Microsoft tiešsaistes abonēšanas līgums

Šis Microsoft tiešsaistes abonēšanas līgums ir noslēgts starp personu, ko jūs pārstāvat, vai, ja nenorādījāt šo personu Portālā, starp jums (turpmāk — jūs, jūsu, jums) un Microsoft Ireland Operations Limited (turpmāk — korporācija Microsoft, mēs, mūsu, mums), un šo līgumu veido tālāk aprakstītie noteikumi un nosacījumi, Pieņemamās lietošanas politika, Tiešsaistes pakalpojumu lietošanas tiesības, SLA, kā arī Portālā norādītais izcenojums un maksājumu nosacījumi (turpmāk kopā — līgums). Šis līgums stājas spēkā datumā, kad mēs nosūtām jums pirmā pasūtījuma apstiprinājumu. Galvenie termini ir definēti 10. sadaļā.

1.            Vispārīgi.

a.     Lietošanas tiesības. Mēs piešķiram jums tiesības piekļūt Tiešsaistes pakalpojumiem un lietot tos, kā arī tiesības instalēt un lietot Abonementā ietverto Programmatūru, kā aprakstīts šajā līgumā. Mēs paturam visas pārējās tiesības.

b.    Pieņemamā lietošana. Jūs izmantosiet Produktu tikai saskaņā ar Pieņemamās lietošanas politiku. Jūs nedrīkstat dekonstruēt, dekompilēt, izjaukt vai apiet Produkta tehniskos ierobežojumus, izņemot gadījumus, kad, neraugoties uz šiem ierobežojumiem, tas ir atļauts saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Jūs nedrīkstat izīrēt, iznomāt, aizdot, tālākpārdot, nodot vai viesot Produktu vai tā daļu trešām personām vai to vārdā.

c.     Piemērotība izglītības iestādēm, valsts iestādēm un bezpeļņas organizācijām paredzēto versiju lietošanai. Jūs piekrītat, ka, iegādājoties piedāvājumu izglītības iestādēm, valsts iestādēm vai bezpeļņas organizācijām, jūs kā izglītības iestāde (tostarp administratīvie biroji vai izglītības padomes, publiska bibliotēka vai publisks muzejs) atbilstat attiecīgajām piemērotības prasībām, kas ir minētas vietnē http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7, vai jūs kā persona atbilstat valsts iestādes piemērotības prasībām, kas ir minētas vietnē http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6, vai jūs kā persona atbilstat bezpeļņas organizācijas piemērotības prasībām, kas ir minētas vietnē http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=2&Keyword=nonprofit&Region=1. Microsoft patur tiesības pārbaudīt piemērotību jebkurā laikā un apturēt Tiešsaistes pakalpojumu sniegšanu, ja šīs piemērotības prasības netiek izpildītas.

2.            Konfidencialitāte.

Jūs piekrītat, ka Tiešsaistes pakalpojumu noformējumu un veiktspēju, kam varat piekļūt tikai ar paroli, un jebkādu dokumentāciju vai materiālus, kam varat piekļūt, jo saskaņā ar šo līgumu mēs jums sniedzam piekļuvi tiem, glabāsiet slepenībā un neizpaudīsiet tos jebkādām trešām personām, izņemot veidā, kurš veicina pušu savstarpējās komercdarbības attiecības. Ja esat valsts klients, uz šo sadaļu attiecas komercnoslēpumam un publiskajiem ierakstiem piemērojamās prasības un tamlīdzīgi tiesību akti.

3.            Pasūtījumi, cenas, termiņš, izbeigšana un pārtraukšana.

a.     Pasūtījumi un izcenojums. Varat Portālā veikt Standarta piedāvājuma, Patēriņa piedāvājuma vai Kombinētā piedāvājuma Pasūtījumu.

(i)    Standarta piedāvājumos varat palielināt vai samazināt Termiņa laikā pasūtīto Produktu skaitu, izņemot Abonementā, ko iegādājāties, izmantojot abonēšanas karti ārpus Portāla. Abonementam pievienoto krēslu derīgums beigsies sākotnējā Termiņa beigās. Ja Termiņa laikā samazināt licenču daudzumu, mēs varam pieprasīt atcelšanas maksu par daudzuma samazinājumu, kā tas aprakstīts tālāk sadaļā „Abonementa izbeigšana”.

(ii)   Jūs drīkstat veikt Pasūtījumus saviem Saistītajiem uzņēmumiem saskaņā ar šo līgumu un piešķirt šiem Saistītajiem uzņēmumiem administratīvās tiesības pārvaldīt to Produktus, taču Saistītie uzņēmumi nedrīkst veikt Pasūtījumus saskaņā ar šo līgumu. Jūs drīkstat arī trešai personai piešķirt Programmatūras licenci vai tiesības piekļūt Tiešsaistes pakalpojumam un lietot to, ja šai trešai personai šāda licence nepieciešama jūsu uzņēmuma iekšējās darbības nolūkiem. Ja Saistītajiem uzņēmumiem vai trešajām personām piešķirat jebkādas tiesības, šiem Saistītajiem uzņēmumiem un trešajām personām ir jāievēro šī līguma nosacījumi, un jūs piekrītat kopīgi un atsevišķi uzņemties atbildību par jebkuru šādu Saistīto uzņēmumu vai trešo personu veikto darbību saistībā ar Produktu lietošanu.

b.    Izcenojums un maksājums. Maksājumi ir jāveic atbilstoši Portālā sniegtajiem izcenojuma un maksājuma nosacījumiem. Standarta piedāvājumiem cenu līmenis ir balstīts uz jūsu Pasūtījuma daudzumu attiecīgajam Produktam. Jūsu cenu līmeni var pielāgot, ja Termiņa laikā Produkta daudzums Abonementā tiek palielināts vai samazināts un jūs kvalificējaties citam cenu līmenim (izņemot Abonementam, kuru iegādājāties, izmantojot abonēšanas karti ārpus Portāla, un šādā gadījumā cena ir fiksēta atbilstoši abonēšanas kartes vērtībai). Cenu līmeņa izmaiņas nav retrospektīvas, un maksājumu izmaiņas Abonementam tiks proporcionāli sadalītas. Cenas tiek fiksētas Pasūtījuma pirmās veikšanas laikā, un tās ir spēkā visa Termiņa laikā, bet cenas var mainīties jebkuras Abonementa atjaunošanas sākumā. Patēriņa piedāvājumiem izcenojums un maksu grafiki ir atkarīgi no faktiskā lietojuma, un tos var mainīt jebkurā laikā, sniedzot paziņojumu. Attiecībā uz visiem pieejamajiem bezmaksas piedāvājumiem nav spēkā šajā līgumā sniegtie nosacījumi attiecībā uz izcenojumu, atcelšanas maksām un maksājumiem.

c.     Atjaunošana.

(i)    Standarta piedāvājumiem jūs drīkstat izvēlēties Abonementu automātiski atjaunot vai izbeigt to pēc Termiņa darbības beigām. Sākotnēji ir izvēlēta automātiska atjaunošana. Termiņa laikā jebkurā brīdī atlasi varat mainīt. Ja esošais Termiņš ir ilgāks par vienu kalendāro mēnesi, mēs jums sniegsim rakstisku automātiskās atjaunošanas paziņojumu pirms Termiņa darbības beigām.

(ii)   Patēriņa piedāvājumiem izcenojums un maksu grafiki ir atkarīgi no faktiskā lietojuma, un tos var mainīt jebkurā laikā, sniedzot paziņojumu.

(iii)  Izmēģinājuma Abonementus nevar atjaunot.

d.    Nodokļi. Cenās netiek iekļauti nekādi nodokļi. Jums jāsamaksā jebkuri piemērojamie pievienotās vērtības, preču un pakalpojumu, pārdošanas vai līdzīgi nodokļi, kas jāveic attiecībā uz jebkuru Pasūtījumu, kurš ir iesniegts saskaņā ar šo līgumu, un ko mums ir atļauts iekasēt no jums saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jūs esat atbildīgs par jebkādām piemērojamām zīmognodevām un par visiem citiem nodokļu maksājumiem, kas ir jāveic saskaņā ar tiesību aktiem, tostarp par jebkādiem nodokļiem, kas jums rodas par Produktu izplatīšanu vai nodrošināšanu saviem Saistītajiem uzņēmumiem. Mēs esam atbildīgi par visiem nodokļiem, kas attiecas uz mūsu ienākumiem pēc nodokļu samaksas vai mūsu īpašumtiesībām. Ja jāietur jebkādi nodokļi par maksājumiem, ko jūs veicat mums, jūs šos nodokļus drīkstat atskaitīt no summas, kas jāmaksā mums, un samaksāt to attiecīgajai nodokļu iestādei, ja jūs par šiem ieturējumiem nekavējoties saņemat un mums nosūtāt oficiālu samaksas apliecinājumu un citus dokumentus, kas nepieciešami, lai mēs varētu iesniegt prasību par atlaidi saistībā ar ārzemēs samaksātiem nodokļiem vai atmaksu. Jums ir jānodrošina, ka tiek atskaitīta vismazākā nodokļu summa, kādu atļauj piemērojamie tiesību akti.

e.     Līguma darbības termiņš un izbeigšana. Šis līgums ir spēkā līdz brīdim, kad to izbeidzat, piezvanot klientu atbalsta dienestam vai citā Portālā aprakstītā veidā; izņēmums ir izmēģinājuma versijas, kas tiek izbeigtas automātiski. Ar izbeigšanu tiek izbeigtas tikai jūsu tiesības atjaunot Abonementus atbilstoši esošam Pasūtījumam vai veikt jaunus papildu Produktu Pasūtījumus saskaņā ar šo līgumu.

f.      Abonementa izbeigšana. Abonementu drīkstat izbeigt jebkurā laikā tā Termiņa ietvaros, tomēr, pirms izbeigšana stājas spēkā, jums ir jāsamaksā visas attiecīgās summas.

(i)    Viena mēneša abonements. Abonementu, kura Termiņš ir viens mēnesis, jebkurā laikā var izbeigt bez maksas.

(ii)   Viena gada abonements. Ja Abonementu, kura Termiņš ir viens gads, izbeidzat 30 dienu laikā pēc datuma, kurā Abonements stājās spēkā vai tika atjaunots, jums jāmaksā par Abonementa pirmajām 30 dienām. Par Abonementa izbeigto daļu nav jāmaksā. Ja Abonementu izbeidzat jebkurā citā Termiņa laikā, jums jāmaksā 25% no Abonēšanas maksas, kas citādi būtu jāmaksā par atlikušo viena gada Termiņu. Iepriekš minētais neattiecas uz tāda Abonementa izbeigšanu, ko iegādājāties, izmantojot abonēšanas karti ārpus Portāla, par kuru korporācija Microsoft nenodrošinās atmaksu.

(iii)  Programmatūras izbeigšanas vai darbības beigu sekas. Ja šī līguma vai Abonementa darbība tiek izbeigta vai beidzas tā darbības termiņš un jūs neizmantojat pieejamu Programmatūras izpirkšanas iespēju, jums jādzēš visas tās Programmatūras kopijas, kas ir licencēta saskaņā ar šo līgumu, jāiznīcina visi saistītie datu nesēji un jānodrošina šādas dzēšanas vai iznīcināšanas rakstisks apliecinājums.

g.    Apturēšana. Mēs drīkstam apturēt jums Tiešsaistes pakalpojumu lietošanu, ja: (1) jūs saprātīgā laika posmā neatbildat uz prasību par iespējamu aizskārumu saskaņā ar 5. sadaļu; (2) jūs nesamaksājat šajā līgumā noteiktās summas vai (3) jūs pārkāpjat Pieņemamās lietošanas politiku. Apturēšana ir attiecināma uz minimālo nepieciešamo Tiešsaistes pakalpojumu daļu un būs spēkā tikai apstākļu vai nepieciešamības esamības laikā. Pirms apturēšanas mēs par to paziņosim, izņemot gadījumus, kad mēs pamatoti uzskatām, ka apturēšana ir nekavējoties nepieciešama. Ja apturēšana tiek īstenota nemaksāšanas dēļ, mēs par to paziņosim vismaz 30 dienas iepriekš. Ja pilnībā nenovērsīsiet darbības apturēšanas iemeslus 60 dienu laikā pēc tam, kad mēs būsim apturējuši pakalpojuma darbību, mēs drīkstam izbeigt Abonementa darbību. Turklāt mēs drīkstam izbeigt jūsu Abonementa darbību, ja 12 mēnešu periodā jūsu tiesības lietot Tiešsaistes pakalpojumus ir apturētas vairāk nekā divas reizes.

4.            Garantijas.

a.     Ierobežotā garantija.

(i)    Tiešsaistes pakalpojumi. Mēs garantējam, ka Termiņa laikā Tiešsaistes pakalpojumi būs saskaņā ar SLA nosacījumiem. Vienīgā par šīs garantijas pārkāpumu saņemamā zaudējumu atlīdzība ir aprakstīta Līgumā par pakalpojumu līmeni (SLA).

(ii)   Programmatūra. Mēs garantējam, ka vienu gadu kopš Programmatūras pirmās lietošanas reizes tā darbosies, kā aprakstīts attiecīgajā lietotāja dokumentācijā. Ja Programmatūra nespēj pildīt šo garantiju, mēs pēc saviem ieskatiem (1) atmaksāsim par Programmatūru samaksāto summu vai (2) salabosim vai nomainīsim Programmatūru.

b.    Ierobežotās garantijas izņēmumi. Uz šo ierobežoto garantiju attiecas šādi ierobežojumi:

(i)    visas netiešās garantijas, galvojumi vai nosacījumi, no kuriem nevar atteikties saskaņā ar likumu, ir spēkā vienu gadu, sākot ar ierobežotās garantijas sākumu;

(ii)   šī ierobežotā garantija neattiecas uz tādām problēmām, ko izraisījis negadījums, Produktu nepareiza lietošana vai izmantošana veidā, kas neatbilst šī līguma nosacījumiem, vai ko mēs nevaram ietekmēt ar saprātīgiem līdzekļiem;

(iii)  šī ierobežotā garantija neattiecas uz problēmām, ko izraisījusi neatbilstība sistēmas minimālajām prasībām, un

(iv)  šī ierobežotā garantija neattiecas uz bezmaksas, izmēģinājumversijas, pirmsizlaides vai beta versijas Produktiem.

c.     SAISTĪBU ATRUNA. Izņemot šo garantiju, mēs nesniedzam nekādas tiešās vai netiešās, ar likumu noteiktas vai cita veida garantijas, tostarp garantijas par piemērotību pārdošanai vai piemērotību konkrētam mērķim. Šī atteikšanās ir spēkā, izņemot gadījumus, kad tas ir aizliegts saskaņa ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

5.            Aizstāvība pret prasībām.

a.     Aizstāvība.

(i) Mēs aizstāvēsim jūs pret jebkādām nesaistītu trešo personu prasībām par to, ka Produkts pārkāpj attiecīgās personas patentu, autortiesības vai preču zīmi vai arī prettiesiski izmanto šīs personas komercnoslēpumu.

(ii) Jūs aizstāvēsit mūs pret jebkādām nesaistītu trešo personu prasībām par to, ka jebkādi Klienta dati vai programmatūra, kuru tiešā vai netiešā veidā nodrošināt Produkta izmantošanas laikā un kas nav izstrādāta korporācijā Microsoft, pārkāpj trešās personas patentu, autortiesības vai preču zīmi, prettiesiski izmanto šīs personas komercnoslēpumu vai pārkāpj Pieņemamās lietošanas politiku.

b.    Ierobežojumi. 5. sadaļas a apakšpunktā minētie mūsu pienākumi neattiecas uz prasību vai spriedumu, kas tiek pamatots ar kādu no šiem iemesliem: (i) Klienta dati, programmatūra, kas nav izstrādāta korporācijā Microsoft, modifikācijas, ko jūs veicat Produktam, vai materiāli, ko jūs nodrošināt vai padarāt pieejamus kā daļu no Produkta lietošanas; (ii) jūs esat lietojis Produktu kopā ar produktu, Klienta datiem vai komercdarbības procesu, kas nav izstrādāts korporācijā Microsoft, vai jums radās zaudējumi šādas lietošanas dēļ; (iii) jūs esat izmantojis korporācijas Microsoft preču zīmes bez mūsu tiešas rakstiskas piekrišanas vai esat lietojis Produktu pēc tam, kad esam informējuši jūs pārtraukt lietošanu trešās personas prasības dēļ; (iv) jūs esat veicis Produkta tālākizplatīšanu vai lietošanu jebkuras nesaistītas trešās personas vajadzībām, vai (v) Produkts ir nodrošināts bez maksas.

c.     Zaudējumu atlīdzība. Ja mums ir pamatots iemesls uzskatīt, ka prasība saskaņā ar 5. sadaļas a apakšpunkta (i) daļu var aizliegt Produkta lietošanu, mēs drīkstam: (i) nodrošināt jums tiesības turpināt Produkta lietošanu vai (ii) modificēt vai aizstāt Produktu ar funkcionāli līdzvērtīgu produktu un informēt jūs par Produkta iepriekšējās versijas lietošanas pārtraukšanu. Ja šīs opcijas nav komerciāli pieņemamas, mēs drīkstam pārtraukt jūsu tiesības lietot Produktu un pēc tam atmaksāt visus avansa maksājumus par neizmantotajām Abonēšanas tiesībām.

d.    Pienākumi. Katrai līgumslēdzējai pusei ir nekavējoties jāinformē otra līgumslēdzēja puse par prasībām, kas ir aprakstītas šajā Sadaļā.

(i) Līgumslēdzējai pusei, kas vēlas iegūt aizstāvību, ir (1) jānodrošina otrai līgumslēdzējai pusei pilnīga kontrole pār aizstāvību pret šādu prasību un tās izlīgumu un (2) jāsniedz pamatota palīdzība aizstāvībā pret prasību.

(ii) Līgumslēdzējai pusei, kas sniedz aizstāvību, ir (1) jāatlīdzina otrai līgumslēdzējai pusei attiecīgie izdevumi, kas ir radušies, nodrošinot šādu palīdzību, un (2) jāatlīdzina jebkādi izdevumi, kas saistīti ar nelabvēlīgu galīgo spriedumu. Līgumslēdzējas puses attiecīgās tiesības uz aizstāvību, maksājumiem par nolēmumiem un izlīguma maksājumiem saskaņā ar šo 5. sadaļu aizstāj visas vispārējās tiesības vai ar likumu noteiktās tiesības uz kompensāciju, vai analogas tiesības, un līgumslēdzējas puses atsakās no šādām vispārējām vai ar likumu noteiktām tiesībām.

6.            Atbildības ierobežojums.

a.     Ierobežojums. Saskaņā ar šo līgumu katras līgumslēdzējas puses atbildība ietver tikai tiešo zaudējumu atlīdzināšanu par (1) Programmatūru tādas summas apmērā, kādu jūs samaksājāt par Programmatūru, uz kuru attiecas šī atbildība; par (2) Tiešsaistes pakalpojumiem tādas summas apmērā, kādu jūs saskaņā ar šo līgumu samaksājāt par šo Tiešsaistes pakalpojumu, uz kuru attiecas atbildība uz 12 mēnešiem pirms atbildības rašanās; un par (3) bez maksas nodrošinātiem Produktiem — USD 5000,00 (piecu tūkstošu ASV dolāru) apmērā.

b.    IZŅĒMUMS. Neviena no līgumslēdzējām pusēm nebūs atbildīga par ieņēmumu zaudējumiem vai netiešajiem, īpašajiem, nejaušajiem, izrietošajiem, sodoša rakstura vai tipveida zaudējumiem arī gadījumā, ja līgumslēdzēja puse zināja par šādu zaudējumu iespējamību.

c.     Ierobežojumu izņēmumi. Šajā sadaļā minētie atbildības ierobežojumi ir attiecināmi pilnā apmērā, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, taču neattiecas uz: (1) 5. sadaļā aprakstītajiem līgumslēdzēju pušu pienākumiem; vai (2) jebkuras līgumslēdzējas puses intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanu.

7.            Programmatūras atbilstības pārbaude.

Termiņa laikā un trīs gadus pēc tā jums ir jāsaglabā visi parastie un atbilstošie uzskaites ieraksti saistībā ar Abonementiem un veidu, kā izmantojat Produktus. Mēs drīkstam jums pieprasīt veikt visu jūsu lietoto Produktu iekšējo auditu, lietošanā esošo Abonementu skaitu salīdzinot ar jums izsniegto un/vai jums apmaksāto Abonementu skaitu. Pieprasot veikt auditu, mēs neatsakāmies no savām tiesībām pieprasīt šī līguma nosacījumu pildīšanu vai aizsargāt mūsu intelektuālo īpašumu, izmantojot jebkādus citus tiesību aktos atļautus līdzekļus.

Ja pārbaudē vai pašpārbaudē tiek atklāta jebkāda nelicencēta lietošana, jums nekavējoties jāpasūta pietiekams iepriekšējai un pašreizējai lietošanai nepieciešamo licenču skaits. Ja tiek atklāti būtiski nelicencētas lietošanas gadījumi, jums jāatlīdzina mums izmaksas, kas mums ir radušās saistībā ar pārbaudi, un 30 dienu laikā jāiegūst nepieciešamās papildu licences par atsevišķu mazumtirdzniecības licenču cenu.

8.            Programmatūra.

a.     Iegādātās licences. Mēs piešķiram jums licences atbilstoši jūsu pasūtītajam Programmatūras kopiju skaitam. Mēs piešķiram jums arī tiesības savas licencētās Programmatūras versijas vietā izmantot agrāku (vecāku) versiju, ja mēs nosakām šādas tiesības Tiešsaistes pakalpojumu lietošanas noteikumos.

b.    Papildu programmatūra lietošanai kopā ar Tiešsaistes pakalpojumiem. Lai varētu optimāli piekļūt noteiktiem Tiešsaistes pakalpojumiem un izmantot tos, saistībā ar Tiešsaistes pakalpojumu lietošanu jūs drīkstat instalēt un lietot noteiktu Programmatūru. Programmatūras kopiju skaits, ko drīkstēsiet lietot, vai ierīču skaits, kurās būs atļauts lietot Programmatūru, atbildīs Tiešsaistes pakalpojuma produkta licences nosacījumu Tiešsaistes pakalpojumu lietošanas noteikumos aprakstītajam skaitam. Mums ir tiesības pārbaudīt jūsu izmantotās Programmatūras versiju un ieteikt vai lejupielādēt jūsu ierīcēs atjauninājumus, iepriekš paziņojot par to vai nepaziņojot. Atjauninājumu neinstalēšana var ietekmēt jūsu spēju izmantot noteiktas Tiešsaistes pakalpojumu funkcijas. Kad beidzas jūsu tiesības lietot Programmatūru, jums tā jāatinstalē. Tad mēs varam to arī atspējot.

c.     Licenču kļūšana par pastāvīgajām licencēm. Izņemot gadījumus, kad jūs iegūstat pastāvīgās licences, izmantojot izpirkšanas iespēju, Programmatūras licence, kas iegūta saskaņā ar šo līgumu, ilgst tikai Termiņa laiku. Jebkādas atsauces Tiešsaistes pakalpojumu lietošanas noteikumos par Programmatūras pastāvīgu darbināšanu ir attiecināmas tikai tad, ja esat samaksājis par pastāvīgajām licencēm.

d.    Licenču apstiprināšana. Jūsu Programmatūras licences apliecinājums ir (1) šis līgums, (2) jebkāds Pasūtījuma apstiprinājums, (3) dokumentācija, kas apliecina licenču nodošanu (jebkādai atļautai nodošanai), un (4) maksājuma apliecinājuma dokuments.

e.     Licences tiesības nav saistītas ar Programmatūras datu nesēja piegādi. Jūsu veikta Programmatūras datu nesēja iegāde vai piekļuve tīkla avotam neietekmē jūsu licenci izmantot Programmatūru, kas iegūta saskaņā ar šo līgumu. Mēs licencējam jums Programmatūru, nevis pārdodam to.

f.      Kopijas. Jūs drīkstat veidot tik daudz Programmatūras kopiju, cik jums nepieciešams to iekšējai izplatīšanai, ja jums ir derīga licence katrai šādai kopijai. Programmatūras kopijām, kuras jūs izveidojat, jābūt pilnīgām kopijām (ietverot paziņojumus par autortiesībām un preču zīmēm), un tām jābūt izveidotām, izmantojot korporācijas Microsoft apstiprinātus datu nesējus vai tīkla avotu. Lai izveidotu un instalētu šīs kopijas, jūs drīkstat izmantot trešās personas pakalpojumus, tomēr jūs piekrītat, ka esat atbildīgs par šīs trešās personas darbībām. Jums jādara viss iespējamais, lai informētu ikvienu, kam ļaujat izmantot Programmatūru, ka mēs to licencējam un ka uz to attiecas šī līguma nosacījumi.

g.    Programmatūras sistēmas kopiju veidošanas tiesības. Noteiktos gadījumos drīkstat ierīcē veidot Programmatūras sistēmas kopijas, izmantojot Programmatūras datu nesēju. Ja Programmatūru ieguvāt, (1) izmantojot oriģinālā aprīkojuma ražotāju (Original Equipment Manufacturer — OEM), (2) kā pilnas komplektācijas Programmatūras produktu, izmantojot mazumtirdzniecības avotu, vai (3) izmantojot citu Microsoft programmu, tad saskaņā ar šo līgumu iegūto datu nesēju drīkstat izmantot, lai izveidotu sistēmas kopijas izmantošanai to kopiju vietā, kas tiek izsniegtas, izmantojot konkrēto avotu. Jums ir šādas tiesības, ja:

(i)    jums ir derīga licence no konkrētā avota katrai Programmatūras kopijai, kam tiek veidota sistēmas kopija;

(ii)   kopiju Programmatūra, valoda, versija un komponenti ir identiski to kopiju programmatūras produktam, valodai, versijai un visiem komponentiem, ko tās aizstāj, un atļautais kopētās Programmatūras kopiju vai kopēto instanču skaits nemainās;

(iii)  Programmatūras tipam (piem., jauninājums vai pilna apjoma licence) ir jābūt identiskam tās Programmatūras tipam, kas iegūts no atsevišķā avota, izņemot operētājsistēmas kopijas un Programmatūras kopijas, kas ir licencētas saskaņā ar citu Microsoft programmu.

(iv)  jūs ievērojat visas Tiešsaistes pakalpojumu lietošanas noteikumos norādītās specifiskās prasības par sistēmas kopiju veidošanu; un

(v)   jūs piekrītat, ka uz sistēmas kopijām, kas izveidotas saskaņā ar šo apakšpunktu, joprojām attiecas nosacījumi un lietošanas noteikumi, kas norādīti konkrētā avota nodrošinātajai Programmatūrai.

Šis apakšpunkts nenodrošina un nepaplašina nevienu garantiju vai pienākumu saistībā ar atbalsta sniegšanu.

h.    Licenču nodošana un piešķiršana. Licenču nodošana nav atļauta, taču jūs drīkstat nodot pilnībā apmaksātas pastāvīgās Licences:

(i)    Saistītajam uzņēmumam; vai

(ii)   trešai personai vienīgi saistībā ar aparatūras nodošanu vai tiem darbiniekiem, kuriem licence ir piešķirta kā (1) Saistītā uzņēmuma atsavinājums vai Saistītā uzņēmuma daļa vai (2) apvienošana, kura ir saistīta ar Klientu vai Saistīto uzņēmumu.

Pirms licences nodošanas jums par to jāpaziņo korporācijai Microsoft, aizpildot nodošanas paziņojuma veidlapu, kas ir pieejama vietnē http://www.microsoft.com/licensing/contracts, un nosūtot to korporācijai Microsoft. Licenču nodošana nav spēkā, kamēr jūs tiesību pārņēmējam neesat nodrošinājis informāciju par piemērojamiem Tiešsaistes pakalpojumu lietošanas noteikumiem, lietošanas un atbildības ierobežojumiem (tostarp izņēmumiem un garantijas nosacījumiem) un šajā sadaļā minētajiem nodošanas ierobežojumiem un kamēr tiesību pārņēmējs nav tiem rakstiski piekritis. Nav spēkā nekāda Licenču nodošana, kas neatbilst šīs sadaļas nosacījumiem.

i.      Kvalificētā darbstacijas operētājsistēmas licence. Saskaņā ar šo līgumu pieejamās darbstacijas operētājsistēmas programmatūras licences ir tikai jaunināšanas licences („OS jaunināšanas licences”), nevis pilna apjoma licences. Visiem jūsu datoriem, kuros darbosies OS jaunināšanas licences, ir jābūt licencētiem kādas no pilna apjoma kvalificēto darbstaciju operētājsistēmu darbināšanai, kā norādīts Tiešsaistes pakalpojumu lietošanas noteikumos.

Jūs drīkstat mainīt OS jaunināšanas licenču piešķiri no sākotnējā datora tā aizstājējdatoram savas juridiskās personas ietvaros, ja (1) aizstājējdatoram ir licence darbināt pilna apjoma kvalificēto operētājsistēmu, kas norādīta Tiešsaistes pakalpojumu lietošanas noteikumos, (2) jūs no sākotnējā datora noņemat jebkādu OS jaunināšanas licences programmatūru, un (3) piešķires maiņa nenotiek 90 dienu laikā kopš pēdējās piešķires maiņas.

9.            Citi noteikumi.

a.     Paziņojumi. Jums ir jānosūta paziņojumi pa pastu uz tālāk norādīto adresi.

Paziņojumi jāsūta:

Kopijas ir jāsūta uz adresi:

Microsoft Ireland Operations Limited

Atrium Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Ireland

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Faksa numurs: (425) 936-7329

Mēs drīkstam nosūtīt paziņojumus pa e-pastu jūsu norādītajiem konta administratoriem. Paziņojumi ir spēkā datumā, kas norādīts uz saņemšanas kvīts, vai e-pasta ziņojuma nosūtīšanas datumā. Jūs uzņematies atbildību par to, ka konta administratora adrese, ko norādījāt Portālā, ir precīza un pareiza, un jūs piekrītat, ka visi e-pasta paziņojumi, ko mēs sūtīsim uz šo e-pasta adresi, stāsies spēkā to nosūtīšanas brīdī un neatkarīgi no tā, vai faktiski saņēmāt šos e-pasta ziņojumus.

b.    Līguma nodošana. Jūs nedrīkstat nodot šo līgumu vai tā daļu.

c.     Piekrišana partneru maksām. Kad iesniedzat Pasūtījumu, jūs drīkstat norādīt ar saviem Abonementiem saistītu „Reģistrēto partneri”. Norādot Reģistrēto partneri tieši vai pilnvarojot to darīt trešai personai, jūs piekrītat mums veikt maksas par šo Reģistrēto partneri. Maksas ir paredzētas pirmspārdošanas atbalsta sniegšanai, un tajās var tikt ietverta arī pēcpārdošanas atbalsta sniegšana. Maksas ir atkarīgas no jūsu Pasūtījuma lieluma un tiek palielinātas atbilstoši tam. Mūsu cenas par Produktiem nemainās atkarībā no tā, vai norādāt Reģistrēto partneri.

d.    Atšķirtība. Ja šī līguma jebkura daļa nav izpildāma, pārējie līguma nosacījumi pilnībā paliek spēkā.

e.     Atteikšanās no atbildības. Šī līguma jebkura noteikuma neizpilde nenozīmē atteikšanos no atbildības.

f.      Aģentūru neesamība. Mēs esam neatkarīgie līgumdarbinieki. Ar šo līgumu netiek izveidota aģentūra, partnerība vai kopuzņēmums.

g.    Nav trešo personu labumguvēju. Šim līgumam nav trešo personu labumguvēju.

h.    Piemērojamie tiesību akti un tiesas apgabals, kurā izskata lietu. Šī līguma darbību regulē Īrijas tiesību akti. Ja mēs ierosinām lietu, lai realizētu šo līgumu, mēs to ierosināsim tajā jurisdikcijā, kur atrodas jūsu galvenais birojs. Ja jūs ierosināt lietu, lai realizētu šo līgumu, jums tā jāierosina Īrijā. Šī jurisdikcijas izvēle nevienai no līgumslēdzējām pusēm neliedz vērsties tiesā jebkurā atbilstošā jurisdikcijā pagaidu noregulējuma iegūšanai saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu.

i.      Pilna apjoma līgums. Šis līgums ir pilna apjoma līgums par tā priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās vai vienlaicīgās vienošanās.

j.      Palikšana spēkā. Tālāk minētie noteikumi paliek spēkā arī pēc līguma izbeigšanas vai tā darbības termiņa beigām. Šie noteikumi ir: 1. sadaļa; 2. sadaļa; 3. sadaļas d apakšpunkts un f apakšpunkts; 4.–7. sadaļa; 8. sadaļas d apakšpunkts un h apakšpunkts; 9. sadaļa; 10. sadaļa. Šis līgums paliek spēkā jebkura Abonementa darbības termiņa laikā.

k.     ASV eksporta jurisdikcija. Uz Produktu attiecas ASV eksporta jurisdikcija. Jums jāievēro visi piemērojamie tiesību akti, tostarp ASV Eksporta administrācijas noteikumi, Noteikumi par starptautisku ieroču pārvadāšanu un lietotāja, lietošanas un teritoriālie ierobežojumi, kas noteikti ASV un citās valstīs. Papildinformāciju skatiet vietnē http://www.microsoft.com/exporting/.

l.      Nepārvarama vara. Neviena no līgumslēdzējām pusēm nav atbildīga par nespēju izpildīt savus pienākumus, ja to izraisījis cēlonis, ko puses nevar kontrolēt (piemēram, ugunsgrēks, sprādziens, elektropadeves zudums, zemestrīce, plūdi, spēcīgas vētras, streiks, embargo, darba strīdi, civilo vai militāro autoritāšu darbības, karš, terorisms (tostarp kiberterorisms), dabas stihijas, interneta pakalpojumu sniedzēju darbība vai bezdarbība, izpildvaras vai valsts iestāžu darbība vai bezdarbība (tostarp tādu tiesību aktu vai regulu pieņemšana, kas ietekmē Tiešsaistes pakalpojumu sniegšanu)). Tomēr šī sadaļa neattiecas uz līgumā noteiktajiem pienākumiem veikt maksājumus.

m.   Publicitāte. Korporācija Microsoft drīkst publiski (mutiski vai rakstiski) izpaust, ka esat Microsoft klients un Produktu pircējs, tostarp Microsoft klientu sarakstā un citos reklāmmateriālos.

n.    Atteikšanās no tiesībām anulēt tiešsaistes pirkumus. Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, jūs atsakāties no tiesībām anulēt saskaņā ar šo līgumu veiktos pirkumus, uz kuriem attiecas jebkādi tiesību akti, kas nosaka attālinātu pārdošanu vai elektroniskus vai tiešsaistes līgumus, kā arī no jebkādām tiesībām vai pienākumiem saistībā ar iepriekšēju informāciju, vēlāku apstiprināšanu, tiesībām atteikties vai iesaldēšanas periodiem.

o.    Līgumslēdzēja iestāde. Ja esat fiziska persona un piekrītat šiem nosacījumiem kādas juridiskas personas vārdā, jūs apliecināt, ka jums ir juridiskā vara, kas ir nepieciešama, lai noslēgtu šo līgumu attiecīgās juridiskas personas vārdā.

10.         Definīcijas.

„Pieņemamā lietošanas politika” ir izklāstīta Tiešsaistes pakalpojumu lietošanas noteikumos, vai korporācija Microsoft kā citādi to ir padarījusi pamanāmi pieejamu.

„Saistītais uzņēmums” nozīmē jebkuru juridisku personu, kura pieder līgumslēdzējai pusei, kurai pieder līgumslēdzēja puse vai uz kuru līgumslēdzējai pusei ir kopīpašuma tiesības. „Īpašumtiesības” šīs definīcijas ietvaros nozīmē kontroli pār vairāk nekā 50 % no uzņēmuma kapitāla daļām vai akcijām.

„Kombinētais piedāvājums” ir Abonements, kurā apvienots Standarta piedāvājums un Patēriņa piedāvājums.

„Patēriņa piedāvājums” nozīmē, ka jūs maksājat atkarībā no faktiskā lietojuma iepriekšējā mēnesī, bez iepriekšējām saistībām. Maksājumi jāveic regulāri pēc pakalpojuma saņemšanas.

„Klienta dati” ir visi dati, tostarp visi teksta, skaņas, programmatūras vai attēlu faili, kurus jūs vai jūsu Saistītie uzņēmumi mums sniedzat vai kas tiek sniegti jūsu vai jūsu Saistīto uzņēmumu vārdā, kad izmantojat Tiešsaistes pakalpojumus.

„Tiešsaistes pakalpojums” ir jebkurš Microsoft tiešsaistes pakalpojums, kas tiek abonēts saskaņā ar šo līgumu un tiek nodrošināts, izmantojot Portālu.

„Tiešsaistes pakalpojumu lietošanas noteikumi” ir lietošanas noteikumi, kas pieejami vietnē http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights. Tiešsaistes pakalpojumu lietošanas noteikumi ietver nosacījumus, kas nosaka veidu, kā varat lietot Produktus papildus šajā līgumā minētajiem.

„Pasūtījums” ir Portālā veikts Produktu pasūtījums. Pasūtījumā var ietilpt vairāki Produkta Abonementi.

„Portāls” ir Tiešsaistes pakalpojumu attiecīgās vietnes, kas atrodamas vietnē

http://www.microsoft.com/licensing/online-services/how-to-buy.aspx#tab=2 vai citā mūsu norādītā vietnē.

„Produkts” ir jebkurš Tiešsaistes pakalpojums un Programmatūra.

„SLA” (Service Level Agreement) ir līgums par pakalpojumu līmeni, un šajā līgumā ir norādītas mūsu saistības attiecībā uz Tiešsaistes pakalpojumu sniegšanu un/vai veiktspēju, kā publicēts vietnē http://www.microsoft.com/licensing/contracts vai citā mūsu norādītā vietnē.

„Programmatūra” ir programmatūra, ko mēs jums nodrošinām instalēšanai jūsu ierīcē kā daļu no Abonementa un ko varat lietot kopā ar Tiešsaistes pakalpojumiem, lai nodrošinātu noteiktu funkcionalitāti.

„Standarta piedāvājums” nozīmē, ka jūs jau iepriekš piekrītat Termiņa laikā iegādāties noteiktu Produkta daudzumu. Lietošanas Termiņa laikā jūs regulāri veicat avansa maksājumus.

„Abonements” ir Produkta daudzuma pasūtījums noteiktam Termiņam (piem., 30 dienas vai 12 mēneši), kā norādīts Portālā.

„Termiņš” ir Abonementa ilgums konkrēta Produkta lietošanai, kā aprakstīts Portālā.

 


 

Microsoft tiešsaistes abonēšanas līguma pielikums

Tiešsaistes pakalpojumu datu apstrādes līgums

Šis Tiešsaistes pakalpojumu datu apstrādes līgums („DPA” — Data Processing Agreement) papildina Microsoft tiešsaistes abonēšanas līgumu.

1.       Definīcijas.

Šajā DPA „Klienta dati” ir visi dati, tostarp visi teksta, skaņas un attēlu faili, ko korporācijai Microsoft sniedz Klients vai kas tiek sniegti Klienta vārdā, Klientam izmantojot Tiešsaistes pakalpojumus, „korporācija Microsoft” ir Microsoft Ireland Operations Limited, un „Klients” ir juridiska persona, kas ar korporāciju Microsoft noslēdz Microsoft tiešsaistes abonēšanas līgumu. Terminiem, kas šajā DPA rakstīti ar lielo sākumburtu un izmantoti, bet nav šeit definēti, ir attiecīgi Microsoft tiešsaistes abonēšanas līgumā un visos to noteikumu papildu vai grozījumu dokumentos (kopā saukts „Līgums”) piešķirtā nozīme. Terminiem, kas nav definēti šajā DPA vai Līgumā, ir tāda nozīme, kāda tiem norādīta Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti („Datu aizsardzības direktīva”).

2.       Līgumslēdzēju pušu lomas.

Šo Tiešsaistes pakalpojumu nozīmē datus kontrolē Klients, un korporācija Microsoft ir datu apstrādātājs, kas darbojas Klienta vārdā. Kā datu apstrādātājs korporācija Microsoft darbojas tikai atbilstoši Klienta norādījumiem. Šis Līgums ir pilnīgi un galēji Klienta norādījumi korporācijai Microsoft par Klienta datu lietošanu saskaņā ar šo Līgumu.

3.       Datu apstrādes ilgums.

Korporācija Microsoft veic Klienta datu apstrādi, kamēr tā sniedz Klientam šos Tiešsaistes pakalpojumus. Kad Klients beidz lietot Tiešsaistes pakalpojumus vai šī lietošana tiek izbeigta, Klients drīkst izgūt Klienta datus, un korporācija Microsoft dzēš Klienta datus — abas puses rīkojas saskaņā ar Līgumā noteikto.

4.       Datu apstrādes apjoms un nolūks.

Klienta datu apstrādes apjoms un nolūks, apstrādājot Klienta datus, kurus Klients sniedz korporācijai Microsoft, izmantojot Tiešsaistes pakalpojumus, ir aprakstīts Līgumā. Korporācija Microsoft apstrādā Klienta datus tikai Tiešsaistes pakalpojumu sniegšanas nolūkos un pildot savus pienākumus saskaņā ar Līgumu.

5.       Tehniskie un organizatoriskie drošības pasākumi.

Korporācijai Microsoft jāizmanto tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai palīdzētu aizsargāt Klienta datus pret nesankcionētu piekļuvi, lietošanu vai izpaušanu.

6.       Klienta datu labošana, dzēšana un bloķēšana.

Kamēr korporācija Microsoft nodrošina Klientam šos Tiešsaistes pakalpojumus, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, īstenojot Datu aizsardzības direktīvas 12. panta b apakšpunktu, korporācija Microsoft pēc saviem ieskatiem un nepieciešamības var: (1) nodrošināt Klientam iespēju labot, dzēst vai bloķēt Klienta datus, ko tas sniedz korporācijai Microsoft, izmantojot šos Tiešsaistes pakalpojumus, vai (2) veikt šādus labojumus, dzēšanu vai bloķēšanu Klienta vārdā.

7.       Microsoft darbinieki.

Korporācijas Microsoft darbiniekiem nav tiesību bez atļaujas apstrādāt Klienta datus. Šādiem darbiniekiem ir pienākums saglabāt konfidencialitāti, pildot savus pienākumus. Pienākums ievērot konfidencialitāti ir spēkā arī pēc to darba attiecību beigām.

8.       Klienta datu nodošana; apakšuzņēmēji.

Klients ļauj korporācijai Microsoft nodot, uzglabāt un apstrādāt Klienta datus, ko korporācija Microsoft apstrādā Klienta vārdā, Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā valstī, kur atrodas korporācijas Microsoft vai tās saistīto uzņēmumu biroji šo Tiešsaistes pakalpojumu sniegšanas nolūkos. Korporācija Microsoft drīkst arī nolīgt citus uzņēmumus, lai šie uzņēmumi tās vārdā sniegtu ierobežotus pakalpojumus, piemēram, nodrošinātu klientu atbalstu. Visiem šiem apakšuzņēmējiem ir aizliegts izmantot personas datus jebkādiem citiem nolūkiem, izņemot to pakalpojumu sniegšanai, kam korporācija Microsoft uzņēmumu ir nolīgusi. Korporācija Microsoft ir atbildīga par to, lai tās apakšuzņēmēji ievērotu šajā DPA noteiktos pienākumus. Klients piekrīt, ka korporācija Microsoft nodod Klienta datus apakšuzņēmējiem Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā valstī, kur atrodas to biroji, kā šeit norādīts. Izņemot iepriekš aprakstītos gadījumus, korporācijai Microsoft un Klientam savstarpēji vienojoties vai ievērojot tiesību aktu prasības, korporācija Microsoft nedrīkst nodot nevienai trešajai personai (pat ne uzglabāšanas nolūkos) personas datus, ko Klients sniedz korporācijai Microsoft, izmantojot šos Tiešsaistes pakalpojumus.

9.       Drošais patvērums.

Korporācija Microsoft un tās kontrolētie ASV apakšuzņēmumi (1) ievēro ASV Tirdzniecības departamenta noteiktos ES Drošā patvēruma un Šveices Drošā patvēruma konvencijas nosacījumus attiecībā uz Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomiskajā zonā un Šveicē iegūto datu apkopošanu, izmantošanu un saglabāšanu („Drošā patvēruma principus”), un (2) Līgumā noteiktajā laikā turpinās ievērot ES un Šveices drošā patvēruma programmas, ja vien tās pildīs Amerikas Savienoto Valstu valdība. Visiem apakšuzņēmējiem, kam korporācija Microsoft nodod personas datus, vispirms ir jānoslēdz rakstiski līgumi, kuros pieprasīts, ka attiecībā uz personas datiem, ko apakšuzņēmēji saņem no korporācijas Microsoft, apakšuzņēmējiem ir jānodrošina vismaz tāda paša līmeņa personas datu aizsardzība, kāda ir pieprasīta ar saistītajiem Drošā patvēruma principiem.

10. Datu aizsardzības amatpersona.

Korporācijas Microsoft datu aizsardzības amatpersona ir:

Attn: Data Protection Officer

c/o Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland

11.     Termiņš.

Šis DPA ir spēkā vienlaicīgi ar Microsoft tiešsaistes abonēšanas līgumu, kuru šis DPA papildina.