Elektronisk Abonnementsavtale fra Microsoft

Denne Elektroniske Abonnementsavtalen fra Microsoft er inngått mellom enheten du representerer, eller, hvis ingen slik enhet er angitt av deg i Portalen, deg individuelt (“du”, “deg” eller “din”) og Microsoft Ireland Operations Limited (“Microsoft”, “vi”, “oss” eller “vår”), og består av vilkårene nedenfor samt Retningslinjene for Akseptabel Bruk, Bruksrettighetene for Elektroniske Tjenester, Tjenestenivåavtalen (SLA) og pris- og betalingsbetingelsene som er angitt på Portalen (samlet kalt “avtalen”). Den trer i kraft på datoen vi gir deg en bekreftelse på din første bestilling. Viktige begreper er definert i Punkt 10.

1.            Generelt.

a.     Bruksrettighet. Vi gir deg retten til å få tilgang til og bruke de Elektroniske Tjenestene og til å installere og bruke Programvaren inkludert i Abonnementet ditt, som nærmere beskrevet i denne avtalen. Vi forbeholder oss alle andre rettigheter.

b.    Akseptabel bruk. Du skal bare bruke Produktet i tråd med Retningslinjene for Akseptabel Bruk. Du kan ikke foreta omvendt utvikling, dekompilere, demontere eller omgå de tekniske begrensningene i Produktet, med mindre det tillates i henhold til gjeldende lovgivning til tross for disse begrensningene. Du skal ikke leie ut, lease, låne bort, videreselge, overføre eller fungere som vert for Produktet eller noen del av det, til eller for tredjeparter.

c.     Kvalifikasjon for Akademiske, Statlige og Ideelle versjoner. Du godtar at hvis du kjøper et tilbud for utdanning, staten eller ideelle organisasjoner, oppfyller du de respektive kvalifikasjonskravene som en utdanningsinstitusjon (inkludert administrasjonskontorer eller utdanningsstyrer, et offentlig bibliotek eller et offentlig museum) på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7, eller oppfyller kvalifikasjonskravene som en offentlig enhet som er oppført på http://microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6 eller oppfyller kvalifikasjonskravene som en ideell enhet som er oppført på http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=2&Keyword=nonprofit&Region=1. Microsoft forbeholder seg retten til å verifisere kvalifikasjon når som helst og avslutte de Elektroniske Tjenestene hvis kvalifikasjonskravene ikke er oppfylt.

2.            Taushetsplikt.

Du samtykker i at du skal behandle utformingen og ytelsen til de Elektroniske Tjenestene som er tilgjengelige for deg bare via passordbeskyttet tilgang, og eventuell dokumentasjon eller eventuelt materiale som vi gjør tilgjengelig for deg i henhold til denne avtalen, som konfidensielle, og skal ikke fremlegge dem til noen tredjepart med mindre det gjøres for å fremme partenes forretningsforhold til hverandre. Hvis du er en offentlig kunde, er dette punktet underlagt bestemmelsene i lovgivningen for forretningshemmeligheter, offentlige registre og lignende.

3.            Bestillinger, Priser, gyldighetsperiode, opphør og innstilling.

a.     Bestilling og priser. Du kan legge inn en Bestilling på Portalen for Standardtilbud, Forbrukstilbud eller Kombinasjonstilbud:

(i)    Ved Standardtilbud kan du øke eller minske antallet av Produktet som er bestilt i løpet av Gyldighetsperioden, med unntak av et Abonnement du kjøpte gjennom et abonnementskort utenfor Portalen. Seter som legges til et Abonnement, utløper når den opprinnelige Gyldighetsperioden er over. Hvis du reduserer antallet i løpet av en Gyldighetsperiode, kan vi pålegge deg et oppsigelsesgebyr, som beskrevet nedenfor i punktet med overskriften “Oppsigelse av Abonnement”.

(ii)   Du kan legge inn Bestillinger for dine Tilknyttede Selskaper i henhold til denne avtalen, og tildele dine Tilknyttede Selskaper administrative rettigheter til å administrere Produktene. Tilknyttede Selskaper kan imidlertid ikke legge inn Bestillinger i henhold til denne avtalen. Du kan også gi en tredjepart en Lisens for Programvare eller rett til å få tilgang til og bruke de Elektroniske Tjenestene for tredjepartens bruk i din interne forretningsvirksomhet. Hvis du tildeler noen rettigheter til Tilknyttede Selskaper eller tredjeparter, er disse Tilknyttede Selskapene eller tredjepartene bundet av denne avtalen, og du godtar at du er solidarisk ansvarlig for enhver handling som disse Tilknyttede Selskapene eller tredjepartene utfører relatert til deres bruk av Produktene.

b.    Priser og Betaling. Betalinger til forfall må betales i samsvar med prissetting og betalingsbetingelsene på Portalen. For Standardtilbud vil prisnivået være basert på dine samlede Bestillinger av et gitt Produkt. Prisnivået ditt kan bli justert hvis Produktmengden i Abonnementet blir økt eller redusert i løpet av Gyldighetsperioden og du faller inn under et annet prisnivå (med unntak av Abonnement du kjøpte gjennom et abonnementskort utenfor Portalen, fordi prisen i slike tilfeller er bundet til verdien på abonnementskortet). Prisnivåendringer har ikke tilbakevirkende kraft, og endringer i betalingen til forfall for et Abonnement skal være forholdsmessig. Priser fastsettes når Bestillingen først legges inn, og gjelder gjennom hele Gyldighetsperioden, men kan endres ved starten av enhver Abonnementsfornyelse. Ved Forbrukstilbud skal pris- og satsplanene være basert på faktisk forbruk, og det tas forbehold om endringer på et hvilket som helst tidspunkt etter forvarsel. Når det gjelder tilbud som er tilgjengelige uten kostnad, gjelder ikke vilkårene i denne avtalen i forhold til prissetting, oppsigelsesgebyrer og betaling.

c.     Fornyelse.

(i)    Ved Standardtilbud kan du velge å få et Abonnement som automatisk fornyes eller som avsluttes ved utløpet av Gyldighetsperioden. Automatisk fornyelse er forhåndsvalgt. Du kan endre dette valget når som helst i løpet av Gyldighetsperioden. Hvis den eksisterende Gyldighetsperioden er lenger enn én kalendermåned, vil vi gi deg skriftlig varsel om den automatiske fornyelsen før utløpet av Gyldighetsperioden.

(ii)   Ved Forbrukstilbud skal pris- og satsplanene være basert på faktisk forbruk, og det tas forbehold om endringer på et hvilket som helst tidspunkt etter forvarsel.

(iii)  Prøveabonnement kan ikke fornyes.

d.    Skatter og avgifter. Prisene er eksklusiv eventuelle skatter og avgifter. Du skal betale eventuell merverdiavgift, avgift på varer og tjenester eller tilsvarende skatter og avgifter som Kunden skylder når det gjelder Bestilling som er levert i henhold til denne avtalen, og som vi har rett til å kreve inn fra deg i henhold til gjeldende lov. Du er ansvarlig for eventuell gjeldende dokumentavgift og for alle andre skatter og avgifter som Kunden er juridisk forpliktet til å betale, inkludert eventuelle skatter og avgifter som oppstår ved distribusjon eller levering av Produkter til dine Tilknyttede Selskaper. Vi er ansvarlig for alle skatter og avgifter basert på vår netto inntekt eller private eiendom. Hvis gjeldende lovgivning krever at det betales forskudd på eventuelle skatter og avgifter av dine betalinger til oss, kan du trekke slike skatter og avgifter fra beløpet som skal betales til oss, og betale beløpet for skattene og avgiftene til den rette skattemyndigheten. Dette forutsetter imidlertid at du straks sikrer deg en offisiell kvittering for disse skattetrekkene samt andre nødvendige dokumenter og leverer dette til oss, slik at vi kan kreve utenlandsk skattekreditt eller tilbakebetaling. Du skal sørge for at beløpet for eventuelle skatter og avgifter som betales på forskudd, begrenses så langt det er mulig i henhold til gjeldende lov.

e.     Periode og opphør. Denne avtalen er gyldig med mindre du avslutter den ved å ringe kundestøtten eller på annen måte som beskrevet på Portalen, unntatt prøveversjoner, som avsluttes automatisk. Avslutning skal kun avslutte din rett til å fornye Abonnementer i henhold til en eksisterende Bestilling, eller til å levere inn nye Bestillinger på flere Produkter i henhold til denne avtalen.

f.      Oppsigelse av Abonnement. Du kan når som helst avslutte et Abonnement i løpet av Gyldighetsperioden, men du må betale alle beløp som er forfalt eller som du skylder før oppsigelsen trer i kraft.

(i)    Énmånedsabonnement. Du kan når som helst avslutte et Abonnement med en Gyldighetsperiode på én måned gebyrfritt.

(ii)   Ettårsabonnement. Hvis du avslutter et Abonnement med en Gyldighetsperiode på ett år innen 30 dager etter datoen da Abonnementet ble bestilt eller fornyet, må du betale for de første 30 dagene av Abonnementet. Du trenger ikke å betale for den avsluttede delen av Abonnementet. Hvis du avslutter et Abonnement på et annet tidspunkt i Gyldighetsperioden, må du betale 25 % av Abonnementsgebyret for resten av ettårsperioden. Det foregående gjelder ikke ved oppsigelse av et Abonnement du kjøpte gjennom et abonnementskort utenfor Portalen, ettersom slike abonnement ikke refunderes av Microsoft.

(iii)  Virkning ved oppsigelse eller utløp av Programvaren. Hvis denne avtalen eller et Abonnement avsluttes eller utløper, og du ikke bruker et tilgjengelig utkjøpsalternativ for Programvaren din, må du slette alle eksemplarer av Programvare som er lisensiert i henhold til denne avtalen, ødelegge eventuelle tilknyttede medier og legge frem skriftlig bevis på slik sletting og ødelegging.

g.    Innstilling. Vi kan avbryte din bruk av de Elektroniske Tjenestene hvis: (1) du unnlater å svare på en påstått krenkelse i henhold til Punkt 5 innen rimelig tid, (2) du ikke betaler forfalte beløp i henhold til denne avtalen eller (3) du krenker Retningslinjene for Akseptabel Bruk. En innstilling vil gjelde for den minste nødvendige delen av de Elektroniske Tjenestene, og trer i kraft bare når vilkåret eller behovet finnes. Vi vil melde fra før vi innstiller tjenesten, med unntak av tilfeller hvor vi har rimelig grunn til å anta at vi må innstille øyeblikkelig. Vi melder fra minst 30 dager før innstilling på grunn av manglende betaling. Hvis du ikke svarer fullstendig på årsakene til innstillingen innen 60 dager etter innstillingen, kan vi avslutte Abonnementet ditt. Vi kan også avslutte Abonnementet ditt hvis bruken din av de Elektroniske Tjenestene innstilles mer enn to ganger i løpet av en 12-månedersperiode.

4.            Begrensede rettigheter.

a.     Begrensede rettigheter.

(i)    Elektroniske Tjenester. Vi garanterer at de Elektroniske Tjenestene oppfyller vilkårene i SLA i Gyldighetsperioden. Dine eneste beføyelser i forbindelse med brudd på garantien, er de beskrevet i SLA.

(ii)   Programvare. Vi garanterer at Programvaren i all hovedsak vil fungere som beskrevet i den gjeldende brukerdokumentasjonen i ett år fra den datoen da du først tok i bruk Programvaren. Hvis Programvaren ikke oppfyller denne garantien, vil vi enten velge å (1) returnere beløpet som er betalt for Programvaren, eller (2) reparere eller erstatte Programvaren.

b.    Utelukkelser i de begrensede rettighetene. Disse begrensede rettighetene er underlagt følgende begrensninger:

(i)    Eventuelle underforståtte garantier, begrensede rettigheter eller vilkår som ikke kan fraskrives som et lovmessig forhold, skal gjelde i ett år fra de begrensede rettighetene trer i kraft.

(ii)   Disse begrensede rettighetene gjelder ikke problemer som er forårsaket av uhell, feil bruk eller bruk av Produktene på en måte som ikke er i tråd med denne avtalen, eller som er et resultat av hendelser som er utenfor vår rimelige kontroll.

(iii)  Disse begrensede rettighetene gjelder ikke problemer som skyldes at minimumskravene til systemet ikke er oppfylt.

(iv)  Disse begrensede rettighetene gjelder ikke for gratisprodukter, prøveprodukter, forhåndslanserte produkter eller betaprodukter.

c.     ANSVARSFORSKRIVELSE. Med unntak av disse begrensede rettighetene, gir vi ingen uttrykte eller underforståtte garantier, verken uttrykt, underforstått, lovfestet eller på andre måter, inkludert garantier om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Disse ansvarsfraskrivelsene vil gjelde med mindre de ikke tillates i henhold til gjeldende lov.

5.            Forsvar mot krav.

a.     Forsvar.

(i) Vi vil forsvare deg mot alle krav fra en ikke-tilknyttet tredjepart basert på at Produktet krenker denne tredjepartens patent, opphavsrett eller varemerke, eller gjør urettmessig bruk av tredjepartens forretningshemmelighet.

(ii) Du vil forsvare oss mot eventuelle krav som fremlegges av en ikke-tilknyttet tredjepart om at Kundedata eller programvare som ikke leveres av Microsoft, og som du gir direkte eller indirekte ved å bruke Produktet, krenker tredjepartens patent, opphavsrett eller varemerke, eller at tredjepartens forretningshemmelighet brukes bevisst og urettmessig, eller brudd på Retningslinjene for Akseptabel Bruk.

b.    Begrensninger. Våre forpliktelser i Punkt 5a gjelder ikke for et krav eller en kjennelse basert på: (i) Kundedata, programvare som ikke er levert av Microsoft, endringer du gjør i Produktet, eller materiell du tilbyr eller gjør tilgjengelig som del av bruken av Produktet, (ii) din kombinering av Produktet med, eller skader basert på verdien av, et produkt som ikke er levert av Microsoft, Kundedata eller forretningsprosesser, (iii) din bruk av et Microsoft-varemerke uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse, eller din bruk av Produktet etter at vi har varslet deg om å avslutte bruken på grunn av et krav fra tredjepart, eller (iv) din redistribusjon av Produktet til, eller bruk til fordel for, eventuelle ikke-tilknyttede tredjeparter, eller (v) Produkter som er levert gratis.

c.     Beføyelser. Hvis vi har rimelig grunn til å tro at et krav i henhold til Punkt 5a(i) kan sperre din bruk av Produktet, vil vi søke å: (i) skaffe deg retten til å fortsette å bruke det eller (ii) endre eller erstatte det med en funksjonell ekvivalent og varsle deg om å slutte å bruke den tidligere versjonen av Produktet. Hvis disse alternativene ikke er forretningsmessig rimelig, kan vi avslutte dine rettigheter til å bruke Produktet og deretter refundere eventuelle forhåndsbetalinger for ubrukte Abonnementsrettigheter.

d.    Forpliktelser. Begge parter må straks varsle den andre om krav i henhold til dette Punktet.

(i) Parten som søker beskyttelse, må (1) gi den andre eksklusiv kontroll over forsvaret og forliket når det gjelder kravet, og (2) gi rimelig assistanse ved forsvar mot kravet.

(ii) Parten som gir beskyttelse, må (1) tilbakebetale den andres rimelige kontantutgifter som denne pådrar seg ved å yte første part bistand, og (2) betale beløpet ved en eventuell endelig avgjørelse som ikke er til dennes fordel (eller forlik som den andre part samtykker i). Partenes respektive rettigheter til forsvar og betaling knyttet til avgjørelser eller forlik i dette Punkt 5 trer i stedet for alle rettigheter til erstatning og tilsvarende ytelser som er nedfelt i sedvane eller lovgivning, og begge parter fraskriver seg slike sedvaneretter og lovbestemte rettigheter.

6.            Begrensning av ansvar.

a.     Begrensning. Det samlede erstatningsansvaret til hver part i henhold til denne avtalen er begrenset til direkte skader på opptil (1) for Programvare, beløpet du måtte betale for Programvaren som medførte erstatningsansvaret, og (2) for Elektroniske Tjenester, beløpet betalt i henhold til denne avtalen for den Elektroniske Tjenesten som har medført erstatningsansvaret i løpet av de siste 12 månedene før dette erstatningsansvaret oppstod, og (3) for Produkter tilbudt gratis, fem tusen amerikanske dollar ($5.000,00 USD).

b.    UNNTAK. Ingen av partene skal være ansvarlige for inntektstap eller indirekte skade, særlig tap, tilfeldig skade, følgeskade eller straffeerstatning, selv om parten visste at disse var mulige.

c.     Unntak fra begrensninger. Begrensningene av ansvar i dette Punktet gjelder i den største utstrekning tillatt av gjeldende lov, men gjelder ikke: (1) partenes forpliktelser i henhold til Punkt 5, eller (2) krenkelse av den andre partens immaterielle rettigheter.

7.            Bekrefte overholdelse for Programvare.

I løpet av Gyldighetsperioden og i tre påfølgende år må du ta vare på alle regelmessige og nødvendige registreringer knyttet til Abonnementet/Abonnementene og din bruk av Produkter. Vi kan kreve at du utfører en internkontroll av alle Produkter som du bruker, og sammenligne antallet Abonnementer i bruk med antallet Abonnementer som er utstedt til og/eller betalt av deg. Ved å kreve en kontroll gir vi ikke avkall på våre rettigheter til å håndheve denne avtalen eller til å beskytte våre immaterielle rettigheter på andre måter som tillates i henhold til lovgivningen.

Hvis det gjennom overholdelseskontroll eller egenkontroll avdekkes ulisensiert bruk, må du straks bestille lisensene som er nødvendige for å dekke din tidligere og nåværende bruk. Hvis det avdekkes vesentlig ulisensiert bruk, må du tilbakebetale kostnadene som vi har pådratt oss gjennom overholdelseskontrollen, og erverve de nødvendige tilleggslisensene til detaljistlisenspris i løpet av 30 dager.

8.            Programvare.

a.     Innkjøpte lisenser. Vi gir deg lisenser for det antall eksemplarer av Programvare som du har bestilt. Vi gir deg også rett til å bruke en tidligere (eldre) versjon av Programvaren din i stedet for den Lisensierte Programvareversjonen som du har lisens for, hvis denne retten er angitt i Bruksrettighetene for Elektroniske Tjenester.

b.    Tilleggsprogramvare til bruk med de Elektroniske Tjenestene. For å oppnå optimal tilgang til og bruk av enkelte Elektroniske Tjenester må du kanskje installere og bruke visse typer Programvare i forbindelse med din bruk av de Elektroniske Tjenestene. Antallet kopier av Programvaren som du tillates å bruke eller antallet enheter som du får tillatelse til å bruke Programvaren på, er som beskrevet i Bruksrettighetene for Elektroniske Tjenester i de produktspesifikke lisensvilkårene for de Elektroniske Tjenestene. Vi kan kontrollere versjonen av Programvaren du bruker, og anbefale eller laste ned oppdateringer, med eller uten varsel, til enhetene dine. Hvis ikke oppdateringer installeres, kan dette påvirke muligheten til å bruke visse funksjoner i den Elektroniske Tjenesten. Du plikter å avinstallere Programvaren når rettigheten til å bruke den opphører. Vi har også rett til å deaktivere programvaren på slikt tidspunkt.

c.     Når Lisenser blir permanente. Med mindre du anskaffer permanente lisenser i henhold til et utkjøpsalternativ, varer en lisens til Programvare som du anskaffet i henhold til denne avtalen, bare i Gyldighetsperioden. All informasjon i Bruksrettighetene for de Elektroniske Tjenestene om å kjøre Programvare på permanent basis, gjelder bare hvis du betalte for permanente lisenser.

d.    Lisensbekreftelse. Bevis for Programvarelisensene dine er (1) denne avtalen, (2) en eventuell Bestillingsbekreftelse, (3) dokumentasjonen som bekrefter lisensoverføringen (ved eventuelle overføringer), og (4) bevis for betaling.

e.     Lisensrettigheter er ikke tilknyttet levering av Programvaremedia. Din anskaffelse av Programvaremedier eller tilgang til en nettverkskilde påvirker ikke din lisens for Programvare som erverves i henhold til denne avtalen. Vi lisensierer Programvare til deg, vi selger den ikke.

f.      Kopier. Du kan ta så mange kopier av Programvaren du behøver for å distribuere dem internt, forutsatt at du har en gyldig lisens for hvert eksemplar. Kopier du tar av Programvaren, må være fullstendige (inkludert opphavsretts- og varemerkeerklæringer), og må være opprettet av eller komme fra medier eller nettverkskilder som er godkjent av Microsoft. Du kan bruke en tredjepart til å lage og installere disse kopiene, men du samtykker i å være ansvarlig for denne tredjepartens handlinger. Du må gjøre rimelige anstrengelser for å informere personer som du gir lov til å bruke Programvaren, om at den er lisensiert fra oss og underlagt vilkårene i denne avtalen.

g.    Rett til gjenskaping av Programvare (“re-image”). I enkelte tilfeller kan du gjenskape et bilde (“re-imaging”) av et Programvareprodukt på en enhet ved hjelp av Programvaremediet. Hvis du har anskaffet Programvaren (1) fra en opprinnelig utstyrsfabrikant (OEM), (2) som en fullstendig Programvarepakke fra en forhandlerkilde eller (3) i henhold til et annet Microsoft-program, kan du i henhold til denne avtalen bruke mediene som leveres til deg, til å opprette bilder til bruk i stedet for eksemplarer som leveres fra den separate kilden. Du har rett til dette forutsatt at:

(i)    Du har en gyldig lisens fra den enkelte kilden for hvert eksemplar av Programvaren det er gjenskapt bilde av (“re-image”),

(ii)   Eksemplarenes Programvare, språk, versjon og komponenter tilsvarer originaleksemplarenes programvareprodukt, språk, versjon og komponenter, og antallet tillatte eksemplarer eller gjenskapte bilder av Programvaren kan ikke endres,

(iii)  Med unntak av kopier av operativsystemer og kopier av Programvare som er lisensiert i henhold til et annet Microsoft-program, tilsvarer Programvaretypen (for eksempel oppgradering eller fullstendig lisens) Programvaretypen fra den separate kilden,

(iv)  du overholder eventuelle spesifikke krav til gjenskaping av bilder (“re-imaging”) som er angitt i Bruksrettighetene for Elektroniske Tjenester, og

(v)   Du samtykker i at gjenskapte bilder som lages i henhold til dette underpunktet, skal være underlagt vilkårene og bruksrettighetene som leveres sammen med Programvaren fra den separate kilden.

Dette underpunktet verken oppretter eller utvider forpliktelser for begrensede rettigheter eller støtte.

h.    Overføre og tildele lisenser. Overføring av lisenser er ikke tillatt, bortsett fra at du kan overføre fullt betalte permanente lisenser til:

(i)    et Tilknyttet Selskap eller

(ii)   en tredjepart, men bare i forbindelse med overføring av maskinvare eller ansatte som lisensene er blitt overdratt til som en del av (1) salg av et Tilknyttet Selskap eller en avdeling i et Tilknyttet Selskap eller (2) en fusjon som omfatter Kunden eller et Tilknyttet Selskap.

Du må varsle Microsoft om en overføring av lisens ved å fylle ut et overføringsmeldingsskjema, som finnes på http://microsoft.com/licensing/contracts, og sende det utfylte skjemaet til Microsoft før lisensoverføringen. Ingen lisensoverføring er gyldig med mindre du gir overføringsmottakeren, og overføringsmottakeren skriftlig godtar, de gjeldende Bruksrettighetene for Elektroniske Tjenester, bruksbegrensningene, ansvarsbegrensningene (inkludert utelukkelser og bestemmelser for begrensede rettigheter) og overføringsrestriksjonene som beskrives i dette punktet. Enhver lisensoverføring som ikke oppfyller vilkårene i dette punktet, vil være ugyldig.

i.      Kvalifisert lisens for datamaskinoperativsystem. Lisenser for datamaskinoperativsystemprogramvare som er tilgjengelige i henhold til denne avtalen, er bare oppgraderingslisenser (“Oppgraderingslisenser for operativsystem”), ikke fullstendige lisenser. Alle datamaskiner som skal kjøre Oppgraderingslisenser for operativsystem, må ha lisens til å kjøre ett av de fullstendig kvalifiserte datamaskinoperativsystemene som er angitt i Bruksrettighetene for Elektroniske Tjenester.

Du kan overføre Oppgraderingslisenser for operativsystem fra den opprinnelige datamaskinen til en erstatningsdatamaskin internt, forutsatt at (1) erstatningsdatamaskinen er lisensiert til å kjøre et fullt kvalifisert operativsystem som er angitt i Bruksrettighetene for Elektroniske Tjenester, (2) du fjerner all programvare for Oppgraderingslisens for operativsystem fra den opprinnelige datamaskinen og (3) overføringen ikke skjer innen 90 dager etter den forrige overføringen.

9.            Annet.

a.     Merknader. Du må sende varsler via e-post til adressen under.

Meddelelser sendes til:

Kopi sendes:

Microsoft Ireland Operations Limited

Atrium Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Ireland

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052,

USA

Via faks (425) 936-7329

Vi kan sende e-postmeldinger til kontoadministratorer du påviser. Meldinger trer i kraft på datoen som vises på kvitteringen eller, ved e-post, når de er sendt. Du er ansvarlig for å sikre at kontoadministratoradressen du angir i Portalen, er korrekt og oppdatert, og du godtar at alle e-postvarsler vi sender til den oppgitte e-postadressen, trer i kraft når de blir sendt, uansett om du mottar e-postmeldingen eller ikke.

b.    Overdragelse. Du kan verken helt eller delvis overdra denne avtalen.

c.     Samtykke i partnervederlag. Når du legger inn en Bestilling, kan du angi en “Registrert partner” som er tilknyttet dine Abonnementer. Ved å angi en Registrert Partner direkte eller ved at en tredjepart får autorisasjon til å gjøre dette, samtykker du i at vi betaler vederlag til den Registrerte Partneren. Vederlagene er for førsalgsstøtte og kan også inkludere ettersalgsstøtte. Vederlagene er basert på, og øker med, størrelsen på din Bestilling. Våre priser for Produkter er de samme uansett om du angir en Registrert Partner eller ikke.

d.    Delvis ugyldighet. Hvis noen deler av denne avtalen ikke er rettskraftige, skal resten fortsatt gjelde like fullt.

e.     Avkall. Unnlatelse av å håndheve noen bestemmelser i denne avtalen innebærer ikke avkall på rettigheter.

f.      Intet agentur. Vi er uavhengige leverandører. Denne avtalen oppretter ikke et agentur, partnerskap eller samarbeid.

g.    Ingen tredjepartsmottakere. Det er ingen tredjeparter som nyter godt av denne avtalen.

h.    Gjeldende lovgivning og verneting. Denne avtalen er underlagt irsk rett. Hvis vi fremmer søksmål for å håndheve denne avtalen, skal vi fremme søksmålet i jurisdiksjonen der du har ditt hovedkontor. Hvis du fremmer søksmål for å håndheve denne avtalen, må du fremme dette i Irland. Dette valget av jurisdiksjon hindrer ikke noen av partene i å søke midlertidig forføyning i en annen aktuell jurisdiksjon i forbindelse med krenkelser av immaterielle rettigheter.

i.      Fullstendig avtale. Denne avtalen utgjør den fullstendige avtalen angående emnet, og har forrang for all annen tidligere eller samtidig kommunikasjon.

j.      Fortsatt gyldighet. De følgende bestemmelsene skal fortsette å gjelde selv om denne avtalen opphører eller utløper: 1, 2, 3d og f, 4-7, 8d og h, 9 og 10. Denne avtalen skal gjelde i enhver Gyldighetsperiode for Abonnementet.

k.     Amerikansk eksportrestriksjon. Produktet er underlagt amerikanske eksportrestriksjoner. Du må overholde all gjeldende lovgivning, inkludert forskriftene om eksportadministrasjon (EAR, Export Administration Regulations), ITAR-regler (International Traffic in Arms Regulations) og restriksjoner for sluttbruker, sluttbruk og bestemmelsessted utstedt av myndighetene i USA og andre land. Se http://www.microsoft.com/exporting/ hvis du vil ha mer informasjon.

l.      Force majeure. Ingen av partene skal være ansvarlig for manglende ytelse på grunn av årsaker utenfor hver av partenes rimelige kontroll (som for eksempel brann, eksplosjon, strømbrudd, jordskjelv, flom, sterk storm, streik, embargo, arbeidstvister, handlinger fra sivile eller militære autoriteter, krig, terrorisme (inkludert cyberterrorisme), katastrofer, handlinger eller utelatelser fra leverandører av Internett-trafikk, handlinger eller utelatelser fra regulerende eller statlige enheter (inkludert lov- eller regelvedtak eller andre myndighetshandlinger som påvirker leveringen av Elektroniske Tjenester)). Dette punktet skal imidlertid ikke gjelde for dine betalingsforpliktelser i henhold til denne avtalen.

m.   Offentliggjøring. Microsoft kan offentliggjøre (muntlig og skriftlig) at du er kunde av Microsoft og har kjøpt Produktet, inkludert i en liste over Microsoft-kunder og annet markedsføringsmateriale.

n.    Avkall på rettighet til å annullere elektroniske kjøp. I den største grad det tillates av gjeldende lov, gir du avkall på dine rettigheter til å annullere kjøp i henhold til denne avtalen i henhold til enhver lov som gjelder for avstandssalg eller elektroniske avtaler, samt enhver rettighet eller forpliktelse i forbindelse med tidligere informasjon, etterfølgende bekreftelse, angrerett eller tilbaketrekking.

o.    Myndighet til å inngå avtale. Hvis du er en person som godtar disse vilkårene på vegne av en enhet, erklærer du at du har myndighet til å inngå denne avtalen på vegne av den aktuelle enheten.

10.         Definisjoner.

“Retningslinjer for Akseptabel Bruk” er fremsatt i Bruksrettighetene for Elektroniske Tjenester eller som på annen måte er gjort tydelig tilgjengelig av Microsoft.

Med “Tilknyttet Selskap” menes en juridisk enhet som en part eier, som eier en part eller som er under felles eierskap med en part. Med “Eierskap” menes, i denne sammenheng, kontroll over mer enn 50 % av en enhet.

Med “Kombinasjonstilbud” menes et Abonnement som er en kombinasjon av Standardtilbud og Forbrukstilbud.

“Forbrukstilbud” betyr at du betaler basert på faktisk forbruk i den foregående måneden uten noen forpliktelse om forhåndsbetaling. Betaling utføres på periodisk grunnlag i ettertid.

Med “Kundedata” menes alle data, inkludert alle tekst-, lyd-, programvare- eller bildefiler, som du eller dine Tilknyttede Selskaper gir, eller som blir gitt på dine eller dine Tilknyttede Selskapers vegne, til oss via din bruk av Elektroniske Tjenester.

Med “Elektronisk Tjeneste” menes enhver Microsoft online service som det abonneres på i henhold til denne avtalen og som tilbys gjennom Portalen.

Med “Bruksrettigheter for Elektroniske Tjenester” menes bruksrettighetene som er tilgjengelige på http://www.microsoft.com/licensing/contracts. Bruksrettighetene for Elektroniske Tjenester omfatter vilkår som regulerer din bruk av Produkter, som kommer i tillegg til vilkårene som er angitt i denne avtalen.

Med “Bestilling” menes en bestilling av et Produkt via Portalen. En Bestilling kan inkludere flere Abonnementer på et Produkt.

Med “Portal” menes webområdene for de respektive Elektroniske Tjenestene på

http://www.microsoft.com/licensing/online-services/how-to-buy.aspx#tab=2 eller på et alternativt webområde som vi fastsetter.

Med “Produkt” menes enhver Elektronisk Tjeneste og Programvare.

Med “SLA” menes tjenestenivåavtaleforpliktelsen vi har når det gjelder levering og/eller utføring av den Elektroniske Tjenesten, som publisert på http://www.microsoft.com/licensing/contracts eller på et alternativt webområde som vi fastsetter.

Med “Programvare” menes programvaren vi leverer for installasjon på enheten din som del av Abonnementet eller for bruk med den Elektroniske Tjenesten for å aktivere bestemte funksjoner.

“Standardtilbud” betyr at du forplikter deg på forhånd til å kjøpe et bestemt antall av et Produkt som skal brukes i løpet av en Gyldighetsperiode. Du betaler på periodisk grunnlag og på forhånd i løpet av Gyldighetsperioden.

Med “Abonnement” menes en bestilling for et antall av Produktet for en definert Gyldighetsperiode (f.eks. 30 dager eller 12 måneder) som spesifisert på Portalen.

Med “Gyldighetsperiode” menes varigheten av et Abonnement for å bruke et spesifikt Produkt som beskrevet på Portalen.

 


 

Vedlegg til den Elektroniske Abonnementsavtalen fra Microsoft

Avtale om Databehandling for Elektroniske Tjenester

Denne Avtalen om Databehandling for Elektroniske Tjenester (“DBA”) kommer i tillegg til vilkårene i den Elektroniske Abonnementsavtalen fra Microsoft.

1.       Definisjoner.

Med “Kundedata” i denne DBA menes alle data, herunder tekst-, lyd- eller bildefiler som gjøres tilgjengelig for Microsoft av eller på vegne av Kunden via Kundens bruk av de Elektroniske Tjenestene. Med “Microsoft” menes Microsoft Ireland Operations Limited, og med “Kunde” menes enheten som har inngått denne avtalen med Microsoft. Begreper med stor forbokstav som er brukt, men ikke definert, i denne avtalen, har betydningen de er gitt i den Elektroniske Abonnementsavtalen fra Microsoft samt dokumenter som uttrykkelig endrer eller kommer i tillegg til vilkårene (samlet kalt “avtalen”). Begreper som ikke er definert i denne DBA eller Avtalen, vil ha betydningen slik det er definert i direktiv 95/46/EF av Europaparlamentet og Rådet av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (“Direktiv om databeskyttelse”).

2.       Partenes roller.

For Elektroniske Tjenester er Kunden datakontrollør, og Microsoft fungerer som databehandler på Kundens vegne. Som databehandler vil Microsoft kun utføre handlinger etter Kundens instruksjoner. Denne avtalen utgjør Kundens fullstendige og endelige instruksjoner til Microsoft for bruk av Kundedata i henhold til avtalen.

3.       Varighet på databehandling.

Microsoft vil behandle Kundedata i løpet av perioden de Elektroniske Tjenestene leveres til Kunden. Ved utløp eller avslutning av Kundens bruk av de Elektroniske Tjenestene kan Kunden hente ut Kundedata, og Microsoft kan slette Kundedata, som angitt i denne avtalen.

4.       Omfang av og hensikt med databehandling.

Omfanget av og hensikten med behandling av Kundedata som Kunden gir til Microsoft via bruk av Elektroniske Tjenester, er beskrevet i avtalen. Microsoft vil kun behandle slike Kundedata i den hensikt å levere de Elektroniske Tjenestene og utføre sine forpliktelser i samsvar med avtalen.

5.       Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.

Microsoft vil iverksette tekniske og organisatoriske tiltak for å bidra til å beskytte Kundedata mot uautorisert tilgang, bruk eller fremlegging.

6.       Korrigering, sletting og blokkering av Kundedata.

Under varigheten av Microsofts levering av de Elektroniske Tjenestene til Kunden, vil Microsoft etter eget valg og som nødvendig i henhold til gjeldende lov, implementere artikkel 12 (b) i Direktiv om databeskyttelse, og enten (1) gi Kunden mulighet til å korrigere, slette eller blokkere Kundedataene som gjøres tilgjengelige for Microsoft gjennom bruk av de Elektroniske Tjenestene, eller (2) foreta slike endringer, slettinger eller blokkeringer på Kundens vegne.

7.       Microsofts personale.

Microsofts personale vil ikke behandle Kundedata uten autorisasjon. Slikt personale er underlagt taushetsplikt under utføring av sine oppgaver. Denne taushetsplikten skal fortsette etter at engasjementet opphører.

8.       Overføring av Kundedata – underleverandører.

Kunden utnevner Microsoft til å overføre, lagre og behandle Kundedata som Microsoft behandler på Kundens vegne i USA eller ethvert annet land der Microsoft eller deres Tilknyttede Selskaper har kontorer for å levere de Elektroniske Tjenestene. Microsoft kan også leie inn andre firmaer til å levere begrensede tjenester på Microsofts vegne, som for eksempel å levere kundestøtte. Underleverandører har ikke tillatelse til å bruke personlige data for andre formål enn å levere tjenestene Microsoft har leid dem inn til å utføre. Microsoft er ansvarlig for sine underleverandørers overholdelse av forpliktelsene i denne DBA. Kunden samtykker i Microsofts overføring av Kundedata til underleverandører i USA eller andre land hvor de har kontorer, som beskrevet heri. Med unntak av det som er angitt ovenfor, som avtalt mellom Microsoft og Kunden, eller som påkrevd i henhold til lov, vil ikke Microsoft overføre til tredjepart (ikke engang for lagringsformål) personlige data som kunden gjør tilgjengelig for Microsoft gjennom bruk av de Elektroniske Tjenestene.

9.       Safe Harbor.

Microsoft Corporation og dets kontrollerte datterselskaper i USA (1) overholder EUs rammeverk Safe Harbor og det sveitsiske rammeverket Safe Harbor som angitt av det amerikanske handelsdepartementet angående innsamling, bruk og oppbevaring av data fra EU, EØS og Sveits (Safe Harbor-prinsippene), og (2) vil i gyldighetsperioden som angitt i Avtalen være sertifisert i henhold til EUs og Sveits' Safe Harbor-programmer så lenge disse følges av USAs regjering. Underleverandører som Microsoft Corporation overfører personlige data til, vil først inngå skriftlige avtaler som krever at underleverandøren minimum har det samme nivået av personvernbeskyttelse når det gjelder personlige data de mottar fra Microsoft Corporation, som påkrevd i de relevante Safe Harbor-prinsippene.

10. Data protection Officer.

Microsofts Data Protection Officer er:

Attn: Data Protection Officer

c/o Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland

11.     Gyldighetsperiode.

Denne DBA skal opphøre samtidig med den Elektroniske Abonnementsavtalen fra Microsoft som denne DBA er vedlegg til.