Microsoft Aftale om Onlineabonnement

Denne Microsoft aftale om Onlineabonnement indgås mellem den enhed, De repræsenterer, eller, hvis De ikke har angivet en sådan enhed i Portalen, Dem individuelt (”De” eller ”Deres”) og Microsoft Ireland Operations Limited (”Microsoft”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) og består af nedenstående vilkår og betingelser og Politik om Acceptabel Brug, Brugervilkår for Onlinetjenester, SLA'en og de pris- og betalingsbetingelser, der er angivet på Portalen (samlet kaldet ”aftalen”). Aftalen træder i kraft på den dato, hvor vi sender Dem en bekræftelse på Deres første bestilling. Nøglebegreber er defineret i Afsnit 10.

1.            Generelt.

a.     Ret til Brug. Vi tildeler Dem ret til at få adgang til og bruge Onlinetjenesterne og til at installere og bruge Softwaren, der følger med deres Abonnement, som yderligere beskrevet i denne aftale. Vi forbeholder os alle øvrige rettigheder.

b.    Acceptabel Brug. De vil kun bruge Produktet i henhold til Politikken om Acceptabel Brug. De må ikke foretage reverse engineering, dekompilere, disassemblere eller korrigere de tekniske begrænsninger i Produktet, bortset fra i det omfang sådanne handlinger udtrykkeligt, og på trods af nærværende begrænsninger, er tilladt i henhold til gældende lovgivning. De må ikke udleje, lease, udlåne, forhandle, overføre noget Produkt eller være vært for denne over for tredjemænd.

c.     Berettigelse til Akademiske, Offentlige og Non-profit-versioner. De accepterer, at hvis De køber et tilbud til uddannelse eller en offentlig myndighed, opfylder De de respektive gældende krav som en uddannelsesinstitution (inklusive administrationskontorer eller skolebestyrelser, et offentligt bibliotek eller et offentligt museum) som anført på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7 eller som en enhed, der opfylder gældende krav til offentlige organisationer, som er anført på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6, eller som en enhed, der opfylder gældende krav til non-profit-organisationer, som er anført på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=2&Keyword=nonprofit&Region=1. Microsoft forbeholder sig retten til at kontrollere berettigelsen til enhver tid og suspendere Onlinetjenesten, hvis sådanne krav til berettigelse ikke er opfyldt.

2.            Fortrolighed.

De er indforstået med, at De skal behandle det design og den ydeevne, som findes i Deres Online-services, der kun er tilgængelige for Dem via adgangskodebeskyttet adgang, samt alle former for dokumentation eller materialer, vi stiller til rådighed for Dem i henhold til denne aftale, med fortrolighed og ikke har ret til at videregive dem til nogen tredjemand med undtagelse af situationer, hvor parternes forretningsmæssige relationer til hinanden kan styrkes. Hvis De er en offentlig kunde, er dette Afsnit underlagt kravene om gældende forretningshemmelighed, offentlige fortegnelser og tilsvarende lovgivninger.

3.            Bestillinger, Priser, vilkår, ophør og suspension.

a.     Bestillinger og prisfastsættelser. De kan afgive en bestilling på Portalen for et Standardtilbud, Forbrugstilbud eller et Kombineret Tilbud.

(i)    For Standardtilbud kan de øge eller reducere mængden af det bestilte Produkt under Perioden med undtagelse af et Abonnement, De har købt via et abonnementskort uden for Portalen. Det antal arbejdspladser, der føjes til et Abonnement, udløber ved udløbet af den oprindelige Periode. Såfremt De mindsker antallet i løbet af en Periode, opkræver vi i visse tilfælde et opsigelsesvederlag for reduktionen i antal som beskrevet herunder i afsnittet Opsigelse af et Abonnement.

(ii)   De kan afgive Bestillinger for Deres Associerede Virksomheder i henhold til nærværende aftale og tildele Deres Associerede Virksomheder administrative rettigheder til at styre deres Produkter. Associerede Virksomheder kan imidlertid ikke afgive Bestillinger under denne aftale. De kan også tildele en tredjemand en licens ti Softwaren eller en ret til at få adgang til og bruge Onlinetjenesten, således at nævnte tredjemand kan bruge tjenesten i Deres interne forretning. Hvis De tildeler nogen rettigheder til Associerede Virksomheder eller tredjemænd, er disse Associerede Virksomheder eller tredjemænd underlagt denne aftale, og De accepterer at være fælles og særskilt ansvarlig for enhver handling fra disse Associerede Virksomheder eller tredjemænd, der er relateret til deres brug af Produkterne.

b.    Prisfastsættelse og Betaling. Betalinger er forfaldne og skal gennemføres i overensstemmelse med prisfastsættelse og betalingsbetingelser på Portalen. I forbindelse med Standardtilbud vil prisniveauet være baseret på det antal, De har bestilt af et bestemt Produkt. Deres prisniveau kan justeres, såfremt mængden af Produkt i Abonnementet øges eller reduceres i Perioden, og De kvalificerer Dem til et andet prisniveau (med undtagelse af et Abonnement, De har købt via et Abonnementskort uden for Portalen, i hvilket tilfælde prisen fastsættes til værdien af abonnementskortet). Ændringer i prisniveau har ikke tilbageværkende kraft, og ændringer i betalingen for dette Abonnement skal betales forholdsmæssigt. Priser er fastsatte på det tidspunkt, hvor Bestillingen er afgivet og gælder i hele Perioden, men kan ændres i begyndelsen af en hvilken som helst fornyelse af Abonnement. I forbindelse med Forbrugstilbud baseres prisfastsættelses- og gebyrplaner på den faktiske brug og kan ændres når som helst ved meddelelse herom. I forbindelse med tilbud, der leveres gratis, gælder bestemmelserne i nærværende aftale angående prisfastsættelse, opsigelsesvederlag og betaling ikke.

c.     Fornyelse.

(i)    I forbindelse med Standardtilbud kan De vælge, at Deres Abonnement automatisk skal fornyes eller ophøre ved Periodens udløb. Automatisk fornyelse er valgt på forhånd. De kan når som helst ændre Deres valg i løbet af Perioden. Hvis indeværende Periode er længere end en måned, vil vi skriftligt meddele Dem om den automatiske fornyelse inden Periodens udløb.

(ii)   I forbindelse med Forbrugstilbud baseres prisfastsættelses- og gebyrplaner på den faktiske brug og kan ændres når som helst ved meddelelse herom.

(iii)  Prøveabonnementer kan ikke fornyes.

d.    Skatter. Priser er eksklusive skatter og afgifter. De skal betale al gældende moms samt skatter på varer, tjenesteydelser, salg eller lignende, der skyldes i forbindelse med Bestillinger, der er afgivet i henhold til denne aftale, og som vi i henhold til gældende lovgivning er berettiget til at indkræve af Dem. De vil være ansvarlig for betaling af alle gældende stempelafgifter og alle andre skatter, som De ifølge loven er forpligtet til at betale, herunder skatter som følge af distribution eller levering af Produkter til Deres Associerede Virksomheder. Vi er ansvarlige for betaling af alle skatter baseret på vores nettoindtægt eller på vores ejerskab af ejendom. Hvis eventuelle skatter for betalinger, der foretages af Dem til os, skal tilbageholdes, kan De fratrække sådanne skatter fra det beløb, der skyldes os, og betale dem til den relevante skattemyndighed, dog forudsat, at De straks sikrer og fremsender en officiel kvittering på en sådan tilbageholdt skat eller andre dokumenter, som vi med al rimelighed kan kræve for at opnå en lempelse for udenlandsk skat eller en refundering. De skal sørge for, at eventuelle tilbageholdte skatter så vidt muligt holdes på et minimum i overensstemmelse med gældende lovgivning.

e.     Varighed og ophør. Nærværende aftale vil forblive i kraft, medmindre De bringer den til ophør ved at ringe til kundeservice eller på anden vis beskrevet på Portalen med undtagelse af prøveversioner, der automatisk bringes til ophør. Ophøret medfører kun, at Deres ret til at forny Abonnementer under en bestående Bestilling eller afgive nye Bestillinger for yderligere Produkter ophører i henhold til nærværende aftale.

f.      Ophør af abonnement. De kan til enhver tid bringe et Abonnement til ophør i dets Løbetid. Før ophøret træder i kraft, skal De imidlertid betale alle udstående beløb.

(i)    Månedsabonnement. Et Abonnement af en måneds Varighed kan bringes til ophør på et hvilket som helst tidspunkt uden vederlag.

(ii)   Årsabonnement. Hvis De bringer et Abonnement af et års varighed til ophør mindre end 30 dage før den dato, hvor Abonnementet trådte i kraft eller blev fornyet, skal De betale for de første 30 dage af Abonnementet. Der vil ikke blive opkrævet betaling for den del af Abonnementet, der er bragt til ophør. Hvis De bringer et Abonnement til ophør på et hvilket som helst tidspunkt i Perioden, skal De betale 25 % af det forfaldne vederlag for Abonnementet for resten af Perioden. Det foregående gælder ikke for ophør af et Abonnement, De har købt gennem et abonnementskort uden for Portalen, for hvilke Microsoft ikke yder refusion.

(iii)  Virkning af ophør eller udløb på Software. Hvis denne aftale eller et Abonnement bringes til ophør eller udløber, og De ikke benytter Dem af en tilgængelig buy out-mulighed, skal De slette alle kopier af Software licenseret under denne aftale, ødelægge eventuelle associerede medier og indsende en skriftlig erklæring om, at De har slette og ødelagt disse elementer.

g.    Suspension. Vi kan til suspendere Deres brug af Onlinetjenesterne, hvis: (1) de ikke reagerer på en påstand om påstået krænkelse under Afsnit 5 inden for en rimelig periode; (2) De ikke betaler udestående beløb under denne aftale, eller (3) De overtræder Politik for Acceptabel Brug. En suspension vil gælde for den minimalt nødvendige del af Onlinetjenesterne, og vil gælde så længe betingelsen eller behovet eksisterer. Vi giver meddelelse, før vi suspenderer, undtagen hvor vi med rimelighed finder, at vi er nødt til at suspendere med øjeblikkelig virkning. Vi giver mindst 30 dages varsel, før vi suspenderer på grund af manglende betaling. Hvis De ikke fuldt ud adresserer årsagerne til suspensionen inden for 60 dage efter denne er trådt i kraft, kan vi bringe Deres Abonnement til ophør. Vi kan også bringe Deres Abonnement til ophør, hvis Deres brug af Onlinetjenesterne indstilles mere end to gange inden for en periode på 12 måneder.

4.            Indeståelser. 

a.     Begrænset indeståelse.

(i)    Online-services. Vi indestår for, at Onlinetjenesterne opfylder vilkårene i SLA’en i Perioden. Deres eneste muligheder for afhjælpning i tilfælde af brud på denne indeståelse er SLA’en.

(ii)   Software. Vi indestår for, at Softwaren i alt væsentligt vil fungere i overensstemmelse med den relevante brugerdokumentation et år fra datoen for Deres første brug heraf. Hvis Softwaren ikke opfylder denne indeståelse, vil vi efter vores eget valg enten (1) refundere den betalte pris for Softwaren eller (2) reparere eller erstatte Softwaren.

b.    Eksklusioner i begrænset garanti. Denne begrænsede garanti er underlagt følgende begrænsninger:

(i)    alle uudtalte indeståelser, indeståelser eller betingelser, der ikke kan fralægges i medfør af lovgivningen, er gældende i et år fra starten på den begrænsede garanti.

(ii)   Denne begrænsede indeståelse dækker ikke problemer forårsaget af uheld, misbrug eller brug af Produkterne på en måde, der ikke er i overensstemmelse med denne aftale, eller som følge af handlinger uden for Microsofts kontrol.

(iii)  Denne begrænsede indeståelse dækker ikke problemer forårsaget af manglende opfyldelse af minimumsystemkravene;

(iv)  denne begrænsede garanti dækker ikke gratis produkter, prøver, foreløbige versioner eller betaprodukter.

c.     ANSVARSFRASKRIVELSE. Ud over denne indeståelse giver vi ingen udtrykkelige eller stiltiende, lovbestemte eller andre indeståelser, herunder indeståelser for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Disse ansvarsfraskrivelser gælder undtaget i det omfang gældende lovgivning ikke tillader dem.

5.            Forsvar i forbindelse med krav.

a.     Forsvar.

(i) Vi vil forsvare Dem imod alle krav fra en ikke-koncernforbunden tredjemand om, at Produktet krænker denne parts patent, ophavsret eller varemærke eller gør ulovlig brug af dennes forretningshemmeligheder.

(ii) De vil forsvare os mod eventuelle krav fra en ikke-koncernforbundet tredjemand om, at Kundedata eller ikke-Microsoft-software, De leverer direkte eller indirekte ved brug af Produktet, krænker denne tredjemands patent, ophavsret eller varemærke eller gør bevidst ulovlig brug af dennes forretningshemmeligheder eller overtræder Politik for Acceptabel Brug.

b.    Begrænsninger. Vores forpligtelser i Afsnit 5 gælder et krave eller en kendelse baseret på: (i) Kundedata, Ikke-Microsoft-software, ændringer, De foretager i Produktet, eller materialer, De leverer eller gør tilgængelige som en del af brugen af Produktet; (ii) Deres kombination af Produktet med, eller skader baseret direkte på værdien af, et Ikke-Microsoft-produkt, Kundedata eller forretningsproces (iii) Deres brug af et af Microsofts varemærker uden udtrykkeligt skriftligt samtykke, eller Deres brug af Produktet, efter vi har givet besked om at ophøre med denne brug på grund af et krav fra en tredjemand, eller (iv) Deres videredistribuering af Produktet til, eller brug til fordel for, en ikke-koncernforbundet tredjemand.

c.     Beføjelser. Hvis vi med rimelighed mener, at et krav under Afsnit 5a(i) kan forhindre Deres brug af Produktet, vil vi forsøge at: (i) skaffe Dem retten til at fortsætte brugen heraf, eller (ii) ændre eller erstatte det med en tilsvarende funktionsdygtighed og give Dem besked om at ophøre med at bruge den tidligere version af Produktet. Hvis disse muligheder ikke er kommercielt rimelige, kan vi bringe Deres rettigheder til at bruge Produktet til ophør og derefter refundere forudbetalte beløb for ubenyttede Abonnementsrettigheder.

d.    Forpligtelser. Hvert part skal straks meddele den anden om et krav under dette Afsnit.

Den part, der søger beskyttelse, skal (1) give den anden uindskrænket kontrol over forsvaret og indgåelse af forlig og (2) yde rimelig assistance i forsvaret af kravet.

Den part, der yder beskyttelse, skal (1) godtgøre den anden part for rimelige umiddelbare omkostninger for nævnte hjælp, og (2) betale det beløb, der måtte følge af en ugunstig endelig domstolsafgørelse. Parternes respektive rettigheder til forsvar og betaling af domme eller forlig under dette Afsnit 5 træder i stedet for en fælles lovgivning eller lovbestemte rettigheder om skadesløsholdelse eller tilsvarende rettigheder, og hver part giver afkald på sådanne almindelige lovmæssige rettigheder.

6.            Ansvarsbegrænsning.

a.     Begrænsning. Hvert parts samlede ansvar under denne aftale er begrænset til direkte skader op til (1) for Software det beløb, de blev opkrævet for den Software, der giver anledning til ansvaret (2) for Onlinetjenester det beløb, der er betalte under denne aftale for den Onlinetjeneste, der giver anledning til ansvaret i 12 måneder før, ansvaret opstod, og (3) for produkter, der leveres gratis, fem tusind amerikanske dollar (USD 5.000,00).

b.    UDELUKKELSE. Ingen af parterne vil blive holdt ansvarlige for tab af omsætning eller indirekte tab, særlige tab, hændelige skader, følgeskader, pønale skader eller særlige skader, selvom denne part vidste, at disse kunne opstå.

c.     Undtagelser for begrænsninger. Begrænsningerne af ansvar i denne Afsnit gælder i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning, men gælder ikke for: (1) parternes forpligtelser under Afsnit 5 eller (2) overtrædelse af den anden parts immaterielle rettigheder

7.            Verifikation af overensstemmelse for Software.

Under Perioden og i tre år herefter skal De opbevare alle sædvanlige og korrekte fortegnelser over Abonnementet eller Abonnementerne og Deres brug af Produktet. Vi kan kræve, at De foretager en intern kontrol af alle Produkter, som De bruger, hvor antallet af Abonnementer i brug sammenholdes med antallet af gældende Abonnementer, der er udstedt til og/eller betalt af Dem. Ved at kræve en intern kontrol giver vi ikke afkald på vores ret til at håndhæve nærværende aftale eller beskytte vores immaterielle rettigheder på enhver anden måde, der er tilladt i henhold til lovgivningen.

Hvis verifikationen eller selvkontrollen afslører ulicenseret brug, er De forpligtet til straks at bestille et tilstrækkeligt antal licenser til at lovliggøre Deres tidligere og nuværende brug. Hvis der finder væsentlig ulicenseret brug sted, er De forpligtet til at godtgøre os de omkostninger, vi har afholdt i forbindelse med verifikationen, og købe de nødvendige yderligere licenser som enkeltbrugerlicenser inden for 30 dage.

8.            Software.

a.     Købte licenser. Vi tildeler Dem licenser til det antal kopier af den Software, de har bestilt. Vi giver Dem også ret til at bruge en tidligere (ældre) version af Deres Software i stedet for den version, som De har fået licens til, hvis vi angiver, at denne brug er tilladt, i Brugervilkår for Online-services.

b.    Yderligere Software til brug med Onlinetjenesterne. For at sikre optimal adgang til og brug af bestemte Onlinetjenester skal De muligvis installere og bruge bestemt Software i forbindelse med Deres brug af Onlinetjenesten. Det antal kopier af Softwaren, De har ret til at bruge, eller antallet af enheder, hvorpå De har ret til at bruge Softwaren, er beskrevet i Brugervilkår for Onlinetjeneste i de produktspecifikke licensvilkår for Onlinetjenesten. Vi kontrollerer muligvis version af den Software, som De bruger, og anbefaler eller henter opdateringer – med eller uden varsel – til Deres enheder. Manglende installation af opdateringer kan påvirke Deres mulighed for at bruge visse funktioner i Online-servicen. De skal fjerne Softwaren, når Deres ret til at bruge den ophører. Vi deaktiverer den muligvis på det pågældende tidspunkt.

c.     Når licenser bliver tidsubegrænsede. Medmindre De erhverver tidsubegrænsede licenser under en buy out-mulighed, varer en licens til Software, som De har erhvervet i henhold til denne aftale, kun i Perioden. Alle referencer i Brugervilkår for Onlinetjenester til kørende Software på tidsubegrænset basis gælder kun, hvis De har betalt for tidsubegrænsede licenser.

d.    Licensbevis. Beviset på Deres Softwarelicens er (1) denne aftale, (2) en eventuel Ordrebekræftelse, (3) dokumentation, som beviser overdragelsen af licenser (for alle tilladte overdragelser), og (4) kvittering for betaling.

e.     Licensrettigheder er ikke afhængige af opfyldelse af Softwaremedier. Deres erhvervelse af Softwaremediet eller adgang til en netværkskilde påvirker ikke Deres licens til Software under denne aftale. Vi licenserer Software til Dem. Vi sælger det ikke.

f.      Kopier. De har ret til at oprette så mange kopier af Softwaren, De har brug for med henblik på intern distribution, forudsat at De har en gyldig licens til hver af sådanne kopier. Kopierne, som De tager af Software, skal være komplette kopier (herunder indeholdende meddelelser om ophavsret og varemærkerettigheder) og skal være fremstillet fra et medie eller en netværkskilde, der er godkendt af Microsoft. De kan vælge at benytte Dem af tredjepart til at oprette og installere disse kopier, men De er indforstået med, at De er ansvarlig for den pågældende tredjeparts handlinger. De skal anvende rimelige bestræbelser på at informere alle, som De giver tilladelse til at benytte Softwaren, om, at den er givet i Licens fra os og er underlagt vilkårene i denne aftale.

g.    Ret til re-imaging af Software. I visse tilfælde har De tilladelse til at foretage re-imaging af en Software på en enhed ved hjælp af Softwaremedier. Hvis De har erhvervet Softwaren (1) fra en producent af originalt udstyr (OEM), (2) som en fuld pakke med Software gennem en detailhandelskilde eller (3) under et andet Microsoft-program, så har De tilladelse til at bruge de medier, der leveres til Dem i henhold til nærværende aftale, til at oprette images til anvendelse i stedet for kopier, der er leveret gennem den pågældende separate kilde. De har denne ret, såfremt:

(i)    De har en gyldig licens fra en særskilt kilde for hver kopi af den Software, der er udført re-imaging på.

(ii)   Softwaren, sproget, versionen og komponenterne i kopierne er identiske med softwareproduktet, sproget, versionen og alle komponenterne i de kopier, de erstatter, og antallet af tilladte kopier eller forekomster af den re-imagede Software forbliver uændret.

(iii)  Bortset fra kopier af et operativsystem og kopier af Software, der licenseres under et andet Microsoft-program, er Softwaretypen (f.eks. opgradering eller fuld licens) identisk med Softwaretypen fra den individuelle kilde.

(iv)  De overholder alle specifikke krav til re-imaging, der er identificeret i Brugervilkår for Onlinetjenester.

(v)   De accepterer, at images, der oprettes i henhold til dette underafsnit, fortsat skal være underlagt de vilkår og brugervilkår, der leveres med Softwaren fra den separate kilde.

Dette underafsnit hverken etablerer eller udvider nogen form for indeståelses- eller supportforpligtelse.

h.    Overdragelse og tildeling af licenser. Overdragelse af Licenser er ikke tilladt med undtagelse af, at De kan overdrage fuldt betalte, tidsubegrænsede licenser til:

(i)    en Associeret Virksomhed eller

(ii)   en tredjepart, udelukkende i forbindelse med overdragelse af hardware, eller medarbejdere, til hvem licenserne er blevet tildelt som en del af (1) en opsplitning af en Associeret Virksomhed eller en division af en Associeret Virksomhed eller (2) en fusion, der involverer Kunden eller en Associeret Virksomhed.

De skal informere Microsoft om en overdragelse af en licens ved at udfylde en meddelelse om overdragelse, der kan hentes på http://www.microsoft.com/licensing/contracts og sende den udfyldte formular til Microsoft før overdragelse af licensen. En overdragelse af Licenser er ikke gyldig, medmindre De overdrager de gældende Brugervilkår for Onlinetjenester, brugsrestriktioner og ansvarsbegrænsninger (inklusive bestemmelser vedrørende ansvarsfraskrivelser og garanti) og overdragelsesbegrænsningerne beskrevet i dette afsnit til erhververen, og denne skriftligt accepterer disse. Enhver licensoverdragelse, der ikke er i overensstemmelse med dette afsnit, anses for ugyldig.

i.      Kvalificerende licens til desktop operativsystem. Licenserne til den software til desktop operativsystemet, der er tilgængelige under denne aftale, er kun opgraderings-licenser (OS-opgraderings-licenser), ikke fulde licenser. Alle de computere, som der skal køres OS-opgraderings-licenserne på, skal licenseres til at køre et af de fulde, kvalificerende desktop-operativsystemer, der er anført i Brugervilkår for Online-services.

De må internt videreoverdrage OS-opgraderings-licenser fra den oprindelige computer til en erstatningscomputer inden for Deres egen enhed, såfremt (1) erstatningscomputeren har licens til at køre et fuldt kvalificerende operativsystem, som er angivet i Brugervilkår for Onlinetjenester, (2) De fjerner al software til OS-opgraderings-licenser fra den oprindelige computer, og (3) denne videreoverdragelse ikke sker inden for 90 dage fra den sidste videreoverdragelse.

9.            Diverse.

a.     Meddelelser. De skal sende meddelelser pr. mail til adressen herunder.

Meddelelser skal sendes til:

Kopier skal sendes til:

Microsoft Ireland Operations Limited

Atrium Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Ireland

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Via fax: (425) 936-7329

Vi kan sende e-mail-meddelelser til kontoadministratorer. De identificerer. Meddelelser træder i kraft på datoen på postkvitteringen eller for e-mails på datoen for afsendelse. De er ansvarlig for at sikre, at den kontoadministratoradresse, De angiver i Portalen, er nøjagtig og aktuel, og De accepterer, at e-mailmeddelser, som vi sender til en sådan e­mail-adresse, vil være gældende, når de er sendt, uanset om De faktisk modtager e­mailen eller ej.

b.    Overdragelse. De må ikke overdrage denne aftale, hverken helt eller delvist.

c.     Samtykke til partnervederlag. Når De afgiver en Bestilling, har De mulighed for efter eget skøn at identificere en Protokolpartner, der er associeret med Deres Abonnementer. Ved at identificere en Protokolpartner direkte eller ved at autorisere en tredjepart til at gøre således, giver De Deres samtykke til, at vi betaler vederlag til Protokolpartneren. Vederlagene er for præ-salgssupport og kan også inkludere support efter salget. Vederlagene bygger på og stiger i takt med størrelsen på Deres Bestilling. Vores priser for Produkterne er de samme, uanset om De identificerer en Protokolpartner eller ej.

d.    Opretholdelse ved ugyldighed. Såfremt nogen del af denne aftale måtte blive dømt uden retskraft, forbliver resten fuldt gyldige.

e.     Frafald. Mangel på håndhævelse af enhver bestemmelse i denne aftale udgør ikke et afkald.

f.      Intet agentur. Vi er uafhængige kontrahenter. Denne aftale skaber ikke et agentur, partnerskab eller joint venture.

g.    Ingen begunstiget tredjemand. Der er ingen begunstiget tredjemand i denne aftale.

h.    Gældende lovgivning og værneting. Nærværende aftale er underlagt lovgivningen i Republikken Irland. Hvis vi lægger sag an for at håndhæve nærværende aftale, vil vi anlægge sagen ved den jurisdiktion, hvor De har Deres hovedkontor. Hvis De lægger sag an for at håndhæve nærværende aftale, skal denne anlægges i Irland. Valget af jurisdiktion forhindrer ikke parterne i at begære nedlæggelse af forbud, hvad angår krænkelse af immaterielle rettigheder, i en hvilken som helst relevant jurisdiktion.

i.      Fuldstændig aftale. Denne aftale er den fuldstændige aftale vedrørende dens genstand og træder i stedet for alle andre tidligere eller samtidige meddelelser.

j.      Forbliven i kraft. Følge bestemmelser forbliver i kraft efter denne aftales ophør eller udløb: 1, 2, 3d og f, 4-7, 8d og h, 9 og 10. Nærværende aftale forbliver i kraft i enhver Abonnementsperiode.

k.     Amerikansk eksport jurisdiktion. Produktet er underlagt amerikansk eksportjurisdiktion. De skal overholde gældende lovgivning, herunder de amerikanske bestemmelser om eksport (Export Administration Regulations), ITAR (International Traffic in Arms Regulations) og begrænsninger vedrørende slutbrugere, slutbrug og destination, der er vedtaget af USA og andre lande. Yderligere oplysninger findes på http://www.microsoft.com/exporting/.

l.      Force majeure. Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for manglende ydelse, i det omfang dette skyldes forhold, som ligger uden for den pågældende parts rimelige kontrol (f.eks. brand, eksplosion, strømafbrydelse, jordskælv, oversvømmelse, alvorligt stormvejr, strejke, embargo, arbejdsstridigheder, civile eller militære myndigheders handlinger, terrorisme (herunder cyberterrorisme), udefra kommende omstændigheder, som mennesket ikke kan afværge, handlinger eller undladelser, der foretages af internetudbydere, handlinger eller undladelser, der foretages af regeringsorganer, der påvirker leveringen af Onlinetjenester). Dette afsnit gælder dog ikke for Deres betalingsforpligtelser i henhold til denne aftale.

m.   Offentliggørelse. Microsoft kan offentliggøre (mundtligt eller skriftligt), at De er Microsofts kunde og har købt Produktet eller Produkterne, herunder en liste over Microsoft-kunder og andet reklamemateriale.

n.    Afkald på rettighed til at annullere onlinekøb. I det omfang, det er muligt i henhold til gældende lovgivning, giver De afkald på Deres rettigheder til at annullere køb i henhold til nærværende aftale i henhold til den lovgivning, der gælder for fjernsalg eller elektronisk eller online-aftaler, samt alle rettigheder eller forpligtelser i forbindelse med forudgående information, efterfølgende information, rettigheder til tilbagetrækning eller fortrydelsesfrister.

o.    Kontraktindgående myndighed. Hvis De er en person, der accepterer disse vilkår på vegne af en enhed, erklærer De, at De har juridisk autoritet til at indgå denne aftale på denne enheds vegne.

10.         Definitioner.

Politik om Acceptabel Brug er beskrevet i Brugervilkår for Onlinetjenester eller på anden tydeligt tilvejebragt af Microsoft.

Associeret Virksomhed betyder enhver juridisk enhed, som en part ejer, som ejer en part, eller som er under fælles ejerskab sammen med en part. Ejerskab betyder, for så vidt angår denne definition, kontrol af mere end en 50 % ejerandel af en enhed.

Kombineret Tilbud betyder et Abonnement, der er en kombination af et Standardtilbud og et Forbrugstilbud.

Forbrugstilbud betyder, at De betaler på baggrund af den faktiske anvendelse i den forudgående måned uden en forudgående forpligtelse. Betalingen sker med bestemte mellemrum i restance.

Kundedata betyder alle data, herunder al tekst, al lyd, software eller alle billedfiler, som De eller Deres Associerede virksomheder har leveret, eller som leveres på Deres eller Deres Associerede virksomheders vegne, til os via Deres brug af Onlinetjenester.

Onlinetjeneste betyder enhver onlinetjeneste fra Microsoft, der abonneres på under denne aftale, og som er leveret via Portalen.

Brugervilkår for Onlinetjenester betyder brugsretten, der findes på http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights. Brugervilkår for Onlinetjenester indeholder de vilkår, der gælder for Deres brug af Produkter ud over de vilkår, der er anført i denne aftale.

Bestilling betyder en bestilling af et Produkt via Portalen. En Bestilling kan omfatte flere Abonnementer på et Produkt.

Portal betyder Onlinetjenesternes respektive websteder, der findes på

http://www.microsoft.com/licensing/online-services/how-to-buy.aspx#tab=2 eller på et andet websted, som vi angiver.

Produkt betyder enhver Onlinetjeneste og Software.

SLA betyder de forpligtelser i henhold til serviceniveauaftalen, som vi påtager os med hensyn til levering og/eller udførelse af Onlinetjenesten, som publiceret på http://www.microsoft.com/licensing/contracts eller på et andet websted, som vi angiver.

Software betyder software, vi leverer til installation på Deres enhed som en del af Deres Abonnement eller til brug med Onlinetjenesten for at muliggøre bestemte funktioner.

Standardtilbud betyder, at De forpligter Dem til på forhånd at købe en bestemt mængde af et Produkt til brug i løbet af en Periode. De betaler for brugen forud med bestemte mellemrum i løbet af Perioden.

Abonnement betyder en bestilling af en mængde af et Produkt i en fastlagt Periode (f.eks. 30 dage eller 12 måneder), som angivet på Portalen.

Periode betyder varigheden af et Abonnement til at bruge et specifikt Produkt som angivet på Portalen.

 


 

Appendiks til Microsoft Aftale om Onlineabonnement

Aftale om databehandling på Onlinetjenester

Nærværende aftale om databehandling på Onlinetjenester er et supplement til vilkårene i Microsoft Aftale om Onlineabonnement.

1.       Definitioner.

I nærværende aftale om databehandling betyder ”Kundedata” alle data, herunder alle tekst-, lyd- eller billedfiler, der leveres til Microsoft af eller på vegne af Kunden som følge af Kundens brug af Onlinetjenester, ”Microsoft” betyder Microsoft Ireland Operations Limited, og ”Kunde” betyder den enhed, som har indgået Microsoft Aftale om Onlineabonnement med Microsoft. Begreber, der er skrevet med store bogstaver i nærværende aftale om databehandling, men ikke er defineret, skal have den definition, som er angivet i Microsoft Aftale om Onlineabonnement og ethvert dokument, der udtrykkeligt er en tilføjelse eller et supplement til de pågældende begreber (samlet ”Aftalen”). Begreber, der ikke er defineret i nærværende aftale om databehandling eller Aftalen, skal have den betydning, der er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 angående beskyttelsen af enkeltpersoner med hensyn til behandling af personlige data og den fri bevægelse af sådanne data (”Direktiv til databeskyttelse”).

2.       Parternes roller.

I forbindelse med Onlinetjenester er Kunden datacontrolleren, og Microsoft er databehandleren, som handler på Kundens vegne. Som databehandler handler Microsoft kun ifølge Kundens instruktioner. Aftalen udgør Kundens komplette og endelige instruktioner til Microsoft i Microsofts brug af Kundedata i henhold til Aftalen.

3.       Databehandlingens varighed.

Microsoft behandler Kundedata i løbet af leveringsperioden for Onlinetjenester til Kunden. Når Kundens brug af Onlinetjenester udløber eller bringes til ophør, kan Kunden gemme Kundedata, og Microsoft vil slette Kundedataene, som det fremgår af Aftalen.

4.       Omfang af og formål med databehandling.

Omfanget af og formålet med behandling af Kundedata, som Kunden leverer til Microsoft via brugen af Onlinetjenester, er beskrevet i Aftalen. Microsoft behandler udelukkende sådanne Kundedata med det formål at levere Onlinetjenester og udføre sine forpligtelser i overensstemmelse med Aftalen.

5.       Tekniske og organisationsmæssige sikkerhedsforanstaltninger.

Microsoft vil tage tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger for at beskytte Kundedata mod uautoriseret adgang, brug eller afsløring.

6.       Rettelse, sletning og blokering af Kundedata.

I den periode, hvor Microsoft leverer Onlinetjenester til Kunden, vil Microsoft efter eget valg og skøn i overensstemmelse med gældende lovgivning, der omfatter artikel 12(b) i Direktivet til databeskyttelse, enten: (1) give Kunden mulighed for at rette, slette eller blokere Kundedata, der leveres til Microsoft via brugen af Online-services, eller (2) foretage sådanne rettelser, sletninger eller blokeringer på Kundens vegne.

7.       Microsoft-medarbejdere.

Microsoft-medarbejdere vil ikke behandle Kundedata uden autorisation. Disse medarbejdere er underlagt en tavshedspligt, hvad angår sådanne oplysninger, når de udfører deres pligter. Denne fortrolighedsforpligtelse fortsætter efter endt ansættelse.

8.       Overførsel af Kundedata – underleverandører.

Kunder giver Microsoft ret til at overdrage, gemme og behandle Kundedata, som Microsoft behandler på vegne af Kunden i USA eller ethvert andet land, hvor Microsoft eller Microsofts Associerede Virksomheder har faciliteter, med henblik på at levere Onlinetjenester. Microsoft hyrer muligvis andre firmaer til at levere begrænsede services på Microsofts vegne, f.eks. kundesupport. Sådanne underleverandører har ikke ret til at bruge personlige data til andre formål end at levere de services, som Microsoft har ansat dem til at levere. Microsoft er ansvarlig for, at sådanne underleverandører overholder forpligtelserne i nærværende aftale om databehandling. Kunden accepterer, at Microsoft overdrager Kundedata til underleverandører i USA og ethvert andet land, hvor de har faciliteter, som beskrevet i nærværende aftale. Medmindre det er angivet i ovenstående, i henhold til aftale mellem Microsoft og Kunden eller påkrævet ifølge lovgivningen, vil Microsoft ikke overdrage til tredjemand (end ikke med henblik på lagring) personlige data, som Kunden leverer til Microsoft som følge af brugen af Onlinetjenester.

9.       Safe Harbor.

Microsoft Corporation og de amerikanske datterselskaber, der styres af Microsoft, (1) overholder de Safe Harbor-principper, der er fastlagt af det amerikanske handelsministerium vedrørende indsamling, brug og opbevaring af data fra EØS og Schweiz (”Safe Harbor-principper”), og (2) vil i løbet af den Periode, der er angivet i henhold til nærværende Aftale, forblive certificeret i henhold til Safe Harbor-programmerne for EØS og Schweiz, så længe de opretholdes af den amerikanske regering. Enhver underleverandør, hvortil Microsoft Corporation overdrager personlige data, skal først indgå en skriftlig aftale med krav om, at underleverandøren garanterer samme beskyttelse af personlige oplysninger, hvad angår personlige data, der modtages fra Microsoft Corporation, som det kræves af de relevante Safe Harbor-principper.

10. Ansvar for databeskyttelse.

Ansvaret for databeskyttelse hos Microsoft ligger hos:

Attn.: Data Protection Officer

c/o Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland

11.     Varighed.

Nærværende aftale om databehandling gælder sammen med Microsoft Aftale om Onlineabonnement, som nærværende aftale om databehandling er et supplement til.