Microsofti võrguteenuste kordustellimuste leping

See Microsofti võrguteenuste kordustellimuste leping on sõlmitud teie esindatava üksuse või (kui portaalis ei ole sellist üksust määratud) individuaalselt teie („teie“) ja ettevõtte Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft“ või „meie“) vahel ja see koosneb alltoodud tingimustest, aktsepteeritavast kasutuspoliitikast, võrguteenuste kasutusõigustest, SLA-st ning portaalis loetletud hindadest ja maksetingimustest (kokku „leping“). See jõustub kuupäeval, mil edastame teile teie esimese tellimuse kinnituse. Põhimõisteid on selgitatud punktis 10.

1.            Üldsätted.

a.     Kasutusõigus. Anname teile õiguse võrguteenustele juurdepääsuks ja nende kasutamiseks ning teie kordustellimuses sisalduva tarkvara kasutamiseks vastavalt selles lepingus edaspidi kirjeldatule. Jätame endale kõik muud õigused.

b.    Aktsepteeritav kasutamine. Kasutate tooteid ainult aktsepteeritavate kasutuspõhimõtete kohaselt. Te ei tohi toodet pöördprojekteerida, dekompileerida, osadeks lahutada ega hiilida mööda toote tehnilistest kitsendustest, v.a siis, kui selline tegevus on hoolimata käesolevatest piirangutest kohaldatava seadusega lubatud. Te ei tohi toodet ega selle mis tahes osa muule osapoolele rentida, liisida, edasi müüa, edastada ega majutuseks anda.

c.     Õigused akadeemilisele, riigiasutuse ja mittetulundusliku organisatsiooni versioonile. Nõustute, et kui ostate akadeemilistele, riigiasutustele või mittetulunduslikule organisatsioonile mõeldud toote, siis vastate haridusasutusena (sh kantseleid või haridusametid, avalik raamatukogu või muuseum) kehtivatele nõuetele, mis on loetletud aadressil http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7, või üksusena riigiasutuse nõuetele, mis on loetletud aadressil http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6, või üksusena mittetulundusliku organisatsiooni sobivusnõuetele, mis on loetletud aadressil http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=2&Keyword=nonprofit&Region=1. Microsoft jätab endale õiguse kontrollida nõuetele vastavust mis tahes hetkel ja peatada võrguteenus, kui nõuetele ei vastata.

2.            Konfidentsiaalsus.

Nõustute, et käsitlete teile üksnes parooliga kaitstud juurdepääsuga kättesaadavate võrguteenuste kujundust ja toimimist või dokumente ja materjale, mille teile käesoleva lepingu alusel kättesaadavaks teeme, konfidentsiaalsena ning ei avalda neid ühelegi kõrvalisele isikult, v.a osapoolte vastastikuste ärisuhete huvides. Kui olete riigiasutusest klient, kehtivad sellele jaotisele kohaldatavad ärisaladuse, avalike dokumentide jms seaduste nõuded.

3.            Tellimused, hinnad, kehtivusaeg, lõpetamine ja peatamine.

a.     Tellimused ja hinnad. Saate esitada portaali kaudu tellimuse standardpakkumise, tarbimispakkumise või kombineeritud pakkumise kohta.

(i)    Standardpakkumiste puhul võite suurendada või vähendada kehtivusaja jooksul tellitud toote kogust, v.a kordustellimuse puhul, mille ostsite kordustellimuse kaardi kaudu väljaspool portaali. Kordustellimusele lisatud kohad aeguvad esialgse tähtaja lõppedes. Kui vähendate tähtaja jooksul kogust, võime esitada teile koguse vähendamise eest tühistamistasu arve vastavalt allolevas jaotises „Kordustellimuse lõpetamine“ kirjeldatud tingimustele.

(ii)   Võite esitada võrguteenuste tellimusi oma sidusettevõtete nimel selle lepingu alusel ja anda oma sidusettevõtetele nende toodete haldusõigused, kuid sidusettevõtted ei tohi selle lepingu alusel tellimusi esitada. Võite määrata tarkvarale ka muu osapoole litsentsi või muu osapoole õiguse võrguteenust teie ettevõtte siseselt kasutada. Kui annate sidusettevõtetele või muudele osapooltele mis tahes õigusi, on see leping nendele sidusettevõtetele ja muudele osapooltele siduv ning nõustute üheskoos ja eraldi vastutama mis tahes nende sidusettevõtete või muude osapoolte tegevuste eest seoses toodete kasutamisega.

b.    Hinnad ja tasumine. Maksed tuleb sooritada vastavalt portaalis antud hindadele ja maksetingimustele. Standardpakkumiste puhul põhineb hinnatase antud toote tellitaval kogusel. Teie hinnataset saab kohandada, kui kordustellimuses oleva toote kogus tähtaja jooksul suureneb või väheneb ning kui teistsugusele hinnatasemele kvalifitseerute
(v.a kordustellimuse puhul, mille ostsite kordustellimuse kaardiga väljaspool portaali, millisel juhul on hind fikseeritud kordustellimuse kaardi väärtusega).
Hinnataseme muudatused ei ole tagasiulatuvad ja muutused kordustellimuse eest tasutavas summas arvestatakse proportsionaalselt. Hinnad fikseeritakse tellimuse esmase esitamise hetkel ja neid rakendatakse kogu tellimusperioodi jooksul, kuid neid võidakse mis tahes kordustellimuse pikendamise alguses muuta. Tarbimispakkumiste puhul põhinevad hinnad ja hinnaskeemid tegelikul kasutamisel ning võivad etteteatamisega muutuda mis tahes hetkel. Mis tahes tasuta pakkumiste puhul ei kehti käesoleva lepingu sätted, mis on seotud hindade, tühistamistasude ja maksmisega.

c.     Pikendamine.

(i)    Standardpakkumiste puhul võite otsustada võrguteenuste kordustellimust automaatselt pikendada või selle tähtaja lõppemisel lõpetada. Automaatne pikendamine on eelnevalt valitud. Võite oma valikut kehtivusajal mis tahes hetkel muuta. Kui olemasolev kehtivusaeg ületab ühte kalendrikuud, saadame teile kirjaliku teate automaatse pikendamise kohta enne kehtivusaja lõppu.

(ii)   Tarbimispakkumiste puhul põhinevad hinnad ja hinnaskeemid tegelikul kasutamisel ning võivad etteteatamisega muutuda mis tahes hetkel.

(iii)  Proovi-kordustellimusi ei saa pikendada.

d.    Maksud. Hinnad on esitatud igasuguste maksudeta. Kohustute tasuma mis tahes kehtiva käibemaksu, kauba- ja teenusemaksu jms, mida selle lepingu alusel esitatud tellimuse põhjal võlgnete ja mida me kehtiva seaduse alusel teilt võime nõuda. Vastutate mis tahes kehtiva riigilõivu ja muude maksude tasumise eest, mida olete seaduse alusel kohustatud maksma, sh kõigi maksude tasumise eest, mis tekivad toodete või teenuste levitamisel või edastamisel kliendi teie sidusettevõtetele. Meie kohustume tasuma makse, mis põhinevad meie isiklikul puhastulul või omandiõigusel. Kui teie poolt meile tehtud maksetest tuleb kinni pidada mis tahes maksud, võite need maksud meile võlguolevast summast maha arvestada ning maksta need vastavale maksuametile, kui on tagatud, et saate kinnipeetava summa kohta ja edastate kohe meile nende kinnipidamiste kohta ametliku kviitungi ning muud mõistlikult nõutavad dokumendid, et saaksime taotleda välismaist maksukrediiti või hüvitamist. Tagate, et mis tahes kinnipeetud maksud vähendatakse kohaldatava seaduse alusel vähima võimaliku määrani.

e.     Kehtivuse tähtaeg ja lõpetamine. Leping kehtib seni, kuni selle klienditoele helistades või muul portaalis kirjeldatud viisil lõpetate, v.a prooviversioonide puhul, mis lõppevad automaatselt. Lepingu lõpetamine ainult teie õiguse olemasoleva tellimuse alusel kordustellimust pikendada või esitada käesoleva lepingu alusel tellimusi täiendavatele toodetele.

f.      Kordustellimuse lõpetamine. Võite lõpetada kordustellimuse mis tahes hetkel selle kehtivusaja jooksul, kuid peate tasuma kõik võlgnevused enne lõpetamise jõustumist.

(i)    Ühekuine kordustellimus. Ühe kuu pikkuse kehtivusajaga kordustellimuse saab lõpetada tasuta mis tahes hetkel.

(ii)   Üheaastane kordustellimus. Kui lõpetate ühe aasta pikkuse kordustellimuse 30 päeva jooksul kordustellimuse jõustumise või pikendamise kuupäevast, tuleb tasuda kordustellimuse esimese 30 päeva eest. Kordustellimuse lõpetatud aja eest maksta ei tule. Kui lõpetate kordustellimuse mis tahes muul hetkel kehtivusaja jooksul, peate tasuma 25% kordustellimuse tasust, mis on jäänud maksta järelejäänud üheaastase kehtivusaja eest. Eelnev ei puuduta väljaspool portaali kordustellimuse kaardi kaudu ostetud kordustellimuse lõpetamist, mille eest Microsoft raha ei tagasta.

(iii)  Lõpetamise või aegumise mõju tarkvarale. Kui käesolev leping või kordustellimus lõpetatakse või aegub ning te ei kasuta oma tarkvara olemasolevat väljaostuvõimalust, peate kustutama kõik täiendava tarkvara eksemplarid, mis on käesoleva lepingu alusel litsentsitud, hävitama mis tahes seotud kandjad ja esitama kirjaliku tõendusmaterjali vastava kustutamise ja hävitamise kohta.

g.    Peatamine. Võime peatada võrguteenuste kasutamise teie poolt, kui (1) te ei reageeri väidetava rikkumise nõudele jaotise 5 alusel mõistliku aja jooksul; (2) te ei tasu lepingu alusel maksmisele kuuluvaid summasid või (3) rikute kasutamispoliitikat. Peatamine kehtib võrguteenuste vähimale vajalikule osale ja kehtib ainult sel ajal, kui vajadus või tingimus kestab. Teavitame teid enne peatamist, välja arvatud juhul, kui meil on mõistlik põhjus arvata, et peame viivitamatult peatama. Tasumata jätmisel teavitame teid enne peatamist vähemalt 30 päeva ette. Kui te ei kõrvalda peatamise põhjusi täies ulatuses 60 päeva jooksul pärast peatamist, võime teie kordustellimuse lõpetada. Võime teie kordustellimuse lõpetada ka siis, kui teie võrguteenuste kasutamine on mis tahes 12­kuulise perioodi jooksul rohkem kui kahel korral peatatud.

4.            Garantiid.

a.     Piiratud garantii.

(i)    Võrguteenused. Garanteerime, et võrguteenused vastavad kehtivusajal SLA tingimustele. Teie ainsad hüvitised selle garantii rikkumise ees sisalduvad SLA-s.

(ii)   Tarkvara. Garanteerime, et ühe aasta jooksul tarkvara esmakordsest kasutamisest toimib see põhilises osas nii, nagu on kirjeldatud kehtivas kasutajadokumentatsioonis. Kui tarkvara seda garantiid ei täida, siis me omal valikul kas (1) tagastame tarkvara eest makstud hinna või (2) parandame või asendame tarkvara.

b.    Piiratud garantii välistused. Sellel piiratud garantiil on järgmised piirangud:

(i)    mis tahes kaudsed garantiid või tingimused kehtivad seadusega lubatud määral ainult ühe aasta jooksul piiratud garantii algusest;

(ii)   see piiratud garantii ei hõlma probleeme, mille on põhjustanud õnnetus, toodete väärkasutus või kasutamine viisil, mis ei sobi kokku selle lepingu või toote kasutusõigustega või mis tulenevad meie mõistliku kontrolli alt välja jäävatest sündmustest;

(iii)  see piiratud garantii ei kehti probleemidele, mida põhjustab süsteemi miinimumnõuete eiramine;

(iv)  piiratud garantii ei kehti tasuta, proovi-, väljalaske-eelsetele ega beetatoodetele.

c.     LAHTIÜTLEMINE. Lisaks sellele garantiile ei anna me mingit sõnaselget, kaudset, seadusjärgset ega muud garantiid, sh kaubastatavuse või kindlaks otstarbeks sobivuse garantiid. Need lahtiütlemised kehtivad, kui kohaldatav seadus neid ei keela.

5.            Kaitse pretensioonide korral.

a.     Kaitse.

(i) Kaitseme teid kõikide muudest isikutest sõltumatute osapoolte pretensioonide eest, mille kohaselt toode või parandus rikub nende patenti, autoriõigust või kaubamärki või kasutab ebaseaduslikult nende ärisaladust.

(ii) Kaitsete meid mis tahes pretensioonide eest, mille on esitanud ettevõttega mitteseotud muu osapool, kui mis tahes kliendi andmed või mitte-Microsofti tarkvara, mida toote kasutamisel otseselt või kaudselt pakute, rikub muu osapoole patenti, autoriõigust või kaubamärki või kasutab ebaseaduslikult selle ärisaladust või rikub kasutamispoliitikat.

b.    Piirangud. Meie kohustused jaotises 5a ei kehti pretensiooni või väljamõistetud kahjuhüvitise korral, mis põhineb: (i) kliendi andmetel, mitte-Microsofti tarkvaral, muudatustel, mida tootele teete, või materjalidel, mida toote kasutamise osana pakute või kättesaadavaks teete; (ii) teiepoolsel toote kombineerimisel või kahjustuste tekkimisel seoses mitte-Microsofti toote, kliendi andmete või äriprotsessiga; (iii) teiepoolsel Microsofti kaubamärgi kasutamisel meie sõnaselge kirjaliku nõusolekuta või teiepoolsel toote kasutamisel pärast seda, kui palume teil selle lõpetada muu osapoole nõude tõttu; (iv) teiepoolsel toote levitamisel mis tahes ettevõttega mitteseotud muule osapoolele või kasutamiseks tema huvides; või (v) tasuta pakutavatel toodetel.

c.     Parandusmeetmed. Kui meil on põhjust uskuda, et jaotise 5a(i) alusel esitatud pretensioon võib keelata teil toote kasutamise, püüame: (i) hankida teile õiguse selle kasutamist jätkata või (ii) seda muuta või võrdväärsete funktsioonidega toote või parandusega asendada ning paluda teil eelmise versiooni kasutamine lõpetada. Kui need võimalused pole majanduslikult põhjendatud, võime peatada teie õigused toodet kasutada ja tagastada teile mis tahes ettemaksed kasutamata kordustellimuste õiguste eest.

d.    Kohustused. Kumbki pool peab teavitama viivitamatult teist poolt selle jaotise alusel esitatud pretensioonist.

(i) Kaitset vajav pool peab (1) andma teisele poolele nõude kaitsmisel ja lahendamisel täieliku kontrolli ja (2) osutama mõistlikku abi nõude kaitsmisel.

(ii) Kaitset pakkuv pool (1) kompenseerib teisele poolele mõistlikud kulud, mis abi osutamisel tekivad, ja (2) tasub mis tahes pretensioonist tuleneva negatiivse kohtulahendi või kohtuvälise kokkuleppe alusel tasumisele kuuluva summa. Poolte vastavad õigused kaitsele ja kohtukulude või kokkulepitud tasude maksmisele selle 5. jaotise alusel lisanduvad mis tahes tavaõigusele või seadusjärgsele õigusele hüvitisele või sarnastele õigustele ning kumbki pool loobub niisugusest tavaõigusest või seadusjärgsetest õigustest.

6.            Vastutuse piirang.

a.     Piirang. Kummagi poole koguvastutus selle lepingu alusel on piiratud otseste kahjudega kuni (1) tarkvara puhul summani, mida tuli tasuda vastutuse tekitanud tarkvara eest; (2) võrguteenuste puhul vastutuse tekitanud võrguteenuste eest selle lepingu alusel 12 kuu jooksul enne vastutuse tekkimist tasutud summani ja (3) tasuta toodete puhul viis tuhat Ameerika Ühendriikide dollarit (5000 USD).

b.    VÄLISTAMINE. Kumbki pool ei vastuta saamatajäänud tulu või kaudsete, spetsiifiliste, juhuslike, karistuslikku mõju omavate või näidislike kahjude eest, isegi kui pool oli nende võimalikkusest teadlik.

c.     Piirangute erandid. Selles jaotises olevad vastutuse piirangud kehtivad maksimaalsel seadustega lubatud määral, kuid need ei kehti: (1) poolte kohustustele jaotise 5 alusel või (2) teise poole intellektuaalse omandi õiguste rikkumisel.

7.            Tarkvara vastavuse kontrollimine.

Kehtivusajal ja kolm aastat pärast seda peate hoidma alles kõik tavapärased ja korrektsed dokumendid, mis puudutavad kordustellimust/-tellimusi ning toodete kasutamist. Võime nõuda teilt siseauditi läbiviimist kõikidele teie kasutatavatele toodetele, võrrelda kasutatavate kordustellimuste arvu teile väljastatud ja/või teie tasutud kordustellimuste arvuga. Auditit nõudes ei loobu me oma õigustest selle lepingu jõustamiseks või meie intellektuaalse omandi kaitsmiseks muul seadusega võimaldatud viisil.

Kui kontrollimine või eneseaudit paljastab litsentsimata kasutusi, peate kohe tellima piisavad litsentsid oma eelneva ja praeguse kasutuse katmiseks. Kui tuvastatakse oluline litsentsimata kasutamine, peate meile hüvitama kontrollimisel kantud kulu ja hankima vajalikud täiendavad litsentsid üksikute jaemüügilitsentside hinnaga 30 päeva jooksul.

8.            Tarkvara.

a.     Ostetud litsentsid. Anname teile litsentsid sellele arvule tarkvara eksemplaridele, mille tellisite. Samuti tagame teile õiguse kasutada eelnevaid (vanemaid) tarkvaraversioone litsentsitud versiooni asemel, kui oleme selle õiguse võrguteenuste kasutusõigustes täpsustanud.

b.    Täiendav tarkvara kasutamiseks koos võrguteenustega. Teatud võrguteenustele optimaalseks juurdepääsuks ja nende kasutamiseks võite installida ning kasutada teatud tarkvara seoses teiepoolse võrguteenuse kasutamisega. Tarkvara eksemplaride arv, mida teil kasutada lubatakse, või seadmete arv, millel te tarkvara kasutada tohite, on kirjeldatud võrguteenuse kasutusõigustes võrguteenuse tootekohastes litsentsitingimustes. Võime teie kasutatava tarkvara versiooni kontrollida ning värskendusi soovitada või neid ette teatades või teatamata teie seadmetesse alla laadida. Värskenduste installimata jätmine võib mõjutada teie võimalusi teatud võrguteenuste funktsioone kasutada. Kui teie õigus seda tarkvara kasutada lõpeb, peate tarkvara desinstallima. Samuti võime selle töö sel ajal keelata.

c.     Litsentsi muutumine püsilitsentsiks. Kui te ei omanda püsilitsentse väljaostuvõimaluse alusel, kehtib selle lepingu alusel hangitud tarkvaralitsents ainult kehtivusaja jooksul. Kõik viited võrguteenuste kasutusõigustes tarkvara püsiva käitamise kohta kehtivad ainult siis, kui olete tasunud püsilitsentside eest.

d.    Litsentsi kinnitamine. Teie tarkvaralitsentsi tõendab (1) see leping, (2) mis tahes tellimuse kinnitus, (3) litsentsi üleminekuid tõendavad dokumendid (mis tahes lubatud üleandmiste korral) ja, kui on olemas, (4) maksetõend.

e.     Litsentsiõigused ei ole seotud ühegi tarkvarakandjaga. Kui omandate tarkvarakandja või juurdepääsu võrguallikale, ei mõjuta see teie käesoleva lepingu alusel saadud tarkvaralitsentsi. Litsentsime teile tarkvara, me ei müü seda.

f.      Koopiad. Võite teha tarkvarast nii palju koopiaid, kui ettevõttesiseseks levitamiseks vaja, kui teil on iga koopia jaoks kehtiv litsents. Koopiad, mille tarkvarast teete, peavad olema terviklikud koopiad (sh autoriõiguse- ja kaubamärgiteated) ning kopeeritud Microsofti poolt heaks kiidetud kandjalt või võrguallikast. Võite koopiate tegemiseks ja installimiseks kasutada kolmandat isikut, kuid nõustute vastutamisega kolmanda isiku tegevuste eest. Peate tegema mõistlikke jõupingutusi igaühe teavitamiseks, kellel tarkvara kasutada lubate, et see on meilt litsentsitud ja allub käesoleva lepingu tingimustele.

g.    Tarkvarast tõmmise tegemise õigus. Teatud juhtudel võite teha arvutil tarkvarast tõmmise, kasutades tarkvarakandjat. Kui hankisite tarkvara (1) arvutitootjalt (OEM), (2) tarkvara täispaketina jaemüüjalt või (3) muu Microsofti programmi alusel, võite selle lepingu alusel pakutud andmekandjat kasutada tõmmiste loomiseks eraldi allika kaudu pakutud koopiate asemel. Teil on see õigus, kui

(i)    olete omandanud kehtiva litsentsi eraldi allikast iga tarkvaraeksemplari jaoks, millest tõmmis tehakse;

(ii)   Nende koopiate tarkvara, keel, versioon ja komponendid on identsed asendatavate eksemplaride tarkvaratoote, keele, versiooni ja kõigi komponentidega ning koopiate arv või tarkvarast teha lubatud tõmmiste arv peab jääma samaks.

(iii)  Tarkvara tüüp (nt versioonitäiendus või täislitsents) on identne eraldi allika tarkvara tüübiga, v.a operatsioonisüsteemi koopiate ja muu Microsofti programmi raames litsentsitud tarkvara koopiate puhul.

(iv)  järgite võrguteenuste kasutusõigustes nimetatud mis tahes tootespetsiifilisi nõudeid toote tõmmiste tegemiseks ja

(v)   nõustute, et selle alajaotise alusel tehtud tõmmistele kehtivad eraldi allikast saadud tarkvara tingimused ja kasutusõigused.

See alajaotis ei loo ega pikenda mingit garantii või toe pakkumise kohustust.

h.    Litsentside ülekandmine ja edasiandmine. Litsentside üleandmine ei ole lubatud, v.a juhtudel, kus võite anda täielikult tasutud püsilitsentse järgmistele üksustele:

(i)    sidusettevõttele või

(ii)   kolmandale osapoolele, kes on ainuisikuliselt seotud selle riistvara või nende töötajate ülekandmisega, kellele litsentsid on määratud, osana (1) sidusettevõtte või selle allasutuse loovutamisest või (2) kliendi või sidusettevõtte ühinemisest.

Peate Microsofti litsentsi edasiandmisest teavitama, täites edasiandmise teatise, mille vorm asub aadressil http://www.microsoft.com/licensing/contracts, ja saates täidetud vormi enne litsentsi üleandmist Microsoftile. Ükski litsentsi üleandmine pole kehtiv, kuni te pole ülevõtjale üle andnud ja ülevõtja pole kirjalikult vastu võtnud selles alamjaotises kirjeldatud vastavaid võrguteenuse kasutusõigusi, kasutuspiiranguid, vastutuse piiranguid (sh välistusi ja garantiisätteid) ning üleandmise piiranguid. Mis tahes selle jaotisega vastuolus olev litsentsi üleandmine on kehtetu.

i.      Kvalifitseeruva lauaarvuti operatsioonisüsteemi litsents. Selle lepingu alusel pakutavad lauaarvuti operatsioonisüsteemi tarkvaralitsentsid on üksnes täiendlitsentsid („operatsioonisüsteemi täiendlitsentsid“), mitte täislitsentsid. Kõik operatsioonisüsteemi täiendlitsentse käitavad arvutid, peavad olema litsentsitud käitama ühte kvalifitseeruva lauaarvuti operatsioonisüsteemi täislitsentsi, mis on nimetatud võrguteenuste kasutusõigustes.

Võite oma juriidilise üksuse siseselt lauaarvuti operatsioonisüsteemi täiendlitsentsid ümber määrata originaalarvutist asendusarvutisse, kui (1) asendusarvuti on litsentsitud käitama võrguteenuste kasutusõigustes nimetatud täielikult kvalifitseeruvat operatsioonisüsteemi, (2) eemaldate kogu operatsioonisüsteemi täiendlitsentsi tarkvara originaalarvutist ja (3) ümbermääramine ei toimu 90 päeva jooksul eelnevast ümbermääramisest.

9.            Mitmesugust.

a.     Teated. Teated tuleb saata posti teel alltoodud aadressile.

Teated tuleks saata järgmisel aadressil:

Eksemplarid tuleks saata:

Microsoft Ireland Operations Limited

Atrium Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Ireland

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Faks: (425) 936-7329

Võime saate teated teie määratud kontoadministraatoritele meili teel. Teated jõustuvad kättesaamise kinnitamise või meili teel saatmise puhul saatmise kuupäeval. Vastutate selle eest, et portaalis määratud konto administraatori aadress on täpne ja kehtiv, ning kinnitate, et sellele meiliaadressile saadetud meilisõnumid jõuavad kohale, olenemata sellest, kas te meili tegelikult ka kätte saate või mitte.

b.    Määramine. Teil puudub õigus seda lepingut osaliselt või tervikuna edasi anda.

c.     Nõusolek partneri tasudega. Kui tellimuse esitate, võite nimetada oma tellimusega seotud äripartneri. Äripartneri nimetamisega (kas otse või lastes seda teha muul isikul) annate nõusoleku tasu maksmiseks äripartnerile. Tasu makstakse müügieelse toe eest ja see võib sisaldada ka müügijärgset tuge. Tasu suurus põhineb teie tellimuse mahul ja kasvab vastavalt selle suurenemisele. Meie toodete hinnad on samad, olenemata sellest, kas nimetate äripartneri või mitte.

d.    Lepingu osade lahutamine. Kui mis tahes selle lepingu osa kaotab kehtivuse, jäävad muud sätted täiel määral jõusse.

e.     Loobumine. Suutmatus selle lepingu mis tahes sätet rakendada ei kujuta endast sellest loobumist.

f.      Puudub esindamine. Oleme sõltumatud lepingupartnerid. See leping ei loo agentuuri, partnerlust ega ühisfirmat.

g.    Puuduvad kolmandast isikust kasusaajad. Sellel lepingul puuduvad kolmandast isikust kasusaajad.

h.    Kohaldatav seadus ja asukoht. Käesolevat lepingut reguleerivad Iiri Vabariigi seadused. Kui võtame midagi ette selle lepingu jõustamiseks, teeme seda jurisdiktsioonis, kus on teie peakontor. Kui võtate midagi ette selle lepingu jõustamiseks, teete seda Iirimaal. See õiguspiirkonna valik ei takista kummalgi poolel otsimast kohtulikku abi mis tahes sobivas õiguspiirkonnas intellektuaalse omandi õiguste rikkumise puhul.

i.      Tervikleping. See leping moodustab käsitletava teema osas lepingupoolte kogulepingu ning sellega asendatakse kõik varasemad ja samaaegselt vahetatud teated.

j.      Kestvus. Järgmised sätted jäävad jõusse ka selle lepingu lõpetamisel või lõppemisel. 1, 2, 3d ja f, 4–7, 8d ja h, 9 ja 10. See leping kehtib mis tahes kordustellimuse kehtivusajal.

k.     USA ekspordiõigused. Tootele kohaldub USA ekspordiõigus. Peate täitma kõiki kohalduvaid seadusi, k.a USA ekspordihalduse eeskirjad, rahvusvahelised relvakaubanduse eeskirjad ning ka lõppkasutaja, lõppkasutuse ja sihtkoha piirangud, mille on kehtestanud USA ning teised valitsused. Lisateavet vaadake aadressilt http://www.microsoft.com/exporting/.

l.      Vääramatu jõud. Kumbki pool ei vastuta mis tahes kohustuste täitmatajätmise eest põhjustel, mis ei allu poole mõistlikule kontrollile (nt tulekahju, plahvatus, elektrikatkestus, maavärin, üleujutus, suured tormid, streik, embargo, töövaidlused, tsiviil- või sõjalise organi tegevus, sõda, terrorism (sh küberterrorism), loodusõnnetused, Interneti-liikluse kandjate tegevus või tegevusetus, seadusandlike või valitsusorganite tegevus või tegevusetus (sh seaduste või eeskirjade või muude valitsuse dokumentide vastuvõtmine, mis mõjutab võrguteenuste osutamist)). See jaotis ei mõjuta teie maksekohustusi selle lepingu alusel.

m.   Avalikustamine. Microsoft võib avaldada (suuliselt ja kirjalikult), et olete Microsofti klient ja toote/toodete ostja, lisades Microsofti klientide loendi ja muid reklaammaterjale.

n.    Loobumine õigusest tühistada võrguoste. Kehtivate seadustega lubatud suurimal määral loobute oma õigustest tühistada käesoleva lepingu alusel sooritatud oste, järgides mis tahes seadust, mis reguleerib kaugmüüki või elektroonilisi või võrgulepinguid, samuti mis tahes õigusest või kohustusest eelneva teabe, järgneva kinnituse, tagasivõtmiseõiguste või järelemõtlemisaegade suhtes.

o.    Ostja. Kui olete üksikisik, kes nõustub nende tingimustega üksuse nimel, on teil õigus osaleda selles lepingus selle üksuse nimel.

10.         Mõisted.

„Aktsepteeritava kasutamise põhimõtted“ on esitatud võrguteenuste kasutusõigustes või tehtud Microsofti poole muul viisil silmatorkavalt kättesaadavaks.

„Sidusettevõtte“ on mis tahes juriidiline isik, mida lepingupool omab, mis omab lepingupoolt või mis on nende ühisomandis. „Omand“ tähendab käesolevas lepingus üksuse enam kui 50%-list osalust.

„Kombineeritud pakkumine“ on kordustellimus, mis on kombinatsioon standardpakkumisest ja tarbimispakkumisest.

„Tarbimispakkumine“ tähendab, et tasute vastavalt tegelikule kasutamisele eelneval kuul esialgse kohustuseta. Tasumine toimub perioodipõhiselt tagantjärele.

„Kliendi andmed“ on kõik andmed, sh kõik teksti-, heli-, tarkvara- ja kujutisefailid, mille teie olete või teie tütarettevõtted on edastanud meile või mis edastati meile teie või teie tütarettevõtte nimel võrguteenuseid kasutades.

„Võrguteenus“ on mis tahes Microsofti võrguteenus, mille kordustellimus on esitatud selle lepingu alusel ja mida osutatakse portaali kaudu.

„Võrguteenuste kasutusõigused“ on kasutusõigused, mis on saadaval aadressil http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights. Võrguteenuste kasutusõigused sisaldavad teiepoolset toote kasutamist reguleerivaid tingimusi, mis lisanduvad käesoleva lepingu tingimustele.

„Tellimus“ on portaali kaudu esitatud toote tellimus. Tellimus võib sisaldada mitut toote kordustellimust.

„Portaal“ tähendab vastavaid võrguteenuste veebisaite aadressil

http://www.microsoft.com/licensing/online-services/how-to-buy.aspx#tab=2 või meie näidatud alternatiivsel veebisaidil.

„Toode“ on mis tahes võrguteenus ja tarkvara.

„SLA“ on teenindustaseme lepingu lubadused, mille oleme esitanud seoses võrguteenuse osutamise ja/või toimimisega vastavalt saidil http://www.microsoft.com/licensing/contracts või meie näidatud alternatiivsel saidil olevale teabele.

„Tarkvara“ on tarkvara, mille anname installimiseks teie seadmesse osana teie kordustellimusest või kasutamiseks koos võrguteenustega teatud funktsioonide võimaldamiseks.

„Standardpakkumine“ tähendab, et kohustute eelnevalt ostma teatud koguse toodet kasutamiseks teatud perioodil. Tasute perioodipõhiselt tähtaja jooksul ettemaksuga enne kasutamist.

„Kordustellimus“ on tellimus teatud toote koguse kohta kindlal perioodil (nt 30 päeva või 12 kuud) vastavalt portaalis täpsustatud tingimustele.

„Kehtivusaeg“ on kordustellimuse kestus kindla toote kasutamiseks vastavalt portaalis kirjeldatule.

 


 

Lisa Microsofti võrguteenuste kordustellimuste lepingule

Võrguteenuste andmetöötluse leping

Käesolev võrguteenuste andmetöötluse leping (DPA) täiendab Microsofti võrguteenuste lepingu tingimusi.

1.       Mõisted.

Käesolevas DPA-s tähendavad „kliendiandmed“ kõiki andmeid, sh teksti-, heli- või kujutisefaile, mis on edastatud Microsoftile kliendi poolt või tema nimel võrguteenuseid kasutades, „Microsoft“ tähendab ettevõtet Microsoft Ireland Operations Limited ja „klient“ on üksus, mis on sõlminud Microsoftiga Microsofti võrguteenuste kordustellimuse lepingu. Selles DPA-s kasutatud, kuid määratlemata tingimused on määratletud Microsofti võrguteenuste kordustellimuste lepingus ja mis tahes dokumentides, mis selgesõnaliselt muudavad või täiendavad neid tingimusi (üheskoos „leping“). Käesolevas DPA-s määratlemata mõistetel on tähendus vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 95/46/EC 24. oktoobrist 1995, mis käsitleb isikukaitset seoses isikuandmete töötlemisega ja selliste andmete vaba liikumist (Andmekaitse direktiiv).

2.       Poolte rollid.

Võrguteenuste puhul on klient andmete kontrollija ja Microsoft andmete töötleja, toimides kliendi nimel. Andmete töötlejana tegutseb Microsoft ainult kliendi juhiste alusel. Leping kujutab endast kliendi terviklikke ja lõplikke juhiseid Microsoftile kliendiandmete kasutamise kohta lepingu alusel.

3.       Andmetöötluse kestus.

Microsoft töötleb kliendiandmeid kliendile võrguteenuste osutamise perioodil. Kui kliendi võrguteenuste kasutamine aegub või lõpetatakse, võib klient kliendiandmed eemaldada ja Microsoft kustutab kliendiandmed vastavalt lepingu sätetele.

4.       Andmetöötluse ulatus ja eesmärk.

Microsoftile kliendi poolt võrguteenuste kasutamisel esitatud kliendiandmete töötlemise ulatus ja eesmärk on kirjeldatud lepingus. Microsoft töötleb selliseid kliendiandmeid ainult võrguteenuste osutamiseks ja oma kohustuste täitmiseks vastavalt lepingule.

5.       Tehnilised ja organisatsioonilised turbemeetmed.

Kliendiandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest kasutab Microsoft tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

6.       Kliendiandmete parandamine, kustutamine ja blokeerimine.

Microsofti poolt kliendile võrguteenuste osutamise kestel omal valikul ja kehtivate seaduste alusel vastavalt vajadusele, rakendades Andmekaitse direktiivi punkti 12(b), teeb Microsoft järgmist: (1) annab kliendile võimaluse parandada, kustutada või blokeerida kliendiandmeid, mida ta Microsoftile võrguteenuseid kasutades esitab, või (2) teha vastavaid parandusi, kustutada ja blokeerida kliendi nimel.

7.       Microsofti töötajad.

Microsofti töötajad ei töötle kliendiandmeid vastava õiguseta. Sellistele töötajatele rakendub tööleasumisel konfidentsiaalsuskohustus. Konfidentsiaalsuskohustus jääb jõusse ka nende töösuhte lõppemisel.

8.       Kliendiandmete ülekandmine; alltöövõtjad.

Klient annab Microsoftile ülesande edastada, säilitada ja töödelda kliendi nimel Microsofti poolt töödeldavaid kliendiandmeid Ameerika Ühendriikides või mis tahes muus riigis, kus Microsofti või selle sidusettevõtete esindused paiknevad, võrguteenuste osutamiseks. Microsoft võib palgata ka teisi ettevõtteid osutama enda nimel piiratud teenuseid, nt klienditoe teenust. Ükski selline alltöövõtja ei tohi kasutada isikuandmeid ühelgi muul eesmärgil kui teenuste osutamiseks, mille Microsoft on neile ülesandeks teinud. Microsoft vastutab selle eest, et tema alltöövõtjad järgivad käesoleva DPA kohustusi. Klient annab nõusoleku, et Microsoft võib edastada kliendiandmeid alltöövõtjatele Ameerika Ühendriikides või mis tahes muus riigis, kus nende esindused paiknevad, vastavalt käesolevas dokumendis kirjeldatule. Välja arvatud ülalnimetatud juhtudel, Microsofti ja kliendi vahelisel kokkuleppel või seaduse alusel, ei edasta Microsoft kliendi poolt talle võrguteenuste kasutamisel esitatud isikuandmeid ühelegi kõrvalisele isikule (isegi mitte säilitamiseks).

9.       Turvasadam.

Microsoft Corporation ja tema kontrollile alluvad USA sidusettevõtted (1) järgivad EL-i turvasadama ja Šveitsi turvasadama raamistikke, mille USA kaubandusministeerium on välja töötanud Euroopa Liidust, Euroopa Majanduspiirkonnast ja Šveitsist pärinevate andmete kogumise, kasutamise ja säilitamise kohta (Turvasadama põhimõtted) ja (2) on lepingus märgitud perioodil sertifitseeritud EL-i ja Šveitsi turvasadama programmi alusel, kuni USA valitsus neid jätkab. Kõik alltöövõtjad, kellele Microsoft Corporation isikuandmeid edastab, sõlmivad esmalt kirjaliku lepingu, mille nõuete kohaselt peab alltöövõtja tagama Microsoft Corporationilt saadud isikuandmete privaatsuse kaitse vähemalt sellisel tasemel, nagu on nõutud vastavate turvasadama põhimõtetega.

10. Andmekaitseametnik.

Microsofti andmekaitseametnik on:

Attn: Data Protection Officer

c/o Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland

11.     Kehtivuse tähtaeg.

Käesolev DPA on samaulatuslik Microsofti võrguteenuste kordustellimuste lepinguga, mille lisa käesolev DPA on.