Microsoft Online Subscription -sopimus

Tämä Microsoft Online Subscription -sopimus on solmittu edustamasi yhtiön tai, jos et ole määrittänyt tällaista yhtiötä Portaaliin, sinun (”sinä” tai ”sinun”) ja Microsoft Ireland Operations Limitedin välillä (”Microsoft”, ”me” tai ”meidän”), ja se muodostuu alla olevista ehdoista ja määräyksistä, Sallitun käytön käytännöstä, Online-palvelujen käyttöoikeuksista, Palvelutasosopimuksesta sekä Portaalissa luetelluista hinnoittelu- ja maksuehdoista. Sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona Microsoft toimittaa asiakkaalle tilausvahvistuksen tämän ensimmäisestä tilauksesta. Keskeisimmät termit on määritelty kohdassa 10.

1.            Yleistä.

a.     Käyttöoikeus. Microsoft myöntää asiakkaalle oikeuden käyttää Online-palveluja ja asentaa ja käyttää Tilaukseen sisältyvää Ohjelmistoa tässä sopimuksessa jäljempänä kuvatulla tavalla. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet.

b.    Hyväksyttävä käyttö. Asiakas käyttää Tuotetta ainoastaan Sallitun käytön käytännön mukaisesti. Asiakas ei saa selvittää Tuotteen valmistustapaa, purkaa tai hajottaa Tuotetta tai kiertää sen teknisiä rajoituksia muutoin kuin siinä määrin kuin sovellettava laki tämän sallii näistä rajoituksista huolimatta. Asiakas ei saa vuokrata, myydä, lainata, jälleenmyydä, siirtää eikä ylläpitää Tuotetta tai mitään sen osaa kolmansille osapuolille tai näiden puolesta.

c.     Oikeus oppilaitosten, valtionhallinnon tai voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen versioihin. Asiakas suostuu siihen, että jos asiakas ostaa oppilaitosversion tai version valtionhallinnolle tai voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle, asiakas täyttää koulutuslaitoksille (hallinnolliset toimistot ja koululautakunnat mukaan lukien, julkisille kirjastoille ja julkisille museoille asetetut), osoitteessa http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7 luetellut vaatimukset tai hyväksyttynä organisaationa täyttää valtionhallinnolle asetetut, osoitteessa http://microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6 luetellut vaatimukset tai hyväksyttynä yhteisönä täyttää voittoa tavoittelemattomille yhteisöille asetetut, osoitteessa http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=2&Keyword=nonprofit&Region=1 luetellut vaatimukset. Microsoft pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa todentaa vaatimusten täyttyminen ja keskeyttää Online-palvelun toimittaminen, jos vaatimukset eivät täyty.

2.            Luottamuksellisuus.

Asiakas suostuu siihen, että se käsittelee niiden Online-palveluiden rakennetta ja suorituskykyä luottamuksellisina, joihin sillä on vain salasanalla suojattu pääsy. Asiakas suostuu käsittelemään luottamuksellisina myös kaikkia niitä käyttöohjeita ja muita materiaaleja, jotka Microsoft antaa Asiakkaan saataville tämän sopimuksen nojalla, eikä Asiakas paljasta edellä mainittuja tietoja millekään kolmannelle osapuolelle muihin kuin sopimuksen osapuolten välisen liikesuhteen hoitamiseen liittyviin tarkoituksiin. Jos Asiakas on valtionhallinnon asiakas, tähän Osioon sovelletaan soveltuvien liikesalaisuuksien, julkisten rekisterien ja vastaavien lakien vaatimuksia.

3.            Tilaukset, hinnat, voimassaolo, voimassaolon päättyminen ja keskeyttäminen.

a.     Tilaukset ja hinnoittelu. Asiakas voi tehdä Tilauksen Portaalissa Perustarjouksille, Kulutustarjouksille tai Yhdistelmätarjouksille:

(i)    Perustarjousten tapauksessa asiakas saa joko kasvattaa tai vähentää Voimassaolon aikana tilattujen Tuotteiden määrää, paitsi sellaisten Tilausten tapauksessa, jotka asiakas on tehnyt tilauskortilla Portaalin ulkopuolella. Tilaukseen lisättyjen paikkojen voimassaolo päättyy alkuperäisen Voimassaoloajan päättyessä. Jos asiakas vähentää määrää Voimassaoloaikana, Microsoft saattaa periä asiakkaalta vähennetyn määrän mukaisen peruutusmaksun alla olevassa kohdassa ”Tilauksen päättäminen” kuvatulla tavalla.

(ii)   Asiakas saa tämän sopimuksen nojalla tehdä Tilauksia Konserniyhtiöidensä puolesta ja myöntää Konserniyhtiöilleen hallinnointioikeudet niiden Tuotteisiin. Konserniyhtiöt eivät kuitenkaan saa tehdä Tilauksia tämän sopimuksen nojalla. Asiakas saa myös siirtää Ohjelmiston tai Online-palvelun käyttöoikeuden jollekin kolmannelle osapuolelle, jotta tämä kolmas osapuoli voisi käyttää Ohjelmistoa tai Online-palvelua osana asiakkaan sisäistä yritystoimintaa. Jos asiakas myöntää oikeuksia Konserniyhtiöilleen tai kolmansille osapuolille, tämä sopimus sitoo kyseisiä Konserniyhtiöitä tai kolmansia osapuolia, ja asiakas suostuu siihen, että asiakas on yhteisesti ja erikseen vastuussa kyseisten Konserniyhtiöiden tai kolmansien osapuolten toimista, kun nämä käyttävät Tuotteita.

b.    Hinnoittelu ja maksaminen. Maksut erääntyvät ja ne on maksettava Portaalissa olevan hinnoittelun ja maksuehtojen mukaisesti. Perustarjousten hintataso perustuu asiakkaan tilaamaan määrään tiettyä Tuotetta. Hintatasoa voidaan tarkistaa, jos Tilauksessa olevien Tuotteiden määrä kasvaa tai vähenee Voimassaoloaikana ja jos asiakas täyttää jotakin toista hintatasoa koskevat vaatimukset (paitsi sellaisten Tilausten tapauksessa, jotka asiakas on tehnyt tilauskortilla Portaalin ulkopuolella, sillä tällaisissa tapauksissa hinta on kiinteä ja vastaa tilauskortin arvoa). Hintatasoja ei voi muuttaa takautuvasti ja Tilausta koskevan erääntyvän maksun muutos jaetaan määräsuhteessa. Hinnat määritetään Tilauksen tekohetkellä, ja ne ovat voimassa koko Voimassaoloajan, mutta niitä voidaan muuttaa Tilauksen uusimisjakson alussa. Kulutustarjousten hinnoittelu- ja hinta-aikataulut perustuvat todelliseen käyttöön ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilmoittamalla muutoksesta. Jos jokin tarjous on ilmainen, tämän sopimuksen hinnoittelua, peruutusmaksuja ja maksamista koskevia kohtia ei sovelleta.

c.     Uusiminen.

(i)    Perustarjouksissa asiakas voi valita, että Tilaus joko uusitaan automaattisesti tai että se päättyy Voimassaoloajan päättyessä. Automaattinen uusiminen valitaan etukäteen. Asiakas voi muuttaa valintaansa milloin tahansa Voimassaoloaikana. Jos olemassa oleva Voimassaoloaika on pitempi kuin yksi kalenterikuukausi, Microsoft toimittaa asiakkaalle kirjallisen ilmoituksen automaattisesta uusimisesta ennen Voimassaoloajan päättymistä.

(ii)   Kulutustarjousten hinnoittelu- ja hinta-aikataulut perustuvat todelliseen käyttöön ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilmoittamalla muutoksesta.

(iii)  Kokeilutilauksia ei voi uusia.

d.    Verot. Hinnat ovat verottomia. Asiakkaan on maksettava kaikki sellaiset sovellettavat arvonlisä-, tuote- ja palveluverot sekä myynti- ja muut vastaavat verot, jotka Asiakas on velvollinen maksamaan tämän sopimuksen nojalla tehdyn Tilauksen perusteella ja jotka Microsoftilla on sovellettavan lain mukaisesti oikeus periä Asiakkaalta. Asiakas vastaa kaikista sellaisista sovellettavista leima- ja muista veroista, jotka se on lain mukaan velvollinen maksamaan, mukaan lukien sellaiset verot, jotka liittyvät Asiakkaan Konserniyhtiöilleen levittämiin tai toimittamiin Tuotteisiin. Microsoft vastaa kaikista nettotuottoonsa ja omaisuuteensa perustuvista veroista. Jos Asiakkaan Microsoftille maksamista maksuista on lain mukaan pidätettävä veroja, Asiakas voi vähentää kyseiset verot Microsoftille erääntyneestä summasta ja maksaa ne asianmukaiselle veroviranomaiselle, kuitenkin sillä edellytyksellä, että Asiakas viipymättä varmistaa ja toimittaa Microsoftille virallisen kuitin kyseisistä ennakonpidätyksistä sekä kaikki muut sellaiset asiakirjat, jotka Microsoft kohtuuden nimissä pyytää voidakseen vaatia ulkomaan verovähennystä. Asiakas varmistaa, että kaikki veronpidätykset ovat pienimmät mahdolliset sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

e.     Voimassaolo ja voimassaolon päättyminen. Tämä sopimus pysyy voimassa, jollei asiakas päätä sitä soittamalla asiakastukeen tai muuten, kuten Portaalissa on kuvattu. Tämä ei kuitenkaan koske kokeiluversioita, sillä ne päättyvät automaattisesti. Sopimuksen irtisanominen päättää ainoastaan oikeuden uusia olemassa olevan Tilauksen (Subscription) alaisia Tilauksia tai tehdä uusia Tilauksia muista Tuotteista tämän sopimuksen mukaisesti.

f.      Tilauksen päättäminen. Asiakas voi päättää Tilauksen milloin tahansa Voimassaoloaikana, mutta asiakkaan on kuitenkin suoritettava kaikki erääntyvät ja maksamattomat maksut, ennen kuin päättäminen tulee voimaan.

(i)    Kuukauden mittainen Tilaus. Voimassaoloajaltaan kuukauden mittainen Tilaus voidaan päättää milloin tahansa ilman peruutuskuluja.

(ii)   Vuoden mittainen Tilaus. Jos Asiakas päättää Voimassaoloajaltaan yhden vuoden mittaisen Tilauksen 30 päivän sisällä siitä päivästä, jona Tilaus tuli voimaan tai uusittiin, Asiakas on velvollinen maksamaan Tilauksen ensimmäisestä 30 päivästä. Tilauksen päätetystä osasta ei aiheudu maksua. Jos Asiakas päättää Tilauksen johonkin muuhun aikaan Voimassaoloaikana, Asiakas on velvollinen maksamaan 25 % vuoden mittaisen Tilauksen Voimassaoloajalta jäljellä olevasta hinnasta. Edellä mainittua ei sovelleta sellaisten Tilausten päättämiseen, jotka asiakas on tehnyt tilauskortilla Portaalin ulkopuolella, sillä Microsoft ei myönnä tällaisille tilauksille mitään hyvityksiä.

(iii)  Purkamisen tai päättämisen vaikutus Ohjelmistoon. Jos tämä sopimus tai Tilaus päätetään tai päättyy ja asiakas jättää Ohjelmistolle saatavilla olevan lunastusoption käyttämättä, kaikki niiden Ohjelmistojen kopiot, joihin hankitaan käyttöoikeus tämän sopimuksen nojalla, on poistettava, kaikki niiden asennusmediat on tuhottava, ja asiakkaan on toimitettava kirjallinen todistus poistamisesta ja tuhoamisesta.

g.    Keskeyttäminen. Microsoft voi keskeyttää asiakkaan Online-palvelun käytön, jos (1) asiakas ei vastaa oletettua oikeudenloukkausta koskevaan, kohdan 5 mukaiseen vaatimukseen kohtuullisen ajan sisällä, (2) asiakas ei maksa tämän sopimuksen mukaisia erääntyviä maksuja, tai (3) asiakas ei noudata Sallitun käytön käytäntöä. Keskeyttäminen koskee Online-palvelujen pienintä mahdollista osaa ja se tulee voimaan ainoastaan silloin, kun jokin edellä mainituista ehdoista tai tarpeista täyttyy. Microsoft ilmoittaa keskeyttämisestä etukäteen, paitsi jos sillä on kohtuuden nimissä syytä olettaa, että keskeyttäminen on tehtävä välittömästi. Microsoft ilmoittaa asiakkaalle maksamattomista maksuista johtuvasta keskeyttämisestä vähintään 30 päivää etukäteen. Jos asiakas ei korjaa keskeytykseen johtaneita syitä täysin 60 päivän kuluessa keskeytyksestä, Microsoft voi päättää asiakkaan Tilauksen. Voimme myös päättää asiakkaan Tilauksen, jos asiakkaan Online-palveluihin kohdistuva käyttö on keskeytetty vähintään kolmesti 12 kuukauden jakson aikana.

4.            Takuut.

a.     Rajoitettu takuu.

(i)    Online-palvelut. Microsoft vakuuttaa, että Online-palvelut noudattavat Palvelutasosopimuksen ehtoja Voimassaoloaikana. Palvelutasosopimuksessa on kuvattu asiakkaan ainoat oikeudet korvauksiin tämän takuun rikkomista koskevissa tapauksissa.

(ii)   Ohjelmistot. Microsoft takaa yhden vuoden ajan Ohjelmiston ensimmäisestä käyttöhetkestä alkaen, että Ohjelmisto toimii olennaisilta osiltaan sovellettavien käyttöohjeiden mukaisesti. Jos Ohjelmisto ei noudata tätä takuuta, Microsoft oman valintansa mukaisesti joko (1) palauttaa Ohjelmistosta maksetun hinnan tai (2) korjaa tai vaihtaa Ohjelmiston.

b.    Rajoitetun takuun poissulkemiset. Tätä rajoitettua takuuta koskevat seuraavat rajoitukset:

(i)    Mahdolliset oletetut takuut, sitoumukset tai ehdot, joita ei voida oikeudellisesti kiistää, ovat voimassa yhden vuoden ajan rajoitetun takuun voimassaolon alkamisesta.

(ii)   Tämä rajoitettu takuu ei kata sellaisia ongelmia, jotka johtuvat jostakin onnettomuudesta, Tuotteiden väärinkäytöstä, tämän sopimuksen vastaisesta käytöstä, tai tapahtumista, jotka eivät kohtuuden rajoissa ole Microsoftin hallinnassa.

(iii)  Tämä rajoitettu takuu ei koske ongelmia, jotka ovat seurausta järjestelmän vähimmäisvaatimusten noudattamatta jättämisestä ja

(iv)  Rajoitettu takuu ei koske ilmaistuotteita, Tuotteen kokeilu- tai ennakkoversioita eikä beetatuotteita.

c.     VASTUUVAPAUSILMOITUS. Microsoft ei tätä takuuta lukuun ottamatta myönnä mitään nimenomaisia tai oletettuja lakisääteisiä tai muita takuita, mukaan lukien takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Nämä poissulkemiset ovat voimassa sikäli kuin sovellettavan lain säännöksistä ei muuta johdu.

5.            Puolustautuminen kannetta vastaan.

a.     Puolustaminen.

(i)   Microsoft puolustaa asiakasta kaikilta sellaisilta konsernin ulkopuolisten kolmansien osapuolten vaatimuksilta, joiden mukaan Tuote loukkaa kyseisen kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeuksia tai tavaramerkkejä tai käyttää kyseisen kolmannen osapuolen liikesalaisuutta lainvastaisella tavalla.

(ii)   Asiakas puolustaa Microsoftia kaikilta sellaisilta konsernin ulkopuolisten kolmansien osapuolten vaatimuksilta, joiden mukaan jotkin Asiakkaan Tiedot tai sellaiset muun kuin Microsoftin valmistamat ohjelmistot, jotka asiakas toimittaa joko suoraan tai epäsuorasti Tuotetta käyttäessään, rikkovat kyseisen kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeutta tai tavaramerkkiä, käyttävät tämän liikesalaisuutta lainvastaisella tavalla tai rikkovat sallitun käytön käytäntöä.

b.    Rajoitukset. Microsoftin kohdan 5a mukaiset velvollisuudet eivät koske vaatimuksia tai tuomioita, jotka perustuvat seuraaviin: (i) Asiakkaan Tiedot, muun kuin Microsoftin ohjelmistot, asiakkaan Tuotteeseen tekemät muutokset tai ne materiaalit, jotka asiakas toimittaa tai tuo saataville osana Tuotteen käyttöä, (ii) se, että asiakas yhdistää Tuotteen jonkun muun kuin Microsoftin tuotteeseen, Asiakas Tietoihin tai liiketoimintaprosesseihin, tai sellaiset vahingonkorvaukset, jotka perustuvat jälkimmäisten arvoon, (iii) se, että asiakas käyttää Microsoftin tavaramerkkiä ilman Microsoftin erillistä kirjallista suostumusta tai että asiakas käyttää Tuotetta sen jälkeen, kun Microsoft on ilmoittanut, että käyttö tulee lopettaa jonkin kolmannen osapuolen esittämän vaatimuksen vuoksi, (iv) se, että asiakas levittää Tuotetta jollekin konsernin ulkopuoliselle kolmannelle osapuolelle tai käyttää Tuotetta kyseisen osapuolen hyväksi, tai (v) se, että Tuotteet on toimitettu maksutta.

c.     Oikeudet korvauksiin. Jos Microsoftilla on kohtuuden nimissä syytä uskoa, että jokin kohdan 5a(i) perusteella tehty vaatimus voi estää asiakasta käyttämästä Tuotetta, Microsoft pyrkii (i) hankkimaan asiakkaalle oikeuden jatkaa Tuotteen käyttöä tai (ii) muokkaamaan Tuotetta tai korvaamaan sen jollakin toiminnallisesti vastaavalla Tuotteella ja ilmoittamaan asiakkaalle, että asiakkaan täytyy lopettaa Tuotteen aiemman version käyttäminen. Jos edellä mainitut vaihtoehdot eivät ole kaupallisessa mielessä kohtuullisia, Microsoft saattaa päättää asiakkaan oikeuden käyttää Tuotetta ja palauttaa asiakkaalle tämän mahdollisesti etukäteen maksamat maksut käyttämättömistä Tilausoikeuksista.

d.    Velvoitteet. Sopimuksen kummankin osapuolen on ilmoitettava toiselle viipymättä tämän kohdan mukaisista vaatimuksista.

(i)   Puolustusta hakevan osapuolen on (1) luovutettava kyseisen vaatimuksen kaikki puolustus ja sopiminen kokonaisuudessaan toiselle osapuolelle ja (2) avustettava oikeustoimissa kohtuullisessa määrin.

(ii)   Puolustava osapuoli (1) korvaa toiselle osapuolelle avustamisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut ja (2) maksaa lopullisen epäedullisen tuomion (tai molempien osapuolten hyväksymän sovittelun) edellyttämän summan. Osapuolten keskinäinen oikeus puolustukseen ja tähän kohtaan perustuvista tuomioista tai sovitteluista aiheutuvat maksut korvaavat kaikki mahdolliset tapaoikeuden määrittelemät tai muut lakisääteiset oikeudet korvauksiin, ja kumpikin osapuoli luopuu tällaisista tapaoikeuden määrittelemistä oikeuksista tai lakisääteisistä oikeuksista.

6.            Vastuunrajoitus.

a.     Rajoitus. Tämän sopimuksen kummankin osapuolen kokonaisvastuu rajoittuu suoriin vahinkoihin ja (1) Ohjelmistojen tapauksessa siihen summaan, jonka asiakas on joutunut maksamaan siitä Ohjelmistosta, jota vastuu koskee, (2) Online-palvelujen tapauksessa siihen summaan, jonka asiakas on tämän sopimuksen nojalla vastuuta edeltävien 12 kuukauden aikana maksanut siitä Online-palvelusta, jota vastuu koskee, ja (3) ilmaiseksi toimitettujen Tuotteiden tapauksessa viiteen tuhanteen Yhdysvaltain dollariin (5 000 USD).

b.    VASTUUN POISSULKEMINEN. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa tulojen menetyksistä tai epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, välillisistä, rangaistusluontoisista tai rankaisevista vahingoista, vaikka osapuoli olisi ollut tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

c.     Rajoitusten poikkeukset. Tämän kohdan vastuurajoituksia sovelletaan sovellettavan lain sallimissa enimmäisrajoissa, mutta ei kuitenkaan seuraaviin: (1) osapuolten kohdan 5 mukaiset velvollisuudet, ja (2) toisen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkaaminen.

7.            Ohjelmiston käyttöoikeusehtojen noudattamisen todentaminen.

Asiakkaan on Voimassaoloajan ja kolmen vuoden ajan sen jälkeen pidettävä kirjaa kaikilla tavanomaisilla ja asianmukaisilla tavoilla Tilauksesta (tai Tilauksista) ja Tuotteiden käytöstä. Microsoft voi vaatia asiakasta suorittamaan asiakkaan käytössä olevien Tuotteiden sisäisen tarkastuksen, jossa verrataan käytössä olevien Tilauksien määrää asiakkaalle annettujen ja/tai asiakkaan maksamien Tilauksien määrään. Tarkastuksen vaatiminen ei tarkoita sitä, että Microsoft luopuisi oikeudestaan panna tämä sopimus täytäntöön tai suojella immateriaalioikeuksiaan kaikin muin lain sallimin keinoin.

Mikäli tarkastuksessa tai itsenäisessä raportoinnissa paljastuu Tuotteiden oikeudetonta käyttöä, Asiakkaan on välittömästi tilattava riittävä määrä käyttöoikeuksia kattamaan käytön entinen ja nykyinen määrä. Mikäli tarkastuksessa paljastuu olennaista oikeudetonta käyttöä, Asiakkaan on korvattava Microsoftille tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset ja hankittava tarpeelliset lisäkäyttöoikeudet yksittäisinä käyttöoikeuksina vähittäismyyntihintaan 30 päivän kuluessa.

8.            Ohjelmistot.

a.     Ostetut käyttöoikeudet. Microsoft myöntää asiakkaalle käyttöoikeuden jokaiselle tämän tilaamalle Ohjelmistolle. Microsoft myöntää asiakkaalle myös oikeuden käyttää ostamansa Ohjelmiston aiempaa (vanhempaa) versiota sen ohjelmiston sijaan, johon asiakkaalla on käyttöoikeus, jos Microsoft määrittelee tällaisen oikeuden Online-palveluiden Käyttöoikeuksissa.

b.    Online-palvelujen kanssa käytettävät Lisäohjelmistot. Asiakas saattaa joutua asentamaan tiettyjä Ohjelmistoja, jotta tiettyjä Online-palveluita voisi käyttää mahdollisimman hyvin. Asiakkaan käyttämien Ohjelmiston kopioiden enimmäismäärä tai niiden laitteiden määrä, joihin asiakkaalla on oikeus asentaa Ohjelmisto, on määritelty Online-palvelun tuotekohtaisissa Käyttöoikeuksissa. Microsoft saattaa tarkistaa Ohjelmiston käytössä olevan version ja suositella tai ladata päivityksiä asiakkaan laitteisiin joko ilmoittamalla tästä erikseen tai ilman erillistä ilmoitusta. Päivitysten asentamatta jättäminen voi vaikuttaa tiettyjen Online-palvelujen toimintojen käyttöön. Asiakkaan on poistettava Ohjelmiston asennus Ohjelmiston käyttöoikeuden päättyessä. Microsoft saattaa myös poistaa ohjelmiston käytöstä kyseisenä ajankohtana.

c.     Käyttöoikeuksien muuttuminen pysyviksi. Jollei asiakas hanki pysyviä käyttöoikeuksia lunastusoption mukaisesti, tämän sopimuksen nojalla hankitun Ohjelmiston käyttöoikeus on voimassa vain Voimassaoloaikana. Kaikki Online-palvelujen Käyttöoikeuksissa esiintyvät viittaukset Ohjelmiston pysyvään käyttämiseen koskevat ainoastaan tilanteita, joissa asiakas on maksanut pysyvistä käyttöoikeuksista.

d.    Käyttöoikeusvahvistus. Ohjelmiston käyttöoikeuden todisteena toimivat (1) tämä sopimus, (2) mahdolliset tilausvahvistukset, (3) mahdollisten tämän sopimuksen mukaisten käyttöoikeuksien (sallittujen) siirtojen osalta ne asiakirjat, joista siirrot ilmenevät, ja (4) maksutosite.

e.     Käyttöoikeuksissa myönnetyt oikeudet eivät liity Ohjelmiston asennusmedian täydennykseen. Asiakaan hankkima Ohjelmiston asennusmedia tai oikeus käyttää jotakin verkossa olevaa lähdettä ei vaikuta tämän sopimuksen nojalla hankittuun Ohjelmiston käyttöoikeuteen. Microsoft ei myy Ohjelmistoa asiakkaalle, vaan myöntää tälle sen käyttöoikeuden.

f.      Kopiot. Asiakas saa tehdä Ohjelmistosta kopioita niiden sisäiseen levittämiseen tarvitsemansa määrän, edellyttäen, että asiakkaalla on jokaiselle kopiolle voimassa oleva käyttöoikeus. Asiakkaan tekemien Ohjelmiston kopioiden on oltava täydellisiä (niiden on sisällettävä myös tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä koskevat ilmoitukset), ja ne on tehtävä Microsoftin hyväksymän asennusmedian tai verkkosivuston kautta. Asiakas voi käyttää kopioiden valmistamiseen ja asentamiseen kolmannen osapuolen palveluja, mutta sitoutuu tällöin vastaamaan kyseisen kolmannen osapuolen toimista. Asiakkaan täytyy kohtuullisin toimenpitein huolehtia siitä, että ne henkilöt, joiden annetaan käyttää Ohjelmistoa, ovat tietoisia siitä, että ohjelmiston käyttöoikeus on hankittu Microsoftilta ja että siihen sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja.

g.    Oikeus Ohjelmiston image-asennuksiin. Asiakas saa tietyissä tapauksissa tehdä Ohjelmistosta image-asennuksen johonkin laitteeseen käyttämällä Ohjelmiston asennusmediaa. Jos asiakas on hankkinut Ohjelmiston (1) alkuperäiseltä tietokonelaitevalmistajalta (OEM:ltä), (2) valmiina ohjelmistopakkauksena vähittäismyyjältä tai (3) jonkin muun Microsoftin hankintamallin kautta, asiakas saa tämän sopimuksen nojalla käyttää toimitettua asennusmediaa eri lähteestä toimitettujen kopioiden asemasta käytettävien näköistiedostojen pohjana. Asiakkaalla on tämä oikeus mikäli:

(i)    Asiakkaalla on voimassa oleva käyttöoikeus kaikille niille kyseisestä lähteestä hankituille Ohjelmiston kopioille, joista tehdään image-asennus.

(ii)   Ohjelmiston, sen kielen, version ja komponenttien on oltava identtiset korvattavan ohjelmistotuotteen ja sen kielen, version ja komponenttien kanssa, ja image-asennettavan Ohjelmiston sallittujen kopioiden tai ilmentymien määrän on pysyttävä muuttumattomana.

(iii)  Lukuun ottamatta käyttöjärjestelmän kopioita ja sellaisia Ohjelmiston kopioita, joiden käyttöoikeus on hankittu jonkin muun Microsoft-hankintamallin nojalla, Ohjelmiston tyyppi (esimerkiksi päivitys tai täysi käyttöoikeus) on sama eri lähteestä peräisin olevan Ohjelmiston tyypin kanssa.

(iv)  Asiakas noudattaa kaikkia Online-palvelujen Käyttöoikeuksissa yksilöityjä, image-asennusten tekemistä koskevia vaatimuksia.

(v)   Asiakas suostuu siihen, että eri lähteestä hankitun Ohjelmiston sopimusehdot ja käyttöoikeudet koskevat tämän alakohdan nojalla tehtäviä image-asennuksia.

Tämän alakohdan perusteella ei myönnetä eikä laajenneta takuita tai tukivelvoitteita.

h.    Käyttöoikeuksien siirtäminen. Käyttöoikeuksien siirtäminen on kiellettyä, mutta asiakas saa siirtää täysin maksettuja pysyviä käyttöoikeuksia

(i)    Konserniyhtiölle tai

(ii)   kolmannelle osapuolelle vain yhdessä sellaisen laitteiston tai henkilöstön kanssa, jolle käyttöoikeudet on myönnetty, osana (1) Konserniyhtiön tai Konserniyhtiön liiketoimintayksikön myyntiä tai (2) Asiakasta tai Konserniyhtiötä koskevaa sulautumista.

Asiakkaan on ilmoitettava Microsoftille käyttöoikeuden siirrosta täyttämällä osoitteessa http://www.microsoft.com/licensing/contracts oleva siirtoilmoituslomake ja lähettämällä se Microsoftille ennen käyttöoikeuden siirtoa. Mikään käyttöoikeuden siirto ei ole pätevä, ellei asiakas toimita siirronsaajalle ja siirronsaaja kirjallisesti hyväksy sovellettavia Online-palvelun Käyttöoikeuksia, käyttörajoituksia, vastuunrajoituksia (mukaan lukien poissulkemiset ja takuuehdot) sekä tämän kohdan mukaisia siirtorajoituksia. Käyttöoikeuden siirto on mitätön, jos sitä ei tehdä tämän kohdan mukaisella tavalla.

i.      Päivitykseen oikeuttavan työaseman käyttöjärjestelmän käyttöoikeudet. Tämän sopimuksen nojalla myönnettävät työaseman käyttöjärjestelmäohjelmiston käyttöoikeudet ovat vain päivityskäyttöoikeuksia (”käyttöjärjestelmän Päivityskäyttöoikeudet”), eivät täysiä käyttöoikeuksia. Kaikissa niissä työasemissa, joissa Asiakas käyttää Käyttöjärjestelmän Päivityskäyttöoikeuksia, on oltava Käyttöoikeus johonkin Online-palvelujen Käyttöoikeuksissa mainittuun täyden käyttöoikeuden piiriin kuuluvan työaseman käyttöjärjestelmään.

Asiakas voi siirtää käyttöjärjestelmän Päivityskäyttöoikeuksia alkuperäisestä tietokoneesta korvaavaan tietokoneeseen yhtiönsä sisällä, jos (1) korvaavassa tietokoneessa on Online-palvelujen Käyttöoikeuksissa määritellyn, päivitykseen oikeuttavan käyttöjärjestelmän käyttöoikeus, (2) Asiakas poistaa kaikki käyttöjärjestelmän Päivityskäyttöoikeuden alaiset ohjelmistot alkuperäiseltä tietokoneelta, ja (3) siirtäminen ei tapahdu 90 päivän sisällä viimeisimmästä siirtämisestä.

9.            Muut ehdot.

a.     Ilmoitukset. Ilmoitukset on lähetettävä postitse alla olevaan osoitteeseen.

Ilmoitukset on lähetettävä osoitteeseen:

Kopiot näistä ilmoituksista on lähetettävä osoitteeseen:

Microsoft Ireland Operations Limited

Atrium Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Ireland

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Faksi: (425) 936-7329

Microsoft voi lähettää sähköposti-ilmoituksia asiakkaan yksilöimille tilin hallinnoijille. Ilmoitukset tulevat voimaan vastaanottokuittauspäivänä tai sähköpostin tapauksessa silloin, kun ilmoitus on lähetetty. Asiakas on vastuussa siitä, että Portaalissa määritetty tilin järjestelmänvalvojan osoite on oikea ja voimassa oleva, ja asiakas hyväksyy sen, että kyseiseen sähköpostiosoitteeseen lähettämämme sähköposti-ilmoitukset ovat niiden lähetyshetkellä ajankohtaisia ja voimassaolevia riippumatta siitä, saako asiakas näitä ilmoituksia.

b.    Sopimuksen siirto. Asiakas ei saa siirtää tätä sopimusta kokonaisuudessaan eikä osittain.

c.     Suostumus kumppanien palkkioihin. Kun Asiakas tekee Tilauksen, asiakas saa yksilöidä Tilauksiinsa liittyvän Microsoftin ”Rekisterikumppanin”. Kun asiakas yksilöi Rekisterikumppanin suoraan tai valtuuttaa jonkin kolmannen osapuolen yksilöimään kumppanin, asiakas suostuu samalla siihen, että Microsoft maksaa tiettyjä maksuja Rekisterikumppanille. Maksut maksetaan pre-sales-tuesta, ja niihin voi sisältyä myös post-sales-tukea. Maksut perustuvat asiakkaan Tilauksen kokoon ja nousevat Tilauksen kasvaessa. Microsoftin Tuotteiden hinnat ovat samat riippumatta siitä, määritteleekö asiakas Rekisterikumppanin vai ei.

d.    Sopimusehtojen erillisyys. Jos mikä tahansa tämän sopimuksen osa todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi, sopimuksen muut osat pysyvät kuitenkin täysin voimassa.

e.     Oikeudesta luopuminen. Jos jotakin tämän sopimuksen ehtoa ei panna täytäntöön, se ei tarkoita kyseisestä oikeudesta luopumista.

f.      Ei edustajasuhdetta. Sopimuksen osapuolet ovat itsenäisiä toimijoita. Tämä Sopimus ei luo osapuolten välille edustajasuhdetta, kumppanuutta tai yhteisyritystä.

g.    Ei kolmannen osapuolen edunsaajia. Tällä sopimuksella ei ole kolmannen osapuolen edunsaajia.

h.    Sovellettava laki ja oikeudenkäyntipaikka. Tähän sopimukseen sovelletaan Irlannin lakeja. Jos Microsoft nostaa kanteen tämän sopimuksen nojalla, kanne nostetaan sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa Asiakkaan pääkonttori sijaitsee. Jos asiakas nostaa kanteen tämän sopimuksen toimeenpanemiseksi, kanne nostetaan Irlannissa. Nämä oikeusistuimen valintaa koskevat ehdot eivät estä kumpaakaan osapuolta hakemasta kieltomääräyksen lievennystä immateriaalioikeuksien loukkauksen vuoksi miltä tahansa toimivaltaiselta tuomioistuimelta.

i.      Koko sopimus. Tämä sopimus sisältää kaiken sen, mitä osapuolten välillä on sovittu sopimuksen aiheesta, ja syrjäyttää kaiken muun aiheeseen liittyvän aiemman tai parhaillaan käytävän viestinnän.

j.      Voimassa pysyminen. Seuraavat ehdot pysyvät voimassa myös sopimuksen päättämisen tai päättymisen jälkeen: 1, 2, 3d ja f, 4-7, 8d ja h, 9 ja 10. Tämä sopimus on voimassa Tilauksen Voimassaolon ajan.

k.     Yhdysvaltain vientirajoitukset. Tuotteeseen sovelletaan Yhdysvaltain vientirajoituksia. Asiakkaan on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja, mukaan lukien Yhdysvaltain vientivalvontaviranomaisten säännöt, kansainväliset ampumatarvikkeiden ja maanpuolustukseen liittyvien palveluiden vientiä koskevat säädökset sekä Yhdysvaltain ja muiden valtioiden asettamat, loppukäyttäjää, loppukäyttöä ja määränpäätä koskevat rajoitukset. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com/exporting/.

l.      Ylivoimainen este. Kumpikaan sopijapuoli ei ole vastuussa suorittamatta jättämisestä, joka johtuu sellaisesta syystä, josta sopijapuolten ei voida kohtuudella katsoa olevan vastuussa (kuten tulipalosta, räjähdyksestä, sähkökatkoksesta, maanjäristyksestä, tulvasta, ankarista myrskyistä, lakosta, kauppasaarrosta, työselkkauksista, siviili- tai sotilasviranomaisten toimista, sodasta, terrorismista (myös verkkoterrorismista), luonnonmullistuksista, Internet-palveluntarjoajien toimista tai toimien suorittamatta jättämisestä, sääntelyviranomaisten tai valtiollisten elinten toimista tai toimien suorittamatta jättämisestä (mukaan lukien lakien tai asetusten voimaantulo tai muut hallituksen toimet, jotka vaikuttavat Online Services -palvelujen toimittamiseen)). Tätä kohtaa ei kuitenkaan sovelleta asiakkaan tämän sopimuksen mukaisiin maksuvelvollisuuksiin.

m.   Julkisuus. Microsoft voi julkisesti paljastaa (suullisesti ja kirjallisesti, että Asiakas on Microsoftin asiakas ja Tuotteen (Tuotteiden) ostaja myös Microsoftin asiakkaiden luettelossa ja muissa kampanjamateriaaleissa.

n.    Verkko-ostojen mitätöintiin liittyvistä oikeuksista luopuminen. Ellei sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu, Asiakas luopuu oikeuksistaan mitätöidä tämän sopimuksen mukaiset ostot jonkin sellaisen lain mukaisesti, joka koskee etämyyntiä tai sähköisiä sopimuksia tai verkkosopimuksia, sekä sellaisista mahdollisista oikeuksistaan tai velvoitteistaan, jotka koskevat ennalta annettavaa tietoa, vahvistamista, perumiseen liittyviä oikeuksia tai katumusaikaa.

o.    Sopimuksen solmimista koskevat oikeudet. Jos olet yksityishenkilö ja olet hyväksymässä näitä ehtoja edustamasi yhtiön puolesta, vakuutat, että sinulla on lailliset valtuudet solmia tämä sopimus kyseisen yhtiön puolesta.

10.         Määritelmät.

”Sallitun käytön käytäntö” on kuvattu Online-palvelujen Käyttöoikeuksissa tai Microsoft on muulla tavoin tuonut käytännön näkyvästi esiin.

”Konserniyhtiö” tarkoittaa mitä tahansa juridista yhtiötä, jonka osapuoli omistaa, joka omistaa osapuolen tai joka on osapuolen yhteisessä omistuksessa. ”Omistus” tarkoittaa tämän määritelmän tarkoituksessa yli 50 prosentin omistusosuutta.

”Yhdistelmätarjous” tarkoittaa Tilausta, joka on Perustarjouksen ja Kulutustarjouksen yhdistelmä.

”Kulutustarjous” tarkoittaa sitä, että asiakas maksaa edeltävän kuukauden aikana tapahtuneen todellisen käytön mukaisesti ilman etukäteissitoumusta. Maksu suoritetaan kausittain jälkikäteen.

”Asiakkaan Tiedot” tarkoittaa mitä tahansa tietoja, mukaan lukien teksti-, ääni-, ohjelmisto- ja kuvatiedostoja, jotka antaa Asiakas tai sen Konserniyhtiöt tai jotka Asiakkaan tai sen Konserniyhtiöiden puolesta annetaan Microsoftille Asiakkaan Online-palveluihin kohdistuvan käytön kautta.

”Online-palvelu” tarkoittaa mitä tahansa sellaista Microsoftin online-palvelua, joka tilataan Portaalin kautta tämän sopimuksen nojalla.

”Online-palvelujen Käyttöoikeudet” tarkoittavat osoitteessa http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights saatavilla olevia käyttöoikeuksia. Online-palvelujen Käyttöoikeudet sisältävät ne ehdot, jotka tämän sopimuksen ehtojen lisäksi koskevat Asiakkaan harjoittamaa Tuotteiden käyttöä.

”Tilaus” tarkoittaa Tuotteen tilausta Portaalin kautta. Tilaus voi sisältää useita Tuotteen Tilauksia.

”Portaali” tarkoittaa Online-palveluiden omia verkkosivustoja, jotka ovat saatavilla osoitteessa

http://www.microsoft.com/licensing/online-services/how-to-buy.aspx#tab=2 tai jossakin muussa Microsoftin yksilöimässä sivustossa.

”Tuote” tarkoittaa Online-palveluja ja Ohjelmistoja.

”Palvelutasosopimus” tarkoittaa sitä palvelutasosopimusta, johon Microsoft sitoutuu Online-palvelujen toimittamiseen ja/tai niiden suorituskykyyn liittyen. Palvelutasosopimus on julkaistu joko osoitteessa http://www.microsoft.com/licensing/contracts tai jossakin muussa Microsoftin yksilöimässä sivustossa.

”Ohjelmisto” tarkoittaa ohjelmistoa, jonka Microsoft toimittaa asiakkaalle asiakkaan Tilauksen osana asennettavaksi asiakkaan laitteeseen ja käytettäväksi Online-palvelun kanssa tiettyjen toimintojen käyttöönottamista varten.

”Perustarjous” tarkoittaa sitä, että asiakas sitoutuu etukäteen ostamaan tietyn määrän jotakin Tuotetta käytettäväksi Voimassaoloaikana. Asiakas maksaa Tuotteista etukäteen säännöllisesti Voimassaoloaikana.

”Tilaus” tarkoittaa tietyn tuotemäärän tilaamista määrätyksi Voimassaoloajaksi (esim. 30 päivää tai 12 kuukautta) Portaalissa kuvatulla tavalla.

”Voimassaoloaika” tarkoittaa tietyn Tuotteen käyttöoikeuden Tilauksen kestoaikaa Portaalissa kuvatulla tavalla.

 


 

Microsoft Online Subscription -sopimuksen liite

Online-palvelujen tietojenkäsittelysopimus

Tämä Online-palvelujen tietojenkäsittelysopimus (Tietojenkäsittelysopimus) täydentää Microsoft Online Subscription -sopimuksen ehtoja.

1.       Määritelmät.

Tässä Tietojenkäsittelysopimuksessa Asiakkaan Tiedot” tarkoittavat kaikkia niitä tietoja – kaikki teksti-, ääni- ja kuvatiedostot mukaan lukien – jotka Asiakas toimittaa tai jotka toimitetaan Asiakkaan puolesta Microsoftille Asiakkaan harjoittaman Online-palveluiden käytön kautta. ”Microsoft” tarkoittaa yhtiötä nimeltään Microsoft Ireland Operations Limited, ja ”Asiakas” tarkoittaa sitä yhtiötä, joka on solminut Microsoftin kanssa Microsoft Online Subscription -sopimuksen. Sellaisilla tässä Tietojenkäsittelysopimuksessa käytetyillä, isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole määritelty, on se merkitys, joka niille on annettu Microsoft Online Subscription -sopimuksessa ja muissa mahdollisissa asiakirjoissa, joiden nimenomaisesti ilmoitetaan joko muuttavan tai täydentävän kyseisen sopimuksen ehtoja (näistä käytetään yhteisnimitystä ”Sopimus”). Sellaisilla termeillä, joita ei ole määritelty joko tässä Tietojenkäsittelysopimuksessa tai Sopimuksessa, on se merkitys, joka niille on Euroopan parlamentin ja neuvoston 24. lokakuuta 1995 hyväksymässä, henkilötietojen käsittelyä ja tällaisten tietojen vapaata siirtämistä koskevassa direktiivissä 95/46/EY (”Tietosuojadirektiivi”) annettu.

2.       Osapuolten roolit.

Asiakas on Online-palveluiden yhteydessä rekisterinpitäjä ja Microsoft Asiakkaan puolesta toimiva tietojen käsittelijä. Tietojen käsittelijänä Microsoft toimii ainoastaan Asiakkaan ohjeiden mukaisesti. Sopimus muodostaa kokonaisuudessaan ja lopullisina ne ohjeet, jotka Asiakas on antanut Microsoftille Sopimuksen nojalla tapahtuvaa Asiakkaan Tietojen käsittelyä varten.

3.       Tietojen käsittelyn kesto.

Microsoft käsittelee Asiakkaan Tietoja toimittaessaan Asiakkaalle Online-palveluja niiden voimassaoloaikana. Kun Asiakkaan harjoittama Online-palveluiden käyttö päättyy tai päätetään, Asiakas voi noutaa Asiakkaan Tiedot ja Microsoft poistaa Asiakkaan Tiedot Sopimuksessa kuvatulla tavalla.

4.       Tietojen käsittelyn laajuus ja tarkoitus.

Sopimuksessa on kuvattu niiden Asiakkaan Tietojen käsittelyn laajuus ja tarkoitus, jotka Asiakas toimittaa Microsoftille Online-palveluita käyttäessään. Microsoft käsittelee kyseisiä Asiakkaan Tietoja vain Online-palveluiden toimittamiseen ja Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen.

5.       Tekniset ja rakenteelliset turvatoimenpiteet.

Microsoft käyttää erilaisia teknisiä ja rakenteellisia toimenpiteitä suojatakseen Asiakkaan Tietoja luvattomalta tarkastelulta, käytöltä tai paljastamiselta.

6.       Asiakkaan Tietojen korjaaminen, poistaminen ja estäminen.

Sinä aikana, jona Microsoft toimittaa Online-palveluita Asiakkaalle, Microsoft toimii valintansa mukaan ja sovellettavan Tietosuojadirektiivin artiklan 12(b) mukaisesti jommallakummalla seuraavista tavoista: (1) Microsoft antaa asiakkaalle mahdollisuuden korjata, poistaa tai estää ne Asiakkaan Tiedot, jotka Asiakas toimittaa Microsoftille Online-palveluja käyttämällä, tai (2) Microsoft tekee kyseiset korjaukset, poistot tai estot Asiakkaan puolesta.

7.       Microsoftin henkilöstö.

Microsoftin henkilöstö ei käsittele Asiakkaan Tietoja ilman valtuuksia. Tietoja käsittelevää henkilöstöä vaaditaan tällaisiin toimiin ryhtyessään säilyttämään tietojen luottamuksellisuus. Luottamuksellisuusvelvollisuus jatkuu myös sen jälkeen, kun kyseiset tehtävät päättyvät.

8.       Asiakkaan Tietojen siirtäminen ja alihankkijat.

Asiakas nimittää Microsoftin siirtämään, tallentamaan ja käsittelemään niitä Asiakkaan Tietoja, joita Microsoft käsittelee Asiakkaan puolesta joko Yhdysvalloissa tai jossakin muussa sellaisessa maassa, jossa Microsoftilla tai sen konserniyhtiöillä on Online-palveluiden toimittamiseen varatut laitteistot. Microsoft voi myös palkata muita yrityksiä toimittamaan puolestaan joitakin rajattuja palveluita, esim. asiakastukea. Tällaisia mahdollisia alihankkijoita kielletään käyttämästä henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin niiden palveluiden toimittamiseen, jotka Microsoft on alihankkijoilta tilannut. Microsoft on vastuussa siitä, että sen alihankkijat noudattavat tämän Tietojenkäsittelysopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Asiakas suostuu siihen, että Microsoft siirtää Asiakkaan Tiedot alihankkijoille joko Yhdysvalloissa tai jossakin muussa sellaisessa maassa, jossa alihankkijat toimivat tässä kuvatulla tavalla. Microsoft ei toimita millekään kolmannelle osapuolelle (edes säilytettäväksi) niitä henkilötietoja, jotka Asiakas toimittaa Microsoftille Online-palveluita käyttäessään muutoin kuin edellä kuvatulla tavalla tai Microsoftin ja Asiakkaan sopimalla tai lain vaatimalla tavalla.

9.       Safe Harbor -periaatteet.

Microsoft Corporation ja sen Yhdysvalloissa hallinnoimat tytäryhtiöt (1) noudattavat sekä EU:n että Sveitsin Safe Harbor -periaatteita Yhdysvaltain kauppaministeriön asettamien, Euroopan unionista, Euroopan talousalueelta ja Sveitsistä peräisin olevien tietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä koskevien säännösten (”Safe Harbor -periaatteet”) mukaisesti, ja (2) kyseiset yhtiöt pysyvät EU:n ja Sveitsin Safe Harbor -ohjelmien sertifioimina Sopimuksen määräämän voimassaolon ajan – edellyttäen, että Yhdysvaltain hallitus jatkaa osallistumistaan kyseisiin ohjelmiin. Kaikki sellaiset alihankkijat, joille Microsoft Corporation siirtää henkilötietoja, solmivat ensin kirjalliset sopimukset, joissa vaaditaan, että alihankkija tarjoaa Microsoft Corporationilta saamilleen henkilötiedoille tasoltaan vähintään yhtä tiukan yksityisyydensuojan kuin asiaankuuluvat Safe Harbor -periaatteet edellyttävät.

10. Tietosuojasta vastaava henkilö.

Tietosuojasta Microsoftilla vastaava henkilö on:

Attn: Data Protection Officer

c/o Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland

11.     Voimassaoloaika.

Tällä Tietojenkäsittelysopimuksella on sama voimassaoloaika kuin sillä Microsoft Online Subscription -sopimuksella, johon tämä Tietojenkäsittelysopimus on liitetty.