Microsoft Online Előfizetési Szerződés

Ez a Microsoft Online Előfizetői Szerződés a jelen szerződést elfogadó fél és a Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft”) között jön létre, és az alábbi feltételekből és kikötésekből, a Megfelelő Használatra Vonatkozó Szabályzatból, az Online Szolgáltatásokra Vonatkozó Használati Jogokból, a Szolgáltatási Szerződésből (SLA), valamint a Portálon felsorolt, árképzési és fizetési feltételekből áll. Hatálybalépésének napja az a nap, amikor a Microsoft visszaigazolja az Ön első megrendelését. A legfontosabb kifejezések meghatározását a 10. szakasz tartalmazza.

1.            Általában.

a.     Használati jog. A Microsoft a jelen Szerződés további részében részletesen körülírt jogot biztosít Önnek az Előfizetésének részét képező Online Szolgáltatások elérésére és használatára. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart.

b.    Megfelelő Használat. Ön a Terméket kizárólag a Megfelelő Használatra Vonatkozó Szabályzattal összhangban használhatja. Ön nem jogosult a Terméket visszafordítani, visszafejteni, forráskódját visszanyerni, illetve beépített technikai korlátozásait megkerülni, kivéve, ha azt a jelen korlátozás ellenére az alkalmazandó jogszabályok megengedik. Ön nem jogosult arra, hogy bármely Terméket harmadik félnek bérbe, lízingbe vagy kölcsönbe adjon, továbbértékesítsen, illetve részére üzemeltetési szolgáltatást nyújtson (hosting).

c.     Jogosultság oktatási és kormányzati verziókra. Ön tudomásul veszi, hogy ha Ön oktatási vagy kormányzati intézmények számára ajánlott verziót vásárol, akkor teljesítenie kell a megfelelő jogosultsági követelményeket – az oktatási intézményekre (ideértve az oktatáshoz kapcsolódó adminisztratív irodákat és testületeket, a közkönyvtárakat és a közgyűjteményi múzeumokat is) vonatkozó feltételek a http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7 webhelyen, a kormányzati intézményi jogosultsági követelményeknek megfelelő jogalanyokra vonatkozó feltételek pedig a http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6 webhelyen olvashatók. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor ellenőrizhesse a jogosultságot, és felfüggeszthesse az Online Szolgáltatást, amennyiben nem teljesülnek az alkalmazandó jogosultsági követelmények.

2.            Titoktartás.

Ön tudomásul veszi, hogy köteles titokban tartani az Ön számára kizárólag jelszóval védett hozzáféréssel és a jelen Szerződés értelmében általunk biztosított dokumentációban vagy anyagokban leírtak szerint elérhető Online Szolgáltatások kialakítására és működésére vonatkozó információkat, és ezeket csak akkor adhatja ki harmadik fél számára, ha az a felek üzleti kapcsolatának előmozdítását szolgálja. Ha Ön kormányzati Ügyfél, akkor a jelen Szakaszra a kereskedelmi titoktartásra és a nyilvános dokumentumokra vonatkozó követelmények, valamint a hasonló törvények érvényesek.

3.            Megrendelések, árak, tartam, felmondás és felfüggesztés.

a.     Megrendelések és árképzés. A Portálon Normál Ajánlatot, Felhasználási Ajánlatot vagy Kombinált Ajánlatot rendelhet meg:

(i)    Normál Ajánlat esetén a Tartam alatt növelheti vagy csökkentheti a megrendelt Termék mennyiségét, kivéve, ha az Előfizetést a Portálon kívül, előfizetési kártyával vásárolta. Az Előfizetésbe felvett munkaállomások az eredeti Tartam végén elévülnek. Ha a Tartam alatt csökkenti a mennyiséget, az alábbi „Előfizetés felmondása” szakaszban leírtak szerint felmondási díjat számíthatunk fel Önnek a mennyiségi csökkentésre vonatkozóan.

(ii)   Ön a jelen Szerződés keretében Megrendeléseket adhat fel Társvállalatai számára, és rendszergazdai jogosultságokat adhat Társvállalatainak a Termékek kezelésére, de a Társvállalatok a jelen Szerződés keretében nem adhatnak fel Megrendeléseket. Ön egy Szoftver licencét, illetőleg az Online Szolgáltatás elérési és használati jogát harmadik félre is átruházhatja, hogy ezeket az illető harmadik fél az Ön belső üzleti igényeinek kielégítéséhez használja fel. Ha Ön bármilyen jogot biztosít Tárvállalatainak vagy harmadik félnek, ezekre a Társvállalatokra és harmadik felekre a jelen Szerződés feltételei lesznek érvényesek, és Ön tudomásul veszi, hogy egyetemlegesen felelős az ilyen Társvállalatok, illetve harmadik felek minden, a Termékek használatához kapcsolódó tevékenységéért.

b.    Árképzés és fizetés. A fizetések a Portálon található árképzési és fizetési feltételeknek megfelelően esedékesek és teljesítendők. Normál Ajánlatok esetében az árszint az Ön adott Termékre vonatkozó Megrendelési mennyiségén alapul. Az Önre vonatkozó árszint változhat, ha a Tartam alatt növekszik vagy csökken az Előfizetésben szereplő Termék mennyisége, és ezért Ön egy másik árszintre válik jogosulttá (kivéve azt az esetet, ha Ön az Előfizetést a Portálon kívül, előfizetési kártyával vásárolta, mely esetben az ár az előfizetési kártyán szereplő összeggel egyenlő, és nem változik). Az árszintváltozások nem visszamenőleges hatályúak, az Előfizetésre vonatkozóan esedékes módosított fizetést pedig időarányosan kell teljesíteni. Az árak a Megrendelés első alkalommal történő benyújtásának időpontjában lesznek rögzítve, és a Tartam végéig hatályban maradnak, de bármely Előfizetés megújítási időszakának kezdetén módosulhatnak. Felhasználási Ajánlatok esetében az árképzés és a díjak ütemezése a tényleges használaton alapul, és az erről szóló értesítést követően bármikor módosulhat. Az ingyenesen elérhető ajánlatok tekintetében a jelen Szerződés árképzésre, megszüntetési díjra és fizetésre vonatkozó rendelkezései nem érvényesek.

c.     Megújítás.

(i)    Normál Ajánlatok esetében választhat, hogy az Előfizetés automatikusan megújuljon vagy befejeződjön-e a Tartam lejáratakor. Az automatikus megújítás előre ki van választva. A Tartam alatt bármikor módosíthatja a beállítást. Ha a hatályban lévő Tartam egy naptári hónapnál hosszabb, a Microsoft a Tartam lejárata előtt írásban értesíteni fogja az automatikus megújításról.

(ii)   Felhasználási Ajánlatok esetében az árképzés és a díjak ütemezése a tényleges használaton alapul, és az erről szóló értesítést követően bármikor módosulhat.

(iii)  A próbaverzióra érvényes Előfizetések nem újíthatók meg.

d.    Adók. Az árak nem tartalmazzák az adókat. Ön köteles a jelen Szerződés keretében benyújtott minden Megrendelés tekintetében valamennyi vonatkozó általános forgalmi, fogyasztási, szolgáltatási és értékesítési, illetve egyéb hasonló adót megfizetni, amelyet a Microsoft az alkalmazandó jogszabály értelmében begyűjthet Öntől. Ön felelős valamennyi olyan illeték és egyéb adó megfizetéséért, amely megfizetésére jogszabály kötelezi, beleértve azokat az adókat is, amelyek a Termékeknek az Ön Társvállalatai számára történő terjesztésével vagy nyújtásával kapcsolatban merülnek fel. A Microsoft felel a nettó árbevétele és a tulajdona alapján fizetendő adókért. Amennyiben bármely adó visszatartása szükséges az Ön által a Microsoft részére teljesített kifizetéseken, úgy Ön jogosult az ilyen adók összegét levonni a Microsoft számára fizetendő összegekből, és azokat megfizetni a megfelelő adóhatóság számára; ennek azonban feltétele, hogy haladéktalanul hivatalos igazolást szerezzen be a levont tételekről, valamint beszerezze a Microsoft számára a külföldön megfizetett adó jóváírásának vagy visszatérítésének igényléséhez ésszerűen szükséges egyéb dokumentumokat, és ezeket átadja a Microsoftnak. Az Ön feladata arról gondoskodni, hogy az adólevonások mértéke az irányadó jog által megengedett legkisebb mértékű legyen.

e.     A szerződés tartama és felmondása. A jelen Szerződés mindaddig hatályban marad, amíg Ön az ügyfélszolgálat felhívásával vagy a Portálon ismertetett egyéb módon fel nem mondja azt, kivéve a próbaverziókra vonatkozó szerződések esetét, amelyek automatikusan hatályon kívül helyeződnek. A felmondás csak az arra vonatkozó jogát érvényteleníti, hogy a meglévő Megrendeléshez tartozó Előfizetéseket megújítsa, illetve a jelen Szerződés értelmében új Megrendeléseket nyújtson be további Termékekre vonatkozóan.

f.      Előfizetés felmondása. Az Előfizetéseket Ön bármikor felmondhatja a Tartamuk alatt, de a felmondás hatálybalépése előtt minden tartozását ki kell egyenlítenie.

(i)    Havi Előfizetés. Az egy hónapos Tartamra érvényes Előfizetés bármikor díjmentesen felmondható.

(ii)   Éves Előfizetés. Ha az egy éves Tartamra érvényes Előfizetést az Előfizetés hatálybalépésének vagy megújításának napjától számított 30 napon belül felmondja, ki kell fizetnie az Előfizetés első 30 napjára esedékes díjat. Az Előfizetés felmondott időszakára nem kell teljesíteni fizetést. Amennyiben az Előfizetést a Tartam alatt bármilyen más időpontban mondja fel, ki kell fizetnie az egy éves Tartam hátralévő időszakára normál esetben érvényes Előfizetési díj 25%-át. Az előbbiek nem vonatkoznak olyan Előfizetésekre, amelyeket a Portálon kívül, előfizetési kártyával vásárolt; az ilyen Előfizetések esetén a Microsoft nem ad visszatérítést.

(iii)  A felmondás vagy a lejárat jogkövetkezménye a Szoftverre. Ha felmondja a jelen Szerződést vagy egy Előfizetést, vagy az lejár, és Ön nem él a Szoftverére rendelkezésre álló kivásárlási opcióval, akkor a Szerződés keretében licencbe adott Szoftver valamennyi példányát törölnie kell, meg kell semmisítenie az ezekhez kapcsolódó adathordozókat, és e törlésről és megsemmisítésről írásos tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

g.    Felfüggesztés. A Microsoft felfüggesztheti az Online Szolgáltatások Ön általi használatát, ha: (1) Ön ésszerű időn belül nem reagál az 5. szakasz alapján megfogalmazott, állítólagos jogbitorlásra vonatkozó követelésre; (2) Ön nem fizeti meg a jelen Szerződés értelmében keletkezett tartozásait; vagy (3) Ön megsérti a Megfelelő Használatra Vonatkozó Szabályzat előírásait. A felfüggesztés az Online Szolgáltatásoknak csak a feltétlenül szükséges részére terjed ki, és csak addig marad érvényben, amíg fennáll a felfüggesztés oka vagy szükségessége. Felfüggesztés előtt a Microsoft értesítést küld, kivéve azt az esetet, amikor a Microsoftnak jó oka van arra, hogy a felfüggesztést azonnali hatállyal léptesse érvénybe. Nem fizetés miatti felfüggesztés előtt a Microsoft legalább 30 nappal értesítést küld. Ha Ön a felfüggesztést követő 60 napon belül nem szünteti meg teljes mértékben a felfüggesztés okát, akkor a Microsoftnak jogában áll felmondani az Előfizetést.

4.            Garancia.

a.     Korlátozott garancia.

(i)    Online Szolgáltatások. A Microsoft szavatolja, hogy az Online Szolgáltatások a Tartam folyamán ki fogják elégíteni az SLA feltételeit. A jelen garanciális kötelezettség megszegése esetén Önt kizárólag az SLA-ba foglalt jogorvoslat illeti meg.

(ii)   Szoftver. A Microsoft szavatolja, hogy attól a naptól számított egy évig, amikor Ön a Szoftvert használatba veszi, a Szoftver lényegében a rá vonatkozó felhasználói dokumentáció szerint működik. A Szoftverre vonatkozó jelen garanciális kötelezettség megszegése esetén a Microsoft – saját döntése szerint – vagy (1) visszatéríti a Szoftver vételárát, vagy (2) megjavítja, illetve kicseréli a Szoftvert.

b.    A korlátozott garancia korlátozásai. Erre a korlátozott garanciára a következő korlátozások érvényesek:

(i)    az esetleges vélelmezett szavatossági jogok, garanciák és egyéb feltételek, amelyek a törvény értelmében nem zárhatók ki, csak a korlátozott garancia tartamának kezdetétől számított egy évig érvényesek;

(ii)   a jelen korlátozott garancia nem terjed ki azokra a problémákra, amelyek balesetből, a Termékek helytelen használatából, illetve a jelen Szerződésbe ütköző módon való használatából erednek, vagy amelyek olyan eseményekből származnak, amelyeket a Microsoft józan belátás szerint nem befolyásolhat;

(iii)  ez a korlátozott garancia nem terjed ki a minimális rendszerkövetelményeknek való meg nem felelés által okozott problémákra; valamint

(iv)  ez a korlátozott garancia nem terjed ki az ingyenes, próbaverziójú, kibocsátás előtti verziójú vagy bétatermékekre.

c.     EGYÉB GARANCIÁK KIZÁRÁSA. A JELEN GARANCIAVÁLLALÁSON TÚL A MICROSOFT NEM BIZTOSÍT SEMMILYEN MÁS GARANCIÁT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT, JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT VAGY EGYÉB, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT IS. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL TILTOTT MÉRTÉK KIVÉTELÉVEL EZEN KIZÁRÓ NYILATKOZATOK ALKALMAZANDÓK.

5.            Igénnyel szembeni védekezés.

a.     Védekezés. A Microsoft megvédi Önt minden olyan, független harmadik féltől származó igénnyel szemben, amely szerint a Termék sérti az adott fél szabadalmi, szerzői vagy védjegyjogait, illetve jogszerűtlenül használja fel annak kereskedelmi titkát. Ön köteles megvédeni a Microsoftot minden olyan, független harmadik féltől származó igénnyel szemben, amely szerint bármely Ügyféladat vagy a Termék használata során Ön által biztosított nem-Microsoft szoftver sérti a harmadik fél szabadalmi, szerzői vagy védjegyjogait, illetve szándékosan jogszerűtlenül használja fel annak kereskedelmi titkát, vagy megsérti a Használatra Vonatkozó Szabályzatot.

b.    Korlátozások. A Microsoft 5a. szakaszbeli kötelezettsége nem áll fenn, amennyiben az igény vagy a kártérítés a következőkön alapul: (1) Ügyféladatok, nem-Microsoft szoftver, Termék Ön általi módosítása, illetve a Termék használata során, annak részeként Ön által készített vagy elérhetővé tett bármilyen anyag; (2) a Termék Ön általi kombinálása nem-Microsoft termékkel, Ügyféladattal vagy üzleti folyamattal, illetve az ezek értékén alapuló károk; (3) a Microsoft védjegyeinek használata a Microsoft kifejezett írásos hozzájárulása nélkül, illetve a Termék Ön általi használata azt követően, hogy a Microsoft felszólította Önt arra, hogy harmadik fél igénye miatt hagyjon fel az ilyen használattal; illetve (4) a Termék Ön általi továbbterjesztése független harmadik félnek, vagy a Termék független harmadik fél javára történő használata.

c.     Jogorvoslat. Ha a Microsoftnak alapos oka van azt feltételezni, hogy egy, az 5a. szakasz alapján megfogalmazott követelés megtilthatja Önnek a Termék használatát, akkor a Microsoft: (1) megszerzi az Ön számára a jogot a Termék használatának folytatására; vagy (2) módosítja vagy kicseréli egy funkcionálisan egyenértékűre, és felszólítja Önt, hogy ne használja tovább a Termék korábbi verzióját. Ha ezek a lehetőségek üzletileg nem ésszerűek, akkor a Microsoftnak jogában áll megszüntetni az Ön Termékre vonatkozó használati jogát, és visszafizetni minden előre kifizetett, de fel nem használt Előfizetési jogot.

d.    Kötelezettségek. Mindkét fél haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a másikat a jelen szakasz szerinti igény felmerülése esetén. A védelmet igénylő félnek (1) át kell adnia a másik számára a kizárólagos irányítást az igény elleni védekezés és az egyezség fölött; és (2) meg kell adnia az elvárható segítséget az igénnyel szembeni védekezésben. A védelmet biztosító fél (1) megtéríti a másik félnek a segítségnyújtás során ésszerűen felmerülő közvetlen költségeket, és (2) kifizeti az esetleges jogerős elmarasztaló ítéletben (vagy a másik fél által elfogadott egyezségben) foglalt összeget. A felek védelemre és az ítéletekből és egyezségekből származó összegek megfizetésére vonatkozó, a jelen 5. szakaszban körülírt jogai a precedensek által biztosított jogok vagy a jogorvoslatra vonatkozó törvényben biztosított jogok, illetve az ezekkel analóg jogok helyébe lépnek, és mindkét fél lemond az ilyen általános jogszabályok által biztosított vagy kötelezően biztosítandó jogairól.

6.            A felelősség korlátozása.

a.     Korlátozás. Az egyes feleknek a jelen szerződésből eredő halmozott felelőssége a közvetlen károkra korlátozódik (1) Szoftverek esetében annak az összegnek a mértékéig, amelyet a kártérítés alapját képező Szoftverért fizetett, (2) Online Szolgáltatások esetében annak az összegnek a mértékéig, amelyet a kártérítés alapját képező Online Szolgáltatásért a felelősségi igény benyújtását megelőző 12 hónap alatt fizetett, továbbá (3) ingyenes Termékek esetén ötezer amerikai dollár (5000,00 USD) összeghatárig.

b.    KIZÁRÓ FELTÉTELEK. EGYIK FÉL SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A BEVÉTEL ELMARADÁSÁÉRT, A KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYI, BÜNTETÉSBŐL EREDŐ VAGY PÉLDAÉRTÉKŰ KÁROKÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILLETŐ FÉL TUDTA, HOGY ILYENEK BEKÖVETKEZHETNEK.

c.     Kivételek a korlátozások alól. A jelen szakaszban körülírt felelősségkorlátozások az alkalmazandó jogszabályok által megengedett maximális mértékben érvényesek, de nem alkalmazandók: (1) a felek 5. szakaszban megfogalmazott kötelezettségeire; továbbá (2) a másik fél szellemi tulajdonjogának megsértése esetén.

7.            A Szerződés Szoftverre vonatkozó részei betartásának ellenőrzése.

A Tartam alatt és azt követően három évig Ön köteles megőrizni minden szokásos és megfelelő bizonylatot az Előfizetés(ek), valamint a Termékek Ön általi használatára vonatkozóan. A Microsoftnak jogában áll felszólítani Önt arra, hogy belső ellenőrzés keretében vizsgálja meg az Ön által használt Termékeket, és hasonlítsa össze a használatban levő Előfizetések számát az Ön nevére kibocsátott és/vagy az Ön által kifizetett Előfizetések számával. A vizsgálat kérésével a Microsoft nem mond le azon jogáról, hogy bármilyen törvényes eszközzel betartassa a jelen Szerződést, illetve hogy megvédje a Microsoft szellemi tulajdonjogát.

Amennyiben az ellenőrzés vagy az önbevallás licenc nélküli használatot állapít meg, Ön köteles azonnal megrendelni a hiányzó licenceket a múltban vagy jelenleg jogtalanul használt Termékekre vonatkozóan. Számottevő licenc nélküli használat kimutatása esetén Ön köteles megtéríteni a Microsoftnak az ellenőrzéssel járó költségeket, és kiskereskedelmi licencáron 30 napon belül beszerezni a szükséges további licenceket.

8.            Szoftver.

a.     Megvásárolt licencek. A Microsoft a Szoftver megrendelt számú példányára biztosít Önnek licencet. A Microsoft a Szoftver Ön által licencbe vett verziója helyett egy előző (korábbi) verzió használatára is jogot engedélyezhet, amennyiben az Online Szolgáltatásokra Vonatkozó Használati Jogok dokumentum tartalmaz ilyen jogot.

b.    További szoftverek használata az Online Szolgáltatásokkal. Adott esetben bizonyos Online Szolgáltatások optimális elérésének és használatának lehetővé tételéhez az Online Szolgáltatások használatához kapcsolódóan telepíthet és használhat bizonyos Szoftvert. Azt, hogy a Szoftvernek hány példányát szabad használnia, és hogy a Szoftvert hány készülékre szabad telepítenie, az Online Szolgáltatásra vonatkozó termékspecifikus licencszerződés Online Szolgáltatásokra Vonatkozó Használati Jogok része határozza meg. A Microsoft előzetes értesítéssel vagy anélkül ellenőrizheti az Ön által használt Szoftver verzióját, és frissítéseket javasolhat vagy tölthet le az Ön készülékeire. A frissítések telepítésének elmulasztása befolyásolhatja az Online Szolgáltatás bizonyos funkcióinak Ön általi használatát. Amikor Önnek megszűnik a Szoftver használatára vonatkozó joga, el kell távolítania a Szoftvert. Ebben az időpontban a Microsoftnak jogában áll le is tiltani azt.

c.     A licencek véglegessé válása. Ha Ön nem szerzett végleges licenceket egy kivásárlási opció használatával, akkor a Szoftverre a jelen Szerződés keretében megszerzett licenc csak a Tartam folyamán érvényes. Az Online Szolgáltatásokra Vonatkozó Használati Jogok dokumentumban a Szoftver végleges jellegű futtatására való utalások csak akkor érvényesek, ha Ön megfizette a végleges licenceket.

d.    A Licenc igazolása. Az Ön Szoftverlicenceinek igazolására a következők szolgálnak: (1) a jelen Szerződés, (2) a Megrendelés visszaigazolása, (3) a licencek átruházását igazoló dokumentum (az engedélyezett átutalások esetében), valamint (4) a kifizetés igazolása.

e.     A licencjogok nem kapcsolódnak a Szoftver leszállított adathordozójához. A Szoftver-adathordozó Ön általi beszerzése, illetve egy hálózati forrás elérése nem érinti az Ön jelen Szerződés keretében megszerzett Szoftverlicencét. A Szoftvert a Microsoft kizárólag licencbe adja, nem eladja Önnek.

f.      A Szoftver példányai. A Szoftverről annyi másolatot készíthet, amennyire szüksége van annak vállalatán belüli terjesztéséhez, feltéve, hogy minden egyes példányhoz érvényes licenccel rendelkezik. A Szoftver minden másolatának teljes másolatnak kell lennie (beleértve a szerzői jogi és a védjegyre vonatkozó figyelmeztetéseket is) és a Microsoft által jóváhagyott adathordozóról vagy hálózati forrásból kell készülnie. A másolatok elkészítéséhez és telepítéséhez igénybe veheti harmadik fél szolgáltatásait, és tudomásul veszi, hogy Ön a felelős a harmadik fél tevékenységéért. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni azon személyek tájékoztatására, akik számára engedélyezi a Szoftver használatát, azzal kapcsolatban, hogy a Szoftvert a Microsofttól vette licencbe és arra a jelen Szerződés feltételei vonatkoznak.

g.    Szoftver-felülírási (re-imaging) jog. Bizonyos feltételek esetén új lemezképet (image) készíthet bármely készüléken található Szoftverről a Szoftver adathordozójának használatával. Ha a Szoftvert (1) egy eredeti hardvergyártótól (OEM), (2) teljes dobozos Szoftverként kiskereskedelmi csatornán keresztül, vagy (3) egy másik Microsoft-program keretében szerezte be, akkor a jelen Szerződés keretében biztosított adathordozó használatával lemezképet (image) készíthet az adott külön forrásból származó példányok helyett való felhasználásra. Erre a következő feltételek teljesülése esetén jogosult:

(i)    A Szoftver minden egyes példányára vonatkozóan, amelyről új lemezkép (image) készül, a külön forrásból származó érvényes licenccel kell rendelkeznie;

(ii)   Az elkészült másolatok esetében a Szoftvernek, a nyelvnek, a verziónak és az alkotórészeknek meg kell egyezniük annak a Szoftvernek a nyelvével, verziójával és minden alkotórészével, amelyek helyébe lépnek, és az engedélyezett másolatok vagy példányok számának azonosnak kell maradnia arra a Szoftverre vonatkozóan, amelyről az új lemezképek (image) készültek;

(iii)  Az operációsrendszer-példányok, illetve a más Microsoft-program keretében licencbe vett Szoftver példányainak kivételével a Szoftvertípusnak (pl. frissítés vagy teljes licenc) meg kell egyeznie a külön forrásból szerzett Szoftver típusával;

(iv)  Ön teljesíti az Online Szolgáltatásokra Vonatkozó Használati Jogok dokumentumban az új lemezkép (image) elkészítésére vonatkozóan rögzített követelményeket; és

(v)   Ön tudomásul veszi, hogy a jelen alszakaszban leírtak szerint elkészített lemezképekre (image-ekre) a külön forrásból származó Szoftverre vonatkozó feltételek és használati jogok érvényesek.

A jelen alszakasz nem hoz létre, illetve nem terjeszt ki semmiféle garanciális vagy támogatási kötelezettséget.

h.    A licencek átruházása és hozzárendelése. A licenceket nem lehet átruházni, kivéve azt az esetet, hogy Ön a teljesen kifizetett végleges licenceket átruházhatja:

(i)    egy Társvállalatára vagy

(ii)   egy harmadik félre, kizárólag hardver átruházásához kapcsolódóan, illetve egy alkalmazottjára, akihez a licencet (1) egy Társvállalat vagy egy Társvállalat egy részét érintő összevonás vagy (2) az Ügyfelet vagy annak egy Társvállalatát érintő egyesítés részeként hozzárendelték.

Licencek átruházásáról Önnek még a licencek átruházása előtt értesítenie kell a Microsoftot: ki kell töltenie egy átruházási értesítő űrlapot, és azt el kell küldenie a Microsoftnak. Az űrlap a következő webhelyen érhető el: http://www.microsoft.com/licensing/contracts. A licenc átruházása mindaddig nem érvényes, amíg Ön a jogszerző félnek át nem adja, a jogszerző fél pedig írásban el nem fogadja az alkalmazandó Online Szolgáltatások Használatára Vonatkozó Jogok dokumentumot, a használati korlátozásokat, a felelősségkorlátozásokat (a kizárásokra és a garanciavállalásra vonatkozó feltételeket is), valamint a jelen szakaszban ismertetett átruházási korlátozásokat. A jelen szakasznak meg nem felelő licencátruházás semmisnek minősül.

i.      Megfelelő Asztali Operációs Rendszer licenc. A jelen Szerződés keretében elérhető asztali operációs rendszer szoftverekre érvényes licencek csak frissítési licencek („Operációs Rendszer Frissítési Licencei”) és nem teljes licencek. Minden olyan számítógépnek, amelyen az Operációs Rendszer Frissítési Licenceit kívánja futtatni, licenccel kell rendelkeznie az Online Szolgáltatásokra Vonatkozó Használati Jogok dokumentumban megjelölt megfelelő asztali operációs rendszerek egyikének futtatására.

Ön abban az esetben rendelheti át a vállalaton belül az Operációs Rendszer Frissítési Licenceit az eredeti számítógépről az azt felváltó számítógépre, ha (1) a helyettesítő számítógépnek licence van az Online Szolgáltatásokra Vonatkozó Használati Jogok dokumentumban megjelölt megfelelő operációs rendszerek egyikének futtatására, (2) Ön eltávolítja az Operációs Rendszer Frissítési Licencével ellátott szoftvert az eredeti számítógépről, és (3) az átrendelés nem a legutóbbi átrendeléstől számított 90 napon belül történik.

9.            A szerződésnek megfelelő eljárások.

a.     Értesítések. Önnek levélben, illetve e-mailben az alábbi címre kell értesítéseket küldenie.

Az értesítéseket a következő címre küldje:

Másolatban értesítendő:

Microsoft Ireland Operations Limited

Atrium Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Ireland

 

 

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Faxüzenetben: (425) 936-7329

A Microsoft az értesítéseket az Ön által meghatározott fiókadminisztrátornak küldi el
e-mailben.
Az értesítések a tértivevényen szereplő dátum napján, illetve e-mail esetén annak elküldésekor minősülnek kézbesítettnek.

b.    Átruházás. Ön sem egészben, sem részben nem ruházhatja át a jelen Szerződést.

c.     Hozzájárulás a partner díjaihoz. Amikor Ön Megrendelést nyújt be, lehetősége van arra, hogy hozzárendelje a Microsoft valamelyik „Bejegyzett Partnerét” az Előfizetéseihez. Ön a Bejegyzett Partner megadásával – amelyet megadhat közvetlenül vagy egy harmadik fél erre történő felhatalmazásával – hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft díjakat fizessen a Bejegyzett Partnernek. Ezek a díjak az értékesítés előtti támogatásra vonatkoznak, azonban az értékesítés utáni tevékenységeket is magukban foglalhatják. A díjak összege az Ön által benyújtott Megrendelésen alapul, és ennek mértékétől függően nő. A Termékek árát nem befolyásolja, hogy Ön megad-e Bejegyzett Partnert vagy sem.

d.    Részleges érvénytelenség. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése végrehajthatatlannak minősül, a többi rendelkezés teljes mértékben érvényes és hatályos marad.

e.     Joglemondás. Nem minősül joglemondásnak, ha valamelyik fél nem kényszeríti ki a jelen Szerződés valamely rendelkezésének betartását.

f.      Nem tekinthető képviselőnek. A felek független vállalkozók. A jelen Szerződés nem hoz létre sem képviseleti, sem partneri jogviszonyt, sem pedig közös vállalatot.

g.    Harmadik fél nem lehet kedvezményezett. A jelen Szerződésnek nincs harmadik fél kedvezményezettje.

h.    Alkalmazandó jog és illetékesség. A jelen Szerződésre Írország jogszabályai az irányadók. Amennyiben a Microsoft a jelen Szerződést bíróság előtt kívánja érvényesíteni, akkor e jogérvényesítés helye az Ön székhelye szerinti ország lesz. Ha Ön a jelen Szerződés rendelkezéseinek betartását bíróság segítségével kívánja kikényszeríteni, e jogérvényesítés helye Írország lesz. A jelen joghatósági kikötés nem akadályozza meg egyik felet sem abban, hogy bármely illetékes joghatóságnál ideiglenes intézkedést kérjen a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatban.

i.      A Szerződés teljessége. A jelen Szerződés alkotja a felek teljes megállapodását a Szerződés tárgyának tekintetében, és hatályon kívül helyez minden korábbi vagy egyidejű közlést.

j.      Hatályban maradó rendelkezések. A következő rendelkezések a Szerződés felmondása vagy lejárta után is érvényben maradnak: 1c és f, 3d és f, 4–6, 9h, i, j, k és 10. Ez a Szerződés bármely Előfizetés Tartama alatt hatályban marad.

k.     Az Egyesült Államok exportszabályai. A Termékre az Amerikai Egyesült Államok exportszabályai vonatkoznak. Önnek be kell tartania minden alkalmazandó jogszabályt, beleértve az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozását, a Nemzetközi Hadianyag-kereskedelmi Szabályzatot, valamint az amerikai és más kormányoknak a végfelhasználóra, illetve a rendeltetési helyre és használatra vonatkozó korlátozásait is. További információ a következő címen található: http://www.microsoft.com/exporting/.

l.      Vis maior. Egyik fél sem vonható felelősségre az ésszerű ellenőrzésén kívül eső okokból bekövetkezett nem teljesítés miatt (például tűz, robbanás, áramkimaradás, földrengés, árvíz, súlyos vihar, sztrájk, embargó, munkaügyi viták, polgári vagy katonai hatóság cselekedetei, háború, terrorizmus (internetes terrorizmus), vis major, internetes adatszolgáltatók cselekedetei vagy mulasztásai, szabályozó vagy állami hatóságok tevékenysége vagy mulasztásai (beleértve olyan jogszabályok, rendelkezések vagy egyéb kormányzati intézkedések bevezetését, amelyek befolyásolják az Online Szolgáltatások közzétételét)). Ez a szakasz azonban nem vonatkozik az Ön jelen Szerződésből adódó fizetési kötelezettségeire.

m.   Nyilvánosság. A Microsoft nyilvánosságra hozhatja (akár szóban, akár írásban), hogy Ön a Microsoft ügyfele és a Termék(ek) vásárlója, egyebek között például a Microsoft ügyfeleit tartalmazó listán vagy egyéb reklámanyagokban.

n.    Lemondás az online vásárlások érvénytelenítéséről. Ön az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben lemond a jelen Szerződés keretében végrehajtott vásárlások érvénytelenítésének jogáról a távértékesítést szabályozó jogszabály, illetve a hatályban lévő elektronikus vagy online szerződések értelmében, továbbá lemond az előzetes információkra és az utólagos visszaigazolásra vonatkozó jogokról vagy kötelezettségekről, illetve a visszavonásra és a visszalépési időszakra vonatkozó jogokról.

10.         Meghatározások.

A „Megfelelő Használatra Vonatkozó Szabályzat” az Online Szolgáltatásokra Vonatkozó Használati Jogok részét képezi, vagy a Microsoft e szabályzatot más módon teszi jól hozzáférhetően elérhetővé.

A „Társvállalat” olyan jogi személy, amely az adott fél tulajdonában van, illetve amely az adott fél tulajdonosa, és a tulajdoni hányad eléri vagy meghaladja az 50%-ot.

A „Kombinált Ajánlat” olyan Előfizetést jelent, amely egy Normál Ajánlat és egy Felhasználási Ajánlat kombinációja.

A „Felhasználási Ajánlat” azt jelenti, hogy Ön az előző hónap tényleges használata alapján fizet, előzetes kötelezettségvállalás nélkül. A fizetés rendszeres időközönként, utólag történik.

Az „Ügyféladatok” azokat az adatokat jelentik – a szöveg-, hang-, szoftver- vagy képfájlokat is beleértve –, amelyeket az Online Szolgáltatások használata során Ön átad, illetve az Ön nevében átadnak a Microsoft számára. „Online Szolgáltatás” minden olyan Microsoft online szolgáltatás, amelyre a jelen Szerződés keretében fizetnek elő, és amelyek a Portálon át vehetők igénybe.

Az „Online Szolgáltatásokra Vonatkozó Használati Jogok” cím a http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights webhelyen közzétett használati jogokra utal. Az Online Szolgáltatásokra Vonatkozó Használati Jogok dokumentum a jelen Szerződésben foglalt feltételeken kívül egyéb feltételeket is meghatároz a Termékek Ön általi használatára vonatkozóan.

A „Megrendelés” a Portálon elérhető Termékre vonatkozó megrendelést jelenti. A Megrendelés a Termékre vonatkozó több Előfizetést foglalhat magában.

A „Portál” az Online Szolgáltatások megfelelő webhelyét jelenti, amely a

http://www.microsoft.com/licensing/online-services/how-to-buy.aspx#tab=2 címen vagy a Microsoft által megadott alternatív webhelyen található.

A „Termék” tetszőleges Online Szolgáltatást és Szoftvert jelent.

A „Szolgáltatási Szerződés” („SLA”) az Online Szolgáltatás terjesztésére és/vagy teljesítményére vonatkozóan a Microsoft által vállalt szolgáltatási szerződést jelenti, amely a http://www.microsoft.com/licensing/contracts címen vagy a Microsoft által megadott más webhelyen érhető el.

A „Szoftver” az Előfizetésének részeként vagy bizonyos funkciók elérése érdekében az Online Szolgáltatással együtt történő használatra Önnek a Microsoft által biztosított szoftvert jelenti, amelyet Ön telepíthet a készülékére.

A „Normál Ajánlat” azt jelenti, hogy Ön előre vállalja, hogy megadott mennyiségű Terméket megvásárol egy bizonyos Tartam alatti használatra. Ön rendszeres időközönként előre fizet a jövőbeni használatért a Tartam alatt.

Az „Előfizetés” egy Termék adott mennyiségének megrendelését jelenti egy meghatározott Tartamra (például 30 napra vagy 12 hónapra) a Portálon meghatározott feltételek szerint.

A „Tartam” azt az időszakot jelenti, amely alatt egy adott Terméket Előfizetés alapján, a Portálon meghatározott módon használnak.

A „Microsoft”, a „mi” és ezek ragozott alakjai a Microsoft Corporation vállalatot és – értelemszerűen – érintett társvállalatait jelenti.

Az „Ön” és ennek ragozott alakjai azt a jogi személyt jelenti, aki a Termék használata érdekében aláírja a jelen Szerződést.


 

A Microsoft Online Előfizetési Szerződés Függeléke

Online Szolgáltatásokra Vonatkozó Adatfeldolgozási Szerződés

Az Online Szolgáltatásokra Vonatkozó Adatfeldolgozási Szerződés kiegészíti a Microsoft Online Előfizetési Szerződés feltételeit.

1.       Meghatározások.

A jelen Adatfeldolgozási Szerződéssel összefüggésben az „Ügyféladatok” azokat az adatokat jelentik – beleértve minden szöveg-, hang- vagy képfájlt is –, amelyek a Microsoft számára az Ügyfél által, illetve az Ügyfél nevében az Online Szolgáltatások használata révén átadásra kerülnek, a „Microsoft” név a Microsoft Ireland Operations Limited vállalatot jelenti, valamint az „Ügyfél” a Microsofttal a Microsoft Online Előfizetési Szerződést megkötő jogalanyt jelenti. A jelen Adatfeldolgozási Szerződésben használt, de itt nem definiált nagybetűs kifejezések jelentése megegyezik a Microsoft Online Előfizetési Szerződésben, illetve bármely olyan dokumentumban meghatározott jelentésével, amely kifejezetten az ilyen kifejezések módosítására vagy kiegészítésére szolgál (ezek együttes megnevezése: „Szerződés”). Az Adatfeldolgozási Szerződésben vagy a Szerződésben nem definiált kifejezések jelentése megegyezik az Európai Parlament és a Tanács által 1995. október 24-én kiadott, a személyeknek a személyes adatok feldolgozásával és az ilyen adatok szabad mozgásával kapcsolatos védelméről szóló 95/46/EK irányelvben („Adatvédelmi Irányelv”) meghatározott jelentésével.

2.       A felek szerepköre.

Az Online Szolgáltatások esetében az Ügyfél az adatvezérlő és a Microsoft az adatfeldolgozó, aki az Ügyfél nevében fellép. Adatfeldolgozóként a Microsoft kizárólag az Ügyfél utasításai alapján végez műveleteket. A Szerződés tartalmazza az Ügyfél által a Microsoft számára adott teljes és végleges utasításokat az Ügyféladatoknak a Szerződés keretében történő felhasználására vonatkozóan.

3.       Az adatfeldolgozás időtartama.

A Microsoft az Online Szolgáltatások Ügyfél számára történő nyújtásának időtartama alatt dolgozza fel az Ügyféladatokat. Az Online Szolgáltatások Ügyfél általi használatának lejárata vagy felmondása után az Ügyfél exportálhatja az Ügyféladatokat, a Microsoft pedig törli az Ügyféladatokat a Szerződésben leírtaknak megfelelően.

4.       Az adatfeldolgozás terjedelme és célja.

A Szerződés rögzíti az Ügyfél által az Online Szolgáltatások használata során a Microsoft számára átadott Ügyféladatok feldolgozásának terjedelmét és célját. A Microsoft kizárólag abból a célból dolgozza fel az Ügyféladatokat, hogy a Szerződésben leírtaknak megfelelően Online Szolgáltatásokat nyújtson és teljesítse kötelezettségeit.

5.       Műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések.

A Microsoft műszaki és szervezeti intézkedések alkalmazásával óvja az Ügyféladatokat az illetéktelen hozzáféréstől, felhasználástól és nyilvánosságra hozataltól.

6.       Az Ügyféladatok javítása, törlése és letiltása.

A Microsoft az Online Szolgáltatások Ügyfél számára történő nyújtása idején, a saját döntése alapján, valamint az Adatvédelmi Irányelv 12. cikke (b) bekezdésében foglaltak érvénybe léptetésére vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint szükséges mértékben: (1) lehetőséget biztosít az Ügyfélnek arra, hogy kijavítsa, törölje vagy letiltsa az általa az Online Szolgáltatások használata során a Microsoftnak átadott Ügyféladatokat, vagy (2) az Ügyfél nevében elvégzi ezeket a javításokat, törléseket vagy letiltásokat.

7.       A Microsoft személyzete.

A Microsoft személyzete engedély nélkül nem dolgoz fel Ügyféladatokat. A Microsoft személyzetének feladataik elvégzése előtt kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy bizalmasan kezelik az Ügyféladatokat. Az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség megbízatásuk lejárata után is érvényben marad.

8.       Ügyféladatok átruházása; alvállalkozók.

Az Ügyfél megbízza a Microsoftot azzal, hogy az Online Szolgáltatások nyújtása céljából továbbítsa a Microsoft által az Ügyfél nevében feldolgozott Ügyféladatokat az Amerikai Egyesült Államokba vagy bármely más országba, amelyben a Microsoft vagy Társvállalatai létesítményeket üzemeltetnek, és ott tárolja, illetve feldolgozza ezeket az adatokat. A Microsoft más vállalatokat is megbízhat korlátozott szolgáltatások, például ügyféltámogatás nyújtására a saját nevében. Ezek az alvállalkozók kizárólag abból a célból használhatják fel a személyes adatokat, hogy biztosítsák a Microsoft által kért szolgáltatásokat. A Microsoft felelősséggel tartozik azért, hogy alvállalkozói teljesítsék a jelen Adatfeldolgozási Szerződésben rögzített kötelezettségeiket. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az itt leírtak szerint a Microsoft átadja az Ügyféladatokat alvállalkozóknak az Amerikai Egyesült Államokban vagy bármely más országban, amelyben azok létesítményeket üzemeltetnek. A fentiekben rögzített feltételek kivételével, a Microsoft és az Ügyfél között létrejött megállapodás vagy az alkalmazandó jogszabályok értelmében a Microsoft nem továbbítja harmadik félhez (tárolás céljából sem) azokat a személyes adatokat, amelyeket az Ügyfél az Online Szolgáltatások használata során átad a Microsoft részére.

9.       Safe Harbor.

A Microsoft Corporation és az ellenőrzése alatt álló, amerikai leányvállalatai (1) betartják az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által hatályba léptetett Safe Harbor és Swiss Safe Harbor egyezmény rendelkezéseit, amelyek az Európai Unióból, az Európai Gazdasági Közösségből és Svájcból származó adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkoznak („Safe Harbor Alapelvek”), és (2) a Szerződésben meghatározott Tartam alatt mindaddig tanúsítvánnyal rendelkeznek az Európai Unióval és a Swiss Safe Harbor egyezménnyel kapcsolatos programokra vonatkozóan, amíg azokat az Egyesült Államok kormánya fenntartja. Azoknak az alvállalkozóknak, akik számára a Microsoft személyes adatokat ad át, először írásbeli megállapodást kell kötniük, amelyben kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy a Microsoft Corporation vállalattól kapott személyes adatok tekintetében legalább a vonatkozó Safe Harbor alapelvekben előírtaknak megfelelő adatvédelmi szintet biztosítják.

10.     Adatvédelmi tisztviselő.

A Microsoft adatvédelmi tisztviselője:

Attn: Data Protection Officer

c/o Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland

11.     Tartam.

A jelen Adatfeldolgozási Szerződés érvényessége megegyezik annak a Microsoft Online Előfizetési Szerződésnek az érvényességével, amelyhez az Adatfeldolgozási Szerződést csatolták.