Microsoft Online Subscription Overeenkomst

Deze Microsoft Online Subscription Overeenkomst wordt gesloten tussen de entiteit die u vertegenwoordigt, of, indien hiertoe geen entiteit door u is aangewezen in de Portal, u als persoon (“u” of “uw”), en Microsoft Ireland operation Limited (“Microsoft”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”), en bestaat uit de onderstaande voorwaarden, alsmede het Beleid Voor Aanvaardbaar Gebruik, de Gebruiksrechten van de Online Diensten, de SLA en de prijzen en betalingsvoorwaarden die worden vermeld op de Portal (tezamen, de “overeenkomst”). Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop we u een bevestiging van uw eerste bestelling verstrekken. Belangrijke termen worden gedefinieerd in Artikel 10.

1.            Algemeen.

a.     Recht van gebruik. We verlenen u het recht voor de toegang tot en het gebruik van de Online Diensten en de installatie en het gebruik van de Software die is opgenomen in uw Abonnement, zoals verder beschreven in deze overeenkomst. We behouden ons alle andere rechten voor.

b.    Aanvaardbaar gebruik. U zult het Product uitsluitend gebruiken in overeenstemming met het Beleid voor aanvaardbaar gebruik. U mag een Product niet reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, dan wel technische beperkingen in het Product omzeilen, uitgezonderd in zover dit ondanks deze beperkingen op grond van het toepasselijk recht is toegestaan. Het is u niet toegestaan het Product of enig onderdeel daarvan te verhuren, in lease geven, uitlenen, doorverkopen, overdragen of hosten aan of ten behoeve van derden.

c.     Kwalificatie voor versies Academic, Government en Nonprofit. U verklaart, als u gebruikmaakt van een aanbieding voor het onderwijs, de overheid of nonprofitorganisatie, dat u voldoet aan de respectievelijke kwalificatievereisten als onderwijsinstelling (met inbegrip van administratiekantoren of onderwijsraden, een openbare bibliotheek of openbaar museum) die staan vermeld onder http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7 of, als entiteit die voldoet aan de kwalificatievereisten voor de overheid die staan vermeld op http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6 of als entiteit die voldoet aan de kalificatievereisten voor een nonprofitorganisatie die staan vermeld op http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=2&Keyword=nonprofit&Region=1. Microsoft behoudt zich het recht voor op enig tijdstip te controleren of u aan de kwalificatie-eisen voldoet en de Online Diensten op te schorten indien dit niet het geval is.

2.            Vertrouwelijkheid.

U stemt ermee in dat u het ontwerp en de prestaties van de Online Diensten die uitsluitend voor u toegankelijk zijn door middel van een wachtwoord en alle documentatie of materialen die we aan u beschikbaar maken in het kader van deze overeenkomst, vertrouwelijk zult behandelen en deze niet openbaar zult maken aan derde partijen, uitgezonderd ten behoeve van de onderlinge zakelijke relatie van de partijen. Indien u een overheidsklant bent, is dit Artikel onderworpen aan de vereisten van toepasselijke wetten inzake handelsgeheim, openbare administratie en vergelijkbare wetgeving.

3.            Bestellingen, prijzen, looptijd, beëindiging en opschorting.

a.     Bestellingen en prijzen. u kunt een Bestelling op de Portal plaatsen voor een Standaardaanbod, Verbruiksaanbod of Combinatieaanbod.

(i)    Bij een Standaardaanbod kunt u de hoeveelheid bestelde Producten vergroten of verkleinen tijdens de Looptijd, behalve voor een Abonnement dat u hebt aangeschaft via een abonnementskaart buiten de Portal. Plaatsen die aan een Abonnement worden toegevoegd, vervallen aan het einde van de oorspronkelijke Looptijd. Als u het aantal gedurende een Looptijd verlaagt, brengen we u mogelijk annuleringskosten in rekening voor de verlaging van het aantal, zoals hieronder wordt beschreven in het artikel “Beëindiging Abonnement”.

(ii)   U kunt in het kader van deze overeenkomst Bestellingen plaatsen voor uw Gelieerde Ondernemingen en uw Gelieerde Ondernemingen beheerdersrechten verlenen om hun Producten te beheren. Gelieerde Ondernemingen kunnen echter geen Bestellingen plaatsen in het kader van deze overeenkomst. U mag een Licentie voor Software of het recht op toegang en gebruik van de Online Dienst ook overdragen aan een derde partij voor gebruik door deze derde partij bij uw interne bedrijfsactiviteiten. Als u rechten toekent aan Gelieerde Ondernemingen of andere derde partijen, zijn deze Gelieerde Ondernemingen en andere derde partijen gebonden aan deze overeenkomst, en u stemt ermee in gezamenlijk en afzonderlijk aansprakelijk te zijn voor alle acties van dergelijke Gelieerde Ondernemingen of andere derde partijen met betrekking tot hun gebruik van de Producten.

b.    Prijzen en Betalingen. Betalingen dienen te worden voldaan overeenkomstig de prijzen en de betalingsvoorwaarden op de Portal. In het geval van een Standaardaanbod wordt het prijsniveau gebaseerd op de omvang van uw Bestelling voor een bepaald Product. Uw prijsniveau kan worden aangepast als de hoeveel Product in het Abonnement wordt vergroot of verkleind tijdens de Looptijd en u komt in aanmerking voor een ander prijsniveau (behalve voor een Abonnement dat u hebt aangeschaft via een abonnementskaart buiten de Portal, in welk geval de prijs gekoppeld is aan de waarde van de abonnementskaart). Wijzigingen in het prijsniveau gelden niet met terugwerkende kracht en wijzigingen in de betaling die voor dat Abonnement moeten worden gedaan, worden evenredig verdeeld. Prijzen worden vastgesteld op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst en gelden gedurende de gehele Looptijd, maar kunnen aan het begin van elke verlengingstermijn van het Abonnement worden gewijzigd. Bij een Verbruiksaanbod worden de prijzen en prijsschema's gebaseerd op feitelijk gebruik en kunnen deze op elk moment na kennisgeving worden gewijzigd. De bepalingen in deze overeenkomst met betrekking tot prijsbepaling, annuleringskosten en betaling zijn niet van toepassing op eventuele aanbiedingen die kosteloos worden aangeboden.

c.     Verlenging.

(i)    In het geval van een Standaardaanbod kunt u ervoor kiezen een Abonnement automatisch te laten verlengen of dit te beëindigen bij het aflopen van de Looptijd. Automatische verlenging is vooraf geselecteerd. U kunt uw selectie op elk moment gedurende de Looptijd wijzigen. Als de bestaande Looptijd langer is dan één kalendermaand, verstrekken we u vóór het aflopen van de Looptijd een schriftelijke kennisgeving over de automatische verlenging.

(ii)   Bij een Verbruiksaanbod worden de prijzen en prijsschema's gebaseerd op feitelijk gebruik en kunnen deze op elk moment na kennisgeving worden gewijzigd.

(iii)  Proefabonnementen kunnen niet worden verlengd.

d.    Belastingen. Prijzen zijn exclusief eventuele belastingen. U dient de toepasselijke btw, belastingen voor goederen en diensten, verkoopbelastingen en soortgelijke belastingen die verschuldigd zijn in verband met Bestellingen die in het kader van deze overeenkomst worden geplaatst en die we op grond van het toepasselijke recht van u mogen innen, te betalen. U bent verantwoordelijk voor eventuele leges en alle andere belastingen die u wettelijk verschuldigd bent, met inbegrip van belastingen die voortkomen uit de distributie en levering van Producten of Diensten aan uw Gelieerde Ondernemingen. We zijn verantwoordelijk voor belastingen die worden geheven op onze netto-inkomsten en ons vermogen. Indien belastingen moeten worden ingehouden op betalingen die door u aan ons worden gedaan, mag u deze belastingen in mindering brengen op het aan ons verschuldigde bedrag en deze betalen aan de desbetreffende belastingdienst. Voorwaarde is echter wel dat u onmiddellijk een officieel ontvangstbewijs voor deze inhoudingen veiligstelt en aan ons verstrekt, alsmede andere documenten waarom wij redelijkerwijs vragen om korting vanwege buitenlandse heffing of belastingteruggaaf te kunnen vorderen. U dient erop toe te zien dat eventuele ingehouden belastingen zo laag mogelijk worden gehouden, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht.

e.     Looptijd en beëindiging. Deze overeenkomst blijft van kracht tenzij u deze beëindigt door klantenondersteuning te bellen, of op een andere wijze die wordt beschreven op de Portal. Dit geldt niet evaluatieversies, die automatisch worden beëindigd. Bij beëindiging wordt slechts het recht beëindigd om Abonnementen onder een bestaande Bestelling te vernieuwen of nieuwe Bestellingen voor additionele Producten op grond van deze overeenkomst te plaatsen.

f.      Beëindiging Abonnement. U kunt een Abonnement op elk gewenst moment tijdens de Looptijd beëindigen. U moet echter wel alle bedragen betalen die u verschuldigd was voordat de beëindiging van kracht werd.

(i)    Abonnement van één maand. Een Abonnement met een Looptijd van één maand kan op elk gewenst moment kosteloos worden beëindigd.

(ii)   Abonnement van één jaar. Als u een Abonnement met een Looptijd van één jaar beëindigt binnen 30 dagen na de datum waarop het Abonnement van kracht werd of werd verlengd, moet u betalen voor de eerste 30 dagen van het Abonnement. Voor het beëindigde gedeelte van het Abonnement zijn geen betalingen verschuldigd. Als u een Abonnement op elk ander moment gedurende de Looptijd beëindigt, moet u 25% van de Abonnementskosten betalen die zijn verschuldigd voor de resterende periode van de Looptijd van één jaar. Het voorgaande geldt niet voor beëindiging van een Abonnement dat u hebt aangeschaft via een abonnementskaart buiten de Portal. Hiervoor vindt geen restitutie plaats door Microsoft.

(iii)  Gevolgen van beëindiging of het aflopen voor Software. Als deze overeenkomst of een Abonnement wordt beëindigd of afloopt, en u geen gebruik maakt van een beschikbare uitkoopoptie voor uw Software, moet u alle kopieën van Software waarvoor op grond van deze overeenkomst een licentie is verleend, verwijderen, alle bijbehorende media vernietigen en deze verwijdering en vernietiging schriftelijk bevestigen.

g.    Opschorting. We kunnen uw gebruik van de Online Diensten opschorten indien: (1) u niet binnen redelijke termijn reageert op een bewering van vermeende inbreuk onder artikel 5; (2) u bedragen die onder deze overeenkomst verschuldigd zijn niet betaalt; of (3) het Beleid voor aanvaardbaar gebruik overtreedt. Een opschorting geldt voor het minimaal noodzakelijke gedeelte van de Online Diensten en is uitsluitend van kracht zolang de voorwaarde of noodzaak bestaat. U wordt vooraf in kennis gesteld van enige opschorting, behalve indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat de opschorting onmiddellijk moet plaatsvinden. Wij stellen u minimaal 30 dagen vooraf in kennis voordat wij overgaan tot opschorting vanwege wanbetaling. Als u niet binnen 60 dagen na de opschorting de redenen voor de opschorting volledig afhandelt, kunnen wij uw Abonnement beëindigen. We kunnen uw Abonnement ook beëindigen als uw gebruik van de Online Diensten tweemaal is opgeschort in een periode van 12 maanden.

4.            Garanties.

a.     Beperkte garantie.

(i)    Online Diensten. Wij garanderen dat de Online Diensten voldoen aan de voorwaarden van de SLA gedurende de Looptijd. Uw enige rechtsmiddelen bij inbreuken op deze garantie zijn de rechtsmiddelen in de SLA.

(ii)   Software. Wij garanderen gedurende één jaar vanaf de datum van eerste gebruik van de Software dat deze in essentie werkt zoals beschreven in de toepasselijke gebruikersdocumentatie. Als de Software niet aan deze garantie voldoet zullen wij, naar onze keuze, (1) het betaalde bedrag voor de Software restitueren of (2) de Software repareren of vervangen.

b.    Uitsluitingen van de beperkte garantie. Voor deze beperkte garantie gelden de volgende beperkingen:

(i)    eventuele impliciete garanties of voorwaarden die niet volgens de wet kunnen worden afgewezen, gelden gedurende één jaar vanaf het begin van de beperkte garantie;

(ii)   deze beperkte garantie geldt niet voor problemen als gevolg van ongevallen, misbruik, of gebruik van de Producten op een wijze die niet strookt met deze overeenkomst, of die voortvloeien uit gebeurtenissen waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen.

(iii)  deze beperkte garantie geldt niet voor problemen die worden veroorzaakt doordat niet wordt voldaan aan de minimale systeemvereisten; en

(iv)  deze beperkte garantie geldt niet voor gratis Producten, evaluatieproducten, pre­releaseproducten of bèta-producten.

c.     AFWIJZING. Anders dan deze garantie, bieden we geen uitdrukkelijke of impliciete garanties, ongeacht of deze expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins zijn, met inbegrip van garanties betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel. Deze afwijzingen zijn van toepassing tenzij voor zover het toepasselijk recht deze niet toestaat.

5.            Verweer tegen vorderingen.

a.     Verweer.

(i)   We zullen u verdedigen tegen vorderingen van ongelieerde derde partijen dat het Product inbreuk maakt op octrooien, auteursrechten of handelsmerken van de desbetreffende partij of onrechtmatig gebruik maakt van handelsgeheimen van deze partij.

(ii)   U zult ons verdedigen tegen vorderingen van ongelieerde derde partijen dat Gegevens van de Klant of software die niet van Microsoft afkomstig is en die u direct of indirect aan ons verstrekt bij het gebruik van het Product inbreuk maken op octrooien, auteursrechten of handelsmerken van de derde partij, of onrechtmatig gebruik maakt van handelsgeheimen van deze derde partij, of in strijd is met het Beleid voor aanvaardbaar gebruik.

b.    Beperkingen. Onze verplichtingen in Artikel 5a gelden niet voor een vordering of vergoeding die is gebaseerd op: (i) Gegevens van de Klant, Niet-Microsoft-software, aanpassingen die u maakt aan het Product of materialen die u levert of beschikbaar stelt als onderdeel van het gebruik van een Product; (ii) het combineren van het Product met, of schadevergoedingen gebaseerd op de waarde van, een Niet-Microsoft-product, Gegevens of bedrijfsprocessen van de Klant; (iii) uw gebruik van een Microsoft-handelsmerk zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of uw gebruik van het Product nadat we u hebben opgeroepen het gebruik ervan te staken wegens een vordering van een derde of (iv) herdistributie van het Product door u aan, of het gebruik ervan ten gunste van, een ongelieerde derde; of (v) Producten die kosteloos zijn verstrekt.

c.     Verhaalsmogelijkheden. Als wij redelijkerwijs geloven dat een vordering onder Artikel 5a(i) er mogelijk toe zal leiden dat u het Product niet langer zult kunnen gebruiken, zullen wij proberen: (i) het recht voor u te verkrijgen om het gebruik van het Product voort te zetten; of (ii) het te wijzigen of vervangen door een functioneel gelijkwaardig product en u op te roepen het gebruik van de vorige versie van het Product te stoppen. Als deze opties niet commercieel redelijk zijn, kunnen wij uw rechten om het Product te gebruiken beëindigen en vervolgens eventuele vooraf uitgevoerde betalingen restitueren vanwege ongebruikte Abonnementsrechten.

d.    Verplichtingen. Elke partij moet de ander onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van een vordering op grond van dit Artikel.

(i)   De partij die bescherming zoekt dient (1) de ander de exclusieve zeggenschap te geven over het verweer en een eventuele schikking bij deze vordering en (2) redelijke hulp te bieden bij het voeren van verweer tegen de vordering.

(ii)   De partij die de bescherming biedt zal (1) de ander schadeloos stellen voor redelijke onkosten die zijn gemaakt bij het bieden van die help en (2) het bedrag te betalen dat op grond van een eventueel nadelig onherroepelijk vonnis (of schikking) moet worden betaald. De respectievelijke rechten van partijen voor verweer en betaling van vonnissen of schikkingen op grond van dit Artikel 5 zijn in plaats van vrijwaringsrechten op grond van gewoonterecht of jurisprudentie of overeenkomstige rechten, en elke partij doet afstand van dergelijke rechten op grond van gewoonterecht of wetgeving.

6.            Aansprakelijkheidsbeperking.

a.     Beperking. De totale aansprakelijkheid van elke partij ingevolge deze overeenkomst is beperkt tot directe schade tot maximaal (1) voor Software: het bedrag dat u moest betalen voor de Software die aanleiding heeft gegeven tot de vordering; (2) voor Online Diensten: het bedrag dat u moest betalen voor de Online Dienst die aanleiding heeft gegeven tot de vordering gedurende de voorafgaande 12 maanden voordat de vordering ontstond en (3) voor Producten die gratis beschikbaar worden gesteld: vijfduizend Amerikaanse dollars ($5.000,00 USD).

b.    UITSLUITING. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor verlies van omzet of indirecte schade, bijzondere schade, incidentele schade, gevolgschade of door het gerecht opgelegde schadevergoedingen, zelfs indien de partij afwist van de mogelijkheid hiervan.

c.     Uitzonderingen op beperkingen. De limieten voor de aansprakelijkheid in dit Artikel zijn maximaal van toepassing voor zover wettelijk is toegestaan, maar gelden niet voor: (1) de verplichtingen van de partijen onder Artikel 5 of (2) schending van de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij.

7.            Controle op naleving voor Software.

Gedurende de Looptijd en drie jaar daarna dient u alle gebruikelijke en deugdelijke administratieve gegevens met betrekking tot Abonnementen en uw gebruik van Producten te bewaren. We kunnen u op elk moment vragen een interne verificatie uit te voeren van alle Producten die u gebruikt en het aantal Abonnementen in gebruik te vergelijken met het aantal Abonnementen dat aan u is verstrekt en/of door u is betaald. Met het verzoek om een controle doen we geen afstand van ons recht tot het afdwingen van de naleving van deze overeenkomst of het beschermen van ons intellectueel eigendom op enig andere wettelijk toegestane wijze.

Indien tijdens de controle of zelfcontrole ongelicentieerd gebruik aan het licht komt, dient u onverwijld voldoende licenties aan te schaffen om uw eerdere en huidige gebruik te dekken. Indien aanzienlijk ongelicentieerd gebruik wordt vastgesteld, dient u de kosten die we voor de controle hebben gemaakt, aan ons te vergoeden en de benodigde aanvullende licenties binnen 30 dagen aan te schaffen tegen de winkelprijs voor licenties.

8.            Software.

a.     Aangeschafte licenties. We verlenen u licenties voor het aantal exemplaren van Software dat u hebt besteld. We verlenen u ook het recht om een eerdere (oudere) versie van uw Software te gebruiken in plaats van de versie die u in licentie hebt, indien dit recht in de Gebruiksrechten van de Online Diensten wordt gespecificeerd.

b.    Aanvullende Software voor gebruik met de Online Diensten. Voor optimale toegang tot en gebruik van bepaalde Online Diensten moet u mogelijk bepaalde Software installeren en gebruiken in verband met uw gebruik van de Online Diensten. Het aantal kopieën van de Software die u mag gebruiken of het aantal apparaten waarop u de Software mag gebruiken wordt bepaald in de Gebruiksrechten van de Online Dienst in de productspecifieke licentievoorwaarden voor de Online Dienst. We kunnen de versie van de Software die u gebruikt, controleren en updates aanbevelen of downloaden, met of zonder kennisgeving, voor uw apparaten. Het niet installeren van updates kan van invloed zijn op uw vermogen om bepaalde functies van de Online Dienst te gebruiken. U moet de Software verwijderen wanneer uw gebruiksrecht voor de software eindigt. Wij kunnen de software op dat moment ook uitschakelen.

c.     Wanneer Licenties eeuwigdurend worden. Tenzij u eeuwigdurende licenties verkrijgt op grond van een uitkoopoptie, geldt een licentie voor Software die u op grond van deze overeenkomst hebt verkregen, slechts voor de Looptijd van de overeenkomst. Alle verwijzingen in de Gebruiksrechten van de Online Diensten voor het uitvoeren van Software op eeuwigdurende basis zijn uitsluitend van toepassing indien u hebt betaald voor eeuwigdurende licenties.

d.    Licentiebevestiging. Het bewijs van uw Softwarelicentie bestaat uit (1) deze overeenkomst, (2) een eventuele Bestellingsbevestiging, (3) documentatie die de overdracht van de licenties aantoont (voor toegestane overdrachten) en (4) betalingsbewijs.

e.     Licentierechten hebben geen betrekking op levering van Softwaremedia. Uw aanschaf van Softwaremedia of toegang tot een netwerkbron is niet van invloed op uw licentie voor Software verkregen in het kader van deze overeenkomst. We verlenen u een licentie voor Software, we verkopen het niet.

f.      Kopieën. U mag zoveel kopieën van de Software maken als u nodig hebt voor de interne distributie ervan, mits u beschikt over geldige licenties voor deze kopieën. Kopieën die u maakt van Software, dienen volledig te zijn (inclusief mededelingen betreffende auteursrecht en handelsmerken) en dienen te worden gemaakt van een door Microsoft goedgekeurde media- of netwerkbron. U mag gebruikmaken van een derde partij om deze kopieën te maken en te installeren, maar u stemt ermee in verantwoordelijk te zijn voor de daden van deze derde partij. U moet alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om degenen die u toestaat de Software te gebruiken, op te hoogte te brengen dat hiervoor van ons een licentie is afgenomen en dat de voorwaarden van deze overeenkomst erop van toepassing zijn.

g.    Re-imagingrechten voor Software. In bepaalde gevallen mag u re-imaging van Software op een apparaat toepassen met behulp van de media van de Software. Als u de Software hebt verkregen (1) van een original equipment manufacturer (OEM), (2) als full packaged Software via de detailhandel, of (3) in het kader van een ander Microsoft-programma, dan mag u de media die in het kader van deze overeenkomst aan u wordt verstrekt, gebruiken om images te maken voor gebruik in plaats van de kopieën die via die afzonderlijke bron zijn verstrekt. U beschikt over dit recht op voorwaarde dat:

(i)    u voor elk exemplaar van de Software waarvoor re-imaging wordt uitgevoerd, beschikt over een geldige licentie uit een afzonderlijke bron;

(ii)   De Software, de taal, de versie en de onderdelen van de gemaakte kopieën zijn identiek aan het softwareproduct, de taal, de versie en alle onderdelen van de kopieën die ze vervangen, en het aantal kopieën de Software waarvoor en gevallen waarin re-imaging is uitgevoerd moet gelijk blijven.

(iii)  Met uitzondering van kopieën van een besturingssysteem en kopieën van Software waarvoor Licenties worden verstrekt onder een ander Microsoft-programma, is het Softwaretype (bijv. een upgrade of volledige licentie) identiek aan het Softwaretype van de afzonderlijke bron.

(iv)  u voldoet aan eventuele vereisten voor re-imaging zoals bepaald in de Gebruiksrechten van de Online Diensten; en

(v)   u ermee akkoord gaat dat images die zijn gemaakt in het kader van deze subsectie onderhevig blijven aan de voorwaarden en gebruiksrechten die zijn gekoppeld aan de Software van de afzonderlijke bron.

Deze subsectie schept geen enkele (uitbreiding van een) garantie- of ondersteuningsverplichting.

h.    Overdracht en toewijzen van licenties. Overdracht van licenties is niet toegestaan, uitgezonderd dat u volledig betaalde eeuwigdurende licenties mag overdragen aan:

(i)    een Gelieerde Onderneming, of

(ii)   een derde partij, uitsluitend in verband met de overdracht van hardware of medewerkers waaraan de licenties zijn toegewezen, in het kader van (1) het afstoten van een Gelieerde Onderneming of een divisie van een Gelieerde Onderneming of (2) een fusie waarbij een Klant of een Gelieerde Onderneming betrokken is.

U dient Microsoft op de hoogte te stellen van een licentieoverdracht door het formulier kennisgeving overdracht, te verkrijgen op http://www.microsoft.com/licensing/contracts, in te vullen en op te sturen naar Microsoft voordat de licentieoverdracht plaatsvindt. Overdrachten van licenties zijn alleen geldig indien u de toepasselijke Gebruiksrechten voor de Online Diensten, gebruiksbeperkingen, aansprakelijkheidsbeperkingen (met inbegrip van uitsluitingen en garantiebepalingen) en de overdrachtbeperkingen beschreven in dit artikel aan de partij waaraan wordt overgedragen verstrekt, en de partij waaraan wordt overgedragen verstrekt deze schriftelijk accepteert. Elke licentieoverdracht die niet conform dit artikel plaatsvindt, is nietig.

i.      Kwalificerende licentie voor desktop operating system. Licenties voor desktop operating system-software die beschikbaar zijn in het kader van deze overeenkomst, zijn uitsluitend upgrade-licenties (“Upgrade-licentie voor Operating System”), en geen volledige licenties. Al uw computers waarop Upgradelicenties voor Operating System worden uitgevoerd, moeten over een licentie beschikken voor het uitvoeren van een van de volledige kwalificerende desktop operating systems zoals beschreven in de Gebruiksrechten van de Online Diensten.

U kunt Upgrade-licenties voor Operating System intern opnieuw toewijzen van de oorspronkelijke computer naar een vervangende computer binnen uw entiteit, mits (1) voor de vervangende computer een licentie is verkregen voor het uitvoeren van een volledig kwalificerend operating system zoals vermeld in de Gebruiksrechten van de Online Diensten, (2) u alle software met betrekking tot Upgrade-licenties voor Operating System van de oorspronkelijke computer verwijdert, en (3) deze hertoewijzing niet binnen 90 dagen na een voorafgaande hertoewijzing plaatsvindt.

9.            Overige bepalingen.

a.     Kennisgevingen. U moet kennisgevingen per post naar het onderstaande adres sturen.

Kennisgevingen moeten worden verzonden naar:

Kopieën moeten worden verzonden naar:

Microsoft Ireland Operations Limited

Atrium Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Ireland

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Fax: (425) 936-7329

Wij sturen mogelijk kennisgevingen per e-mail naar accountbeheerders die u aanwijst. Mededelingen worden van kracht op de datum die op het retourbewijs wordt vermeld of, bij e-mail, na verzending. U bent ervoor verantwoordelijk om erop toe te zien dat het adres van de accountbeheerder dat u opgeeft op de Portal juist en up-to-date is.

b.    Overdracht. U mag deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen.

c.     Instemming met partnerkosten. Wanneer u een Bestelling plaatst, kunt u een “Geregistreerde Partner” aanwijzen die wordt gekoppeld aan uw Abonnementen. Door een Geregistreerde Partner aan te wijzen, direct of door een derde partij, stemt u ermee in dat er kosten aan de Geregistreerde Partner worden betaald. De kosten zijn voor pre-salesondersteuning en bevatten mogelijk ook post-salesondersteuning. De kosten zijn gebaseerd op, en nemen toe in overeenstemming met, de omvang van uw Bestelling. Onze prijzen voor Producten blijven ongewijzigd ongeacht of u een Geregistreerde Partner aanwijst.

d.    Scheidbaarheid. Indien enig onderdeel van deze overeenkomst als onafdwingbaar wordt beoordeeld, blijven de resterende onderdelen volledig van kracht.

e.     Afstand van recht. Als enige bepaling van deze overeenkomst niet wordt afgedwongen, vormt dit geen verklaring van afstand wat betreft deze bepaling.

f.      Geen instantie. Wij zijn onafhankelijke aannemers. Deze overeenkomst leidt niet tot het ontstaan van een vertegenwoordigende relatie, partnerschap of gezamenlijke onderneming.

g.    Geen derde begunstigden. Er zijn geen derde begunstigden bij deze overeenkomst.

h.    Toepasselijk recht en relatieve bevoegdheid. Voor deze overeenkomst geldt de wetgeving van Ierland. Indien we een procedure instellen om naleving van deze overeenkomst af te dwingen, doen we dit in het rechtsgebied waar uw hoofdkantoor zich bevindt. Indien u een procedure instelt om naleving van deze overeenkomst af te dwingen, dient u dit te doen in Ierland. Deze keuze van rechtsgebied belet geen der partijen een voorlopige voorziening te verzoeken bij een bevoegde rechter in verband met schending van intellectuele eigendomsrechten.

i.      Gehele overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst met betrekking tot de inhoud ervan en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige communicatie.

j.      Bepalingen na beëindiging. De volgende bepalingen blijven geldig na de beëindiging of afloop van deze overeenkomst: 1, 2, 3d en f, 4-7, 8d en h, 9 en 10. Deze overeenkomst blijft van kracht gedurende elke willekeurige Looptijd van een Abonnement.

k.     Amerikaanse exportwetgeving. Op het product is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U dient alle toepasselijke wetten na te leven, inclusief de U.S. Export Administration Regulations, de ITAR-voorschriften (International Traffic in Arms Regulations) en de beperking betreffende eindgebruikers, eindgebruik en bestemming die zijn opgelegd door de overheid van de VS en die van andere landen. Zie http://www.microsoft.com/exporting/ voor meer informatie.

l.      Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor gebrekkige prestaties vanwege oorzaken die buiten de redelijke invloed van beide partijen liggen (zoals brand, explosie, stroomuitval, aardbeving, overstroming, zeer zware storm, staking, embargo, arbeidsgeschil, handelingen door burgerlijk of militair gezag, terrorisme (waaronder cyberterrorisme), natuurrampen, handelingen of nalatigheid van internetverkeersdiensten, acties of nalatigheid van regulerende of overheidslichamen (waaronder het doorvoeren van wetten of regels of andere overheidshandelingen die de levering van Online Diensten beïnvloeden)). Dit Artikel is echter niet van toepassing op uw betalingsverplichtingen in het kader van deze overeenkomst.

m.   Publiciteit. Microsoft mag openlijk bekendmaken (mondeling en schriftelijk) dat u klant van Microsoft bent en een of meer Producten hebt aangeschaft, bijvoorbeeld in een lijst van klanten van Microsoft en in andere reclamematerialen.

n.    Verklaring van afstand van het recht online aankopen nietig te verklaren. Voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht verklaart u afstand te doen van uw rechten om aankopen onder deze overeenkomst nietig te verklaren volgens wetten betreffende kopen op afstand of elektronische of online overeenkomsten en daarnaast van rechten of verplichtingen betreffende voorafgaande informatie, volgende bevestiging, recht op terugtrekking of afkoelingsperiodes.

o.    Bevoegdheid om een contract aan te gaan. Als u een persoon bent die deze voorwaarden aanvaardt in naam van een entiteit, verklaart u dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om een overeenkomst aan te gaan in naam van de entiteit.

10.         Definities.

Het “Beleid voor aanvaardbaar gebruik” staat beschreven in de Gebruiksrechten van de Online Diensten of wordt anderszins op prominente wijze beschikbaar gesteld door Microsoft.

“Gelieerde Onderneming” betekent een rechtspersoon waarvan een partij eigenaar is, die de partij in eigendom heeft of die onder gemeenschappelijk eigendom met een partij staat. “Eigendom” betekent in deze definitie het bezit van een belang van meer dan 50% in een entiteit.

Een “Combinatieaanbod” is een Abonnement dat een combinatie vormt van een Standaardaanbod en een Verbruiksaanbod.

Bij een “Verbruiksaanbod” betaalt u op basis van werkelijk gebruik in de voorafgaande maand zonder verplichting vooraf. Betaling geschiedt achteraf op periodieke basis.

“Gegevens van de Klant” betekent alle gegevens, met inbegrip van alle tekst-, geluids-, software- en beeldbestanden, die door u of uw Gelieerde Ondernemingen, of namens u of uw Gelieerde Ondernemingen, aan ons beschikbaar zijn gemaakt door middel van uw gebruik van de Online Diensten.

Onder “Online Dienst” wordt elke online dienst van Microsoft verstaan waarvoor een abonnement is genomen op basis van deze overeenkomst en die wordt geleverd via de Portal.

Gebruiksrechten van de Online Diensten” betekent de gebruiksrechten die beschikbaar zijn op http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights. De Gebruiksrechten van de Online Diensten bevatten voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van Producten die gelden in aanvulling op de voorwaarden in deze overeenkomst.

“Bestelling” betekent een bestelling van een Product via de Portal. Een Bestelling kan bestaan uit meerdere Abonnementen op een Product.

“Portal” betekent de respectieve websites van de Online Diensten, te vinden op

http://www.microsoft.com/licensing/online-services/how-to-buy.aspx#tab=2 of op een andere door ons aangewezen website.

“Product” betekent enige Online Dienst en Software.

“SLA” staat voor de verplichtingen in het kader van de Service Level Agreement die wij aangaan met betrekking tot de levering en/of prestaties van de Online Diensten, zoals gepubliceerd op http://www.microsoft.com/licensing/contracts of op een andere door ons aangewezen website.

“Software” betekent software die wij leveren voor installatie op uw apparaat in het kader van uw Abonnement of voor gebruik met de Online Dienst om bepaalde functies te activeren.

Bij een “Standaardaanbod” zegt u vooraf toe een bepaalde hoeveelheid van een Product aan te schaffen voor gebruik gedurende een Looptijd. U betaalt gedurende de Looptijd vooraf op periodieke basis.

Een “Abonnement” is een bestelling voor een hoeveelheid Product gedurende een vastgestelde Looptijd (bijvoorbeeld 30 dagen of 12 maanden), zoals beschreven op de Portal.

“Looptijd” betekent de duur van een Abonnement voor het gebruik van een specifiek Product, zoals beschreven op de Portal.

 


 

Bijlage bij de Microsoft Online Subscription Overeenkomst

Gegevensverwerkingsovereenkomst voor Online Diensten

Deze Gegevensverwerkingsovereenkomst voor Online Diensten vormt een aanvulling op de bepalingen van de Microsoft Online Subscription Overeenkomst.

1.       Definities.

In deze Gegevensverwerkingsovereenkomst betekent “Gegevens van de Klant” alle gegevens, met inbegrip van alle tekst-, geluids- en beeldbestanden die aan Microsoft zijn verstrekt door, of namens, de Klant door het gebruik van de Online Diensten door de Klant, betekent “Microsoft” Microsoft Ireland Operations Limited, en betekent “Klant” de entiteit die de Microsoft Online Subscription Overeenkomst met Microsoft is aangegaan. De termen die in deze Gegevensverwerkingsovereenkomst met een hoofdletter worden geschreven maar niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan is toegekend in de Microsoft Online Subscription Overeenkomst en alle documenten die deze bepalingen uitdrukkelijk wijzigen of aanvullen (tezamen, de “Overeenkomst”). Voor termen die niet in deze Gegevensverwerkingsovereenkomst of in de Overeenkomst worden gedefinieerd, geldt de betekenis zoals gedefinieerd in Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Richtlijn Gegevensbescherming”).

2.       Rollen van de partijen.

Voor de Online Diensten is de Klant de gegevensbeheerder en is Microsoft een gegevensverwerker die namens de Klant optreedt. Als gegevensverwerker handelt Microsoft alleen op instructie van de Klant. De Overeenkomst vormt de volledige en definitieve instructies van de Klant aan Microsoft voor diens gebruik van Gegevens van de Klant onder de Overeenkomst.

3.       Duur van de gegevensverwerking.

Microsoft verwerkt de Gegevens van de Klant gedurende de looptijd van zijn levering van de Online Diensten aan de Klant. Na het aflopen of het beëindigen van het gebruik van de Online Diensten door de Klant, kan de Klant de Gegevens van de Klant opvragen en zal Microsoft de Gegevens van de Klant verwijderen, beide zoals in de Overeenkomst uiteengezet.

4.       Reikwijdte en doel van de gegevensverwerking.

De reikwijdte en het doel van de verwerking van de Gegevens van de Klant die de Klant door het gebruik van de Online Diensten aan Microsoft verstrekt, worden in de Overeenkomst beschreven. Microsoft verwerkt deze Gegevens van de Klant slechts met als doel de Online Diensten te kunnen leveren en aan haar verplichtingen te kunnen voldoen conform de Overeenkomst.

5.       Technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen.

Microsoft zal technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen nemen om de Gegevens van de Klant te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, of openbaarmaking.

6.       Correctie, verwijdering en blokkering van de Gegevens van de Klant.

Zolang Microsoft de Online Diensten aan de Klant levert, zal Microsoft naar eigen keus en waar nodig volgens toepasselijk recht conform Artikel 12(b) van de Richtlijn Gegevensbescherming, ofwel: (1) de Klant de mogelijkheid bieden om de Gegevens van de Klant die de Klant door het gebruik van de Online Diensten aan Microsoft verstrekt, te corrigeren, verwijderen of blokkeren, of (2) zelf dergelijke correcties, verwijderingen of blokkeringen namens de Klant uit te voeren.

7.       Medewerkers van Microsoft.

Medewerkers van Microsoft zullen de Gegevens van de Klant niet verwerken zonder daartoe te zijn gemachtigd. Dergelijke medewerkers worden bij het opnemen van hun taken verplicht tot vertrouwelijkheid. De vertrouwelijkheidsplicht blijft na beëindiging van hun dienstverband van kracht.

8.       Overdracht van Gegevens van de Klant; onderaannemers.

De Klant wijst Microsoft aan voor de overdracht, opslag en verwerking van Gegevens van de Klant die Microsoft namens de Klant verwerkt in de Verenigde Staten en andere landen waarin Microsoft of haar gelieerde ondernemingen faciliteiten voor het leveren van de Online Diensten onderhouden. Microsoft kan tevens andere bedrijven inhuren om namens haar beperkte diensten te leveren, zoals het bieden van klantenondersteuning. Al dergelijke onderaannemers mogen persoonsgegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan het leveren van de diensten die Microsoft ze gevraagd heeft te leveren. Microsoft is ervoor verantwoordelijk dat haar onderaannemers conform de verplichtingen van deze Gegevensverwerkingsovereenkomst handelen. De Klant stemt ermee in dat Microsoft de Gegevens van de Klant overdraagt aan onderaannemers in de Verenigde Staten of enig ander land waar deze faciliteiten onderhouden, zoals in dit document wordt beschreven. Met uitzondering van hetgeen hierboven wordt beschreven en door Microsoft en de Klant is overeengekomen, of voor zover bij wet verplicht, zal Microsoft geen persoonsgegevens die de Klant door diens gebruik van de Online Diensten aan Microsoft verstrekt, aan een derde partij overdragen (zelfs niet voor opslagdoeleinden).

9.       Safe Harbor.

Microsoft Corporation en de Amerikaanse dochterondernemingen onder zeggenschap van Microsoft (1) houden zich aan de Safe Harbor-normen voor de EU en Zwitserland zoals die zijn opgesteld door het Ministerie van Handel in de Verenigde Staten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens verzameld in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (“Safe Harbor-beginselen”), en (2) zullen gedurende de looptijd die is bepaald in de Overeenkomst blijven voldoen aan de voorwaarden van de Safe Harbor-programma's voor de EU en Zwitserland zolang deze door de Amerikaanse overheid worden gehandhaafd. Alle onderaannemers aan wie Microsoft Corporation persoonsgegevens overdraagt, zullen eerst schriftelijke overeenkomsten aangaan waarin is vastgelegd dat de onderaannemer met betrekking tot de persoonsgegevens die hij van Microsoft Corporation ontvangt, ten minste het niveau van privacybescherming biedt zoals vereist door de relevante Safe Harbor-beginselen.

10. Gegevensbeschermingsfunctionaris.

De gegevensbeschermingsfunctionaris van Microsoft is:

Attn: Data Protection Officer

c/o Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland

11.     Looptijd.

Deze Gegevensverwerkingsovereenkomst loopt af op hetzelfde moment als de Microsoft Online Subscription Overeenkomst waaraan deze Gegevensverwerkingsovereenkomst is toegevoegd.