Acordul de abonare Microsoft Online

Prezentul Acord de abonare Microsoft Online se încheie între partea care acceptă acest acord şi Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft”) şi este alcătuit din termenii şi condiţiile de mai jos, Politica de utilizare acceptabilă, Drepturile de utilizare a serviciilor online, Acordul privind nivelul serviciului şi termenii referitori la preţuri şi plăţi enumeraţi în Portal. Acesta intră în vigoare la data la care vă transmitem confirmarea primei dvs. comenzi. Termenii principali sunt definiţi la Secţiunea 10.

1.            Prevederi generale.

a.     Dreptul de utilizare. Vă acordăm dreptul de a accesa şi a utiliza Serviciile online şi de a instala şi a utiliza Produsele software incluse în Abonamentul dvs., conform descrierii ulterioare din prezentul acord. Ne rezervăm toate celelalte drepturi.

b.    Utilizarea acceptabilă. Veţi utiliza Produsul doar în conformitate cu Politica de utilizare acceptabilă. Nu aveţi dreptul să refaceţi programul sursă, să decompilaţi, să dezasamblaţi sau să ignoraţi limitările de natură tehnică ale Produsului, cu excepţia cazului în care legea aplicabilă permite acest lucru, în ciuda acestei limitări. Nu aveţi dreptul să închiriaţi, să daţi în leasing, să daţi cu împrumut, să revindeţi, să transferaţi sau să găzduiţi niciun Produs pentru terţe părţi.

c.     Eligibilitatea pentru versiunile Academic şi Government. Sunteţi de acord cu faptul că, în cazul în care achiziţionaţi o ofertă pentru educaţie sau pentru guvern, îndepliniţi condiţiile de eligibilitate respective în calitate de instituţie educaţională (inclusiv birou administrativ sau consiliu de educaţie, bibliotecă publică sau muzeu public), condiţii aflate la adresa http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7 sau, în calitate de entitate, îndepliniţi condiţiile de eligibilitate pentru guvern, aflate la adresa http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6. Microsoft îşi rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea în orice moment şi de a suspenda Serviciul online, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate.

2.            Confidenţialitatea.

Sunteţi de acord că veţi considera confidenţiale aspectul şi performanţa Serviciilor online la care aveţi acces numai pe bază de parolă, precum şi documentaţia şi materialele pe care vi le punem la dispoziţie în baza prezentului acord, şi nu le veţi dezvălui niciunei terţe părţi, decât în scopul relaţiilor de afaceri dintre părţi. Dacă sunteţi un client guvernamental, această Secţiune se supune prevederilor legii aplicabile cu privire la secretul comercial, evidenţele publice sau altor legi similare.

3.            Comenzile, preţurile, durata, încetarea şi suspendarea.

a.     Comenzile şi preţurile. Puteţi să transmiteţi o Comandă prin Portal pentru o Ofertă standard, o Ofertă bazată pe consum sau o Ofertă combinată:

(i)    În cazul Ofertelor standard, puteţi să creşteţi sau să reduceţi cantitatea de Produse comandate pe Durata abonamentului, dar nu şi în cazul Abonamentelor achiziţionate prin carduri de abonament în afara Portalului. Unităţile adăugate la un Abonament vor expira la finalul Duratei iniţiale. Dacă reduceţi cantitatea pe perioada unei Durate, avem dreptul să percepem o taxă de anulare pentru reducerea cantităţii, conform descrierii de mai jos din secţiunea „Încetarea Abonamentului”.

(ii)   Aveţi dreptul să transmiteţi Comenzi pentru Afiliaţii dvs. în baza prezentului acord şi să le oferiţi acestora drepturi administrative pentru gestionarea Produselor; însă, Afiliaţii nu au dreptul să transmită comenzi în baza prezentului acord. De asemenea, aveţi dreptul să atribuiţi unei terţe părţi o licenţă pentru un Produs software sau un drept de a accesa şi de a utiliza Serviciul online, numai pentru utilizarea de către terţa parte respectivă în scopurile dvs. interne de afaceri. Dacă acordaţi drepturi Afiliaţilor sau terţelor părţi, aceştia vor avea obligaţia să respecte prezentul acord, iar dvs. consimţiţi să fiţi responsabil în mod comun şi individual pentru acţiunile Afiliaţilor sau terţelor părţi privind utilizarea Produselor.

b.    Preţurile şi plăţile. Plăţile vor fi scadente şi se vor efectua în conformitate cu preţurile şi termenii privind plăţile de pe Portal. În cazul Ofertelor standard, nivelul preţurilor se va baza pe cantitatea inclusă în Comandă pentru un anumit Produs. Nivelul preţurilor stabilit pentru dvs. poate fi ajustat, în cazul în care cantitatea de Produse din Abonament creşte sau se reduce pe Durata abonamentului şi dacă sunteţi eligibil pentru un alt nivel al preţurilor (cu excepţia cazului în care aveţi un Abonament achiziţionat printr-un card de abonament în afara Portalului, caz în care preţul este fixat la valoarea cardului de abonament). Modificările asupra nivelului preţurilor nu sunt retroactive, iar modificările asupra plăţilor scadente pentru un Abonament vor fi cu tarifare fracţionară. Preţurile sunt fixate la momentul transmiterii iniţiale a Comenzii şi vor fi valabile pe perioada Duratei, însă pot fi modificate la începutul oricărei reînnoiri a Abonamentului. Pentru Ofertele bazate pe consum, preţurile şi planificările legate de tarife se vor calcula în funcţie de utilizarea reală şi pot fi modificate oricând, cu notificare. În cazul tuturor ofertelor disponibile gratuit, nu se aplică prevederile din prezentul acord în legătură cu preţurile, taxele de anulare şi plata.

c.     Reînnoirea.

(i)    În cazul Ofertelor standard, puteţi alege ca Abonamentul să fie reînnoit automat sau să înceteze la expirarea Duratei abonamentului. Reînnoirea automată este preselectată. Puteţi să schimbaţi selecţia în orice moment de pe Durata abonamentului. Dacă Durata existentă este mai lungă decât o lună calendaristică, înainte de expirarea Duratei, vă vom notifica în scris cu privire la reînnoirea automată.

(ii)   Pentru Ofertele bazate pe consum, preţurile şi planificările legate de tarife se vor calcula în funcţie de utilizarea reală şi pot fi modificate oricând, cu notificare.

(iii)  Abonamentele de încercare nu pot fi reînnoite.

d.    Taxele. Preţurile nu includ niciun fel de taxe. Dvs. veţi plăti toate taxele pe valoare adăugată, taxele pentru bunuri şi servicii, taxele pe vânzări şi orice alte taxe aplicabile, datorate pentru o Comandă efectuată în baza prezentului acord şi pe care le putem colecta de la dvs. în baza legii aplicabile. Dvs. veţi fi responsabil pentru plata eventualelor taxe de timbru aplicabile şi pentru toate celelalte taxe pe care sunteţi obligat prin lege să le plătiţi, inclusiv pentru taxele aferente distribuirii sau furnizării de Produse către Afiliaţii dvs. Noi vom răspunde pentru toate taxele ce decurg din venitul nostru net sau din dreptul nostru de proprietate. În cazul în care este necesară reţinerea unor taxe din plăţile pe care le efectuaţi către noi, aveţi dreptul de a deduce aceste taxe din suma pe care ne-o datoraţi şi le puteţi plăti autorităţii fiscale corespunzătoare, cu menţiunea că, totuşi, trebuie să păstraţi şi să ne trimiteţi imediat o chitanţă oficială doveditoare a reţinerilor de taxe respective, precum şi alte documente pe care le solicităm în mod rezonabil pentru a pretinde o scutire de impozite străine sau o rambursare. Vă veţi asigura că toate taxele reţinute sunt minimizate în măsura permisă de legea aplicabilă.

e.     Durata şi încetarea contractului. Prezentul acord va rămâne în vigoare cu excepţia cazului în care solicitaţi încetarea sa, apelând serviciul de asistenţă pentru clienţi sau în alt mod descris în Portal; versiunile de încercare încetează automat. Rezilierea va revoca doar dreptul dvs. de reînnoire a Abonamentelor în cadrul unei Comenzi existente sau de transmitere a unor Comenzi noi pentru Produse suplimentare în baza prezentului acord.

f.      Încetarea Abonamentului. Aveţi dreptul să încetaţi un Abonament în orice moment pe Durata sa, însă trebuie să achitaţi toate sumele scadente şi restante înainte ca încetarea să intre în vigoare.

(i)    Abonamentul pe o lună. Abonamentele cu Durata de o lună pot fi încetate oricând, fără nicio taxă.

(ii)   Abonamentul pe un an. Dacă încetaţi un Abonament cu o Durată de un an în termen de 30 de zile de la data la care a intrat în vigoare sau a fost reînnoit Abonamentul, trebuie să plătiţi pentru primele 30 de zile ale Abonamentului. Nu va trebui să plătiţi pentru partea din Abonament pentru care s-a solicitat încetarea. Dacă încetaţi un Abonament în orice alt moment al Duratei, va trebui să plătiţi 25% din taxa de Abonament datorată pentru restul Duratei de un an. Prevederile anterioare nu se aplică în cazul încetării unui Abonament achiziţionat printr-un card de abonament în afara Portalului, pentru care Microsoft nu va face niciun fel de rambursare.

(iii)  Efectul încetării sau expirării asupra Produsului software. Dacă acest acord sau un Abonament încetează ori expiră şi nu exercitaţi o opţiune de cumpărare definitivă disponibilă pentru Produsul software, trebuie să ştergeţi toate copiile Produsului software licenţiate în baza prezentului acord, să distrugeţi suporturile fizice aferente şi să certificaţi în scris această ştergere şi distrugere.

g.    Suspendarea. Avem dreptul să suspendăm utilizarea de către dvs. a Serviciilor online, dacă: (1) nu aţi reuşit să răspundeţi la o pretenţie de pretinsă încălcare a prevederilor contractuale în baza Secţiunii 5 într-un interval de timp rezonabil; (2) nu plătiţi sumele scadente în baza acestui acord sau (3) încălcaţi Politica de utilizare acceptabilă. Suspendarea se va aplica părţii minime necesare din Serviciile online şi va rămâne în vigoare doar atâta timp cât există condiţia sau necesitatea. Vom trimite o notificare înainte de a realiza suspendarea, cu excepţia cazului în care considerăm în mod rezonabil că este necesar să suspendăm imediat. Vom transmite o notificare de cel puţin 30 de zile înainte de a realiza suspendarea din cauză de neplată. Dacă nu remediaţi în întregime motivele suspendării în decurs de 60 de zile de la suspendare, avem dreptul să încetăm Abonamentul.

4.            Garanţii.

a.     Garanţie limitată.

(i)    Servicii online. Garantăm că Serviciile online vor îndeplini termenii Acordului privind nivelul serviciului pe Durata abonamentului. Singurele măsuri reparatorii în caz de încălcare a acestei garanţii sunt cele din Acordul privind nivelul serviciului.

(ii)   Produsul software. Garantăm timp de un an de la data primei utilizări a Produsului software că va funcţiona efectiv aşa cum se prezintă în documentaţia utilizatorului aplicabilă. Dacă Produsul software nu îndeplineşte această garanţie, la alegerea noastră, fie (1) vom rambursa suma plătită pentru Produsul software, fie (2) vom repara sau vom înlocui Produsul software.

b.    Excluderi de la garanţia limitată. Această garanţie limitată este supusă următoarelor limitări:

(i)    orice garanţii sau condiţii implicite a căror derogare nu este posibilă conform legii vor fi valabile timp de un an de la începutul garanţiei limitate;

(ii)   această garanţie limitată nu acoperă problemele cauzate de accidente, de abuzuri sau de utilizarea Produselor într-un mod care nu respectă prevederile prezentului acord sau care rezultă din evenimente aflate în afara controlului nostru rezonabil;

(iii)  garanţia limitată nu este valabilă în cazul problemelor cauzate de neîndeplinirea cerinţelor minime de sistem; şi

(iv)  această garanţie limitată nu se aplică Produselor gratuite, de încercare, prelansate sau beta.

c.     DECLINAREA RĂSPUNDERII. ÎN AFARA ACESTEI GARANŢII, NU ACORDĂM NICIO ALTĂ GARANŢIE SPECIALĂ, IMPLICITĂ, STATUTARĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV GARANŢII DE VANDABILITATE SAU ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP. NEACORDAREA GARANŢIILOR SE VA APLICA CU EXCEPŢIA CAZURILOR ÎN CARE LEGEA APLICABILĂ NU PERMITE ACEST LUCRU.

5.            Asigurarea apărării faţă de pretenţii.

a.     Apărarea. Vă vom apăra faţă de orice pretenţii formulate de o terţă parte neafiliată, conform cărora Produsul încalcă brevetul, dreptul de autor sau marca comercială ori utilizează ilegal secretul său comercial. Ne veţi apăra faţă de orice pretenţii formulate de o terţă parte neafiliată, conform cărora orice Date ale clientului sau produse software care nu aparţin companiei Microsoft pe care le furnizăm direct sau indirect în cursul utilizării Produsului încalcă brevetul, dreptul de autor sau marca comercială a terţei părţi ori utilizează ilegal secretul său comercial sau încalcă Politica de utilizare acceptabilă.

b.    Limitările. Obligaţiile noastre de la Secţiunea 5a nu se vor aplica unei pretenţii sau decizii bazate pe: (1) Datele clientului, Produsele care nu aparţin companiei Microsoft, modificările pe care le aduceţi Produsului sau materialele pe care le furnizaţi sau le puneţi la dispoziţie în cadrul utilizării Produsului; (2) combinaţia între Produs şi un produs, unele Date ale clientului sau o procedură comercială care nu aparţin companiei Microsoft sau daunele bazate pe valoarea acestora; (3) utilizarea de către dvs. a unei mărci comerciale Microsoft fără consimţământul nostru special în scris sau utilizarea de către dvs. a Produsului după ce v-am notificat să întrerupeţi acea utilizare, din cauza unei pretenţii formulate de o terţă parte, sau (4) redistribuirea Produsului ori utilizarea acestuia în beneficiul oricărei terţe părţi neafiliate.

c.     Măsurile reparatorii. Dacă vom considera în mod rezonabil că o pretenţie formulată în baza Secţiunii 5a poate interzice utilizarea de către dvs. a Produsului, vom încerca următoarele: (1) să obţinem pentru dvs. dreptul de a continua utilizarea acestuia ori (2) să îl modificăm ori să îl înlocuim cu un echivalent operaţional şi să vă notificăm să întrerupeţi utilizarea versiunii anterioare a Produsului. Dacă aceste opţiuni nu sunt rezonabile din punct de vedere comercial, avem dreptul să încetăm drepturile dvs. de a utiliza Produsul şi să vă rambursăm plăţile în avans pentru drepturile neutilizate în baza Abonamentului.

d.    Obligaţiile. Fiecare parte trebuie să notifice cealaltă parte în scris imediat cu privire la o pretenţie formulată în baza acestei Secţiuni. Partea care solicită protecţie trebuie (1) să acorde celeilalte părţi control unic asupra apărării şi în vederea obţinerii unei înţelegeri cu privire la pretenţie şi (2) să acorde asistenţa rezonabilă în cursul apărării faţă de pretenţie. Partea care asigură protecţia (1) va rambursa celeilalte părţi cheltuielile rezonabile pe care aceasta le suportă pentru furnizarea asistenţei şi (2) va plăti suma stabilită prin orice hotărâre judecătorească definitivă defavorabilă (sau printr-o înţelegere agreată de cealaltă parte). Drepturile părţilor privind apărarea şi plăţile aferente proceselor sau înţelegerilor în baza acestei Secţiuni 5 înlocuiesc orice drepturi la despăgubiri legale sau de drept comun ori alte drepturi analoage, iar fiecare parte renunţă la aceste drepturi care îi revin conform dreptului comun sau prin lege.

6.            Limitarea răspunderii.

a.     Limitările. Răspunderea cumulată a fiecărei părţi în baza prezentului acord se limitează la daune directe după cum urmează: (1) în cazul Produselor software, până la valoarea sumei pe care vi s-a solicitat să o plătiţi în schimbul Produsului software care a determinat acea răspundere, (2) în cazul Serviciilor online, până la valoarea sumei pe care aţi plătit-o în baza prezentului acord în schimbul Serviciului online care a determinat acea răspundere în cursul celor 12 luni anterioare şi, (3) în cazul Produselor furnizate gratuit, până la valoarea sumei de cinci mii de dolari americani (5.000 USD).

b.    EXCLUDERILE. Niciuna dintre părţi nu va fi răspunzătoare pentru pierderile DE VENITURI sau DAUNELE INDIRECTE, SPECIALE, SUBSECVENTE, INCIDENTE, PUNITIVE SAU EXEMPLARE, CHIAR DACĂ PARTEA A ŞTIUT CĂ ACESTEA ERAU POSIBILE.

c.     Excepţiile la limitări. Limitele răspunderii în baza acestei Secţiuni se aplică în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, dar nu se aplică: (1) obligaţiilor părţilor în baza Secţiunii 5 sau (2) încălcării drepturilor de proprietate intelectuală ale celeilalte părţi.

7.            Verificarea conformităţii pentru Produsul software.

Pe Durata abonamentului şi timp de trei ani după aceasta, trebuie să păstraţi toate evidenţele obişnuite şi corespunzătoare cu privire la Abonamente şi la utilizarea de către dvs. a Produselor. Vă putem solicita să întreprindeţi un audit intern al tuturor Produselor utilizate, prin compararea numărului de Abonamente utilizate cu numărul de Abonamente emise către dvs. şi/sau plătite de dvs. Prin solicitarea unui audit, nu renunţăm la drepturile ce ne revin de a pune în executare prezentul acord sau de a ne proteja proprietatea intelectuală prin orice alte mijloace permise de lege.

Dacă, în urma verificării sau a auto-auditului, se constată un caz de utilizare fără licenţă, trebuie să comandaţi imediat un număr suficient de licenţe pentru a acoperi utilizarea anterioară şi actuală de către dvs. În cazul în care se constată că utilizarea fără licenţă este semnificativă, trebuie să ne rambursaţi costurile pe care le-am suportat pentru verificare şi să achiziţionaţi licenţele necesare suplimentare, la costul de licenţă cu amănuntul, în termen de 30 de zile.

8.            Produsul software.

a.     Licenţele achiziţionate. Vă acordăm licenţe pentru numărul comandat de copii de Produse software. De asemenea, vă acordăm dreptul să utilizaţi o versiune anterioară (mai veche) a Produsului software în locul versiunii licenţiate, dacă specificăm un astfel de drept în Drepturile de utilizare a Serviciilor online.

b.    Produsele software suplimentare de utilizat cu Serviciile online. Pentru a permite accesul optim şi utilizarea optimă a anumitor Servicii online, aveţi dreptul să instalaţi şi să utilizaţi anumite Produse software în legătură cu utilizarea Serviciului online. Numărul de copii ale Produselor software pe care veţi avea permisiunea să le utilizaţi sau numărul de dispozitive pe care vi se va permite să utilizaţi Produsele software va fi cel menţionat în Drepturile de utilizare a Serviciului online din termenii licenţei specifici produsului pentru Serviciul online. Avem dreptul să verificăm versiunea Produsului software pe care o utilizaţi şi avem dreptul să vă recomandăm sau să descărcăm actualizări pentru dispozitivele dvs., cu sau fără notificare. Neinstalarea actualizărilor vă poate afecta capacitatea de a utiliza anumite funcţii ale Serviciului online. La încetarea dreptului dvs. de a utiliza Produsul software, trebuie să îl dezinstalaţi. De asemenea, avem dreptul să le dezactivăm în respectivul moment.

c.     Permanentizarea licenţelor. Cu excepţia cazului în care obţineţi licenţe perpetue în baza unei opţiuni de cumpărare definitivă, o licenţă pentru Produsul software, pe care aţi obţinut-o în baza prezentului acord, este valabilă doar pe Durata abonamentului. Orice referire din Drepturile de utilizare a Serviciilor online la executarea Produsului software în mod permanent se aplică numai dacă aţi plătit pentru licenţe perpetue.

d.    Confirmarea Licenţei. Dovada licenţei pentru Produsul software constă din: (1) prezentul acord, (2) orice confirmare a Comenzii, (3) documentele care evidenţiază transferurile de licenţe (pentru toate transferurile permise) şi (4) dovada efectuării plăţii.

e.     Drepturile obţinute în baza Licenţei nu au legătură cu furnizarea de suporturi fizice pentru Produsul software. Achiziţionarea de către dvs. a unor suporturi fizice pentru Produsul software sau accesul la o sursă din reţea nu afectează licenţa pentru Produsul software obţinută în baza prezentului acord. Vă acordăm Produsul software sub licenţă; acesta nu este vândut.

f.      Copiile. Aveţi dreptul să efectuaţi oricâte copii ale Produsului software doriţi, după cum vă sunt necesare pentru a le distribui, cu condiţia să deţineţi o licenţă valabilă pentru fiecare copie. Copiile după Produsul software pe care le efectuaţi trebuie să fie complete (incluzând notificările referitoare la drepturile de autor şi mărcile comerciale) şi să fie obţinute dintr-o sursă de suporturi fizice sau dintr-o sursă din reţea aprobată de Microsoft. Aveţi dreptul să utilizaţi o terţă parte pentru realizarea şi instalarea acestor copii, dar consimţiţi să fiţi responsabil pentru acţiunile respectivei terţe părţi. Trebuie să depuneţi eforturile rezonabile în vederea informării tuturor persoanelor cărora le permiteţi să utilizeze Produsul software cu privire la faptul că acesta este licenţiat de noi şi se supune termenilor prezentului acord.

g.    Dreptul de reproducere a Produsului software. În anumite cazuri, aveţi dreptul să reproduceţi un Produs software pe un dispozitiv, cu ajutorul suportului fizic al Produsului software. Dacă aţi achiziţionat Produsul software (1) de la un producător de echipamente original (OEM), (2) ca Produs software cu pachet complet printr-o sursă de vânzare cu amănuntul sau (3) în baza altui program Microsoft, aveţi dreptul să utilizaţi suportul fizic pus la dispoziţie în cadrul prezentului acord pentru a crea imagini cu scopul de a fi utilizate în locul copiilor furnizate prin sursa separată respectivă. Acest drept vă este acordat cu următoarele condiţii:

(i)    trebuie să deţineţi o licenţă valabilă de la sursa separată pentru fiecare copie a Produsului software care este reprodus;

(ii)   Produsul software, limba, versiunea şi componentele copiilor efectuate trebuie să fie identice cu produsul software, limba, versiunea şi toate componentele copiilor pe care le înlocuiesc, iar numărul de copii sau instanţe permise ale Produsului software reprodus trebuie să rămână nemodificat;

(iii)  Cu excepţia copiilor unui sistem de operare şi a copiilor unui Produs software licenţiat în baza altui program Microsoft, tipul de Produs software (de exemplu, upgrade sau licenţă completă) este identic cu tipul de Produs software de la sursa separată;

(iv)  trebuie să respectaţi toate cerinţele specifice privind reproducerea, indicate în Drepturile de utilizare a Serviciilor online; şi

(v)   sunteţi de acord că imaginile realizate în baza acestei subsecţiuni se supun termenilor şi drepturilor de utilizare furnizate împreună cu Produsul software de la sursa separată.

Această sub-secţiune nu creează şi nu extinde nicio garanţie sau obligaţie privind acordarea de asistenţă.

h.    Transferul şi atribuirea licenţelor. Transferurile de licenţe nu sunt permise, cu excepţia cazului în care aveţi dreptul să transferaţi licenţele perpetue plătite integral către:

(i)    un Afiliat sau

(ii)   o terţă parte, doar în cazul unui transfer de hardware sau angajaţi cărora le-au fost atribuite licenţe ca urmare a (1) unei schimbări de control a unui Afiliat sau a unui departament al unui Afiliat sau ca urmare a (2) unei fuziuni în care este implicat un Client sau un Afiliat.

Trebuie să notificaţi Microsoft în legătură cu transferul licenţei, prin completarea unui formular de notificare de transfer, care se poate obţine de la adresa http://www.microsoft.com/licensing/contracts, şi trebuie să trimiteţi formularul completat la Microsoft înainte de transferul licenţei. Niciun transfer de Licenţă nu va fi valabil, decât dacă îi acordaţi părţii primitoare, iar partea primitoare acceptă în scris Drepturile aplicabile de utilizare a Serviciului online, restricţiile cu privire la utilizare, limitările de răspundere (inclusiv excluderile şi prevederile garanţiei) şi restricţiile cu privire la transfer prezentate în această secţiune. Orice transfer de licenţă care nu se efectuează în conformitate cu prevederile acestei secţiuni va fi nul.

i.      Licenţa pentru sistemele de operare desktop calificate. Licenţele pentru software-ul de tip sistem de operare desktop, disponibile în baza prezentului acord, sunt numai licenţe de upgrade („Licenţe de upgrade pentru sistemul de operare”), şi nu licenţe complete. Toate computerele pe care se vor executa Licenţe de upgrade pentru SO trebuie să deţină licenţă pentru a executa unul dintre sistemele de operare desktop calificate complete identificate în Drepturile de utilizare a Serviciilor online.

Aveţi dreptul să reatribuiţi la nivel intern Licenţele de upgrade pentru sistemul de operare de la computerul original la un computer înlocuitor din cadrul entităţii, atât timp cât (1) computerul înlocuitor este licenţiat pentru a executa un sistem de operare calificat complet, indicat în Drepturile de utilizare a Serviciilor online, (2) eliminaţi toate produsele software cu Licenţă de upgrade pentru sistemul de operare de pe computerul original şi (3) reatribuirea nu are loc în decurs de 90 de zile de la ultima reatribuire.

9.            Detaliile referitoare la acord.

a.     Notificările. Trebuie să trimiteţi notificări prin poştă la adresa următoare.

Notificările se trimit la:

Copiile se trimit la:

Microsoft Ireland Operations Limited

Atrium Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate,

Dublin 18, Ireland

 

 

Microsoft Corporation

Legal and Corporate Affairs

Volume Licensing Group

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

USA

Prin fax: (425) 936-7329

Avem dreptul să trimitem prin e-mail notificări către administratorii de cont indicaţi de dvs. Notificările vor intra în vigoare la data afişată pe biletul de confirmare a primirii sau, în cazul e-mailurilor, la data trimiterii.

b.    Cesiunea. Nu aveţi dreptul să cesionaţi prezentul acord nici în întregime, nici parţial.

c.     Consimţământul cu privire la taxele partenerilor. Când transmiteţi o Comandă, aveţi dreptul să desemnaţi un „Partener de evidenţe” pentru Abonamentele dvs. Prin identificarea unui Partener de evidenţe, în mod direct ori prin autorizarea unei terţe părţi în acest scop, consimţiţi ca noi să plătim taxele Partenerului de evidenţe. Taxele sunt plătite în scopul asistenţei prevânzare, dar pot include şi asistenţa postvânzare. Taxele se bazează pe volumul Comenzii dvs. şi cresc proporţional cu acesta. Preţurile noastre pentru Produse sunt aceleaşi, indiferent dacă desemnaţi sau nu un Partener de evidenţe.

d.    Nulităţile parţiale. În cazul în care orice parte din prezentul acord va fi considerată inaplicabilă, restul documentului va rămâne valabil şi în vigoare.

e.     Renunţarea. Imposibilitatea de a aplica o prevedere din prezentul acord nu va constitui o renunţare la aceasta.

f.      Fără agenţii. Suntem contractori independenţi. Prezentul acord nu creează o agenţie, un parteneriat sau o asociere.

g.    Lipsa beneficiarilor terţă parte. Nu există beneficiari terţă parte în cadrul prezentului acord.

h.    Legea aplicabilă şi locul de judecată. Prezentul acord va fi guvernat de legile Irlandei. În cazul în care noi înaintăm o acţiune în justiţie având drept scop executarea prezentului acord, vom înainta acţiunea respectivă în jurisdicţia în care se află sediul dvs. În cazul în care înaintaţi o acţiune în justiţie în vederea punerii în executare a prezentului acord, veţi deschide acţiunea respectivă în Irlanda. Această alegere a jurisdicţiei nu împiedică pe niciuna dintre părţi să solicite, în orice jurisdicţie competentă, obţinerea unei hotărâri judecătoreşti cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

i.      Întregul acord. Prezentul document reprezintă întregul acord privind obiectul stipulat şi prevalează faţă de toate comunicările anterioare sau actuale.

j.      Menţinerea valabilităţii. Prevederile următoare vor rămâne valabile după încetarea sau expirarea prezentului acord. 1c şi f, 3d şi f, 4-6, 9h, i, j, k şi 10. Prezentul acord va rămâne în vigoare pe durata oricărei Durate de abonament.

k.     Jurisdicţia S.U.A. privind exportul. Produsul se supune jurisdicţiei S.U.A. privind exportul. Trebuie să respectaţi toate legile aplicabile, inclusiv U.S. Export Administration Regulations (Reglementările S.U.A. de administrare a exporturilor), International Traffic in Arms Regulations (Reglementările privind transportul internaţional de arme), precum şi restricţiile privind utilizatorul final, utilizarea finală şi destinaţia, stabilite de S.U.A. şi de alte guverne. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi http://www.microsoft.com/exporting/.

l.      Forţa majoră. Niciuna dintre părţi nu va fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor din cauze care nu ţin de controlul rezonabil al părţilor (cum ar fi incendiile, exploziile, penele de curent, cutremurele, inundaţiile, furtunile puternice, grevele, embargourile, conflictele de muncă, acţiunile autorităţilor civile sau militare, războaiele, atacurile teroriste (incluzând terorismul informatic), calamităţile naturale, acţiunile sau omisiunile furnizorilor de servicii de Internet, acţiunile sau omisiunile instituţiilor de reglementare ori guvernamentale (inclusiv promulgarea legilor, a reglementărilor ori a altor hotărâri guvernamentale care afectează furnizarea Serviciilor online)). Totuşi, această secţiune nu se va aplica obligaţiilor dvs. de plată în baza prezentului acord.

m.   Publicitatea. Microsoft are dreptul să dezvăluie public (oral sau scris) faptul că sunteţi client al companiei Microsoft şi un cumpărător de Produse, inclusiv în cadrul unei liste a clienţilor Microsoft şi în alte materiale promoţionale.

n.    Renunţare la dreptul de anulare a achiziţiilor online. În limita maximă permisă de legea aplicabilă, renunţaţi la drepturile dvs. de anulare a achiziţiilor în baza prezentului acord ca urmare a oricărei legi ce reglementează vânzarea la distanţă sau acordurile electronice ori online, precum şi la toate drepturile sau obligaţiile cu privire la informaţiile anterioare, confirmările ulterioare, drepturile de retragere sau perioadele de încercare.

10.         Definiţiile.

„Politica de utilizare acceptabilă” este stabilită în Drepturile de utilizare a Serviciilor online sau este pusă la dispoziţia companiei Microsoft în alt mod.

„Afiliat” înseamnă orice entitate juridică aflată în proprietatea unei părţi sau care deţine proprietatea asupra unei părţi prin acţiuni în proporţie de 50% sau mai mare.

„Ofertă combinată” înseamnă un Abonament care constă într-o combinaţie între o Ofertă standard şi o Ofertă bazată pe consum.

„Ofertă bazată pe consum” înseamnă că plătiţi pe baza utilizării reale din luna precedentă, fără niciun angajament în avans. Plata se face periodic, pe baza sumelor restante la scadenţă.

„Datele clientului” înseamnă toate datele, inclusiv toate fişierele care includ text, conţinut audio, software sau imagini, pe care ni le furnizaţi sau care ne sunt furnizate în numele dvs. prin utilizarea de către dvs. a Serviciilor online. „Serviciu online” înseamnă orice serviciu online Microsoft la care v-aţi abonat prin intermediul prezentului acord sau care vă este furnizat prin Portal.

„Drepturile de utilizare a Serviciilor online” înseamnă drepturile de utilizare disponibile la adresa http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights. Drepturile de utilizare a Serviciilor online includ termenii care guvernează utilizarea de către dvs. a Produselor, în plus faţă de termenii specificaţi în acest acord.

„Comandă” înseamnă o comandă pentru un Produs prin intermediul Portalului. O Comandă poate include mai multe Abonamente la un Produs.

„Portal” înseamnă site-urile web de Servicii online care pot fi găsite la adresa

http://www.microsoft.com/licensing/online-services/how-to-buy.aspx#tab=2 sau de pe un site web alternativ indicat de noi.

„Produs” înseamnă orice Serviciu online şi Produs software.

„SLA” înseamnă angajamentele prin acordurile privind nivelul serviciului pe care le încheiem în vederea furnizării şi/sau prestării Serviciului online, disponibile la adresa http://www.microsoft.com/licensing/contracts sau pe un site alternativ indicat de noi.

„Produs software” înseamnă produsele software pe care le furnizăm pentru instalarea pe dispozitivul dvs., în cadrul Abonamentului sau pentru utilizare împreună cu Serviciul online pentru activarea anumitor funcţionalităţi.

„Ofertă standard” înseamnă că vă angajaţi în avans să achiziţionaţi o anumită cantitate dintr-un Produs pentru utilizarea pe Durata abonamentului. Pe Durata abonamentului, plătiţi periodic în avans faţă de utilizare.

„Abonament” înseamnă o comandă pentru o cantitate de Produse pe o Durată definită (de exemplu, 30 de zile sau 12 luni), după cum se specifică în cadrul Portalului.

„Durată” înseamnă durata unui Abonament de utilizare a unui anumit Produs, conform prevederilor din Portal.

„noi” şi „pe noi/nouă” înseamnă Microsoft Corporation şi afiliaţii săi, după caz.

„dvs.” şi „al dvs.” înseamnă entitatea care semnează prezentul acord de utilizare a Produsului.


 

Anexă la Acordul de abonare Microsoft Online

Contractul cu privire la prelucrarea datelor asociate cu Serviciile online

Prezentul Contract cu privire la prelucrarea datelor asociate cu Serviciile online (Data Processing Agreement, „DPA”) completează termenii Acordului de abonare Microsoft Online.

1.       Definiţiile.

În prezentul contract DPA, „Datele clientului” înseamnă toate datele, inclusiv toate fişierele text, audio sau video, furnizate companiei Microsoft de către Client sau în numele acestuia prin intermediul utilizării de către Client a Serviciilor online, „Microsoft” înseamnă Microsoft Ireland Operations Limited, iar „Client” înseamnă entitatea care a încheiat prezentul Acord de abonare Microsoft online cu Microsoft. Termenii scrişi cu majusculă, utilizaţi în prezentul contract DPA fără a fi definiţi, vor avea definiţiile care le-au fost atribuite în Acordul de abonare Microsoft online şi în toate documentele care modifică sau completează în mod expres respectivii termeni (denumite colectiv „Contractul”). Termenii care nu sunt definiţi în prezentul contract DPA sau în Contract vor avea sensurile care le-au fost atribuite în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Directiva cu privire la protecţia datelor cu caracter personal”).

2.       Rolurile părţilor.

În cazul Serviciilor online, Clientul este partea care controlează datele, iar Microsoft este partea care procesează datele şi care acţionează în numele Clientului. În calitate de parte care procesează datele, Microsoft va acţiona numai pe baza instrucţiunilor Clientului. Contractul constituie instrucţiunile complete şi finale ale Clientului către Microsoft în legătură cu utilizarea Datelor clientului în baza Contractului.

3.       Durata prelucrării datelor.

Microsoft va prelucra Datele clientului pe perioada cât îi furnizează Clientului Serviciile online. La expirarea sau la încetarea utilizării de către Client a Serviciilor online, Clientul are dreptul să preia Datele clientului, iar Microsoft va şterge Datele clientului, conform prevederilor Acordului.

4.       Sfera de acţiune şi scopul prelucrării datelor.

Sfera de acţiune şi scopul prelucrării Datelor clientului pe care Clientul le furnizează companiei Microsoft prin intermediul utilizării Serviciilor online sunt descrise în Contract. Microsoft va prelucra respectivele Date ale clientului numai cu scopul de a furniza Serviciile online şi de a îndeplini obligaţiile ce îi revin în baza Contractului.

5.       Măsurile de securitate de natură tehnică şi organizaţională.

Microsoft va lua măsuri de natură tehnică şi organizaţională pentru a proteja Datele clientului faţă de accesul, utilizarea sau dezvăluirea neautorizate.

6.       Corectarea, ştergerea sau blocarea Datelor clientului.

Pe perioada cât Microsoft furnizează Clientului Serviciile online, Microsoft, la alegerea sa şi după cum este necesar în baza legii aplicabile care implementează Articolul 12(b) al Directivei cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, fie: (1) îi va oferi Clientului posibilitatea de a corecta, de a şterge sau de a bloca Datele clientului pe care le furnizează companiei Microsoft prin intermediul utilizării Serviciilor online, fie (2) va corecta, şterge sau bloca respectivele date în numele Clientului.

7.       Personalul Microsoft.

Personalul Microsoft nu va prelucra Datele clientului fără autorizare. La îndeplinirea atribuţiilor sale, personalul va fi obligat să păstreze confidenţialitatea. Obligaţia de a păstra confidenţialitatea va continua şi după încetarea angajamentului.

8.       Transferul Datelor clientului; subcontractorii.

Clientul desemnează compania Microsoft pentru transferul, stocarea şi prelucrarea Datelor clientului pe care Microsoft le prelucrează în numele Clientului în Statele Unite ale Americii sau în orice altă ţară în care îşi au sediile Microsoft ori afiliaţii săi cu scopul de a furniza Serviciile online. De asemenea, Microsoft are dreptul să angajeze alte firme pentru a presta servicii limitate în numele său, cum ar fi serviciul de asistenţă pentru clienţi. Respectivilor subcontractori li se interzice utilizarea datelor personale în orice alt scop, cu excepţia celui de a presta serviciile solicitate de Microsoft. Microsoft răspunde pentru respectarea de către subcontractori a obligaţiilor din cadrul prezentului contract DPA. Clientul este de acord ca Microsoft să transfere Datele clientului subcontractorilor săi din Statele Unite ale Americii sau din orice altă ţară în care îşi au sediile, conform descrierii din prezentul document. Cu excepţia prevederilor de mai sus, după cum s-a convenit între Microsoft şi Client sau conform prevederilor legale, Microsoft nu va transfera niciunei terţe părţi (nici măcar în scopul stocării) datele personale pe care Clientul le furnizează companiei Microsoft prin intermediul utilizării Serviciilor online.

9.       Safe Harbor.

Microsoft Corporation şi filialele sale controlate din S.U.A. (1) respectă cadrul Safe Harbor UE şi cadrul Safe Harbor al Elveţiei, conform prevederilor Departamentului de comerţ al S.U.A. cu privire la colectarea, utilizarea şi păstrarea datelor colectate din Uniunea Europeană, Zona Economică Europeană şi Elveţia („Principiile Safe Harbor”), şi (2) pe durata stabilită conform Contractului, vor beneficia în continuare de autorizare în baza programelor Safe Harbor din UE şi Elveţia, atât timp cât acestea sunt menţinute de guvernul Statelor Unite ale Americii. Toţi subcontractorii către care Microsoft Corporation transferă date personale vor încheia mai întâi acorduri scrise prin care subcontractorii se obligă să asigure cel puţin acelaşi nivel de protecţie a confidenţialităţii în legătură cu datele personale ca şi cel de care beneficiază din partea Microsoft Corporation, conform Principiilor Safe Harbor relevante.

10.     Ofiţerul pentru protecţia datelor cu caracter personal.

Ofiţerul Microsoft pentru protecţia datelor cu caracter personal este:

Attn: Data Protection Officer

c/o Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland

11.     Durata contractului.

Prezentul contract DPA încetează în acelaşi timp cu Acordul de abonare Microsoft Online la care este anexat contractul DPA.