoft je odpovědná za dodržování souladu s povinnostmi stanovenými v této smlouvě DPA svými subdodavateli. Zákazník souhlasí s tím, že společnost Microsoft smí přenést data zákazníka k subdodavateli ve Spojených státech amerických nebo jiné zemi, ve které společnost provozuje zde popsaná zařízení. Není-li výše stanoveno jinak, podle dohody mezi společností Microsoft a zákazníkem a podle rozhodného práva společnost Microsoft nebude přenášet jakékoli třetí straně (a to ani za účelem ukládání) osobní data, která zákazník poskytne společnosti Microsoft prostřednictvím užívání služeb online.

9.       Pravidla Safe Harbor.

Společnost Microsoft Corporation a jí řízené pobočky ve Spojených státech (1) dodržují rámcová pravidla Safe Harbor Evropské unie a Švýcarska stanovená Ministerstvo obchodu USA, která se týkají shromažďování, užívání a zadržování dat z Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska („pravidla Safe Harbor“), a (2) zůstanou po dobu účinnosti této smlouvy certifikovány programy Safe Harbor Evropské unie a Švýcarska, dokud budou zachovávána ze strany vlády Spojených států. Všichni subdodavatelé, kterým společnost Microsoft Corporation převádí osobní data, nejprve písemně uzavřou smlouvy, že zachovají alespoň stejnou úroveň ochrany osobních údajů v kontextu osobních dat obdržených od společnosti Microsoft Corporation, která je vyžadována příslušnými pravidly Safe Harbor.

10. Inspekce ochrany osobních údajů.

Inspekce ochrany osobních údajů ve společnosti Microsoft má tuto adresu:

Attn: Data Protection Officer

c/o Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland

11.     Doba účinnosti smlouvy.

Tato smlouva DPA platí současně se smlouvou o odběru služeb online společnosti Microsoft, ke které je tato smlouva DPA připojena.