„Microsoft“ internete teikiamų paslaugų prenumeratos sutartis

Šią „Microsoft“ internete teikiamų paslaugų prenumeratos sutartį sudaro jūsų atstovaujamas juridinis asmuo (o jei Portale nenurodėte tokio juridinio asmens – jūs atskirai) (toliau – „jūs“ arba „jūsų“) ir „Microsoft Ireland Operations Limited“ (toliau – „Microsoft“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“); joje yra toliau pateiktos sąlygos, taip pat Priimtino naudojimo strategija, Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisės, SLA ir Portale nurodyti įkainiai bei mokėjimo sąlygos (toliau kartu – „sutartis“). Ji įsigalioja nuo pirmojo jūsų pateikto užsakymo patvirtinimo datos. Pagrindiniai terminai apibrėžti 10 skyriuje.

1.            Bendroji dalis.

a.     Teisė naudoti. Suteikiame jums teisę gauti ir naudoti Internete teikiamas paslaugas bei įdiegti ir naudoti į Prenumeratą įtrauktą Programinę įrangą taip, kaip aprašyta šioje sutartyje. Pasiliekame sau visas kitas teises.

b.    Priimtinas naudojimas. Jūs naudosite Produktą tik pagal Priimtino naudojimo strategiją. Negalite perdaryti, dekompiliuoti arba išskaidyti Produkto, taip pat nepaisyti jo techninių apribojimų, išskyrus ir tik tiek, kiek tai nepaisant šių apribojimų leidžia taikytina teisė. Negalite Produkto arba bet kurios jo dalies išnuomoti, perduoti išperkamosios nuomos pagrindais, skolinti, parduoti, perleisti arba suteikti teises trečiosioms šalims naudoti jį komerciniais pagrindais.

c.     Tinkamumas naudoti akademines, valstybės institucijoms bei ne pelno siekiančioms organizacijoms skirtas versijas. Įsigydami švietimo įstaigoms, valstybės įstaigoms arba ne pelno siekiančioms organizacijoms siūlomus produktus sutinkate atitikti tinkamumo reikalavimus, taikomus švietimo įstaigoms (įskaitant administracijos tarnybas ar švietimo įstaigų vadovybes, viešąsias bibliotekas ar valstybinius muziejus), kurie pateikti adresu http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7, taikomus valstybės įstaigoms, kurie pateikti adresu http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6 arba taikomus ne pelno siekiančioms organizacijoms, kurie pateikti adresu http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=2&Keyword=nonprofit&Region=1. „Microsoft“ pasilieka teisę bet kada patikrinti tinkamumą ir, jei tinkamumo reikalavimų nesilaikoma, sustabdyti Internete teikiamų paslaugų teikimą.

2.            Konfidencialumas.

Sutinkate, kad Internete teikiamų paslaugų, pasiekiamų tik naudojantis slaptažodžiu apsaugota prieiga, dizainas ir veikimas bei visi dokumentai arba medžiaga, kurie tampa jums pasiekiami pagal šią sutartį, yra konfidencialūs ir neturi būti atskleisti jokiai trečiajai šaliai, išskyrus šalių tarpusavio verslo ryšius. Jei esate valstybinio sektoriaus klientas, šiam Skyriui taikomi prekybos paslapties, viešųjų dokumentų ir panašių įstatymų reikalavimai.

3.            Užsakymai, Kainos, galiojimo laikotarpis, nutraukimas ir sustabdymas.

a.     Užsakymai ir įkainiai. Užsakymą galite pateikti Portale pagal Standartinį pasiūlymą, Naudojimo pasiūlymą arba Mišrųjį pasiūlymą.

(i)    Pateikę užsakymą pagal Standartinį pasiūlymą, Galiojimo laikotarpiu galite didinti arba mažinti užsakyto Produkto kiekį. Tai netaikoma, jei Prenumeratą pirkote ne Portale, o naudodami prenumeratos kortelę. Į Prenumeratą įtrauktos Vietos baigs galioti pasibaigus pradiniam Galiojimo laikotarpiui. Jei Galiojimo laikotarpiu sumažinsite kiekį, galime jums taikyti atšaukimo mokestį už kiekio sumažinimą, kaip aprašyta tolesniame skyriuje „Prenumeratos nutraukimas“.

(ii)   Pagal šią sutartį Užsakymus galite pateikti Susijusių įmonių vardu ir suteikti joms administravimo teises valdyti Produktus, tačiau Susijusios įmonės pačios teikti Užsakymų pagal šią sutartį negali. Be to, galite perleisti Programinės įrangos licenciją arba teisę pasiekti ir naudoti Internete teikiamas paslaugas trečiajai šaliai, kad ji naudotųsi šiomis teisėmis jūsų vidiniais verslo tikslais. Jei suteiksite kokių nors teisių savo Susijusioms įmonėms ar trečiosioms šalims, tokios Susijusios įmonės ar trečiosios šalys turės laikytis šios sutarties sąlygų, o jūs sutinkate kartu ir atskirai atsakyti už bet kokį su Produktų naudojimu susijusį veiksmą, atliktą tokios Susijusios įmonės arba trečiosios šalies.

b.    Įkainiai ir mokėjimas. Mokama turi būti atsižvelgiant į Portale nurodytus įkainius ir mokėjimo sąlygas. Naudojantis Standartiniais pasiūlymais, kainų lygis bus nustatomas pagal konkretaus Produkto užsakymo kiekį. Jums taikomas kainų lygis gali būti pakoreguotas, jei Galiojimo laikotarpiu padaugėja arba sumažėja į Prenumeratą įtrauktų Produktų ir jums turi būti taikomas kitas kainų lygis (tai netaikoma Prenumeratoms, kurias pirkote ne Portale, o naudodami prenumeratos kortelę; tokiu atveju kaina yra fiksuota prenumeratos kortelės kaina). Kainų lygių pokyčiai netaikomi atgaline data ir Prenumeratos mokėjimo pakeitimai bus paskirstyti proporcingai. Kainos užfiksuojamos pateikiant Užsakymą pirmą kartą ir taikomos Galiojimo laikotarpiu, tačiau gali būti pakeistos pradedant naujinti bet kurią Prenumeratą. Naudojimo pasiūlymų atveju įkainiai ir tarifų planai bus pagrįsti faktiniu naudojimu ir pranešus pakeičiami bet kuriuo metu. Visiems nemokamiems pasiūlymams šios sutarties nuostatos dėl įkainių, atšaukimo mokesčių ir mokėjimo nėra taikomos.

c.     Atnaujinimas.

(i)    Esant Standartiniams pasiūlymams galite pasirinkti automatiškai atnaujinti arba nutraukti Prenumeratą pasibaigus Galiojimo laikotarpiui. Automatinis naujinimas yra pasirinktas iš anksto. Galiojimo laikotarpiu Portale galite bet kada pakeisti savo pasirinkimą. Jei Galiojimo laikotarpis ilgesnis nei vienas kalendorinis mėnuo, išsiųsime jums rašytinį pranešimą apie automatinį atnaujinimą prieš baigiantis Galiojimo laikotarpiui.

(ii)   Naudojimo pasiūlymų atveju įkainiai ir tarifų planai bus pagrįsti faktiniu naudojimu ir pranešus pakeičiami bet kuriuo metu.

(iii)  Bandomųjų prenumeratų negalima atnaujinti.

d.    Mokesčiai. Kainoms netaikomi jokie mokesčiai. Turite sumokėti visus taikytinus pridėtinės vertės, prekių ir paslaugų, pardavimo arba panašius mokesčius, kurie mokėtini už bet kokį pagal šią sutartį pateiktą Užsakymą ir kuriuos galima surinkti iš jūsų pagal taikytiną teisę. Būsite atsakingi už visus taikytinus žyminius mokesčius ir visus kitus mokesčius, kuriuos esate teisiškai įpareigotas sumokėti, įskaitant visus mokesčius, atsirandančius platinant arba teikiant Produktus savo Susijusioms įmonėms. Esame atsakingi už visus mokesčius, susijusius su mūsų grynosiomis pajamomis arba nuosavybe. Jei kokius nors mokėtinus mokesčius reikia išskaičiuoti iš mums atliekamų mokėjimų, galite atimti tokius mokesčius iš sumos, kurią esate mums skolingi, ir sumokėti atitinkamai mokesčius administruojančiai institucijai, tačiau jūs dėl šių išskaičiuotų mokesčių turite „Microsoft“ nedelsdami pristatyti oficialų kvitą ir kitus dokumentus, kurių pagrįstai reikalaujame, kad gautume užsienyje mokamų mokesčių lengvatą arba susigrąžintumėme sumokėtus mokesčius. Užtikrinsite, kad visi išskaityti mokesčiai būtų kuo labiau sumažinti, kiek tai įmanoma pagal taikytiną teisę.

e.     Galiojimo terminas ir nutraukimas. Ši sutartis galios tol, kol nutrauksite ją paskambinę į klientų aptarnavimo tarnybą arba kitur, kaip nurodyta Portale, išskyrus automatiškai nustojančias galioti bandomąsias versijas. Nutraukimas tik atims teisę atnaujinti Prenumeratas pagal esamą Užsakymą arba pateikti naujų Užsakymų dėl papildomų Produktų pagal šią sutartį.

f.      Prenumeratos nutraukimas. Galiojimo laikotarpiu Prenumeratą galite bet kada nutraukti, bet turėsite sumokėti visą sumą už likusį Galiojimo laikotarpį.

(i)    Vieno mėnesio prenumerata. Vieno mėnesio Galiojimo laikotarpio Prenumerata gali būti bet kada nutraukta netaikant jokio mokesčio.

(ii)   Vienerių metų prenumerata. Jei vienų metų Galiojimo laikotarpio Prenumeratą nutrauksite per 30 dienų nuo Prenumeratos įsigaliojimo arba atnaujinimo datos, reikės sumokėti už pirmąsias 30 Prenumeratos dienų. Likusiu Prenumeratos laikotarpiu jokie mokėjimai nebus taikomi. Jei Prenumeratą nutrauksite bet kuriuo kitu Galiojimo laikotarpio metu, turėsite sumokėti 25 % Prenumeratos mokestį už likusį vienų metų Galiojimo laikotarpį. Pirmiau išdėstytos nuostatos netaikomos, jei Prenumerata buvo pirkta ne Portale, o naudojant prenumeratos kortelę. Nutraukus tokią Prenumeratą, „Microsoft“ sumokėtų pinigų negrąžins.

(iii)  Programinės įrangos naudojimo nutraukimo arba galiojimo pabaigos pasekmės. Jei ši sutartis arba Prenumerata nutraukiama ar baigia galioti, o jūs nepasinaudojate suteikiama Programinės įrangos išpirkimo galimybe, turite panaikinti visas Programinės įrangos, licencijuotos pagal šią sutartį, kopijas, sunaikinti visas susijusias laikmenas ir pateikti rašytinį panaikinimo ir sunaikinimo patvirtinimą.

g.    Sustabdymas. Galime sustabdyti jūsų naudojimąsi Internete teikiamomis paslaugomis, jeigu: (1) per priimtiną laikotarpį nereagavote į pretenziją dėl įtariamo teisių pažeidimo pagal 5 skyriaus nuostatas; (2) nemokate sumų, mokėtinų pagal šią sutartį arba (3) pažeidėte Priimtino naudojimo strategiją. Sustabdymas bus taikomas tik mažiausiai reikalingai Internete teikiamų paslaugų daliai ir galios, tik esant tam tikroms sąlygoms arba poreikiui. Prieš sustabdydami, apie tai pranešime, nebent pagrįstai manysime, kad sustabdyti būtina nedelsiant. Pranešimą apie sustabdymą dėl nemokėjimo pateiksime mažiausiai prieš 30 dienų. Jei po sustabdymo per 60 dienų nepanaikinsite sustabdymo priežasčių, galime nutraukti jūsų Prenumeratą. Be to, galime nutraukti jūsų Prenumeratą, jei bet kuriuo 12 mėnesių laikotarpiu daugiau nei du kartus bus sustabdytas jūsų naudojimasis Internete teikiamomis paslaugomis.

4.            Garantijos.

a.     Ribotoji garantija.

(i)    Internete teikiamos paslaugos. Garantuojame, kad Internete teikiamos paslaugos Galiojimo laikotarpiu atitinka SLA sąlygas. Vienintelės jūsų teisių gynimo priemonės pažeidus šią garantiją yra numatytos SLA.

(ii)   Programinė įranga. Garantuojame, kad pirmą kartą pasinaudojus programine įranga ji vienus metus veiks iš esmės taip, kaip nurodyta taikytinoje vartotojo dokumentacijoje. Jei Programinė įranga neatitiks šios garantijos, remdamiesi jūsų pasirinkimu, mes (1) grąžinsime už Programinę įrangą sumokėtas lėšas arba (2) pataisysime ar pakeisime Programinę įrangą.

b.    Ribotosios garantijos išimtys. Šiai ribotajai garantijai taikomi tokie apribojimai:

(i)    visos numanomos garantijos, užtikrinimai ar sąlygos, kurių negalima atsisakyti pagal įstatymus, galios vienus metus nuo ribotosios garantijos galiojimo pradžios;

(ii)   ši ribotoji garantija neapima problemų, kurios kyla dėl nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo ar Produktų naudojimo būdu, nesuderinamu su šia sutartimi, arba tokių, kurios kilo dėl įvykių, kurių pagrįstai negalėjome kontroliuoti;

(iii)  ši ribotoji garantija netaikoma problemoms, kurios kilo dėl minimalių sistemos reikalavimų nesilaikymo; ir

(iv)  ši ribotoji garantija netaikoma nemokamoms, bandomosioms, negalutinėms ar Produktų beta versijoms.

c.     APRIBOJIMAS. Be šios garantijos, nesuteikiame jokių išreikštų arba numanomų garantijų (tiek aiškiai išreikštų, tiek numanomų, įstatyminių ir kitų), įskaitant garantijas dėl tinkamumo parduoti arba tinkamumo konkrečiam tikslui. Šie apribojimai bus taikomi, išskyrus atvejus, kai tai draudžia taikytina teisė.

5.            Gynyba nuo ieškinių.

a.     Gynyba.

(i) Ginsime jus nuo bet kokių nesusijusios trečiosios šalies ieškinių, pateiktų dėl to, kad Produktas pažeidžia patentą, autorių teises ar prekės ženklo savininko teises arba dėl to, kad neteisėtai naudojama tos šalies komercinė paslaptis.

(ii) Ginsite mus nuo visų ieškinių, kuriuos pateikia nesusijusi trečioji šalis dėl to, kad kurie nors Kliento duomenys arba ne „Microsoft“ programinė įranga, jūsų teikiama tiesiogiai ar netiesiogiai naudojantis Produktu, pažeidžia trečiosios šalies patentą, autorių teises ar prekės ženklo savininko teises arba dėl to, kad neteisėtai naudojama trečiosios šalies komercinė paslaptis pažeidžia Priimtiną naudojimo strategiją.

b.    Apribojimai. Mūsų įsipareigojimai, numatyti 5a skyriuje, nebus taikomi, jei ieškinys arba sprendimas grindžiamas tuo, kad: (i) su Produktu naudojote Kliento duomenis, ne „Microsoft“ programinę įrangą, modifikavote Produktą arba naudojote medžiagą, kuri pateikiama arba padaroma pasiekiama naudojant Produktą; (ii) Produktą naudojote su ne „Microsoft“ produktu, Kliento duomenimis ar verslo procesu arba nuostoliai yra patirti dėl ne „Microsoft“ produkto, Kliento duomenų ar verslo proceso naudojimo; (iii) naudojote „Microsoft“ prekės ženklą be mūsų aiškaus rašytinio leidimo tai daryti arba naudojote Produktą, kai jums nurodėme nutraukti naudojimą dėl trečiosios šalies ieškinio; (iv) pakartotinai platinote Produktą arba naudojote jį bet kurios nesusijusios trečiosios šalies naudai; (v) Produktai suteikti nemokamai.

c.     Teisių gynimo priemonės. Jei pagrįstai manysime, kad ieškinys, pateiktas remiantis 5a(i) skyriumi, gali neleisti jums naudoti Produkto, sieksime: (i) užtikrinti jūsų teisę toliau jį naudoti arba (ii) modifikuosime jį ar pakeisime funkciniu ekvivalentu ir pranešime, kad būtina nebenaudoti ankstesnės Produkto versijos. Jei šie būdai komerciškai nepriimtini, galime panaikinti jūsų teises naudoti produktą ir grąžinti bet kokių išankstinių mokėjimų už nepanaudotas Prenumeratos teises sumą.

d.    Įsipareigojimai. Kiekviena šalis turi nedelsdama pranešti kitai šaliai apie ieškinius, aprašytus šiame skyriuje.

(i) Siekianti apsaugos šalis turi (1) suteikti kitai šaliai išimtinę kontrolę ginantis nuo pretenzijos arba sudarant taikos sutartį ir (2) teikti pagrįstą pagalbą ginantis nuo pretenzijos.

(ii) Šalis, teikianti apsaugą, (1) atlygins kitai šaliai dėl šios pagalbos teikimo patirtas pagrįstas išlaidas ir (2) sumokės nepalankiu galutiniu teismo sprendimu priteistą arba pagal taikos sutartį nustatytą sumą. Atitinkamos šalių teisės ginti ir sumokėti teismo nuosprendžių arba pasiektų susitarimų sumas pagal 5 skyrių taikomos vietoj įprastų įstatymų arba juose nustatytų žalos atlyginimo ar analogiškų teisių; kiekviena šalis atsisako tokių bendrų įstatymų arba juose nustatytų teisių.

6.            Atsakomybės ribojimas.

a.     Apribojimas. Pagal šią sutartį numatyta kiekvienos šalies atsakomybė yra atlyginti tiesioginius nuostolius, grąžinant sumą, kuri yra ne didesnė kaip (1) naudojant Programinę įrangą: už Programinę įrangą, dėl kurios tokią atsakomybę tenka prisiimti, sumokėta suma; (2) naudojant Internete teikiamas paslaugas: už Internete teikiamas paslaugas, dėl kurių tokią atsakomybę tenka prisiimti nepraėjus 12 mėn. Nuo atsakomybės atsiradimo, pagal šią Sutartį sumokėta suma; (3) naudojant nemokamai teikiamus Produktus: penkis tūkstančius Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (5 000,00 USD).

b.    IŠIMTIS. Nė viena šalis nebus atsakinga už pajamų praradimą ar netiesioginius, ypatinguosius, atsitiktinius, šalutinius, baudžiamuosius ar įspėjamuosius nuostolius, net jei šalis iš anksto žinojo, kad jie potencialiai įmanomi.

c.     Apribojimų išimtys. Šiame skyriuje nurodyti atsakomybės apribojimai taikomi tiek, kiek maksimaliai leidžia taikytina teisė, bet nėra taikomi: (1) šalies įsipareigojimams, numatytiems 5 skyriuje; (2) šaliai pažeidus kitos šalies intelektinės nuosavybės teises.

7.            Programinės įrangos atitikties tikrinimas.

Galiojimo laikotarpiu ir trejus metus jam pasibaigus turite saugoti visus įprastus ir reikiamus dokumentus, susijusius su Prenumerata (-omis) ir Produktų naudojimu. Galime paprašyti, kad atliktumėte vidinį visų naudojamų Produktų auditą ir palygintumėte naudojamų Prenumeratų skaičių bei jums išduotų ir (arba) jūsų apmokėtų Prenumeratų skaičių. Prašydami atlikti auditą neatsisakome savo teisių priversti vykdyti šią sutartį arba ginti savo intelektinę nuosavybę visais kitais įstatymų leidžiamais būdais.

Jei tikrinant arba per pačios įmonės atliktą auditą nustatoma, kad produktai naudojami be licencijos, nedelsdami turite užsakyti pakankamai licencijų, kad jūsų praeities ir dabartinis naudojimas būtų teisėtas. Jei nustatomas faktinis produkto naudojimas be licencijų, turite mums atlyginti visas tikrinimo išlaidas ir per 30 dienų už mažmeninės prekybos licencijų kainą įsigyti būtinas papildomas licencijas.

8.            Programinė įranga.

a.     Pirktos licencijos. Suteikiame jums licencijas, skirtas tam tikram užsakytos Programinės įrangos kopijų skaičiui. Be to, suteikiame jums teisę naudoti ankstesnę (senesnę) versiją vietoj licencijuotos Programinės įrangos versijos, jei tokią teisę nurodome Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisėse.

b.    Papildoma programinė įranga, naudojama su Internete teikiamomis paslaugomis. Norint netrikdomai pasiekti ir naudoti tam tikras Internete teikiamas paslaugas, gali tekti įdiegti ir su Internete teikiamomis paslaugomis naudoti tam tikrą Programinę įrangą. Leidžiamų naudoti Programinės įrangos kopijų ar įrenginių, kuriuose leidžiama naudoti Programinę įrangą, skaičius bus nurodytas Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisėse, konkrečiam produktui taikomų Internete teikiamų paslaugų sąlygose. Galime patikrinti jūsų naudojamos Programinės įrangos versiją ir rekomenduoti arba pranešę ar nepranešę atsiųsti jūsų įrenginių naujinimų. Neįdiegus naujinimų gali būti apribota jūsų galimybė naudoti tam tikras Internete teikiamos paslaugos funkcijas. Turite pašalinti Programinę įrangą, kai baigia galioti jūsų teisė ją naudoti. Be to, galime tuo metu ją išjungti.

c.     Kada licencijos tampa nuolatinėmis. Jei neįsigyjate nuolatinių licencijų pasinaudodami išpirkimo galimybe, jūsų pagal šią sutartį įsigyta Programinės įrangos licencija galioja tik Galiojimo laikotarpiu. Visos Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisės neribotai vykdyti Programinę įrangą taikomos, tik jei sumokėjote už nuolatines licencijas.

d.    Licencijos patvirtinimas. Programinės įrangos licencijos įrodymas yra (1) ši sutartis, (2) bet koks Užsakymo patvirtinimas, (3) dokumentai, įrodantys licencijos perleidimus (leidžiamus perleidimus), ir (4) mokėjimo įrodymas.

e.     Licencijos teisės nėra susijusios su Programinės įrangos laikmenų naudojimu. Programinės įrangos laikmenų įsigijimas arba prieiga prie tinklo šaltinio nedaro įtakos pagal šią sutartį įsigytos Programinės įrangos licencijai. Suteikiame licenciją naudoti Programinę įrangą, bet jos neparduodame.

f.      Kopijos. Galite pasidaryti tiek Programinės įrangos kopijų, kiek reikia, ir išplatinti jas savo įmonėje, jei turite galiojančią kiekvienos kopijos licenciją. Sukurtos Programinės įrangos kopijos turi būti visos sudėties (įskaitant pranešimus apie autorių teises ir prekių ženklus) ir sudarytos iš „Microsoft“ patvirtintų laikmenų arba tinklo šaltinio. Kopijas gali sukurti ir įdiegti trečioji šalis, tačiau jūs sutinkate būti atsakingi už trečiosios šalies veiksmus. Turite dėti pagrįstas pastangas ir informuoti visus, kuriems leidžiate naudotis Programine įranga, kad licencijos yra gautos iš mūsų ir joms taikomos šios sutarties sąlygos.

g.    Programinės įrangos pakartotinio atvaizdavimo teisė. Kai kuriais atvejais galite pakartotinai atvaizduoti įrenginyje Programinę įrangą naudodami Programinės įrangos laikmeną. Jei Programinę įrangą įsigijote (1) iš originaliosios įrangos gamintojo (OĮG), (2) iš mažmeninės prekybos šaltinio kaip visos sudėties Programinės įrangos paketą arba (3) pagal kitą „Microsoft“ programą, galite naudoti pagal šią sutartį jums pateiktą laikmeną norėdami sukurti atvaizdus, naudotinus vietoj kopijų, sukurtų naudojant šį atskirą šaltinį. Ši teisė suteikiama, jei:

(i)    turite galiojančią kiekvienos pakartotinai atvaizduotos Programinės įrangos kopijos licenciją, gautą iš atskiro šaltinio;

(ii)   Kopijų Programinė įranga, kalba, versija ir komponentai turi būti tokie pat, kaip pakeičiamų programinės įrangos produktų kopijų kalba, versija ir visi komponentai, o leidžiamas pakartotinai atvaizduotos Programinės įrangos kopijų ar egzempliorių skaičius išlieka toks pat;

(iii)  Išskyrus operacinės sistemos kopijas ir Programinės įrangos, licencijuotos pagal kitą „Microsoft“ programą, kopijas, Programinės įrangos tipas (pvz., plėtotė ar visos sudėties licencija) turi būti tapatus Programinės įrangos, kuri buvo įsigyta iš atskiro šaltinio, tipui.

(iv)  jūs laikotės visų konkrečių pakartotinio atvaizdavimo reikalavimų, nurodytų Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisėse, ir

(v)   sutinkate, kad atvaizdams, sukurtiems pagal šį punktą, taikomos sąlygos ir naudojimo teisės, pateikiamos su Programine įranga, įsigyta iš atskiro šaltinio.

Šis punktas nesukuria ir nepratęsia jokių garantijų arba palaikymo įsipareigojimų.

h.    Licencijų perleidimas ir priskyrimas. Licencijos neleidžiama perleisti, išskyrus atvejus, kai visiškai apmokėtas nuolatines licencijas perleidžiate:

(i)    Susijusiai įmonei arba

(ii)   trečiajai šaliai (perleidimas gali būti susijęs tik su aparatūros arba darbuotojų, kuriems licencijos buvo priskirtos vykdant (1) Susijusios įmonės ar Susijusios įmonės skyriaus pardavimą arba (2) susijungimą, kuriame dalyvauja Klientas arba Susijusi įmonė, perleidimu).

Turite pranešti „Microsoft“ apie licencijos perleidimą: užpildyti pranešimo formą, kurią galite gauti adresu http://www.microsoft.com/licensing/contracts, ir prieš perleidimą išsiųsti ją „Microsoft“. Licencijos perleidimas negalios, jeigu asmeniui, kuriam perleidžiate, nepateiksite ir šis raštu nepatvirtins sutikimo laikytis taikytinų Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisių, naudojimo apribojimų, atsakomybės apribojimų (įskaitant išimtis ir garantijų nuostatas) ir perleidimo apribojimų, aprašytų šiame skyriuje. Licencijos perleidimas nesilaikant šio skyriaus nuostatų laikomas negaliojančiu.

i.      Priskirta kompiuterio operacinės sistemos licencija. Kompiuterio operacinės sistemos programinės įrangos licencijos, kurias galima įsigyti pagal šią sutartį, yra tik plėtotės licencijos („OS plėtotės licencijos“), bet ne visos sudėties licencijos. Visi jūsų kompiuteriai, kuriuose bus vykdomos OS plėtotės licencijos, turi būti licencijuoti vykdyti vieną iš visos sudėties priskirtų kompiuterio operacinių sistemų, nustatytų Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisėse.

Įmonės viduje galite perskirstyti OS plėtotės licencijas iš pradinio kompiuterio į pakaitinį kompiuterį, kol (1) pakaitinis kompiuteris turi licenciją vykdyti visos sudėties priskirtą operacinę sistemą, nustatytą Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisėse, (2) iš pradinio kompiuterio pašalinate bet kokią OS plėtotės licencijos programinę įrangą ir (3) perskirstymas vyksta ne anksčiau kaip po 90 dienų nuo paskutinio perskirstymo.

9.            Kitos sąlygos.

a.     Pranešimai. Pranešimus turite siųsti el. paštu toliau nurodytu adresu.

Pranešimai turi būti siunčiami:

Kopijos turi būti siunčiamos adresu:

„Microsoft Ireland Operations Limited“

Atrium Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Ireland

„Microsoft Corporation“

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Faksu (425) 936-7329

Galime siųsti pranešimus el. paštu jūsų nurodytiems abonemento administratoriams. Pranešimai pradeda galioti tą dieną, kuri yra nurodyta įteikimo kvite, ar kai išsiunčiami el. paštu. Esate atsakingi ir turite užtikrinti, kad Portale nurodytas abonemento administratoriaus adresas yra tikslus ir dabartinis bei sutinkate, kad bet kuris tokiu el. pašto adresu išsiųstas pranešimas bus galiojantis, neatsižvelgiant, ar iš tiesų gavote el. laišką.

b.    Teisių perleidimas. Negalite perleisti šios sutarties nei iš dalies, nei visiškai.

c.     Sutikimas mokėti partnerio mokesčius. Kai pateikiate Užsakymą, galite nurodyti „Dokumento partnerį“, susietą su savo Prenumeratomis. Nurodydami Dokumento partnerį, tiesiogiai arba įgaliodami tai atlikti trečiąją šalį, sutinkate mokėti Dokumento partneriui mokesčius. Mokesčiai mokami už palaikymą prieš parduodant, taip pat gali būti mokami už palaikymą pardavus. Mokesčiai apskaičiuojami pagal jūsų Užsakymo dydį ir didėja didėjant Užsakymui. Mūsų taikomos Produktų kainos yra tokios pat, nesvarbu, nurodote Dokumento partnerį ar ne.

d.    Atskiriamumas. Jei kuri nors šios sutarties dalis yra laikoma nevykdytina, likusios sutarties nuostatos galioja visiškai be jokių išimčių.

e.     Atsisakymas. Nesugebėjimas įvykdyti kurios nors šios sutarties nuostatos neatleidžia nuo įpareigojimo ją vykdyti.

f.      Jokių agentūrų. Esame nepriklausomi rangovai. Ši sutartis nesukuria agentūros, partnerystės ar bendro verslo.

g.    Nėra trečiųjų šalių naudos gavėjų. Ši sutartis nenumato trečiųjų šalių naudos gavėjų.

h.    Taikytina teisė ir bylų nagrinėjimo vieta. Šiai sutarčiai taikomi Airijos įstatymai. Jei imamės veiksmų priversti vykdyti šią sutartį, tai bus atliekama jurisdikcijoje, kurioje turite buveinę. Jei pareiškiate ieškinį dėl šios sutarties priverstinio vykdymo, jį turite pateikti Airijoje. Šis jurisdikcijos pasirinkimas neatima galimybės bet kuriai šaliai siekti teismo nutarties dėl laikinosios apsaugos priemonių taikymo, susijusio su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu, esant bet kuriai tinkamai jurisdikcijai.

i.      Vientisa sutartis. Ši sutartis yra vientisa sutartis, taikoma nurodytam objektui; ji pakeičia visus ankstesnius arba prieštaraujančius susitarimus.

j.      Sąlygų galiojimas. Nutraukus šią sutartį arba jai baigus galioti, lieka galioti toliau nurodytos nuostatos. 1, 2, 3d ir f, 4–7, 8d ir h, 9 ir 10. Ši sutartis galioja bet kurios Prenumeratos galiojimo laikotarpiu.

k.     JAV eksporto jurisdikcija. Produktui taikoma JAV eksporto jurisdikcija. Turite laikytis visų taikytinų įstatymų, įskaitant JAV eksporto administracijos taisykles, Tarptautines ginklų pervežimo taisykles ir JAV bei kitų vyriausybių nustatytus galutinio vartotojo, galutinio naudojimo bei paskirties apribojimus. Papildomos informacijos žr. http://www.microsoft.com/exporting/.

l.      Nenugalima jėga. Jokia šalis nebus atsakinga už jokį nevykdymą dėl priežasčių, kurios nuo jos pagrįstai nepriklauso (pvz., gaisras, sprogimas, elektros energijos tiekimo sutrikimas, žemės drebėjimas, potvynis, stipri audra, streikas, embargas, darbo ginčai, civilinės arba karinės valdžios veiksmai, karas, terorizmas (įskaitant kibernetinį terorizmą), stichinės nelaimės, interneto ryšio įmonių veiksmai arba neveiklumas, priežiūros arba valstybinių institucijų veiksmai arba neveiklumas (įskaitant įstatymų arba taisyklių priėmimą ar kitus Vyriausybės veiksmus, darančius įtaką Internete teikiamoms paslaugoms). Tačiau šio skyriaus nuostatos nebus taikomos šioje sutartyje numatytiems jūsų mokėjimo įsipareigojimams.

m.   Viešumas. „Microsoft“ gali viešai atskleisti (žodžiu ir raštu), kad esate „Microsoft“ klientas ir Produkto (-ų) pirkėjas, įtraukdama į „Microsoft“ klientų sąrašą bei į kitą reklamos medžiagą.

n.    Teisės anuliuoti internetu įsigytus pirkinius atsisakymas. Didžiausia taikytinos teisės leidžiama apimtimi atsisakote teisių anuliuoti pirkinius pagal šią sutartį laikydamiesi bet kokio įstatymo, reglamentuojančio nuotolinį pardavimą arba elektronines ar internetines sutartis, taip pat – visų teisių arba įsipareigojimų dėl ankstesnės informacijos, vėlesnio patvirtinimo, panaikinimo teisių arba svarstymo laikotarpių.

o.    Sutartį sudarančio asmens įgaliojimai. Jei esate fizinis asmuo ir juridinio asmens vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, pareiškiate, kad turite teisinius įgaliojimus to juridinio asmens vardu sudaryti šią sutartį.

10.         Sąvokos.

„Priimtino naudojimo strategija“ yra išdėstyta Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisėse arba „Microsoft“ pateikta kita lengvai pasiekiama forma.

„Susijusi įmonė“ yra bet kuris juridinis asmuo, kuris priklauso šaliai, kuriam priklauso šalis arba kuris kartu su šalimi priklauso kitam asmeniui. „Nuosavybė“ šiame apibrėžime reiškia didesnės kaip 50 % juridinio asmens dalies valdymą.

„Mišrusis pasiūlymas“ yra Prenumerata, kuri yra Standartinio pasiūlymo ir Naudojimo pasiūlymo derinys.

„Naudojimo pasiūlymas“ reiškia, kad mokate pagal faktinį ankstesnio mėnesio naudojimą, be išankstinių įsipareigojimų. Reguliariai sumokate sumą, kurią esate skolingi.

„Kliento duomenys“ yra visi duomenys, įskaitant visus teksto, garso, programinės įrangos arba vaizdo failus, kuriuos jūs arba jūsų Susijusios įmonės pateikė arba kurie pateikti jūsų arba jūsų Susijusių įmonių vardu mums, naudojantis Internete teikiamomis paslaugomis.

„Internete teikiama paslauga“ yra bet kuri „Microsoft“ internete teikiama paslauga, užsakyta pagal šią sutartį ir teikiama naudojantis Portalu.

„Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisės“ yra naudojimo teisės, pasiekiamos adresu http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights. Internete teikiamų paslaugų naudojimo teisės apima sąlygas, reglamentuojančias jūsų naudojimąsi Produktais, ir papildo šios sutarties sąlygas.

„Užsakymas“ yra Produkto užsakymas naudojantis Portalu. Užsakymas gali apimti keletą Produkto prenumeratų.

„Portalas“ yra Internete teikiamų paslaugų svetainės, kurias galima rasti:

http://www.microsoft.com/licensing/online-services/how-to-buy.aspx#tab=2 arba kitoje mūsų nurodytoje svetainėje.

„Produktas“ yra bet kuri Internete teikiama paslauga ir Programinė įranga.

„SLA“ yra paslaugų lygio sutarties įsipareigojimai, prisiimami dėl Internete teikiamos paslaugos teikimo ir (arba) naudojimo, kaip paskelbta adresu http://www.microsoft.com/licensing/contracts arba kitoje mūsų nurodytoje svetainėje.

„Programinė įranga“ yra mūsų teikiama programinė įranga, kurią įdiegiate savo įrenginyje kaip Prenumeratos dalį ar kuri naudojama su Internete teikiama paslauga siekiant įgalinti tam tikras jos funkcijas.

„Standartinis pasiūlymas“ reiškia, kad iš anksto įsipareigojate pirkti tam tikrą kiekį Produkto, skirto naudoti tam tikrą Galiojimo laikotarpį. Mokate prieš pradėdami naudotis ir reguliariai Galiojimo laikotarpiu.

„Prenumerata“ yra tam tikro Produkto kiekio užsakymas, galiojantis tam tikrą Galiojimo laikotarpį (pvz., 30 dienų ar 12 mėnesių), kaip nurodyta Portale.

„Galiojimo laikotarpis“ yra Prenumeratos galiojimo trukmė, per kurią galima naudoti užsakytą Produktą, kaip aprašyta Portale.

 


 

„Microsoft“ internete teikiamų paslaugų prenumeratos sutarties priedas

Internete teikiamų paslaugų duomenų apdorojimo sutartis

Ši Internete teikiamų paslaugų duomenų apdorojimo sutartis („DPA“) papildo „Microsoft“ interneto prenumeratos sutartį.

1.       Sąvokos.

Šioje DPA „Kliento duomenys“ yra visi duomenys, įskaitant visus teksto, garso arba vaizdo failus, kuriuos įmonei „Microsoft“ pateikia Klientas arba kurie pateikiami Kliento vardu Klientui naudojantis Internete teikiamomis paslaugomis; „Microsoft“ yra „Microsoft Ireland Operations Limited“, o „Klientas“ – juridinis asmuo, su „Microsoft“ sudaręs „Microsoft“ internete teikiamų paslaugų prenumeratos sutartį. Šioje DPA vartojamų, bet neapibrėžtų, didžiąja raide rašomų terminų apibrėžtys yra tokios pat, kaip pateikta „Microsoft“ internete teikiamų paslaugų prenumeratos sutartyje ir visuose dokumentuose, kurie aiškiai pakeičia arba papildo tas sąlygas (bendrai vadinama „Sutartis“). Šioje DPA arba Sutartyje neapibrėžtų terminų reikšmė bus tokia, kaip nurodyta 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo („Duomenų apsaugos direktyva“).

2.       Šalių vaidmenys.

Internete teikiamų paslaugų atveju Klientas yra duomenų valdytojas, o „Microsoft“ – duomenų tvarkytoja, veikianti Kliento vardu. Kaip duomenų tvarkytoja „Microsoft“ veiks tik pagal Kliento nurodymus. Sutartyje yra išsamios ir galutinės Kliento instrukcijos, skirtos „Microsoft“ dėl Kliento duomenų naudojimo pagal Sutartį.

3.       Duomenų apdorojimo trukmė.

„Microsoft“ apdoros Kliento duomenis Internete teikiamų paslaugų teikimo Klientui laikotarpiu. Kai baigiasi Kliento naudojimosi Internete teikiamomis paslaugomis laikotarpis arba naudojimasis nutraukiamas, Klientas gali pašalinti savo duomenis, o „Microsoft“ panaikins Kliento duomenis, kaip nustatyta Sutartyje.

4.       Duomenų apdorojimo apimtis ir tikslas.

Kliento duomenų, kuriuos jis pateikia įmonei „Microsoft“ naudodamasis Internete teikiamomis paslaugomis, apdorojimo apimtis ir tikslas yra aprašyti Sutartyje. „Microsoft“ tokius Kliento duomenis apdoros tik siekdama suteikti Internete teikiamas paslaugas ir vykdydama savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

5.       Techninės ir organizacinės saugos priemonės.

„Microsoft“ imsis techninių ir organizacinių priemonių siekdama padėti apsaugoti Kliento duomenis nuo neleistinos prieigos, naudojimo arba atskleidimo.

6.       Kliento duomenų taisymas, naikinimas ir blokavimas.

Kol „Microsoft“ teikia Klientui Internete teikiamas paslaugas, „Microsoft“ savo pasirinkimu, jei būtina, pagal taikytiną teisę siekdama įgyvendinti Duomenų apsaugos direktyvos 12 straipsnio b dalį: (1) suteiks Klientui galimybę pataisyti, panaikinti arba blokuoti Kliento duomenis, kuriuos jis pateikia įmonei „Microsoft“ naudodamasis Internete teikiamomis paslaugomis, arba (2) tokias pataisas, naikinimus arba blokavimus atliks Kliento vardu.

7.       „Microsoft“ darbuotojai.

„Microsoft“ darbuotojai neapdoros Kliento duomenų negavę leidimo. Tokie darbuotojai turi būti įpareigoti išlaikyti konfidencialumą, kai vykdo savo pareigas. Konfidencialumo įsipareigojimas išliks ir baigus galioti jų darbo sutarčiai.

8.       Kliento duomenų perleidimas, subrangovai.

Klientas nurodo „Microsoft“ perleisti, saugoti ir apdoroti Kliento duomenis, kuriuos „Microsoft“ apdoroja Kliento vardu Jungtinėse Amerikos Valstijose arba bet kurioje kitoje šalyje, kurioje „Microsoft“ arba jos susijusios įmonės laiko įrangą, kad galėtų teikti Internete teikiamas paslaugas. Be to, „Microsoft“ gali samdyti kitas įmones ribotoms paslaugoms teikti savo vardu, pvz., teikti klientų aptarnavimo paslaugas. Visiems tokiems subrangovams draudžiama naudoti asmeninius duomenis bet kokiu tikslu, išskyrus paslaugų, kurias teikti pasamdė „Microsoft“, teikimą. „Microsoft“ atsakinga už tai, kad jos subrangovai laikytųsi šioje DPA nustatytų įsipareigojimų. Klientas sutinka, kad „Microsoft“ perleistų jo duomenis savo subrangovams Jungtinėse Amerikos Valstijose arba bet kurioje kitoje šalyje, kurioje subrangovai turi įrangos, kaip aprašyta šiame dokumente. Išskyrus tai, kas nustatyta pirmiau, kaip sutarta įmonės „Microsoft“ ir Kliento arba kaip reikalaujama pagal įstatymus, „Microsoft“ neperleis jokiai trečiajai šaliai (net ir saugoti) asmeninių duomenų, kuriuos Klientas pateikia „Microsoft“ naudodamasis Internete teikiamomis paslaugomis.

9.       Saugus uostas.

„Microsoft Corporation“ ir jos kontroliuojami JAV filialai (1) laikosi ES saugaus uosto ir Šveicarijos saugaus uosto principų, kaip nustatė JAV komercijos departamentas, dėl Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo („saugaus uosto principai“) bei (2) Sutartyje nustatytą laikotarpį išliks sertifikuoti pagal ES ir Šveicarijos saugaus uosto programas tiek, kiek jas palaikys Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė. Visi subrangovai, kuriems „Microsoft Corporation“ perleidžia asmeninius duomenis, pirmiau sudarys rašytines sutartis, kuriose reikalaujama, kad subrangovas suteiktų bent tokio pat lygio asmeninių duomenų, kuriuos gauna iš „Microsoft Corporation“, privatumo apsaugą, kaip reikalauja atitinkami Saugaus uosto principai.

10. Asmens duomenų apsaugos pareigūnas.

„Microsoft“ asmens duomenų apsaugos pareigūnas:

Attn: Data Protection Officer

c/o Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland

11.     Galiojimo terminas.

Ši DPA sutampa su „Microsoft“ internete teikiamų paslaugų prenumeratos sutartimi, prie kurios ši DPA pridedama.